26

Lut 2009

Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r.

o wojewodzie i administracji rządowej w województwie

Sygnatura:

Dz.U. z 2009 r. Nr 31, poz. 206

Data publikacji:

26 lutego 2009 r.

Data wejścia w życie:

1 kwietnia 2009 r.

Strona z 11
Dziennik Ustaw Nr 31 - 2706 - Poz. 206
Rozdział 1
Przepisy ogólne
Art. 1. Ustawa określa:
1) zakres działania oraz zasady funkcjonowania wo-
jewody;
2) tryb powoływania i odwoływania wojewody;
3) organizację rządowej administracji zespolonej
w województwie i niezespolonej administracji rzą-
dowej.
Art. 2. Zadania administracji rządowej w woje-
wództwie wykonują:
1) wojewoda;
2) organy rządowej administracji zespolonej w woje-
wództwie, w tym kierownicy zespolonych służb,
inspekcji i straży;
3) organy niezespolonej administracji rządowej;
4) jednostki samorządu terytorialnego i ich związki,
jeżeli wykonywanie przez nie zadań administracji
rządowej wynika z odrębnych ustaw lub z zawar-
tego porozumienia;
5) starosta, jeżeli wykonywanie przez niego zadań
6) inne podmioty, jeżeli wykonywanie przez nie za-
dań administracji rządowej wynika z odrębnych
ustaw.
Art. 3. 1. Wojewoda jest:
1) przedstawicielem Rady Ministrów w wojewódz-
twie;
2) zwierzchnikiem rządowej administracji zespolonej
w województwie;
jewództwie;
4) organem nadzoru nad działalnością jednostek
samorządu terytorialnego i ich związków pod
względem legalności, z zastrzeżeniem ust. 2;
5) organem administracji rządowej w województwie,
do którego właściwości należą wszystkie sprawy
z zakresu administracji rządowej w województwie
niezastrzeżone w odrębnych ustawach do właści-
wości innych organów tej administracji;
6) reprezentantem Skarbu Państwa, w zakresie i na
zasadach określonych w odrębnych ustawach;
7) organem wyższego stopnia w rozumieniu ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98,
poz. 1071, z późn. zm.
2)
).
2. Wojewoda kontroluje pod względem legalności,
gospodarności i rzetelności wykonywanie przez orga-
ny samorządu terytorialnego zadań z zakresu admini-
stracji rządowej, realizowanych przez nie na podsta-
wie ustawy lub porozumienia z organami administra-
cji rządowej.
3. Zadania i kompetencje wojewody w stanach
nadzwyczajnych określają odrębne ustawy.
Art. 4. Odrębne ustawy określają:
1) zasadniczy podział terytorialny państwa;
2) nazwę województwa i nazwę urzędu wojewody
oraz jego siedzibę;
3) zasady i tryb ustalania granic województw oraz
dokonywania ich zmian;
4) zasady ustalania niepokrywających się z zasadni-
czym podziałem terytorialnym państwa podzia-
łów terytorialnych w celu wykonywania zadań
niezespolonej administracji rządowej.
Art. 5. Zasady organizacji, funkcjonowania i zakres
zadań organów rządowej administracji zespolonej
w województwie oraz organów niezespolonej admini-
stracji rządowej określają odrębne ustawy.
206
USTAWA
z dnia 23 stycznia 2009 r.
o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
1)
-------
1)
Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia
17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne,
ustawę z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środo-
wiska, ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświa-
ty, ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,
ustawę z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowa-
dzające ustawy reformujące administrację publiczną,
ustawę z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów norma-
tywnych i niektórych innych aktów prawnych, ustawę
z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów
rolno-spożywczych, ustawę z dnia 6 września 2001 r.
o transporcie drogowym, ustawę z dnia 6 września 2001 r.
- Prawo farmaceutyczne, ustawę z dnia 13 czerwca
2003 r. o cudzoziemcach, ustawę z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, ustawę
z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin, ustawę z dnia
6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicz-
nych oraz o języku regionalnym.
-------
2)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r.
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387,
z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r.
Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 662
i Nr 181, poz. 1524 oraz z 2008 r. Nr 229, poz. 1539.
Dziennik Ustaw Nr 31 - 2707 - Poz. 206
Art. 6. 1. Wojewodę powołuje i odwołuje Prezes
Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do
spraw administracji publicznej.
2. Na stanowisko wojewody może być powołana
osoba, która:
1) posiada obywatelstwo polskie;
rzędny;
3) posiada 3-letni staż pracy w zakresie kierowania
zespołami ludzkimi;
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu
za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia
publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5) korzysta z pełni praw publicznych;
6) cieszy się nieposzlakowaną opinią.
Art. 7. 1. Wojewoda wykonuje zadania przy pomo-
cy wicewojewody albo I i II wicewojewody.
2. Wicewojewodę powołuje i odwołuje Prezes Ra-
dy Ministrów na wniosek wojewody. Na stanowisko
wicewojewody może być powołana osoba spełniają-
ca wymogi określone w art. 6 ust. 2.
3. Wojewoda określa, w formie zarządzenia, zakres
kompetencji i zadań wykonywanych przez wicewoje-
wodów.
4. Jeżeli wojewoda nie pełni obowiązków służbo-
wych, zakres zastępstwa wicewojewody, a w przypad-
ku powołania dwóch wicewojewodów - I wicewoje-
wody, rozciąga się na wszystkie kompetencje woje-
wody.
Art. 8. 1. Prezes Rady Ministrów kieruje działalno-
ścią wojewody, w szczególności wydając w tym zakre-
sie wytyczne i polecenia, żądając przekazania spra-
wozdań z działalności wojewody oraz dokonując okre-
sowej oceny jego pracy.
2. Prezes Rady Ministrów sprawuje nadzór nad
działalnością wojewody na podstawie kryterium
zgodności jego działania z polityką Rady Ministrów.
3. Minister właściwy do spraw administracji
publicznej sprawuje nadzór nad działalnością woje-
wody na podstawie kryterium zgodności jego działa-
nia z powszechnie obowiązującym prawem, a także
pod względem rzetelności i gospodarności.
4. Przepis ust. 3 nie narusza uprawnień właści-
wych ministrów w stosunku do wojewody, określo-
nych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postępowania administracyjnego.
Art. 9. 1. Właściwy minister wykonuje swoje
uprawnienia wobec wojewody w zakresie i na zasa-
dach określonych w odrębnych ustawach.
2. Wojewoda jest obowiązany do udzielania właś-
ciwemu ministrowi lub centralnemu organowi ad-
ministracji rządowej, w wyznaczonym terminie, żąda-
nych przez niego informacji i wyjaśnień.
Art. 10. Spory między wojewodami oraz między
wojewodą a członkiem Rady Ministrów lub central-
nym organem administracji rządowej rozstrzyga Pre-
zes Rady Ministrów.
