Warsztaty Komisji Europejskiej – jak wspierać wdrażanie AI w usługach administracji publicznej?

Przeczytasz w 4 minuty

17 października odbyły się warsztaty on-line zorganizowane przez Dyrekcję Generalną ds. Sieci Komunikacyjnych, Treści i Technologii Komisji Europejskiej oraz firmę konsultingową ICF. Spotkanie dotyczyło wypracowania rekomendacji efektywnego wykorzystania systemów sztucznej inteligencji w usługach sektora administracji publicznej. W warsztatach brała udział przedstawicielka Fundacji – Iwona Karkliniewska AI Researcher.

Głównym celem spotkania było zmapowanie istniejących problemów we wdrożeniu systemów AI w administracji publicznej oraz wypracowanie propozycji rozwiązań i rekomendacji dla decydentów prac legislacyjnych w kierunku dostosowania AI ACT oraz roli i znaczenia KE we wdrażaniu prawnych rozwiązań systemów sztucznej inteligencji.

Warsztaty były prowadzone przez przedstawicieli KE i OECD oraz pracowników ICF. Prowadzący zaprezentował zdefiniowane obszary wyzwań we wdrażaniu systemów AI i poprosił obecnych uczestników o zmapowanie problemów, a następnie zaproponowanie rozwiązań. 

Praca uczestników warsztatu została podzielona na dwie części. Pierwsza część dotyczyła identyfikacji zagrożeń mających największy wpływ na systemy AI w administracji publicznej, a następnie zaproponowania rozwiązań.

Zagadnienia były podzielone na następujące obszary występujących problemów: 
1) zamówienia publiczne;
2) zarządzanie danymi;
3) międzysektorowe wyzwania technologiczne wykorzystywania systemów AI;
4) możliwości organizacyjne instytucji wdrażających systemy AI.

Do każdego z przedstawionych wyżej obszarów zostało sformułowano pytanie, a następnie zdefiniowano wyzwania - problemy, którym należy sprostać w danym obszarze. Uczestnicy w trakcie ćwiczenia szczegółowo przedstawiali kwestie, na które należy zwrócić uwagę w danym obszarze oraz proponowali rozwiązania odnośnie przedstawionych obszarów zagadnień.

Ad.1 W jaki sposób należy sprostać wyzwaniom w procesie zamówień publicznych?

Jako problematyczne zagadnienia wskazano:
 • brak rozumienia na poziomie centralnym jeśli chodzi o rolę wykorzystywanych systemów AI oraz płaszczyzny, gdzie te systemy zarządzania AI mogą być dobrym rozwiązaniem; brak wiedzy na temat stosowanych systemów AI; 
 • brak przejrzystej regulacji w kwestii wykorzystywania systemów wysokiego ryzyka sztucznej inteligencji; 
 • brak rozróżnienia potrzeb wykorzystywania systemów AI przez sektor publiczny a sektor prywatny.

Ad.2 Jakie wyzwania stoją w kwestii zarządzania danymi przy wykorzystaniu systemów AI?

Ad.3 Jak możemy rozwiązać wyzwania związane z systemami AI w kontekście działań międzysektorowych?

W tym obszarze organizatorzy zdefiniowali następujące problemy:
 • ograniczona przejrzystość i mierzalność stosowanych rozwiązań technologicznych;
 • efektywność zarządzania danymi, w szczególności zarządzanie procesem potencjalnego powstawania bias;
 • brak zrozumienia efektywności wykorzystywania systemów jako systemów wspierających rozwój technologiczny (wartość dodana w procesie); 
 • rozumienie odpowiedzialności i efektywność zarządzania wykorzystywanych systemów AI w obszarze edukacji, zdrowia, transportu.

Ad.4 W jaki sposób należy rozwiązać wyzwania organizacyjne oraz budować możliwości instytucji wdrażających systemy AI?

 • Przede wszystkim zwrócono uwagę na brak kompetencji kadry pod względem wiedzy na temat AI zarówno w kontekście technicznego wykorzystania rozwiązania, jak też rozumienia wykorzystania systemu w oparciu o usprawnienie procesów zarządzania w organizacji;
 • skupianie się na rozwiązaniach wdrażających nowinki technologiczne – nieuwzględnianie elementu technologicznego w dłuższej perspektywie funkcjonowania organizacji;
 • brak zcentralizowanych zasobów wspierających rozumienie procesu wyboru rozwiązań z wykorzystaniem systemów AI; 
 • brak opracowanych ram strategicznych – polityki dot. stosowania systemów AI w sektorze publicznym (obecnie jest na bardzo ogólnym poziomie).

W drugiej części warsztatów uczestnicy zostali podzieleni na grupy i w wyniku pracy zespołowej wypracowane zostały propozycje rozwiązań, a także wskazanie roli i znaczenia KE w procesie działań. Fundacja Moje Państwo miała okazję do komentowania zagadnień dotyczących: piaskownic regulacyjnych, standardów wymiany danych, w szczególności zbiorów metadanych; efektywności wykorzystywanych narzędzi komunikacji oraz tematyki tzw. silosów projektów.

Fundacja Moje Państwo zwróciła uwagę na konieczność efektywnego wykorzystywania narzędzi komunikacji i budowania strategii dialogu pomiędzy obywatelami i organizacjami w wykorzystywaniu systemów AI względem obywateli. Dodatkowo podkreślono kwestię konieczności spójnego przekazu informacji na temat AI, na poziome unijnym i krajowym.

Podczas spotkania uczestnicy mogli wymieniać informację na temat prowadzonych ocen i działań w kwestii efektywnego i przejrzystego wdrażania systemów AI. Fundacja podczas warsztatów zaprezentowała wypracowane postulaty dobrych standardów zarządzania systemami AI/ADM w administracji publicznej.

Wypracowane w trakcie warsztatów rozwiązania będą stanowić podstawę do dalszych dyskusji nad dostosowaniem tzw. AI ACT. 

Iwona Karkliniewska, AI Researcher