23

Cze 2009

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 czerwca 2009 r.

w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telefonicznych

Sygnatura:

Dz.U. z 2009 r. Nr 97, poz. 810

Data publikacji:

23 czerwca 2009 r.

Data wejścia w życie:

6 lipca 2009 r.

Strona z 7
Dziennik Ustaw Nr 97 - 7241 - Poz. 810
Na podstawie art. 73 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r.
- Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800,
z późn. zm.
2)
) zarządza się, co następuje:
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1. 1. Rozporządzenie określa warunki korzysta-
nia:
1) przez abonenta:
a) publicznej sieci telefonicznej z uprawnienia do
zmiany przydzielonego numeru,
b) będącego stroną umowy z dostawcą usług za-
pewniającym przyłączenie do publicznej sieci
telefonicznej operatora z uprawnienia do prze-
niesienia przydzielonego numeru:
- w ramach istniejącej sieci tego samego ope-
ratora,
- do istniejącej sieci innego operatora,
c) będącego stroną umowy z dostawcą usług za-
pewniającym przyłączenie do stacjonarnej
publicznej sieci telefonicznej operatora o zna-
ru dostawcy publicznie dostępnych usług tele-
fonicznych, którego usługi są dostępne w połą-
czonych sieciach,
d) będącego stroną umowy z dostawcą usług za-
pewniającym przyłączenie do ruchomej
publicznej sieci telefonicznej operatora o zna-
czącej pozycji rynkowej z uprawnienia do wy-
boru dostawcy publicznie dostępnych usług te-
lefonicznych, którego usługi są dostępne w po-
łączonych sieciach, w przypadku gdy Prezes
„Prezesem UKE”, na podstawie art. 72
ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo
telekomunikacyjne nałoży obowiązek realizacji
uprawnienia na wyznaczonego operatora
o znaczącej pozycji na tym rynku;
2) przez użytkownika końcowego usługi przedpłaco-
nej świadczonej w ruchomej publicznej sieci tele-
fonicznej z uprawnienia do przeniesienia przydzie-
lonego numeru przy zmianie operatora.
2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o ustawie,
rozumie się przez to ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. -
Prawo telekomunikacyjne.
Rozdział 2
Zmiana przydzielonego numeru
§ 2. 1. Abonent publicznej sieci telefonicznej może
wystąpić z wnioskiem w formie pisemnej do dostaw-
cy usług zapewniającego mu przyłączenie do publicz-
nej sieci telefonicznej o zmianę przydzielonego nume-
ru, jeżeli korzystanie z przydzielonego numeru jest dla
abonenta uciążliwe.
2. We wniosku abonent wykazuje, że korzystanie
z przydzielonego numeru jest uciążliwe, w szczegól-
ności opisuje i wyjaśnia, na czym polega uciążliwość.
Jeżeli uciążliwość polega na występowaniu uciążli-
wych połączeń, to wówczas abonent podaje ich przy-
bliżone daty i godziny.
3. Wniosek abonenta spełniający wymogi, o któ-
rych mowa w ust. 2, podlega rozpatrzeniu i zrealizo-
waniu w terminie 21 dni od dnia jego złożenia, z za-
strzeżeniem § 3.
4. Zrealizowanie wniosku abonenta polega na
przydzieleniu, zamiast dotychczasowego, nowego nu-
meru i jego uruchomieniu.
5. Przed uruchomieniem nowego numeru dostaw-
ca usług, o którym mowa w ust. 1, zawiadamia w for-
mie pisemnej abonenta o przydzieleniu i o terminie
uruchomienia nowego numeru.
6. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 5, po-
winno być doręczone abonentowi w terminie 14 dni
od dnia złożenia wniosku.
§ 3. 1. W przypadku negatywnego rozpatrzenia
wniosku dostawca usług, o którym mowa w § 2 ust. 1,
w terminie 21 dni od dnia jego złożenia, zawiadamia
w formie pisemnej abonenta o odmowie zmiany przy-
dzielonego numeru wraz z podaniem uzasadnienia.
2. Odmowa zmiany przydzielonego numeru z po-
wodu braku możliwości technicznych może być udzie-
lona abonentowi w przypadku wydania przez Prezesa
UKE decyzji, o której mowa w art. 74 ust. 2 ustawy,
zwanej dalej „decyzją Prezesa UKE”, w przedmiocie
zawieszenia uprawnienia, o którym mowa w art. 69
ustawy.
3. Jeżeli w dniu złożenia wniosku abonenta toczy
się albo w okresie 21 dni od dnia złożenia wniosku zo-
stało wszczęte postępowanie w celu wydania decyzji
Prezesa UKE w przedmiocie zawieszenia uprawnienia,
o którym mowa w art. 69 ustawy, dostawca usług,
o którym mowa w § 2 ust. 1, niezwłocznie zawiadamia
w formie pisemnej abonenta o powyższej okoliczności.
