18

Paź 2011

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 października 2011 r.

w sprawie udzielania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia dofinansowania przedsięwzięć podejmowanych na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich

Sygnatura:

Dz.U. z 2011 r. Nr 223, poz. 1335

Data publikacji:

18 października 2011 r.

Data wejścia w życie:

18 października 2011 r.

Strona z 3
Dziennik Ustaw Nr 223 - 13208 - Poz. 1335
Na podstawie art. 26 ust. 7 ustawy z dnia 25 marca
2011 r. o Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Poro-
zumienia (Dz. U. Nr 76, poz. 408) zarządza się, co na-
stępuje:
§ 1. Rozporządzenie określa:
1) kryteria, warunki i  tryb udzielania przez Centrum
Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, zwa-
ne dalej „Centrum”, dofinansowania przedsię-
wzięć podejmowanych na rzecz dialogu i porozu-
mienia w  stosunkach polsko-rosyjskich, zwanych
dalej „przedsięwzięciami”;
2) istotne elementy umowy o dofinansowanie przed-
sięwzięcia, zwanej dalej „umową”.
§ 2. Dofinansowania przedsięwzięcia udziela się
na podstawie następujących kryteriów:
1) znaczenie przedsięwzięcia dla realizacji celów
Centrum, o których mowa w art.  3 ust. 1 ustawy
dnia 25 marca 2011 r. o  Centrum Polsko-Rosyj-
skiego Dialogu i Porozumienia, zwanej dalej „usta-
wą”;
2) zasięg i skala oddziaływania przedsięwzięcia;
3)
podmiot składający wniosek, zwany dalej „wnios-
w stosunku do przedmiotu i zakresu przedsięwzię-
cia;
4) udział środków własnych wnioskodawcy w budże-
cie przedsięwzięcia;
5) udział w  przedsięwzięciu podmiotów zagranicz-
nych;
6) spodziewany efekt naukowy, społeczny lub ekono-
miczny przedsięwzięcia;
7) dotychczasowe osiągnięcia wnioskodawcy w dzia-
łalności stanowiącej przedmiot przedsięwzięcia.
§ 3. 1. Konkurs na dofinansowanie przedsięwzięć
ogłasza się w terminie 30 dni od dnia powołania komi-
sji konkursowej.
2. W  ogłoszeniu o  konkursie na dofinansowanie
przedsięwzięć wskazuje się:
1) rodzaje przedsięwzięć;
2) miejsce, termin i  sposób składania wniosków
o udzielenie dofinansowania przedsięwzięć;
3) warunki udzielenia dofinansowania.
3. Termin składania wniosków o  udzielenie do-
finansowania przedsięwzięć nie może być krótszy niż
21 dni od dnia ogłoszenia konkursu na dofinansowa-
nie przedsięwzięć.
4. Ogłoszenie o  konkursie na dofinansowanie
przedsięwzięć zamieszcza się w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie podmiotowej Centrum.
5. Nabór wniosków o  udzielenie dofinansowania
przedsięwzięć może być prowadzony w  trybie
ciągłym.
6. O naborze wniosków o udzielenie dofinansowa-
nia przedsięwzięć w trybie ciągłym ogłasza się w dro-
dze komunikatu w Biuletynie Informacji Publicznej na
stronie podmiotowej Centrum.
§ 4.  1. Wniosek o  udzielenie dofinansowania
przedsięwzięcia zawiera:
1) imię (imiona) i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy
oraz adres zamieszkania lub adres siedziby;
2) adres korespondencyjny;
3) wskazanie statusu prawnego wnioskodawcy;
4) opis planowanego przedsięwzięcia;
5) określenie wysokości i formy wnioskowanego do-
finansowania;
6) budżet przedsięwzięcia, ze wskazaniem źródeł
finansowania, w tym wysokości i źródeł własnego
wkładu finansowego oraz wysokości i źródeł wkła-
du finansowego pochodzącego ze środków pub-
licznych;
7) numer NIP i REGON wnioskodawcy;
8) wskazanie osoby odpowiedzialnej za sporządzenie