Art. 11. Prezes Rady Ministrów może upoważnić
ministra właściwego do spraw administracji publicznej
do wykonywania, w jego imieniu, przysługujących mu
wobec wojewody uprawnień, z wyjątkiem powoływa-
nia i odwoływania wojewody oraz rozstrzygania spo-
centralnym organem administracji rządowej.
Art. 12. Wojewoda sprawuje nadzór nad działalnoś-
cią jednostek samorządu terytorialnego i ich związ-
Art. 13. 1. Wojewoda wykonuje zadania przy po-
mocy urzędu wojewódzkiego oraz organów rządowej
administracji zespolonej w województwie.
2. Dyrektor generalny urzędu wojewódzkiego za-
pewnia jego prawidłowe funkcjonowanie. Prawa
i obowiązki dyrektora generalnego urzędu określa od-
rębna ustawa.
Art. 14. W celu usprawnienia działania organów
rządowej administracji zespolonej w województwie
wojewoda może tworzyć delegatury urzędu woje-
wódzkiego.
Art. 15. 1. Wojewoda nadaje urzędowi wojewódz-
kiemu statut podlegający zatwierdzeniu przez Prezesa
Rady Ministrów, z zastrzeżeniem ust. 5. Statut jest
ogłaszany w wojewódzkim dzienniku urzędowym.
2. W skład urzędu wojewódzkiego wchodzą ko-
mórki organizacyjne:
1) wydziały - do realizacji merytorycznych zadań
urzędu;
2) biura - do realizacji zadań w zakresie obsługi
urzędu;
3) oddziały jako komórki organizacyjne wewnątrz ko-
mórek wymienionych w pkt 1 i 2.
3. Statut urzędu wojewódzkiego określa w szcze-
gólności:
1) nazwę i siedzibę urzędu;
2) nazwy stanowisk dyrektorów wydziałów;
3) nazwy wydziałów oraz innych komórek organiza-
cyjnych urzędu;
4) zakresy działania wydziałów i innych komórek or-
ganizacyjnych urzędu oraz, jeżeli odrębne ustawy
tak stanowią, zakres kompetencji przypisanych
określonym w ustawach stanowiskom lub funk-
cjom urzędowym;
5) nazwy, siedziby i zakresy działania delegatur,
o których mowa w art. 14;
6) inne sprawy istotne dla organizacji i funkcjonowa-
nia urzędu.
Dziennik Ustaw Nr 31 - 2708 - Poz. 206
4. Wykaz jednostek organizacyjnych podporządko-
wanych wojewodzie lub przez niego nadzorowanych
stanowi załącznik do statutu urzędu wojewódzkiego.
5. Zmiana statutu urzędu wojewódzkiego polega-
jąca na aktualizacji wykazu jednostek podporządko-
wanych wojewodzie lub przez niego nadzorowanych
nie wymaga zatwierdzenia przez Prezesa Rady Mini-
strów.
Art. 16. Szczegółową organizację oraz tryb pracy
urzędu wojewódzkiego określa regulamin ustalony
przez wojewodę w drodze zarządzenia.
Art. 17. Wojewoda, w celu realizacji powierzonych
mu zadań, wydaje zarządzenia.
Art. 18. 1. W przypadkach uzasadnionych szcze-
gólnymi potrzebami wojewoda może ustanowić, na
czas oznaczony, swojego pełnomocnika do prowadze-
nia spraw w zakresie określonym w pełnomocnictwie.
2. Wojewoda może tworzyć zespoły doradcze.
Art. 19. Wojewoda może upoważnić na piśmie
pracowników urzędu wojewódzkiego, niezatrudnio-
nych w urzędach obsługujących inne organy rządo-
wej administracji zespolonej w województwie, do za-
łatwiania określonych spraw w jego imieniu i na jego
odpowiedzialność, w ustalonym zakresie, a w szcze-
gólności do wydawania decyzji administracyjnych,
postanowień i zaświadczeń, z tym że upoważnienie
nie może dotyczyć wstrzymania egzekucji administra-
cyjnej, o której mowa w art. 27 ust. 1.
Art. 20. 1. Wojewoda może powierzyć prowadze-
nie, w jego imieniu, niektórych spraw z zakresu swo-
jej właściwości jednostkom samorządu terytorialnego
lub organom innych samorządów działających na ob-
szarze województwa, kierownikom państwowych
i samorządowych osób prawnych oraz innych pań-
stwowych jednostek organizacyjnych funkcjonują-
cych w województwie.
2. Powierzenie następuje na podstawie porozu-
mienia wojewody odpowiednio z organem wykonaw-
czym jednostki samorządu terytorialnego, właściwym
organem innego samorządu lub kierownikiem pań-
stwowej i samorządowej osoby prawnej albo innej
państwowej jednostki organizacyjnej, o których mo-
wa w ust. 1. Porozumienie, wraz ze stanowiącymi je-
go integralną część załącznikami, podlega ogłoszeniu
w wojewódzkim dzienniku urzędowym.
3. W porozumieniu, o którym mowa w ust. 2, okreś-
la się zasady sprawowania przez wojewodę kontroli
nad prawidłowym wykonywaniem powierzonych za-
dań.
Art. 21. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze
rozporządzenia, instrukcję kancelaryjną dla rządowej
administracji zespolonej w województwie, określają-
cą tryb i sposób wykonywania czynności kancelaryj-
nych przez wojewodę oraz organy rządowej admini-
stracji zespolonej, w celu zapewnienia jednolitego
sposobu tworzenia, ewidencjonowania i przechowy-
wania dokumentów oraz ich ochrony przed uszkodze-
niem, zniszczeniem lub utratą, biorąc pod uwagę
sprawne funkcjonowanie obiegu dokumentów.
Rozdział 2
Wojewoda jako przedstawiciel Rady Ministrów
Art. 22. Wojewoda odpowiada za wykonywanie
polityki Rady Ministrów w województwie, a w szcze-
gólności:
1) dostosowuje do miejscowych warunków cele poli-
tyki Rady Ministrów oraz, w zakresie i na zasadach
określonych w odrębnych ustawach, koordynuje
i kontroluje wykonanie wynikających stąd zadań;
2) zapewnia współdziałanie wszystkich organów ad-
ministracji rządowej i samorządowej działających
w województwie i kieruje ich działalnością w zakre-
sie zapobiegania zagrożeniu życia, zdrowia lub
mienia oraz zagrożeniom środowiska, bezpieczeń-
stwa państwa i utrzymania porządku publicznego,
ochrony praw obywatelskich, a także zapobiegania
klęskom żywiołowym i innym nadzwyczajnym za-
grożeniom oraz zwalczania i usuwania ich skutków,
na zasadach określonych w odrębnych ustawach;
3) dokonuje oceny stanu zabezpieczenia przeciw-
powodziowego województwa, opracowuje plan
operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza
i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy;
4) wykonuje i koordynuje zadania w zakresie obron-
ności i bezpieczeństwa państwa oraz zarządzania
kryzysowego, wynikające z odrębnych ustaw;
5) przedstawia Radzie Ministrów, za pośrednictwem
ministra właściwego do spraw administracji
publicznej, projekty dokumentów rządowych
w sprawach dotyczących województwa;
6) wykonuje inne zadania określone w odrębnych
ustawach oraz ustalone przez Radę Ministrów
i Prezesa Rady Ministrów.
