8

Mar 2011

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 lutego 2011 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń socjalno-bytowych dla żołnierzy zawodowych

Sygnatura:

Dz.U. z 2011 r. Nr 50, poz. 258

Data publikacji:

8 marca 2011 r.

Data wejścia w życie:

23 marca 2011 r.

Strona z 2
Dziennik Ustaw Nr 50 - 3204 - Poz. 258
Na podstawie art. 68 ust. 8 i 9 ustawy z dnia
11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy za-
wodowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 593, z późn.
zm.
1)
) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej
z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie świadczeń socjal-
no-bytowych dla żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 87,
poz. 565) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Dodatek za rozłąkę ustala się w formie ryczał-
tu miesięcznego w wysokości 18-krotności
stawki diety określonej w przepisach w spra-
wie wysokości oraz warunków ustalania na-
leżności przysługujących pracownikowi za-
trudnionemu w państwowej lub samorządo-
wej jednostce sfery budżetowej z tytułu po-
na podstawie art. 77
5
§ 2 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U.
z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.
2)
).”;
2) w § 3 w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:
„a) nie wykonywał zadań służbowych z powodu
choroby lub zwolnienia z wykonywania zadań
służbowych bądź zwolnienia od zajęć służbo-
wych w razie konieczności sprawowania oso-
bistej opieki nad najbliższym członkiem rodzi-
ny albo wykorzystywania urlopu zdrowotnego,
okolicznościowego, szkoleniowego, macie-
rzyńskiego, wychowawczego, wypoczynkowe-
go lub bezpłatnego,”;
3) § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. 1. Dodatek za rozłąkę wypłaca się na pisemny
wniosek żołnierza zawodowego, złożony
do dowódcy jednostki wojskowej, począw-
szy od pierwszego dnia miesiąca następu-
jącego po miesiącu, w którym żołnierz
spełnił warunki określone w art. 68 ust. 1
ustawy.
2. Do wniosku o wypłatę dodatku za rozłąkę
żołnierz zawodowy dołącza:
1) oświadczenie o pozostawaniu w związ-
ku małżeńskim lub posiadaniu dzieci po-
zostających na jego utrzymaniu;
2) oświadczenie o niekorzystaniu z upraw-
nienia do świadczenia mieszkaniowego;
3) dokument potwierdzający miejsce za-
mieszkania członków rodziny;
4) dokument, z którego wynika korzystanie
z zakwaterowania zbiorowego, przydzie-
lonego miejsca w internacie lub w kwa-
terze internatowej, bez prawa zamieszki-
wania z członkami rodziny, na podsta-
wie ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r.
o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczy-
pospolitej Polskiej (Dz. U. z 2010 r.
Nr 206, poz. 1367 oraz z 2011 r. Nr 22,
poz. 114).
3. W sytuacji gdy żołnierz dołączył uprzednio
dokument, o którym mowa w ust. 2 pkt 4,
przy składaniu kolejnych wniosków składa
on oświadczenie o dalszym korzystaniu
z tego zakwaterowania.
4. Prawo do dodatku za rozłąkę ustala do-
wódca jednostki wojskowej, o którym mo-
wa w art. 104 ustawy.
5. Dodatek za rozłąkę wypłaca się do dziesią-
tego dnia każdego miesiąca za miesiąc
poprzedni na podstawie zatwierdzonego
przez dowódcę jednostki wojskowej wyka-
zu żołnierzy, którzy w danym miesiącu ka-
lendarzowym są uprawnieni do jego otrzy-
mania.
6. Żołnierz zawodowy jest obowiązany poin-
formować pisemnie dowódcę jednostki
wojskowej o zmianie stanu rodzinnego
albo miejsca zamieszkania swojego lub
członków rodziny, mających wpływ na pra-
wo do dodatku za rozłąkę, oraz o przyzna-
niu świadczenia mieszkaniowego.”;
4) w § 6 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Do wypłacania zwrotu kosztów codziennych
dojazdów przepisy § 4 ust. 1 i 3-6 stosuje się
odpowiednio.”;
258
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 23 lutego 2011 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń socjalno-bytowych dla żołnierzy zawodowych
1)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679, Nr 113,
poz. 745, Nr 127, poz. 857, Nr 182, poz. 1228 i Nr 238,
poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 114.
2)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113,
poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239,
Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268,
z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538,
Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354,
Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74,
poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199,
poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608
i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99,
poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r.
Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i Nr 167,
poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935,
Nr 217, poz. 1587 i Nr 221, poz. 1615, z 2007 r. Nr 64,
poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181,
poz. 1288 i Nr 225, poz. 1672, z 2008 r. Nr 93, poz. 586,
Nr 116, poz. 740, Nr 223, poz. 1460 i Nr 237, poz. 1654,
z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 56, poz. 458, Nr 58, poz. 485,
Nr 98, poz. 817, Nr 99, poz. 825, Nr 115, poz. 958, Nr 157,
poz. 1241 i Nr 219, poz. 1704, z 2010 r. Nr 105, poz. 655,
Nr 135, poz. 916, Nr 182, poz. 1228, Nr 224, poz. 1459,
Nr 249, poz. 1655 i Nr 254, poz. 1700 oraz z 2011 r. Nr 36,
poz. 181.
Dziennik Ustaw Nr 50 - 3205 - Poz. 258
5) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. 1. Zwrot kosztów przejazdu, o którym mowa
w § 7, nie obejmuje opłat dodatkowych.
2. Należność pieniężną, o której mowa w § 7,
wypłaca się żołnierzowi zawodowemu na
jego pisemny wniosek, do którego dołącza
się:
1) oświadczenie o pozostawaniu w związ-
ku małżeńskim lub posiadaniu dzieci po-
zostających na jego utrzymaniu;
2) oświadczenie o niekorzystaniu z upraw-
nienia do świadczenia mieszkaniowego;
3) dokument, z którego wynika korzystanie
z zakwaterowania zbiorowego, przydzie-
lonego miejsca w internacie lub w kwa-
terze internatowej, bez prawa zamieszki-
wania z członkami rodziny, na podsta-
wie ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r.
o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczy-
pospolitej Polskiej;
4) oświadczenie o posiadanych uprawnie-
niach do przejazdów ulgowych;
5) bilety albo oświadczenie o odbyciu po-
dróży.
3. Do wypłaty należności, o której mowa w § 7,
stosuje się odpowiednio § 4 ust. 3.
4. Należność pieniężną, o której mowa w § 7,
wypłaca organ wskazany w § 4 ust. 4, w ter-
minie 14 dni od dnia, w którym żołnierz za-
wodowy złożył wniosek.”;
6) po § 8 dodaje się § 8a w brzmieniu:
„§ 8a. Żołnierzowi zawodowemu wyznaczonemu
na stanowisko służbowe w instytucji cywil-
nej oraz w jednostce organizacyjnej, dla
której Minister Obrony Narodowej jest or-
ganem założycielskim, albo nadzorowanej
przez Ministra Obrony Narodowej, niebędą-
cej jednostką budżetową:
1) dodatek za rozłąkę,
2) zwrot kosztów przejazdów odbywanych
raz w miesiącu przez żołnierza zawodo-
wego do miejsca zamieszkania członków
rodziny i z powrotem,
3) zwrot kosztów codziennych dojazdów
z miejsca zamieszkania do miejsca peł-
nienia służby i z powrotem
- wypłaca wojskowa jednostka budżeto-
wa, na której zaopatrzeniu żołnierz zawodo-
wy pozostaje.”.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia.
Minister Obrony Narodowej: B. Klich

Strona korzysta z plików cookies