złożenie wniosku, jeżeli wnioskodawcą nie jest
osoba fizyczna;
9) numer rachunku bankowego wnioskodawcy.
2. Do wniosku o udzielenie dofinansowania dołą-
cza się:
1) harmonogram realizacji przedsięwzięcia;
2) uzasadnienie przedsięwzięcia zgodnie z  kryteria-
mi, o których mowa w § 2;
3) oświadczenie o spełnianiu warunków określonych
w art. 25 ustawy;
1335
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
1)
z dnia 10 października 2011 r.
w sprawie udzielania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia dofinansowania
przedsięwzięć podejmowanych na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich
1)
Minister Kultury i  Dziedzictwa Narodowego kieruje dzia-
łem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzic-
twa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w spra-
wie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 216, poz. 1595).
Dziennik Ustaw Nr 223 - 13209 - Poz. 1335
4) kopie umów, na podstawie których nastąpi finan-
sowanie przedsięwzięcia przez podmioty inne niż
Centrum, jeżeli jest ono przewidywane;
5) inne dokumenty istotne dla oceny przedsięwzię-
cia.
3. Do rozpatrzenia przez komisję konkursową są
kierowane wyłącznie wnioski kompletne, spełniające
wymagania formalne określone w rozporządzeniu.
4. W przypadku złożenia wniosku niekompletnego
wzywa się wnioskodawcę do usunięcia braków for-
malnych w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisma
wzywającego do usunięcia braków z pouczeniem, że
ich nieusunięcie skutkować będzie pozostawieniem
wniosku bez rozpoznania.
5. W  przypadku nieusunięcia braków formalnych
wniosku w terminie, o którym mowa w ust. 4, wniosek
podlega zniszczeniu.
§ 5. 1. O udzieleniu albo odmowie udzielenia do-
finansowania przedsięwzięcia rozstrzyga Dyrektor
Centrum po zapoznaniu się z oceną wniosku o udzie-
lenie dofinansowania przedsięwzięcia dokonaną przez
komisję konkursową.
2. Dyrektor Centrum lub komisja konkursowa mo-
gą zwracać się do wnioskodawców o  udzielenie wy-
jaśnień i informacji w zakresie wniosków o udzielenie
dofinansowania przedsięwzięć.
3. Członków komisji konkursowej składającej się
co najmniej z  pięciu osób, odrębnie dla każdego ro-
dzaju przedsięwzięcia, powołuje i  odwołuje Dyrektor
Centrum, spośród osób wyróżniających się wiedzą
doświadczeniem w  sprawach z  zakresu stosunków
polsko-rosyjskich, wyznaczając jej przewodniczącego,
zastępcę przewodniczącego i sekretarza.
4. Członkiem komisji konkursowej nie może być
osoba, w stosunku do której istnieją okoliczności mo-
gące wpłynąć na jej bezstronność, w  szczególności
gdy wniosek o  udzielenie dofinansowania przedsię-
wzięcia dotyczy zatrudniającej tę osobę jednostki albo
zadań, których ta osoba jest wykonawcą.
§ 6.  1. Komisja konkursowa, w  drodze uchwały,
przedstawia ocenę wniosku o  udzielenie dofinanso-
wania przedsięwzięcia, na podstawie kryteriów okreś-
lonych w § 2 i przygotowuje, w terminie:
1) 30 dni od ostatniego dnia naboru wniosków,
2) 30 dni od dnia otrzymania wniosku do oceny,
w przypadku trybu ciągłego naboru wniosków
- propozycję udzielenia i wysokości kwoty dofinan-
sowania przedsięwzięcia albo odmowy udzielenia
dofinansowania przedsięwzięcia.
2. Komisja konkursowa, podejmując uchwałę
sprawie oceny wniosku o udzielenie dofinansowa-
nia przedsięwzięcia, uwzględnia charakter i złożoność