Art. 23. 1. Wojewoda:
1) reprezentuje Radę Ministrów na uroczystościach
państwowych i w czasie oficjalnych wizyt składa-
nych w województwie przez przedstawicieli
państw obcych;
2) współdziała z właściwymi organami innych
państw oraz międzynarodowych organizacji rzą-
dowych i pozarządowych, na zasadach określo-
nych przez ministra właściwego do spraw zagra-
nicznych.
2. Wojewoda jest informowany o służbowym po-
bycie członków Rady Ministrów w województwie.
Art. 24. Wojewoda reprezentuje w swoich wystą-
pieniach stanowisko zgodne z ustaleniami przyjętymi
przez Radę Ministrów.
Art. 25. 1. Wojewoda może wydawać polecenia
obowiązujące wszystkie organy administracji rządo-
wej działające w województwie, a w sytuacjach nad-
zwyczajnych, o których mowa w art. 22 pkt 2, obowią-
zujące również organy samorządu terytorialnego.
O wydanych poleceniach wojewoda niezwłocznie in-
formuje właściwego ministra.
Dziennik Ustaw Nr 31 - 2709 - Poz. 206
2. Polecenia, o których mowa w ust. 1, nie mogą
dotyczyć rozstrzygnięć co do istoty sprawy załatwia-
nej w drodze decyzji administracyjnej, a także nie mo-
gą dotyczyć czynności operacyjno-rozpoznawczych,
dochodzeniowo-śledczych oraz czynności z zakresu
ścigania wykroczeń.
3. Właściwy minister może wstrzymać wykonanie
poleceń, o których mowa w ust. 1, wydanych orga-
nom niezespolonej administracji rządowej i wystąpić
z wnioskiem do Prezesa Rady Ministrów o rozstrzyg-
nięcie sporu, przedstawiając jednocześnie stanowisko
w sprawie.
Art. 26. 1. Wojewoda w zakresie zadań administra-
cji rządowej realizowanych w województwie ma pra-
wo żądania od organów administracji rządowej działa-
jących w województwie bieżących informacji i wyjaś-
nień o ich działalności, w tym w sprawach prowadzo-
nych na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.
2. Z uwzględnieniem przepisów o ochronie infor-
macji niejawnych lub innych tajemnic prawnie chro-
nionych wojewoda ma prawo wglądu w tok każdej
sprawy prowadzonej w województwie przez organy
administracji rządowej, a także przez organy samorzą-
du terytorialnego w zakresie zadań przejętych na pod-
stawie porozumienia lub zadań zleconych.
Art. 27. 1. Wojewoda może, w drodze decyzji ad-
ministracyjnej, wstrzymać egzekucję administracyjną.
2. Wstrzymanie egzekucji administracyjnej, z za-
strzeżeniem ust. 4, może nastąpić w szczególnie uza-
sadnionych przypadkach, na czas określony, i może
dotyczyć czynności każdego organu prowadzącego
egzekucję administracyjną.
3. O wstrzymaniu egzekucji administracyjnej wo-
jewoda informuje ministra właściwego w sprawie po-
stępowania, w związku z którym toczy się egzekucja
administracyjna.
4. Wstrzymanie przez wojewodę egzekucji admini-
stracyjnej obowiązków o charakterze pieniężnym może
być dokonane w odniesieniu do tej samej należnoś-
ci tylko jednorazowo, na okres nie dłuższy niż 30 dni.
5. O wstrzymaniu egzekucji administracyjnej,
o której mowa w ust. 4, wojewoda niezwłocznie za-
wiadamia również ministra właściwego do spraw
finansów publicznych, z podaniem przyczyny jej
wstrzymania.
Rozdział 3
Kontrola prowadzona przez wojewodę
Art. 28. 1. Wojewoda kontroluje:
1) wykonywanie przez organy rządowej administra-
cji zespolonej w województwie zadań wynikają-
cych z ustaw i innych aktów prawnych wydanych
na podstawie upoważnień w nich zawartych, usta-
leń Rady Ministrów oraz wytycznych i poleceń
Prezesa Rady Ministrów;
2) wykonywanie przez organy samorządu terytorial-
nego i inne podmioty zadań z zakresu administra-
cji rządowej, realizowanych przez nie na podsta-
wie ustawy lub porozumienia z organami admini-
stracji rządowej.
2. Wojewoda w szczególnie uzasadnionych przy-
padkach może kontrolować sposób wykonywania
przez organy niezespolonej administracji rządowej
działające w województwie zadań wynikających
z ustaw i innych aktów prawnych wydanych na pod-
stawie upoważnień w nich zawartych.
3. Kontrola, o której mowa w ust. 1 i 2, ma na ce-
lu ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności
organów poddanych kontroli, rzetelne jego udoku-
mentowanie i dokonanie oceny wykonywanej działal-
ności pod względem:
1) legalności, gospodarności, celowości i rzetelności
- w odniesieniu do działalności organów admini-
stracji rządowej oraz innych podmiotów;
2) legalności, gospodarności i rzetelności - w od-
niesieniu do działalności organów samorządu te-
rytorialnego.
Art. 29. Kontrolę zarządza wojewoda lub upoważ-
niony przez niego do zarządzenia kontroli kierownik
komórki organizacyjnej właściwej do spraw kontroli
urzędu wojewódzkiego, zwani dalej „zarządzającymi
kontrolę”.
Art. 30. 1. Kontrola może być prowadzona jako:
1) kompleksowa, która obejmuje całą działalność
podmiotu kontrolowanego;
2) problemowa, która obejmuje wybrane zagadnie-
nia z działalności podmiotu kontrolowanego;
3) sprawdzająca, która obejmuje sprawdzenie spo-
sobu wykorzystania uwag i wykonania wniosków
z wcześniejszych kontroli;
4) doraźna, która obejmuje zbadanie zagadnień
wskazanych przez zarządzającego kontrolę;
5) koordynowana, która obejmuje te same zagadnie-
nia w kilku podmiotach kontrolowanych.
2. Kontroli kompleksowej nie prowadzi się w pod-
miotach, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 2 i ust. 2.
3. Kontrola problemowa prowadzona w:
1) podmiotach, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 2,
może dotyczyć wyłącznie zadań z zakresu admini-
stracji rządowej realizowanych przez te podmioty
na podstawie ustawy lub porozumienia z organa-
mi administracji rządowej;
2) podmiotach, o których mowa w art. 28 ust. 2, mo-
że dotyczyć wyłącznie sposobu wykonywania
przez te podmioty zadań wynikających z ustaw
i innych aktów prawnych wydanych na podstawie
upoważnień w nich zawartych.
