GRAI – Grupa Robocza ds. Sztucznej Inteligencji

Przeczytasz w minutę

Pod kierunkiem zastępcy dyrektora Departamentu Rozwiązań Innowacyjnych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, toczą się obecnie prace GRAI mające na celu sformułowanie rekomendacji zapewniających w Polsce odpowiednie warunki rozwoju sztucznej inteligencji, zarówno w przedsiębiorstwach jak i w sektorze publicznym. Przedmiotem prac jest, także wypracowanie propozycji projektów wykorzystujących Sztuczną Inteligencję oraz założeń kampanii edukacyjnych w zakresie nowych technologii. 

GRAI podzielona jest na kilka sekcji i podgrup, które skupiają się na konkretnych zagadnieniach i sektorach gospodarki. Przedstawicielka Fundacji – Anna Wyszecka, uczestniczy w pracach podgrupy zajmującej się zagadnieniem nadzoru nad systemami opartymi o Sztuczną Inteligencję. Efektem końcowym prac będą zalecenia dotyczące poszczególnych podmiotów mających pełnić rolę kontrolną nad wykorzystywanymi systemami. Prace koncentrują się na przypisaniu określonym podmiotom odpowiednich praw i obowiązków, uwzględniając przede wszystkim treść Aktu o Sztucznej Inteligencji oraz innych aktów odnoszących się do tematyki nadzoru. 

Przygotowanie zaleceń wiążą się z analizą wielu dokumentów i aktów prawnych wydanych przez organy krajowe oraz Unii Europejskiej, dlatego efektów prac można spodziewać się dopiero w drugiej połowie roku. Poprzez udział Fundacji w pracach GRAI staramy się wspierać tworzenie jasnych i przejrzystych zasad kontroli nad systemami opartymi o Sztuczną Inteligencję.