Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną
 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  • Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204 ze zm.) Fundacja ePaństwo z siedzibą w Zgorzale ustala regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.
  • Regulamin określa:
   • rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;
   • warunki świadczenia usług drogą elektroniczną;
   • warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;
   • tryb postępowania reklamacyjnego w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną.
 2. DEFINICJE

  Na potrzeby niniejszego regulaminu wskazane poniżej pojęcia będą miały następujące znaczenie:

  • Usługodawca – Fundacja ePaństwo z siedzibą w Zgorzale, przy ul. Pliszki 2B/1 05-500 Piaseczno, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000359730 oraz NIP 1231216692;
  • Usługobiorca – każda osoba fizyczna korzystająca z usług lub stron internetowych udostępnionych przez Usługodawcę, w szczególności każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis;
  • Regulamin – niniejszy regulamin;
  • Serwis – zespół stron internetowych udostępnionych przez Usługodawcę na serwerach internetowych pod adresami:
   • http://mojepanstwo.pl/;
   • http://koduj.dla.polski.pl;
   • http://epf.org.pl.
  • Świadczenie usług drogą elektroniczną – wykonanie usług świadczonych bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne;
 3. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

  • Każdy Usługobiorca jest zobowiązany do przestrzegania Regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierząjących do skorzystania z usługi udostępnionej w Serwisie. Szczegółowe zasady świadczenia usług mogą określać odrębne regulaminy umieszczone na odpowiednich stronach Serwisu.
  • Usługodawca świadczy drogą elektroniczną następujące usługi:
   • usługi informacyjne;
   • usługi komunikacyjne;
   • usługi w zakresie rejestracji;
   • usługi w zakresie personalizacji kont,
   • usługi w zakresie korzystania z aplikacji internetowych.
  • Usługi informacyjne polegają na udostępnianiu na żądanie Usługobiorcy informacji umieszczonych w Serwisie poprzez wyświetlanie strony internetowej o określonym adresie URL, zawierającej dane, indywidualnie żądane przez Usługobiorcę.
  • Usługi komunikacyjne polegają na umożliwieniu na żądanie Usługobiorcy komunikacji z Usługodawcą, bądź innymi Usługobiorcami serwisu. Usługi komunikacyjne mogą być świadczone w szczególności za pośrednictwem formularzy kontaktowych oraz forów dyskusyjnych udostępnianych w ramach Serwisu.
  • Usługi w zakresie rejestracji umożliwiają Usługobiorcy założenie konta w Serwisie poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę w ramach Serwisu. Założenie konta w Serwisie umożliwia Usługobiorcy korzystanie z dodatkowych usług udostępnianych przez Usługodawcę.
  • Usługi w zakresie personalizacji konta umożliwiają zarejestrowanym Usługobiorcom dostosowanie konta do ich indywidualnych preferencji w zakresie korzystania z Serwisu.         
  • Usługi w zakresie korzystania z aplikacji internetowych dostępnych w Serwisie umożliwiają odpowiednio:
   • Aplikacja “Pisma” – umożliwia Usługobiorcom korzystanie z rozwiązań ułatwiających wysyłanie pism, w szczególności pism związanych z uzyskaniem dostępu do informacji publicznej;
   • Aplikacja “Kto tu rządzi” – umożliwia Usługobiorcom przeglądanie informacji o organach władzy publicznej w Polsce;
   • Aplikacja “Prawo” – umożliwia Usługobiorcom dostęp do bazy polskich aktów prawnych;
   • Aplikacja “Krajowy Rejestr Sądowy” – umożliwia Usługobiorcom przeglądanie informacji pobranych z Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości oraz Monitora Sądowego i Gospodarczego;
   • Aplikacja “Zamówienia Publiczne” – umożliwia Usługobiorcom przeglądanie informacji pobranych z Biuletynu Zamówień Publicznych prowadzonego przez Urząd Zamówień Publicznych;
   • Aplikacja “Media” – umożliwia Usługobiorcom przeglądanie najpopularniejszych treści dotyczących spraw publicznych, opublikowanych na portalu społecznościowym twitter.com;
   • Aplikacja “Sejmometr” – umożliwia Usługobiorcom monitorowanie prac Sejmu;
   • Aplikacja “Wyjazdy posłów” – umożliwia Usługobiorcom przeglądanie informacji na temat zagranicznych wyjazdów posłów;
   • Aplikacja “Wydatki posłów” – umożliwia Usługobiorcom przeglądanie informacji ze sprawozdań poselskich dotyczących wydatkowania kwot ryczałtów przeznaczonych na prowadzenie biura poselskiego;
   • Aplikacja “Finanse” –  umożliwia Usługobiorcom przeglądanie informacji o wydatkach gmin, według kategorii budżetowych;
   • Aplikacja “Handel Zagraniczny” – umożliwia Usługobiorcom przeglądanie statystyki polskiego handlu zagranicznego;
   • Aplikacja “Dostęp do informacji Publicznej” – pozwala Usługobiorcom na przeglądanie interaktywnej infografiki przedstawiającej możliwe warianty procesu uzyskania informacji publicznej;
   • Aplikacja “NGO” – umożliwia zapoznanie się z działalnością organizacji pozarządowych działających w Polsce oraz zarejestrowanie konta organizacji pozarządowej;
   • Aplikacja “Moje Podatki” – umożliwia sprawdzenie jaka część wynagrodzenia Usługobiorcy jest przeznaczona na podatki;
   • Aplikacja “Środowisko” – umożliwia zapoznanie się z danymi dotyczącymi jakości powietrza w Polsce;
   • Aplikacja “Kultura” – umożliwia zapoznanie się z treścią badania Głównego Urzędu Statystycznego na temat postrzegania kultury w Polsce;
   • Aplikacja “Bank Danych Lokalnych” – umożliwia przeglądanie danych statystycznych z Głównego Urzędu Statystycznego;
   • Aplikacja “Mapa” – umożliwia zapoznanie się z mapą Polski obrazującą rozmieszczenie organizacji pozarządowych i spółek według siedziby tych podmiotów;
   • Aplikacja “Orzecznictwo” – umożliwia zapoznanie się z treścią orzeczeń Sądu Najwyższego, sądów powszechnych i sądów administracyjnych.
 4. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

