Strona z 6
719
UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 13 września 2007 r.
w sprawie wytycznych dla okręgowych komisji wyborczych, dotyczących przyjmowania zgłoszeń
i rejestracji okręgowych list kandydatów na posłów i kandydatów na senatorów w wyborach
do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,
zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.
Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwiet-
nia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczy-
pospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Pol-
skiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499, z późn. zm.
1)
) Państwowa
Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się wytyczne dla okręgowych komisji
wyborczych, dotyczące przyjmowania zgłoszeń i reje-
stracji okręgowych list kandydatów na posłów i kan-
dydatów na senatorów w wyborach do Sejmu Rzeczy-
pospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Pol-
skiej, zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.,
stanowiące załącznik do uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu.
Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej:
F. Rymarz
-------
1)
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.
z 2001 r. Nr 74, poz. 786 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 14,
poz. 128, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 153,
poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188,
z 2004 r. Nr 25, poz. 219, z 2005 r. Nr 140, poz. 1173,
z 2006 r. Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162
i Nr 112, poz. 766.
I. Przyjmowanie zgłoszeń list okręgowych i kandy-
datów na senatorów
1. Okręgowa komisja wyborcza wykonuje zadania
określone w ustawie z dnia 12 kwietnia 2001 r. -
Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. Nr 46, poz. 499, Nr 74, poz. 786 i Nr 154,
poz. 1802, z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 113,
poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 153, poz. 1271,
z 2004 r. Nr 25, poz. 219, z 2005 r. Nr 140,
poz. 1173, z 2006 r. Nr 218, poz. 1592 oraz
z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 112, poz. 766), zwa-
nej dalej „Ordynacją wyborczą”, w sposób
i w trybie określonym w regulaminie, stanowią-
cym załącznik nr 1 do uchwały Państwowej Ko-
misji Wyborczej z dnia 6 czerwca 2005 r. w spra-
wie regulaminów okręgowych i obwodowych
komisji wyborczych powołanych do przeprowa-
dzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Pol-
skiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (M. P.
Nr 35, poz. 480).
Okręgowa komisja wyborcza ustala na pierw-
szym posiedzeniu działania związane z przyj-
mowaniem zgłoszeń okręgowych list kandyda-
tów na posłów i kandydatów na senatorów,
uwzględniając, że większość zgłoszeń jest do-
konywana w okresie bezpośrednio poprzedza-
jącym upływ terminu do ich dokonania. Ter-
min ten upływa w dniu 26 września 2007 r.
o godz. 24
00
(art. 143 ust. 1 i art. 190 w związ-
ku z art. 10 ust. 2 pkt 1 lit. d Ordynacji wybor-
czej; dalej powoływane przepisy dotyczą tej
ustawy). Informację o miejscu, dniach i godzi-
nach dyżurów podaje się do publicznej wiado-
mości przez wywieszenie w siedzibie komisji,
a także, w miarę możliwości, w formie komuni-
katu w lokalnej prasie, rozgłośniach radiowych
i telewizyjnych.
Dokumenty związane z przyjmowaniem zgło-
szeń okręgowych list kandydatów na posłów
i kandydatów na senatorów oraz rejestracją
list i kandydatów sporządzane są według wzo-
rów określonych przez Państwową Komisję
Wyborczą uchwałą z dnia 3 września 2007 r.
w sprawie wzorów potwierdzenia zgłoszenia
okręgowej listy kandydatów na posłów i proto-
kołu rejestracji okręgowej listy kandydatów na
posłów oraz wzorów potwierdzenia zgłoszenia
kandydata na senatora i protokołu rejestracji
kandydata na senatora (M. P. Nr 58, poz. 658).
kandydatów na posłów i kandydatów na sena-
torów oraz rejestracji list i kandydatów komi-
sja powinna korzystać z dostarczonego przez
Krajowe Biuro Wyborcze systemu informa-
tycznego, za pomocą którego gromadzone są
dane i tworzone są wymienione wyżej doku-
menty.
