• Status

  obowiązujący

 • Data wydania

  11 grudnia 2013 r.

 • Data publikacji

  17 grudnia 2013 r.

 • Data wejścia w życie

  18 grudnia 2013 r.

 • Sygnatura

  Dz.U. z 2013 r., poz. 1571

 • Źródło

  ISAP

Strona z 25
Ładowanie dokumentu Załaduj cały dokument
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r.
Poz.
1571
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
1)
z dnia 11 grudnia 2013 r.
w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą
dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej
Na podstawie art. 151 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572,
z późn. zm.
2)
) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Rozporządzenie określa:
1) wysokość minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej, zwa-
nych dalej „pracownikami”, na poszczególnych stanowiskach;
2) wysokość i warunki przyznawania innych składników wynagrodzenia:
a) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe,
b) dodatkowego wynagrodzenia,
c) dodatków do wynagrodzenia,
d) premii,
e) równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie, zwanego dalej „równoważnikiem pieniężnym”;
3) składniki wynagrodzenia, które są wypłacane nauczycielowi akademickiemu miesięcznie z góry;
4) wykaz podstawowych stanowisk pracy i wymagania kwalifikacyjne dla pracowników niebędących nauczycielami
akademickimi;
5) przypadki, w których nauczyciel akademicki traci prawo do przyznanego dodatku funkcyjnego;
6) okresy pracy i inne okresy uprawniające do dodatku za staż pracy;
7) sposób obliczania stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatków do wynagrodzenia określanych
stawką miesięczną wynikających z osobistego zaszeregowania pracownika;
8) sposób ustalania i zaliczania godzin pracy, w tym godzin ponadwymiarowych przypadających w okresie usprawiedli-
wionej nieobecności w pracy, w celu ustalenia wysokości wynagrodzenia przysługującego nauczycielowi akademic-
kiemu w tym okresie.
2. Warunki wynagradzania pracowników zatrudnionych w muzeach, klubach kultury oraz świetlicach działających
w uczelniach publicznych regulują przepisy o muzeach oraz przepisy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
1)
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej – szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 248, poz. 1483).
2)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 742 i 1544 oraz z 2013 r. poz. 675, 829
i 1005.
Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 1571
§ 2. Ustala się tabele:
1) miesięcznych minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli akademickich zatrudnionych na stano-
wiskach naukowo-dydaktycznych, naukowych, dydaktycznych, dyplomowanych bibliotekarzy oraz dyplomowanych
pracowników dokumentacji i informacji naukowej, uwzględniające coroczny wzrost wynagrodzeń w latach 2013–2015,
stanowiące załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2) miesięcznych minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników niebędących nauczycielami akademic-
kimi, uwzględniającą coroczny wzrost wynagrodzeń w latach 2013–2015, stanowiącą załącznik nr 2 do rozporządzenia;
3) podstawowych stanowisk pracy, wymagań kwalifikacyjnych i minimalnego zaszeregowania pracowników naukowo-
-technicznych, inżynieryjno-technicznych, administracyjnych, ekonomicznych i obsługi oraz wymagań kwalifikacyj-
nych i minimalnego zaszeregowania pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, stanowiące załącz-
nik nr 3 do rozporządzenia;
4) stanowisk pracy, wymagań kwalifikacyjnych i minimalnego zaszeregowania:
a) pracowników bibliotecznych oraz pracowników dokumentacji i informacji naukowej, stanowiącą załącznik nr 4
do rozporządzenia,
b) pracowników działalności wydawniczej i poligraficznej, stanowiącą załącznik nr 5 do rozporządzenia,
c) personelu lotniczego zatrudnionego w ośrodkach kształcenia lotniczego, stanowiącą załącznik nr 6 do rozporzą-
dzenia;
5) miesięcznych stawek dodatku funkcyjnego dla nauczycieli akademickich pełniących funkcje kierownicze, stanowiącą
załącznik nr 7 do rozporządzenia;
6) miesięcznych stawek dodatku funkcyjnego dla dyplomowanych bibliotekarzy, dyplomowanych pracowników doku-
mentacji i informacji naukowej, a także dla pracowników bibliotecznych oraz pracowników dokumentacji i informacji
naukowej niebędących nauczycielami akademickimi pełniących funkcje kierownicze, stanowiącą załącznik nr 8 do
rozporządzenia;
7) miesięcznych stawek dodatku funkcyjnego dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi pełniących
funkcje kierownicze, stanowiącą załącznik nr 9 do rozporządzenia.