810
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
1)
z dnia 17 czerwca 2009 r.
w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telefonicznych
-------
1)
Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rzą-
dowej - łączność, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporzą-
dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r.
w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra
Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).
2)
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.
z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362
i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 104,
poz. 708 i 711, Nr 170, poz. 1217, Nr 220, poz. 1600,
Nr 235, poz. 1700 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 23,
poz. 137, Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 556, z 2008 r. Nr 17,
poz. 101 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 11, poz. 59,
Nr 18, poz. 97 i Nr 85, poz. 716.
Dziennik Ustaw Nr 97 - 7242 - Poz. 810
4. Po otrzymaniu decyzji Prezesa UKE w wyniku
postępowania, o którym mowa w ust. 3, dostawca
usług, o którym mowa w § 2 ust. 1, zawiadamia w for-
mie pisemnej abonenta, w terminie 14 dni od dnia
otrzymania tej decyzji, o odmowie zmiany przydzielo-
nego numeru wraz z podaniem uzasadnienia. Zawia-
domienie o odmowie powinno określać wynikający
z decyzji Prezesa UKE termin realizacji uprawnienia
abonenta do zmiany przydzielonego numeru.
5. Jeżeli Prezes UKE w wyniku postępowania,
o którym mowa w ust. 3, wyda decyzję odmawiającą
zawieszenia uprawnienia, o którym mowa w art. 69
ustawy, wniosek abonenta zostaje zrealizowany w ter-
minie 14 dni od dnia doręczenia dostawcy usług lub
operatorowi tej decyzji. Dostawca usług zawiadamia
abonenta, w formie pisemnej, w tym terminie o no-
wym przydzielonym numerze i o terminie jego uru-
chomienia.
Rozdział 3
Przeniesienie przydzielonego numeru przy zmianie
lokalizacji
§ 4. 1. Abonent stacjonarnej publicznej sieci tele-
fonicznej w przypadku zmiany miejsca zamieszkania,
siedziby lub miejsca wykonywania działalności, zwa-
nych dalej „lokalizacją”, może wystąpić z wnioskiem
w formie pisemnej do dostawcy usług zapewniające-
go mu przyłączenie do stacjonarnej publicznej sieci
telefonicznej operatora o przeniesienie przydzielone-
go numeru do nowej lokalizacji w ramach istniejącej
sieci tego samego operatora.
2. Wniosek abonenta podlega rozpatrzeniu i zreali-
zowaniu w terminie 21 dni od dnia jego złożenia, z za-
strzeżeniem § 5.
3. Zrealizowanie wniosku abonenta polega na
przeniesieniu przydzielonego numeru do nowej loka-
lizacji i jego uruchomieniu.
4. Przed uruchomieniem przydzielonego numeru
w nowej lokalizacji dostawca usług, o którym mowa
w ust. 1, zawiadamia w formie pisemnej abonenta
o przeniesieniu przydzielonego numeru do nowej lo-
kalizacji i o terminie jego uruchomienia.
5. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 4, po-
winno być doręczone abonentowi w terminie 14 dni
od dnia złożenia wniosku.
§ 5. 1. W przypadku negatywnego rozpatrzenia
wniosku dostawca usług, o którym mowa w § 4 ust. 1,
w terminie 21 dni od dnia złożenia tego wniosku za-
wiadamia, w formie pisemnej, abonenta o odmowie
przeniesienia przydzielonego numeru do nowej loka-
lizacji wraz z podaniem uzasadnienia.
2. Odmowa przeniesienia przydzielonego numeru
może być udzielona abonentowi stacjonarnej publicz-
nej sieci telefonicznej wyłącznie w przypadku:
1) braku możliwości technicznych, stwierdzonego
decyzją Prezesa UKE w przedmiocie zawieszenia
uprawnienia, o którym mowa w art. 70 ustawy;
2) gdy nowa lokalizacja abonenta znajduje się:
a) poza obszarem sieci telekomunikacyjnej opera-
tora obsługującego zakończenie sieci abonenta,
b) w strefie numeracyjnej innej niż lokalizacja,
w której przydzielono abonentowi numer geo-
graficzny.
3. Jeżeli w dniu złożenia wniosku abonenta toczy
się albo w okresie 21 dni od dnia złożenia wniosku zo-
stało wszczęte postępowanie w celu wydania decyzji
Prezesa UKE w przedmiocie zawieszenia uprawnienia,
o którym mowa w art. 70 ustawy, dostawca usług,
o którym mowa w § 4 ust. 1, niezwłocznie zawiadamia
w formie pisemnej abonenta o powyższej okoliczności.