W sprawach niżej wymienionych komisja po-
dejmuje postanowienia w formie odrębnej
uchwały:
1) wezwanie do usunięcia wad zgłoszenia oraz
do uzupełnienia wykazu podpisów wyborców
popierających zgłoszenie (art. 147 ust. 2,
art. 148 ust. 1);
2) odmowa rejestracji listy okręgowej bądź po-
szczególnych kandydatów z tej listy lub kan-
dydata na senatora (art. 147 ust. 2, art. 148
ust. 2, art. 149 ust. 2);
3) skreślenie kandydata z zarejestrowanej listy
okręgowej lub skreślenie kandydata na sena-
tora (art. 153 ust. 1);
4) uzupełnienie zarejestrowanej listy okręgowej
(art. 153 ust. 2);
5) unieważnienie rejestracji listy okręgowej lub
rejestracji kandydata na senatora (art. 153
ust. 3 i 4).
Postanowienia w tych sprawach wymagają uza-
sadnienia, a gdy przysługuje od nich środek
prawny - także zamieszczenia odpowiedniego
pouczenia.
ności związane z przyjmowaniem zgłoszeń, po-
winna mieć na uwadze, że:
1) prawo do zgłoszenia list kandydatów na po-
słów i kandydatów na senatorów mają tylko
te komitety wyborcze, które uzyskały od Pań-
stwowej Komisji Wyborczej uchwałę w spra-
wie przyjęcia zawiadomienia o zamiarze
zgłaszania kandydatów na posłów (senato-
rów) lub zawiadomienia o utworzeniu komi-
tetu wyborczego, zwaną dalej uchwałą
w sprawie przyjęcia zawiadomienia
(art. 103). Bieżąca informacja o tych komite-
tach jest dostępna dla każdej okręgowej ko-
misji wyborczej. Zbędne jest zatem żądanie
od zgłaszającego przedkładania komisji
uchwały Państwowej Komisji Wyborczej
w tej sprawie;
Monitor Polski Nr 63 - 2222 - Poz. 719
Załącznik do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 13 września 2007 r. (poz. 719)
WYTYCZNE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ DLA OKRĘGOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH,
DOTYCZĄCE PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ I REJESTRACJI OKRĘGOWYCH LIST
KANDYDATÓW NA POSŁÓW I KANDYDATÓW NA SENATORÓW
W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ,
ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21 PAèDZIERNIKA 2007 R.
2) komitet wyborczy może zgłosić w każdym
okręgu wyborczym tylko jedną listę kandy-
datów na posłów, liczba zaś kandydatów na
liście nie może być mniejsza niż liczba po-
słów wybieranych w tym okręgu i nie więk-
sza niż dwukrotność tej liczby (art. 139 ust. 1,
art. 143 ust. 2). Odpowiednio, komitet wy-
borczy może zgłaszać najwyżej tylu kandy-
datów na senatorów, ilu senatorów jest wy-
bieranych w danym okręgu wyborczym
(art. 195 ust. 1);
3) kandydat na posła może być zgłoszony tylko
w jednym okręgu wyborczym i tylko z jednej
listy okręgowej, a kandydat na senatora - tyl-
ko w jednym okręgu i tylko w ramach zgłosze-
nia przez jeden komitet wyborczy (art. 139
ust. 2 i art. 195 ust. 2);
4) nie można kandydować równocześnie na po-
sła i na senatora (art. 8 ust. 2);
5) kandydatem na posła lub na senatora może
być tylko obywatel polski, mający prawo
wybierania, który najpóźniej w dniu wybo-
rów osiągnął wiek: kandydat na posła -
21 lat, a kandydat na senatora - 30 lat (art.