§ 3. W czasie choroby lub innej nieprzewidzianej, usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela akademickiego godziny
zajęć dydaktycznych, wynikające z pensum dydaktycznego ustalonego dla danego stanowiska na podstawie uchwał senatu
oraz decyzji kierownika jednostki organizacyjnej określonej w statucie, które według planu zajęć przypadałyby w okresie
tej nieobecności, zalicza się, dla celów ustalenia liczby godzin zajęć dydaktycznych, jako godziny przepracowane zgodnie
z planem.
§ 4. Nauczycielowi akademickiemu, dla którego nie zaplanowano obciążenia dydaktycznego z powodu:
1) zatrudnienia po rozpoczęciu roku akademickiego,
2) przewidzianej nieobecności w pracy związanej w szczególności z urlopem naukowym, długotrwałą chorobą, urlopem
bezpłatnym lub innym zwolnieniem od pracy, odbywaniem służby wojskowej, urlopem macierzyńskim, urlopem na
warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowym urlopem macierzyńskim, dodatkowym urlopem na warunkach urlo-
pu macierzyńskiego, urlopem ojcowskim, urlopem rodzicielskim,
3) ustania stosunku pracy przed zakończeniem roku akademickiego
– zalicza się do przepracowanych godzin zajęć dydaktycznych jedną trzydziestą rocznego pensum dydaktycznego ustalone-
go dla danego stanowiska w sposób określony w § 3, za każdy tydzień nieobecności przypadającej w okresie, w którym
w uczelni są prowadzone zajęcia dydaktyczne.
§ 5. Za pracę w godzinach ponadwymiarowych, o których mowa w art. 131 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo
o szkolnictwie wyższym, zwanej dalej „ustawą”, nauczyciel akademicki otrzymuje wynagrodzenie obliczone według nastę-
pujących stawek:
Lp. Stanowisko
Stawka za godzinę obliczeniową,
odpowiadającą 45 minutom
1 2 3
1 Profesor zwyczajny, profesor nadzwyczajny posia-
dający tytuł naukowy albo tytuł w zakresie sztuki,
profesor wizytujący posiadający tytuł naukowy
albo tytuł w zakresie sztuki
do 3,6% minimalnego wynagrodzenia zasadniczego pro-
fesora zwyczajnego, określonego w załączniku nr 1 do
rozporządzenia
Dziennik Ustaw – 3 – Poz. 1571
1 2 3
2 Profesor nadzwyczajny posiadający stopień nauko-
wy doktora habilitowanego lub doktora albo dokto-
ra habilitowanego sztuki lub doktora sztuki, profe-
sor wizytujący posiadający stopień naukowy
doktora habilitowanego lub doktora albo stopień
doktora habilitowanego sztuki lub doktora sztuki,
docent, adiunkt posiadający stopień naukowy dok-
tora habilitowanego albo stopień doktora habilito-
wanego sztuki
do 3,6% minimalnego wynagrodzenia zasadniczego pro-
fesora nadzwyczajnego posiadającego stopień naukowy
doktora habilitowanego albo stopień doktora habilitowa-
nego sztuki, określonego w załączniku nr 1 do rozporzą-
dzenia
3 Adiunkt posiadający stopień naukowy doktora albo
stopień doktora sztuki, starszy wykładowca
do 3,6% minimalnego wynagrodzenia zasadniczego
adiunkta posiadającego stopień naukowy doktora albo
stopień doktora sztuki, określonego w załączniku nr 1
do rozporządzenia
4 Asystent, wykładowca, lektor, instruktor do 3,9% minimalnego wynagrodzenia zasadniczego asy-
stenta, określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia
§ 6. Wynagrodzenie za pracę w godzinach ponadwymiarowych przyznaje się po dokonaniu rozliczenia godzin zajęć
dydaktycznych ustalonych zgodnie z planem, raz w roku, po zakończeniu roku akademickiego, o ile rektor nie zarządzi
rozliczania w krótszych okresach.
§ 7. 1. Wynagrodzenie za pracę w godzinach ponadwymiarowych ustala się na podstawie stawek obowiązujących
w ostatnim dniu okresu, którego dotyczy rozliczenie, o którym mowa w § 6.
2. Wynagrodzenie za pracę w godzinach ponadwymiarowych nie podlega przeliczeniu w przypadku zmiany stawek
określonych zgodnie z § 5, dokonanej po rozliczeniu, o którym mowa w § 6.
§ 8. Dodatkowe wynagrodzenie jest przyznawane nauczycielowi akademickiemu za:
1) udział w pracach komisji rekrutacyjnej;
2) kierowanie i sprawowanie opieki nad studenckimi praktykami zawodowymi;
3) sprawowanie funkcji promotora w przewodzie doktorskim, opracowanie recenzji i opinii w przewodzie doktorskim,
w postępowaniu habilitacyjnym albo w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego profesora; wynagrodzenie to jest
wypłacane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach
naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.
