12

Lip 2012

Druk sejmowy

Informacja o realizacji zadań „Programu dla Odry – 2006” w roku 2011.

Numer druku:

573

Typ druku:

Sprawozdanie kontrolne

Strona z 53
Ładowanie dokumentu Załaduj cały dokument
Druk nr 573
Warszawa, dn. 26 czerwca 2012 r.
SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VII kadencja
Prezes Rady Ministrów
DSPA – 4821 – 2(3)/12
Pani
Ewa Kopacz
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowna Pani Marszałek
Przekazuję przyjęty przez Radę Ministrów dokument :
- Informacja o realizacji zadań
„Programu dla Odry – 2006” w roku
2011.
Jednocześnie informuję, że Rada Ministrów upoważniła Pełnomocnika
Rządu do Spraw Programu dla Odry – 2006 do reprezentowania stanowiska Rządu
w tej sprawie w toku prac parlamentarnych.
z wyrazami szacunku
(-) Donald Tusk
Pełnomocnik Rządu
do Spraw Programu dla Odry - 2006
INFORMACJA
o realizacji zadań „Programu dla Odry - 2006”
w roku 2011
Wrocław, 20 czerwca 2012 r.
2
SPIS TREŚCI
OBJAŚNIENIA SKRÓTÓW UŻYTYCH W INFORMACJI ZA ROK 2011 ........................................................... 5
WSTĘP ............................................................................................................................................................................ 6
1. PODSTAWY FORMALNO - PRAWNE „PROGRAMU DLA ODRY - 2006” ................................................... 6
1.1. PEŁNOMOCNIK RZĄDU DO SPRAW PROGRAMU DLA ODRY - 2006 ......................................................................... 6
1.2. KOMITET STERUJĄCY ............................................................................................................................................ 6
2. ZAKRES TERYTORIALNY DZIAŁANIA „PROGRAMU DLA ODRY - 2006” .............................................. 7
3. STRUKTURA FINANSOWANIA „PROGRAMU DLA ODRY 2006” ............................................................. 8
4. FINANSOWANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH „PROGRAMU DLA ODRY - 2006”
W OKRESIE 2002 - 2011 Z REZERWY CELOWEJ BUDŻETU PAŃSTWA .................................................... 9
5. RZECZOWY I FINANSOWY ZAKRES REALIZACJI ZADAŃ W RAMACH „PROGRAMU DLA
ODRY - 2006” W OKRESIE 1.01.- 31.12.2011 r. ..................................................................................................... 9
5.1. ŹRÓDŁA DANYCH FINANSOWO RZECZOWYCH PREZENTOWANYCH W INFORMACJI .............................................. 9
5.2. WYKORZYSTANIE REZERWY CELOWEJ PRZEZNACZONEJ NA REALIZACJĘ „PROGRAMU DLA ODRY - 2006”
W ROKU 2011 ...................................................................................................................................................... 10
5.2.1. Rozliczenie wykorzystania rezerwy celowej budżetu państwa na „Program dla Odry - 2006”
w roku 2011 .............................................................................................................................................. 10
5.3. WYKORZYSTANIE REZERWY CELOWEJ W 2011 r. PRZEZ POSZCZEGÓLNYCH DYSPONENTÓW ................................ 12
5.3.1. Budżet Ministra Środowiska, część 22 ..................................................................................................... 12
5.3.1.1. RZGW w Gliwicach ...................................................................................................................................... 12
5.3.1.2. RZGW we Wrocławiu ................................................................................................................................... 13
5.3.1.3. RZGW w Szczecinie...................................................................................................................................... 15
5.3.1.4. RZGW w Poznaniu ........................................................................................................................................ 16
5.3.2. Budżet Ministra Środowiska, część 41 ..................................................................................................... 17
5.3.2.1. RDLP w Szczecinie ....................................................................................................................................... 18
5.3.2.2. RDLP we Wrocławiu ..................................................................................................................................... 18
5.3.2.3. RDLP w Katowicach ..................................................................................................................................... 19
5.3.2.4. RDLP w Poznaniu ......................................................................................................................................... 19
5.3.2.4. RDLP w Zielonej Górze ................................................................................................................................ 20
5.3.3. Budżet Wojewody Dolnośląskiego, część 85/02 .................................................................................... ...20
5.3.3.1. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego – DZMiUW we Wrocławiu ...................................... 20
5.3.3.2. Pełnomocnik Rządu do Spraw Programu dla Odry - 2006 ............................................................................ 22
5.3.4. Budżet Wojewody Kujawsko Pomorskiego, część 85/04 .......................................................................... 23
5.3.5. Budżet Wojewody Lubuskiego, część 85/08 .............................................................................................. 24
5.3.6. Budżet Wojewody Łódzkiego, część 85/10 ................................................................................................ 25
5.3.7. Budżet Wojewody Opolskiego, część 85/16 .............................................................................................. 26
5.3.8. Budżet Wojewody Śląskiego, część 85/24 ................................................................................................. 27
5.3.9. Budżet Wojewody Wielkopolskiego, część 85/30 ...................................................................................... 28
5.3.10. Budżet Wojewody Zachodniopomorskiego, część 85/32 ........................................................................ 29
5.4. ZADANIA REALIZOWANE W ROKU 2011 - PODSUMOWANIE EFEKTÓW RZECZOWYCH............................................ 30
5.5. KOMPONENT OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW ............................................................................................................. 32
5.6. KOMPONENT PREWENCYJNEGO ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ........................................................... 36
5.7. ZAAWANSOWANIE PROJEKTU OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ W DORZECZU RZEKI ODRY (ZBIORNIK
RACIBÓRZ WROCŁAWSKI WĘZEŁ WODNY) ...................................................................................................... 38
5.7.1. Budowa Suchego Zbiornika Przeciwpowodziowego Racibórz (Zbiornik Racibórz) ................................ 38
5.7.2. Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego (Ochrona od powodzi Wrocławia) ................................ 38
6. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADAŃ „PROGRAMU DLA ODRY 2006” W ROKU 2011 ......................... 40
7. PORÓWNANIE NAKŁADÓW PONIESIONYCH W LATACH 2002 - 2011 NA ZADANIA
INWESTYCYJNE I MODERNIZACYJNE WYMIENIONE W ZAŁĄCZNIKACH NR 1 - 4 DO
USTAWY Z DNIA 6 LIPCA 2001 r. O USTANOWIENIU PROGRAMU WIELOLETNIEGO
„PROGRAM DLA ODRY 2006”.......................................................................................................................... 41
3
8. INFORMACJA O REALIZACJI WNIOSKÓW I ZALECEŃ NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI. .............. 48
9. AKTUALIZACJA „PROGRAMU DLA ODRY-2006” ........................................................................................ 51
10. PODSUMOWANIE I WNIOSKI .......................................................................................................................... 52
4
SPIS TABEL
TABELA 1. WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW Z REZERW CELOWYCH BUDŻETU PAŃSTWA NA „PROGRAM DLA ODRY - 2006”
W LATACH 2002-2011 ........................................................................................................................................ 9
TABELA 2. ROZLICZENIE WYKORZYSTANIA REZERWY CELOWEJ BUDŻETU PAŃSTWA NA „PROGRAM DLA ODRY-2006”
