12

Lut 2007

Ustawa z dnia 12 stycznia 2007 r.

o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne

 • Status

  akt objęty tekstem jednolitym

 • Data wydania

  12 stycznia 2007 r.

 • Data publikacji

  12 lutego 2007 r.

 • Data wejścia w życie

  27 lutego 2007 r.

 • Sygnatura

  Dz.U. z 2007 r. Nr 23, poz. 137

 • Źródło

  ISAP

Strona z 6
137
USTAWA
z dnia 12 stycznia 2007 r.
o zmianie ustawy — Prawo telekomunikacyjne
Art. 1. W ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. — Prawo
telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn.
zm.
1)
) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 114:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Rezerwacji częstotliwości dokonuje, zmienia
lub cofa Prezes UKE. Rezerwacji częstotli-
wości na cele rozprowadzania programów
radiofonicznych lub telewizyjnych, Prezes
UKE dokonuje, zmienia lub cofa w porozu-
mieniu z Krajową Radą Radiofonii i Telewi-
zji.”,
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Decyzję w sprawie rezerwacji częstotliwości
wydaje Prezes UKE w terminie 6 tygodni od
dnia złożenia wniosku przez podmiot ubie-
gający się o rezerwację częstotliwości, z za-
strzeżeniem ust. 4a.”,
c) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:
„4a. Jeżeli dokonanie rezerwacji częstotliwości
wymaga przeprowadzenia przetargu, kon-
kursu albo uzgodnień międzynarodowych,
Prezes UKE wydaje decyzję w sprawie re-
zerwacji częstotliwości w terminie 6 tygo-
dni od dnia ogłoszenia wyników przetargu,
konkursu albo zakończenia uzgodnień mię-
dzynarodowych.”;
2) użyte w art. 115 ust. 1 pkt 9 i ust. 2 pkt 4, art. 119
ust. 1, art. 120, art. 122 ust. 4, art. 126 ust. 3 pkt 2
i ust. 4, art. 145 ust. 1 pkt 7 oraz art. 206 ust. 2
w różnych przypadkach wyrazy „postępowanie
przetargowe” zastępuje się użytym w odpowied-
nim przypadku wyrazem „przetarg”;
3) w art. 115 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) rodzaje służby radiokomunikacyjnej, sieci tele-
komunikacyjnej lub usługi telekomunikacyj-
nej, w której częstotliwości objęte rezerwacją
mogą być wykorzystywane, chyba że nie prze-
widuje się ograniczenia sposobu wykorzysty-
wania tych częstotliwości;”;
4) art. 116 otrzymuje brzmienie:
„Art. 116. 1. W przypadku braku dostatecznych za-
sobów częstotliwości podmiot, dla
którego zostanie dokonana rezerwa-
cja częstotliwości, jest wyłaniany
w drodze:
1) konkursu — w przypadku rezerwa-
cji częstotliwości na cele rozprowa-
dzania programów radiofonicz-
nych lub telewizyjnych;
2) przetargu — w pozostałych przy-
padkach.
2. Prezes UKE, po wpłynięciu pierwsze-
go wniosku o rezerwację częstotliwo-
ści, ogłasza na stronie Biuletynu In-
formacji Publicznej Urzędu Komuni-
kacji Elektronicznej dostępność tych
częstotliwości i wyznacza zaintereso-
———————
1)
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.
z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362
i Nr 267, poz. 2258 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 104,
poz. 708 i 711, Nr 170, poz. 1217, Nr 220, poz. 1600, Nr 235,
poz. 1700 i Nr 249, poz. 1834.
wanym podmiotom termin 14 dni na
zgłoszenie zainteresowania rezerwa-
cją tych częstotliwości. Jeżeli w ter-
minie wyznaczonym przez Prezesa
UKE zgłoszone zostanie na piśmie
lub drogą elektroniczną zaintereso-
wanie przekraczające dostępne zaso-
by częstotliwości, oznacza to brak do-
statecznych zasobów częstotliwości.
3. Zgłoszenie zainteresowania rezerwa-