3)
);
4) opracowanie recenzji lub ocenę dorobku w postępowaniu kwalifikacyjnym poprzedzającym zatrudnienie na stanowis-
ku profesora nadzwyczajnego lub profesora wizytującego osoby nieposiadającej tytułu naukowego profesora, profeso-
ra sztuki, stopnia naukowego doktora habilitowanego lub doktora habilitowanego sztuki;
5) udział w działalności leczniczej, profilaktycznej i diagnostycznej prowadzonej przez podstawowe jednostki organiza-
cyjne uczelni na kierunku studiów weterynaria.
§ 9. Nauczycielowi akademickiemu za udział w pracach komisji rekrutacyjnej przysługuje jednorazowo w danym roku
akademickim dodatkowe wynagrodzenie w wysokości uzależnionej od liczby kandydatów na studia i funkcji pełnionej
w komisji, nieprzekraczającej 70% stawki minimalnego wynagrodzenia zasadniczego asystenta, określonego w załączniku
nr 1 do rozporządzenia.
§ 10. Nauczycielowi akademickiemu za kierowanie lub sprawowanie opieki nad studenckimi praktykami zawodowymi
przysługuje jednorazowo w danym roku akademickim dodatkowe wynagrodzenie w wysokości nieprzekraczającej 65%
stawki minimalnego wynagrodzenia zasadniczego asystenta, określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§ 11. Nauczycielowi akademickiemu za opracowanie recenzji lub ocenę dorobku w postępowaniu kwalifikacyjnym
poprzedzającym zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego lub profesora wizytującego osoby nieposiadającej
tytułu naukowego profesora, tytułu profesora sztuki, stopnia naukowego doktora habilitowanego lub doktora habilitowane-
go sztuki przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości nieprzekraczającej 50% stawki minimalnego wynagrodzenia
zasadniczego profesora zwyczajnego, określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
3)
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, z 2010 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 182, poz. 1228
oraz z 2011 r. Nr 84, poz. 455.
Dziennik Ustaw – 4 – Poz. 1571
§ 12. 1. Nauczycielowi akademickiemu wykonującemu pracę w podstawowej jednostce organizacyjnej uczelni prowa-
dzącej kształcenie na kierunku studiów weterynaria za każdą godzinę dyżuru pełnionego w ambulatoriach klinik weteryna-
ryjnych poza rozkładem obowiązków dydaktycznych, naukowych i organizacyjnych przysługuje dodatkowe wynagrodze-
nie w wysokości stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego wynikającego z osobistego zaszeregowania danego pra-
cownika, a za każdą godzinę dyżuru w niedziele, święta i dni wolne od pracy, wynikające z rozkładu czasu pracy w pięcio-
dniowym tygodniu pracy – 200% tej stawki.
2. Za udział w usługowej działalności leczniczej, profilaktycznej i diagnostycznej wykonywanej przez podstawową jed-
nostkę organizacyjną uczelni prowadzącą kształcenie na kierunku studiów weterynaria nauczyciel akademicki wykonujący
pracę w tej jednostce może otrzymać dodatkowe wynagrodzenie w ramach kwoty odpisu nieprzekraczającej 50% wartości
wpływów uzyskanych z tytułu wykonanych usług, pomniejszonej o wartość zużytych pasz i leków oraz koszty transportu,
liczonej według bieżących cen. Wynagrodzenie to przysługuje niezależnie od innych składników wynagrodzenia.
3. Wysokość dodatkowego wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, i wysokość kwoty odpisu, o której mowa w ust. 2,
oraz zasady podziału tej kwoty ustala rektor.
§ 13. Pracownikowi posiadającemu licencję pilota samolotowego, pilota śmigłowcowego, pilota zawodowego I lub
II klasy albo licencję mechanika pokładowego oraz członkowi personelu lotniczego przysługuje dodatkowe wynagrodzenie
za każde 1000 godzin lotu w wysokości miesięcznego wynagrodzenia obliczonego jak wynagrodzenie za urlop wypoczyn-
kowy.
§ 14. 1. Dodatek funkcyjny przysługuje pracownikom zatrudnionym na stanowiskach związanych z kierowaniem ze-
społem oraz radcy prawnemu, z tym że zespół kierowany przez pracowników wymienionych w tabeli A w lp. 5 oraz 10–16
załącznika nr 3 do rozporządzenia nie może liczyć mniej niż pięć osób, łącznie z osobą kierującą tym zespołem.
