4

Kwi 2007

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 marca 2007 r.

w sprawie szczegółowego trybu postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec nauczycieli akademickich

Sygnatura:

Dz.U. z 2007 r. Nr 58, poz. 391

Data publikacji:

4 kwietnia 2007 r.

Data wejścia w życie:

12 kwietnia 2007 r.

Strona z 7
391
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
1)
z dnia 14 marca 2007 r.
w sprawie szczegółowego trybu postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego
wobec nauczycieli akademickich
Na podstawie art. 149 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca
2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164,
poz. 1365, z późn. zm.
2)
) zarządza się, co następuje:
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1. 1. Postępowania dyscyplinarnego nie wszczy-
na się, a wszczęte postępowanie wyjaśniające lub po-
stępowanie dyscyplinarne umarza się, jeżeli:
1) czynu nie popełniono albo popełniony czyn nie za-
wierał znamion przewinienia dyscyplinarnego;
2) postępowanie dyscyplinarne co do tego samego
czynu tej samej osoby zostało wcześniej wszczęte
i toczy się nadal lub zostało prawomocnie zakoń-
czone;
-------
1)
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem ad-
ministracji rządowej - szkolnictwo wyższe, na podstawie
§ 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu
działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U.
Nr 131, poz. 912).
2)
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.
z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 144,
poz. 1043 i Nr 227, poz. 1658.
3) obwiniony zmarł;
4) nastąpiło przedawnienie, o którym mowa
w art. 144 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. -
„ustawą”;
5) szkodliwość popełnionego czynu jest znikoma.
2. Jeżeli podstawą umorzenia postępowania dys-
cyplinarnego była śmierć obwinionego, na żądanie je-
go małżonka, krewnego w linii prostej, rodzeństwa,
zgłoszone w terminie roku od dnia zgonu obwinione-
go, postanowienie o umorzeniu traci moc; w takim
przypadku postępowanie dyscyplinarne prowadzi się
nadal z udziałem ustanowionego przez jedną z tych
osób obrońcy z wyboru albo ustanowionego przez
przewodniczącego komisji obrońcy z urzędu.
§ 2. 1. Jeżeli zachodzi długotrwała przeszkoda
uniemożliwiająca prowadzenie postępowania wyja-
śniającego lub postępowania dyscyplinarnego,
w szczególności w razie choroby lub nieobecności
w kraju obwinionego, rzecznik dyscyplinarny lub wła-
ściwa uczelniana komisja dyscyplinarna do spraw na-
uczycieli akademickich, zwana dalej „komisją dyscy-
plinarną”, albo komisja dyscyplinarna do spraw na-
uczycieli akademickich przy Radzie Głównej Szkolnic-
twa Wyższego, zwana dalej „komisją dyscyplinarną
przy Radzie”, zawiesza postępowanie na czas trwania
przeszkody.
2. Postępowanie wyjaśniające albo postępowanie
dyscyplinarne może być zawieszone, jeżeli o ten sam
czyn wszczęto postępowanie karne lub postępowanie
w sprawach o wykroczenia.
3. Rzecznik dyscyplinarny, komisja dyscyplinarna
lub komisja dyscyplinarna przy Radzie może podjąć
zawieszone postępowanie wyjaśniające albo postępo-
wanie dyscyplinarne, nie później jednak niż w termi-
nie trzech miesięcy od prawomocnego zakończenia
postępowania karnego lub postępowania o wykrocze-
nia albo ustania przeszkody, o której mowa w ust. 1.
Rozdział 2
Postępowanie wyjaśniające
§ 3. 1. W przypadku otrzymania wiadomości
o przewinieniu dyscyplinarnym zarzucanym prorekto-
rowi lub członkowi komisji dyscyplinarnej rektor,
a gdy przewinienie zarzucane jest rektorowi - prorek-
tor, zawiadamia ministra, o którym mowa w art. 149
ust. 1 albo 2 ustawy, zwanego dalej „właściwym mini-
strem”.
2. W przypadku otrzymania wiadomości o przewi-
nieniu dyscyplinarnym zarzucanym przewodniczące-
mu lub członkowi komisji dyscyplinarnej przy Radzie,
rektor zawiadamia właściwego ministra.
§ 4. 1. Rzecznik dyscyplinarny w toku postępowa-
nia wyjaśniającego może przesłuchiwać obwinionego,
świadków, biegłych oraz przeprowadzać inne dowody
konieczne do pełnego wyjaśnienia sprawy.
