Konferencja "The Future is data. Przyszłość to dane."

Przeczytasz w 3 minuty

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (KPRM) w dniu 09 listopada 2021 r. zorganizowała międzynarodową konferencję pt.: „The Future is data. Przyszłość to dane.”. Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – Adam Andruszkiewicz, w swoim otwierającym konferencję wystąpieniu podkreślił rolę otwartych danych zarówno dla rozwoju gospodarki jak i wzrostu zaufania obywateli. Wspomniał przy tym o przyjęciu Programu Otwierania Danych na lata 2021-2027 czy ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego. 

Z perspektywy ochrony elementarnych praw obywateli, do ważniejszych wystąpień tej konferencji zaliczyć należy, wypowiedź przedstawiciela Komisji Europejskiej - Christian Dcunha, który słusznie zwrócił uwagę, że strategia dotycząca otwierania danych jako jeden z głównych fundamentów stawiać powinna ochronę danych osobowych. Co więcej, zarówno konsumenci jak i przedsiębiorcy dzięki wprowadzanym regulacjom odzyskać winni kontrolę nad swoimi danymi. 

Wizję administracji publicznej otwierania danych przedstawiła Anna Gos - dyrektor Departamentu Zarządzania Danymi w KPRM, która jako naczelną zasadę wskazała otwieranie danych jak to możliwe i zamykanie jak to konieczne. Pierwszy panel dyskusyjny omawiał proponowany nowy model wymiany danych z projektu Data Governance Act (DGA). Wszyscy eksperci byli zgodni co do braku precyzyjności zapisów DGA, zwłaszcza w zakresie sankcji, obowiązków przypisywanych aktorom występującym w procesie czy zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. Sille Sepp z MyData, słusznie wskazywała, że to człowiek powinien być w centrum zainteresowania i przepisy powinny być budowane w poszanowaniu do przysługujących człowiekowi praw. Z kolei Mirosław Gumularz z Kancelarii Gumularz Kozik, podkreślił brak jednoznacznego określenia podstaw ponownego przetwarzania danych osobowych oraz potrzeby dokonania analizy zgodności celu przetwarzania, które wynikają wprost z Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO). Anna Lytra, przedstawicielka Europejskiej Rady Ochrony Danych, zwróciła z kolei uwagę na potrzebę stworzenia wspólnej procedury przetwarzania danych przez sektor publiczny, jak również nadawanie dostępu i udostępniania danych dla posiadaczy danych. Jednoznacznie stwierdziła, że wprowadzenie DGA nie powinno powodować zmiany RODO. 

W drugim panelu dyskusyjnym, którego tematem były otwarte dane i dzielenie dostępu do danych dla rozwoju sztucznej inteligencji/nowych technologii, na pierwszy plan wysunęła się humanocentryczna sztuczna inteligencja mająca wzbudzać zaufanie. W wystąpieniach wybrzmiał, także warunek działania na poziomie globalnym, aby tworzone regulacje zapewniały wysoki poziom prywatność obywateli. 

Pan Wojciech Janek z GovTech Polska, przedstawił aktywności podejmowane w celu omawiania działań prowadzących do zwiększenia wartości potencjału otwierania danych, należały do nich działania tradycyjne jak organizowanie spotkań nieformalnych sektora publicznego z prywatnym czy maksymalizacja potencjału, ale także działania edukacyjne, których brak prelegent określił jako hamulec rozwoju gospodarki.

Przytoczone wystąpienia jednoznacznie wskazują na potrzebę prowadzenia dalszych dyskusji i działań, które uszczelnią system ochrony jednostki w zakresie projektu otwierania danych. Słusznie w kilku wystąpieniach pojawił się warunek współpracy globalnej w tym aspekcie z uwagi na zwiększającą się digitalizację administracji państwowej oraz gospodarki. Fundacja będzie dalej obserwować proces legislacyjny projektu DGA oraz dokumentów powiązanych.