2. Wysokość dodatku funkcyjnego jest uzależniona od liczby pracowników i studentów kierowanej jednostki lub ko-
mórki organizacyjnej oraz od stopnia złożoności zadań związanych z wykonywaną funkcją.
3. Inspektorowi nadzoru inwestorskiego przysługuje dodatek funkcyjny za czas wykonywania czynności w ramach nad-
zoru inwestorskiego.
4. Pracownikom zatrudnionym na stanowiskach robotniczych, o których mowa w tabeli B załącznika nr 3 do rozporzą-
dzenia, którzy dodatkowo organizują i kierują pracą brygady składającej się z co najmniej 5 osób, łącznie z brygadzistą,
przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości nieprzekraczającej 15% wynagrodzenia zasadniczego wynikającego z osobi-
stego zaszeregowania.
§ 15. 1. Dodatek funkcyjny przysługuje od pierwszego dnia zatrudnienia na stanowiskach, o których mowa w § 14
ust. 1, albo wykonywania czynności, o których mowa w § 14 ust. 3 lub 4, do ostatniego dnia miesiąca, w którym nastąpiło
zakończenie zatrudnienia lub wykonywania czynności.
2. Pracownik zachowuje prawo do dodatku funkcyjnego w czasie usprawiedliwionej nieobecności w pracy, nie dłużej
jednak niż przez okres 3 miesięcy.
3. Dodatek funkcyjny nie przysługuje nauczycielowi akademickiemu w okresie zawieszenia w pełnieniu obowiązków.
§ 16. 1. Pracownikowi, na zasadach określonych w ustawie, przysługuje dodatek za staż pracy.
2. Jeżeli nabycie prawa do dodatku za staż pracy lub prawa do wyższej stawki tego dodatku nastąpiło:
1) pierwszego dnia miesiąca – dodatek przysługuje za ten miesiąc;
2) w innym dniu niż pierwszy dzień miesiąca – dodatek przysługuje, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następują-
cego po miesiącu, w którym pracownik nabył to prawo.
§ 17. 1. Przy ustalaniu okresów uprawniających do dodatku za staż pracy uwzględnia się:
1) zakończone okresy zatrudnienia;
2) inne okresy uwzględniane na podstawie przepisów odrębnych jako okresy, od których zależą uprawnienia pracownicze;
3) okres asystenckich studiów przygotowawczych, odbytych na podstawie przepisów dotyczących zasad i warunków
tworzenia w szkołach wyższych asystenckich studiów przygotowawczych;
4) okresy pobytu za granicą wynikające ze skierowania udzielonego na podstawie przepisów o kierowaniu za granicę
pracowników w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych.
Dziennik Ustaw – 5 – Poz. 1571
2. Przy ustalaniu okresów uprawniających do dodatku za staż pracy okresy, o których mowa w ust. 1 pkt 1, uwzględnia
się na podstawie świadectwa pracy, a okresy, o których mowa w ust. 1 pkt 2–4 – na podstawie innego dokumentu potwier-
dzającego ich odbycie, z tym że w przypadku pozostawania przez pracownika jednocześnie w więcej niż jednym stosunku
pracy okresy, o których mowa w ust. 1, uwzględnia się po przedłożeniu przez pracownika oświadczenia o ich nieuwzględ-
nieniu u innego pracodawcy.
3. Dodatek za staż pracy przysługuje za dni, za które pracownik otrzymuje wynagrodzenie, oraz za dni nieobecności
w pracy z powodu niezdolności do pracy spowodowanej chorobą albo konieczności osobistego sprawowania opieki nad
dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które zachowuje prawo do wynagrodzenia lub otrzymuje zasiłek z ubezpiecze-
nia społecznego.
§ 18. 1. W przypadku jednoczesnego pozostawania w więcej niż jednym stosunku pracy, okresy uprawniające do dodat-
ku za staż pracy ustala się odrębnie dla każdego stosunku pracy.
2. Przy ustalaniu okresów uprawniających do dodatku za staż pracy nie uwzględnia się okresów zatrudnienia u innego
pracodawcy, u którego pracownik jest lub był jednocześnie zatrudniony, oraz innych okresów, o których mowa w § 17 ust. 1
pkt 2–4, uwzględnionych u innego pracodawcy.
§ 19. 1. Z tytułu zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań albo ze względu na charak-
ter pracy lub warunki jej wykonywania rektor, na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej, może przyznać pracowni-
kowi dodatki specjalne.
2. Dodatki specjalne przyznaje się na czas określony, a w przypadku stałego zwiększenia obowiązków służbowych lub
stałego powierzenia dodatkowych zadań albo ze względu na charakter pracy lub warunki jej wykonywania na czas nie-
określony.