4. Po otrzymaniu decyzji Prezesa UKE w wyniku po-
stępowania, o którym mowa w ust. 3, dostawca usług,
o którym mowa w § 4 ust. 1, zawiadamia w formie
nia tej decyzji, o odmowie przeniesienia przydzielone-
go numeru wraz z podaniem uzasadnienia. Zawiado-
mienie o odmowie powinno określać wynikający z de-
cyzji Prezesa UKE termin realizacji uprawnienia abo-
nenta do przeniesienia przydzielonego numeru.
rym mowa w ust. 3, wyda decyzję odmawiającą zawie-
szenia uprawnienia, o którym mowa w art. 70 ustawy,
wniosek abonenta zostaje zrealizowany w terminie
14 dni od dnia doręczenia dostawcy lub operatorowi
tej decyzji. Dostawca usług zawiadamia abonenta,
w formie pisemnej, w tym terminie o nowym przydzie-
lonym numerze i o terminie jego uruchomienia.
Rozdział 4
Przeniesienie przydzielonego numeru przy zmianie
dostawcy usług zapewniającego przyłączenie
do publicznej sieci telefonicznej
§ 6. 1. Abonent będący stroną umowy z dostawcą
usług zapewniającym przyłączenie do stacjonarnej
lub ruchomej publicznej sieci telefonicznej, w celu re-
alizacji uprawnienia, o którym mowa w art. 71
ust. 1 ustawy, występuje z wnioskiem w formie pi-
semnej do nowego dostawcy usług o przeniesienie
przydzielonego numeru do tego dostawcy, zwanego
dalej „nowym dostawcą”.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien za-
wierać:
1) w przypadku abonenta będącego osobą fizyczną:
a) imię i nazwisko,
b) numer PESEL, a w przypadku osoby nieposia-
dającej numeru PESEL - nazwę i numer doku-
mentu stwierdzającego tożsamość,
c) adres korespondencyjny;
2) w przypadku abonenta niebędącego osobą fizycz-
ną:
a) nazwę,
b) numer identyfikacyjny REGON lub NIP, o ile zo-
stał nadany, lub numer w rejestrze przedsię-
biorców albo ewidencji działalności gospodar-
czej lub innym właściwym rejestrze prowadzo-
nym w państwie członkowskim,
c) siedzibę i adres korespondencyjny;
Dziennik Ustaw Nr 97 - 7243 - Poz. 810
3) przydzielony numer, o przeniesienie którego
wnioskuje abonent, a w przypadku abonentów bę-
dących stroną umowy z dostawcą usług zapew-
niającym przyłączenie do stacjonarnej publicznej
sieci telefonicznej - także adres zakończenia sie-
ci;
4) adres, pod który zostanie przeniesiony numer -
w przypadku abonentów będących stroną umowy
z dostawcą usług zapewniającym przyłączenie do
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej;
5) numery telefonów albo numery lub numer umo-
wy o świadczenie publicznie dostępnych usług te-
lekomunikacyjnych z dotychczasowym dostawcą
- w przypadku przenoszenia więcej niż jednego
numeru;
6) wybrany przez abonenta sposób poinformowania
go o rozpoczęciu świadczenia usług:
a) telefonicznie,
b) za pomocą komunikatu tekstowego albo
c) za pośrednictwem poczty elektronicznej.
3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, abonent
dołącza oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik
do rozporządzenia, oraz może dołączyć pełnomocnic-
niesieniem numeru, w szczególności do wypowiedze-
nia w imieniu abonenta umowy z dotychczasowym
dostawcą, udzielone nowemu dostawcy w formie
pisemnej pod rygorem nieważności. Udzielenie pełno-
mocnictwa jest obowiązkowe, jeżeli przeniesienie nu-
meru następuje zgodnie z art. 71a ustawy. Wniosek,
o którym mowa w ust. 1, złożony bez wymaganych za-
łączników pozostawia się bez rozpatrzenia, o czym
abonent zostaje niezwłocznie zawiadomiony przez no-
wego dostawcę w formie pisemnej wraz z podaniem
przyczyny i załączonym wzorem oświadczenia.
4. Termin na rozpatrzenie przez nowego dostawcę
wniosku, o którym mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem
ust. 12, wynosi odpowiednio:
1) 6 godzin roboczych, gdy abonent będący stroną
umowy z dostawcą usług zapewniającym przyłą-
czenie do ruchomej publicznej sieci telefonicznej
składa wniosek osobiście w jednostce organiza-
cyjnej nowego dostawcy;
2) 1 dzień roboczy, gdy abonent będący stroną umo-
wy z dostawcą usług zapewniającym przyłączenie
do stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej skła-
da wniosek osobiście w jednostce organizacyjnej
nowego dostawcy;
3) 3 dni robocze, gdy abonent będący stroną umowy
z dostawcą usług zapewniającym przyłączenie do
ruchomej publicznej sieci telefonicznej składa
wniosek w inny sposób niż określony w pkt 1;
4) 14 dni roboczych, gdy abonent będący stroną
umowy z dostawcą usług zapewniającym przyłą-
czenie do stacjonarnej publicznej sieci telefonicz-
nej składa wniosek w inny sposób niż określony
w pkt 2.
5. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wnios-
ku, o którym mowa w ust. 1, nowy dostawca nie-
zwłocznie zawiera z abonentem umowę o świadcze-
z przeniesieniem przydzielonego numeru, która po-
winna w szczególności określać termin rozpoczęcia
świadczenia usług przez nowego dostawcę, zgodny
z terminem rozwiązania umowy z dotychczasowym
dostawcą.
6. Przeniesienie numeru następuje z dniem roz-
wiązania umowy o świadczenie publicznie dostęp-
nych usług telekomunikacyjnych z dotychczasowym
dostawcą.
7. Przeniesienie numeru, na wyraźne żądanie abo-
nenta zawarte w oświadczeniu, o którym mowa
w ust. 3, następuje nie później niż w terminie:
1) 1 dnia roboczego - w przypadku abonentów bę-
dących stroną umowy z dostawcą usług zapew-
niającym przyłączenie do ruchomej publicznej sie-
ci telefonicznej, lub
2) 7 dni roboczych - w przypadku abonentów będą-
cych stroną umowy z dostawcą usług zapewniają-
cym przyłączenie do stacjonarnej publicznej sieci
telefonicznej
- od dnia zawarcia umowy, o której mowa w ust. 5,
albo w późniejszym terminie w trakcie trwania do-
tychczasowej umowy, wskazanym przez abonenta.
8. Przeniesienie przydzielonego numeru nie może
powodować przerwy w świadczeniu usług telekomu-
nikacyjnych dłuższej niż:
1) 3 godziny w porze nocnej pomiędzy godziną
0
00
a3
00
- w przypadku abonentów będących
stroną umowy z dostawcą usług zapewniającym
przyłączenie do ruchomej publicznej sieci telefo-
nicznej lub
2) 24 godziny, liczone od określonego w umowie,
o której mowa w ust. 5, dnia rozpoczęcia świad-
czenia tych usług - w przypadku abonentów bę-
dących stroną umowy z dostawcą usług zapew-
niającym przyłączenie do stacjonarnej publicznej
sieci telefonicznej
- chyba że abonent wyraził w umowie zgodę na
dłuższą przerwę, określając czas jej trwania.
9. W dniu przeniesienia numeru nowy dostawca
informuje abonenta o rozpoczęciu świadczenia usług
w sposób wskazany we wniosku, o którym mowa
w ust. 1, oraz niezwłocznie przesyła pisemne potwier-
dzenie przeniesienia numeru.
10. W przypadku braku możliwości technicznych,
stwierdzonego decyzją Prezesa UKE w przedmiocie
zawieszenia uprawnienia, o którym mowa w art. 71
ustawy, nowy dostawca niezwłocznie zawiadamia
abonenta, w formie pisemnej, o odmowie przeniesie-
nia przydzielonego numeru wraz z podaniem uzasad-
nienia.
11. W przypadku gdy lokalizacja wnioskującego
abonenta, będącego stroną umowy z dostawcą usług
zapewniającym przyłączenie do stacjonarnej publicz-
nej sieci telefonicznej, znajduje się:
1) poza obszarem sieci telekomunikacyjnej operato-
ra, do którego zapewnia przyłączenie nowy do-
stawca,
Dziennik Ustaw Nr 97 - 7244 - Poz. 810
2) w strefie numeracyjnej innej niż lokalizacja, w któ-
rej przydzielono abonentowi numer geograficzny
- nowy dostawca odmawia zawarcia umowy
o świadczenie publicznie dostępnych usług teleko-
munikacyjnych z przeniesieniem przydzielonego nu-
meru.
12. Jeżeli w dniu złożenia wniosku, o którym mo-
wa w ust. 1, toczy się postępowanie w celu wydania
decyzji Prezesa UKE w przedmiocie zawieszenia
uprawnienia, o którym mowa w art. 71 ustawy, nowy
dostawca wstrzymuje rozpatrzenie wniosku i nie-
zwłocznie zawiadamia w formie pisemnej abonenta
o powyższej okoliczności.
13. Po otrzymaniu decyzji Prezesa UKE zawiesza-
jącej realizację uprawnienia, o którym mowa w art. 71
ustawy, w wyniku postępowania, o którym mowa
w ust. 12, nowy dostawca przesyła zawiadomienie
abonentowi, w formie pisemnej, w terminie 3 dni od
dnia otrzymania tej decyzji, o odmowie przeniesienia
przydzielonego numeru wraz z podaniem uzasadnie-
nia. Zawiadomienie o odmowie przeniesienia przy-
dzielonego numeru powinno określać wynikający
z decyzji Prezesa UKE termin upływu zawieszenia
uprawnienia, o którym mowa w art. 71 ustawy.