2. Rzecznik dyscyplinarny informuje nauczyciela
akademickiego, którego postępowanie dotyczy, o sta-
wianym zarzucie obwinienia oraz o prawie składania
wyjaśnień i o prawie odmowy wyjaśnień lub odmowy
odpowiedzi na poszczególne pytania.
3. Obwiniony ma prawo zgłaszać wnioski dowodo-
we.
4. Z każdej czynności prowadzonej w postępowa-
niu wyjaśniającym sporządza się protokół. Do sporzą-
dzenia protokołu stosuje się odpowiednio przepis
§ 23.
§ 5. 1. Rzecznik dyscyplinarny po uznaniu, że wyni-
ki postępowania wyjaśniającego dostarczyły dowo-
dów do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego,
składa wniosek o ukaranie.
2. Przed złożeniem wniosku o ukaranie obwiniony
zapoznaje się z treścią wniosku oraz z innymi materia-
łami postępowania wyjaśniającego. Obwiniony może
złożyć dodatkowe wyjaśnienia oraz wnioski dowodo-
we.
3. Wniosek o ukaranie zawiera:
1) imię i nazwisko, tytuł, stopień naukowy i stanowi-
sko obwinionego;
2) dokładne określenie zarzucanego przewinienia
dyscyplinarnego, ze wskazaniem czasu, miejsca
i okoliczności jego popełnienia;
3) określenie proponowanej kary dyscyplinarnej;
4) listę świadków, którzy mają być wezwani na roz-
prawę, z podaniem ich adresów do wiadomości
komisji dyscyplinarnej; do listy może być dołą-
czony wniosek o zaniechanie wezwania wskaza-
nych świadków i o odczytanie na rozprawie ich
zeznań składanych w toku postępowania wyja-
śniającego;
5) wykaz innych dowodów;
6) uzasadnienie obwinienia.
§ 6. 1. Jeżeli wyniki postępowania wyjaśniającego
nie potwierdzą zarzutów wysuwanych wobec obwi-
nionego albo okaże się, że zachodzą okoliczności wy-
mienione w § 1 ust. 1 pkt 3, rzecznik dyscyplinarny wy-
daje postanowienie o umorzeniu postępowania wyja-
śniającego; postanowienie to podlega zatwierdzeniu
przez organ, który powołał rzecznika dyscyplinarnego.
2. W przypadku odmowy zatwierdzenia postano-
wienia o umorzeniu postępowania wyjaśniającego or-
gan, który powołał rzecznika dyscyplinarnego, poleca
innemu rzecznikowi dyscyplinarnemu przeprowadze-
nie postępowania wyjaśniającego.
3. Postanowienie rzecznika dyscyplinarnego,
o którym mowa w ust. 2, o umorzeniu postępowania
wyjaśniającego jest ostateczne.
Dziennik Ustaw Nr 58 - 3526 - Poz. 391
4. W przypadku wydania ostatecznego postano-
wienia o umorzeniu postępowania wyjaśniającego
wszystkie zapisy dotyczące tego postępowania znaj-
dujące się w aktach osobowych nauczyciela akade-
mickiego usuwa się niezwłocznie.
§ 7. Właściwy minister zawiadamia Radę Główną
Szkolnictwa Wyższego, zwaną dalej „Radą”, o wyni-
kach przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego
w sprawie dotyczącej przewodniczącego lub członka
komisji dyscyplinarnej przy Radzie albo członka Rady.
Rozdział 3
Postępowanie dyscyplinarne
§ 8. W sprawach przeciwko rektorom, prorekto-
rom, przewodniczącym komisji dyscyplinarnych i ich
zastępcom, przewodniczącemu i członkom komisji
dyscyplinarnej przy Radzie oraz członkom Rady wła-
ściwy minister wskazuje komisję dyscyplinarną pierw-
szej instancji właściwą do wszczęcia i przeprowadze-
nia postępowania dyscyplinarnego.
§ 9. 1. Komisja dyscyplinarna, po rozpoznaniu
wniosku o ukaranie, wydaje postanowienie o wszczę-
ciu postępowania dyscyplinarnego na posiedzeniu
niejawnym.
2. Z każdej czynności podjętej w postępowaniu
dyscyplinarnym sporządza się protokół. Do sporządze-
nia protokołu stosuje się odpowiednio przepis § 23.
§ 10. 1. Przewodniczący komisji dyscyplinarnej wy-
znacza skład orzekający.