Art. 31. 1. Wojewoda może również przeprowa-
dzać kontrolę w trybie uproszczonym.
Dziennik Ustaw Nr 31 - 2710 - Poz. 206
2. Tryb uproszczony może być stosowany w szcze-
gólności w razie potrzeby:
1) sporządzenia informacji dla wojewody;
2) zbadania spraw wynikających ze skarg, wniosków
lub listów obywateli;
3) dokonania analizy dokumentów i innych materia-
łów otrzymanych z jednostek organizacyjnych
podlegających kontroli.
Art. 32. 1. Wojewoda prowadzi kontrolę na pod-
stawie rocznych planów kontroli.
dzonej wobec organów niezespolonej administracji
rządowej.
Art. 33. 1. Roczny plan kontroli sporządza komór-
ka organizacyjna właściwa do spraw kontroli urzędu
wojewódzkiego, zwana dalej „komórką do spraw kon-
troli”. Plan kontroli zatwierdza wojewoda.
2. Wojewoda, na wniosek kierownika komórki do
spraw kontroli, może dokonać zmian w rocznym pla-
nie kontroli.
3. Roczny plan kontroli powinien określać w szcze-
gólności:
1) temat kontroli;
2) nazwę podmiotu kontrolowanego;
3) rodzaj kontroli, o której mowa w art. 30 ust. 1
pkt 1-3 i 5;
4) przewidywany termin kontroli.
Art. 34. 1. Kontrolę podjętą na podstawie planu
kontroli przeprowadza się zgodnie z programem kon-
troli zatwierdzonym przez kierownika komórki do
spraw kontroli.
2. W celu przygotowania programu kontroli lub
zdiagnozowania konieczności przeprowadzenia kon-
troli zarządzający kontrolę mogą zarządzić przeprowa-
dzenie czynności sprawdzająco-wyjaśniających.
Z czynności sprawdzająco-wyjaśniających sporządza
się notatkę służbową.
3. W toku przygotowania kontroli mogą być wyko-
rzystywane działania stosowane w audycie wewnętrz-
nym, w rozumieniu przepisów o finansach publicz-
nych.
4. Dla kontroli koordynowanej opracowuje się je-
den program kontroli obejmujący wszystkie podmio-
ty kontrolowane.
5. Kontrolę doraźną w przypadku konieczności
podjęcia działań niecierpiących zwłoki można prze-
prowadzić bez programu kontroli.
6. Dla kontroli przeprowadzanej w trybie uprosz-
czonym nie opracowuje się programu kontroli.
Art. 35. Przed rozpoczęciem kontroli zarządzający
kontrolę mogą zażądać od podmiotu podlegającego
kontroli udostępnienia dokumentów i materiałów do-
tyczących jego działalności.
Art. 36. Kontrolę przeprowadzają pracownicy ko-
mórki do spraw kontroli, a w razie potrzeby inni pra-
cownicy urzędu wojewódzkiego, zwani dalej „kontro-
lującymi”, na podstawie legitymacji służbowej oraz
imiennego upoważnienia określającego przedmiot
i zakres kontroli, wydanego przez wojewodę lub oso-
bę upoważnioną do działania w jego imieniu.
Art. 37. 1. Kontrolujący podlega wyłączeniu od
udziału w kontroli, na wniosek lub z urzędu, jeżeli wy-
niki kontroli mogą dotyczyć jego praw lub obowiąz-
ków albo praw lub obowiązków jego małżonka lub
osoby pozostającej z nim faktycznie we wspólnym po-
życiu, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia
albo osób związanych z nim z tytułu przysposobienia,
opieki lub kurateli. Powody wyłączenia kontrolujące-
go trwają mimo ustania małżeństwa, wspólnego po-
życia, przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Kontrolujący podlega wyłączeniu z urzędu od
udziału w kontroli, której przedmiot stanowią zadania
należące wcześniej do zakresu jego obowiązków jako
pracownika podmiotu kontrolowanego, przez rok od
zakończenia ich wykonania, oraz w razie zaistnienia
w toku kontroli okoliczności mogących wywołać uza-
sadnione wątpliwości co do jego bezstronności.
3. O wyłączeniu decyduje kierownik komórki do
spraw kontroli w stosunku do pracowników tej ko-
mórki albo wojewoda w stosunku do innych pracow-
ników urzędu wojewódzkiego.
Art. 38. 1. Kontrola jest przeprowadzana w siedzi-
bie podmiotu kontrolowanego, w czasie wykonywa-
również poza godzinami pracy i w dniach wolnych od
pracy.
2. Kontrola lub poszczególne jej czynności mogą
być przeprowadzane także poza siedzibą podmiotu
kontrolowanego.
Art. 39. 1. Kontrolujący jest upoważniony do swo-
bodnego poruszania się na terenie podmiotu kontro-
lowanego, bez obowiązku uzyskiwania przepustki.
2. Kontrolujący podlega przepisom o bezpieczeń-
stwie i higienie pracy oraz przepisom o postępowaniu
z materiałami i dokumentami ustawowo chronionymi
oraz innym przepisom obowiązującym w podmiocie
kontrolowanym.
3. W ramach udzielonego upoważnienia kontrolu-
jący ma prawo do:
1) swobodnego wstępu do obiektów i pomieszczeń
podmiotu kontrolowanego;
2) wglądu do wszelkich dokumentów i innych mate-
riałów związanych z działalnością podmiotu kon-
trolowanego, z uwzględnieniem przepisów
o ochronie informacji niejawnych;
Dziennik Ustaw Nr 31 - 2711 - Poz. 206
3) przeprowadzania oględzin majątku należącego do
podmiotu kontrolowanego;
4) sprawdzania przebiegu określonych czynności;
5) żądania od kierownika i pracowników podmiotu
kontrolowanego ustnych i pisemnych wyjaśnień;
6) zabezpieczania dowodów.
Art. 40. Kierownik podmiotu kontrolowanego jest
obowiązany do:
1) niezwłocznego przedstawiania na żądanie kontro-
lującego wszelkich dokumentów i materiałów nie-
zbędnych do przeprowadzenia kontroli oraz za-
pewnienia terminowego udzielania wyjaśnień
przez pracowników;
sprawnego przeprowadzenia kontroli, w szczegól-
ności udostępniania urządzeń technicznych i środ-
ków transportu oraz, w miarę możliwości, oddziel-
nych pomieszczeń z odpowiednim wyposaże-
niem;
3) sporządzenia na żądanie kontrolującego niezbęd-
nych do kontroli odpisów, kserokopii lub wycią-
gów z dokumentów oraz zestawień i obliczeń
opartych na dokumentach.
Art. 41. 1. Pracownicy podmiotu kontrolowanego
są obowiązani udzielać, w wyznaczonym przez kon-
trolującego terminie, ustnych lub pisemnych wyjaś-
nień w sprawach dotyczących przedmiotu kontroli.
