• Status

  uchylony

 • Data wydania

  18 czerwca 2009 r.

 • Data publikacji

  23 czerwca 2009 r.

 • Data wejścia w życie

  1 lipca 2009 r.

 • Tematy

 • Sygnatura

  Dz.U. z 2009 r. Nr 97, poz. 816

Strona z 39
Ładowanie dokumentu Załaduj cały dokument
Dziennik Ustaw Nr 97 - 7273 - Poz. 816
Na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska
(Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.
2)
) zarządza
się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa wzory wykazów za-
wierających informacje i dane o zakresie korzystania
ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat,
a także sposób przedstawiania tych informacji i da-
nych.
§ 2. Wzór wykazu zawierającego zbiorcze zesta-
ska oraz o wysokości należnych opłat określa załącz-
nik nr 1 do rozporządzenia.
§ 3. Wzór wykazu zawierającego informacje o ilo-
powietrza, dane, na podstawie których określono te
ilości, oraz informacje o wysokości należnych opłat
określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§ 4. Wzór wykazu zawierającego informacje o ilo-
ści i jakości pobranej wody podziemnej i powierzch-
określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
§ 5. Wzór wykazu zawierającego informacje o ście-
kach wprowadzanych do wód lub do ziemi oraz infor-
macje o wysokości należnych opłat określa załącznik
nr 4 do rozporządzenia.
§ 6. Wzór wykazu zawierającego informacje o skła-
dowanych odpadach oraz informacje o wysokości na-
leżnych opłat określa załącznik nr 5 do rozporządze-
nia.
§ 7. 1. Wykazy prowadzi się w formie pisemnej,
w układzie tabelarycznym.
2. Podmiot korzystający ze środowiska przedkłada
właściwym organom wykazy w formie pisemnej.
taką możliwość, powinien przedłożyć wykazy także
w formie elektronicznej na informatycznych nośni-
kach danych.
§ 8. Traci moc rozporządzenie Ministra Środowi-
ska z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie wzorów wyka-
zów zawierających informacje i dane o zakresie korzy-
stania ze środowiska oraz o wysokości należnych
nych (Dz. U. Nr 252, poz. 2128).
7 dni od dnia ogłoszenia.
Minister Środowiska: M. Nowicki
816
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA
1)
z dnia 18 czerwca 2009 r.
w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska
oraz o wysokości należnych opłat
-------
1)
Minister Środowiska kieruje działem administracji rządo-
wej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzą-
dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r.
w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Śro-
dowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).
2)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 111, poz. 708, Nr 138,
poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199,
poz. 1227, Nr 223, poz. 1464 i Nr 227, poz. 1505 oraz
z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106 i Nr 79, poz. 666.
Dziennik Ustaw Nr 97 - 7274 - Poz. 816
Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 18 czerwca 2009 r. (poz. 816)
Załącznik nr 1
WZÓR
Dziennik Ustaw Nr 97 - 7275 - Poz. 816
Dziennik Ustaw Nr 97 - 7276 - Poz. 816
Załącznik nr 2
WZÓR
Dziennik Ustaw Nr 97 - 7277 - Poz. 816
Dziennik Ustaw Nr 97 - 7278 - Poz. 816
Dziennik Ustaw Nr 97 - 7279 - Poz. 816
Dziennik Ustaw Nr 97 - 7280 - Poz. 816
Dziennik Ustaw Nr 97 - 7281 - Poz. 816
Dziennik Ustaw Nr 97 - 7282 - Poz. 816
Dziennik Ustaw Nr 97 - 7283 - Poz. 816
Dziennik Ustaw Nr 97 - 7284 - Poz. 816
Dziennik Ustaw Nr 97 - 7285 - Poz. 816
Dziennik Ustaw Nr 97 - 7286 - Poz. 816
Dziennik Ustaw Nr 97 - 7287 - Poz. 816
Dziennik Ustaw Nr 97 - 7288 - Poz. 816
Dziennik Ustaw Nr 97 - 7289 - Poz. 816
Dziennik Ustaw Nr 97 - 7290 - Poz. 816
Dziennik Ustaw Nr 97 - 7291 - Poz. 816
Dziennik Ustaw Nr 97 - 7292 - Poz. 816
Załącznik nr 3
WZÓR

Strona korzysta z plików cookies