2. Skład orzekający, w terminie 21 dni od dnia zło-
żenia wniosku o ukaranie, na posiedzeniu niejawnym,
wydaje postanowienie o:
1) wyznaczeniu terminu rozprawy;
2) umorzeniu postępowania dyscyplinarnego, jeżeli
zachodzi co najmniej jedna z przyczyn wymienio-
nych w § 1 ust. 1;
3) poleceniu rzecznikowi dyscyplinarnemu uzupeł-
nienia w wyznaczonym terminie braków w przed-
stawionym przez niego materiale dowodowym,
jeżeli nie da się ich uzupełnić na rozprawie.
3. Obwinionemu doręcza się, wraz z odpisem po-
stanowienia o wyznaczeniu terminu rozprawy, odpis
wniosku o ukaranie.
4. Odpisy postanowień wydanych na posiedzeniu
niejawnym doręcza się rzecznikowi dyscyplinarnemu,
obwinionemu i jego obrońcy. Odpis postanowienia
o umorzeniu postępowania dyscyplinarnego doręcza
się także rektorowi oraz - w przypadkach określonych
w § 3 - właściwemu ministrowi lub przewodniczące-
mu Rady.
§ 11. 1. W przypadku umorzenia postępowania
dyscyplinarnego ze względu na znikomą szkodliwość
czynu, obwinionemu przysługuje prawo wniesienia
zażalenia do komisji dyscyplinarnej przy Radzie,
w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu odpisu po-
stanowienia o umorzeniu postępowania dyscyplinar-
nego.
2. Rzecznik dyscyplinarny może wnieść zażalenie
na postanowienie o umorzeniu postępowania dys-
cyplinarnego do komisji dyscyplinarnej przy Radzie,
w terminie 14 dni od dnia doręczenia postanowienia.
§ 12. 1. Komisja dyscyplinarna przy Radzie rozpa-
truje zażalenie na postanowienie o umorzeniu postę-
powania dyscyplinarnego na posiedzeniu niejawnym,
w składzie określonym w art. 142 ust. 1 pkt 2 lit. a usta-
wy.
2. Komisja dyscyplinarna przy Radzie, uwzględnia-
jąc zażalenie, uchyla postanowienie o umorzeniu po-
stępowania dyscyplinarnego i przekazuje wniosek
o ukaranie do ponownego rozpoznania przez komisję
dyscyplinarną.
3. Postanowienie komisji dyscyplinarnej przy Ra-
dzie utrzymujące w mocy zaskarżone postanowienie
o umorzeniu postępowania dyscyplinarnego kończy
to postępowanie. Przepisy § 6 ust. 3 i § 10 ust. 4 sto-
suje się odpowiednio.
§ 13. 1. Przewodniczący składu orzekającego za-
wiadamia na piśmie o terminie rozprawy właściwego
ministra, rektora, rzecznika dyscyplinarnego oraz ob-
winionego i jego obrońcę.
2. Wraz z wezwaniem do stawienia się na rozpra-
wie obwinionemu doręcza się:
1) listę członków składu orzekającego;
2) pouczenie o uprawnieniach przysługujących ob-
winionemu i skutkach niestawienia się na rozpra-
wie.
3. Termin rozprawy powinien być tak wyznaczony,
aby między doręczeniem obwinionemu wezwania do
stawienia się na rozprawę a dniem rozprawy upłynęło
co najmniej 14 dni. W przypadku niezachowania tego
terminu rozprawa, na wniosek obwinionego lub jego
obrońcy, powinna być odroczona.
4. Po doręczeniu postanowienia o wyznaczeniu
terminu rozprawy obwiniony lub jego obrońca mogą
przeglądać, w obecności osoby upoważnionej przez
przewodniczącego składu orzekającego, akta sprawy
oraz sporządzać wypisy i notatki.
§ 14. 1. Rzecznik dyscyplinarny, obwiniony lub je-
go obrońca mogą zgłaszać w toku postępowania dys-
cyplinarnego wnioski o dopuszczenie nowych dowo-
dów. Wnioski o dopuszczenie nowych dowodów po-
winny być uwzględnione, jeżeli okoliczności, dla któ-
rych stwierdzenia mają być powołane dowody, mogą
mieć istotny wpływ na rozstrzygnięcie sprawy.
Dziennik Ustaw Nr 58 - 3527 - Poz. 391
2. Skład orzekający może z urzędu dopuścić dowo-
dy inne niż objęte wnioskami, o których mowa
w ust. 1, jeżeli mogą one mieć znaczenie dla rozstrzy-
gnięcia sprawy. Jeżeli jest to niezbędne dla rozstrzy-
gnięcia sprawy, skład orzekający powinien uwzględnić
wniosek obwinionego lub jego obrońcy o wezwanie
na rozprawę świadka, co do którego rzecznik dyscypli-
narny wnosił o odczytanie jego zeznań zamiast wzy-
wania na rozprawę.
