Centralny Rejestr Umów – stanowisko Fundacji Moje Państwo

Przeczytasz w minutę

W związku z planowanym rozpatrywaniem przez Komisję Nadzwyczajną do spraw zmian w Kodyfikacjach (NKK) uchwały Senatu RP z dnia 8 października 2021 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (“Uchwała”) Fundacja przedstawia swoje stanowisko w zakresie rozwiązania dotyczącego rejestru umów zawartych przez jednostki sektora finansów publicznych.

Fundacja popiera ideę dotyczącą funkcjonowania rejestru umów zawartych przez jednostki sektora finansów publicznych. Pozytywnie oceniamy zawartą w Uchwale czwartą poprawkę dotyczącą ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) zwiększającą funkcjonalność ww. rejestru. Popieramy rozwiązanie polegające na utworzeniu przez ministra właściwego do spraw finansów jednolitego rejestru umów (zaopatrzonego w wyszukiwarkę), za wprowadzanie danych do którego odpowiedzialni będą kierownicy jednostek sektora finansów publicznych.

Uważamy, że informacje o umowach zawieranych przez jednostki sektora finansów publicznych, zgromadzone w jednym rejestrze będą stanowiły cenny zasób informacyjny dla wielu obywateli, w tym dziennikarzy i przedsiębiorców. Szczególnie istotne wydaje się zagwarantowanie, by tego rodzaju dane – wspierające przejrzystość działania instytucji publicznych, a jednocześnie stanowiące istotne informacje budujące potencjał gospodarczy – były jak najszerzej dostępne i mogły być w dalszym ciągu ponownie wykorzystywane. Zaproponowana w Uchwale czwarta poprawka zmierza do realizacji tego postulatu.

Stanowisko FMP 13.10.2021.pdf 133.2 KB