14. Jeżeli Prezes UKE w wyniku postępowania,
o którym mowa w ust. 12, wyda decyzję odmawiającą
zawieszenia realizacji uprawnienia, o którym mowa
w art. 71 ustawy, w terminie 3 dni od dnia doręczenia
nowemu dostawcy lub operatorowi tej decyzji nowy
dostawca przesyła abonentowi pisemne zawiadomie-
nie o możliwości zawarcia umowy o świadczenie
publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych
z przeniesieniem przydzielonego numeru.
15. Oświadczenia składane w imieniu abonenta
przez nowego dostawcę uznaje się za doręczone do-
tychczasowemu dostawcy w momencie wprowadze-
nia do systemu elektronicznej wymiany danych.
§ 7. 1. Użytkownik końcowy usługi przedpłaconej
świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicz-
nej, zwany dalej „użytkownikiem”, w celu realizacji
uprawnienia, o którym mowa w art. 71 ust. 1 ustawy,
występuje z wnioskiem w formie pisemnej do nowe-
go dostawcy o przeniesienie przydzielonego numeru
do tego dostawcy.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien za-
wierać:
1) w przypadku użytkownika będącego osobą fizycz-
ną:
a) imię i nazwisko,
b) numer PESEL, a w przypadku osoby nieposia-
dającej numeru PESEL - nazwę i numer doku-
mentu stwierdzającego tożsamość,
c) adres korespondencyjny;
2) w przypadku użytkownika niebędącego osobą
fizyczną:
a) nazwę,
b) numer identyfikacyjny REGON lub NIP, o ile zo-
stał nadany, lub numer w rejestrze przedsię-
biorców albo ewidencji działalności gospodar-
czej lub innym właściwym rejestrze prowadzo-
nym w państwie członkowskim,
c) siedzibę i adres korespondencyjny;
3) przydzielony numer, o którego przeniesienie
wnioskuje użytkownik;
4) numery telefonów albo numery lub numer umo-
wy o świadczenie publicznie dostępnych usług te-
lekomunikacyjnych z dotychczasowym dostawcą
- w przypadku przenoszenia więcej niż jednego
numeru;
5) proponowany termin przeniesienia numeru;
6) wybrany przez użytkownika sposób poinformowa-
nia go o rozpoczęciu świadczenia usług:
a) telefonicznie,
b) za pomocą komunikatu tekstowego albo
c) za pośrednictwem poczty elektronicznej.
3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, użytkow-
nik dołącza oświadczenie, którego wzór stanowi za-
łącznik do rozporządzenia, oraz pełnomocnictwo do
przeprowadzenia czynności związanych z przeniesie-
niem numeru, udzielone nowemu dostawcy usług
w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wnio-
sek, o którym mowa w ust. 1, złożony bez wymaga-
nych załączników pozostawia się bez rozpatrzenia,
o czym użytkownik zostaje niezwłocznie zawiadomio-
ny przez nowego dostawcę w formie pisemnej wraz
z podaniem przyczyny i załączonym wzorem oświad-
czenia.
4. Przeniesienie numeru następuje nie później niż
w terminie jednego dnia roboczego od dnia złożenia
wniosku, o którym mowa w ust. 1, o ile użytkownik
nie wskazał we wniosku innego terminu.
5. Przeniesienie przydzielonego numeru nie może
powodować przerwy w świadczeniu usług telekomu-
nikacyjnych dłuższej niż 3 godziny w porze nocnej po-
między godziną 0
00
a3
00
, chyba że użytkownik wyra-
ził we wniosku zgodę na dłuższą przerwę, określając
czas jej trwania.
6. Do użytkownika stosuje się odpowiednio prze-
pisy § 6 ust. 9, 10, 12-15.
§ 8. Komunikacja między dotychczasowym a no-
wym dostawcą odbywa się wyłącznie w formie elek-
tronicznej wymiany danych, w sposób zabezpieczony
przed dostępem osób nieuprawnionych.
Rozdział 5
Wybór dostawcy publicznie dostępnych usług
telefonicznych
§ 9. 1. Abonent będący stroną umowy z dostawcą
usług zapewniającym przyłączenie do stacjonarnej
publicznej sieci telefonicznej operatora o znaczącej
pozycji rynkowej może wybrać dostawcę publicznie
dostępnych usług telefonicznych przez numer dostę-
pu lub preselekcję.
2. Abonent, o którym mowa w ust. 1, dokonuje
wyboru dostawcy publicznie dostępnych usług telefo-
nicznych przez numer dostępu, przez wybranie pod-
czas inicjowania połączenia ciągu cyfr zawierającego
numer dostępu dostawcy usług, zwany dalej „NDS”,
zgodnego ze schematem wybierania określonym
w planie numeracji krajowej.
Dziennik Ustaw Nr 97 - 7245 - Poz. 810
3. Abonent, o którym mowa w ust. 1, dokonuje
wyboru dostawcy publicznie dostępnych usług telefo-
nicznych przez preselekcję, przez złożenie zlecenia
w formie pisemnej kierowania wskazanych rodzajów
połączeń do wybranego dostawcy publicznie dostęp-
nych usług telefonicznych bez konieczności wybiera-
nia NDS, zwanego dalej „zleceniem preselekcji”.