§ 15. 1. Rzecznik dyscyplinarny, obwiniony lub je-
go obrońca zgłaszają przewodniczącemu komisji dys-
cyplinarnej wniosek o wyłączenie członka składu orze-
kającego od udziału w rozpoznaniu sprawy, jeżeli mię-
dzy obwinionym lub pokrzywdzonym a członkiem
składu orzekającego zachodzą stosunki tego rodzaju,
że mogą budzić wątpliwości co do bezstronności
członka składu orzekającego.
2. Wniosek o wyłączenie od udziału w rozpoznaniu
sprawy może również złożyć, z przyczyn określonych
w ust. 1, członek składu orzekającego.
3. Przewodniczący komisji dyscyplinarnej uzupeł-
nia skład orzekający do składu wymaganego do orze-
kania zgodnie z art. 142 ustawy, w terminie nie dłuż-
szym niż 14 dni od dnia złożenia wniosku, o którym
mowa w ust. 1 lub 2.
§ 16. 1. Wyznaczenie obrońcy z urzędu w przypad-
ku, o którym mowa w art. 146 ust. 1 ustawy, powinno
nastąpić nie później niż na 7 dni przed terminem roz-
prawy.
2. Obwinionego należy poinformować o wyzna-
czeniu obrońcy z urzędu. Obwiniony może wnieść
o wyznaczenie innej osoby do pełnienia funkcji obroń-
cy z urzędu tylko raz.
3. Wyznaczony obrońca z urzędu może wnosić
o zwolnienie go z tej funkcji tylko z ważnych powo-
dów.
4. Wnioski obwinionego i wyznaczonego obrońcy
z urzędu, o których mowa w ust. 2 i 3, rozpoznaje na
posiedzeniu niejawnym skład orzekający w sprawie.
5. W przypadku uwzględnienia wniosków, o któ-
rych mowa w ust. 2 lub 3, oraz w przypadku odwoła-
w sprawie, w której udział obrońcy jest obowiązkowy,
obrońca powinien pełnić obowiązki do czasu podjęcia
czynności przez nowego obrońcę.
6. Obrońca jest obowiązany zachować w tajemni-
cy wszystko, o czym dowiedział się w związku z wyko-
nywaniem czynności obrońcy.
§ 17. 1. Rozprawa dyscyplinarna jest jawna tylko
dla pracowników danej uczelni, osoby pokrzywdzonej,
przedstawicieli Rady i właściwego ministra, osoby, na
żądanie której prowadzi się postępowanie w przypad-
ku wymienionym w § 1 ust. 1 pkt 3, obrońcy z wyboru
związku zawodowego, którego obwiniony jest człon-
kiem.
w uzasadnionych przypadkach, wyłączyć lub ograni-
czyć jawność rozprawy albo jej części.
3. W przypadku wyłączenia jawności rozprawy
mogą na niej być obecni: rektor, dziekan albo upoważ-
nione przez nich osoby, przedstawiciel właściwego
ministra, przedstawiciel Rady i dwie wskazane przez
obwinionego osoby spośród pracowników uczelni
oraz pokrzywdzony.
4. Przewodniczący składu orzekającego poucza
obecnych o obowiązku zachowania w tajemnicy oko-
liczności ujawnionych na rozprawie toczącej się z wy-
łączeniem jawności.
§ 18. 1. Rozprawą kieruje przewodniczący składu
orzekającego. Od zarządzenia przewodniczącego, pod-
jętego w czasie rozprawy, przysługuje odwołanie do
całego składu orzekającego.
2. Rozprawa rozpoczyna się od sprawdzenia obec-
opuszczenie sali rozpraw przez świadków, odczytuje
wniosek o ukaranie, zarządza wysłuchanie obwinione-
go, przesłuchanie świadków i biegłych oraz przepro-
wadzenie innych dowodów. Przy przesłuchaniu
świadka nie mogą być obecni świadkowie, którzy jesz-
cze nie zostali przesłuchani.
3. Po wysłuchaniu obwinionego przewodniczący
poucza go i jego obrońcę oraz rzecznika dyscyplinar-
nego o przysługującym im prawie zadawania pytań
świadkom i biegłym oraz do wypowiadania się co do
każdego przeprowadzanego dowodu.