cją częstotliwości, o którym mowa
w ust. 2, nie wymaga złożenia wnio-
sku o rezerwację częstotliwości.
4. Termin zakończenia przetargu albo
konkursu nie może być dłuższy niż
8 miesięcy od dnia wpłynięcia wnio-
sku, o którym mowa w ust. 2.
5. Przetarg albo konkurs przeprowadza
Prezes UKE.
6. Przetarg albo konkurs jest postępo-
waniem odrębnym od postępowania
w sprawie rezerwacji częstotliwości.
Do przetargu albo konkursu nie sto-
suje się przepisów Kodeksu postępo-
wania administracyjnego.
7. Przepisy ust. 1—6 stosuje się odpo-
wiednio do zmian rezerwacji często-
tliwości.
8. Prezes UKE dokona rezerwacji często-
tliwości na kolejny okres na wniosek
podmiotu, który w czasie wykorzysty-
wania częstotliwości nie naruszył wa-
runków wykorzystywania częstotli-
wości określonych w ustawie, przepi-
sach wykonawczych i decyzji o rezer-
wacji częstotliwości, z zastrzeżeniem
art. 114 ust. 3. Przy udzielaniu rezer-
wacji częstotliwości na kolejny okres
przetargu albo konkursu nie przepro-
wadza się.
9. Wniosek, o którym mowa w ust. 8,
należy złożyć nie wcześniej niż
12 miesięcy przed upływem okresu
wykorzystywania częstotliwości i nie
później niż 6 miesięcy przed upły-
wem tego okresu.
10. Wniosek złożony wcześniej niż
12 miesięcy przed upływem okresu
wykorzystywania częstotliwości Pre-
zes UKE pozostawia bez rozpoznania.
Do wniosku złożonego później niż
6 miesięcy przed upływem okresu
wykorzystywania częstotliwości nie
stosuje się ust. 8.”;
5) art. 118 otrzymuje brzmienie:
„Art. 118. 1. Przetarg albo konkurs ogłasza się nie-
zwłocznie po zakończeniu postępo-
wania konsultacyjnego w tej sprawie.
2. Ogłoszenie o przetargu albo konkur-
sie publikuje się w prasie codziennej
o zasięgu ogólnokrajowym oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Komunikacji Elektronicznej,
a jeżeli rezerwacja częstotliwości ma
dotyczyć jedynie określonych obsza-
rów — także w codziennej prasie lo-
kalnej ukazującej się na obszarach,
których przetarg albo konkurs doty-
czy. W ogłoszeniu o przetargu albo
konkursie określa się przedmiot prze-
targu albo konkursu, jego zakres, wa-
runki uczestnictwa oraz kryteria oce-
ny ofert.
3. Dokumentacja przetargowa albo kon-
kursowa, zwana dalej „dokumenta-
cją”, może określać warunki wykony-
wania działalności telekomunikacyj-
nej wymagającej wykorzystania zaso-
bów częstotliwości objętych przetar-
giem albo konkursem.
4. Prezes UKE określa w dokumentacji
warunki uczestnictwa w przetargu al-
bo konkursie oraz wymagania, jakim
powinna odpowiadać oferta, a także
kryteria oceny ofert. W dokumentacji
Prezes UKE może określić minimum
kwalifikacyjne.
5. Prezes UKE, w porozumieniu z Krajo-
wą Radą Radiofonii i Telewizji, okre-
śla warunki konkursu, o którym mo-
wa w art. 116 ust. 1 pkt 1, uwzględnia-
jąc dodatkowo obowiązki i zadania
przedsiębiorcy w zakresie zawartości
programowej, w tym warunki doty-
czące transmisji obowiązkowej, przy
uwzględnieniu pozaekonomicznych
interesów narodowych dotyczących
kultury, języka i pluralizmu mediów.
6. W dokumentacji określa się, które
części oferty uczestnika przetargu al-
bo konkursu będą stanowiły zobo-
wiązania, o których mowa w art. 115
ust. 1 pkt 9.
7. Dokumentację udostępnia się za
opłatą, która nie może przekroczyć
kosztów wykonania dokumentacji.
Opłata jest pobierana przez Urząd Ko-
munikacji Elektronicznej.”;
6) po art. 118 dodaje się art. 118a—118d w brzmieniu:
„Art. 118a. 1. Kryteriami oceny ofert w przetargu
są:
1) zachowanie warunków konkuren-
cji;
Dziennik Ustaw Nr 23 1345 Poz. 137
2) wysokość kwoty zadeklarowanej
przez uczestnika przetargu;
3) inne niż określone w pkt 1 i 2
obiektywne kryteria, jeżeli zostały
zamieszczone w dokumentacji.
2. Wyboru najistotniejszego kryterium
oceny ofert w przetargu dokonuje
Prezes UKE w dokumentacji spośród
kryteriów, o których mowa w ust. 1
pkt 1 i 2, mając na uwadze cele regu-
lacyjne i stan konkurencji na rynku.
3. Kryteriami oceny ofert w konkursie
są:
1) zachowanie warunków konkuren-
cji;
2) inne niż określone w pkt 1 obiek-
tywne kryteria, jeżeli zostały za-
mieszczone w dokumentacji.
4. W sprawie zachowania warunków
konkurencji, o których mowa w ust. 1
pkt 1 i ust. 3 pkt 1, Prezes UKE zasię-
ga opinii Prezesa UOKiK.
Art. 118b. 1. Podmiotem wyłonionym, o którym
mowa w art. 116 ust. 1, jest uczest-
nik przetargu albo konkursu, który:
1) spełnił warunki uczestnictwa
w przetargu albo konkursie;
2) osiągnął minimum kwalifikacyj-
ne, jeżeli zostało określone w do-
kumentacji;
3) na liście, o której mowa
w art. 118c ust. 1, zajął najwyższą
pozycję, bądź też — w przypadku,
kiedy przetarg albo konkurs doty-
czy więcej niż jednej rezerwacji
częstotliwości — pozycję nie niż-
szą niż liczba rezerwacji częstotli-
wości, których przetarg albo kon-
kurs dotyczy.
2. W przypadku rezygnacji z rezerwacji
częstotliwości przed jej dokonaniem
na rzecz podmiotu wyłonionego,
w tym niezłożenia wniosku, o któ-
rym mowa w art. 118c ust. 3, lub
wystąpienia po stronie tego pod-
miotu okoliczności, o których mowa
w art. 123 ust. 6 pkt 1—3, podmio-
tem wyłonionym staje się uczestnik
przetargu albo konkursu zajmujący
kolejną pozycję na liście, o której
mowa w art. 118c ust. 1, i spełniają-
cy warunki, o których mowa w ust. 1
pkt 1 i 2.
Art. 118c. 1. Wyniki przetargu albo konkursu
ogłasza się w siedzibie oraz na stro-
nie Biuletynu Informacji Publicznej
Urzędu Komunikacji Elektronicznej,
w formie listy uczestników przetargu
albo konkursu ze wskazaniem tych
uczestników, którzy spełnili warunki
uczestnictwa oraz osiągnęli mini-
mum kwalifikacyjne, jeżeli zostało
określone w dokumentacji, uszere-
gowanych w kolejności według ma-
lejącej liczby uzyskanych punktów.
W przypadku kiedy zgodnie z wa-
runkami przetargu albo konkursu
uczestnik złożył więcej niż jedną
ofertę, umieszcza się go na pozy-
cjach odpowiadających ocenie po-
szczególnych ofert.
2. Po przeprowadzeniu przetargu albo
konkursu organ właściwy prowadzi
jedno postępowanie w sprawie re-
zerwacji częstotliwości.
3. Stronami postępowania, o którym
mowa w ust. 2, są uczestnicy prze-
targu albo konkursu, którzy złożyli
wnioski o rezerwację częstotliwości
w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia
wyników przetargu albo konkursu.
Art. 118d. 1. Prezes UKE z urzędu lub na wniosek
uczestnika przetargu albo konkursu
złożony w terminie 21 dni od dnia
ogłoszenia wyników przetargu albo
konkursu, w drodze decyzji, unie-
ważnia przetarg albo konkurs, jeżeli
zostały rażąco naruszone przepisy
prawa lub interesy uczestników
przetargu albo konkursu.
2. Uczestnikowi przetargu albo kon-
kursu od decyzji w sprawie unieważ-
nienia przetargu albo konkursu
przysługuje wniosek o ponowne
rozpatrzenie sprawy do Prezesa
UKE, a po wyczerpaniu tego trybu,
skarga do Wojewódzkiego Sądu Ad-
ministracyjnego w Warszawie.
3. Uczestnikowi przetargu albo kon-
kursu nie przysługuje inny tryb kon-
