Dobre praktyki przy zamówieniach publicznych poniżej progów

Monika Kajalidis

Monika Kajalidis

29 października 2020

Przeczytasz w 3 minuty

Dyrektywy Unii Europejskiej określają zasady dotyczące zamówień publicznych, których należy przestrzegać w całej Unii w przypadku zamówień przekraczających określony próg finansowy. W przypadku zamówień o niższej wartości zastosowanie mają jednak przepisy krajowe. 

W Polsce nie ma prawnego obowiązku publikowania procedur poniżej progu i większość urzędów korzysta z tego przywileju. Są jednak wyjątki, jak np. Urząd Miasta Łódź. To ponad 700-tysięczne miasto ma nie tylko szczegółowe przepisy dotyczące postępowania z zamówieniami poniżej progu 30 tys. euro, ale także publikuje je na swojej stronie internetowej.

W listopadzie 2019 roku Prezydent Łodzi podpisała Zarządzenie nr 2680 / VIII / 19 regulujące udzielanie zamówień publicznych, których szacunkowa wartość nie przekracza równowartości 30 000 euro oraz prowadzenie rejestru zamówień publicznych, do których Prawo Zamówień Publicznych nie ma zastosowania.

Jest to 27-stronicowa szczegółowa instrukcja zawierająca takie rozdziały i instrukcje jak: 

 • zamówienia poniżej 20000 zł - głównym rodzajem postępowania jest zapytanie ofertowe
 • zamówienie poniżej 50000 zł - głównym rodzajem postępowania jest opublikowane zapytanie ofertowe 
 • zamówienie poniżej 30000 euro - głównym rodzajem postępowania jest przetarg z możliwością negocjacji z jednym oferentem
 • zamówienia awaryjne - tylko raport opisujący charakter sytuacji awaryjnej, uzasadnienie zakupu, nazwę dostawcy, koszt. Formularz raportu stanowi załącznik do rozporządzenia.
 • negocjacje tylko z jednym oferentem - szczegółowy opis okoliczności, które muszą zaistnieć 
 • odpowiedzialność i rozliczalność pracowników 
 • monitorowanie zamówień poniżej progu 
 • instrukcje dla Komisji powołanej do przeprowadzania zamówień poniżej 30000 euro 
 • oświadczenie o bezstronności

(źrodło: https://bip.uml.lodz.pl/files/bip/public/user_upload/VIII_2680.pdf)

Jak to wygląda w praktyce

Zakładka “Zamówienia Publiczne do 30000 euro” dedykowana zamówieniom poniżej progu umożliwia wyszukiwanie postępowań według tytułu, rodzaju lub daty zamówienia.

Poniżej prezentujemy przykład konkretnego zamówienia poniżej progu.

Na platformie zamieszczono następujące informacje dotyczące zamówień poniżej progu: 

 • Zamawiający: Urząd Miasta Łodzi 
 • Tytuł: Renowacja i konserwacja wyposażenia placów zabaw należących do Wydziału Gospodarki Komunalnej Wydziału Edukacji i Kultury Urzędu Miasta Łodzi 
 • Wartość: poniżej 30.000 EUR 
 • Ogłoszenie: dnia 30 kwietnia 2020 r.

(źródło: https://bip.uml.lodz.pl/files/bip/public/zamowienia-publiczne/1193/OIWZ.pdf

 • Informacja z otwarcia ofert: dnia 8 maja 2020 r. 

(źródło:https://bip.uml.lodz.pl/files/bip/public/zamowienia-publiczne/1193/informacja_z_otwarcia.pdf )

 • Informacja o wyborze oferty: dnia 11 maja 2020

(źródło:https://bip.uml.lodz.pl/files/bip/public/zamowienia-publiczne/1193/Wybor_oferty_-_Bip_24.2020.pdf )

 • CPV: nr - 45000000-7 (prace)

Wnioski 

Przejrzystość danych dotyczących zamówień publicznych ma zasadnicze znaczenie dla przeciwdziałania korupcji i niewłaściwemu wykorzystaniu środków publicznych. Jednak dyrektywy europejskie regulują jedynie przejrzystość postępowań przekraczających próg UE. Sposób regulacji zamówień poniżej tego progu należy wyłącznie do państw członkowskich. 

Decydując się na regulację i publikację postępowań poniżej progu, Urząd Miasta Łodzi pokazał przykład dobrych praktyk, w jaki sposób władze publiczne na poziomie lokalnym mogą wziąć sprawy w swoje ręce i podjąć kroki, które zwiększają przejrzystość zamówień i wspierają przeciwdziałanie korupcji.

Zdjęcie: MAx 92, CC BY-SA 3.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0, via Wikimedia Commons