4. Przewodniczący składu orzekającego w przypad-
ku, o którym mowa w art. 146 ust. 2 ustawy, może
ustanowić obrońcę z urzędu, jeżeli nie jest ustanowio-
ny obrońca z wyboru.
5. W przypadku uznania nieobecności obwinione-
go na rozprawie za usprawiedliwioną skład orzekający
odracza rozprawę, ustalając jej nowy termin.
§ 19. Dowody na poparcie oskarżenia powinny
być, w miarę możliwości, przeprowadzone przed do-
wodami służącymi do obrony.
§ 20. 1. Przed przystąpieniem do przesłuchania
świadka lub biegłego przewodniczący składu orzeka-
jącego uprzedza go o odpowiedzialności karnej za
składanie fałszywych zeznań.
2. W przypadku nieobecności świadka lub biegłe-
go, którego przesłuchanie skład orzekający uzna za
niezbędne, rozprawę przerywa się, ustalając jej nowy
termin.
Dziennik Ustaw Nr 58 - 3528 - Poz. 391
3. Na rozprawie można odczytywać protokoły
przesłuchania świadków, opinie jednostek organiza-
cyjnych uczelni albo innych instytucji lub organizacji
oraz biegłych, złożone w toku postępowania wyjaśnia-
jącego lub dyscyplinarnego.
§ 21. 1. Jeżeli wyjaśnienia obwinionego, który na
rozprawie przyznaje się do winy, nie budzą wątpliwo-
ści, skład orzekający, za zgodą rzecznika dyscyplinar-
nego i obwinionego, może przeprowadzić postępowa-
nie dowodowe tylko częściowo.
2. Po zakończeniu postępowania dowodowego
przewodniczący składu orzekającego udziela kolejno
głosu rzecznikowi dyscyplinarnemu, obrońcy i obwi-
nionemu. Jeżeli rzecznik dyscyplinarny ponownie za-
biera głos, należy również udzielić głosu obwinione-
mu i obrońcy.
§ 22. 1. Rozprawa może być przerwana z ważnych
powodów. Każdorazowa przerwa w rozprawie może
trwać nie dłużej niż 14 dni.
2. W przypadku przekroczenia terminu przerwy
rozprawę uważa się za odroczoną do czasu ustania
przeszkody, nie dłużej jednak niż 3 miesiące.
§ 23. 1. Z przebiegu rozprawy sporządza się proto-
kół, który zawiera:
1) określenie czynności, jej czasu i miejsca oraz osób
w niej uczestniczących;
2) przebieg rozprawy oraz oświadczenia i wnioski jej
uczestników;
3) wydane w toku rozprawy postanowienia i zarzą-
dzenia, a jeżeli postanowienia lub zarządzenia zo-
stały wydane poza rozprawą - wzmiankę o ich
wydaniu;
4) w miarę potrzeby, stwierdzenia innych okoliczno-
ści dotyczących przebiegu rozprawy.
2. Protokół podpisują przewodniczący składu orze-
kającego i protokolant.
§ 24. 1. Po wysłuchaniu uczestników postępowa-
nia przewodniczący składu orzekającego zamyka roz-
prawę. Skład orzekający przystępuje niezwłocznie do
narady nad orzeczeniem.
2. Przebieg narady i głosowania jest tajny; oprócz
członków składu orzekającego może być obecny tylko
protokolant.
3. Z przebiegu narady i głosowania nie sporządza
się protokołu.
4. Narada i głosowanie odbywają się osobno co
do winy i osobno co do kary. Przewodniczący składu
orzekającego głosuje ostatni.
§ 25. Postanowienia i orzeczenia składu orzekają-
cego zapadają zwykłą większością głosów, z wyjąt-
kiem głosowania o ukaranie karą przewidzianą
w art. 140 ust. 1 pkt 4 ustawy - w tym przypadku jest
wymagana jednomyślność składu orzekającego.
§ 26. 1. Skład orzekający orzeka według przekona-
nia opartego na ocenie dowodów ujawnionych w toku
rozprawy.
2. Skład orzekający wydaje na rozprawie orzecze-
nie:
1) o ukaraniu - w którym uznaje obwinionego za
winnego popełnienia zarzucanego mu przewinie-
nia dyscyplinarnego i wymierza jedną z kar dyscy-
plinarnych przewidzianych w art. 140 ust. 1 usta-
wy, albo
2) o uniewinnieniu obwinionego od zarzutu popeł-
nienia przewinienia dyscyplinarnego, albo
3) o umorzeniu postępowania dyscyplinarnego, jeże-
li zachodzą okoliczności, o których mowa w § 1
ust. 1.