W ROKU 2011 ................................................................................................................................................. 10
TABELA 3. MONTAŻ FINANSOWY ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ REGIONALNE ZARZĄDY GOSPODARKI WODNEJ W GLIWICACH,
WROCŁAWIU, SZCZECINIE I POZNANIU W 2011 r. [PLN] .......................................................................................... 12
TABELA 4. STRUKTURA NAKŁADÓW PONIESIONYCH PRZEZ RZGW W GLIWICACH NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH
PROGRAMU DLA ODRY 2006” W 2011 r. [PLN] .................................................................................................. 12
TABELA 5. STRUKTURA NAKŁADÓW PONIESIONYCH PRZEZ RZGW WE WROCŁAWIU NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH
PROGRAMU DLA ODRY 2006” W 2011 r. [PLN] .................................................................................................. 13
TABELA 6. STRUKTURA NAKŁADÓW PONIESIONYCH PRZEZ RZGW W SZCZECINIE NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH
PROGRAMU DLA ODRY 2006” W 2011 r. [PLN] .................................................................................................. 15
TABELA 7. STRUKTURA NAKŁADÓW PONIESIONYCH PRZEZ RZGW W POZNANIU NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH
PROGRAMU DLA ODRY 2006” W 2011 r. [PLN] .................................................................................................. 16
TABELA 8. MONTAŻ FINANSOWY ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ REGIONALNE DYREKCJE LASÓW PAŃSTWOWYCH W SZCZECINIE,
WROCŁAWIU, KATOWICACH, POZNANIU I ZIELONEJ GÓRZE W RAMACH KOMPONENTU LASY W 2011 r. [PLN] ..................... 17
TABELA 9. STRUKTURA NAKŁADÓW PONIESIONYCH PRZEZ DZMIUW WE WROCŁAWIU NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH
PROGRAMU DLA ODRY 2006” W 2011 r. [PLN] .................................................................................................. 21
TABELA 10. STRUKTURA NAKŁADÓW PONIESIONYCH PRZEZ K-PZMIUW WE WŁOCŁAWKU NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH
PROGRAMU DLA ODRY 2006” W 2011 r. [PLN] .................................................................................................. 23
TABELA 11. STRUKTURA NAKŁADÓW PONIESIONYCH PRZEZ LZMIUW W ZIELONEJ GÓRZE NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH
PROGRAMU DLA ODRY 2006” W 2011 r. [PLN] .................................................................................................. 24
TABELA 12. STRUKTURA NAKŁADÓW PONIESIONYCH PRZEZ WZMIUW W ŁODZI NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH
PROGRAMU DLA ODRY 2006” W 2011 r. [PLN] .................................................................................................. 25
TABELA 13. STRUKTURA NAKŁADÓW PONIESIONYCH PRZEZ WZMIUW W OPOLU NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH
PROGRAMU DLA ODRY 2006” W 2011 r. [PLN] .................................................................................................. 26
TABELA 14. STRUKTURA NAKŁADÓW PONIESIONYCH PRZEZ ŚZMIUW W KATOWICACH ORAZ STAROSTWO POWIATOWE
W CZĘSTOCHOWIE NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU DLA ODRY 2006” W 2011 r. [PLN] ..................... 27
TABELA 15. STRUKTURA NAKŁADÓW PONIESIONYCH PRZEZ WZMIUW W POZNANIU NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH
PROGRAMU DLA ODRY 2006” W 2011 r. [PLN] .................................................................................................. 28
TABELA 16. STRUKTURA NAKŁADÓW PONIESIONYCH PRZEZ ZZMIUW W SZCZECINIE NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH
PROGRAMU DLA ODRY 2006” W 2011 r. [PLN] .................................................................................................. 29
TABELA 17. EFEKTY RZECZOWE REALIZOWANYCH ZADAŃ OSIĄGNIĘTE W 2011 r. ........................................................................... 30
TABELA 18. LISTA PRIORYTETOWYCH OCZYSZCZALNI KOMUNALNYCH Z WSTĘPNEGO STUDIUM WYKONALNOŚCI
„PROGRAMU DLA ODRY 2006” ......................................................................................................................... 33
TABELA 19. MONTAŻ FINANSOWY ZADAŃ REALIZOWANYCH W ROKU 2011 Z PODZIAŁEM NA JEDNOSTKI REALIZUJĄCE ............................ 40
TABELA 20. STRUKTURA NAKŁADÓW NA „PROGRAM DLA ODRY 2006” WEDŁUG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA W ROKU 2011
Z PODZIAŁEM NA KOMPONENTY [PLN].................................................................................................................. 40
TABELA 21. PORÓWNANIE NAKŁADÓW PONIESIONYCH W LATACH 2002-2011 NA KOMPONENTY PROGRAMU WYMIENIONE
W ZAŁĄCZNIKU NR 1 DO USTAWY Z DNIA 6 LIPCA 2001r. O USTANOWIENIU PROGRAMU WIELOLETNIEGO
„PROGRAM DLA ODRY 2006” ........................................................................................................................... 42
TABELA 22. PORÓWNANIE NAKŁADÓW PONIESIONYCH W LATACH 2002-2011 NA ZADANIA PROGRAMU WEDŁUG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA
WYMIENIONE W ZAŁĄCZNIKU NR 2 DO USTAWY Z DNIA 6 LIPCA 2001 r. O USTANOWIENIU PROGRAMU WIELOLETNIEGO
„PROGRAM DLA ODRY 2006” ........................................................................................................................... 43
TABELA 23. PORÓWNANIE NAKŁADÓW PONIESIONYCH W LATACH 2002-2011 NA ZADANIA INWESTYCYJNE WYMIENIONE
W ZAŁĄCZNIKU NR 3 DO USTAWY Z DNIA 6 LIPCA 2001r. O USTANOWIENIU PROGRAMU WIELOLETNIEGO
„PROGRAM DLA ODRY 2006” .......................................................................................................................... 44
TABELA 24. PORÓWNANIE NAKŁADÓW PONIESIONYCH W LATACH 2002-2011 NA ZADANIA WYMIENIONE
W ZAŁĄCZNIKU NR 4 DO USTAWY Z DNIA 6 LIPCA 2001 r. O USTANOWIENIU PROGRAMU WIELOLETNIEGO
„PROGRAM DLA ODRY 2006” ........................................................................................................................... 46
TABELA 25. PORÓWNANIE NAKŁADÓW PONIESIONYCH W LATACH 2002-2011 NA ZADANIA: OCHRONA OD POWODZI WROCŁAWIA ORAZ
MODERNIZACJA WROCŁAWSKIEGO WĘZŁA WODNEGO ............................................................................................ 47
5
Objaśnienia skrótów użytych w Informacji za rok 2011
Program „Program dla Odry - 2006”
DZMiUW we Wrocławiu – Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu
WZMiUW w Poznaniu Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu
WZMiUW w Opolu Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu
ŚZMiUW w Katowicach Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach
WZMiUW w Łodzi Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi
LZMiUW w Zielonej Górze – Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze
K-PZMiUW we Włocławku – Kujawsko Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku
ZZMiUW w Szczecinie Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie
KZGW Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
RZGW Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
GDLP Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych
RDLP Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych
GDOŚ – Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
RDOŚ – Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
WWW Wrocławski Węzeł Wodny
NFOŚiGW – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
WFOŚiGW – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
BRRE Bank Rozwoju Rady Europy
MBOiR (BŚ- Bank Światowy) – Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju
UE Unia Europejska
NIK Najwyższa Izba Kontroli
POIiŚ – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
PROW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
ISOK Informatyczny system osłony kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami
GUGiK Główny Urząd Geodezji i Kartografii
IMGWPIB Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy
-PIB Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy
WORP Wstępna ocena ryzyka powodziowego
WCZK Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
STWiOR Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót
SIWZ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
NMT Numeryczny Model Terenu
w km 9+250 do km 10+350 lub w km 9+250 10+350 na długości 1,1 km określenie lokalizacji i długości odcinków rzek
lub wałów przeciwpowodziowych, na których prowadzone było zadanie realizowane w ramach Programu.