3. Dodatki specjalne wypłaca się w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia, przy czym łączna ich kwota nie
może przekroczyć 40% sumy wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego pracownika.
4. Kwota przyznanych dodatków specjalnych może być dodatkowo podwyższona w przypadkach, o których mowa
w art. 130 ust. 4 lub art. 131 ust. 2 ustawy, łącznie do wysokości nieprzekraczającej 20% sumy wynagrodzenia zasadniczego
i dodatku funkcyjnego pracownika.
5. Łączna kwota przyznanych dodatków specjalnych w części przekraczającej 10% wynagrodzenia zasadniczego pra-
cownika może być finansowana wyłącznie ze źródeł innych niż określone w art. 94 ust. 1 ustawy.
§ 20. 1. Pracownikowi wykonującemu pracę w podstawowej jednostce organizacyjnej uczelni, która otrzymała dotację
podmiotową na dofinansowanie zadań projakościowych, o której mowa w art. 94b ust. 1 pkt 1–3 ustawy, może zostać przy-
znany dodatek do wynagrodzenia.
2. Dodatek do wynagrodzenia przyznaje się na czas określony i wypłaca w ramach środków, o których mowa w art. 94b
ust. 1 pkt 1–3 ustawy.
§ 21. 1. Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę
pracy w porze nocnej w wysokości 20% stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego, nie niższy jednak od dodatku
ustalonego na podstawie art. 151
8
§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94,
z późn. zm.
4)
).
2. Pracownikowi zatrudnionemu w zmianowym systemie pracy za każdą godzinę pracy na drugiej zmianie przysługuje
dodatek w wysokości 10% stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek ten przysługuje również pracowniko-
wi zatrudnionemu na stanowisku kierowniczym, dla którego praca w systemie zmianowym wynika z harmonogramu.
4)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r.
Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28,
poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r.
Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213,
poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68,
poz. 610, Nr 86, poz. 732 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz. 1587 i Nr 221,
poz. 1615, z 2007 r. Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181, poz. 1288 i Nr 225, poz. 1672, z 2008 r. Nr 93,
poz. 586, Nr 116, poz. 740, Nr 223, poz. 1460 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 56, poz. 458, Nr 58, poz. 485, Nr 98,
poz. 817, Nr 99, poz. 825, Nr 115, poz. 958, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1704, z 2010 r. Nr 105, poz. 655, Nr 135, poz. 912,
Nr 182, poz. 1228, Nr 224, poz. 1459, Nr 249, poz. 1655 i Nr 254, poz. 1700, z 2011 r. Nr 36, poz. 181, Nr 63, poz. 322, Nr 80,
poz. 432, Nr 144, poz. 855, Nr 149, poz. 887 i Nr 232, poz. 1378, z 2012 r. poz. 908 i 1110 oraz z 2013 r. poz. 2, 675, 896 i 1028.
Dziennik Ustaw – 6 – Poz. 1571
§ 22. 1. Pracownikowi niebędącemu nauczycielem akademickim może być przyznana premia.
2. Premia jest przyznawana zgodnie z zakładowym regulaminem premiowania, ustalonym przez rektora w uzgodnieniu
ze związkami zawodowymi.
§ 23. 1. Członkowi personelu lotniczego i pokładowego zatrudnionemu na stanowisku: kierownika szkolenia lotnicze-
go, starszego instruktora pilota, instruktora pilota, pilota albo mechanika pokładowego przysługuje równoważnik pieniężny
w wysokości określonej przez Ministra Obrony Narodowej w przepisach dotyczących równoważnika pieniężnego w zamian
za wyżywienie przysługującego żołnierzom zawodowym i kandydatom na żołnierzy zawodowych.
2. Członkowi personelu lotniczego i pokładowego zatrudnionemu na stanowisku kierownika (dyrektora) albo zastępcy
kierownika (dyrektora) ośrodka kształcenia lotniczego, wykonującemu loty w charakterze członka załogi lotniczej lub po-
kładowej, równoważnik pieniężny przysługuje w okresie posiadania ważnej licencji pilota zawodowego lub licencji wyż-
szej kategorii.
3. Członkowi personelu lotniczego i pokładowego zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy równoważnik
pieniężny przysługuje w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy.
4. Równoważnik pieniężny wypłaca się miesięcznie z dołu, w terminie wypłaty wynagrodzenia.
5. Za czas niewykonywania pracy z powodu choroby, urlopu, zawieszenia w lotach z przyczyn zdrowotnych na podsta-
wie orzeczenia komisji lekarskiej centrum medycyny lotniczej lub lekarza orzecznika, a także w przypadku innej uspra-
wiedliwionej nieobecności w pracy, członkom personelu lotniczego i pokładowego, o których mowa w ust. 1 i 2, równoważ-
nik pieniężny przysługuje nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy.