  • Wymagania techniczne dotyczące korzystania z Serwisu są następujące:
   • połączenie z Internetem;
   • przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę internetową.
  • Usługobiorca, aby prawidłowo korzystać z usług Serwisu powinien dysponować sprzętem komputerowym i oprogramowaniem spełniającym poniższe wymogi:
   • włączona obsługa cookies i Java Script;
   • monitor o rozdzielczości minimum 1240 x 1024;
   • przeglądarka: Firefox, Opera, Chrome, Safari – w wersji co najmniej najnowszej lub wersji poprzedzającą najnowszą wersję oraz Internet Explorer w wersji co najmniej 9.0.
  • W przypadku, gdy Usługobiorca nie spełnia warunków wskazanych w pkt 1 i 2 powyżej, Usługodawca nie gwarantuje prawidłowego działania Serwisu oraz zastrzega, że jakość świadczonych w Serwisie usług może ulec obniżeniu.
  • Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.
  • Zakazane jest podejmowanie przez Usługobiorcę działań mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia Serwisu.
 5. WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

  • Zawarcie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną następuje z chwilą rozpoczęcia przez Usługobiorcę korzystania z danej usługi. Korzystanie przez Usługobiorcę z danej usługi odbywa się na zasadach wskazanych w Regulaminie, a w określonych przypadkach również na podstawie szczegółowych zasad świadczenia usług, o których mowa w § 3 pkt 1, zd. 2 Regulaminu, jeśli zostały wprowadzone przez Usługodawcę.
  • Usługobiorca nieposiadający konta w Serwisie może w każdej chwili zakończyć korzystanie z danej usługi. W przypadku opuszczenia przez Usługobiorcę Serwisu, umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron.
  • Usługobiorca posiadający konto w Serwisie może w każdej chwili zakończyć korzystanie z usługi posiadania konta poprzez skorzystanie z możliwości usunięcia konta.
 6. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

  • Usługobiorca ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących usług udostępnianych w Serwisie.
  • Reklamacje należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: biuro@epf.org.pl.
  • Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 14 dni od ich otrzymania przez Usługodawcę.
  • Prawidłowa reklamacja powinna zawierać: adres e-mail składającego reklamację oraz opis problemu będącego przedmiotem reklamacji.
  • O rezultacie rozpatrzenia reklamacji Usługodawca zawiadomi składającego reklamację, za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając odpowiedź na adres e-mail podany w zgłoszeniu.
  • Reklamacje niezawierające danych wskazanych w pkt 4 powyżej nie będą rozpatrywane.
 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  • Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany zawartości Serwisu, ograniczenia dostępności Serwisu oraz wycofania Serwisu.
  • Usługodawca może zablokować dostęp do Serwisu lub jego części z ważnych przyczyn, w tym w szczególności w razie stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu z Serwisu, lub wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę Usługobiorcę lub Usługodawcę.
  • Regulamin może zostać w razie potrzeby aktualizowany. Aktualna wersja Regulaminu została przyjęta i obowiązuje od 25 maja 2018 r.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Dowiedz się więcej