12

Lip 2012

Strona z 53
Ładowanie dokumentu Załaduj cały dokument
Druk nr 573
Warszawa, dn. 26 czerwca 2012 r.
SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VII kadencja
Prezes Rady Ministrów
DSPA – 4821 – 2(3)/12
Pani
Ewa Kopacz
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowna Pani Marszałek
Przekazuję przyjęty przez Radę Ministrów dokument :
- Informacja o realizacji zadań
„Programu dla Odry – 2006” w roku
2011.
Jednocześnie informuję, że Rada Ministrów upoważniła Pełnomocnika
Rządu do Spraw Programu dla Odry – 2006 do reprezentowania stanowiska Rządu
w tej sprawie w toku prac parlamentarnych.
z wyrazami szacunku
(-) Donald Tusk
Pełnomocnik Rządu
do Spraw Programu dla Odry - 2006
INFORMACJA
o realizacji zadań „Programu dla Odry - 2006”
w roku 2011
Wrocław, 20 czerwca 2012 r.
2
SPIS TREŚCI
OBJAŚNIENIA SKRÓTÓW UŻYTYCH W INFORMACJI ZA ROK 2011 ........................................................... 5
WSTĘP ............................................................................................................................................................................ 6
1. PODSTAWY FORMALNO - PRAWNE „PROGRAMU DLA ODRY - 2006” ................................................... 6
1.1. PEŁNOMOCNIK RZDU DO SPRAW PROGRAMU DLA ODRY - 2006 ......................................................................... 6
1.2. KOMITET STERUJCY ............................................................................................................................................ 6
2. ZAKRES TERYTORIALNY DZIAŁANIA „PROGRAMU DLA ODRY - 2006” .............................................. 7
3. STRUKTURA FINANSOWANIA „PROGRAMU DLA ODRY 2006” ............................................................. 8
4. FINANSOWANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH „PROGRAMU DLA ODRY - 2006”
W OKRESIE 2002 - 2011 Z REZERWY CELOWEJ BUDŻETU PAŃSTWA .................................................... 9
5. RZECZOWY I FINANSOWY ZAKRES REALIZACJI ZADAŃ W RAMACH „PROGRAMU DLA
ODRY - 2006” W OKRESIE 1.01.- 31.12.2011 r. ..................................................................................................... 9
5.1. ŹRÓDŁA DANYCH FINANSOWO RZECZOWYCH PREZENTOWANYCH W INFORMACJI .............................................. 9
5.2. WYKORZYSTANIE REZERWY CELOWEJ PRZEZNACZONEJ NA REALIZACJĘ „PROGRAMU DLA ODRY - 2006”
W ROKU 2011 ...................................................................................................................................................... 10
5.2.1. Rozliczenie wykorzystania rezerwy celowej budżetu państwa na „Program dla Odry - 2006”
w roku 2011 .............................................................................................................................................. 10
5.3. WYKORZYSTANIE REZERWY CELOWEJ W 2011 r. PRZEZ POSZCZEGÓLNYCH DYSPONENTÓW ................................ 12
5.3.1. Budżet Ministra rodowiska, częć 22 ..................................................................................................... 12
5.3.1.1. RZGW w Gliwicach ...................................................................................................................................... 12
5.3.1.2. RZGW we Wrocławiu ................................................................................................................................... 13
5.3.1.3. RZGW w Szczecinie...................................................................................................................................... 15
5.3.1.4. RZGW w Poznaniu ........................................................................................................................................ 16
5.3.2. Budżet Ministra rodowiska, częć 41 ..................................................................................................... 17
5.3.2.1. RDLP w Szczecinie ....................................................................................................................................... 18
5.3.2.2. RDLP we Wrocławiu ..................................................................................................................................... 18
5.3.2.3. RDLP w Katowicach ..................................................................................................................................... 19
5.3.2.4. RDLP w Poznaniu ......................................................................................................................................... 19
5.3.2.4. RDLP w Zielonej Górze ................................................................................................................................ 20
5.3.3. Budżet Wojewody Dolnoląskiego, częć 85/02 .................................................................................... ...20
5.3.3.1. Urzd Marszałkowski Województwa Dolnolskiego – DZMiUW we Wrocławiu ...................................... 20
5.3.3.2. Pełnomocnik Rzdu do Spraw Programu dla Odry - 2006 ............................................................................ 22
5.3.4. Budżet Wojewody Kujawsko Pomorskiego, częć 85/04 .......................................................................... 23
5.3.5. Budżet Wojewody Lubuskiego, częć 85/08 .............................................................................................. 24
5.3.6. Budżet Wojewody Łódzkiego, częć 85/10 ................................................................................................ 25
5.3.7. Budżet Wojewody Opolskiego, częć 85/16 .............................................................................................. 26
5.3.8. Budżet Wojewody ląskiego, częć 85/24 ................................................................................................. 27
5.3.9. Budżet Wojewody Wielkopolskiego, częć 85/30 ...................................................................................... 28
5.3.10. Budżet Wojewody Zachodniopomorskiego, częć 85/32 ........................................................................ 29
5.4. ZADANIA REALIZOWANE W ROKU 2011 - PODSUMOWANIE EFEKTÓW RZECZOWYCH............................................ 30
5.5. KOMPONENT OCZYSZCZALNIE CIEKÓW ............................................................................................................. 32
5.6. KOMPONENT PREWENCYJNEGO ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ........................................................... 36
5.7. ZAAWANSOWANIE PROJEKTU OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ W DORZECZU RZEKI ODRY (ZBIORNIK
RACIBÓRZ WROCŁAWSKI WĘZEŁ WODNY) ...................................................................................................... 38
5.7.1. Budowa Suchego Zbiornika Przeciwpowodziowego Racibórz (Zbiornik Racibórz) ................................ 38
5.7.2. Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego (Ochrona od powodzi Wrocławia) ................................ 38
6. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADAŃ „PROGRAMU DLA ODRY 2006” W ROKU 2011 ......................... 40
7. PORÓWNANIE NAKŁADÓW PONIESIONYCH W LATACH 2002 - 2011 NA ZADANIA
INWESTYCYJNE I MODERNIZACYJNE WYMIENIONE W ZAŁĄCZNIKACH NR 1 - 4 DO
USTAWY Z DNIA 6 LIPCA 2001 r. O USTANOWIENIU PROGRAMU WIELOLETNIEGO
„PROGRAM DLA ODRY 2006”.......................................................................................................................... 41
3
8. INFORMACJA O REALIZACJI WNIOSKÓW I ZALECEŃ NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI. .............. 48
9. AKTUALIZACJA „PROGRAMU DLA ODRY-2006” ........................................................................................ 51
10. PODSUMOWANIE I WNIOSKI .......................................................................................................................... 52
4
SPIS TABEL
TABELA 1. WYKORZYSTANIź ROŹKÓW Z REZERW CELOWYCH BUŹźTU PASTWA NA „PROGRAM DLA ODRY - 2ŃŃ6”
W LATACH 2002-2011 ........................................................................................................................................ 9