Z ustnych wyjaśnień kontrolujący sporządza protokół.
2. Odmowa udzielenia wyjaśnień przez pracowni-
ków podmiotu kontrolowanego może nastąpić jedy-
nie w przypadkach, gdy wyjaśnienia mają dotyczyć
faktów i okoliczności, których ujawnienie mogłoby
narazić na odpowiedzialność karną, dyscyplinarną,
z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych
lub majątkową wezwanego do złożenia wyjaśnień
albo jego małżonka lub osoby pozostającej z nim fak-
tycznie we wspólnym pożyciu, krewnych i powinowa-
tych do drugiego stopnia, albo osób związanych z nim
z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.
3. Odmowę udzielenia wyjaśnień kontrolujący od-
notowuje w protokole kontroli.
Art. 42. 1. Na wniosek kontrolującego kierownik
podmiotu kontrolowanego zwołuje naradę pokontrol-
ną z udziałem pracowników w celu omówienia stwier-
dzonych nieprawidłowości i wniosków wynikających
z ustaleń kontroli. Naradzie przewodniczy kierownik
podmiotu kontrolowanego.
2. Kierownik podmiotu kontrolowanego uzgadnia
z kontrolującym czas i miejsce odbycia narady, o któ-
rej mowa w ust. 1, a także zapewnia protokołowanie
jej przebiegu.
3. Egzemplarz protokołu z narady, o której mowa
w ust. 1, doręcza się kontrolującemu w terminie z nim
uzgodnionym, nie dłuższym jednak niż 7 dni od dnia
odbycia narady pokontrolnej.
Art. 43. 1. W przypadku ujawnienia w toku kontro-
li okoliczności wskazujących na uzasadnione podej-
rzenie popełnienia przestępstwa lub wykroczenia,
przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowe-
go, lub naruszenia dyscypliny finansów publicznych
kontrolujący niezwłocznie zawiadamia o tym wojewo-
dę na piśmie, za pośrednictwem kierownika komórki
do spraw kontroli.
2. Wojewoda zawiadamia odpowiednio organ po-
wołany do ścigania przestępstw i wykroczeń, organ
powołany do ścigania przestępstw skarbowych i wy-
kroczeń skarbowych oraz właściwego rzecznika dys-
cypliny finansów publicznych o ujawnionych przez
kontrolującego uzasadnionych podejrzeniach popeł-
nienia przestępstwa lub wykroczenia, przestępstwa
skarbowego lub wykroczenia skarbowego oraz czynu
stanowiącego naruszenie dyscypliny finansów
publicznych.
3. Kontrolujący niezwłocznie informuje o stwier-
dzeniu bezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia
lub zdrowia ludzkiego albo niepowetowanej szkody
w mieniu:
1) kierownika podmiotu kontrolowanego;
2) wojewodę.
4. Kierownik podmiotu kontrolowanego jest obo-
wiązany poinformować na piśmie kontrolującego
o działaniach podjętych w celu zapobieżenia występu-
jącemu niebezpieczeństwu lub szkodzie.
5. W przypadku stwierdzenia istotnych uchybień
w działalności jednostki podporządkowanej organowi
samorządu terytorialnego lub innego samorządu wo-
jewoda niezwłocznie zawiadamia o stwierdzonych
nieprawidłowościach nadzorujący ją organ lub organ
zlecający podmiotowi kontrolowanemu realizację za-
dania z zakresu administracji rządowej.
Art. 44. 1. Z ustaleń dokonanych w postępowaniu
kontrolnym sporządza się protokół kontroli.
2. Protokół kontroli podpisują i parafują na każdej
stronie kontrolujący i kierownik podmiotu kontrolo-
wanego. Kierownik podmiotu kontrolowanego podpi-
suje protokół kontroli w terminie 7 dni od dnia jego
otrzymania, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Kierownik podmiotu kontrolowanego może od-
mówić podpisania protokołu kontroli, składając,
przyczyn tej odmowy.
4. Kierownikowi podmiotu kontrolowanego przy-
sługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem proto-
kołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń
zawartych w protokole kontroli.
5. Kierownik podmiotu kontrolowanego może do
czynności wymienionych w ust. 2 i 4 upoważnić na pi-
śmie wskazanego pracownika podmiotu kontrolowa-
nego.
6. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 4, zgłasza
się na piśmie do kierownika komórki do spraw kontro-
li w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kon-
troli.
Dziennik Ustaw Nr 31 - 2712 - Poz. 206
7. Kierownik komórki do spraw kontroli odrzuca
zastrzeżenia, jeżeli zostały zgłoszone przez osobę nie-
uprawnioną, z pominięciem formy pisemnej lub po
upływie terminu.
8. Zastrzeżenia są poddawane analizie przez kon-
trolującego.
9. Kontrolujący przeprowadza dodatkowe czynnoś-
ci kontrolne, jeżeli z analizy zastrzeżeń wynika potrze-
ba ich podjęcia.
10. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń, w całości
lub w części, kontrolujący sporządza stanowisko na
piśmie i przekazuje je do akceptacji kierownikowi ko-
mórki do spraw kontroli.
11. Stanowisko w sprawie zastrzeżeń kierownik
komórki do spraw kontroli przekazuje kierownikowi
podmiotu kontrolowanego.
12. Odmowa podpisania protokołu kontroli przez
kierownika podmiotu kontrolowanego nie stanowi
przeszkody do podpisania protokołu przez kontrolują-
cego i sporządzenia wystąpienia pokontrolnego.
13. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń termin od-
mowy podpisania protokołu wraz z podaniem jej
przyczyn biegnie od dnia doręczenia kierownikowi
podmiotu kontrolowanego stanowiska kierownika ko-
mórki do spraw kontroli wobec zastrzeżeń.
Art. 45. 1. Po zakończeniu kontroli przewidzianej
w planie kontroli kontrolujący sporządza, na podsta-
wie protokołu kontroli, informację o wynikach kontro-
li. Na polecenie wojewody kontrolujący sporządza
również informację o wynikach kontroli doraźnej lub
innej kontroli nieobjętej planem kontroli.
2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera
w szczególności:
1) określenie celu i przedmiotu kontroli oraz czasu jej
prowadzenia;
2) ustalenia kontroli;
3) ocenę działalności podmiotu kontrolowanego
w zakresie dotyczącym kontroli, uwagi i wnioski
z kontroli;
4) wnioski dotyczące doskonalenia działalności pod-
miotu kontrolowanego w zakresie dotyczącym
kontroli.
się jedną informację obejmującą wszystkie podmioty
kontrolowane.
4. Informacja o wynikach kontroli jest przekazywa-
na zarządzającemu kontrolę.
Art. 46. 1. Po zakończeniu postępowania kontrol-
nego kontrolujący sporządza projekt wystąpienia po-
kontrolnego.