Jest to standardowy sposób określania położenia obiektów hydrotechnicznych oraz miejsc prowadzonych regulacji
cieków stosowany w hydrologii i hydrotechnice.
Sposób oznaczenia źródeł finansowania:
1a) - rezerwa celowa budżetu państwa przeznaczona na Program,
1b) - środki z budżetu państwa przeznaczone na zadania Programu niezaplanowane w ustawie (środki budżetowe poza
rezerwą celową PdO-2006),
2) - środki finansowe WFOŚiGW oraz NFOŚiGW,
3) - kredyty od instytucji finansowych (BRRE, MBOiR - ),
4) - środki finansowe UE,
5) - inne (gminy, prywatne), środki samorządu województwa, środki własne RDLP, środki WWF Polska
6
Wstęp
Stosownie do art. 8 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Program dla Odry - 2006”
(Dz. U. Nr 98, poz. 1067 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 216, poz. 1827, z 2008 r. Nr 220, poz. 1427 oraz z 2009 r.
Nr 161, poz. 1277), zwanej dalej „ustawą”, który zobowiązuje Radę Ministrów do przedstawienia Sejmowi RP rocznej informacji
o realizacji zadań wynikających z Programu, Pełnomocnik Rządu do Spraw Programu dla Odry 2006, zwany dalej
„Pełnomocnikiem”, przygotował niniejszą informację na podstawie materiałów własnych oraz danych instytucji i jednostek
bezpośrednio realizujących zadania Programu. Informacja obejmuje okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r.
1. Podstawy formalno - prawne „Programu dla Odry - 2006”
Podstawą prawną do realizacji „Programu dla Odry - 2006” jest ustawa, która określa cele oraz nakłady na
finansowanie zadań Programu.
Zgodnie z art. 2 ustawy podstawowe zadania programu to:
1. zbudowanie systemu biernego i czynnego zabezpieczenia przeciwpowodziowego,
2. ochrona środowiska przyrodniczego i czystości wód,
3. usuwanie szkód powodziowych,
4. prewencyjne zagospodarowanie przestrzenne oraz renaturyzacja ekosystemów,
5. zwiększenie lesistości,
6. utrzymanie i rozwój żeglugi śródlądowej,
7. energetyczne wykorzystanie rzek.
Integralną częścią ustawy są załączniki, które określają:
Załącznik nr 1 Planowany model finansowania „Programu dla Odry - 2006” Nakłady roczne 2002 - 2016;
poziom cen 2001 r.
Załącznik nr 2 Planowane środki finansowe na realizację zadań „Programu dla Odry - 2006”;
Załącznik nr 3 Planowane nakłady na realizację „Programu dla Odry - 2006” w zakresie zadań inwestycyjnych;
poziom cen 2001 r.
Załącznik nr 4 Planowane nakłady na realizację „Programu dla Odry - 2006” w zakresie zadań modernizacyjnych;
poziom cen 2001 r.
1.1. Pełnomocnik Rządu do Spraw Programu dla Odry - 2006
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu
do Spraw Programu dla Odry 2006 (Dz. U. Nr 31, poz. 278) Pełnomocnikiem jest Wojewoda Dolnośląski. Nadzór
nad działalnością Pełnomocnika sprawuje Prezes Rady Ministrów.
1.2. Komitet Sterujący
Zgodnie z art. 5 ust. 1 Ustawy organem opiniodawczo doradczym Rady Ministrów jest Komitet Sterujący Programu dla
Odry - 2006.
W 2011 r. w skład Prezydium Komitetu Sterującego wchodzili:
1. Aleksander Marek Skorupa od 28.12.2010 r. -
Wojewoda Dolnośląski jako Przewodniczący,
2.
Leszek Karwowski od 04.05.2009 r.
-
Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej jako
Wiceprzewodniczący,
3.
Agnieszka Kapciak od 15.02.2010 r.
-
Zastępca Dyrektora Departamentu Koordynacji Wdrażania
Funduszy Unii Europejskiej w Ministerstwie Rozwoju
Regionalnego jako Wiceprzewodniczący.
7
W skład Komitetu Sterującego „Programu dla Odry - 2006” wchodzą:
Przedstawiciele ministrów właściwych do spraw: gospodarki wodnej, finansów publicznych, administracji publicznej,
członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, rozwoju wsi, rozwoju regionalnego, gospodarki, transportu
i gospodarki morskiej i środowiska.
Przedstawiciele wojewodów: śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, łódzkiego,
wielkopolskiego, zachodniopomorskiego.
Przedstawiciele Zarządów Województw: śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, łódzkiego,
wielkopolskiego, zachodniopomorskiego.
Przedstawiciele nauki: reprezentujący dziedziny ekologii, gospodarki wodnej i ochrony wód.
Przedstawiciele organizacji ekologicznych.
2. Zakres terytorialny działania „Programu dla Odry - 2006”
8
3. Struktura finansowania Programu dla Odry 2006”
Zgodnie z ustawą łączne nakłady na finansowanie Programu w całym okresie jego realizacji nie mogą przekroczyć
kwoty 9 048 960 386 zł, w tym 5 561 591 582 z budżetu państwa, ustalonej w cenach zadań z roku 2001 i przeliczanej
na ceny z roku realizacji zadań.
Udział środków z potencjalnych źródeł finansowania zadań realizowanych w ramach Programu przedstawia poniższy
diagram:
30,22%
17,38%
10,67%
21,16%
20,58%
Budżet Pstwa - bezpośrednie
obciążenie
NFOŚiGW oraz WFiGW
Kredydyty od instytucji finansowych
(EBI, BRRE, Bank Światowy i inne)
Fundusze Unii Europejskiej
Inne (kapitał gminy, prywatny)
Struktura finansowania zadań „Programu dla Odry – 2006” w okresie 2002 – 2016
9
4. Finansowanie zadań realizowanych w ramach „Programu dla Odry - 2006”
w okresie 2002 2011 z rezerwy celowej budżetu państwa
Tabela 1. Wykorzystanie środków z rezerw celowych budżetu państwa na „Program dla Odry - 2006” w latach 2002-2011
Wyszczególnienie
Środki
przyznane
decyzjami
Ministra
Finansów
(w złotych)
Środki
wykorzystane w
roku budżetowym
(w złotych)
Środki
zwrócone do
budżetu
państwa
(w złotych)
Środki umieszczone w wykazie środków
nie wygasających
w danym roku budżetowym
(w złotych)
ogółem
W tym
Wykorzystane
w ustalonym
terminie
Zwrócone
do budżetu
państwa
1 2 3 4 5 6 7
2002 Nie przyznano rezerwy celowej na realizację zadań
2003 50 000 000,00 45 764 142,00 29 058,00 4 207 000,00* 4 206 692,00 308,00
2004 91 288 000,00 90 287 357,00 643,00 1 000 000,00 796 937,00 203 063,00
2005 72 720 000,00 68 433 646,00 255 422,00 4 030 932,00 2 960 528,00** 1 070 404,00**
2006 80 660 000,00 74 970 721,00** 3 759 279,00** 1 930 000,00 1 929 994,00 6,00
2007 87 315 000,00 81 539 300,00 662 542,00 5 113 158,00** 5 111 982,43 1 175,57
2008 96 418 000,00 87 219 491,00*** 1 078 551,00 0,00
2009 84 975 000,00 83 096 817,63 1 878 182,37 0,00
2010 78 243 000,00 77 566 508,30 676 491,70 0,00
2011 75 099 000,00 72 965 310,34 2 133 689,66 0,00
*
)
zaokrąglenie kwoty 4 206 800 zł do kwoty 4 207 000 zł,
**
)
zaokrąglenie do pełnych złotych ,
***
)
w 2008 r. rezerwa celowa została przekazana w wysokości 87 219 491,00 zł bez kwoty 8 119 958,00 zł stanowiącej
zobowiązania.