TABELA 2. ROZLICZENIE WYKORZYSTANIA REZERWY CELOWEJ BUŹźTU PASTWA NA „PROGRAM DLA ODRY-2ŃŃ6”
W ROKU 2011 ................................................................................................................................................. 10
TABELA 3. MONTA ŻINANSOWY ZAŹA RźALIZOWANYCH PRZ REGIONALNE ZARZŹY GOSPODARKI WODNEJ W GLIWICACH,
WROCŁAWIU, SZCZECINIE I POZNANIU W 2011 r. [PLN] .......................................................................................... 12
TABELA 4. STRUKTURA NAKŁAŹÓW PONIESIONYCH PRZEZ RZGW W GLIWICACH NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH
PROGRAMU DLA ODRY 2ŃŃ6” W 2011 r. [PLN] .................................................................................................. 12
TABELA 5. STRUKTURA NAKŁAŹÓW PONIESIONYCH PRZEZ RZGW WE WROCŁAWIU NA ZAŹANIA REALIZOWANE W RAMACH
PROGRAMU DLA ODRY 2ŃŃ6” W 2011 r. [PLN] .................................................................................................. 13
TABELA 6. STRUKTURA NAKŁAŹÓW PONIESIONYCH PRZEZ RZGW W SZCZECINIE NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH
PROGRAMU DLA ODRY 2ŃŃ6” W 2011 r. [PLN] .................................................................................................. 15
TABELA 7. STRUKTURA NAKŁAŹÓW PONIESIONYCH PRZEZ RZGW W POZNANIU NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH
PROGRAMU DLA ODRY 2ŃŃ6” W 2011 r. [PLN] .................................................................................................. 16
TABELA 8. MONTA ŻINANSOWY ZAŹA RźALIZOWANYCH PRZ REGIONALNE DYREKCJE LASÓW PASTWOWYCH W SZCZECINIE,
WROCŁAWIU, KATOWICACH, POZNANIU I ZIELONEJ GÓRZź W RAMACH KOMPONENTU LASY W 2011 r. [PLN] ..................... 17
TABELA 9. STRUKTURA NAKŁAŹÓW PONIESIONYCH PRZEZ DZMIUW WE WROCŁAWIU NA ZAŹANIA REALIZOWANE W RAMACH
PROGRAMU DLA ODRY 2ŃŃ6” W 2011 r. [PLN] .................................................................................................. 21
TABELA 10. STRUKTURA NAKŁAŹÓW PONIźSIONYCH PRZEZ K-PZMIUW WE WŁOCŁAWKU NA ZAŹANIA REALIZOWANE W RAMACH
PROGRAMU DLA ODRY 2ŃŃ6” W 2011 r. [PLN] .................................................................................................. 23
TABELA 11. STRUKTURA NAKŁAŹÓW PONIESIONYCH PRZEZ LZMIUW W ZIELONEJ GÓRZź NA ZAŹANIA RźALIZOWANE W RAMACH
PROGRAMU DLA ODRY 2ŃŃ6” W 2011 r. [PLN] .................................................................................................. 24
TABELA 12. STRUKTURA NAKŁAŹÓW PONIESIONYCH PRZEZ WZMIUW W ŁODZI NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH
PROGRAMU DLA ODRY 2ŃŃ6” W 2011 r. [PLN] .................................................................................................. 25
TABELA 13. STRUKTURA NAKŁAŹÓW PONIESIONYCH PRZEZ WZMIUW W OPOLU NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH
PROGRAMU DLA ODRY 2ŃŃ6” W 2011 r. [PLN] .................................................................................................. 26
TABELA 14. STRUKTURA NAKŁAŹÓW PONIESIONYCH PRZEZ ZMIUW W KATOWICACH ORAZ STAROSTWO POWIATOWE
W CZSTOCHOWIź NA ZAŹANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU DLA ODRY 2ŃŃ6” W 2011 r. [PLN] ..................... 27
TABELA 15. STRUKTURA NAKŁAŹÓW PONIESIONYCH PRZEZ WZMIUW W POZNANIU NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH
PROGRAMU DLA ODRY 2ŃŃ6” W 2011 r. [PLN] .................................................................................................. 28
TABELA 16. STRUKTURA NAKŁAŹÓW PONIESIONYCH PRZEZ ZZMIUW W SZCZECINIE NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH
PROGRAMU DLA ODRY 2ŃŃ6” W 2011 r. [PLN] .................................................................................................. 29
TABELA 17. EFEKTY RZECZOWE REALIZOWANYCH ZAŹA OSIżNITź W 2011 r. ........................................................................... 30
TABELA 18. LISTA PRIORYTETOWYCH OCZYSZCZALNI KOMUNALNYCH Z WSTPNźżO STUDIUM WYKONALNOCI
„PROGRAMU DLA ODRY 2ŃŃ6” ......................................................................................................................... 33
TABELA 19. MONTA ŻINANSOWY ZAŹA RźALIZOWANYCH W ROKU 2011 Z POŹZIAŁźM NA JźŹNOSTKI RźALIZUJCź ............................ 40
TABELA 20. STRUKTURA NAKŁAŹÓW NA „PROGRAM DLA ODRY 2ŃŃ6” WźŹŁUż RÓŹźŁ ŻINANSOWANIA W ROKU 2011
Z POŹZIAŁźM NA KOMPONENTY [PLN].................................................................................................................. 40
TABELA 21. PORÓWNANIź NAKŁAŹÓW PONIESIONYCH W LATACH 2002-2011 NA KOMPONENTY PROGRAMU WYMIENIONE
W ZAŁCZNIKU NR 1 DO USTAWY Z DNIA 6 LIPCA 2001r. O USTANOWIENIU PROGRAMU WIELOLETNIEGO
„PROGRAM DLA ODRY 2ŃŃ6” ........................................................................................................................... 42
TABELA 22. PORÓWNANIź NAKŁAŹÓW PONIESIONYCH W LATACH 2002-2011 NA ZADANIA PROżRAMU WźŹŁUż RÓŹźŁ ŻINANSOWANIA
WYMIźNIONź W ZAŁCZNIKU NR 2 DO USTAWY Z DNIA 6 LIPCA 2001 r. O USTANOWIENIU PROGRAMU WIELOLETNIEGO
„PROGRAM DLA ODRY 2ŃŃ6” ........................................................................................................................... 43
TABELA 23. PORÓWNANIź NAKŁAŹÓW PONIESIONYCH W LATACH 2002-2011 NA ZADANIA INWESTYCYJNE WYMIENIONE
W ZAŁCZNIKU NR 3 DO USTAWY Z DNIA 6 LIPCA 2001r. O USTANOWIENIU PROGRAMU WIELOLETNIEGO
„PROGRAM DLA ODRY 2ŃŃ6” .......................................................................................................................... 44
TABELA 24. PORÓWNANIź NAKŁAŹÓW PONIESIONYCH W LATACH 2002-2011 NA ZADANIA WYMIENIONE
W ZAŁCZNIKU NR 4 DO USTAWY Z DNIA 6 LIPCA 2001 r. O USTANOWIENIU PROGRAMU WIELOLETNIEGO
„PROGRAM DLA ODRY 2ŃŃ6” ........................................................................................................................... 46
TABELA 25. PORÓWNANIź NAKŁAŹÓW PONIESIONYCH W LATACH 2002-2011 NA ZADANIA: OCHRONA OD POWODZI WROCŁAWIA ORAZ
MODERNIZACJA WROCŁAWSKIźżO WZŁA WODNEGO ............................................................................................ 47
5
Objanienia skrótów użytych w Informacji za rok 2011
Program „Program dla Odry - 20Ń6”
DZMiUW we Wrocławiu – Źolnolski Zarzd Melioracji i Urzdze Wodnych we Wrocławiu
WZMiUW w Poznaniu Wielkopolski Zarzd Melioracji i Urzdze Wodnych w Poznaniu
WZMiUW w Opolu Wojewódzki Zarzd Melioracji i Urzdze Wodnych w Opolu
ZMiUW w Katowicach lski Zarzd Melioracji i Urzdze Wodnych w Katowicach
WZMiUW w Łodzi Wojewódzki Zarzd Melioracji i Urzdze Wodnych w Łodzi
LZMiUW w Zielonej żórze – Lubuski Zarzd Melioracji i Urzdze Wodnych w Zielonej żórze
K-PZMiUW we Włocławku – Kujawsko Pomorski Zarzd Melioracji i Urzdze Wodnych we Włocławku
ZZMiUW w Szczecinie Zachodniopomorski Zarzd Melioracji i Urzdze Wodnych w Szczecinie
KZGW Krajowy Zarzd żospodarki Wodnej
RZGW Regionalny Zarzd żospodarki Wodnej
GDLP Generalna Dyrekcja Lasów Pastwowych
RDLP Regionalna Źyrekcja Lasów Pastwowych
żŹO – żeneralna Źyrekcja Ochrony rodowiska
RŹO – Regionalna Źyrekcja Ochrony rodowiska
WWW Wrocławski Wzeł Wodny
NŻOiżW – Narodowy Żundusz Ochrony rodowiska i żospodarki Wodnej
WŻOiżW – Wojewódzki Żundusz Ochrony rodowiska i żospodarki Wodnej
BRRE Bank Rozwoju Rady Europy
MBOiR (B- Bank wiatowy) – Midzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju
UE Unia Europejska
NIK Najwysza Izba Kontroli
POIi – Program Operacyjny Infrastruktura i rodowisko
PROW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
ISOK Informatyczny system osłony kraju przed nadzwyczajnymi zagroeniami
GUGiK żłówny Urzd żeodezji i Kartografii
IMGWPIB Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Pastwowy Instytut Badawczy
-PIB Instytut Łcznoci – Pastwowy Instytut Badawczy
WORP Wstpna ocena ryzyka powodziowego
WCZK Wojewódzkie Centrum Zarzdzania Kryzysowego
STWiOR Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót
SIWZ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
NMT Numeryczny Model Terenu
w km 9+250 do km 10+350 lub w km 9+250 10+350 na długoci ń,ń km okrelenie lokalizacji i długoci odcinków rzek
lub wałów przeciwpowodziowych, na których prowadzone było zadanie realizowane w ramach Programu.