99 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej);
nie może być kandydatem na posła ani na
senatora osoba, wobec której wydano pra-
womocne orzeczenie sądu stwierdzające
utratę prawa wybieralności, o którym mowa
w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 18 paździer-
nika 2006 r. o ujawnianiu informacji o doku-
mentach organów bezpieczeństwa państwa
z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumen-
tów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn.
zm.) - art. 8 ust. 1a;
6) każda lista kandydatów na posłów powinna
być poparta podpisami co najmniej 5 000
wyborców stale zamieszkałych w danym
okręgu wyborczym (art. 142 ust. 1) albo do
zgłoszenia powinno być dołączone zaświad-
czenie Państwowej Komisji Wyborczej
o uprawnieniu danego komitetu do zgłasza-
nia list bez poparcia podpisami wyborców
(art. 142 ust. 2 i 3);
7) zgłoszenie każdego kandydata na senatora
wymaga odrębnego poparcia podpisami co
najmniej 3 000 wyborców stale zamieszkałych
w danym okręgu; do zgłoszeń kandydatów na
senatorów przepisów o zaświadczeniu nie
ust. 2).
3. Zgłoszenie, na piśmie, okręgowej listy kandyda-
tów na posłów lub kandydata na senatora po-
winno być doręczone okręgowej komisji wybor-
czej przez pełnomocnika wyborczego komitetu
lub osobę przez niego upoważnioną, osobiście,
najpóźniej w dniu 26 września 2007 r. do
godz. 24
00
(art. 143 ust. 1 i 3 w związku z art. 10
ust. 2 pkt 1 lit. d).
Przyjmowanie dokumentów zgłoszenia komisja
może powierzyć wyznaczonym osobom bądź
utworzonym w tym celu zespołom. Przyjmujący
zgłoszenie sprawdzają w obecności zgłaszające-
go, czy zostało ono złożone przez uprawnioną
osobę i czy spełnia warunki określone w art. 143,
144, 195, 196 i 198, numerują i opatrują pieczę-
cią komisji arkusze wykazu podpisów, a następ-
nie wydają potwierdzenie zgłoszenia okręgowej
listy kandydatów na posłów lub zgłoszenia kan-
dydata na senatora.
Po przyjęciu zgłoszenia niedopuszczalne jest do-
konywanie jakichkolwiek zmian na okręgowej li-
ście kandydatów na posłów lub w zgłoszeniu
kandydata na senatora (art. 144 ust. 6). Nie-
zwłocznie po przyjęciu zgłoszenia, nie później
jednak niż w ciągu 3 dni, okręgowa komisja wy-
borcza bada je w regulaminowym składzie
i ustala, czy zgłoszenie spełnia ustawowe wy-
magania.
Obowiązkowymi elementami zgłoszenia są:
1) nazwa i adres komitetu wyborczego, numer
okręgu, w którym zgłaszana jest lista okręgo-
wa lub kandydat na senatora, oraz nazwisko
i adres pełnomocnika wyborczego komitetu,
a gdy zgłoszenia dokonuje osoba upoważnio-
na przez pełnomocnika - również udzielone
jej upoważnienie, zawierające dane przewi-
dziane w art. 143 ust. 3. Upoważnienie powin-
no być opatrzone datą wystawienia i podpi-
sem pełnomocnika;
2) dane zgłoszonych kandydatów: ich nazwi-
ska, imiona, zawód i miejsce zamieszkania
oraz oznaczenie każdego kandydata nazwą
lub skrótem nazwy partii, której jest on
członkiem, albo oznaczenie, że nie należy do
partii politycznej. Brak w zgłoszeniu infor-
macji o przynależności do partii politycznej,
bez wyraźnego wskazania, że kandydat nie
jest członkiem żadnej partii, należy trakto-
wać jako nieudzielenie informacji w tym za-
kresie, co stanowi wadę zgłoszenia. Gdyby
przy nazwisku kandydata była wskazana
przynależność do więcej niż jednej partii,
oznaczenie jego przynależności wskazuje
zgłaszający.
Zgłaszający może wnosić również o umiesz-
czenie przy nazwisku kandydata niebędące-
go członkiem partii politycznej oznaczenia,
że jest on popierany przez partię polityczną,
wskazując nazwę bądź skrót nazwy tej partii.