5. Rzeczowy i finansowy zakres realizacji zadań w ramach „Programu dla Odry -
2006” w okresie 1.01. - 31.12.2011 r.
5.1. Źródła danych finansowo rzeczowych prezentowanych w Informacji
Analiza zadań Programu realizowanych w 2011 r. wykazała, że mieszczą się one w 4 różnych częściach budżetu
państwa:
Część 22 - Gospodarka wodna,
Część 41 - Środowisko,
Część 83 - Rezerwy celowe,
Część 85 - Budżety Wojewodów.
10
Zadania realizowane były głównie przez jednostki podlegające Ministrowi Środowiska regionalne zarządy gospodarki
wodnej i regionalne dyrekcje Lasów Państwowych oraz jednostki podlegające zarządom województw zarządy melioracji
i urządzeń wodnych, a niektóre z nich współfinansowały gminy.
Roczną informację o realizacji zadań Programu przygotowano na podstawie danych pochodzących
od Ministra Środowiska (KZGW, GDLP), Wojewodów oraz przedsiębiorstw realizujących zadania w ramach komponentu
Oczyszczalnie ścieków.
5.2. Wykorzystanie rezerwy celowej przeznaczonej na realizację „Programu dla Odry - 2006”
w roku 2011
5.2.1. Rozliczenie wykorzystania rezerwy celowej budżetu państwa na „Program dla Odry - 2006”
w roku 2011
I. Z przyznanej rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na Program wykorzystana została kwota
72 965 310,34 co stanowiło 97 % planu. Szczegółowe informacje dotyczące wydatkowania rezerwy przez poszczególnych
dysponentów przedstawione zostały w tabeli 2.
Tabela 2. Rozliczenie wykorzystania rezerwy celowej budżetu państwa na „Program dla Odry-2006” w roku 2011
Lp. Dysponent Część
budżetu
Kwota decyzji
Ministra
Finansów
Plan po
zmianach
Wykonanie
budżetu
Kwota
niewydatko-
wana
1. 2. 3. 4. 5.
( kol. 6 + 7)
6. 7.
1. Minister Środowiska w tym :
RZGW w Gliwicach
RZGW we Wrocławiu
RZGW w Szczecinie
RZGW w Poznaniu
22
32 130 000,00
2 680 000,00
11 535 000,00
8 300 000,00
9 615 000,00
30 970 000,00
4 730 000,00
11 535 000,00
5 090 000,00
9 615 000,00
29 071 676,85
4 455 456,71
11 535 000,00
3 838 008,55
9 243 211,59
1 898 323,15
274 543,29
0,00
1 251 991,45
371 788,41
2. Minister Środowiska - Lasy 41 340 000,00 315 000,00 137 000,00 178 000,00
3. Wojewoda Dolnośląski w tym:
DZMiUW
Pełnomocnik
85/02
8 030 000,00
7 593 000,00
437 000,00
7 843 620,00
7 593 000,00
250 620,00
7 843 620,00
7 593 000,00
250 620,00
0,00
0,00
0,00
4. Wojewoda Kujawsko-Pomorski 85/04 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 0,00
5. Wojewoda Lubuski 85/08 7 274 000,00 7 274 000,00 7 272 551,00 1 449,00
6. Wojewoda Łódzki 85/10 1 200 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 0,00
7. Wojewoda Opolski 85/16 4 533 000,00 4 533 000,00 4 526 956,06 6 043,94
8. Wojewoda Śląski 85/24 7 287 000,00 7 287 000,00 7 237 561,38 49 438,62
9. Wojewoda Wielkopolski 85/30 5 150 000,00 5 150 000,00 5 150 000,00 0,00
10. Wojewoda Zachodniopomorski 85/32 6 155 000,00 7 526 380,00 7 525 945,05 434,95
Część 83 Rezerwa celowa na realizację
„Programu dla Odry 2006” w roku 2011
75 099 000,00 75 099 000,00 72 965 310,34 2 133 689,66
II. Środki finansowe rezerwy celowej niewykorzystane w 2011 roku
W roku 2011 z przyznanych przez Ministra Finansów środków finansowych nie została wykorzystana kwota 2 133 689,66
stanowiąca 3 % rezerwy celowej przeznaczonej na Program w roku sprawozdawczym.
* RZGW w Gliwicach nie wykorzystał kwoty 274 543,29 realizując na zadaniu Zbiornik Racibórz mniejszy zakres
rzeczowy finansowany z rezerwy celowej budżetu państwa.
* RZGW w Szczecinie nie wykorzystał kwoty 1 251 991,45zł. Powodem niewydatkowania środków finansowych było
nierealizowanie pełnego zakresu rzeczowego (na jednym zadaniu) oraz osiągnięcie w przetargach niższych niż
zaplanowano cen za zlecone do wykonania prace.
* RZGW w Poznaniu nie wykorzystał kwoty 371 788,41 z powodu częściowego uniewnienia postępowania
przetargowego.
* DGLP, w której nie zostało wykorzystane 178 000,00 w tym RDLP we Wrocławiu 158 000,00 oraz RDLP w
Szczecinie 20 000,00 zł. Przyczyną nie wydatkowania środków były przedłużające się procedury i postępowania
dotyczące uzgodnień i pozwoleń budowlanych.
11
* ŚZMiUW w Katowicach nie wydał kwoty 49 438,62 z powodu różnicy powstałej pomiędzy kosztami szacunkowymi
wykupu nieruchomości oraz odszkodowaniami za niemożność rolniczego użytkowania gruntów, a kosztami faktycznie
poniesionymi, które zostały określone w operatach szacunkowych.
* W pozostałych trzech jednostkach suma środków niewykorzystanych wyniosła 7 927,89 zł.
RAZEM nie wydatkowano kwoty w wysokości 2 133 689,66
12
5.3. Wykorzystanie rezerwy celowej w 2011 r. przez poszczególnych dysponentów
5.3.1. Budżet Ministra Środowiska, część 22
Informacja o wykorzystaniu środków z rezerwy celowej Programu
Plan 30 970 000,00
Wykonanie 29 071 676,85
1a)
Środki niewykorzystane 1 898 323,15
Tabela 3. Montaż finansowy zadań realizowanych przez Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej w Gliwicach,
Wrocławiu, Szczecinie i Poznaniu w 2011 r. [PLN]
Lp. Nazwa
jednostki
Budżet
państwa
(rezerwa
celowa)
Środki
budżetowe poza
rezerwą celową
PdO-2006
NFOŚiGW,
WFOŚiGW
Kredyty od
instytucji
finansowych
(BRRE,
MBOiR-BŚ)
Fundusze UE Inne
(gminy,
prywatne)
Razem
wg słownika skrótów 1a) 1b) 2) 3) 4) 5)
1.
RZGW
w Gliwicach
4 455 456,71 8 750 000,00 7 000 640,00 19 477 524,86 8 876 772,70 48 560 394,27
2.
RZGW
we Wrocławiu
11 535 000,00 12 339 220,32 93 726 878,00 5 009 890,88 40 153 378,84 162 764 368,04
3.
RZGW
w Szczecinie
3 838 008,55 1 845,00 3 839 853,55
4.