Jest to standardowy sposób okrelania połoenia obiektów hydrotechnicznych oraz miejsc prowadzonych regulacji
cieków stosowany w hydrologii i hydrotechnice.
Sposób oznaczenia ródeł finansowania:
1a)
-
rezerwa celowa budetu pastwa przeznaczona na Program,
1b)
-
rodki z budetu pastwa przeznaczone na zadania Programu niezaplanowane w ustawie (rodki budetowe poza
rezerw celow PdO-2006),
2)
-
rodki finansowe WŻOiżW oraz NŻOiGW,
3)
-
kredyty od instytucji finansowych (BRRE, MBOiR - B),
4)
-
rodki finansowe UE,
5)
-
inne (gminy, prywatne), rodki samorzdu województwa, rodki własne RŹLP, rodki WWŻ Polska
6
Wstęp
Stosownie do art. 8 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Program dla Odry - 2ŃŃ6”
(Dz. U. Nr 98, poz. 1067 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 216, poz. 1827, z 2008 r. Nr 220, poz. 1427 oraz z 2009 r.
Nr 161, poz. 1277), zwanej dalej „ustaw”, który zobowizuje Rad Ministrów do przedstawienia Sejmowi RP rocznej informacji
o realizacji zada wynikajcych z Programu, Pełnomocnik Rzdu do Spraw Programu dla Odry 2006, zwany dalej
„Pełnomocnikiem”, przygotował niniejsz informacj na podstawie materiałów własnych oraz danych instytucji i jednostek
bezporednio realizujcych zadania Programu. Informacja obejmuje okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r.
1. Podstawy formalno - prawne „Programu dla Odry - 2006”
Podstaw prawn do realizacji Programu dla Odry - 2ŃŃ6” jest ustawa, która okrela cele oraz nakłady na
finansowanie zada Programu.
Zgodnie z art. 2 ustawy podstawowe zadania programu to:
1. zbudowanie systemu biernego i czynnego zabezpieczenia przeciwpowodziowego,
2. ochrona rodowiska przyrodniczego i czystoci wód,
3. usuwanie szkód powodziowych,
4. prewencyjne zagospodarowanie przestrzenne oraz renaturyzacja ekosystemów,
5. zwikszenie lesistoci,
6. utrzymanie i rozwój eglugi ródldowej,
7. energetyczne wykorzystanie rzek.
Integraln czci ustawy s załczniki, które okrelajŚ
Załcznik nr ń
Planowany model finansowania „Programu dla Odry - 2ŃŃ6” Nakłady roczne 2ŃŃ2 - 2016;
poziom cen 2001 r.
Załcznik nr 2
Planowane rodki finansowe na realizacj zada „Programu dla Odry - 2ŃŃ6”;
Załcznik nr 3
Planowane nakłady na realizacjProgramu dla Odry - 2ŃŃ6” w zakresie zada inwestycyjnych;
poziom cen 2001 r.
Załcznik nr 4
Planowane nakłady na realizacj „Programu dla Odry - 2ŃŃ6” w zakresie zada modernizacyjnych;
poziom cen 2001 r.
1.1. Pełnomocnik Rządu do Spraw Programu dla Odry - 2006
Zgodnie z rozporzdzeniem Rady Ministrów z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rzdu
do Spraw Programu dla Odry 2ŃŃ6 (Źz. U. Nr 3ń, poz. 278) Pełnomocnikiem jest Wojewoda Źolnolski. Nadzór
nad działalnoci Pełnomocnika sprawuje Prezes Rady Ministrów.
1.2. Komitet Sterujący
Zgodnie z art. 5 ust. 1 Ustawy organem opiniodawczo doradczym Rady Ministrów jest Komitet Sterujcy Programu dla
Odry - 2006.
W 2011 r. w skład Prezydium Komitetu Sterujcego wchodzili:
1.
Aleksander Marek Skorupa od 28.12.2010 r.
-
Wojewoda Źolnolski jako Przewodniczcy,
2.
Leszek Karwowski od 04.05.2009 r.
-
Prezes Krajowego Zarzdu żospodarki Wodnej jako
Wiceprzewodniczcy,
3.
Agnieszka Kapciak od 15.02.2010 r.
-
Zastpca Źyrektora Źepartamentu Koordynacji Wdraania
Funduszy Unii Europejskiej w Ministerstwie Rozwoju
Regionalnego jako Wiceprzewodniczcy.
7
W skład Komitetu Sterujcego „Programu dla Odry - Ń6” wchodzŚ
Przedstawiciele ministrów właciwych do spraw: gospodarki wodnej, finansów publicznych, administracji publicznej,
członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, rozwoju wsi, rozwoju regionalnego, gospodarki, transportu
i gospodarki morskiej i rodowiska.
Przedstawiciele wojewodów: lskiego, opolskiego, dolnolskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, łódzkiego,
wielkopolskiego, zachodniopomorskiego.
Przedstawiciele Zarządów Województw: lskiego, opolskiego, dolnolskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, łódzkiego,
wielkopolskiego, zachodniopomorskiego.
Przedstawiciele nauki: reprezentujcy dziedziny ekologii, gospodarki wodnej i ochrony wód.
Przedstawiciele organizacji ekologicznych.
2. Zakres terytorialny działania „Programu dla Odry - 2006”
8
3. Struktura finansowania Programu dla Odry 2006”
Zgodnie z ustaw łczne nakłady na finansowanie Programu w całym okresie jego realizacji nie mog przekroczyć
kwoty 9 048 960 386 zł, w tym 5 561 591 582 z budetu pastwa, ustalonej w cenach zada z roku 2001 i przeliczanej
na ceny z roku realizacji zada.