Wniosek w tej sprawie może być złożony tyl-
ko wraz ze zgłoszeniem, a fakt udzielenia po-
parcia powinien być potwierdzony na pi-
śmie przez właściwy statutowy organ danej
partii. Potwierdzenia może dokonać również
terenowy organ statutowy partii, jeśli jest
do tego uprawniony na podstawie statutu
partii lub otrzymał pisemne upoważnienie
od właściwego organu statutowego. Nazwi-
sko kandydata może być oznaczone nazwą
lub skrótem nazwy tylko jednej partii; ozna-
czenie nie może przekraczać 40 znaków dru-
karskich (art. 144 ust. 1-3);
Monitor Polski Nr 63 - 2223 - Poz. 719
3) wskazanie skrótu nazwy komitetu wyborcze-
go, którym zarejestrowaną listę lub kandy-
data na senatora należy oznaczyć na urzędo-
wych obwieszczeniach i kartach do głosowa-
nia (art. 144 ust. 4). Jeżeli zgłaszający nie
złoży wniosku o takie oznaczenie, okręgowa
komisja wyborcza oznacza listę lub kandyda-
ta na senatora pełną nazwą komitetu wybor-
czego. Oznaczenie nazwą i skrótem nazwy
umieszcza się w tym samym brzmieniu, jakie
zawarte jest w uchwale Państwowej Komisji
Wyborczej w sprawie przyjęcia zawiadomie-
nia. Jeżeli w uchwale w sprawie przyjęcia za-
wiadomienia nie ma skrótu nazwy komitetu,
okręgowa komisja wyborcza nie uwzględnia
wniosku o oznaczenie listy okręgowej lub
kandydata na senatora skrótem nazwy tego
komitetu.
Do zgłoszenia muszą być załączone wymienione
poniżej dokumenty:
- wykaz podpisów wyborców popierających
zgłoszenie listy okręgowej lub kandydata na
senatora wraz z oświadczeniem o liczbie zło-
żonych podpisów albo - przy zgłoszeniu li-
sty okręgowej - zaświadczenie Państwowej
Komisji Wyborczej o uprawnieniu komitetu
wyborczego do zgłaszania list bez poparcia
podpisami wyborców (art. 144 ust. 5 pkt 1,
art. 196 ust. 1). Wykaz podpisów popierają-
cych listę okręgową powinien obejmować
co najmniej 5 000 wyborców, a wykaz podpi-
sów popierających kandydata na senatora
- co najmniej 3 000 wyborców, stale za-
mieszkałych w tym okręgu wyborczym,
w którym dana lista bądź kandydat są zgła-
szani (art. 142 ust. 1, art. 196 ust. 1). Badając
wykaz podpisów popierających zgłoszenia
kandydatów na senatorów, okręgowa komi-
sja ma jednocześnie na uwadze, iż każdy
kandydat powinien być poparty podpisami
wyborców. Zatem, gdyby komitet wyborczy
objął jednym zgłoszeniem więcej niż jedne-
go kandydata na senatora, to do zgłoszenia
powinny być dołączone odrębne wykazy
podpisów co najmniej 3 000 wyborców z te-
go okręgu z poparciem dla każdego z kandy-
datów.