4. W przypadku gdy abonent, o którym mowa
w ust. 1, w celu realizacji danego połączenia nie wy-
bierze ciągu cyfr zgodnego ze schematem wybierania
określonym w planie numeracji krajowej, dostawca
usług zapewniający przyłączenie do stacjonarnej
publicznej sieci telefonicznej operatora o znaczącej
pozycji rynkowej przekazuje informację słowną o bra-
daniem prawidłowego schematu wybierania.
5. Przez NDS i zlecenie preselekcji mogą być reali-
zowane następujące rodzaje połączeń telefonicznych:
1) krajowe obejmujące:
a) połączenia miejscowe i strefowe,
b) połączenia międzystrefowe,
c) połączenia z sieci stacjonarnej do sieci rucho-
mej,
d) inne połączenia lub usługi wykorzystujące tech-
niki komutacji, z wyjątkiem połączeń do nume-
rów alarmowych;
2) międzynarodowe.
6. W przypadku gdy abonent, o którym mowa
w ust. 1, w celu realizacji danego połączenia nie wy-
bierze dostawcy publicznie dostępnych usług telefo-
nicznych przez NDS albo zlecenie preselekcji, połącze-
nie jest realizowane przez dostawcę usług zapewnia-
jącego przyłączenie do stacjonarnej publicznej sieci
telefonicznej operatora o znaczącej pozycji rynkowej.
7. Wybór przez abonenta dostawcy publicznie do-
stępnych usług telefonicznych przez zlecenie prese-
lekcji nie może ograniczać możliwości wyboru dowol-
nego dostawcy tych usług przez NDS.
8. Wybór przez abonenta dostawcy publicznie do-
stępnych usług telefonicznych przez zlecenie prese-
niony lub wycofany.
§ 10. Jeżeli abonent, o którym mowa w § 9 ust. 1,
dla realizacji danego połączenia wybierze przez nu-
mer dostępu dostawcę publicznie dostępnych usług
telefonicznych, którego NDS:
1) nie jest jeszcze uruchomiony przez operatora
o znaczącej pozycji rynkowej, operator ten przeka-
zuje informację słowną o braku możliwości reali-
zacji danego rodzaju połączenia telefonicznego;
2) jest uruchomiony przez operatora o znaczącej po-
zycji rynkowej, ale wybrany dostawca nie realizu-
je tego rodzaju połączeń w danej strefie numera-
cyjnej, operator o znaczącej pozycji rynkowej prze-
kazuje informację słowną o braku możliwości re-
alizacji danego rodzaju połączenia telefonicznego.
§ 11. 1. Abonent, o którym mowa w § 9 ust. 1, mo-
że wybrać przez zlecenie preselekcji jednego dostaw-
cę publicznie dostępnych usług telefonicznych w za-
kresie połączeń krajowych, z uwzględnieniem ust. 2,
oraz jednego w zakresie połączeń międzynarodo-
wych, co nie wyklucza wyboru tego samego dostaw-
cy usług dla połączeń krajowych i międzynarodo-
wych.
2. Zlecenie preselekcji dotyczące krajowych połą-
lefoniczne oferowane przez wybranego dostawcę
publicznie dostępnych usług telefonicznych w danej
strefie numeracyjnej.
3. Abonent, o którym mowa w § 9 ust. 1, składa
w formie pisemnej zlecenie preselekcji do dostawcy
usług zapewniającego przyłączenie do stacjonarnej
publicznej sieci telefonicznej operatora o znaczącej
pozycji rynkowej. Zlecenie preselekcji może być dorę-
czone przez dostawcę publicznie dostępnych usług te-
lefonicznych, na rzecz którego ma być ustanowiona
preselekcja.
4. Zlecenie preselekcji podlega rozpatrzeniu i zre-
alizowaniu w terminie 14 dni od dnia jego złożenia do
dostawcy usług zapewniającego przyłączenie do sta-
cjonarnej publicznej sieci telefonicznej operatora
o znaczącej pozycji rynkowej, z zastrzeżeniem § 12.
5. Przed zrealizowaniem zlecenia preselekcji do-
stawca usług zapewniający przyłączenie do stacjonar-
nej publicznej sieci telefonicznej operatora o znaczą-
cej pozycji rynkowej zawiadamia w formie pisemnej
abonenta oraz wybranego dostawcę usług o terminie
rozpoczęcia kierowania wskazanych rodzajów połą-
czeń telefonicznych do wybranego dostawcy publicz-
nie dostępnych usług telefonicznych.
§ 12. 1. W przypadku negatywnego rozpatrzenia
zlecenia preselekcji dostawca usług zapewniający
przyłączenie do stacjonarnej publicznej sieci telefo-
nicznej operatora o znaczącej pozycji rynkowej, w ter-
minie 14 dni od dnia złożenia tego zlecenia, zawiada-
mia w formie pisemnej:
1) abonenta o odmowie realizacji zlecenia preselek-
cji wraz z podaniem uzasadnienia;
2) wybranego przez abonenta dostawcę publicznie
zacji zlecenia preselekcji wraz z podaniem uzasad-
nienia.