2. Przed sporządzeniem projektu wystąpienia po-
kontrolnego kontrolujący, w uzgodnieniu z kierowni-
kiem komórki do spraw kontroli, może zwrócić się do
kierownika podmiotu kontrolowanego o złożenie,
w wyznaczonym terminie, dodatkowych wyjaśnień
na piśmie dotyczących przedmiotu kontroli, niezbęd-
nych do sporządzenia projektu wystąpienia pokon-
trolnego.
3. Wystąpienie pokontrolne zawiera:
1) ocenę działalności podmiotu kontrolowanego,
wynikającą z ustaleń zawartych w protokole kon-
troli i dodatkowych wyjaśnień, o których mowa
w ust. 2, o ile zostały złożone;
2) opis przyczyn powstania, zakres i skutki stwier-
dzonych nieprawidłowości oraz wskazanie osób
odpowiedzialnych za ich powstanie;
3) uwagi, wnioski i zalecenia w sprawie usunięcia
stwierdzonych nieprawidłowości.
4. Wystąpienie pokontrolne zawiera informacje
o usunięciu przez kierownika podmiotu kontrolowa-
nego, po sporządzeniu protokołu kontroli, nieprawi-
dłowości stwierdzonych w toku kontroli.
5. Wystąpienie pokontrolne przekazuje się zarzą-
dzającemu kontrolę.
6. Zarządzający kontrolę przekazuje wystąpienie
pokontrolne do kierownika podmiotu kontrolowane-
go.
Art. 47. Kierownik podmiotu kontrolowanego, któ-
remu przekazano wystąpienie pokontrolne, w termi-
nie określonym w wystąpieniu, nie krótszym niż
14 dni, informuje wojewodę o sposobie wykorzysta-
nia uwag i wniosków oraz wykonania zaleceń, a także
o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia
działań.
Art. 48. O wynikach przeprowadzonej kontroli,
o której mowa w art. 28 ust. 1 i 2, wojewoda informu-
je właściwe organy wyższego stopnia w rozumieniu
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępo-
wania administracyjnego.
Art. 49. Wojewoda może w każdym czasie zakoń-
czyć kontrolę. Przepisy art. 42-48 stosuje się.
Art. 50. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze
rozporządzenia:
1) szczegółowy tryb i sposób prowadzenia przez wo-
jewodę kontroli, o której mowa w art. 28, i sposób
jej dokumentowania,
2) sposób prowadzenia przez wojewodę kontroli
w trybie uproszczonym,
3) wzór upoważnienia do kontroli, o którym mowa
w art. 36
- uwzględniając potrzebę zapewnienia jednolitej
procedury kontroli, prawidłowego przebiegu kontro-
li oraz jednolitego sposobu postępowania kontrolu-
jącego, wojewody i podmiotu kontrolowanego po
zakończeniu kontroli.
Dziennik Ustaw Nr 31 - 2713 - Poz. 206
Rozdział 4
Rządowa administracja zespolona w województwie
Art. 51. Wojewoda jako zwierzchnik rządowej ad-
ministracji zespolonej w województwie:
1) kieruje nią i koordynuje jej działalność;
2) kontroluje jej działalność;
3) zapewnia warunki skutecznego jej działania;
4) ponosi odpowiedzialność za rezultaty jej działania.
Art. 52. Tryb powoływania i odwoływania orga-
nów rządowej administracji zespolonej w wojewódz-
twie określają odrębne ustawy.
Art. 53. 1. Organy rządowej administracji zespolo-
nej w województwie wykonują swoje zadania i kom-
petencje przy pomocy urzędu wojewódzkiego, chyba
że odrębna ustawa stanowi inaczej.
2. Szczegółową organizację rządowej administra-
cji zespolonej w województwie określa statut urzędu
wojewódzkiego.
3. Do obsługi zadań organów rządowej admini-
stracji zespolonej nieposiadających własnego aparatu
pomocniczego tworzy się w urzędzie wojewódzkim
wydzielone komórki organizacyjne.
4. Regulaminy urzędów obsługujących organy
rządowej administracji zespolonej są zatwierdzane
przez wojewodę.
Art. 54. W celu usprawnienia działania organów
rządowej administracji zespolonej w województwie
wojewoda może tworzyć delegatury urzędów je ob-
sługujących.
Art. 55. Organy rządowej administracji zespolonej
w województwie przekazują wojewodzie informacje
o wynikach prowadzonych, na podstawie odrębnych
ustaw, kontroli ich dotyczących.
Rozdział 5
Niezespolona administracja rządowa
Art. 56. 1. Organami niezespolonej administracji
rządowej są terenowe organy administracji rządowej
podporządkowane właściwemu ministrowi lub cen-
tralnemu organowi administracji rządowej oraz kie-
rownicy państwowych osób prawnych i kierownicy
innych państwowych jednostek organizacyjnych wy-
konujących zadania z zakresu administracji rządowej
w województwie:
1) dowódcy okręgów wojskowych, szefowie woje-
wódzkich sztabów wojskowych, wojskowi komen-
danci uzupełnień;
2) dyrektorzy izb celnych i naczelnicy urzędów cel-
nych;
3) dyrektorzy izb skarbowych, naczelnicy urzędów
skarbowych, dyrektorzy urzędów kontroli skarbo-
wej;
4) dyrektorzy okręgowych urzędów górniczych i spe-
cjalistycznych urzędów górniczych;
5) dyrektorzy okręgowych urzędów miar i naczelnicy
obwodowych urzędów miar;
6) dyrektorzy okręgowych urzędów probierczych
i naczelnicy obwodowych urzędów probierczych;
7) dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki
wodnej;
8) dyrektorzy urzędów morskich;
9) dyrektorzy urzędów statystycznych;
10) dyrektorzy urzędów żeglugi śródlądowej;
11) graniczni i powiatowi lekarze weterynarii;
12) komendanci oddziałów Straży Granicznej, komen-
danci placówek i dywizjonów Straży Granicznej;
13) okręgowi inspektorzy rybołówstwa morskiego;
14) państwowi graniczni inspektorzy sanitarni;
15) regionalni dyrektorzy ochrony środowiska.
2. Powoływanie i odwoływanie organów nie-
zespolonej administracji rządowej następuje na pod-
stawie odrębnych ustaw.
Art. 57. Ustanowienie organów niezespolonej ad-
ministracji rządowej może następować wyłącznie
w drodze ustawy, jeżeli jest to uzasadnione ogólno-
państwowym charakterem wykonywanych zadań lub
terytorialnym zasięgiem działania przekraczającym
obszar jednego województwa.
Art. 58. 1. Organy niezespolonej administracji rzą-
dowej działające w województwie są obowiązane do
składania wojewodzie rocznych informacji o swojej
działalności w województwie, do końca lutego każde-
go roku.
2. W przypadku gdy obszar działalności organu
przekracza obszar jednego województwa, informację,
o której mowa w ust. 1, składa się wszystkim właści-
wym wojewodom.