Sprawdzając prawidłowość złożenia wyma-
ganej liczby podpisów, komisja zwraca uwa-
gę, czy każda strona wykazu odpowiada
ustawowym wymogom (art. 140 ust. 2 i 3,
art. 196 ust. 3 i 4). Jeśli karta z wymaganymi
danymi zespolona będzie z kartą bez tych da-
nych, podpisy od miejsca zespolenia traktu-
je się jako złożone wadliwie. Formularz wy-
kazu powinien być złożony w oryginale. Wy-
pełnione strony wykazu będące kopiami
traktuje się jako wadliwe. Czytelnie wpisane
powinny być wszystkie dane wyborcy udzie-
lającego poparcia, objęte wykazem: nazwi-
sko, imię, adres zamieszkania (miejscowość,
ulica, numer domu i numer mieszkania,
a w miejscowościach, w których nie ma ulic
- numer domu (posesji) i numer lokalu lub
tylko numer domu w przypadku braku od-
rębnie numerowanych lokali), numer PESEL
oraz własnoręczny jego podpis. Nie jest wy-
magane podawanie kodu pocztowego. Nale-
ży uznać za prawidłowo udzielone poparcie,
gdy zamiast wskazania pełnego brzmienia
nazwy miejscowości w rubryce „Adres za-
mieszkania” popierający posłuży się po-
wszechnie używanym i jednoznacznie rozu-
mianym skrótem tej nazwy, jeżeli inne dane
dotyczące adresu zamieszkania (nazwa ulicy,
nr domu, nr lokalu) zostały podane zgodnie
z wymaganiami. Za prawidłowo udzielone
poparcie należy uznać również takie, w któ-
rym zamiast dokładnego podania adresu za-
mieszkania w rubryce na to przeznaczonej
postawiono znak odnośnika do adresu wska-
zanego w pozycji bezpośrednio wyżej
umieszczonej w wykazie podpisów, jeżeli
osoby wymienione w tych pozycjach noszą
to samo nazwisko, co wskazywałoby, iż są
członkami rodziny wspólnie zamieszkałymi
pod tym samym adresem;
- pisemna zgoda każdego kandydata na kan-
dydowanie w wyborach zarządzonych na
dzień 21 października 2007 r. ze wskazaniem
numeru okręgu wyborczego, w którym bę-
dzie kandydował, oraz nazwy komitetu wy-
borczego, który zgłosił jego kandydaturę.
Zgoda na kandydowanie powinna zawierać
z tym że podanie daty urodzenia kandydata
lub tylko jego wieku (w latach) spełnia usta-
wowy wymóg;
- oświadczenie każdego kandydata (art. 144
ust. 5 pkt 3), złożone według wzoru stanowią-
cego załącznik nr 1a do ustawy z dnia 18 paź-
dziernika 2006 r. o ujawnianiu informacji
o dokumentach organów bezpieczeństwa
państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych do-
kumentów. Jeżeli kandydat, w związku z peł-
nieniem funkcji publicznej określonej w po-
wołanej ustawie, wcześniej składał oświad-
czenie, o którym wyżej mowa, składa zamiast
niego informację według wzoru stanowiące-
go załącznik nr 2a do powołanej ustawy. Je-
żeli z informacji wynikać będzie, że kandydat
złożył oświadczenie według wcześniej obo-
wiązujących wzorów, złożenie informacji na-
leży traktować jako wadę zgłoszenia.
Oświadczeń nie składają kandydaci urodzeni
po dniu 31 lipca 1972 r. (art. 7 ust. 1 ustawy
wyżej wymienionej).
II. Rejestracja list okręgowych i kandydatów na sena-
torów
1. Po ustaleniu prawidłowości dokumentów zgło-
szenia i wymaganego poparcia wyborców wyra-
żonego w wykazie podpisów, okręgowa komisja
wyborcza postanawia o zarejestrowaniu listy
okręgowej lub kandydata na senatora. W razie
stwierdzenia wad dokumentów lub braku wyma-
ganego poparcia wyborców komisja postanawia
Monitor Polski Nr 63 - 2224 - Poz. 719
o wezwaniu do usunięcia wad zgłoszenia lub
uzupełnienia wykazu podpisów bądź też o od-
mowie rejestracji listy lub kandydata na senato-
ra (art. 147, art. 148, art. 149 ust. 2).
1) Jeżeli dokumenty zgłoszenia i wykaz podpi-
sów wyborców popierających zgłoszenie
spełniają ustawowo określone warunki, okrę-
gowa komisja wyborcza sporządza niezwłocz-
nie protokół rejestracji listy okręgowej lub
kandydata na senatora. Jeden egzemplarz
protokołu komisja doręcza zgłaszającemu,
a drugi, wraz z oświadczeniami i informacja-
mi przewidzianymi w art. 144 ust. 5 pkt 3,
przesyła niezwłocznie Państwowej Komisji
Wyborczej.
2) Okręgowa komisja wyborcza, stwierdziwszy
wady zgłoszenia inne niż brak wymaganej
liczby prawidłowo złożonych podpisów wy-
borców (np. niekompletne dokumenty zgło-
szenia bądź błędy w tych dokumentach), wzy-
wa osobę zgłaszającą do ich usunięcia w ter-
minie 3 dni, a jeśli wady nie zostaną usunięte
w terminie - odmawia rejestracji.