6. Za czas niezdolności do pracy związanej z nieumyślnie spowodowanym wypadkiem przy pracy, członkom personelu
lotniczego i pokładowego, o których mowa w ust. 1 i 2, równoważnik pieniężny przysługuje nie dłużej niż przez okres
6 miesięcy.
7. W okresie niewykonywania lotów z przyczyn innych niż wymienione w ust. 5 i 6 równoważnik pieniężny nie przy-
sługuje.
§ 24. Stawkę godzinową wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatków do wynagrodzenia określanych stawką miesięcz-
ną, wynikających z osobistego zaszeregowania pracownika, ustala się, dzieląc tę stawkę przez liczbę godzin pracy przypa-
dających do przepracowania w danym miesiącu, a w przypadku nauczycieli akademickich – przez liczbę 156.
§ 25. Pracownikowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy przysługują składniki wynagrodzenia w wyso-
kości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy.
§ 26. 1. Wysokość wynagrodzenia zasadniczego, dodatku funkcyjnego i innych składników wynagrodzenia pracownika
ustala rektor, o ile statut uczelni nie stanowi inaczej.
2. Wynagrodzenie finansowane ze środków, o których mowa w art. 151 ust. 7 i 8 ustawy, może przyznać rektorowi, na
wniosek senatu uczelni, minister, o którym mowa w art. 33 ust. 1 i 2 ustawy, a pozostałym pracownikom – rektor.
§ 27. 1. Wynagrodzenie zasadnicze, dodatek za staż pracy, dodatek funkcyjny i dodatki specjalne są wypłacane nauczy-
cielowi akademickiemu z góry, a pozostałe składniki wynagrodzenia – z dołu.
2. Prawo do wynagrodzenia wypłacanego z góry wygasa z ostatnim dniem miesiąca, w którym ustał stosunek pracy,
z tym że pracownik zachowuje wynagrodzenie wypłacone za ten miesiąc.
3. Wynagrodzenie zasadnicze i składniki wynagrodzenia wypłacane z góry, o których mowa w ust. 1, wypłacane
w pierwszym dniu miesiąca. Jeżeli pierwszy dzień miesiąca jest dniem ustawowo wolnym od pracy, wynagrodzenie zasad-
nicze i składniki wynagrodzenia wypłacane z góry wypłaca się w pierwszym dniu roboczym następującym po tym dniu.
§ 28. Osoba zatrudniona przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na stanowisku pomocnika bibliotecz-
nego, nieposiadająca kwalifikacji określonych w niniejszym rozporządzeniu, pozostaje zatrudniona na tym stanowisku.
§ 29. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 18 grudnia 2013 r.
5)
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: L. Kolarska-Bobińska
5)
Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r.
w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych
w uczelni publicznej (Dz. U. Nr 243, poz. 1447), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie
art. 36 ustawy z dnia 28 maja 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 675).
Dziennik Ustaw – 7 – Poz. 1571
Załączniki do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego z dnia 11 grudnia 2013 r. (poz. 1571)
Załącznik nr 1
TABELA A
MIESIĘCZNYCH MINIMALNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO
NAUCZYCIELI AKADEMICKICH ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH NAUKOWO-DYDAKTYCZNYCH,
NAUKOWYCH I DYDAKTYCZNYCH, UWZGLĘDNIAJĄCA COROCZNY WZROST WYNAGRODZEŃ
W LATACH 2013–2015
ADEM
NOWISKACH NAUKOWO-DYDAKTYCZNYCH NAUKOWYCH I
DYDAKTYCZNYCH, UW GLĘDNIA ĄCA OROCZNY WZROST
W T
Lp.
Grupa
stanowisk
Stanowisko
Minimalna stawka wynagrodzenia
zasadniczego w złotych
2013 r. 2014 r. od 2015 r.