Udział rodków z potencjalnych ródeł finansowania zada realizowanych w ramach Programu przedstawia poniszy
diagram:
30,22%
17,38%
10,67%
21,16%
20,58%
Budet Pastwa - bezporednie
obcienie
NŻOiżW oraz WŻOiżW
Kredydyty od instytucji finansowych
BI, BR, Bankwiatowy i inne)
Fundusze Unii Europejskiej
Inne (kapitał gminy, prywatny)
Struktura finansowania zadań „Programu dla Odry 2006” w okresie 2002 – 2016
9
4. źinansowanie zadań realizowanych w ramach „Programu dla Odry - 2006”
w okresie 2002 2011 z rezerwy celowej budżetu państwa
Tabela 1. Wykorzystanie rodków z rezerw celowych budżetu państwa na „Program dla Odry - 2006” w latach 2002-2011
Wyszczególnienie
rodki
przyznane
decyzjami
Ministra
źinansów
(w złotych)
rodki
wykorzystane w
roku budżetowym
(w złotych)
rodki
zwrócone do
budżetu
państwa
(w złotych)
rodki umieszczone w wykazie rodków
nie wygasających
w danym roku budżetowym
(w złotych)
ogółem
W tym
Wykorzystane
w ustalonym
terminie
Zwrócone
do budżetu
państwa
1
2
3
4
5
6
7
2002
Nie przyznano rezerwy celowej na realizacj zada
2003
50 000 000,00
45 764 142,00
29 058,00
4 207 000,00*
4 206 692,00
308,00
2004
91 288 000,00
90 287 357,00
643,00
1 000 000,00
796 937,00
203 063,00
2005
72 720 000,00
68 433 646,00
255 422,00
4 030 932,00
2 960 528,00**
1 070 404,00**
2006
80 660 000,00
74 970 721,00**
3 759 279,00**
1 930 000,00
1 929 994,00
6,00
2007
87 315 000,00
81 539 300,00
662 542,00
5 113 158,00**
5 111 982,43
1 175,57
2008
96 418 000,00
87 219 491,00***
1 078 551,00
0,00
2009
84 975 000,00
83 096 817,63
1 878 182,37
0,00
2010
78 243 000,00
77 566 508,30
676 491,70
0,00
2011
75 099 000,00
72 965 310,34
2 133 689,66
0,00
*
)
zaokrglenie kwoty 4 2Ń6 8ŃŃ zł do kwoty 4 2Ń7 ŃŃŃ zł,
**
)
zaokrglenie do pełnych złotych ,
***
)
w 2008 r. rezerwa celowa została przekazana w wysokoci 87 219 49ń,ŃŃ zł bez kwoty 8 119 958,ŃŃ zł stanowicej
zobowizania.
5. Rzeczowy i finansowy zakres realizacji zadań w ramach „Programu dla Odry -
2006” w okresie 1.01. - 31.12.2011 r.
5.1. ródła danych finansowo rzeczowych prezentowanych w Informacji
Analiza zada Programu realizowanych w 2011 r. wykazała, e mieszcz si one w 4 rónych czciach budetu
pastwaŚ
Czć 22 - Gospodarka wodna,
Czć 4ń - rodowisko,
Czć 83 - Rezerwy celowe,
Czć 85 - Budety Wojewodów.
10
Zadania realizowane były głównie przez jednostki podlegajce Ministrowi rodowiska regionalne zarzdy gospodarki
wodnej i regionalne dyrekcje Lasów Pastwowych oraz jednostki podlegajce zarzdom województw – zarzdy melioracji
i urzdze wodnych, a niektóre z nich współfinansowały gminy.
Roczn informacj o realizacji zada Programu przygotowano na podstawie danych pochodzcych
od Ministra rodowiska (KZżW, żŹLP), Wojewodów oraz przedsibiorstw realizujcych zadania w ramach komponentu
Oczyszczalnie cieków.
5.2. Wykorzystanie rezerwy celowej przeznaczonej na realizację „Programu dla Odry - 2006”
w roku 2011
5.2.1. Rozliczenie wykorzystania rezerwy celowej budżetu państwa na „Program dla Odry - 2006”
w roku 2011
I. Z przyznanej rezerwy celowej budetu pastwa przeznaczonej na Program wykorzystana została kwota
72 965 310,34 zł co stanowiło 97 % planu. Szczegółowe informacje dotyczce wydatkowania rezerwy przez poszczególnych
dysponentów przedstawione zostały w tabeli 2.
Tabela 2. Rozliczenie wykorzystania rezerwy celowej budżetu państwa na „Program dla Odry-2006” w roku 2011
Lp.
Dysponent
Częć
budżetu
Kwota decyzji
Ministra
źinansów
Plan po
zmianach
Wykonanie
budżetu
Kwota
niewydatko-
wana
1.
2.
3.
4.
5.
( kol. 6 + 7)
6.
7.
1.
Minister rodowiska w tym :
RZGW w Gliwicach
RZGW we Wrocławiu
RZGW w Szczecinie
RZGW w Poznaniu
22
32 130 000,00
2 680 000,00
11 535 000,00
8 300 000,00
9 615 000,00
30 970 000,00
4 730 000,00
11 535 000,00
5 090 000,00
9 615 000,00
29 071 676,85
4 455 456,71
11 535 000,00
3 838 008,55
9 243 211,59
1 898 323,15
274 543,29
0,00
1 251 991,45
371 788,41
2.
Minister rodowiska - Lasy
41
340 000,00
315 000,00
137 000,00
178 000,00
3.
Wojewoda Dolnoląski w tym:
DZMiUW
Pełnomocnik
85/02
8 030 000,00
7 593 000,00
437 000,00
7 843 620,00
7 593 000,00
250 620,00
7 843 620,00
7 593 000,00
250 620,00
0,00
0,00
0,00
4.
Wojewoda Kujawsko-Pomorski
85/04
3 000 000,00
3 000 000,00
3 000 000,00
0,00
5.
Wojewoda Lubuski
85/08
7 274 000,00
7 274 000,00
7 272 551,00
1 449,00
6.
Wojewoda Łódzki
85/10
1 200 000,00
1 200 000,00
1 200 000,00
0,00
7.
Wojewoda Opolski
85/16
4 533 000,00
4 533 000,00
4 526 956,06
6 043,94
8.
Wojewoda ląski
85/24
7 287 000,00
7 287 000,00
7 237 561,38
49 438,62
9.
Wojewoda Wielkopolski
85/30
5 150 000,00
5 150 000,00
5 150 000,00
0,00
10.
Wojewoda Zachodniopomorski
85/32
6 155 000,00
7 526 380,00
7 525 945,05
434,95
Częć 83 Rezerwa celowa na realizację
„Programu dla Odry 2006” w roku 2011
75 099 000,00
75 099 000,00
72 965 310,34
2 133 689,66
II. rodki finansowe rezerwy celowej niewykorzystane w 2011 roku
W roku 2011 z przyznanych przez Ministra Żinansów rodków finansowych nie została wykorzystana kwota 2 133 689,66
stanowica 3 % rezerwy celowej przeznaczonej na Program w roku sprawozdawczym.
* RZGW w żliwicach nie wykorzystał kwoty 274 543,29 realizujc na zadaniu Zbiornik Racibórz mniejszy zakres
rzeczowy finansowany z rezerwy celowej budetu pastwa.
* RZGW w Szczecinie nie wykorzystał kwoty 1 251 991,45zł. Powodem niewydatkowania rodków finansowych było
nierealizowanie pełnego zakresu rzeczowego (na jednym zadaniu) oraz osignicie w przetargach niszych ni
zaplanowano cen za zlecone do wykonania prace.
* RZGW w Poznaniu nie wykorzystał kwoty 371 788,41 z powodu czciowego uniewanienia postpowania
przetargowego.
* DGLP, w której nie zostało wykorzystane 178 000,00 w tym RDLP we Wrocławiu ń58 ŃŃŃ,ŃŃ oraz RŹLP w
Szczecinie 20 ŃŃŃ,ŃŃ zł. Przyczyn nie wydatkowania rodków były przedłuajce si procedury i postpowania
dotyczce uzgodnie i pozwole budowlanych.
11
* ZMiUW w Katowicach nie wydał kwoty 49 438,62 z powodu rónicy powstałej pomidzy kosztami szacunkowymi
wykupu nieruchomoci oraz odszkodowaniami za niemonoć rolniczego uytkowania gruntów, a kosztami faktycznie
poniesionymi, które zostały okrelone w operatach szacunkowych.
* W pozostałych trzech jednostkach suma rodków niewykorzystanych wyniosła 7 927,89 zł.
RAZźM nie wydatkowano kwoty w wysokoci 2 133 689,66
12
5.3. Wykorzystanie rezerwy celowej w 2011 r. przez poszczególnych dysponentów
5.3.1. Budżet Ministra rodowiska, częć 22
Informacja o wykorzystaniu rodków z rezerwy celowej Programu
Plan
30 970 000,00
Wykonanie
29 071 676,85
1a)
rodki niewykorzystane
1 898 323,15
Tabela 3. Montaż finansowy zadań realizowanych przez Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej w Gliwicach,
Wrocławiu, Szczecinie i Poznaniu w 2011 r. [PLN]
Lp.
