20 października w Lublinie odbyło się krajowe Forum Zarządzania Internetem (Internet Governance Forum Polska 2022). W tegorocznym szczycie wzięli udział przedstawiciele władz, administracji rządowej,...

Czytaj dalej

17 października odbyły się warsztaty on-line zorganizowane przez Dyrekcję Generalną ds. Sieci Komunikacyjnych, Treści i Technologii Komisji Europejskiej oraz firmę konsultingową ICF. Spotkanie dotyczy...

Czytaj dalej

On 17 October, on-line workshop was organised together by the European Commission's Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology and the consulting company ICF. The meeting...

Czytaj dalej

The CEE Digital Summit organized by the Digital Poland Association, was held in Warsaw on October 13. The event was attended by numerous business leaders in the field of new technologies, decision-mak...

Czytaj dalej

13 października w Warszawie odbył się CEE Digital Summit zorganizowany przez Związek Cyfrowa Polska. W wydarzeniu wzięli udział liderzy biznesu w obszarze nowych technologii, decydenci i przedsta...

Czytaj dalej

Dobre standardy w zarządzaniu systemami sztucznej inteligencji i automatycznego podejmowania decyzji w sektorze publicznym – pobierz raport Fundacji Moje Państwo.Prezentowany dokument ma na celu ziden...

Czytaj dalej

Good standards in the management of artificial intelligence and automated decision-making systems in the public sector – download the Moje Państwo Foundation’s report.Presented document aims to identi...

Czytaj dalej

Do Sejmu wpłynęła petycja w sprawie zmiany ustawy o dostępie do informacji publicznej. W petycji zaproponowano, by zanonimizowana treść wniosków o udostępnienie informacji publicznej i zanonimizow...

Czytaj dalej

On 13 September 2022, there was on-line discussion entitled “Should the EU Regulate General Purpose AI Systems?”. The webinar was organized by the Center for Data Innovation. The think-tank focuses on...

Czytaj dalej

13 września 2022 r. odbyła się dyskusja pt. „Czy UE powinna regulować systemy sztucznej inteligencji ogólnego przeznaczenia?” (ang. Should the EU Regulate General-Purpose AI Systems?). Webinar został...

Czytaj dalej

Summary of the opinion of the CULT Committee (Committee on Culture and Education) for the IMCO-LIBE Committee on the harmonisation of the provisions of the artificial intelligence regulationThe CULT C...

Czytaj dalej

Podsumowanie opinii Komisji CULT (Komisja Kultury i Edukacji) dla Komisji IMCO-LIBE w sprawie harmonizacji przepisów rozporządzenia o sztucznej inteligencjiKomisja CULT w trakcie prac nad harmonizacją...

Czytaj dalej

Summary of the opinion of the ITRE Committee (Committee on Industry, Research and Energy) to the IMCO-LIBE Committee on the harmonization of the provisions of the artificial intelligence regulationIn...

Czytaj dalej

Podsumowanie opinii Komisji ITRE (Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii) przedstawionej Komisji IMCO-LIBE w sprawie harmonizacji przepisów rozporządzenia o sztucznej inteligencjiW trakcie prac...

Czytaj dalej

On June 25, the 14th Conference ‘Internet Security’ was held at the Stefan Cardinal Wyszyński University. The conference organizers included Cardinal Stefan Wyszyński University, Kozmiński University,...

Czytaj dalej

W dniu 25 czerwca na Uniwersytecie Stefana Kardynała Wyszyńskiego odbyła się XIV Konferencja „Bezpieczeństwo w Internecie”. Organizatorami konferencji byli, m.in. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńs...

Czytaj dalej

W dniu 8 czerwca 2022 r. podczas międzynarodowej konferencji RightsCon 2022 organizowanej przez Access Now, odbył się panel dyskusyjny Fundacji Moje Państwo pt.„AI/ADM systems in the Central and Easte...

Czytaj dalej

The Moje Państwo Foundation discussion panel entitled "AI / ADM systems in the Central and Eastern European (CEE) public sector: what can (or has) gone wrong in terms of citizens' rights?" was held on...

Czytaj dalej

Prace nad AI Act w PE i KE przynoszą wymierne efekty w kwestii etycznego i bardziej przejrzystego wykorzystywania AI. Nadal jest dużo do zrobienia, ale kierunek zmian jest pozytywny. Pisaliśmy o tym w...

Czytaj dalej

Work on the AI Act in the European Parliament and the European Commission is bringing tangible results in terms of ethical and more transparent use of AI. There is still a lot of work to do, but the d...

Czytaj dalej