19

Sie 2011

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 sierpnia 2011 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie usuwania pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych lub których stan wskazuje na to, że nie są używane

Sygnatura:

Dz.U. z 2011 r. Nr 172, poz. 1028

Data publikacji:

19 sierpnia 2011 r.

Data wejścia w życie:

21 sierpnia 2011 r.

Strona z 1
Dziennik Ustaw Nr 172 - 10126 - Poz. 1028
Na podstawie art. 50a ust.  5 ustawy z  dnia
20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U.
2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.
2)
) zarządza się,
co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji z dnia 22 czerwca 2011 r. w spra-
wie usuwania pojazdów pozostawionych bez tablic
rejestracyjnych lub których stan wskazuje na to, że nie
są używane (Dz. U. Nr 143, poz. 845) w § 2 pkt 5 otrzy-
muje brzmienie:
„5) powiatowe jednostki organizacyjne realizujące
prowadzeniu parkingu strzeżonego dla pojazdów
usuniętych, o  których mowa w  art. 130a ust. 5f
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ru-
chu drogowym, zwanej dalej „ustawą”, lub pod-
mioty, którym powierzono wykonywanie tych
zadań zgodnie z  przepisami o  zamówieniach
publicznych;”.
§ 2. Jednostki usuwające pojazdy oraz jednostki
prowadzące parkingi strzeżone wyznaczone na pod-
stawie przepisów obowiązujących przed dniem wej-
ścia w życie ustawy z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie
ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. Nr  152, poz.  1018 i Nr  225,
poz.  1466) współdziałają w  zakresie usuwania pojaz-
dów bez tablic rejestracyjnych lub których stan wska-
zuje na to, że nie są używane, przez okres, na jaki zo-
stały wyznaczone.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w  życie z  dniem
21 sierpnia 2011 r.
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji:
J. Miller
1028
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
1)
z dnia 19 sierpnia 2011 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie usuwania pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych lub
których stan wskazuje na to, że nie są używane
1)
Minister Spraw Wewnętrznych i  Administracji kieruje
działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na
podstawie § 1 ust.  2 pkt  3 rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z  dnia 16 listopada 2007  r. w  sprawie
szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).
2)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
ogłoszone w  Dz. U. z  2005  r. Nr  109, poz.  925, Nr  175,
poz.  1462, Nr  179, poz.  1486 i  Nr  180, poz.  1494 i  1497,
2006 r. Nr  17, poz. 141, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr  190,
poz. 1400, Nr 191, poz. 1410 i Nr 235, poz. 1701, z 2007 r.
Nr 52, poz. 343, Nr 57, poz. 381, Nr 99, poz. 661, Nr 123,
poz.  845 i  Nr  176, poz.  1238, z  2008  r. Nr  37, poz.  214,
Nr  100, poz.  649, Nr  163, poz.  1015,  Nr  209, poz.  1320,
Nr 220, poz. 1411 i 1426, Nr 223, poz. 1461 i 1462 i Nr 234,
poz.  1573 i  1574, z  2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr  18, poz.  97,
Nr  79, poz.  663, Nr  91, poz. 739, Nr 92, poz. 753, Nr 97,
poz. 802 i 803, Nr 98, poz. 817 i Nr 168, poz. 1323, z 2010 r.
Nr 40, poz. 230, Nr 43, poz. 246, Nr 122, poz. 827, Nr 151,
poz.  1013, Nr  152, poz.  1018, Nr  182, poz.  1228, Nr  219,
poz.  1443, Nr  225, poz.  1466 i  Nr  257, poz.  1726 oraz
2011  r. Nr  30, poz.  151, Nr  92, poz.  530, Nr  102,
poz. 585, Nr 106, poz. 622 i Nr 171, poz. 1016.

Strona korzysta z plików cookies