Nazwa
jednostki
Budżet
państwa
(rezerwa
celowa)
rodki
budżetowe poza
rezerwą celową
PdO-2006
NźOiGW,
WźOiGW
Kredyty od
instytucji
finansowych
(BRRE,
MBOiR-B)
Fundusze UE
Inne
(gminy,
prywatne)
Razem
wg słownika skrótów
1a)
1b)
2)
3)
4)
5)
1.
RZGW
w Gliwicach
4 455 456,71
8 750 000,00
7 000 640,00
19 477 524,86
8 876 772,70
48 560 394,27
2.
RZGW
we Wrocławiu
11 535 000,00
12 339 220,32
93 726 878,00
5 009 890,88
40 153 378,84
162 764 368,04
3.
RZGW
w Szczecinie
3 838 008,55
1 845,00
3 839 853,55
4.
RZGW
w Poznaniu
9 243 211,59
1 163 033,00
1 468 756,00
11 875 000,59
29 071 676,85
22 254 098,32
100 727 518,00
24 487 415,74
50 498 907,54
227 039 616,45
Szczegółowa informacja o nakładach poniesionych przez RZżW w żliwicach, Wrocławiu, Szczecinie i Poznaniu na realizacj
Programu w ujciu rzeczowym przedstawiona jest w rozdziałach 5.3.ń- 5.3.1.4.
5.3.1.1. RZGW w Gliwicach
Informacja o wykorzystaniu rodków z rezerwy celowej Programu
Plan
4 730 000,00
Wykonanie
4 455 456,71
1a)
rodki niewykorzystane
274 543,29
Tabela 4. Struktura nakładów poniesionych przez RZGW w Gliwicach na zadania realizowane w ramach
„Programu dla Odry 2006” w 2011 r. [PLN]
Lp.
Komponenty
Budżet
państwa
(rezerwa
celowa)
rodki
budżetowe poza
rezerwą celową
PdO-2006
NźOiGW,
WźOiGW
Kredyty
od instytucji
finansowych
(BRRE,
MBOiR-B)
Fundusze UE
Inne
(gminy,
prywatne)
Razem
wg słownika skrótów
1a)
1b)
2)
3)
4)
5)
1.
Budowle
regulacyjne
2 329 910,76
8 876 772,70
11 206 683,46
2.
Budowle
przeciwpowo-
dziowe
2 125 545,95
8 750 000,00
7 000 640,00
19 477 524,86
37 353 710,81
4 455 456,71
8 750 000,00
7 000 640,00
19 477 524,86
8 876 772,70
48 560 394,27
13
rodki przeznaczono na nastpujce zadania w ramach komponentów:
Komponent BUDOWLE REGULACYJNE
Modernizacja luz Kanału żliwickiego. Modernizacja luz odrzańskich na odcinku będącym
w zarządzie RZżW w Gliwicach - przystosowanie do III klasy drogi wodnej. Zadanie obejmuje
modernizacj czterech luzŚ Kłodnica (woj. opolskie, pow. kdzierzysko-kozielski, gm. Kdzierzyn-
Kole), Rudziniec (woj. lskie, pow. gliwicki, gm. Rudziniec), Źzierno (woj. lskie, pow. gliwicki, gm.
Pyskowice), Łabdy (woj. lskie, m. Gliwice). W 2011r. w ramach uzyskanych rodków opracowano
niezbdne dla realizacji zadania ekspertyzy i dokumentacje projektowe oraz kontynuowane były roboty
wzmacniajce podłoe pod dnem luzy Źzierno.
110 946,00
8 876 772,70
8 987 718,70
1a)
4 )
Modernizacja luz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZżW w Gliwicach - przystosowanie
do III klasy drogi wodnej etap II. Zadanie obejmuje modernizacj dwóch luzŚ Sławicice i Nowa
Wie (woj. opolskie, pow. kdzierzysko-kozielski, gm. Kdzierzyn-Kole). W roku 2Ńńń wykonano
niezbdne ekspertyzy i dokumentacj projektow na realizacj przedsiwzicia.
2 218 964,76 zł
2 218 964,76
1a)
Komponent BUDOWLE PRZECIWPOWODZIOWE
Zbiornik Racibórz. Ochrona Przeciwpowodziowa Dorzecza Odry - "Zbiornik Przeciwpowodziowy
Racibórz Dolny na rzece Odrze, woj. ląskie (polder)". rodki „Programu” wydatkowane były na
aktualizacj projektu budowlanego, pokrycie kosztów utrzymania i zarzdzania przejtymi terenami
pod budow zbiornika oraz na koszty zwizane z opracowaniem analiz, ocen specjalistycznych itp.
2 125 545,95
8 750 000,00
7 000 640,00
19 477 524,86
37 353 710,81
1a)
1b)
2)
3)
5.3.1.2. RZGW we Wrocławiu
Informacja o wykorzystaniu rodków z rezerwy celowej Programu
Plan
11 535 000,00
Wykonanie
11 535 000,00
1a)
rodki niewykorzystane
0,00
Tabela 5. Struktura nakładów poniesionych przez RZGW we Wrocławiu na zadania realizowane w ramach
„Programu dla Odry 2006” w 2011 r. [PLN]
Lp.
Komponenty
Budżet
państwa
(rezerwa
celowa)
rodki
budżetowe poza
rezerwą celową
PdO-2006
NźOiGW,
WźOiGW
Kredyty
od instytucji
finansowych
(BRRE,
MBOiR-B)
Fundusze UE
Inne
(gminy,
prywatne)
Razem
wg słownika skrótów
1a)
1b)
2)
3)
4)
5)
1.
Budowle
regulacyjne
8 755 070,00
2 879 366,50
93 726 878,00
5 009 890,88
17 399 099,51
127 770 304,89
2.
Budowle
przeciwpowo-
dziowe
2 779 930,00
9 459 853,82
22 754 279,33
34 994 063,15
11 535 000,00
12 339 220,32
93 726 878,00
5 009 890,88
40 153 378,84
162 764 368,04
rodki przeznaczono na nastpujce zadania w ramach komponentów:
Komponent BUDOWLE REGULACYJNE
Dokończenie budowy stopnia wodnego Malczyce na rzece Odrze (pow. redzki). Kontynuowane były
roboty budowlano–montaowe na obiektach stopnia, dostarczane były i montowane elementy
turbozespołów elektrowni wodnej. Ponadto zmodernizowano i rozbudowano system informatyczny dla
obsługi budowy stopnia. Uiszczono opłaty zwizane z wywłaszczeniami, wykupami i odszkodowaniami
za zajcie nieruchomoci.
5 007 445,00
93 229 000,00
98 236 445,00
1a)
2)
14
Regulacja potoku Wilczka w miejscowoci Wilkanów w km 5+750 - 10+400 (pow. kłodzki,
gm. Midzylesie). Wykonano roboty regulacyjne potoku na długoci 2,Ń km. Inwestycja była
realizowana od 2008 r. W 2011 r. zadanie zakoczono.
1 667 080,00
327 000,00
1 994 080,00
1a)
2)
Rzeka Nysa Kłodzka m. Długopole żórne (pow. kłodzki, gm. Midzylesie). Wykonano aktualizacj
dokumentacji projektowej oraz roboty przygotowawcze, roboty ziemne i ubezpieczenia brzegowe
w postaci narzutu kamiennego.
ń ń7Ń 5Ń9,ŃŃ zł
1 170 509,00
1a)
Potok Jaszkówka m. Kłodzko i Jaszkowa (pow. kłodzki). Wykonano pomiary geodezyjne
oraz opracowano projekt wykonawczy dla realizacji robót budowlano - montaowych.
44 76Ń,ŃŃ zł
44 760,00
1a)
Dokumentacja techniczna oraz modernizacja jazu Więcmierzyce na rzece Nysie Kłodzkiej
w km 36+439 (pow. brzeski, gm. żrodków). Wykonano projekt budowlany i projekt wykonawczy,
a take wykopy i udronienie koryta rzeki, przesłony iniekcyjne bentonitowo - cementowe w korpusie
zapory ziemnej, w przelewie powodziowym oraz przesłon z grodzic.