troli rozstrzygnięć podejmowanych
w przetargu albo konkursie, niż
określony w ust. 1 i 2.
4. Unieważnienie przetargu albo kon-
kursu stanowi podstawę wznowie-
nia postępowania w sprawie rezer-
wacji częstotliwości dokonanej po
przeprowadzeniu tego przetargu al-
bo konkursu.
5. Prezes UKE uznaje, w drodze decy-
zji, przetarg albo konkurs za nieroz-
strzygnięty, jeżeli:
1) żaden z uczestników nie spełnił
warunków uczestnictwa w prze-
targu albo konkursie bądź nie
osiągnął minimum kwalifikacyj-
nego, jeżeli zostało określone
w dokumentacji;
Dziennik Ustaw Nr 23 1346 Poz. 137
2) w terminie wskazanym w doku-
mentacji do przetargu albo kon-
kursu nie przystąpił żaden pod-
miot.”;
7) w art. 119:
a) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:
„3. Wycofanie oferty z przetargu po upływie ter-
minu na składanie ofert lub rezygnacja przez
podmiot wyłoniony, o którym mowa
w art. 118b ust. 1 lub 2, z uzyskania rezerwa-
cji częstotliwości, w tym niezłożenie wnio-
sku, o którym mowa w art. 118c ust. 3, po-
woduje utratę wadium.
4. Wadium wniesione przez podmiot wyłonio-
ny, o którym mowa w art. 118b ust. 1 lub 2,
podlega zaliczeniu na poczet opłaty za rezer-
wację częstotliwości.”,
b) dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu:
„5. Wadium wniesione przez uczestnika przetar-
gu, który spełnił warunki uczestnictwa prze-
targu oraz osiągnął minimum kwalifikacyj-
ne, jeżeli zostało określone w dokumentacji,
podlega zwrotowi w terminie 14 dni od dnia
doręczenia decyzji o dokonaniu rezerwacji
częstotliwości dla podmiotu wyłonionego.
6. Wadium wniesione przez uczestnika przetar-
gu, który nie spełnił warunków uczestnictwa
w przetargu lub nie osiągnął minimum kwa-
lifikacyjnego, jeżeli zostało określone w do-
kumentacji, podlega zwrotowi w terminie
14 dni od dnia ogłoszenia wyników przetar-
gu albo uznania go za nierozstrzygnięty.”;
8) art. 122 otrzymuje brzmienie:
„Art. 122. 1. Z wyłączeniem rezerwacji częstotli-
wości na cele rozpowszechniania
programów radiofonicznych lub tele-
wizyjnych, Prezes UKE może dokonać
zmiany podmiotu dysponującego re-
zerwacją częstotliwości, jeżeli:
1) podmiot dysponujący rezerwacją
złoży wniosek o zmianę podmiotu
dysponującego rezerwacją, w któ-
rym wskaże podmiot, który będzie
dysponował rezerwacją w wyniku
tej zmiany;
2) podmiot wskazany we wniosku,
o którym mowa w pkt 1, wyrazi pi-
semną zgodę na przejęcie upraw-
nień i obowiązków wynikających
ze zmiany podmiotu dysponujące-
go rezerwacją;
3) podmiot wskazany we wniosku,
o którym mowa w pkt 1, spełnia
wymagania określone ustawą;
4) możliwość takiej zmiany została
przewidziana w rezerwacji często-
tliwości.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1
pkt 1, dotyczący części zakresu czę-
stotliwości lub pozycji orbitalnych
objętych rezerwacją lub części obsza-
ru, na którym mogą być wykorzysty-
wane częstotliwości, powinien rów-
nież określać:
1) zakres częstotliwości lub pozycji
orbitalnych, którymi dysponował
będzie podmiot wskazany we
wniosku, o którym mowa w ust. 1
pkt 1;
2) obszar, zgodnie z administracyj-
nym podziałem kraju, na którym
będą mogły być wykorzystywane
częstotliwości przez podmiot wska-
zany we wniosku, o którym mowa
w ust. 1 pkt 1;
3) propozycję podziału uprawnień, in-
nych niż określone w pkt 1 i 2, oraz
obowiązków wynikających z rezer-
wacji, w tym zobowiązań, o któ-
rych mowa w art. 115 ust. 1 pkt 9,
odpowiednio do zakresu częstotli-