przedsięwzięcia oraz wysokość dofinansowania
przedsięwzięcia, o które występuje wnioskodawca.
§ 7. 1. Posiedzenia komisji konkursowej odbywają
się przy obecności co najmniej połowy jej członków,
tym przewodniczącego lub zastępcy przewodniczą-
cego komisji konkursowej.
2. Uchwały komisji konkursowej są podejmowane
w drodze uzgodnienia i wymagają uzasadnienia.
3. W przypadkach gdy osiągnięcie uzgodnienia nie
jest możliwe, projekt uchwały może być, z inicjatywy
przewodniczącego komisji konkursowej, poddany
głosowaniu. Uchwały są podejmowane w głosowaniu
jawnym zwykłą większością głosów, a  przypadku
równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczące-
go komisji konkursowej.
4. Członek komisji konkursowej, który nie zgadza
się z  podjętą uchwałą, może zgłosić do protokołu
umotywowane zdanie odrębne.
5. Uchwałę podpisuje przewodniczący komisji
konkursowej i przedkłada ją niezwłocznie Dyrektorowi
Centrum.
§ 8. 1. Członkom komisji konkursowej przysługuje
wynagrodzenie za udział w pracach komisji konkurso-
wej w wysokości:
1) do 100% - dla przewodniczącego komisji konkur-
sowej,
2) do 75% - dla zastępcy przewodniczącego i sekre-
tarza komisji konkursowej,
3) do 50% - dla pozostałych członków komisji kon-
kursowej
- minimalnego wynagrodzenia przewidzianego
przepisach o  wysokości minimalnego wynagro-
dzenia za pracę.
2. Wynagrodzenie nie przysługuje członkom komi-
sji konkursowej będącym pracownikami Centrum.
3. Członkom komisji konkursowej biorącym udział
posiedzeniach odbywających się poza miejscem ich
zamieszkania, przysługują diety i zwrot kosztów prze-
jazdów i noclegów na zasadach określonych w przepi-
sach wydanych na podstawie art. 77
5
§ 2 Kodeksu pra-
cy.
§ 9. Centrum udziela dofinansowania przedsię-
dziewane przychody Centrum w okresie realizacji do-
finansowanego przedsięwzięcia.
§ 10. W przypadku odmowy udzielenia dofinanso-
wania przedsięwzięcia Dyrektor Centrum może, jeżeli
zaistnieją nowe okoliczności istotne dla oceny wnios-
ku o udzielenie dofinansowania przedsięwzięcia, skie-
rować ten wniosek do ponownego zaopiniowania
przez komisję konkursową.
§ 11. Centrum zawiadamia wnioskodawcę o udzie-
leniu albo o  nieudzieleniu dofinansowania przedsię-
wzięcia w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia Dy-
rektora Centrum w  sprawie przyznania albo nieprzy-
znania dofinansowania.
Dziennik Ustaw Nr 223 - 13210 - Poz. 1335
§ 12. Umowa o udzielenie dofinansowania przed-
sięwzięcia określa:
1) strony umowy;
2) zakres planowanych prac i termin ich realizacji;
3) wysokość udzielonego dofinansowania przedsię-
wzięcia oraz termin i sposób jego płatności;
4) tryb kontroli wykonania umowy;
5) termin i sposób rozliczenia dofinansowania przed-
sięwzięcia;
6) tryb i  termin zwrotu dofinansowania przedsię-
wzięcia w przypadku osiągnięcia zysku z przedsię-
wzięcia;
7) tryb, termin i  wysokość zwrotu dofinansowania
przedsięwzięcia w  przypadku jego wykorzystania
niepełnej wysokości bądź wykorzystania nie-
zgodnie z przeznaczeniem;
8) tryb, termin i  wysokość zwrotu dofinansowania
przedsięwzięcia w  przypadku niezrealizowania
albo niewłaściwego zrealizowania przedsięwzięcia
lub innych przypadków niewykonania albo nie-
właściwego wykonania umowy.
§ 13. Rozporządzenie wchodzi w  życie z  dniem
ogłoszenia.
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego:
B. Zdrojewski

Strona korzysta z plików cookies