RZGW
w Poznaniu
9 243 211,59 1 163 033,00 1 468 756,00 11 875 000,59
29 071 676,85 22 254 098,32 100 727 518,00 24 487 415,74 50 498 907,54 227 039 616,45
Szczegółowa informacja o nakładach poniesionych przez RZGW w Gliwicach, Wrocławiu, Szczecinie i Poznaniu na realizację
Programu w ujęciu rzeczowym przedstawiona jest w rozdziałach 5.3.1.1 - 5.3.1.4.
5.3.1.1. RZGW w Gliwicach
Informacja o wykorzystaniu środków z rezerwy celowej Programu
Plan 4 730 000,00
Wykonanie 4 455 456,71
1a)
Środki niewykorzystane 274 543,29
Tabela 4. Struktura nakładów poniesionych przez RZGW w Gliwicach na zadania realizowane w ramach
„Programu dla Odry 2006” w 2011 r. [PLN]
Lp. Komponenty Budżet
państwa
(rezerwa
celowa)
Środki
budżetowe poza
rezerwą celową
PdO-2006
NFOŚiGW,
WFOŚiGW
Kredyty
od instytucji
finansowych
(BRRE,
MBOiR-BŚ)
Fundusze UE Inne
(gminy,
prywatne)
Razem
wg słownika skrótów 1a) 1b) 2) 3) 4) 5)
1.
Budowle
regulacyjne
2 329 910,76 8 876 772,70 11 206 683,46
2.
Budowle
przeciwpowo-
dziowe
2 125 545,95 8 750 000,00 7 000 640,00 19 477 524,86 37 353 710,81
4 455 456,71 8 750 000,00 7 000 640,00 19 477 524,86 8 876 772,70 48 560 394,27
13
Środki przeznaczono na następujące zadania w ramach komponentów:
Komponent BUDOWLE REGULACYJNE
Modernizacja śluz Kanału Gliwickiego. Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym
w zarządzie RZGW w Gliwicach - przystosowanie do III klasy drogi wodnej. Zadanie obejmuje
modernizację czterech śluz: Kłodnica (woj. opolskie, pow. kędzierzyńsko-kozielski, gm. Kędzierzyn-
Koźle), Rudziniec (woj. śląskie, pow. gliwicki, gm. Rudziniec), Dzierżno (woj. śląskie, pow. gliwicki, gm.
Pyskowice), Łabędy (woj. śląskie, m. Gliwice). W 2011r. w ramach uzyskanych środków opracowano
niezbędne dla realizacji zadania ekspertyzy i dokumentacje projektowe oraz kontynuowane były roboty
wzmacniające podłoże pod dnem śluzy Dzierżno.
110 946,00
8 876 772,70
8 987 718,70
1a)
4 )
Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW w Gliwicach - przystosowanie
do III klasy drogi wodnej etap II. Zadanie obejmuje modernizację dwóch śluz: Sławięcice i Nowa
Wieś (woj. opolskie, pow. kędzierzyńsko-kozielski, gm. Kędzierzyn-Koźle). W roku 2011 wykonano
niezbędne ekspertyzy i dokumentację projektową na realizację przedsięwzięcia.
2 218 964,76 zł
2 218 964,76
1a)
Komponent BUDOWLE PRZECIWPOWODZIOWE
Zbiornik Racibórz. Ochrona Przeciwpowodziowa Dorzecza Odry - "Zbiornik Przeciwpowodziowy
Racibórz Dolny na rzece Odrze, woj. śląskie (polder)". Środki „Programu” wydatkowane były na
aktualizację projektu budowlanego, pokrycie kosztów utrzymania i zarządzania przejętymi terenami
pod budowę zbiornika oraz na koszty związane z opracowaniem analiz, ocen specjalistycznych itp.
2 125 545,95
8 750 000,00
7 000 640,00
19 477 524,86
37 353 710,81
1a)
1b)
2)
3)
5.3.1.2. RZGW we Wrocławiu
Informacja o wykorzystaniu środków z rezerwy celowej Programu
Plan 11 535 000,00
Wykonanie 11 535 000,00
1a)
Środki niewykorzystane 0,00
Tabela 5. Struktura nakładów poniesionych przez RZGW we Wrocławiu na zadania realizowane w ramach
„Programu dla Odry 2006” w 2011 r. [PLN]
Lp. Komponenty Budżet
państwa
(rezerwa
celowa)
Środki
budżetowe poza
rezerwą celową
PdO-2006
NFOŚiGW,
WFOŚiGW
Kredyty
od instytucji
finansowych
(BRRE,
MBOiR-BŚ)
Fundusze UE Inne
(gminy,
prywatne)
Razem
wg słownika skrótów 1a) 1b) 2) 3) 4) 5)
1.
Budowle
regulacyjne
8 755 070,00 2 879 366,50 93 726 878,00 5 009 890,88 17 399 099,51 127 770 304,89
2.
Budowle
przeciwpowo-
dziowe
2 779 930,00 9 459 853,82 22 754 279,33 34 994 063,15
11 535 000,00 12 339 220,32 93 726 878,00 5 009 890,88 40 153 378,84 162 764 368,04
Środki przeznaczono na następujące zadania w ramach komponentów:
Komponent BUDOWLE REGULACYJNE
Dokończenie budowy stopnia wodnego Malczyce na rzece Odrze (pow. średzki). Kontynuowane były
roboty budowlano–montażowe na obiektach stopnia, dostarczane były i montowane elementy
turbozespołów elektrowni wodnej. Ponadto zmodernizowano i rozbudowano system informatyczny dla
obsługi budowy stopnia. Uiszczono opłaty związane z wywłaszczeniami, wykupami i odszkodowaniami
za zajęcie nieruchomości.
5 007 445,00
93 229 000,00
98 236 445,00
1a)
2)
14
Regulacja potoku Wilczka w miejscowości Wilkanów w km 5+750 - 10+400 (pow. kłodzki,
gm. Międzylesie). Wykonano roboty regulacyjne potoku na długości 2,0 km. Inwestycja była
realizowana od 2008 r. W 2011 r. zadanie zakończono.
1 667 080,00
327 000,00
1 994 080,00
1a)
2)
Rzeka Nysa Kłodzka m. Długopole Górne (pow. kłodzki, gm. Międzylesie). Wykonano aktualizację
dokumentacji projektowej oraz roboty przygotowawcze, roboty ziemne i ubezpieczenia brzegowe
w postaci narzutu kamiennego.
1 170 509,00 zł
1 170 509,00
1a)
Potok Jaszkówka m. Kłodzko i Jaszkowa (pow. kłodzki). Wykonano pomiary geodezyjne
oraz opracowano projekt wykonawczy dla realizacji robót budowlano - montażowych.
44 760,00 zł
44 760,00
1a)
Dokumentacja techniczna oraz modernizacja jazu Więcmierzyce na rzece Nysie Kłodzkiej
w km 36+439 (pow. brzeski, gm. Grodków). Wykonano projekt budowlany i projekt wykonawczy,
a także wykopy i udrożnienie koryta rzeki, przesłony iniekcyjne bentonitowo - cementowe w korpusie
zapory ziemnej, w przelewie powodziowym oraz przesłonę z grodzic.
427 436,00 zł
427 436,00
1a)
Rzeka Bystrzyca Dusznicka w miejscowości Szalejów etap I (pow. kłodzki, gm. Kłodzko). Wykonano
roboty regulacyjne koryta rzeki na długości 0,94 km.
381 690,00
170 878,00
552 568,00
1a)
2)
Rzeka Bystrzyca Dusznicka w miejscowości Szalejów etap II i III (pow. kłodzki, gm. Kłodzko).