3. Skład orzekający, wymierzając karę, bierze pod
uwagę okoliczności popełnienia przewinienia dyscy-
plinarnego, stopień winy, skutki przewinienia oraz po-
stawę obwinionego.
4. Jeżeli obwiniony dopuścił się kilku przewinień
dyscyplinarnych, wymierza się jedną karę dyscypli-
narną za wszystkie przewinienia łącznie.
§ 27. 1. Orzeczenie sporządza się na piśmie.
2. Orzeczenie zawiera:
1) nazwę komisji dyscyplinarnej oraz datę i miejsce
rozpoznania sprawy i wydania orzeczenia;
2) tytuły i stopnie naukowe, stanowiska oraz imiona
i nazwiska członków składu orzekającego, rzeczni-
ka dyscyplinarnego i protokolanta;
3) tytuł, stopień naukowy, imię i nazwisko, stanowi-
sko, miejsce i datę urodzenia obwinionego;
4) dokładne określenie przewinienia dyscyplinarne-
go zarzucanego obwinionemu;
5) rozstrzygnięcie komisji dyscyplinarnej;
6) uzasadnienie.
wskazanie, jakie fakty skład orzekający uznał za udo-
wodnione lub nieudowodnione, na jakich dowodach
się oparł, dlaczego nie dał wiary dowodom przeciw-
nym, oraz przytoczenie okoliczności, które skład orze-
kający brał pod uwagę przy wymiarze kary.
4. Orzeczenie wraz z uzasadnieniem podpisują
wszyscy członkowie składu orzekającego. Przegłoso-
wany członek składu orzekającego, podpisując orze-
czenie, może zaznaczyć na orzeczeniu swoje zdanie
odrębne.
Dziennik Ustaw Nr 58 - 3529 - Poz. 391
§ 28. 1. Przewodniczący składu orzekającego bez-
pośrednio po zakończeniu narady ogłasza publicznie
orzeczenia. Ogłoszenie orzeczenia jest jawne.
2. W uzasadnionych przypadkach ogłoszenie orze-
czenia może być odroczone nie dłużej niż na 7 dni.
Dzień i godzinę ogłoszenia orzeczenia podaje się na
rozprawie.
3. Przewodniczący składu orzekającego po ogło-
szeniu orzeczenia poucza obwinionego o trybie i ter-
minie wniesienia odwołania.
4. Uzasadnienie orzeczenia sporządza się na pi-
śmie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia orzeczenia.
5. Orzeczenie komisji dyscyplinarnej doręcza się
obwinionemu oraz jego obrońcy, właściwemu mini-
strowi, rektorowi, rzecznikowi dyscyplinarnemu,
a w przypadku ukarania przewodniczącego lub człon-
ka komisji dyscyplinarnej przy Radzie albo członka Ra-
dy - także przewodniczącemu Rady. Obwiniony po-
twierdza otrzymanie orzeczenia podpisem i datą lub
zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
Rozdział 4
Postępowanie odwoławcze
§ 29. 1. Odwołanie od orzeczenia komisji dyscypli-
narnej składa się w dwóch egzemplarzach do komisji
dyscyplinarnej przy Radzie za pośrednictwem komisji
dyscyplinarnej, która wydała orzeczenie. Po przyjęciu
odwołania przewodniczący komisji dyscyplinarnej
przesyła je niezwłocznie wraz z aktami postępowania
dyscyplinarnego do komisji dyscyplinarnej przy Ra-
dzie.
2. Orzeczenie komisji dyscyplinarnej, od którego
nie zostało w terminie wniesione odwołanie, staje się
prawomocne i podlega wykonaniu.
§ 30. 1. Przewodniczący komisji dyscyplinarnej
przy Radzie po stwierdzeniu, że odwołanie zostało
wniesione przez osobę uprawnioną i w terminie okre-
ślonym w art. 146 ust. 3 ustawy, wyznacza skład orze-
kający w sprawie i kieruje sprawę na posiedzenie nie-
jawne.
2. Skład orzekający na posiedzeniu niejawnym wy-
daje postanowienie o rozpoznaniu odwołania na roz-
prawie, wyznaczając jednocześnie jej termin, rozstrzy-
ga o konieczności wezwania świadków lub dopuszcze-
niu innych dowodów, w szczególności wskazanych
w odwołaniu, oraz zarządza doręczenie odwołania
stronie przeciwnej.
3. Przewodniczący komisji dyscyplinarnej przy Ra-
dzie odrzuca odwołanie w przypadku stwierdzenia, że
zostało wniesione przez osobę nieuprawnioną lub po
terminie.