2. Odmowa realizacji zlecenia preselekcji może
być udzielona abonentowi wyłącznie w przypadku:
1) braku możliwości technicznych, stwierdzonego
decyzją Prezesa UKE w przedmiocie zawieszenia
uprawnienia, o którym mowa w art. 72 ust. 1 usta-
wy;
2) braku punktu styku sieci operatora, o którym mo-
wa w § 9 ust. 1, z siecią, w której realizowane są
usługi dostawcy wybranego przez abonenta
w drodze zlecenia preselekcji.
3. Jeżeli w dniu złożenia zlecenia preselekcji toczy
się albo w okresie 14 dni od dnia złożenia tego zlece-
nia zostało wszczęte postępowanie w celu wydania
Dziennik Ustaw Nr 97 - 7246 - Poz. 810
decyzji Prezesa UKE w przedmiocie zawieszenia
uprawnienia, o którym mowa w art. 72 ust. 1 ustawy,
dostawca usług, o którym mowa w § 9 ust. 1, nie-
zwłocznie zawiadamia w formie pisemnej abonenta
o powyższej okoliczności.
4. Po otrzymaniu decyzji Prezesa UKE w wyniku
postępowania, o którym mowa w ust. 3, dostawca
usług, o którym mowa w § 9 ust. 1, zawiadamia w for-
mie pisemnej abonenta, w terminie 14 dni od dnia
otrzymania tej decyzji, o odmowie realizacji zlecenia
preselekcji wraz z podaniem uzasadnienia. Zawiado-
mienie o odmowie powinno określać wynikający z de-
cyzji Prezesa UKE termin realizacji uprawnienia abo-
nenta do wyboru dowolnego dostawcy publicznie do-
stępnych usług telefonicznych.
5. Jeżeli Prezes UKE, w wyniku postępowania,
o którym mowa w ust. 3, wyda decyzję odmawiającą
zawieszenia uprawnienia, o którym mowa w art. 72
ust. 1 ustawy, zlecenie preselekcji złożone przez abo-
nenta zostaje zrealizowane w terminie 14 dni od dnia
doręczenia dostawcy lub operatorowi tej decyzji. Do-
stawca usług zawiadamia abonenta oraz wybranego
przez niego dostawcę usług, w formie pisemnej,
w tym terminie o terminie rozpoczęcia kierowania
wskazanych rodzajów połączeń telefonicznych do te-
go wybranego dostawcy publicznie dostępnych usług
telefonicznych.
§ 13. 1. Wniosek abonenta o wycofanie zlecenia
preselekcji podlega realizacji w terminie 14 dni od
przyłączenie do stacjonarnej publicznej sieci telefo-
nicznej operatora o znaczącej pozycji rynkowej. Wnio-
sek o wycofanie zlecenia preselekcji może być dorę-
czony przez dostawcę publicznie dostępnych usług te-
lefonicznych, z usług którego abonent rezygnuje.
2. Przed zrealizowaniem wniosku, o którym mowa
w ust. 1, dostawca usług zapewniający przyłączenie
do stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej operato-
ra o znaczącej pozycji rynkowej zawiadamia w formie
pisemnej abonenta o terminie realizacji wniosku.
§ 14. 1. W przypadku rozszerzenia zakresu ofero-
wanych krajowych połączeń telefonicznych wybrany
nych usług telefonicznych zawiadamia o tym abonen-
ta, wraz z podaniem cennika usług, oraz dostawcę
usług zapewniającego temu abonentowi przyłączenie
do stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej operato-
ra o znaczącej pozycji rynkowej.
2. Preselekcja dla połączeń telefonicznych nowo
oferowanych przez wybranego przez zlecenie prese-
lekcji dostawcę usług jest realizowana w terminie
7 dni od daty doręczenia zawiadomienia, chyba że
abonent złoży w tym terminie wniosek o wycofanie
zlecenia preselekcji do dostawcy usług zapewniające-
go temu abonentowi przyłączenie do stacjonarnej
publicznej sieci telefonicznej operatora o znaczącej
pozycji rynkowej.
§ 15. W przypadku wydania przez Prezesa UKE de-
cyzji, o której mowa w art. 72 ust. 3 ustawy, do wybo-
ru dostawcy publicznie dostępnych usług telefonicz-
nych przez abonenta będącego stroną umowy z do-
stawcą usług zapewniającym przyłączenie do rucho-
mej publicznej sieci telefonicznej operatora o znaczą-
cej pozycji rynkowej stosuje się odpowiednio przepi-
sy § 9-14.