W wypadku nieusunięcia wad zgłoszenia
w odniesieniu do poszczególnych kandyda-
tów zgłoszonych na liście okręgowej, listę re-
jestruje się w zakresie nieobjętym wadą, a od-
mawia rejestracji w odniesieniu do kandyda-
tów zgłoszonych wadliwie; jest to jednak do-
puszczalne tylko wówczas, gdy liczba kandy-
datów pozostających na liście nie jest mniej-
sza niż liczba posłów wybieranych w danym
okręgu wyborczym. W wypadku gdy liczba
prawidłowo zgłoszonych kandydatów jest
mniejsza od liczby wybieranych posłów, ko-
misja odmawia rejestracji listy w całości
(art. 147 ust. 2).
Nieusunięcie w terminie wad zgłoszenia kan-
dydata na senatora powoduje zawsze odmo-
wę rejestracji kandydata.
W postanowieniu o odmowie rejestracji po-
daje się uzasadnienie odmowy oraz poucze-
nie o przysługującym zgłaszającemu prawie
odwołania do Państwowej Komisji Wybor-
czej, w terminie 2 dni od dnia doręczenia
postanowienia okręgowej komisji wybor-
czej; postanowienie doręcza się niezwłocz-
nie osobie zgłaszającej listę lub kandydata
(art. 147 ust. 3 w związku z art. 10 ust. 2
pkt 2).
3) Jeżeli liczba prawidłowo złożonych podpi-
sów wyborców popierających zgłoszenie li-
sty okręgowej lub kandydata na senatora
jest mniejsza niż ustawowo wymagana,
okręgowa komisja wyborcza wzywa zgłasza-
jącego do uzupełnienia wykazu podpisów.
Sposób uzupełnienia wykazu podpisów
okręgowa komisja wyborcza ustala odpo-
wiednio do charakteru stwierdzonej wady,
z tym że wykaz podpisów złożony komisji
wraz ze zgłoszeniem nie może być przekaza-
ny zgłaszającemu w celu uzupełnienia.
Uzupełnienie wykazu podpisów może być
dokonane tylko do czasu upływu terminu
przewidzianego do zgłoszenia list lub kandy-
datów na senatora, tj. do dnia 26 września
2007 r. do godz. 24
00
. Jeśli ustalenia wad wy-
kazu podpisów komisja dokonała po upływie
ustawowego terminu dla przyjmowania zgło-
szeń lub gdy do upływu tego terminu zgła-
szający nie dokonał uzupełnienia wykazu
podpisów, okręgowa komisja wyborcza od-
mawia rejestracji listy lub kandydata na se-
natora i niezwłocznie doręcza zgłaszającemu
postanowienie wraz z uzasadnieniem oraz
pouczeniem o możliwości jego zaskarżenia
do właściwego miejscowo sądu okręgowe-
go, w terminie 3 dni od dnia doręczenia po-
stanowienia okręgowej komisji wyborczej
(art. 148).
4) Jeśli w toku sprawdzania wykazu podpisów
wyborców okręgowa komisja wyborcza po-
weźmie uzasadnione wątpliwości co do
prawdziwości danych zawartych w wykazie
bądź co do wiarygodności podpisów, doko-
nuje ona w terminie 3 dni sprawdzenia tych
danych bądź wiarygodności podpisów,
w sposób przewidziany w art. 149 ust. 1. Mi-
mo iż termin na dokonanie tych czynności ma
charakter instrukcyjny, należy dążyć do jego
dotrzymania. O terminie podjęcia postępowa-
nia wyjaśniającego należy powiadomić osobę
zgłaszającą.