Rozdział 6
Akty prawa miejscowego stanowione
przez wojewodę
oraz organy niezespolonej administracji rządowej
zawartych w ustawach wojewoda oraz organy nie-
zespolonej administracji rządowej stanowią akty pra-
wa miejscowego obowiązujące w województwie lub
jego części.
2. Organy niezespolonej administracji rządowej
działające w województwie są obowiązane do uzgad-
niania z wojewodą projektów aktów prawa miejsco-
wego stanowionych przez te organy na podstawie od-
rębnych przepisów.
Dziennik Ustaw Nr 31 - 2714 - Poz. 206
Art. 60. 1. W zakresie nieuregulowanym w przepi-
sach powszechnie obowiązujących wojewoda może
wydawać rozporządzenia porządkowe, jeżeli jest to
niezbędne do ochrony życia, zdrowia lub mienia oraz
do zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa
publicznego.
2. Rozporządzenia porządkowe mogą przewidy-
wać, za naruszenie ich przepisów, kary grzywny wy-
mierzane w trybie i na zasadach określonych w usta-
wie z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń
(Dz. U. z 2007 r. Nr 109, poz. 756 oraz z 2008 r. Nr 141,
poz. 888).
3. Rozporządzenie porządkowe wojewoda przeka-
zuje niezwłocznie Prezesowi Rady Ministrów, mar-
szałkowi województwa, starostom, prezydentom
miast, burmistrzom i wójtom, na których terenie roz-
porządzenie ma być stosowane.
Art. 61. 1. Prezes Rady Ministrów uchyla, w trybie
nadzoru, akty prawa miejscowego, w tym rozporzą-
dzenia porządkowe, ustanowione przez wojewodę lub
organy niezespolonej administracji rządowej, jeżeli są
one niezgodne z ustawami lub aktami wydanymi
w celu ich wykonania, a także może je uchylać z po-
wodu niezgodności z polityką Rady Ministrów lub na-
ruszenia zasad rzetelności i gospodarności.
2. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozpo-
rządzenia, tryb kontroli aktów prawa miejscowego
ustanowionych przez wojewodę i organy niezespolo-
nej administracji rządowej, biorąc pod uwagę ko-
wszechnie obowiązującymi oraz polityką Rady Mini-
strów.
Art. 62. Zasady i tryb ogłaszania aktów prawa
miejscowego oraz wydawania wojewódzkiego dzien-
nika urzędowego określają odrębne przepisy.
Art. 63. 1. Każdy, czyj interes prawny lub upraw-
nienie zostały naruszone przepisem aktu prawa miej-
scowego, wydanym przez wojewodę lub organ nie-
zespolonej administracji rządowej, w sprawie z zakre-
su administracji publicznej, może, po bezskutecznym
wezwaniu organu, który wydał przepis, lub organu
upoważnionego do uchylenia przepisu w trybie nad-
zoru do usunięcia naruszenia, zaskarżyć przepis do
sądu administracyjnego.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli w sprawie
orzekał już sąd administracyjny i skargę oddalił.
3. W sprawie wezwania do usunięcia naruszenia
stosuje się przepisy o terminach załatwiania spraw
w postępowaniu administracyjnym.
Art. 64. 1. Przepis art. 63 stosuje się odpowiednio,
gdy wojewoda lub organy niezespolonej administra-
cji rządowej nie wykonują czynności nakazanych pra-
wem albo przez podejmowane czynności prawne lub
faktyczne naruszają prawa osób trzecich.
2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, sąd
administracyjny może nakazać organowi nadzoru wy-
konanie niezbędnych czynności na rzecz skarżącego.
Rozdział 7
Przepisy zmieniające
Art. 65. W ustawie z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo
geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240,
poz. 2027, z późn. zm.
3)
) w art. 6a po ust. 2 dodaje się
ust. 2a w brzmieniu:
go i kartograficznego powołuje i odwołuje woje-
woda, za zgodą Głównego Geodety Kraju.”.
Art. 66. W ustawie z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspek-
cji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2007 r. Nr 44,
poz. 287, z późn. zm.
4)
) w art. 5:
1) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Wojewódzkiego inspektora ochrony środowi-
ska powołuje i odwołuje wojewoda, za zgodą
Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.”;
2) uchyla się ust. 2a.
Art. 67. W ustawie z dnia 7 września 1991 r. o sys-
temie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572,
z późn. zm.
5)
) w art. 30 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Kuratora oświaty powołuje i odwołuje wojewo-
da, za zgodą ministra właściwego do spraw
oświaty i wychowania. W przypadku odwołania
kuratora oświaty wojewoda, z dniem odwołania
kuratora, powierza pełnienie jego obowiązków
wicekuratorowi oświaty.”.
Art. 68. W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn.
zm.
6)
) w art. 87:
1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Wojewódzkiego inspektora nadzoru budowla-
nego powołuje i odwołuje wojewoda, za zgodą
Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.”;
2) uchyla się ust. 2.
-------
3)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, z 2007 r.
Nr 21, poz. 125 oraz z 2008 r. Nr 201, poz. 1237 i Nr 227,
poz. 1505.
4)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 75, poz. 493, Nr 88,
poz. 587 i Nr 124, poz. 859, z 2008 r. Nr 138, poz. 865,
Nr 199, poz. 1227 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 18,
poz. 97.
5)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281,
poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788,
Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400
i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208,
poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273,
Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180,
poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416,
Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618 oraz
z 2009 r. Nr 6, poz. 33.
6)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, z 2007 r.
Nr 88, poz. 587, Nr 99, poz. 665, Nr 127, poz. 880, Nr 191,
poz. 1373 i Nr 247, poz. 1844, z 2008 r. Nr 145, poz. 914,
Nr 199, poz. 1227, Nr 206, poz. 1287, Nr 210, poz. 1321
i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97.
Dziennik Ustaw Nr 31 - 2715 - Poz. 206
Art. 69. W ustawie z dnia 13 października 1998 r. -
Przepisy wprowadzające ustawy reformujące admini-
strację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872, z późn.
zm.
7)
) w art. 5 uchyla się ust. 5.
Art. 70. W ustawie z dnia 20 lipca 2000 r. o ogła-
szaniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449)
w art. 13 po pkt 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu:
„8a) rozstrzygnięcia nadzorcze dotyczące aktów pra-
wa miejscowego stanowionych przez jednostki
samorządu terytorialnego;”.
Art. 71. W ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o ja-
kości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U.
z 2005 r. Nr 187, poz. 1577, z późn. zm.
8)
) w art. 19
ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Wojewódzkiego inspektora powołuje i odwołuje
wojewoda, za zgodą Głównego Inspektora.”.
Art. 72. W ustawie z dnia 6 września 2001 r.
o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125,
poz. 874, z późn. zm.
9)
) w art. 53 ust. 4 otrzymuje
brzmienie:
„4. Wojewódzkiego inspektora powołuje i odwołuje
wojewoda, za zgodą Głównego Inspektora.”.