1 Profesorowie profesor zwyczajny 4525,00 4940,00 5390,00
profesor nadzwyczajny
posiadający tytuł naukowy albo
tytuł w zakresie sztuki, profesor
wizytujący posiadający tytuł
naukowy albo tytuł w zakresie
sztuki
4220,00 4605,00 5025,00
profesor nadzwyczajny
posiadający stopień naukowy
doktora habilitowanego lub
doktora albo stopień doktora
habilitowanego sztuki lub
doktora sztuki, profesor
wizytujący posiadający stopień
naukowy doktora habilitowanego
lub doktora albo stopień doktora
habilitowanego sztuki lub
doktora sztuki
3865,00 4220,00 4605,00
Dziennik Ustaw – 8 – Poz. 1571
2
Docenci,
adiunkci
i starsi
wykładowcy
docent, adiunkt posiadający
stopień naukowy doktora
habilitowanego albo stopień
doktora habilitowanego sztuki
3615,00 3945,00 4305,00
adiunkt posiadający stopień
naukowy doktora albo stopień
doktora sztuki, starszy
wykładowca posiadający stopień
naukowy doktora albo stopień
doktora sztuki
3205,00 3500,00 3820,00
starszy wykładowca
nieposiadający stopnia
naukowego albo stopnia
w zakresie sztuki
2540,00 2770,00 3025,00
3 Asystenci,
wykładowcy,
lektorzy
i instruktorzy
asystent
2055,00 2245,00 2450,00
wykładowca, lektor, instruktor
1995,00 2175,00 2375,00
Dziennik Ustaw – 9 – Poz. 1571
TABELA B
MIESIĘCZNYCH MINIMALNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO NAUCZYCIELI
AKADEMICKICH ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH DYPLOMOWANYCH BIBLIOTEKARZY
ORAZ DYPLOMOWANYCH PRACOWNIKÓW DOKUMENTACJI I INFORMACJI NAUKOWEJ,
UWZGLĘDNIAJĄCA COROCZNY WZROST WYNAGRODZEŃ W LATACH 2013–2015
Y H
DYPLOM W NYCH PRAC WNIKÓW DOKUMEN ACJ I INFO MACJI
UKOWEJ, UWZGLĘDNIAJĄCA COROCZNY WZROST WYNAGRODZEŃ
Lp.
Stanowisko
Minimalna stawka wynagrodzenia zasadniczego
w złotych
2013 r. 2014 r. od 2015 r.
1 Starszy kustosz dyplomowany, starszy
dokumentalista dyplomowany
2775,00 3029,00 3306,00
2 Kustosz dyplomowany, dokumentalista
dyplomowany
2410,00 2630,00 2870,00
3 Adiunkt biblioteczny, adiunkt
dokumentacji i informacji naukowej
2232,00 2436,00 2659,00
4 Asystent biblioteczny, asystent
dokumentacji i informacji naukowej
1807,00 1972,00 2152,00
Dziennik Ustaw – 10 – Poz. 1571
Załącznik nr 2
TABELA MIESIĘCZNYCH MINIMALNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO
PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI,
UWZGLĘDNIAJĄCA COROCZNY WZROST WYNAGRODZEŃ W LATACH 2013–2015
ZASADN CZEGO PRA OWNIKÓW IEBĘDĄCYCH NA Z CIELAMI
EMIC IMI, UWZGLĘDNIAJĄCA COROCZNY WZROST WYNA
Kategoria
zaszeregowania
Minimalna stawka wynagrodzenia zasadniczego
w złotych
2013 r. 2014 r. od 2015 r.
I 1090,00 1190,00 1300,00
II 1095,00 1195,00 1305,00
III 1100,00 1200,00 1310,00
IV 1110,00 1210,00 1325,00
V 1125,00 1230,00 1340,00
VI 1135,00 1240,00 1355,00
VII 1145,00 1250,00 1365,00
VIII 1155,00 1260,00 1375,00
IX 1195,00 1305,00 1425,00
X 1235,00 1350,00 1470,00
XI 1280,00 1395,00 1525,00
XII 1330,00 1450,00 1585,00
XIII 1380,00 1505,00 1645,00
XIV 1445,00 1575,00 1720,00
XV 1540,00 1680,00 1835,00
XVI 1645,00 1795,00 1960,00
XVII 1740,00 1900,00 2075,00
XVIII 1845,00 2015,00 2200,00
XIX 1955,00 2135,00 2330,00
XX 2310,00 2520,00 2750,00
XXI 3035,00 3310,00 3615,00
Dziennik Ustaw – 11 – Poz. 1571
Załącznik nr 3
TABELA A
PODSTAWOWYCH STANOWISK PRACY, WYMAGAŃ KWALIFIKACYJNYCH
I MINIMALNEGO ZASZEREGOWANIA PRACOWNIKÓW NAUKOWO-TECHNICZNYCH,
INŻYNIERYJNO-TECHNICZNYCH, ADMINISTRACYJNYCH, EKONOMICZNYCH I OBSŁUGI
H
REGOW
AUKOWO-TECH ICZ Y H INŻY IERYJNO TECHNICZNYCH,
ADM N STRACY NYCH KONOMICZNYCH I B UG
Lp. Stanowisko
Wymagania kwalifikacyjne Kategoria
wykształcenie
liczba lat pracy
