Prace w GRAI – podgrupie zajmującej się nadzorem nad systemami opartymi o sztuczną inteligencję

Przeczytasz w minutę

Jak informowaliśmy, Fundacja uczestniczy w pracach Grupy Roboczej ds. Sztucznej Inteligencji (GRAI) w KPRM i stara się wypracować w podgrupie zajmującej się nadzorem nad AI najbardziej optymalną i wydajną strukturę pozwalającą na szybką weryfikację systemów wprowadzanych na rynek. 

Na podstawie Aktu o sztucznej inteligencji można wyróżnić siedem organów: 
  • organ notyfikujący, 
  • jednostka oceniająca zgodność, 
  • jednostka notyfikowaną, 
  • organ nadzoru rynku, 
  • organ ścigania, 
  • krajowy organ nadzoru oraz 
  • właściwy organ krajowy. 

Każdemu z tych podmiotów przypisane są różne funkcje i zadania. 

Przypisanie odpowiednim – już istniejącym – organom krajowym poszczególnych funkcji jest trudnym zadaniem ze względu na specyfikę każdego z sektorów. Wielość organów, których opinia miałaby być kluczowa w zakresie akceptowania systemu opartego o sztuczną inteligencję groziłaby paraliżem gospodarczym. Rozdrobnienie kompetencji nadzorczych hamowałoby szybki rozwój technologiczny podmiotów gospodarczych oraz wpłynęłoby na zmniejszenie konkurencyjności tych podmiotów. 

Podgrupa w swoich pracach skłania się do rozwiązania polegającego na powołaniu organu, który pełniłby rolę swego rodzaju łącznika pomiędzy różnymi organami publicznymi – zarówno krajowymi, jak i europejskimi, oraz który akceptowałby i nadzorował systemy oparte o sztuczną inteligencję. Fundacja popiera koncepcję utworzenia nowego organu, który posiadałby odpowiednie kompetencje do zajmowania się tym specyficznym i interdyscyplinarnym obszarem jakim są systemy sztucznej inteligencji. Powołanie nowego organu łączy się z pewnymi nakładami finansowymi i osobowymi, ale zachowanie możliwie najwyższego poziomu neutralności takiego organu przemawia za jego utworzeniem.