4. Przewodniczący komisji dyscyplinarnej przy Ra-
dzie może przywrócić obwinionemu uchybiony termin
do wniesienia odwołania, jeżeli obwiniony uprawdo-
podobni, że uchybienie nastąpiło wskutek niezawinio-
nej przez niego przeszkody.
5. Wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia
odwołania składa się wraz z odwołaniem w trybie
określonym w § 38 ust. 1, w terminie 14 dni od dnia
ustania przeszkody.
6. W przypadku przywrócenia terminu do wniesie-
nia odwołania, stosuje się tryb określony w ust. 1.
§ 31. 1. Rozprawę odwoławczą rozpoczyna ustne
sprawozdanie członka składu orzekającego wyzna-
czonego na sprawozdawcę przez przewodniczącego
komisji dyscyplinarnej przy Radzie, przedstawiające
dotychczasowy przebieg postępowania dyscyplinar-
nego, treść zaskarżonego orzeczenia, przytoczone
w odwołaniu zarzuty oraz okoliczności faktyczne
sprawy.
2. Rzecznik dyscyplinarny, obwiniony lub jego
obrońca mogą składać wyjaśnienia, oświadczenia
i wnioski, ustnie lub na piśmie.
3. Skład orzekający komisji dyscyplinarnej przy Ra-
dzie w razie potrzeby wydaje na rozprawie postano-
wienie o uzupełnieniu postępowania dowodowego.
4. Przewodniczący składu orzekającego przed za-
mknięciem rozprawy odwoławczej udziela głosu
rzecznikowi dyscyplinarnemu, obrońcy i obwinione-
mu. Jeżeli odwołanie wniosły obie strony, jako pierw-
szemu udziela się głosu rzecznikowi dyscyplinarne-
mu. Jeżeli jedna ze stron zabiera głos ponownie,
udziela się głosu również stronie przeciwnej.
§ 32. 1. Komisja dyscyplinarna przy Radzie:
1) utrzymuje w mocy orzeczenie, od którego wniesio-
no odwołanie, albo
2) uchyla orzeczenie w całości lub w części i wydaje
nowe orzeczenie, albo
3) uchyla orzeczenie w całości i przekazuje sprawę do
ponownego rozpoznania przez komisję dyscypli-
narną, albo
4) uchyla orzeczenie i umarza postępowanie dyscy-
plinarne, jeżeli zachodzą okoliczności, o których
mowa w § 1 ust. 1 pkt 3.
2. Komisja dyscyplinarna przy Radzie może uchy-
lić orzeczenie w całości i przekazać sprawę do ponow-
nego rozpatrzenia przez komisję dyscyplinarną, gdy
rozstrzygnięcie sprawy wymaga uprzedniego przepro-
wadzenia postępowania wyjaśniającego w całości lub
w znacznej części. Przekazując orzeczenie, komisja
dyscyplinarna przy Radzie może wskazać, jakie oko-
liczności należy wziąć pod uwagę przy ponownym
rozpatrzeniu sprawy.
3. Postępowanie dyscyplinarne można umorzyć,
za zgodą obwinionego, gdy rzecznik dyscyplinarny
Dziennik Ustaw Nr 58 - 3530 - Poz. 391
złoży przed zamknięciem rozprawy odwoławczej
oświadczenie, że wycofuje wniosek o ukaranie.
4. Komisja dyscyplinarna przy Radzie może za-
ostrzyć karę orzeczoną przez komisję dyscyplinarną
tylko w przypadku, gdy odwołanie od orzeczenia ko-
misji dyscyplinarnej zostało wniesione przez rzecznika
dyscyplinarnego.
§ 33. Orzeczenie komisji dyscyplinarnej przy Ra-
dzie doręcza się obwinionemu oraz jego obrońcy, wła-
ściwemu ministrowi, przewodniczącemu Rady, rekto-
rowi i rzecznikowi dyscyplinarnemu. Obwiniony po-
twierdza otrzymanie orzeczenia komisji dyscyplinar-
nej przy Radzie podpisem i datą lub zwrotnym po-
twierdzeniem odbioru.
§ 34. Do postępowania przed komisją dyscypli-
narną przy Radzie stosuje się odpowiednio przepisy
§ 10, § 13, § 15-25, § 26 ust. 1, 3 i 4, § 27 oraz § 28
ust. 1-4.