Wykonano pomiary geodezyjne oraz opracowano projekt wykonawczy dla realizacji robót budowlano -
montażowych.
56 150,00
56 150,00
1a)
Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW we Wrocławiu -
przystosowanie do III klasy drogi wodnej (woj. dolnośląskie, pow. oławski; woj. opolskie, pow. opolski).
W 2011 r. wykonano modernizację śluzy Dobrzeń i realizowano modernizację śluzy Janowice.
Zakończenie realizacji zadania przewidziane jest na lipiec 2012 r.
1 770 000,00
10 030 000,00
11 800 000,00
1b)
4)
Odbudowa zabudowy regulacyjnej rzeki Odry - przystosowanie do III klasy drogi wodnej
(woj. dolnośląskie, odcinek 80 km rzeki). Wykonano prace projektowe, opracowano dokumentację
budowlano–wykonawczą.
70 589,00 zł
339 995,36
410 584,36
1b)
4)
Modernizacja stopnia Chróścice - przystosowanie do III klasy drogi wodnej (rzeka Odra, pow. opolski,
gm. Dobrzeń Wielki). Opracowano brakującą dokumentację techniczną oraz zaktualizowano projekty
wykonawcze dla inwestycji. Zakupiono larseny do wbicia gródź budowlanych.
700 496,75
3 969 481,56
4 669 978,31
1b)
4)
Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego (WWW). Nadzór projektowo–konstrukcyjny nad pracami
ochrony przeciwpowodziowej celem modernizacji systemu kanałów przeciwpowodziowych Miasta
Wrocławia (WFS) komponent B4.
5 009 890,88
498 383,04 zł
5 508 273,92
3)
4)
Modernizacja stopnia Brzeg Dolny - przystosowanie do III klasy drogi wodnej (rzeka Odra,
pow. średzki, gm. Miękinia). Wykonano prace projektowe, opracowano dokumentację budowlano
wykonawczą.
79 335,00 zł
1 093 880,30 zł
1 173 215,30 zł
1b)
4)
Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW we Wrocławiu (m. Wrocław i
Janowice). Wykonano prace projektowe, opracowano dokumentację budowlano wykonawczą.
258 945,75 zł
1 467 359,25 zł
1 726 305,00 zł
1b)
4)
Komponent BUDOWLE PRZECIWPOWODZIOWE
Dokumentacja techniczna oraz modernizacja zbiornika Świerzawa na rzece Kaczawie (pow. złotoryjski,
gm. Świerzawa). Wykonano prace ziemne, rozbiórkowe oraz czyszczenie powierzchni betonowych,
spoinowanie, prace betonowe, uszczelnienia dylatacji.
1 500 000,00
1 500 000,00
1a)
Zbiornik wodny Stronie Śląskie (pow. kłodzki, gm. Stronie Śląskie, potok Morawka dopływ Białej
Lądeckiej). Wykonano roboty przygotowawcze i ziemne, prace remontowe na zaporze, roboty
tynkarsko - izolacyjne oraz betonowe.
768 375,00
768 375,00
1a)
Suchy zbiornik przeciwpowodziowy rzeka Nysa Kłodzka w km 179+800 m. Boboszów (pow. kłodzki,
gm. Międzylesie). Zakończono pomiary geodezyjne, wykonano część badań geologicznych na
potrzeby dokumentacji technicznej dla budowy zbiornika.
169 200,00
169 200,00 zł
1a)
Suchy zbiornik przeciwpowodziowy rzeka Bystrzyca Dusznicka w km 8+900 m. Szalejów (pow. kłodzki,
gm. Kłodzko). Zakończono pomiary geodezyjne, wykonano część badań geologicznych na potrzeby
dokumentacji technicznej dla budowy zbiornika.
342 355,00
342 355,00 zł
1a)
15
Poprawa stanu ochrony przeciwpowodziowej Lewina Brzeskiego na rzece Nysie Kłodzkiej
(pow. brzeski, gm. Lewin Brzeski). Opracowano komplet niezbędnych dokumentacji projektowych,
dokonano opłat związanych z wywłaszczeniami, wykupami i odszkodowaniami za zajęcie
nieruchomości.
9 459 853,82
22 754 279,33
32 214 133,15
1b)
4)
5.3.1.3. RZGW w Szczecinie
Informacja o wykorzystaniu środków z rezerwy celowej Programu
Plan 5 090 000,00
Wykonanie 3 838 008,55 zł
1a)
Środki niewykorzystane 1 251 991,45
Tabela 6. Struktura nakładów poniesionych przez RZGW w Szczecinie na zadania realizowane w ramach
„Programu dla Odry 2006” w 2011 r. [PLN]
Lp. Komponenty Budżet
państwa
(rezerwa
celowa)
Środki
budżetowe poza
rezerwą celową
PdO-2006
NFOŚiGW,
WFOŚiGW
Kredyty
od instytucji
finansowych
(BRRE,
MBOiR-BŚ)
Fundusze UE Inne
(gminy,
prywatne)
Razem
wg słownika skrótów 1a) 1b) 2) 3) 4) 5)
1.
Budowle
regulacyjne
3 838 008,55 1 845,00 3 839 853,55
3 838 008,55 1 845,00 3 839 853,55
Środki przeznaczono na następujące zadania w ramach komponentów:
Komponent BUDOWLE REGULACYJNE
Przebudowa przejścia żeglownego w moście kolejowym zwodzonym na rzece Regalica km 733,7,
(m. Szczecin, ramię rzeki Odry). Wykonywano roboty budowlano - montażowe polegające
na przebudowie prowadnic i elementów ochrony filarów mostu. Zadanie przewidziane do zakończenia
w 2012 r.
3 309 598,02
3 309 598,02
1a)
Ubezpieczenie prawego (wschodniego) brzegu rzeki Odry Zachodniej w km 0,0-29,5 (dotyczy jedynie
odcinków, na których jest zniszczony brzeg) (pow. gryfiński, policki, m. Szczecin, gm. Widuchowa,
Gryfino, Kołbaskowo, Szczecin). Wykonano niezbędną dokumentację techniczną wraz z uzgodnieniami
i pozwoleniami dla czterech odcinków rzeki oraz wykonano wycinkę drzew i krzewów.
351 659,53
351 659,53
1a)
Wykonanie umocnienia w linii zabudowy regulacyjnej i międzywalu w rejonie m. Cedynia (pow. gryfiński,
rzeka Odra). Sporządzono dokumentację przedprojektową zawierającą między innymi koncepcję
techniczną z dwoma wariantami wykonania ubezpieczenia oraz z kosztami.
58 917,00
58 917,00 zł
1a)
Wykonanie ubezpieczenia prawego brzegu na odcinku rzeki Odry w km 723,95-724,5 (pow. gryfiński,
gm. Gryfino). Wykonano dokumentację przedprojektową zawierającą między innymi koncepcję
techniczną z dwoma wariantami wykonania ubezpieczenia oraz z kosztami.
58 917,00
58 917,00 zł
1a)
Wykonanie ubezpieczenia zniszczonego brzegu kanału Piasek w rejonie m. Piasek na długości około
700 m (pow. gryfiński, gm. Cedynia, Kanał Piasek). Sporządzono dokumentację przedprojekto
zawierającą między innymi koncepcję techniczną z dwoma wariantami wykonania ubezpieczenia
oraz z kosztami.
58 917,00
58 917,00 zł
1a)
Poprawa odpływu wód powodziowych w okresie zimowym z Jeziora Dąbie (m. Szczecin). Wykonano
aktualizację karty informacyjnej przedsięwzięcia.
