Dobre standardy w zarządzaniu systemami sztucznej inteligencji i automatycznego podejmowania decyzji w sektorze publicznym – pobierz raport Fundacji Moje Państwo.Prezentowany dokument ma na celu ziden...

Czytaj dalej

Good standards in the management of artificial intelligence and automated decision-making systems in the public sector – download the Moje Państwo Foundation’s report.Presented document aims to identi...

Czytaj dalej

Do Sejmu wpłynęła petycja w sprawie zmiany ustawy o dostępie do informacji publicznej. W petycji zaproponowano, by zanonimizowana treść wniosków o udostępnienie informacji publicznej i zanonimizow...

Czytaj dalej

On 13 September 2022, there was on-line discussion entitled “Should the EU Regulate General Purpose AI Systems?”. The webinar was organized by the Center for Data Innovation. The think-tank focuses on...

Czytaj dalej

13 września 2022 r. odbyła się dyskusja pt. „Czy UE powinna regulować systemy sztucznej inteligencji ogólnego przeznaczenia?” (ang. Should the EU Regulate General-Purpose AI Systems?). Webinar został...

Czytaj dalej

Summary of the opinion of the CULT Committee (Committee on Culture and Education) for the IMCO-LIBE Committee on the harmonisation of the provisions of the artificial intelligence regulationThe CULT C...

Czytaj dalej

Podsumowanie opinii Komisji CULT (Komisja Kultury i Edukacji) dla Komisji IMCO-LIBE w sprawie harmonizacji przepisów rozporządzenia o sztucznej inteligencjiKomisja CULT w trakcie prac nad harmonizacją...

Czytaj dalej

Summary of the opinion of the ITRE Committee (Committee on Industry, Research and Energy) to the IMCO-LIBE Committee on the harmonization of the provisions of the artificial intelligence regulationIn...

Czytaj dalej

Podsumowanie opinii Komisji ITRE (Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii) przedstawionej Komisji IMCO-LIBE w sprawie harmonizacji przepisów rozporządzenia o sztucznej inteligencjiW trakcie prac...

Czytaj dalej

On June 25, the 14th Conference ‘Internet Security’ was held at the Stefan Cardinal Wyszyński University. The conference organizers included Cardinal Stefan Wyszyński University, Kozmiński University,...

Czytaj dalej

W dniu 25 czerwca na Uniwersytecie Stefana Kardynała Wyszyńskiego odbyła się XIV Konferencja „Bezpieczeństwo w Internecie”. Organizatorami konferencji byli, m.in. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńs...

Czytaj dalej

W dniu 8 czerwca 2022 r. podczas międzynarodowej konferencji RightsCon 2022 organizowanej przez Access Now, odbył się panel dyskusyjny Fundacji Moje Państwo pt.„AI/ADM systems in the Central and Easte...

Czytaj dalej

The Moje Państwo Foundation discussion panel entitled "AI / ADM systems in the Central and Eastern European (CEE) public sector: what can (or has) gone wrong in terms of citizens' rights?" was held on...

Czytaj dalej

Prace nad AI Act w PE i KE przynoszą wymierne efekty w kwestii etycznego i bardziej przejrzystego wykorzystywania AI. Nadal jest dużo do zrobienia, ale kierunek zmian jest pozytywny. Pisaliśmy o tym w...

Czytaj dalej

Work on the AI Act in the European Parliament and the European Commission is bringing tangible results in terms of ethical and more transparent use of AI. There is still a lot of work to do, but the d...

Czytaj dalej

On April 21, POLITICO published a leaked draft report on the AI Act. The report has been prepared jointly by the IMCO and LIBE committees of the European Parliament, with the support of MEPs Brando Be...

Czytaj dalej

21 kwietnia na łamach POLITICO ukazał się wyciek projektu raportu dot. AI Act. Raport został opracowany wspólnie przez dwie komisje Parlamentu Europejskiego (IMCO, LIBE) przy wsparciu posła PE Brando...

Czytaj dalej

 In May 2022 we presented the following comments in the course of consultations held by the European Commission.[...]The Data Act is another legislative initiative (after the Data Governance Act)...

Czytaj dalej

Fundacja Moje Państwo wzięła udział w krajowych konsultacjach Data Act organizowanych przez KPRM.[...]2. Akt w sprawie danych jest kolejną inicjatywą legislacyjną (po Akcie w sprawie zarządzania danym...

Czytaj dalej

As we previously announced, our Foundation participates in the works of the Artificial Intelligence Working Group (GRAI) at the Chancellery of the Prime Minister (KPRM). We are working within the AI ​...

Czytaj dalej