Rozdział 6
Wniosek o interwencję
§ 16. 1. Abonent publicznej sieci telefonicznej mo-
że w każdym czasie wystąpić do Prezesa UKE, na pod-
stawie art. 192 ust. 1 pkt 5 ustawy, z wnioskiem o in-
terwencję w przypadku niezrealizowania albo realizo-
wania jego uprawnienia do zmiany przydzielonego
numeru niezgodnie z przepisami ustawy, rozporzą-
dzenia lub wnioskiem abonenta.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do abo-
nenta publicznej sieci telefonicznej w zakresie upraw-
nienia do przeniesienia przydzielonego numeru w sie-
użytkownika końcowego usługi przedpłaconej świad-
czonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej,
o którym mowa w § 7 ust. 1, w zakresie uprawnienia
do przeniesienia przydzielonego numeru przy zmianie
operatora oraz do abonenta, o którym mowa
w § 9 ust. 1, w zakresie wyboru dostawcy publicznie
dostępnych usług telefonicznych.
Rozdział 7
Przepisy przejściowe i końcowe
§ 17. Abonent publicznej sieci telefonicznej, który
skorzystał z prawa wyboru operatora realizującego
usługi przez zlecenie preselekcji na podstawie przepi-
sów dotychczasowych, zachowuje posiadane upraw-
nienia.
§ 18. Do spraw wszczętych i niezakończonych
przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządze-
nia stosuje się przepisy dotychczasowe.
§ 19. Od dnia wejścia w życie rozporządzenia do
upływu 2 miesięcy od dnia uruchomienia przez Preze-
sa UKE systemu, o którym mowa w art. 71 ust. 4 usta-
wy, termin na rozpatrzenie wniosku, o którym mowa
w § 6 ust. 4 pkt 2, wynosi 7 dni.
§ 20. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem
6 lipca 2009 r.
3)
Minister Infrastruktury: C. Grabarczyk
-------
3)
Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządze-
niem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 1 marca
2006 r. w sprawie warunków korzystania z uprawnień
w publicznych sieciach telefonicznych (Dz. U. Nr 42,
poz. 290).
Dziennik Ustaw Nr 97 - 7247 - Poz. 810
Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 17 czerwca 2009 r. (poz. 810)
WZÓR
OŚWIADCZENIE
Ja niżej podpisany/a .....................................................................................................................................................
(nazwisko i imię)
legitymujący się dokumentem tożsamości
numer PESEL
1)
................................................................................................................................................................
zamieszkały/a ................................................................................................................................................................,
(adres zamieszkania)
działając w imieniu
2)
......................................................................................................................................................
numer identyfikacyjny REGON lub NIP, o ile został nadany, lub numer w rejestrze przedsiębiorców albo
ewidencji działalności gospodarczej lub innym właściwym rejestrze prowadzonym w państwie członkowskim
3)
..........................................................................................................................................................................................
siedziba i adres korespondencyjny
3)
...........................................................................................................................,
w związku z zamiarem:
1) wypowiedzenia umowy o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych z dotychczaso-
wym dostawcą usług .................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................,
(nazwa dotychczasowego dostawcy)
korzystając z uprawnienia do przeniesienia przydzielonego numeru do istniejącej sieci innego operatora
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
(numer/numery będące przedmiotem przeniesienia)
zgodnie z art. 71 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800,
z późn. zm.) oraz
2) zawarcia umowy o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych z przeniesieniem przy-
dzielonego numeru z nowym dostawcą usług .......................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
(nazwa nowego dostawcy)
oświadczam, że jestem świadomy/a konsekwencji, w tym finansowych, wynikających z rozwiązania umo-
wy o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych z dotychczasowym dostawcą przed
upływem okresu, na jaki umowa została zawarta, a także tego, że konsekwencje te nie obciążą nowego do-
stawcy, w szczególności zobowiązania do zwrotu udzielonej ulgi (w wysokości określonej w umowie).
Ponadto oświadczam, że
4)
niniejszym dokonuję wyboru trybu przeniesienia numeru:
1) z zachowaniem okresu wypowiedzenia przewidzianego umową z dotychczasowym dostawcą;
2) bez zachowania terminu wypowiedzenia, w ciągu .......... dni roboczych od dnia zawarcia umowy. W tym
przypadku jestem świadomy/a zobowiązania do uiszczenia opłaty dotychczasowemu dostawcy w wysoko-
ści nieprzekraczającej opłaty abonamentowej za okres wypowiedzenia.
.............................................................
(data i czytelny podpis)
-------
1)
W przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL - nazwę i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość.
2)
W przypadku gdy abonent nie jest osobą fizyczną, do oświadczenia konieczne jest dołączenie kopii stosownego pełno-
mocnictwa obejmującego umocowanie do dokonania przeniesienia numeru lub numerów.
3)
Nie dotyczy osób fizycznych.
4)
Niepotrzebne skreślić. Nie dotyczy użytkowników usług przepłaconych.

Strona korzysta z plików cookies