25

Lip 2012

Interpelacja nr 7339

w sprawie ustawy wydłużającej wiek emerytalny

Do:

Minister Pracy i Polityki Społecznej

Od: Jarosław Duda - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej

   Szanowna Pani Marszałek! Odpowiadając na interpelację pana posła Tomasza Górskiego w sprawie ustawy wydłużającej wiek emerytalny, przekazaną przy piśmie z dnia 3 sierpnia br., znak: SPS-023-7339/12, uprzejmie wyjaśniam, co następuje.

   Ustawa z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r. poz. 637) wprowadziła rozwiązania polegające na stopniowym podwyższaniu wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn do jednakowego poziomu 67 lat, przy czym podwyższanie wieku emerytalnego będzie procesem stopniowym i rozłożonym w długim okresie czasu. Ustawa ta wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. Niewątpliwie wprowadzenie zmian w zakresie wieku emerytalnego wymaga odpowiedniego dostosowania wszystkich regulacji prawnych nawiązujących do wysokości wieku emerytalnego, a regulacje te powinny wejść w życie jednocześnie ze zmianami w powszechnym systemie emerytalnym.

   W związku z powyższym należy stwierdzić, że ustawa z dnia 11 maja 2012 r. nie zawiera wprawdzie zmian we wszystkich ustawach, które powinny być wprowadzone w związku z podwyższeniem i zrównaniem wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn, jednakże na etapie prac legislacyjnych nad projektem tej ustawy podjęta została decyzja, że Rada Ministrów dokona niezbędnego przeglądu regulacji prawnych związanych z faktem osiągnięcia przez ich adresatów wieku 60 lub 65 lat (tj. zbliżonego do obecnego wieku emerytalnego). Analiza systemu przepisów łączących się z wiekiem emerytalnym miała obejmować następujące grupy przepisów:

   1) przepisy, których bezwzględnym skutkiem jest rozwiązanie stosunku pracy lub utrata możliwości zajmowania dotychczasowego stanowiska,

   2) regulacje odnoszące się do wieku jako wyznacznika uprawnień do wykonywania określonych czynności zawodowych,

   3) normy przyznające prawa do zabezpieczenia społecznego w związku z faktem ukończenia wieku 60 lub 65 lat,

   4) przepisy uprawniające pracodawcę do wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem w związku z osiągnięciem przez niego wieku 60 lub 65 lat.

   Uprzejmie informuję także, że zgodnie z ustaleniami dokonano przeglądu regulacji prawnych łączących się z wiekiem emerytalnym, pozostających w zakresie kompetencji poszczególnych ministrów. Aktualnie trwają zaawansowane prace legislacyjne nad projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. W najbliższym czasie projekt zostanie przekazany do uzgodnień międzyresortowych i do zaopiniowania przez partnerów społecznych.

   Z szacunkiem

   Sekretarz stanu

   Jarosław Duda

   Warszawa, dnia 21 sierpnia 2012 r.

Strona korzysta z plików cookies