Jeżeli w wyniku przeprowadzonego postę-
powania okręgowa komisja wyborcza
stwierdzi, że zgłoszenie okręgowej listy bądź
kandydata na senatora nie zostało poparte
ustawowo wymaganą liczbą podpisów, nie
wzywa do uzupełnienia wykazu, lecz posta-
nawia o odmowie rejestracji tej listy bądź
kandydata. Postanowienie wraz z uzasadnie-
niem i pouczeniem o trybie zaskarżenia do
właściwego miejscowo sądu okręgowego,
w terminie 2 dni od dnia doręczenia posta-
nowienia okręgowej komisji wyborczej, do-
ręcza się niezwłocznie osobie dokonującej
zgłoszenia (art. 149 w związku z art. 10 ust. 2
pkt 2).
2. Okręgowa komisja wyborcza wykonuje zadania
związane z rejestracją list okręgowych i kandy-
datów na senatorów, mając na uwadze terminy
wykonania innych czynności wyborczych, prze-
widziane w ustawie. Komisja zapewnia zwłasz-
cza sprawne rozpatrywanie zgłoszeń list lub kan-
dydatów na senatorów, tak aby zakończyć proce-
durę rejestracyjną w jak najkrótszym czasie po
dokonaniu zgłoszeń. Ma to szczególne znaczenie
wobec zgłoszeń wniesionych bezpośrednio
przed upływem terminu do ich dokonania, w od-
niesieniu do których postępowanie rejestracyj-
ne, w tym ewentualne usuwanie stwierdzonych
wad, odbywać się będzie po tym terminie; nie
może to jednak mieć wpływu na terminowe spo-
rządzenie przez komisję i podanie do publicznej
wiadomości obwieszczeń o zarejestrowanych li-
stach i kandydatach.
Monitor Polski Nr 63 - 2225 - Poz. 719
III. Numery list okręgowych i obwieszczenia o zareje-
strowanych listach i kandydatach
1. Po przekazaniu przez Państwową Komisję Wybor-
merach dla list komitetów wyborczych, które za-
rejestrowały listy w więcej niż jednym okręgu wy-
borczym, okręgowa komisja wyborcza przeprowa-
dza losowanie numerów dla list tych komitetów
wyborczych, których listy zostały zarejestrowane
wyłącznie w danym okręgu wyborczym.
Przed przystąpieniem do losowania komisja
ustala sposób jego przeprowadzenia. O terminie
i miejscu losowania zawiadamia się osoby, które
dokonały zgłoszeń.
Losowanie należy przeprowadzić w dniu, w któ-
rym Państwowa Komisja Wyborcza przekaże in-
formację o wylosowanych przez siebie nume-
rach. O terminie losowania numerów przez Pań-
stwową Komisję Wyborczą okręgowe komisje
wyborcze zostaną wcześniej powiadomione,
co umożliwi podanie osobom, które dokonały
zgłoszeń, terminu i miejsca losowania dokony-
wanego przez okręgowe komisje wyborcze, z od-
powiednim wyprzedzeniem.
Z przeprowadzonego losowania sporządza się
protokół, a o wylosowanych numerach list za-
wiadamia niezwłocznie zgłaszających (art. 151).
2. Po wylosowaniu numerów list okręgowa komi-
sja wyborcza ustala treść obwieszczenia o zare-
jestrowanych listach okręgowych, zawierające-
go informacje o ich numerach, nazwach i skró-
tach nazw komitetów wyborczych oraz dane
o kandydatach zawarte w zgłoszeniach list.
W obwieszczeniu podaje się także treść czę-
ści A oświadczenia, o którym mowa w art. 7
ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r.
o ujawnianiu informacji o dokumentach orga-
nów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990
oraz treści tych dokumentów, kandydatów, któ-
rzy w oświadczeniu wskazali, że pracowali, peł-
nili służbę i/lub byli tajnymi współpracownikami
organów bezpieczeństwa państwa w okresie od
dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r.
W odniesieniu do kandydatów, którzy przedło-
żyli informację o uprzednim złożeniu oświad-
czeń, o których wyżej mowa, treść oświadcze-
nia okręgowa komisja wyborcza ustala, wystę-
pując z pytaniem do Biura Lustracyjnego Insty-
tutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Ko-
pię odpowiedzi z Biura Lustracyjnego okręgo-
wa komisja wyborcza przekazuje Państwowej
Komisji Wyborczej wraz z dokumentami, o któ-
rych mowa w pkt II.1.1 zdanie drugie.
