On April 21, POLITICO published a leaked draft report on the AI Act. The report has been prepared jointly by the IMCO and LIBE committees of the European Parliament, with the support of MEPs Brando Be...

Czytaj dalej

21 kwietnia na łamach POLITICO ukazał się wyciek projektu raportu dot. AI Act. Raport został opracowany wspólnie przez dwie komisje Parlamentu Europejskiego (IMCO, LIBE) przy wsparciu posła PE Brando...

Czytaj dalej

 In May 2022 we presented the following comments in the course of consultations held by the European Commission.[...]The Data Act is another legislative initiative (after the Data Governance Act)...

Czytaj dalej

Fundacja Moje Państwo wzięła udział w krajowych konsultacjach Data Act organizowanych przez KPRM.[...]2. Akt w sprawie danych jest kolejną inicjatywą legislacyjną (po Akcie w sprawie zarządzania danym...

Czytaj dalej

As we previously announced, our Foundation participates in the works of the Artificial Intelligence Working Group (GRAI) at the Chancellery of the Prime Minister (KPRM). We are working within the AI ​...

Czytaj dalej

Jak informowaliśmy, Fundacja uczestniczy w pracach Grupy Roboczej ds. Sztucznej Inteligencji (GRAI) w KPRM i stara się wypracować w podgrupie zajmującej się nadzorem nad AI najbardziej optymalną i wyd...

Czytaj dalej

Under the guidance of the Deputy Director of the Department of Innovative Solutions at the Chancellery of the Prime Minister, GRAI (Grupa Robocza ds. Sztucznej Inteligencji) is currently working on fo...

Czytaj dalej

Pod kierunkiem zastępcy dyrektora Departamentu Rozwiązań Innowacyjnych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, toczą się obecnie prace GRAI mające na celu sformułowanie rekomendacji zapewniających w Pols...

Czytaj dalej

Komisja Parlamentu Europejskiego ds. sztucznej inteligencji w erze cyfrowej (AIDA) została powołana w dniu 18 czerwca 2020 roku na wniosek Konferencji Prezydentów. Przewodniczącym Komisji został Drago...

Czytaj dalej

On 18 June 2020, the European Parliament set up a Special Committee for Artificial Intelligence in a Digital Age (AIDA), as proposed by the parliament's Conference of Presidents. Dragoş Tudorache, a r...

Czytaj dalej

On March 1st, 2022 Moje Państwo Foundation submitted our amendment suggestions for the EU AI Act in the context of public sector activities and civil rights.We invite to read the position (sent by e-m...

Czytaj dalej

1 marca 2022 r. Fundacja Moje Państwo zasugerowała w AI ACT rozwiązania w kontekście działania sektora publicznego i praw obywatelskich.Zapraszamy do zapoznania się ze stanowiskiem (pismo przesłane ma...

Czytaj dalej

On 3th February 2022 US Senators R. Wyden and C. Booker together with Representative Y. Clarke presented the draft of Algorithmic Accountability Act 2022, which introduces a new quality of transparenc...

Czytaj dalej

W dniu 3 lutego 2022 roku w Stanach Zjednoczonych senator R. Wyden, senator C. Booker oraz kongresmen Y. Clarke przedstawili treść projektu ustawy dotyczącej rozliczalności algorytmów z 2022 r. („usta...

Czytaj dalej

From the perspective of our concerns regarding the human (rights)-centered approach, the European Commission’s proposal on AI regulation is in fact promoting self-regulation of AI providers.The main o...

Czytaj dalej

Szanowny Panie Premierze,Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawiło 29 września 2021 r. projekt ustawy o ochronie wolności słowa w internetowych serwisach społecznościowych. Spotkał się on z szeroką kr...

Czytaj dalej

From 18 October 2020 to 10 January 2021, the European Commission ran public consultations assessing the Product Liability Directive as regards digital economy products and the closed-circuit economy....

Czytaj dalej

Komisja Europejska od 18 października 2020 r. do 10 stycznia 2021 r. prowadziła konsultacje publiczne, które miały na celu ocenę dyrektywy w sprawie odpowiedzialności za produkt w zakresie stosowania...

Czytaj dalej

The use of AI in the public sector is now a reality. Before the work on EU's draft regulation on AI is completed, public institutions will implement many AI systems, and the regulation will not addres...

Czytaj dalej

Wykorzystanie AI w sektorze publicznym to już rzeczywistość. Zanim prace UE nad projektem rozporządzenia o AI zostaną zakończone, instytucje publiczne wdrożą wiele systemów AI, a regulacja i tak nie o...

Czytaj dalej