Stanowisko Fundacji Moje Państwo w sprawie Data Act

Przeczytasz w 3 minuty

Fundacja Moje Państwo wzięła udział w krajowych konsultacjach Data Act organizowanych przez KPRM.

[...]

2. Akt w sprawie danych jest kolejną inicjatywą legislacyjną (po Akcie w sprawie zarządzania danymi) stanowiącą element Europejskiej Strategii w zakresie danych, i mającą na celu budowę gospodarki i społeczeństwa opartych na danych i stworzenia jednolitego rynku, który umożliwi swobodny przepływ danych w UE. Popieramy ideę wyrażoną przez Komisję Europejską co do konieczności zapewnienia równowagi między przepływem i szerokim wykorzystywaniem danych a wysokim poziomem prywatności, bezpieczeństwa i etyki. Uważamy za kluczowe zapewnienie w proponowanej regulacji odpowiedniego balansu pomiędzy efektywnością w przepływie i wykorzystywaniu danych, a poszanowaniem wartości odnoszących się do praw obywateli.

3. Fundacja za właściwe uważa uregulowanie możliwości korzystania przez sektor publiczny z danych gromadzonych przez biznes. Zapewnienie możliwości korzystania przez organy sektora publicznego oraz instytucje, agencje lub organy Unii z danych znajdujących się w posiadaniu przedsiębiorstw w określonych przypadkach wystąpienia wyjątkowej potrzeby uzyskania dostępu do danych powinno się odbywać z maksymalnym uwzględnieniem zasady przejrzystości. Projektowana regulacja zakłada pewne rozwiązania zabezpieczające transparentność mechanizmu uzyskiwania informacji na płaszczyźnie sektor publiczny – biznes, w tym art. 17 ust. 2 lit. f) oraz art. 31 ust. 3 lit. g).

4. Projekt Aktu w sprawie danych przewiduje, że posiadacz danych na wniosek udostępnia dane organowi sektora publicznego lub instytucji, agencji lub organowi Unii wykazującym wyją tkową potrzebę skorzystania z żądanych danych (art. 14 ust. 1). Regulacja ustanawia obowiązek podania przez podmiot sektora publicznego treści wniosków do wiadomości publicznej w internecie bez zbędnej zwłoki (art. 17 ust. 2 lit. f).

5. Dla zapewnienia większej efektywności proponowanych rozwiązań postulujemy utworzenie rejestru, publicznie dostępnego w internecie, obejmującego wnioski o udostępnianie danych składane przez sektor publiczny (na poziomie państw członkowskich). Rejestr mógłby być prowadzony przez organ odpowiedzialny w państwie członkowskim za wdrożenie i egzekwowanie proponowanej regulacji. Proponujemy, aby zakres rejestru obejmował wszystkie wnioski o udostępnienie danych składane przez organy sektora publicznego, złożone na podstawie przepisów rozdziału V.

6. Wśród zadań organu odpowiedzialnego za wdrożenie i egzekwowanie proponowanej regulacji w państwie członkowskim przewidziano m.in.: zapewnienie publicznej dostępności w internecie wniosków o udostępnienie danych składanych przez organy sektora publicznego w przypadku niebezpieczeństwa publicznego na podstawie przepisów rozdziału V; (art. 31 ust. 3 lit. g)). Poza zakresem ww. zadania organu znalazłyby się zatem pozostałe wnioski niezwiązane z przesłanką niebezpieczeństwa publicznego tj. wnioski złożone (na podstawie art. 15 lit. c) ust. 1 i 2) w związku z okolicznością, gdy brak dostępnych danych uniemożliwia organowi sektora publicznego lub instytucji, agencji lub organowi Unii realizację konkretnego zadania leżą cego w interesie publicznym i wyraźnie wskazanego w prawie oraz
  • organ sektora publicznego lub instytucja, agencja lub organ Unii nie były w stanie uzyskać takich danych za pomocą alternatywnych środków, w tym w drodze zakupu danych na rynku po stawkach rynkowych lub poprzez poleganie na istniejących obowiązkach udostępniania danych, a przyjęcie nowych środków ustawodawczych nie może zapewnić terminowej dostępności danych; lub
  • uzyskanie danych zgodnie z procedurą określoną w niniejszym rozdziale znacznie zmniejszyłoby obciążenie administracyjne posiadaczy danych lub innych przedsiębiorstw.

7. Uważamy, że zabezpieczenie realizacji obowiązku publikowania treści wniosków o udostępnienie danych powinno dotyczyć wszystkich wniosków złożonych przez sektor publiczny na podstawie art. 14 ust. 1.

DataAct_stanowisko-Fundacji-Moje-Państwo.pdf 59.75 KB