1 845,00
1 845,00 zł
1b)
16
5.3.1.4. RZGW w Poznaniu
Informacja o wykorzystaniu środków z rezerwy celowej Programu
Plan 9 615 000,00
Wykonanie 9 243 211,59
1a)
Środki niewykorzystane 371 788,41
Tabela 7. Struktura nakładów poniesionych przez RZGW w Poznaniu na zadania realizowane w ramach
„Programu dla Odry 2006” w 2011 r. [PLN]
Lp. Komponenty Budżet
państwa
(rezerwa
celowa)
Środki
budżetowe poza
rezerwą celową
PdO-2006
NFOŚiGW,
WFOŚiGW
Kredyty
od instytucji
finansowych
(BRRE,
MBOiR-BŚ)
Fundusze UE Inne
(gminy,
prywatne)
Razem
wg słownika skrótów 1a) 1b) 2) 3) 4) 5)
1.
Budowle
regulacyjne
4 383 451,81 4 383 451,81
2.
Budowle
przeciwpowo-
dziowe
2 039 028,80 1 163 033,00 1 468 756,00 4 670 817,80
3.
Odbudowa i
modernizacja
wałów
2 820 730,98 2 820 730,98
9 243 211,59 1 163 033,00 1 468 756,00 11 875 000,59
Środki przeznaczono na następujące zadania w ramach komponentów:
Komponent BUDOWLE REGULACYJNE
Remont modernizacyjny stopnia wodnego Drawsko na Dolnej Skanalizowanej Noteci w km 170,97 -
realizacja robót (pow. czarnkowsko trzcianecki). W 2011 r. wykonano roboty budowlano -montażowe,
w tym: roboty przygotowawcze, modernizację śluzy, nową śluzę wałową z przepustem, kanał obiegowy,
roboty pogłębiarskie i umocnieniowe w korycie rzeki oraz modernizację przepławki.
3 699 473,19
3 699 473,19 zł
1a)
Modernizacja jazu Franciszkańskiego oraz muru oporowego na rzece Prośnie - realizacja robót
(pow. kaliski, gm. Kalisz). Wykonano roboty przygotowawcze, roboty modernizacyjne konstrukcji jazu
i mur oporowy prawy.
639 083,62
639 083,62 zł
1a)
Modernizacja jazu Franciszkańskiego oraz muru oporowego na rzece Prośnie dokumentacja (pow.
kaliski, gm. Kalisz). Zakres prac projektowych obejmował: wykonanie i rozbiórkę tymczasowych gródź
od wody górnej i wody dolnej, naprawę elementów betonowych, filarów, kładki, wymianę zasuw
wraz z palczatkami, naprawę urządzeń napędowych oraz ich modernizację, wymianę urządzeń
pomiarowych (łaty, repery) oraz projekt budowlano - wykonawczy, operat wodnoprawny, wytyczne
realizacji wraz z harmonogramem robót, przedmiar robót.
44 895,00 zł
44 895,00
1a)
Komponent BUDOWLE PRZECIWPOWODZIOWE
Modernizacja wałów przeciwpowodziowych na lewym i prawym brzegu Kanału Ślesińskiego
w Morzysławiu - realizacja robót (pow. koniński, gm. Konin). Wykonano: roboty pomiarowe, roboty
przygotowawcze, roboty ziemne wykonanie przesłony filtracyjnej, roboty wykończeniowe, schody
skarpowe, modernizację przepustu oraz odbudowę drogi dojazdowej.
569 392,57
569 392,57 zł
1a)
Modernizacja Kanału Ślesińskiego w km 0,00-32,00 poprzez remont śluz w Koszewie, Gawronach,
Pątnowie i Morzysławiu oraz roboty pogłęb. - udrożnieniowe (pow. koniński, gm. Konin, Skulsk).
W 2011 r. wykonano przebudowę zabezpieczeń przeciwfiltracyjnych i betonów konstrukcji wraz
z przebudową śluzy Morzysław.
1 163 033,00 zł
1 468 756,00 zł
2 631 789,00
1b)
4)
Zbiornik Jeziorsko - modernizacja systemu odwadniania zawala - I etap - modernizacja przepompowni
Proboszczowice (pow. sieradzki, rzeka Warta). Wykonano modernizację elementów sterowania
automatyki (pulpit i szafy sterownicze) oraz modernizację instalacji elektrycznej.
56 366,23
56 366,23 zł
1a)
17
Polder Golina dokumentacja (pow. koniński, gm. Golina, rzeka Warta). Zakres wykonanej dokumentacji
objął dolinę rzeki Warty w km 383+000 400+000 z wyznaczeniem zasięgu polderu zalewowego.
W projekcie uwzględniono wpływ aktualnego stanu koryta rzeki Warty i doliny poniżej km 400+000
na przepływ wód powodziowych. Szczegółowy zakres prac zawierał m.in.: aktualizację hydrologii
o powódź z roku 2010/2011, sporządzenie map obwałowań polderu, inwentaryzację istniejących budowli
hydrotechnicznych (jazów, przelewów), badania geotechniczne terenu pod projektowane budowle
oraz operat wodnoprawny, projekt budowlany, instrukcję gospodarowania wodą, przedmiar i kosztorys.
1 413 270,00
1 413 270,00 zł
1a)
Komponent ODBUDOWA I MODERNIZACJA WAŁÓW
Remont wałów przeciwpowodziowych na terenie miasta Częstochowa - realizacja robót (rzeka Warta).
Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej. W ramach zadania wykonano następujące roboty:
remont modernizacyjny odcinka wału (od km 3+721 do km 5+681 węzła częstochowskiego)
tj. doszczelnienie korpusu wału i doprowadzenie jego parametrów technicznych do pierwotnych
wymiarów (odbudowa) bez zmiany jego trasy oraz wykonanie robót towarzyszących i porządkowych
w międzywalu (m.in. usunięcie roślinności, krzaków itp.).
2 793 055,98
2 793 055,98 zł
1a)
Remont wałów przeciwpowodziowych na terenie miasta Częstochowa - koncepcja programowo
przestrzenna (rzeka Warta). Zakres prac projektowych miał na celu zabezpieczenie Częstochowy przed
powodzią i zawierał m.in.: określenie przedmiotu inwestycji i jej przewidywanych efektów, charakterystykę
terenu lokalizacji inwestycji, położenie, wielkość i ukształtowanie terenu, zgodność programową
inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, określenie wymaganego standardu
materiałowego dla obiektu podstawowego i inwestycji towarzyszących oraz rozwiązania branżowe
infrastruktury technicznej.
27 675,00 zł
27 675,00 zł
1a)
5.3.2. Budżet Ministra Środowiska, część 41
Informacja o wykorzystaniu środków z rezerwy celowej Programu
Plan 315 000,00
Wykonanie 137 000,00
1a)
Środki niewykorzystane 178 000,00
Tabela 8. Montaż finansowy zadań realizowanych przez Regionalne Dyrekcje Lasów Państwowych w Szczecinie,
Wrocławiu, Katowicach, Poznaniu i Zielonej Górze w ramach komponentu Lasy w 2011 r. [PLN]
Lp. Nazwa
jednostki
Budżet
państwa
(rezerwa
celowa)
Środki
budżetowe poza
rezerwą celową
PdO-2006
NFOŚiGW,
WFOŚiGW
Kredyty
od instytucji
finansowych
(BRRE,
MBOiR-BŚ)
Fundusze UE Inne
(gminy,
prywatne)
Razem
wg słownika skrótów 1a) 1b) 2) 3) 4) 5)
1.
RDLP
w Szczecinie
403 627,16 403 627,16
2.
