Statut

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Fundacja ePaństwo, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.

 2. Fundacja została ustanowiona przez Daniela Macyszyna zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym, sporządzonym przez notariusza – Aldonę Czamarską w kancelarii notarialnej w Warszawie, ul. Konduktorska 4 lok. 29 w dniu 23 kwietnia 2010 r.

§ 2

 1. Siedzibą Fundacji jest m.st. Warszawa.

 2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

 3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 3

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.

 2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw informatyzacji.

§ 4

 1. Nazwa Fundacji jest prawnie zastrzeżona.

 2. Fundacja może używać pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

 3. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach.

Cele i zasady działania Fundacji

§ 5

Fundacja przyjmuje za swoje zadanie wspomaganie rozwoju demokracji poprzez upowszechnianie praw obywatela w zakresie dostępu do informacji publicznej oraz ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego.

§ 6

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. organizowanie, wspieranie lub zlecanie:

a) studiów i badań,

b) działalności edukacyjnej,

c) gromadzenia informacji i materiałów służących działalności edukacyjnej w zakresie celów statutowych,

d) spotkań związanych z problematyką zbieżną z celami statutowymi,

 1. monitorowanie działalności podmiotów publicznych innych podmiotów otrzymujących środki publiczne,

 2. prowadzenie działalności wydawniczej, w tym w zakresie budowy oraz promowania stron i portali internetowych,

 3. budowanie narzędzi informatycznych, programistycznych i technologicznych, wspierających zaangażowanie obywateli w sprawy publiczne,

 4. podejmowanie działań w zakresie ustanawiania i promowania standardów i dobrych praktyk w zakresie dostępu i ponownego wykorzystania informacji z sektora publicznego,

 5. analizowanie finansowania kampanii wyborczych,

 6. współpracę z osobami fizycznymi, organizacjami i instytucjami państwowymi, jak w szczególności z mediami, władzami państwowymi i samorządowymi oraz organizacjami społecznymi, których zadania i cele są zbieżne z celami Fundacji,

 7. doradztwo, wsparcie lub pomoc instytucjom, organizacjom lub osobom fizycznym działającym w obszarze celów statutowych Fundacji,

 8. inicjowanie, opiniowanie i wypowiadanie się w sferze uregulowań prawnych dotyczących celów statutowych Fundacji,

 9. w zakresie przewidzianym stosownymi regulacjami prawnymi powodowanie wszczęcia postępowań i reprezentowanie jednostki przed krajowymi i międzynarodowymi organami sądowymi, administracyjnymi i społecznymi, a także wstępowanie do tych postępowań w charakterze przedstawiciela społecznego oraz podejmowanie innych działań prawnych mających na celu upowszechniania dostępu oraz ponownego wykorzystania informacji publicznych,

 10. przyznawanie honorowych nagród, odznak i wyróżnień,

 11. działalność kulturalną.

Majątek i dochody Fundacji

§ 7

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 500 zł (pięćset złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 8

Dochody Fundacji mogą pochodzić z:

a) darowizn, spadków, zapisów,

b) subwencji, dotacji, grantów,

c) dochodów ze zbiórek, aukcji i imprez publicznych organizowanych przez Fundację lub na jej rzecz,

d) dochodów z ruchomego i nieruchomego majątku Fundacji i należących do niej praw majątkowych, w tym także odsetek od lokat bankowych,

e) dochodów ze sprzedaży biletów wstępu na imprezy organizowane przez Fundację,

f) dochodów z działalności gospodarczej.

Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację, w tym dochodów z działalności gospodarczej, jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.

Działalność gospodarcza Fundacji

§ 8a

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach.

 2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.

 3. Zakres prowadzenia działalności gospodarczej przez Fundację określony jest według następujących oznaczeń Polskiej Klasyfikacji Działalności:

a) Działalność wydawnicza w zakresie wydawania wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) – 58.12.Z,

b) Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych – 58.21.Z,

c) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania – 58.29.Z,

d) Działalność związana z oprogramowaniem – 62.01.Z,

e) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki – 62.02.Z,

f) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi – 62.03.Z,

g) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych – 62.09.Z,

h) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność – 63.11.Z,

i) Działalność portali internetowych – 63.12.Z,

j) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana – 63.99.Z,

k) Działalność prawnicza – 69.10.Z,

l) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych – 72.20.Z,

m) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych – 73.12.B,

n) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) – 73.12.C,

o) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach – 73.12.D,

p) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów – 82.30.Z,

q) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana – 82.99.Z,

r) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – 85.59.B

s) Działalność wspomagająca edukację – 85.60.Z.

§ 8b

Fundacja na działalność gospodarczą przeznacza kwotę 1000 zł (słownie: tysiąc złotych).

Organy Fundacji

§ 9

 1. Organami Fundacji są:

a) Rada Fundacji

b) Zarząd Fundacji

 1. W Fundacji może być powołana Rada naukowa.

Rada Fundacji

§ 10

 1. Rada Fundacji jest organem wewnętrznego nadzoru nad działalnością Fundacji.

 2. W skład Rady Fundacji wchodzi od 3 do 5 osób.

 3. Skład Rady Fundacji tworzony jest w następujący sposób: pierwszy członek Rady powoływany jest przez Fundatora jako Przewodniczący Rady, osoba ta następnie samodzielnie kooptuje dwóch kolejnych członków Rady, zaś w ten sposób wyłonione trzy osoby mogą wspólnie dokooptować kolejnych członków do składu Rady.

 4. Z członkostwem w Radzie nie można łączyć funkcji członka Zarządu.

 5. Członek Rady nie może pozostawać z członkami Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia, ani pozostawać w stosunku małżeńskim.

