• Status

  obowiązujący

 • Data wydania

  24 grudnia 2013 r.

 • Data publikacji

  13 stycznia 2014 r.

 • Data wejścia w życie

  28 stycznia 2014 r.

 • Sygnatura

  Dz.U. z 2014 r., poz. 64

 • Źródło

  ISAP

Strona z 4
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 13 stycznia 2014 r.
Poz.
64
ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 24 grudnia 2013 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania
w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów
Na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90,
poz. 450, z późn. zm.
1)
) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu
postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz. U. Nr 277,
poz. 2743, z późn. zm.
2)
) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2:
a) po ust. 1a dodaje się ust. 1b i 1c w brzmieniu:
„1b. Wniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę wyższego stopnia przedstawia się nie wcześniej niż
po upływie 10 lat od ostatniego nadania.
1c. Wniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę osobie, która w danym roku nabywa prawo do emery-
tury, przedstawia się najpóźniej w dniu rozwiązania stosunku pracy z tą osobą.”,
b) w ust. 3 dodaje się zdanie piąte i szóste w brzmieniu:
„Wzór wniosku wykazu o nadanie funkcjonariuszom Biura Ochrony Rządu odznaczenia wojskowego o charak-
terze pamiątkowym mającego w nazwie wyraz „Gwiazda” określa załącznik nr 2c do rozporządzenia. Wzór
wniosku o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę określa załącznik nr 2d do rozporządzenia.”;
2) po załączniku nr 2b do rozporządzenia dodaje się załączniki nr 2c i 2d do rozporządzenia w brzmieniu określonym
odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia.
§ 2. 1. Wnioski o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę, które wpłynęły do Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, będą rozpatrzone na podstawie przepisów dotychczasowych.
2. W terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia wnioski o nadanie Medalu za Długoletnią
Służbę mogą być sporządzane i składane do Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na formularzu, którego wzór
określa załącznik nr 1 do rozporządzenia w brzmieniu dotychczasowym.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski
Prezes Rady Ministrów: D. Tusk
1)
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74,
poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168,
poz. 1323, z 2010 r. Nr 155, poz. 1041 oraz z 2011 r. Nr 205, poz. 1207.
2)
Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 151, poz. 1076, z 2010 r. Nr 36, poz. 198 oraz
z 2011 r. Nr 30, poz. 152 i Nr 186, poz. 1102.
Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 64
..................................................................................
Miejscowość i data sporządzenia wniosku wykazu
WNIOSEK WYKAZ O NADANIE ODZNACZENIA WOJSKOWEGO O CHARAKTERZE PAMIĄTKOWYM MAJĄCEGO W NAZWIE WYRAZ GWIAZDA”
dla funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu za nienaganną służbę w związku z działalnością polskich kontyngentów wojskowych poza granicami kraju,
wykonujących zadania określone w art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. z 2004 r. Nr 163, poz. 1712, z późn. zm.)
Lp.
Nr PESEL
Nazwisko,
imiona, im ojca
(należy wypełnić
dużymi literami)
Im
i nazwisko
rodowe matki
(należy wypełnić
dużymi literami)
Data (rok,
miesiąc, dzień)
i miejsce
urodzenia
Obywatelstwo
Poprzednie nazwiska
(rodowe,
z poprzedniego
małżeństwa, sprzed
zmiany w trybie
administracyjnym)
Stopień wojskowy
Nazwa państwa lub nazwa
geograficzna terenu działania
kontyngentu lub prowadzenia
operacji wojskowej czas
pełnienia służby (miesiące, dni)
Czy był/a
karany/a
sądownie?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
2
3
...
Szef Biura Ochrony Rządu
Wnoszę o nadanie ......................................................
(nazwa odznaczenia)
MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Adnotacje Kancelarii Prezydenta RP
Nazwisko, imię i telefon osoby, która sporządziła wniosek 
Załączniki do rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 24 grudnia 2013 r. (poz. 64)
Załącznik nr 1
WZÓR
Dziennik Ustaw – 3 – Poz. 64
jednostka organizacyjna sporządzająca wniosek
miejscowość i data sporządzenia wniosku
(Należy wypełnić pismem drukowanym)
WNIOSEK o nadanie
Medalu .... za Długoletnią Służbę
nazwa klasy orderu lub stopnia odznaczenia
nr rejestru
.......................................................
/ ...................
nr pozycji w notatce lub wykazie
1. Nr PESEL
2. Płeć
mężczyzna kobieta
3
. Nazwisko (
należy wypełnić dużymi literami
)
4. Imiona
(należy wypełnić dużymi literami)
5. Imię ojca
(należy wypełnić dużymi literami
)
6. Imię i nazwisko rodowe matki (
należy wypełnić dużymi literami)
7. Data urodzenia
8. Miejsce urodzenia
9. Obywatelstwo
rok
miesiąc
dzień
10. Miejsce zameldowania na pobyt stały
11. Dokument tożsamości
nazwa dokumentu
seria
numer
nazwa wystawcy dokumentu
województwo
miasto-dzielnica-gmina
-
kod pocztowy i miejscowość
ulica
nr domu
nr mieszkania
12. Poprzednie nazwiska (
rodowe, z poprzedniego małżeństwa lub
sprzed zmiany w trybie administracyjnym)
13. Czy jest posłem, senatorem lub zajmuje stanowisko
kierownicze w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia
31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących
kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. z 2011 r.
Nr 79, poz. 430, z późn. zm.)
(Wypełnić wpisując „tak” lub „nie”)
14. Stanowisko
miejsce pracy
miejscowość
15. Posiadane ordery lub odznaczenia 16. Adnotacje Kancelarii Prezydenta RP
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
nazwa
nr legitymacji
data nadania
strona 1/2
Załącznik nr 2
WZÓR
Dziennik Ustaw – 4 – Poz. 64
17. Posiadane wyróżnienia, odznaki
18.
Uzasadnienie wniosku, ze szczególnym uwzględnieniem
wzorowego, wyjątkowo sumiennego wykonywania obowiązków
wynikających z pracy zawodowej, przyznanych nagrodach i wyróżnieniach.
19. Czy był/a karany/a dyscyplinarnie?
(Jeżeli nie był/a karany/a – wpisać „niekarany/a dyscyplinarnie”)
data pieczęć podpis aktualnego pracodawcy sporządzającego wniosek
20. Czy był/a karany/a sądownie?
(Jeżeli nie był/a karany/a – wpisać „niekarany/a”.
Jeżeli był/a karany/a podać za co, kiedy oraz wymiar kary.
Nie podawać informacji o skazaniach, które uległy zatarciu)
21. Wnoszę o nadanie (
wypełniają organy uprawnione do występowania do Prezydenta RP z wnioskami o nadanie orderów lub odznaczeń)
nazwa stopnia odznaczenia
data pieczęć
własnoręczny podpis wnioskodawcy
22. Ewentualne dodatkowe opinie
nazwisko, imię i telefon osoby, która sporządziła wniosek
strona 2/2

Strona korzysta z plików cookies