427 436,00 zł
427 436,00
1a)
Rzeka Bystrzyca Dusznicka w miejscowoci Szalejów etap I (pow. kłodzki, gm. Kłodzko). Wykonano
roboty regulacyjne koryta rzeki na długoci Ń,94 km.
381 690,00
170 878,00
552 568,00
1a)
2)
Rzeka Bystrzyca Dusznicka w miejscowoci Szalejów etap II i III (pow. kłodzki, gm. Kłodzko).
Wykonano pomiary geodezyjne oraz opracowano projekt wykonawczy dla realizacji robót budowlano -
montaowych.
56 150,00
56 150,00
1a)
Modernizacja luz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZżW we Wrocławiu -
przystosowanie do III klasy drogi wodnej (woj. dolnolskie, pow. oławski; woj. opolskie, pow. opolski).
W 2011 r. wykonano modernizacj luzy Źobrze i realizowano modernizacj luzy Janowice.
Zakoczenie realizacji zadania przewidziane jest na lipiec 2012 r.
1 770 000,00
10 030 000,00
11 800 000,00
1b)
4)
Odbudowa zabudowy regulacyjnej rzeki Odry - przystosowanie do III klasy drogi wodnej
(woj. dolnolskie, odcinek 8Ń km rzeki). Wykonano prace projektowe, opracowano dokumentacj
budowlano–wykonawcz.
70 589,ŃŃ zł
339 995,36
410 584,36
1b)
4)
Modernizacja stopnia Chrócice - przystosowanie do III klasy drogi wodnej (rzeka Odra, pow. opolski,
gm. Źobrze Wielki). Opracowano brakujc dokumentacj techniczn oraz zaktualizowano projekty
wykonawcze dla inwestycji. Zakupiono larseny do wbicia gród budowlanych.
700 496,75
3 969 481,56
4 669 978,31
1b)
4)
Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego (WWW). Nadzór projektowokonstrukcyjny nad pracami
ochrony przeciwpowodziowej celem modernizacji systemu kanałów przeciwpowodziowych Miasta
Wrocławia (WFS) komponent B4.
5 009 890,88
498 383,Ń4 zł
5 508 273,92
3)
4)
Modernizacja stopnia Brzeg Dolny - przystosowanie do III klasy drogi wodnej (rzeka Odra,
pow. redzki, gm. Mikinia). Wykonano prace projektowe, opracowano dokumentacj budowlano –
wykonawcz.
79 335,ŃŃ zł
1 093 88Ń,3Ń zł
1 173 2ń5,3Ń zł
1b)
4)
Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZżW we Wrocławiu (m. Wrocław i
Janowice). Wykonano prace projektowe, opracowano dokumentacj budowlano wykonawcz.
258 945,75 zł
1 467 359,25 zł
1 726 3Ń5,ŃŃ zł
1b)
4)
Komponent BUDOWLE PRZECIWPOWODZIOWE
Dokumentacja techniczna oraz modernizacja zbiornika wierzawa na rzece Kaczawie (pow. złotoryjski,
gm. wierzawa). Wykonano prace ziemne, rozbiórkowe oraz czyszczenie powierzchni betonowych,
spoinowanie, prace betonowe, uszczelnienia dylatacji.
1 500 000,00
1 500 000,00
1a)
Zbiornik wodny Stronie ląskie (pow. kłodzki, gm. Stronie lskie, potok Morawka dopływ Białej
Ldeckiej). Wykonano roboty przygotowawcze i ziemne, prace remontowe na zaporze, roboty
tynkarsko - izolacyjne oraz betonowe.
768 375,00
768 375,00
1a)
Suchy zbiornik przeciwpowodziowy rzeka Nysa Kłodzka w km 179+800 m. Boboszów (pow. kłodzki,
gm. Midzylesie). Zakoczono pomiary geodezyjne, wykonano czć bada geologicznych na
potrzeby dokumentacji technicznej dla budowy zbiornika.
169 200,00
ń69 2ŃŃ,ŃŃ zł
1a)
Suchy zbiornik przeciwpowodziowy rzeka Bystrzyca Dusznicka w km 8+900 m. Szalejów (pow. kłodzki,
gm. Kłodzko). Zakoczono pomiary geodezyjne, wykonano czć bada geologicznych na potrzeby
dokumentacji technicznej dla budowy zbiornika.
342 355,00
342 355,ŃŃ zł
1a)
15
Poprawa stanu ochrony przeciwpowodziowej Lewina Brzeskiego na rzece Nysie Kłodzkiej
(pow. brzeski, gm. Lewin Brzeski). Opracowano komplet niezbdnych dokumentacji projektowych,
dokonano opłat zwizanych z wywłaszczeniami, wykupami i odszkodowaniami za zajcie
nieruchomoci.
9 459 853,82
22 754 279,33
32 214 133,15
1b)
4)
5.3.1.3. RZGW w Szczecinie
Informacja o wykorzystaniu rodków z rezerwy celowej Programu
Plan
5 090 000,00
Wykonanie
3 838 008,55 zł
1a)
rodki niewykorzystane
1 251 991,45
Tabela 6. Struktura nakładów poniesionych przez RZGW w Szczecinie na zadania realizowane w ramach
„Programu dla Odry 2006” w 2011 r. [PLN]
Lp.
Komponenty
Budżet
państwa
(rezerwa
celowa)
rodki
budżetowe poza
rezerwą celową
PdO-2006
NźOiGW,
WźOiGW
Kredyty
od instytucji
finansowych
(BRRE,
MBOiR-B)
Fundusze UE
Inne
(gminy,
prywatne)
Razem
wg słownika skrótów
1a)
1b)
2)
3)
4)
5)
1.
Budowle
regulacyjne
3 838 008,55
1 845,00
3 839 853,55
3 838 008,55
1 845,00
3 839 853,55
rodki przeznaczono na nastpujce zadania w ramach komponentów:
Komponent BUDOWLE REGULACYJNE
Przebudowa przejcia eglownego w mocie kolejowym zwodzonym na rzece Regalica km 733,7,
(m. Szczecin, rami rzeki Odry). Wykonywano roboty budowlano - montaowe polegajce
na przebudowie prowadnic i elementów ochrony filarów mostu. Zadanie przewidziane do zakoczenia
w 2012 r.
3 309 598,02
3 309 598,02
1a)
Ubezpieczenie prawego (wschodniego) brzegu rzeki Odry Zachodniej w km 0,0-29,5 (dotyczy jedynie
odcinków, na których jest zniszczony brzeg) (pow. gryfiski, policki, m. Szczecin, gm. Widuchowa,
żryfino, Kołbaskowo, Szczecin). Wykonano niezbdn dokumentacj techniczn wraz z uzgodnieniami
i pozwoleniami dla czterech odcinków rzeki oraz wykonano wycink drzew i krzewów.
351 659,53
351 659,53
1a)
Wykonanie umocnienia w linii zabudowy regulacyjnej i międzywalu w rejonie m. Cedynia (pow. gryfiski,
rzeka Odra). Sporzdzono dokumentacj przedprojektow zawierajc midzy innymi koncepcj
techniczn z dwoma wariantami wykonania ubezpieczenia oraz z kosztami.
58 917,00
58 9ń7,ŃŃ zł
1a)
Wykonanie ubezpieczenia prawego brzegu na odcinku rzeki Odry w km 723,95-724,5 (pow. gryfiski,
gm. Gryfino). Wykonano dokumentacj przedprojektow zawierajc midzy innymi koncepcj
techniczn z dwoma wariantami wykonania ubezpieczenia oraz z kosztami.