wości lub pozycji orbitalnych obję-
tych rezerwacją lub obszaru, na
którym będą mogły być wykorzy-
stywane częstotliwości przez pod-
miot wskazany we wniosku, o któ-
rym mowa w ust. 1 pkt 1.
3. Prezes UKE odmawia zmiany pod-
miotu dysponującego rezerwacją
częstotliwości w zakresie, o którym
mowa w ust. 1 lub ust. 2, jeżeli:
1) zachodzi uzasadnione przypusz-
czenie, iż wnioskowana zmiana nie
przyczyni się do osiągnięcia celów
określonych w art. 1 ust. 2, lub
2) zachodzi uzasadnione przypusz-
czenie, iż podmiot, który został
wskazany we wniosku, o którym
mowa w ust. 1 pkt 1 lub ust. 2, nie
wywiąże się z obowiązków wynika-
jących z rezerwacji częstotliwości,
w tym zobowiązań, o których mo-
wa w art. 115 ust. 1 pkt 9, lub
3) propozycja podziału uprawnień, in-
nych niż określone w ust. 2 pkt 1
i 2, oraz obowiązków wynikających
z rezerwacji częstotliwości, w tym
zobowiązań, o których mowa
w art. 115 ust. 1 pkt 9, nie odpowia-
da zakresowi częstotliwości lub po-
zycji orbitalnych objętych rezerwa-
cją lub obszarowi, na którym mają
być wykorzystywane częstotliwo-
ści przez podmiot wskazany we
wniosku, o którym mowa w ust. 1
pkt 1.
Dziennik Ustaw Nr 23 1347 Poz. 137
4. Z wyjątkiem zmiany podmiotu dys-
ponującego rezerwacją częstotliwo-
ści oraz zmian, o których mowa
w ust. 2, postanowienia rezerwacji
częstotliwości nie ulegają zmianie.
5. Zmiany podmiotu dysponującego re-
zerwacją częstotliwości dokonaną
w drodze przetargu albo konkursu
Prezes UKE dokonuje po zasięgnięciu
opinii Prezesa UOKiK w sprawie za-
chowania warunków konkurencji.
6. Decyzję w sprawie zmiany podmiotu
dysponującego rezerwacją częstotli-
wości na cele rozprowadzania pro-
gramów radiofonicznych lub telewi-
zyjnych, Prezes UKE podejmuje w po-
rozumieniu z Krajową Radą Radiofo-
nii i Telewizji.
7. Przepisów ust. 1—6 nie stosuje się
do podmiotów, o których mowa
w art. 4.”;
9) w art. 123:
a) w ust. 1:
— pkt 4 i 5 otrzymują brzmienie:
„4) nierozpoczęcia wykorzystywania często-
tliwości objętych rezerwacją w terminie
6 miesięcy od terminu, o którym mowa
w art. 115 ust. 1 pkt 5, z przyczyn leżą-
cych po stronie podmiotu dysponujące-
go rezerwacją częstotliwości;
5) zaprzestania wykorzystywania częstotli-
wości przez co najmniej 6 miesięcy,
z przyczyn leżących po stronie podmiotu
dysponującego rezerwacją częstotliwo-
ści;”,
— w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i do-
daje się pkt 7 i 8 w brzmieniu:
„7) niewywiązywania się z zobowiązań,
o których mowa w art. 115 ust. 1 pkt 9,
z przyczyn leżących po stronie podmiotu
dysponującego rezerwacją częstotliwo-
ści;
8) częstotliwości objęte rezerwacją są wy-
korzystywane w sposób nieefektywny.”,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Niezależnie od przesłanek, o których mowa
w ust. 1, Prezes UKE może zmienić rezerwa-
cję w zakresie warunków wykorzystywania
częstotliwości, o których mowa w art. 146,
również jeżeli praca urządzenia radiowego
jest zakłócana przez inne urządzenia lub sie-
ci telekomunikacyjne.”,
c) uchyla się ust. 5,
d) w ust. 6 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem
i dodaje się pkt 4 i 5 w brzmieniu:
„4) zachodzi konieczność przeprowadzenia
przetargu albo konkursu, a wniosek o rezer-
wację częstotliwości złożony został przed
ogłoszeniem przetargu albo konkursu;
5) w przetargu albo konkursie podmiot nie zo-
stał wyłoniony jako ten, dla którego zosta-
nie dokonana rezerwacja częstotliwości.”;