Art. 73. W ustawie z dnia 6 września 2001 r. - Pra-
wo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271,
Nr 227, poz. 1505 i Nr 234, poz. 1570 oraz z 2009 r.
Nr 18, poz. 97) w art. 113 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego
powołuje i odwołuje wojewoda, za zgodą Głów-
nego Inspektora Farmaceutycznego.”.
Art. 74. W ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r.
o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694,
z późn. zm.
10)
) art. 6 otrzymuje brzmienie:
„Art. 6. W sprawach należących do właściwości wo-
jewody, w których wojewoda jest organem
właściwym do rozpatrzenia odwołania
w sprawach uregulowanych w ustawie lub
organem wyższego stopnia jest Szef Urzędu
do Spraw Cudzoziemców, nie stosuje się
jewodzie i administracji rządowej w woje-
wództwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206).”.
Art. 75. W ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochro-
nie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162,
poz. 1568, z późn. zm.
11)
) w art. 91 ust. 1 otrzymuje
brzmienie:
„1. Wojewódzkiego konserwatora zabytków powołu-
je i odwołuje wojewoda, za zgodą Generalnego
Konserwatora Zabytków.”.
Art. 76. W ustawie z dnia 18 grudnia 2003 r.
o ochronie roślin (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 849
i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 20, poz. 106)
w art. 88 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Wojewódzkiego inspektora powołuje i odwołuje
wojewoda, za zgodą Głównego Inspektora.”.
Art. 77. W ustawie z dnia 6 stycznia 2005 r.
o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o ję-
zyku regionalnym (Dz. U. Nr 17, poz. 141 i Nr 62,
poz. 550) w art. 22 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Wojewoda może ustanowić pełnomocnika do
spraw mniejszości narodowych i etnicznych.
Przepisu art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia
2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej
w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206) nie sto-
suje się.”.
Rozdział 8
Przepisy przejściowe i końcowe
Art. 78. 1. Z dniem 1 kwietnia 2009 r. wojewodowie
i wicewojewodowie powołani na podstawie ustawy
uchylanej w art. 82 stają się odpowiednio wojewoda-
mi i wicewojewodami w rozumieniu niniejszej ustawy.
2. Z dniem 1 kwietnia 2009 r. delegatury urzędów
wojewódzkich utworzone na podstawie art. 36 ust. 1
ustawy uchylanej w art. 82 stają się delegaturami
urzędów wojewódzkich, o których mowa w art. 14 ni-
niejszej ustawy.
3. Z dniem 1 kwietnia 2009 r. delegatury komend,
inspektoratów i innych jednostek organizacyjnych
stanowiących aparat pomocniczy kierowników zespo-
lonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich, utwo-
rzone na podstawie art. 36 ust. 2 ustawy uchylanej
w art. 82, stają się delegaturami urzędów obsługują-
cych organy rządowej administracji zespolonej w wo-
jewództwie, o których mowa w art. 2 pkt 2 niniejszej
ustawy.
4. Z dniem 1 kwietnia 2009 r. pracownicy delega-
tur komend, inspektoratów i innych jednostek organi-
zacyjnych stanowiących aparat pomocniczy kierowni-
ków zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódz-
kich, utworzonych na podstawie art. 36 ust. 2 ustawy
uchylanej w art. 82, stają się pracownikami delegatur
urzędów obsługujących organy rządowej administra-
cji zespolonej w województwie, o których mowa
w art. 2 pkt 2 niniejszej ustawy.
-------
7)
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.
z 1998 r. Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 6, poz. 70, Nr 12,
poz. 136, Nr 17, poz. 228, Nr 19, poz. 239, Nr 52, poz. 632,
Nr 95, poz. 1041 i Nr 122, poz. 1312 oraz z 2001 r. Nr 45,
poz. 497, Nr 100, poz. 1084, Nr 111, poz. 1194 i Nr 145,
poz. 1623.
8)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Nr 171,
poz. 1225 i Nr 208, poz. 1541, z 2007 r. Nr 176, poz. 1238,
z 2008 r. Nr 214, poz. 1346 i Nr 227, poz. 1505 oraz
z 2009 r. Nr 18, poz. 97.
9)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 176, poz. 1238 i Nr 192,
poz. 1381, z 2008 r. Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505
i Nr 234, poz. 1574 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97.
10)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 818 i Nr 165,
poz. 1170, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 180, poz. 1112,
Nr 216, poz. 1367, Nr 227, poz. 1505 i Nr 234, poz. 1570
oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33.
-------
11)
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.
z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 238, poz. 2390, z 2006 r.
Nr 50, poz. 362 i Nr 126, poz. 875 oraz z 2007 r. Nr 192,
poz. 1394.
Dziennik Ustaw Nr 31 - 2716 - Poz. 206
Art. 79. Statuty urzędów wojewódzkich wydane na
podstawie art. 29 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 82 za-
chowują moc do czasu wejścia w życie statutów wyda-
nych na podstawie art. 15 ust. 1 niniejszej ustawy, nie
dłużej jednak niż przez 3 miesiące od dnia wejś-
cia w życie ustawy.
Art. 80. 1. Zachowują moc porozumienia wojewo-
dy z zarządem jednostki samorządu terytorialnego,
właściwym organem innego samorządu lub kierowni-
kiem państwowej osoby prawnej albo innej państwo-
wej jednostki organizacyjnej na obszarze wojewódz-
twa, dotyczące powierzenia, na podstawie art. 33
ust. 1 ustawy uchylanej w art. 82, prowadzenia,
w imieniu wojewody, niektórych spraw z zakresu jego
właściwości.
2. Do porozumień, o których mowa w ust. 1, sto-
suje się przepisy dotychczasowe.
Art. 81. Dotychczasowe przepisy wykonawcze,
wydane na podstawie art. 38 i art. 41 ust. 2 ustawy
uchylanej w art. 82, zachowują moc do czasu wejścia
w życie przepisów wykonawczych wydanych na pod-
stawie art. 21 i art. 61 ust. 2 niniejszej ustawy, nie dłu-
żej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia jej wejścia
w życie.
Art. 82. Traci moc ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r.
o administracji rządowej w województwie (Dz. U.
z 2001 r. Nr 80, poz. 872, z późn. zm.
12)
).
Art. 83. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 kwiet-
nia 2009 r.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński
-------
12)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1407, z 2002 r.
Nr 37, poz. 329, Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 558, Nr 89,
poz. 804 i Nr 200, poz. 1688, z 2003 r. Nr 52, poz. 450,
Nr 137, poz. 1302 i Nr 149, poz. 1452, z 2004 r. Nr 33,
poz. 287, z 2005 r. Nr 33, poz. 288, Nr 90, poz. 757
i Nr 175, poz. 1462 oraz z 2008 r. Nr 199, poz. 1227.

Strona korzysta z plików cookies