58 917,00
58 9ń7,ŃŃ zł
1a)
Wykonanie ubezpieczenia zniszczonego brzegu kanału Piasek w rejonie m. Piasek na długoci około
700 m (pow. gryfiski, gm. Cedynia, Kanał Piasek). Sporzdzono dokumentacj przedprojektow
zawierajc midzy innymi koncepcj techniczn z dwoma wariantami wykonania ubezpieczenia
oraz z kosztami.
58 917,00
58 9ń7,ŃŃ zł
1a)
Poprawa odpływu wód powodziowych w okresie zimowym z Jeziora Dąbie (m. Szczecin). Wykonano
aktualizacj karty informacyjnej przedsiwzicia.
1 845,00
1 845,ŃŃ zł
1b)
16
5.3.1.4. RZGW w Poznaniu
Informacja o wykorzystaniu rodków z rezerwy celowej Programu
Plan
9 615 000,00
Wykonanie
9 243 211,59
1a)
rodki niewykorzystane
371 788,41
Tabela 7. Struktura nakładów poniesionych przez RZGW w Poznaniu na zadania realizowane w ramach
„Programu dla Odry 2006” w 2011 r. [PLN]
Lp.
Komponenty
Budżet
państwa
(rezerwa
celowa)
rodki
budżetowe poza
rezerwą celową
PdO-2006
NźOiGW,
WźOiGW
Kredyty
od instytucji
finansowych
(BRRE,
MBOiR-B)
Fundusze UE
Inne
(gminy,
prywatne)
Razem
wg słownika skrótów
1a)
1b)
2)
3)
4)
5)
1.
Budowle
regulacyjne
4 383 451,81
4 383 451,81
2.
Budowle
przeciwpowo-
dziowe
2 039 028,80
1 163 033,00
1 468 756,00
4 670 817,80
3.
Odbudowa i
modernizacja
wałów
2 820 730,98
2 820 730,98
9 243 211,59
1 163 033,00
1 468 756,00
11 875 000,59
rodki przeznaczono na nastpujce zadania w ramach komponentów:
Komponent BUDOWLE REGULACYJNE
Remont modernizacyjny stopnia wodnego Drawsko na Dolnej Skanalizowanej Noteci w km 170,97 -
realizacja robót (pow. czarnkowsko trzcianecki). W 2011 r. wykonano roboty budowlano -montaowe,
w tyroboty przygotowawcze, modernizacj luzy, now luz wałow z przepustem, kanał obiegowy,
roboty pogłbiarskie i umocnieniowe w korycie rzeki oraz modernizacj przepławki.
3 699 473,19
3 699 473,ń9 zł
1a)
Modernizacja jazu Żranciszkańskiego oraz muru oporowego na rzece Pronie - realizacja robót
(pow. kaliski, gm. Kalisz). Wykonano roboty przygotowawcze, roboty modernizacyjne konstrukcji jazu
i mur oporowy prawy.
639 083,62
639 Ń83,62 zł
1a)
Modernizacja jazu Żranciszkańskiego oraz muru oporowego na rzece Pronie dokumentacja (pow.
kaliski, gm. Kalisz). Zakres prac projektowych obejmowałŚ wykonanie i rozbiórk tymczasowych gród
od wody górnej i wody dolnej, napraw elementów betonowych, filarów, kładki, wymian zasuw
wraz z palczatkami, napraw urzdze napdowych oraz ich modernizacj, wymian urzdze
pomiarowych (łaty, repery) oraz projekt budowlano - wykonawczy, operat wodnoprawny, wytyczne
realizacji wraz z harmonogramem robót, przedmiar robót.
44 895,ŃŃ zł
44 895,00
1a)
Komponent BUDOWLE PRZECIWPOWODZIOWE
Modernizacja wałów przeciwpowodziowych na lewym i prawym brzegu Kanału lesińskiego
w Morzysławiu - realizacja robót (pow. koniski, gm. Konin). Wykonano: roboty pomiarowe, roboty
przygotowawcze, roboty ziemne wykonanie przesłony filtracyjnej, roboty wykoczeniowe, schody
skarpowe, modernizacj przepustu oraz odbudow drogi dojazdowej.
569 392,57
569 392,57 zł
1a)
Modernizacja Kanału lesińskiego w km 0,00-32,00 poprzez remont luz w Koszewie, żawronach,
Pątnowie i Morzysławiu oraz roboty pogłęb. - udronieniowe (pow. koniski, gm. Konin, Skulsk).
W 2Ńńń r. wykonano przebudow zabezpiecze przeciwfiltracyjnych i betonów konstrukcji wraz
z przebudow luzy Morzysław.
1 163 Ń33,ŃŃ zł
1 468 756,ŃŃ zł
2 631 789,00
1b)
4)
Zbiornik Jeziorsko - modernizacja systemu odwadniania zawala - I etap - modernizacja przepompowni
Proboszczowice (pow. sieradzki, rzeka Warta). Wykonano modernizacj elementów sterowania
automatyki (pulpit i szafy sterownicze) oraz modernizacj instalacji elektrycznej.
56 366,23
56 366,23 zł
1a)
17
Polder Golina dokumentacja (pow. koniski, gm. żolina, rzeka Warta). Zakres wykonanej dokumentacji
objł dolin rzeki Warty w km 383+ŃŃŃ – 400+000 z wyznaczeniem zasigu polderu zalewowego.
W projekcie uwzgldniono wpływ aktualnego stanu koryta rzeki Warty i doliny poniej km 4ŃŃ+ŃŃŃ
na przepływ wód powodziowych. Szczegółowy zakres prac zawierał m.in.Ś aktualizacj hydrologii
o powód z roku 2ŃńŃ/201ń, sporzdzenie map obwałowa polderu, inwentaryzacj istniejcych budowli
hydrotechnicznych (jazów, przelewów), badania geotechniczne terenu pod projektowane budowle
oraz operat wodnoprawny, projekt budowlany, instrukcj gospodarowania wod, przedmiar i kosztorys.
1 413 270,00
ń 4ń3 27Ń,ŃŃ zł
1a)
Komponent ODBUDOWA I MODŹRNIZACJA WAŁÓW
Remont wałów przeciwpowodziowych na terenie miasta Częstochowa - realizacja robót (rzeka Warta).
Wykonano aktualizacj dokumentacji projektowej. W ramach zadania wykonano nastpujce robotyŚ
remont modernizacyjny odcinka wału (od km 3+72ń do km 5+68ń wzła czstochowskiego)
tj. doszczelnienie korpusu wału i doprowadzenie jego parametrów technicznych do pierwotnych
wymiarów (odbudowa) bez zmiany jego trasy oraz wykonanie robót towarzyszcych i porzdkowych
w midzywalu (m.in. usunicie rolinnoci, krzaków itp.).
2 793 055,98
2 793 Ń55,98 zł
1a)
Remont wałów przeciwpowodziowych na terenie miasta Częstochowa - koncepcja programowo
przestrzenna (rzeka Warta). Zakres prac projektowych miał na celu zabezpieczenie Czstochowy przed
powodzi i zawierał m.in.Ś okrelenie przedmiotu inwestycji i jej przewidywanych efektów, charakterystyk
terenu lokalizacji inwestycji, połoenie, wielkoć i ukształtowanie terenu, zgodnoć programow
inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, okrelenie wymaganego standardu
materiałowego dla obiektu podstawowego i inwestycji towarzyszcych oraz rozwizania branowe
infrastruktury technicznej.
27 675,ŃŃ zł
27 675,ŃŃ zł
1a)
5.3.2. Budżet Ministra rodowiska, częć 41
Informacja o wykorzystaniu rodków z rezerwy celowej Programu
Plan
315 000,00
Wykonanie
137 000,00
1a)
rodki niewykorzystane
178 000,00
Tabela 8. Montaż finansowy zadań realizowanych przez Regionalne Dyrekcje Lasów Państwowych w Szczecinie,
Wrocławiu, Katowicach, Poznaniu i Zielonej Górze w ramach komponentu Lasy w 2011 r. [PLN]
Lp.