RDLP
we Wrocławiu
8 228 609,55 8 228 609,55
3.
RDLP
w Katowicach
137 000,00 355 006,46 1 287 191,93 11 097 509,35 12 876 707,74
4.
RDLP
w Poznaniu
9 423,81 9 423,81
5.
RDLP w
Zielonej Górze
568 817,99 568 817,99
137 000,00 355 006,46 1 287 191,93 20 307 987,86 22 087 186,25
18
5.3.2.1. RDLP w Szczecinie
Informacja o wykorzystaniu środków z rezerwy celowej Programu
Plan 20 000,00
Wykonanie 0,00
1a)
Środki niewykorzystane 20 000,00
Środki finansowe Lasów Państwowych przeznaczono na następujące zadania:
Odbudowa struktury drzewostanów (woj. lubuskie, pow. międzyrzecki). Odbudowano strukturę
drzewostanów na powierzchni 0,5 ha.
2 452,79
2 452,79 zł
5)
Zadania zrealizowane w ramach „małej retencji nizinnej i górskiej” (woj. lubuskie, pow. gorzowski;
woj. zachodniopomorskie, pow. goleniowski i policki). Opracowano dokumentacje projektowe
dla 76 obiektów (zastawki, groble, progi, zbiorniki, mnichy). Przeprowadzono roboty budowlane
na 4 obiektach.
286 476,03
286 476,03 zł
5)*
Budowa obiektów małej retencji (woj. zachodniopomorskie, pow. kamieński). Wybudowano
4 zastawki.
54 750,65
54 750,65 zł
5)
Budowa zbiorników małej retencji (woj. lubuskie, pow. międzyrzecki). Wybudowano zbiornik
retencyjny w Nadleśnictwie Skwierzyna.
59 947,69
59 947,69 zł
5)
* Planowana refundacja z POIiŚ w wysokości około 229 416,05 zł.
5.3.2.2. RDLP we Wrocławiu
Informacja o wykorzystaniu środków z rezerwy celowej Programu
Plan 158 000,00
Wykonanie 0,00
1a)
Środki niewykorzystane 158 000,00
Środki finansowe Lasów Państwowych przeznaczono na następujące zadania:
Odbudowa struktury drzewostanów (woj. dolnośląskie, pow.: bolesławiecki, polkowicki, wałbrzyski,
kłodzki, ząbkowicki, kamiennogórski, jaworski, świdnicki, zgorzelecki). Odbudowano strukturę
drzewostanów na powierzchni 321,5 ha.
1 289 124,53
1 289 124,53
5)
Zalesianie gruntów nieleśnych (woj. dolnośląskie, pow.: kłodzki, złotoryjski, bolesławiecki).
Zalesiono 3,95 ha gruntów nieleśnych.
16 332,21
16 332,21 zł
5)
Zadania zrealizowane w ramach „małej retencji nizinnej i górskiej” (woj. dolnośląskie,
pow.: bolesławiecki, zgorzelecki, polkowicki, kłodzki, strzeliński, jaworski, świdnicki, lwówecki,
dzierżoniowski, ząbkowicki, wałbrzyski, jeleniogórski, m. Jelenia Góra; woj. lubuskie,
pow żagański). Wybudowano, wyremontowano i zmodernizowano 16 zbiorników małej retencji.
Zabudowano 8,2 km szlaków zrywkowych, odtworzono i wykonano 1280 wodospustów na drogach
leśnych.
6 759 144,97 zł
6 759 144,97 zł
5)*
Dojazd do wałów przeciwpowodziowych (woj. dolnośląskie, pow. bolesławiecki). Zmodernizowano
1,0 km drogi dojazdowej do wału przeciwpowodziowego w Nadleśnictwie Świetoszów.
164 007,84 zł
164 007,84 zł
5)
* Planowana refundacja z POIiŚ w wysokości około 5 102 831,28 zł.
19
5.3.2.3. RDLP w Katowicach
Informacja o wykorzystaniu środków z rezerwy celowej Programu
Plan 137 000,00
Wykonanie 137 000,00 zł
1a)
Środki niewykorzystane 0,00 zł
Środki przeznaczono na następujące zadania:
Zalesianie gruntów porolnych wraz z przygotowaniem gleby i ochroną przed zwierzyną
(woj. opolskie, pow. głubczycki). Zalesiono 22,6 ha gruntów porolnych.
137 000,00
11 192,13
148 192,13
1a)
5)
Odbudowa struktury drzewostanów (woj. śląskie, pow.: częstochowski, lubliniecki, kłobucki, gliwicki,
raciborski, tarnogórski, mikołowski, pszczyński, rybnicki, wodzisławski, myszkowski, m. Gliwice,
m. Częstochowa m. Rybnik; woj. opolskie, pow.: opolski, namysłowski, brzeski, oleski, nyski,
prudnicki, krapkowicki, głubczycki, kędzierzyńsko kozielski, strzelecki, kluczborski;
woj. dolnośląskie, pow. oleśnicki). Odbudowano strukturę drzewostanów na powierzchni 1275,25 ha.
127 854,95 zł
7 042 325,04
7 170 179,99 zł
2)
5)
Zalesianie gruntów nieleśnych (woj. opolskie, pow.: brzeski, namysłowski, opolski, głubczycki,
kędzierzyńsko kozielski, nyski, prudnicki; woj. dolnośląskie, pow. oławski). Zalesiono 67,27 ha
gruntów nieleśnych.
161 694,60 zł
161 694,60 zł
5)
Zadania zrealizowane w ramach „małej retencji nizinnej i górskiej” (woj. opolskie, pow.: brzeski,
strzelecki, oleski, prudnicki, nyski; woj. śląskie, pow.: gliwicki, rybnicki, tarnogórski). Wybudowano
13 zastawek i 4 zbiorniki małej retencji w Nadleśnictwach: Brzeg, Rybnik, Świerklaniec, Zawadzkie
i Prudnik.
2 374 430,83 zł
2 374 430,83 zł
5)*
Budowa i odbudowa zbiorników retencyjnych (woj. opolskie, pow. strzelecki; woj. śląskie,
pow.: gliwicki i rybnicki). Opracowano dokumentację projektową dla odbudowy 1 zbiornika małej
retencji w Nadleśnictwie Rudzieniec i odbudowano 2 zbiorniki małej retencji w Nadleśnictwie Rybnik
i Zawadzkie.
132 174,48 zł
132 174,48 zł
5)
Inne budowle służące regulacji stosunków wodnych (m.in. przepust, groble) (woj. opolskie,
pow.: kluczborski, namysłowski, oleski; woj. śląskie, pow.: tarnogórski, gliwicki, raciborski).
Opracowano dokumentację projektową oraz wykonano odbudowę 8 budowli i urządzeń wodnych
obiektów małej retencji w Nadleśnictwach: Kluczbork, Brynek, Zawadzkie, Rudziniec i Rudy
Raciborskie.
1 375 692,27 zł
1 287 191,93
227 151,51 zł
2 890 035,71
5)
4)
2)
* Planowana refundacja z POIiŚ w wysokości 2 018 266,18 zł.
5.3.2.4. RDLP w Poznaniu
Informacja o wykorzystaniu środków z rezerwy celowej Programu
Plan 0,00
Wykonanie 0,00
1a)
Środki niewykorzystane 0,00 zł
Środki finansowe Lasów Państwowych przeznaczono na następujące zadania:
Odbudowa struktury drzewostanów (woj. dolnośląskie, pow. górowski). Odbudowano strukturę
drzewostanów na powierzchni 1,68 ha.
9 423,81
9 423,81
5)

Strona korzysta z plików cookies