Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204 ze zm.) Fundacja Moje Państwo z siedzibą w Warszawie ustala regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.

 2. Regulamin określa:

  2.1 rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;

  2.2 warunki świadczenia usług drogą elektroniczną;

  2.3 warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;

  2.4 tryb postępowania reklamacyjnego w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną.

§2

DEFINICJE

Na potrzeby niniejszego regulaminu wskazane poniżej pojęcia będą miały następujące znaczenie:

 1. Usługodawca – Fundacja Moje Państwo z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 25/37 00-511 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000359730 oraz NIP 1231216692;

 2. Usługobiorca – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis, w szczególności każda osoba fizyczna korzystająca z usług udostępnionych przez Usługodawcę w Serwisie bądź osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – korzystająca z usług udostępnionych przez Usługodawcę w Serwisie;

 3. Regulamin – niniejszy regulamin;

 4. Serwis – zespół stron internetowych udostępnionych przez Usługodawcę na serwerach internetowych pod adresami:

  4.1. https://mojepanstwo.pl;

  4.2. https://rejestr.io/;

  4.3. https://pdfcee.pl;

  4.4. https://bankdanych.io;

  4.5. https://ktoile.pl;

 5. Świadczenie usług drogą elektroniczną – wykonanie usług świadczonych bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne;

§3

RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Każdy Usługobiorca jest zobowiązany do przestrzegania Regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z usługi udostępnionej w Serwisie. Szczegółowe zasady świadczenia usług mogą określać odrębne regulaminy umieszczone w Serwisie lub umowy zawarte indywidualnie z Użytkownikiem.

 2. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną następujące usługi:

  2.1. usługi informacyjne;

  2.2. usługi komunikacyjne;

  2.3. usługi w zakresie rejestracji;

  2.4. usługi w zakresie personalizacji kont,

  2.5. usługi w zakresie korzystania z aplikacji internetowych/funkcjonalności Serwisu/interfejsów programistycznych aplikacji dostępnych w Serwisie.

 3. Usługi informacyjne polegają na udostępnianiu na żądanie Usługobiorcy informacji umieszczonych w Serwisie poprzez wyświetlanie strony internetowej o określonym adresie URL, zawierającej dane, indywidualnie żądane przez Usługobiorcę.

 4. Usługi komunikacyjne polegają na umożliwieniu na żądanie Usługobiorcy komunikacji z Usługodawcą, bądź innymi Usługobiorcami serwisu. Usługi komunikacyjne mogą być świadczone w szczególności za pośrednictwem formularzy kontaktowych oraz forów dyskusyjnych udostępnianych w ramach Serwisu.

 5. Usługi w zakresie rejestracji umożliwiają Usługobiorcy założenie konta w Serwisie poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę w ramach Serwisu. Założenie konta w Serwisie umożliwia Usługobiorcy korzystanie z dodatkowych usług udostępnianych przez Usługodawcę.

 6. Usługi w zakresie personalizacji konta umożliwiają zarejestrowanym Usługobiorcom dostosowanie konta do ich indywidualnych preferencji w zakresie korzystania z Serwisu.

 7. Usługi w zakresie korzystania z aplikacji internetowych/funkcjonalności Serwisu/interfejsów programistycznych aplikacji dostępnych w Serwisie umożliwiają skorzystanie z funkcji oferowanych w ramach poszczególnych aplikacji/ skorzystanie z poszczególnych funkcjonalności Serwisu lub interfejsów programistycznych aplikacji

§4

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Wymagania techniczne dotyczące korzystania z Serwisu są następujące:

  1.1. połączenie z Internetem;

  1.2. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę internetową.

 2. Usługobiorca, aby prawidłowo korzystać z usług Serwisu powinien dysponować sprzętem komputerowym i oprogramowaniem spełniającym poniższe wymogi:

  2.1. włączona obsługa cookies i Java Script;

  2.2. monitor o rozdzielczości minimum 1240 x 1024;

  2.3. przeglądarka: Firefox, Opera, Chrome, Safari – w wersji co najmniej najnowszej lub wersji poprzedzającą najnowszą wersję oraz Internet Explorer w wersji co najmniej 9.0.

 3. W przypadku, gdy Usługobiorca nie spełnia warunków wskazanych w pkt 1 i 2 powyżej, Usługodawca nie gwarantuje prawidłowego działania Serwisu oraz zastrzega, że jakość świadczonych w Serwisie usług może ulec obniżeniu.

 4. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.

 5. Zakazane jest podejmowanie przez Usługobiorcę działań mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia Serwisu.

§5

WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Zawarcie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną następuje z chwilą rozpoczęcia przez Usługobiorcę korzystania z danej usługi. Korzystanie przez Usługobiorcę z danej usługi odbywa się na zasadach wskazanych w Regulaminie, a w określonych przypadkach również na podstawie szczegółowych zasad świadczenia usług, o których mowa w § 3 pkt 1, zd. 2 Regulaminu, jeśli zostały wprowadzone przez Usługodawcę.

 2. Usługobiorca nieposiadający konta w Serwisie może w każdej chwili zakończyć korzystanie z danej usługi. W przypadku opuszczenia przez Usługobiorcę Serwisu, umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron.

 3. Usługobiorca posiadający konto w Serwisie może w każdej chwili zakończyć korzystanie z usługi posiadania konta poprzez skorzystanie z możliwości usunięcia konta.

 4. W zakresie usług dotyczących korzystania z aplikacji internetowych/funkcjonalności Serwisu/interfejsów programistycznych aplikacji dostępnych w Serwisie warunki rozwiązywania umów o świadczenie tych usług są określone w odrębnych regulaminach umieszczonych w Serwisie.

§6

TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Usługobiorca może zgłosić Usługodawcy reklamację dotyczącą niewykonania lub nienależytego wykonania usługi świadczonej drogą elektroniczną.

 2. Reklamacja może zostać zgłoszona przez Usługobiorcę w formie elektronicznej: na adres poczty elektronicznej Usługodawcy biuro@mojepanstwo.pl lub inny adres poczty elektronicznej określony w odrębnym regulaminie umieszczonym w Serwisie lub w umowie zawartej indywidualnie z Użytkownikiem, bądź na adres siedziby Usługodawcy (ul. Nowogrodzka 25/37, 00-511 Warszawa).

 3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Usługobiorcy, adres poczty elektronicznej użyty przy rejestracji konta w Serwisie (jeżeli dotyczy), opis problemu będącego przedmiotem reklamacji oraz dane kontaktowe umożliwiające udzielenie odpowiedzi na reklamację przez Usługodawcę.

 4. Usługodawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, przy czym nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia doręczenia reklamacji oraz udzieli odpowiedzi używając danych kontaktowych podanych w reklamacji przez Usługobiorcę.

§7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany zawartości Serwisu, ograniczenia dostępności Serwisu oraz wycofania Serwisu.

 2. Usługodawca może zablokować dostęp do Serwisu lub jego części z ważnych przyczyn, w tym w szczególności w razie stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu z Serwisu, lub wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę Usługobiorcę lub Usługodawcę.

 3. Regulamin może zostać w razie potrzeby aktualizowany. W przypadku zmiany Regulaminu Usługodawca udostępni jego nową treść Usługobiorcy poprzez umieszczenie Regulaminu w Serwisie lub poprzez konto Usługobiorcy w Serwisie lub za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej podanego przez Usługobiorcę przy rejestracji konta w Serwisie. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu tych zmian równoznaczne jest z wyrażeniem dla nich akceptacji.

 4. Regulamin obowiązuje od dnia 21 lipca 2021 r.