Na obwieszczeniach nie umieszcza się symboli
graficznych partii ani komitetów wyborczych.
Obwieszczenia powinny być rozplakatowane
w terminie do dnia 11 października 2007 r. Je-
den egzemplarz obwieszczenia przesyła się
niezwłocznie Państwowej Komisji Wyborczej.
Okręgowa komisja wyborcza ustala odrębnie
treść obwieszczenia zawierającego informację
o zarejestrowanych kandydatach na senatorów,
podając dane zawarte w zgłoszeniach kandyda-
tów, te same, które umieszcza się w obwiesz-
czeniu o zarejestrowanych listach okręgowych,
z tym że nazwiska i imiona zarejestrowanych
kandydatów na senatorów umieszcza się na ob-
wieszczeniu w porządku alfabetycznym. Powin-
ny one, analogicznie do obwieszczeń o zareje-
strowanych listach okręgowych, zostać podane
do publicznej wiadomości oraz przekazane Pań-
stwowej Komisji Wyborczej (art. 152).
IV. Zmiany w zarejestrowanych listach okręgowych
i unieważnienie rejestracji kandydatów na senato-
rów
1. Okręgowa komisja wyborcza skreśla z listy okrę-
gowej nazwisko kandydata na posła, który
zmarł, utracił prawo wybieralności lub złożył ko-
misji na piśmie oświadczenie o wycofaniu zgody
na kandydowanie (art. 153 ust. 1).
Uzupełnienie zarejestrowanej listy okręgowej
o nowego kandydata może mieć miejsce tylko
stąpiło wskutek jego śmierci i spowodowało, że
na liście tej pozostało mniej kandydatów niż wy-
nosi liczba posłów wybieranych w danym okrę-
gu. W takim wypadku komisja powiadamia oso-
bę zgłaszającą tę listę o możliwości zgłoszenia
nowego kandydata; zgłoszenie nowego kandy-
data nie wymaga poparcia podpisami wybor-
ców. Uzupełnienia listy można dokonać najpóź-
niej w dniu 8 października 2007 r. (art. 153
ust. 2 i art. 233 ust. 2).
Gdy skreślenie kandydata z listy nastąpiło z innej
przyczyny niż śmierć kandydata lub jeśli lista nie
została uzupełniona do dnia 8 października
2007 r., a pozostaje na niej mniej kandydatów niż
liczba posłów wybieranych w okręgu - komisja
unieważnia rejestrację tej listy. Od postanowie-
nia komisji w tej sprawie nie przysługuje środek
prawny (art. 153 ust. 3).
Jeżeli przed dniem wyborów nastąpiło rozwiąza-
nie komitetu wyborczego (art. 106 ust. 3), okrę-
gowa komisja unieważnia rejestrację listy tego
komitetu. Od postanowienia komisji nie przysłu-
guje środek prawny (art. 153 ust. 4).
2. Jeżeli kandydat na senatora zmarł, utracił prawo
wybieralności lub złożył komisji na piśmie
oświadczenie o wycofaniu zgody na kandydowa-
nie albo nastąpiło rozwiązanie komitetu wybor-
czego, okręgowa komisja wyborcza unieważnia
rejestrację kandydata. Od postanowienia komisji
w tej sprawie nie przysługuje środek prawny.
3. Zawiadomienie wyborców o zmianach następu-
je w formie obwieszczenia. Jeśli wydrukowanie
możliwe, należy zapewnić umieszczenie odpo-
wiedniej informacji w lokalach obwodowych ko-
misji wyborczych i, w miarę możliwości, podać
ją w formie komunikatu w lokalnej prasie, roz-
głośniach radiowych i telewizyjnych. Jeden eg-
zemplarz obwieszczenia lub informacji przekazu-
je się niezwłocznie Państwowej Komisji Wybor-
czej (art. 153 ust. 5).
Monitor Polski Nr 63 - 2226 - Poz. 719

Strona korzysta z plików cookies