The Moje Państwo Foundation' main interest is AI and algorithms in the public sector. Therefore, the healthcare sector as part of the state's activities also falls within this scope. In April 2023 we...

Czytaj dalej

More and more public institutions are opting to use artificial intelligence (AI) or automated decision-making (ADM) systems when carrying out their tasks. The direction to increase the share of techno...

Czytaj dalej

Coraz więcej instytucji publicznych decyduje się przy wykonywaniu swoich zadań na korzystanie z systemów sztucznej inteligencji (AI) lub systemów automatycznego podejmowania decyzji (Automated De...

Czytaj dalej

In December 2022, an international initiative was launched to protect human rights against artificial intelligence systems. Our foundation, together with more than 200 international civil society and...

Czytaj dalej

W grudniu 2022 r. została zainicjowana międzynarodowa inicjatywa ochrony praw człowieka przed systemami sztucznej inteligencji. Fundacja wspólnie z ponad 200 międzynarodowymi organizacjami obywatelski...

Czytaj dalej

On November 28 - December 2, the 21st International Conference of the Italian Association for Artificial Intelligence (AIxIA 2022) took place in Udine, Italy. The event was attended by more than 350 p...

Czytaj dalej

W dniach 28 listopada – 2 grudnia we Włoszech w Udine odbyła się 21. Międzynarodowa Konferencja Włoskiego Stowarzyszenia ds. Sztucznej Inteligencji (AIxIA 2022). W wydarzeniu wzięło udział ponad 350 u...

Czytaj dalej

⏰ Register till January, 20 ➡ https://www.1991hack.org/🎯 The main focus of the international hackathon is digital and technological products that can be further used by the government, media, public...

Czytaj dalej

On 28 September 2022, the European Commission adopted two proposals aimed at regulating liability in the context of artificial intelligence. The first proposal concerns the modernisation of the curren...

Czytaj dalej

28 września 2022 roku Komisja Europejska przyjęła dwa wnioski zmierzające do uregulowania odpowiedzialności w kontekście działania sztucznej inteligencji. Pierwszy wniosek dotyczy unowocześnienia aktu...

Czytaj dalej

The Foundation take part in the work of the Working Group for strategic directions of data management (DM group), in a dedicated subgroup for data management and exchange. The Working Group was create...

Czytaj dalej

The European Commission proposed to regulate the rules of non-contractual civil liability for the use of artificial intelligence systems by entities, adopting the so-called AI Liability Directive (Pro...

Czytaj dalej

Komisja Europejska zaproponowała uregulowanie zasad pozaumownej odpowiedzialności cywilnej stosowania systemów sztucznej inteligencji przez podmioty, przyjmując tzw. Dyrektywę w sprawie odpowiedzialno...

Czytaj dalej

Our Foundation is constantly working on disseminating good standards in the management of AI/ADM systems in the public sector. We encourage you to read a discussion paper “Building Transparency and Ro...

Czytaj dalej

On October 20, the country-level Internet Governance Forum (Internet Governance Forum Poland 2022) was held in Lublin. This year's summit was attended by representatives of authorities, government adm...

Czytaj dalej

20 października w Lublinie odbyło się krajowe Forum Zarządzania Internetem (Internet Governance Forum Polska 2022). W tegorocznym szczycie wzięli udział przedstawiciele władz, administracji rządowej,...

Czytaj dalej

17 października odbyły się warsztaty on-line zorganizowane przez Dyrekcję Generalną ds. Sieci Komunikacyjnych, Treści i Technologii Komisji Europejskiej oraz firmę konsultingową ICF. Spotkanie dotyczy...

Czytaj dalej

On 17 October, on-line workshop was organised together by the European Commission's Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology and the consulting company ICF. The meeting...

Czytaj dalej

The CEE Digital Summit organized by the Digital Poland Association, was held in Warsaw on October 13. The event was attended by numerous business leaders in the field of new technologies, decision-mak...

Czytaj dalej

13 października w Warszawie odbył się CEE Digital Summit zorganizowany przez Związek Cyfrowa Polska. W wydarzeniu wzięli udział liderzy biznesu w obszarze nowych technologii, decydenci i przedsta...

Czytaj dalej