 6. Członkostwo w Radzie ustaje z chwilą śmierci jej członka, w wyniku prawomocnego skazującego wyroku za przestępstwo z winy umyślnej, w wyniku zrzeczenia się Funkcji w Radzie, odwołania przez Radę Fundacji, w wyniku odwołania z funkcji w Radzie przez Fundatora.

 7. W przypadku ustania członkostwa w Radzie Przewodniczącego Rady Fundator powołuje na jego miejsce nowego Przewodniczącego Rady. W przypadku ustania członkostwa w Radzie innych Członków Rady Rada uzupełnia swój skład w drodze kooptacji.

 8. Radą kieruje Przewodniczący Rady.

 9. Członkowie Rady mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

§ 11

Do Rady Fundacji należy:

 1. sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością Zarządu Fundacji,

 2. występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,

 3. opiniowanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji,

 4. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,

 5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu,

 6. ustalanie zasad wynagradzania Prezesa Zarządu i poszczególnych członków Zarządu, w tym wynagrodzenia związanego z powołaniem do pełnienia funkcji, wynagrodzenia związanego z umową o pracę, lub umową cywilnoprawną,

 7. w przypadku zawierania umów między Fundacją a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim, Fundację reprezentuje Przewodniczący Rady, albo pełnomocnik powołany uchwałą Rady,

 8. podejmowanie – na wniosek Zarządu lub Fundatora – uchwały w przedmiocie utworzenia przy Fundacji Rady Naukowej,

 9. na wniosek Zarządu lub Fundatora – powoływanie i odwoływanie członków Rady Naukowej,

 10. podejmowanie – na wniosek Zarządu – uchwały w przedmiocie nadania odznak i wyróżnień dla osób zasłużonych w działalności Fundacji.

§ 12

 1. Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady Fundacji nie rzadziej niż 2 razy w roku. W posiedzeniach tych uczestniczy przedstawiciel Zarządu Fundacji w celu składania wyjaśnień.

 2. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, z tymże dla ważności tych uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy składu jej członków.

 3. W razie równej liczby głosów oddanych za i przeciw danej uchwale decyduje głos Przewodniczącego.

 4. Każdy członek Rady Fundacji ma jeden głos.

 5. Do udziału w posiedzeniach Rady Fundacji mogą być zaproszone inne osoby, w tym przedstawiciele organizacji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

 6. Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:

a) żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,

b) dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

Zarząd Fundacji

§ 13

 1. Zarząd Fundacji składa się z 2 do 5 osób, w tym Prezesa i jest powoływany przez Fundatora na czas nieokreślony.

 2. Nowych członków Zarządu na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Zarządu, powołują aktualni członkowie Zarządu, na drodze jednomyślnie podjętej uchwały.

 3. Fundatorowi przysługuje prawo odwołania Zarządu lub każdego z jego członków, w tym Prezesa, w każdym czasie.

 4. Prezesowi służy prawo odwołania w każdym momencie każdego z członków Zarządu w przypadku podjęcia przez niego działań sprzecznych z prawem lub w celu wyrządzenia szkody Fundacji, nieprzestrzegania przez członka Zarządu Statutu Fundacji, nie wywiązywania się przez członka Fundacji z nałożonych obowiązków, a także z powodu choroby powodującej trwałą niezdolność do sprawowania funkcji członka Zarządu.

 5. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje:

a) z chwilą śmierci,

b) w przypadku złożenia przez członka Zarządu pisemnej rezygnacji,

c) w razie odwołania.

§ 14

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

 2. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie kwestie nie zastrzeżone Statutem do kompetencji innych Organów Fundacji, jak w szczególności:

a) kierowanie działalnością Fundacji,

b) realizacja celów statutowych,

c) sporządzanie planów pracy i budżetu,

d) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,

e) przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków, zapisów i dotacji,

f) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,

g) zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia.

§ 15

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb.

 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przysyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.

 3. Prezes Zarządu przewodniczy posiedzeniom Zarządu i kieruje jego pracami.

 4. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.

 5. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

 6. Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje społecznie, na podstawie stosunku cywilnoprawnego, także nieodpłatnego lub na podstawie stosunku pracy.

 7. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie.

Sposób reprezentacji

§ 16

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w tym w sprawach majątkowych składać może każdy członek Zarządu samodzielnie.

 2. W sprawach majątkowych powyżej kwoty 30 000 zł wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezesa.

Rada Naukowa

§ 17

 1. Rada Naukowa jest organem konsultacyjno-opiniującym Fundacji.

 2. W skład Rady Naukowej mogą zostać powołane osoby, którym nadano stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego i które dysponują wiedzą specjalistyczną z dziedzin związanych z realizacją celów statutowych Fundacji.

 3. Rada Naukowa powołuje ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje pracami Rady i reprezentuje ją na zewnątrz, a także zwołuje posiedzenia Rady i im przewodniczy.

 4. Rada Naukowa podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady.

 5. Do kompetencji Rady Naukowej należy:

a) opiniowanie na wniosek Zarządu projektów badań naukowych, publikacji oraz innych działań Fundacji związanych z realizacją jej celów;

b) proponowanie podjęcia przez Fundację określonych działań związanych z realizacją jej celów statutowych.

Postanowienia końcowe

§ 18

 1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

 2. Statut został zmieniony Uchwałą Zarządu Fundacji ePaństwo dnia 15 lipca 2019 r.

§ 19

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

 2. Połączenie z inna fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

 3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Zarząd Fundacji, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 20

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustawiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

 2. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra właściwego do spraw administracji publicznej.

 3. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd Fundacji, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

 4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.