10) w art. 126 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Do przetargu stosuje się odpowiednio przepisy
art. 118 ust. 1, 2 i 4, art. 118c ust. 1 oraz
art. 118d ust. 1 i 5.”;
11) w art. 185 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Opłata, o której mowa w ust. 1, nie dotyczy
podmiotu świadczącego usługę innemu pod-
miotowi z wykorzystaniem częstotliwości bę-
dącej w dyspozycji tego podmiotu na podsta-
wie rezerwacji częstotliwości na cele rozpo-
wszechniania lub rozprowadzania programów
radiofonicznych lub telewizyjnych.”;
12) art. 188 otrzymuje brzmienie:
„Art. 188. W zakresie nieuregulowanym w ustawie
do opłat, o których mowa w art. 183—185,
stosuje się odpowiednio przepisy roz-
działów 5—9 działu III ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatko-
wa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn.
zm.
2)
). Uprawnienia organów podatko-
wych określone w tych przepisach przy-
sługują Prezesowi UKE.”.
Art. 2. 1. Do spraw rezerwacji częstotliwości, unie-
ważnienia lub uznania postępowania przetargowego
albo konkursu za nierozstrzygnięty wszczętych i nie-
zakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej
ustawy, w tym również niezakończonych w związku
z uchyleniem lub stwierdzeniem nieważności decyzji,
bądź też unieważnieniem lub uznaniem postępowania
przetargowego albo konkursu za nierozstrzygnięty,
stosuje się przepisy niniejszej ustawy, przy czym po-
stępowania przetargowe traktuje się jako przetargi
w rozumieniu niniejszej ustawy.
2. Do opłat, o których mowa w art. 183—185 usta-
wy, o której mowa w art. 1, uiszczonych lub wymagal-
nych przed wejściem w życie niniejszej ustawy stosu-
je się przepisy niniejszej ustawy, chyba że przepisy do-
tychczasowe są względniejsze dla przedsiębiorcy tele-
komunikacyjnego lub innego podmiotu zobowiązane-
go do uiszczenia opłaty lub uprawnionego do jej zwro-
tu.
Art. 3. 1. Podmiot dysponujący rezerwacją często-
tliwości, której okres wykorzystywania upływa wcze-
śniej niż 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy,
składa wniosek, o którym mowa w art. 116 ust. 8 usta-
Dziennik Ustaw Nr 23 1348 Poz. 137
———————
2)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz. 727, Nr 86,
poz. 732 i Nr 143, poz. 1199 oraz z 2006 r. Nr 66, poz. 470,
Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1031, Nr 217, poz. 1590
i Nr 225, poz. 1635.
wy, o której mowa w art. 1, w terminie 6 miesięcy od
dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
2. W przypadku nierozpoczęcia lub zaprzestania
wykorzystywania częstotliwości przed wejściem w ży-
cie niniejszej ustawy, do zmiany lub cofnięcia rezerwa-
cji częstotliwości stosuje się art. 123 ust. 1 pkt 4 i 5
ustawy, o której mowa w art. 1, w dotychczasowym
brzmieniu, przy czym rezerwacja częstotliwości może
zostać zmieniona lub cofnięta, jeżeli nierozpoczęcie
lub zaprzestanie wykorzystywania częstotliwości na-
stąpiło z przyczyn leżących po stronie podmiotu dys-
ponującego rezerwacją częstotliwości.
Art. 4. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wy-
dane na podstawie art. 120 ustawy, o której mowa
w art. 1, zachowują moc do czasu wejścia w życie no-
wych przepisów wykonawczych, jednak nie dłużej niż
przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniej-
szej ustawy.
Art. 5. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński
Dziennik Ustaw Nr 23 1349 Poz. 137

Strona korzysta z plików cookies