§ 35. Odwołanie od prawomocnego orzeczenia ko-
misji dyscyplinarnej przy Radzie składa się do komisji
dyscyplinarnej przy Radzie, która przesyła je nie-
zwłocznie wraz z aktami postępowania dyscyplinarne-
go do Sądu Apelacyjnego w Warszawie - Sądu Pracy
i Ubezpieczeń Społecznych. Złożenie odwołania
wstrzymuje wykonanie orzeczenia.
Rozdział 5
Wykonywanie i zatarcie kar dyscyplinarnych
§ 36. 1. Rektor uczelni zatrudniającej ukaranego
nauczyciela akademickiego niezwłocznie po otrzyma-
niu prawomocnego orzeczenia zarządza wykonanie
orzeczonej kary dyscyplinarnej.
2. Informację o ukaraniu karą dyscyplinarną, która
nie uległa zatarciu, umieszcza się w świadectwie pra-
cy nauczyciela akademickiego.
§ 37. Czynności związanych z zatarciem kar, o któ-
rych mowa w art. 140 ust. 1 pkt 1-3 ustawy, dokonu-
je organ uczelni właściwy do zatrudnienia nauczyciela
akademickiego.
Rozdział 6
Wznowienie postępowania dyscyplinarnego
§ 38. 1. Wniosek o wznowienie postępowania dys-
cyplinarnego składa się do komisji dyscyplinarnej al-
bo do komisji dyscyplinarnej przy Radzie, w zależności
od tego, która wydała prawomocne orzeczenie
w sprawie. Wniosek rozpatruje na posiedzeniu niejaw-
nym wyznaczony przez przewodniczącego skład orze-
kający. W razie potrzeby skład orzekający może przed
rozpatrzeniem wniosku zlecić rzecznikowi dyscyplinar-
nemu sprawdzenie okoliczności uzasadniających
wznowienie postępowania dyscyplinarnego wskaza-
nych we wniosku.
2. Postanowienie o wznowieniu postępowania
dyscyplinarnego doręcza się osobie, która złożyła
wniosek o wznowienie postępowania dyscyplinarne-
go, właściwemu ministrowi oraz rektorowi.
3. Na postanowienie o odmowie wznowienia po-
stępowania dyscyplinarnego służy zażalenie do komi-
sji dyscyplinarnej przy Radzie, w terminie 14 dni od
dnia doręczenia postanowienia.
4. Do rozpatrywania zażalenia, o którym mowa
w ust. 3, stosuje się odpowiednio przepisy § 12 ust. 1
i 2, z tym że na postanowienia odmawiające wznowie-
nia postępowania dyscyplinarnego zażalenie nie przy-
sługuje.
§ 39. 1. W przypadku gdy wznowienie postępowa-
nia dyscyplinarnego jest dopuszczalne, komisja dys-
cyplinarna, zgodnie z właściwością określoną w § 38
ust. 1, uchyla prawomocne orzeczenie dyscyplinarne
i przystępuje do ponownego rozpoznania sprawy. Ko-
misja dyscyplinarna przy Radzie uchyla prawomocne
orzeczenie dyscyplinarne i przekazuje sprawę do po-
nownego rozpoznania komisji dyscyplinarnej właści-
wej do rozpoznania sprawy w pierwszej instancji.
W składzie orzekającym komisji dyscyplinarnej po-
nownie rozpoznającej sprawę nie mogą uczestniczyć
osoby, które uprzednio orzekały w sprawie.
wznowieniu, stosuje się odpowiednio tryb określony
w przepisach § 8-28. W przypadku gdy wznowienie
postępowania dyscyplinarnego następuje po śmierci
obwinionego, przewodniczący komisji dyscyplinarnej
wyznacza obrońcę z urzędu.
wznowieniu, nie można wydać orzeczenia na nieko-
rzyść obwinionego, jeżeli wniosek o wznowienie po-
stępowania złożono na jego korzyść.
Rozdział 7
Przepisy końcowe
§ 40. Obsługę komisji dyscyplinarnej wykonują
pracownicy uczelni wyznaczeni przez rektora.
§ 41. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie
7 dni od dnia ogłoszenia.
3)
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
M. Seweryński
-------
3)
Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządze-
niem Rady Ministrów z dnia 23 października 1991 r.
w sprawie postępowania dyscyplinarnego wobec na-
uczycieli akademickich (Dz. U. Nr 99, poz. 440), które
utraciło moc z dniem 1 września 2006 r. na podstawie
art. 275 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo
o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 oraz
z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 144,
poz. 1043 i Nr 227, poz. 1658).
Dziennik Ustaw Nr 58 - 3531 - Poz. 391

Strona korzysta z plików cookies