Nazwa
jednostki
Budżet
państwa
(rezerwa
celowa)
rodki
budżetowe poza
rezerwą celową
PdO-2006
NźOiGW,
WźOiGW
Kredyty
od instytucji
finansowych
(BRRE,
MBOiR-B)
Fundusze UE
Inne
(gminy,
prywatne)
Razem
wg słownika skrótów
1a)
1b)
2)
3)
4)
5)
1.
RDLP
w Szczecinie
403 627,16
403 627,16
2.
RDLP
we Wrocławiu
8 228 609,55
8 228 609,55
3.
RDLP
w Katowicach
137 000,00
355 006,46
1 287 191,93
11 097 509,35
12 876 707,74
4.
RDLP
w Poznaniu
9 423,81
9 423,81
5.
RDLP w
Zielonej Górze
568 817,99
568 817,99
137 000,00
355 006,46
1 287 191,93
20 307 987,86
22 087 186,25
18
5.3.2.1. RDLP w Szczecinie
Informacja o wykorzystaniu rodków z rezerwy celowej Programu
Plan
20 000,00
Wykonanie
0,00
1a)
rodki niewykorzystane
20 000,00
rodki finansowe Lasów Pastwowych przeznaczono na nastpujce zadania:
Odbudowa struktury drzewostanów (woj. lubuskie, pow. midzyrzecki). Odbudowano struktur
drzewostanów na powierzchni Ń,5 ha.
2 452,79
2 452,79 zł
5)
Zadania zrealizowane w ramach „małej retencji nizinnej i górskiej” (woj. lubuskie, pow. gorzowski;
woj. zachodniopomorskie, pow. goleniowski i policki). Opracowano dokumentacje projektowe
dla 76 obiektów (zastawki, groble, progi, zbiorniki, mnichy). Przeprowadzono roboty budowlane
na 4 obiektach.
286 476,03
286 476,Ń3 zł
5)*
Budowa obiektów małej retencji (woj. zachodniopomorskie, pow. kamieski). Wybudowano
4 zastawki.
54 750,65
54 75Ń,65 zł
5)
Budowa zbiorników małej retencji (woj. lubuskie, pow. midzyrzecki). Wybudowano zbiornik
retencyjny w Nadlenictwie Skwierzyna.
59 947,69
59 947,69 zł
5)
* Planowana refundacja z POIi w wysokoci około 229 4ń6,Ń5 zł.
5.3.2.2. RDLP we Wrocławiu
Informacja o wykorzystaniu rodków z rezerwy celowej Programu
Plan
158 000,00
Wykonanie
0,00
1a)
rodki niewykorzystane
158 000,00
rodki finansowe Lasów Pastwowych przeznaczono na nastpujce zadania:
Odbudowa struktury drzewostanów (woj. dolnolskie, pow.Ś bolesławiecki, polkowicki, wałbrzyski,
kłodzki, zbkowicki, kamiennogórski, jaworski, widnicki, zgorzelecki). Odbudowano struktur
drzewostanów na powierzchni 321,5 ha.
1 289 124,53
1 289 124,53
5)
Zalesianie gruntów nielenych (woj. dolnolskie, pow.Ś kłodzki, złotoryjski, bolesławiecki).
Zalesiono 3,95 ha gruntów nielenych.
16 332,21
16 332,2ń zł
5)
Zadania zrealizowane w ramach małej retencji nizinnej i górskiej” (woj. dolnolskie,
pow.: bolesławiecki, zgorzelecki, polkowicki, kłodzki, strzeliski, jaworski, widnicki, lwówecki,
dzieroniowski, zbkowicki, wałbrzyski, jeleniogórski, m. Jelenia żóraś woj. lubuskie,
pow agaski). Wybudowano, wyremontowano i zmodernizowano ń6 zbiorników małej retencji.
Zabudowano 8,2 km szlaków zrywkowych, odtworzono i wykonano ń28Ń wodospustów na drogach
lenych.
6 759 ń44,97 zł
6 759 ń44,97 zł
5)*
Dojazd do wałów przeciwpowodziowych (woj. dolnolskie, pow. bolesławiecki). Zmodernizowano
1,0 km drogi dojazdowej do wału przeciwpowodziowego w Nadlenictwie wietoszów.
164 ŃŃ7,84 zł
164 ŃŃ7,84 zł
5)
* Planowana refundacja z POIi w wysokoci około 5 102 83ń,28 zł.
19
5.3.2.3. RDLP w Katowicach
Informacja o wykorzystaniu rodków z rezerwy celowej Programu
Plan
137 000,00
Wykonanie
137 000,00 zł
1a)
rodki niewykorzystane
0,00 zł
rodki przeznaczono na nastpujce zadania:
Zalesianie gruntów porolnych wraz z przygotowaniem gleby i ochroną przed zwierzyną
(woj. opolskie, pow. głubczycki). Zalesiono 22,6 ha gruntów porolnych.
137 000,00
11 192,13
148 192,13
1a)
5)
Odbudowa struktury drzewostanów (woj. lskie, pow.Ś czstochowski, lubliniecki, kłobucki, gliwicki,
raciborski, tarnogórski, mikołowski, pszczyski, rybnicki, wodzisławski, myszkowski, m. Gliwice,
m. Czstochowa m. Rybnikś woj. opolskie, pow.Ś opolski, namysłowski, brzeski, oleski, nyski,
prudnicki, krapkowicki, głubczycki, kdzierzysko kozielski, strzelecki, kluczborski;
woj. dolnolskie, pow. olenicki). Odbudowano struktur drzewostanów na powierzchni ń275,25 ha.
127 854,95 zł
7 042 325,04
7 170 ń79,99 zł
2)
5)
Zalesianie gruntów nielenych (woj. opolskie, pow.: brzeski, namysłowski, opolski, głubczycki,
kdzierzysko kozielski, nyski, prudnickiś woj. dolnolskie, pow. oławski). Zalesiono 67,27 ha
gruntów nielenych.
161 694,6Ń zł
161 694,6Ń zł
5)
Zadania zrealizowane w ramach „małej retencji nizinnej i górskiej” (woj. opolskie, pow.: brzeski,
strzelecki, oleski, prudnicki, nyskwoj. lskie, pow.Ś gliwicki, rybnicki, tarnogórski). Wybudowano
13 zastawek i 4 zbiorniki małej retencji w NadlenictwachŚ Brzeg, Rybnik, wierklaniec, Zawadzkie
i Prudnik.
2 374 43Ń,83 zł
2 374 43Ń,83 zł
5)*
Budowa i odbudowa zbiorników retencyjnych (woj. opolskie, pow. strzeleck woj. lskie,
pow.: gliwicki i rybnicki). Opracowano dokumentacj projektow dla odbudowy ń zbiornika małej
retencji w Nadlenictwie Rudzieniec i odbudowano 2 zbiorniki małej retencji w Nadlenictwie Rybnik
i Zawadzkie.
132 ń74,48 zł
132 ń74,48 zł
5)
Inne budowle słuące regulacji stosunków wodnych (m.in. przepust, groble) (woj. opolskie,
pow.: kluczborski, namysłowski, oleskiś woj. lskie, pow.Ś tarnogórski, gliwicki, raciborski).
Opracowano dokumentacj projektow oraz wykonano odbudow 8 budowli i urzdze wodnych
obiektów małej retencji w NadlenictwachŚ Kluczbork, Brynek, Zawadzkie, Rudziniec i Rudy
Raciborskie.
1 375 692,27 zł
1 287 191,93
227 ń5ń,5ń zł
2 890 035,71
5)
4)
2)
* Planowana refundacja z POIi w wysokoci 2 018 266,ń8 zł.
5.3.2.4. RDLP w Poznaniu
Informacja o wykorzystaniu rodków z rezerwy celowej Programu
Plan
0,00
Wykonanie
0,00
1a)
rodki niewykorzystane
0,00 zł
rodki finansowe Lasów Pastwowych przeznaczono na nastpujce zadania:
Odbudowa struktury drzewostanów (woj. dolnolskie, pow. górowski). Odbudowano struktur
drzewostanów na powierzchni ń,68 ha.
9 423,81
9 423,81
5)

Strona korzysta z plików cookies