minimalnego
zaszeregowania
dodatku
funkcyjnego
1 Kanclerz wyższe 8, w tym 4 na
stanowisku
kierowniczym
XVII 5–8
2 Kwestor wyższe 8, w tym 4 na
stanowisku
kierowniczym lub
samodzielnym
XVI 4–7
3 Zastępca kanclerza wyższe 6, w tym 3 na
stanowisku
kierowniczym lub
samodzielnym
XVI 4–7
4 Zastępca kwestora wyższe 6, w tym 2 na
stanowisku
kierowniczym lub
samodzielnym
XV 3–6
5 Audytor wewnętrzny według odrębnych przepisów XIV 2–6
6 Kierownik administracyjny
podstawowej jednostki
organizacyjnej lub innej
wyodrębnionej jednostki
organizacyjnej
wyższe 6 XIV 3–6
Dziennik Ustaw – 12 – Poz. 1571
7 Zastępca kierownika
administracyjnego
podstawowej jednostki
organizacyjnej lub innej
wyodrębnionej jednostki
organizacyjnej
wyższe 5 XIII 2–5
8 Radca prawny według odrębnych przepisów XIV 2–6
9 Pełnomocnik do spraw
ochrony informacji
niejawnych
według odrębnych przepisów XIV 1–3
10 Główny specjalista,
kierownik działu lub innej
równorzędnej komórki
organizacyjnej,
administrator sieci
wyższe 5 XIV 2–6
11 Główny specjalista do
spraw bezpieczeństwa
i higieny pracy
według odrębnych przepisów XIV 2–6
12 Starszy specjalista
naukowo-techniczny,
starszy specjalista
inżynieryjno-techniczny,
starszy specjalista
do spraw finansowych,
administracyjnych lub
ekonomicznych albo do
spraw dydaktyki, badań lub
informatyki, zastępca
kierownika działu lub innej
równorzędnej komórki
organizacyjnej, kierownik
domu studenckiego
wyższe 5 XIII 2–6
Dziennik Ustaw – 13 – Poz. 1571
13 Starszy specjalista do
spraw bezpieczeństwa
i higieny pracy
według odrębnych przepisów XIII 2–6
14 Rzecznik patentowy według odrębnych przepisów XIII 2–6
15 Specjalista naukowo-
-techniczny, specjalista
inżynieryjno-techniczny,
specjalista do spraw
finansowych,
administracyjnych lub
ekonomicznych albo do
spraw dydaktyki, badań,
informatyki lub organizacji
produkcji, starszy mistrz,
zastępca kierownika domu
studenckiego
wyższe 3 XII 1–4
średnie 8
16 Specjalista do spraw
bezpieczeństwa
i higieny pracy
według odrębnych przepisów XII 1–4
17 Starszy (lub samodzielny):
referent techniczny,
ekonomiczny,
administracyjny, finansowy,
fizyk, matematyk i inne
stanowiska równorzędne,
mechanik, technolog,
konstruktor, mistrz
wyższe VIII
średnie 4
18 Starszy inspektor nadzoru
inwestorskiego
według odrębnych przepisów XI 1–2
19 Starszy inspektor do spraw
bezpieczeństwa
i higieny pracy
według odrębnych przepisów XI
Dziennik Ustaw – 14 – Poz. 1571
20 Inspektor nadzoru
inwestorskiego
według odrębnych przepisów XI 1
21 Inspektor do spraw
bezpieczeństwa
i higieny pracy
według odrębnych przepisów XI
22 Referent techniczny,
ekonomiczny,
administracyjny,
finansowy, technik,
magazynier
średnie VI
zasadnicze
zawodowe
2
23 Inspektor ochrony mienia średnie VI
podstawowe 2
24 Pomoc techniczna,
administracyjna, laborant
i inne stanowiska
równorzędne
zasadnicze IV
25
Pedel, pracownik
gospodarczy, starszy
woźny, starszy portier,
dozorca, strażnik ochrony
mienia
podstawowe II
26 Pomocniczy pracownik
administracji lub obsługi
podstawowe I
Dziennik Ustaw – 15 – Poz. 1571
TABELA B
WYMAGAŃ KWALIFIKACYJNYCH I MINIMALNEGO ZASZEREGOWANIA PRACOWNIKÓW
ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH ROBOTNICZYCH
L
H I MINI
ACOWNIKÓW ZA RUD IO YCH NA STANOWISKACH ROBOTNICZYCH
Lp.
Wymagane kwalifikacje
Kategoria minimalnego
zaszeregowania
1 Robotnicy bez przygotowania zawodowego I
2 Robotnicy przyuczeni, posiadający umiejętności fachowe
w zakresie potrzebnym do wykonywania prac o charakterze
pomocniczym
I
3 Robotnicy wykwalifikowani, posiadający umiejętności fachowe
w zakresie wymaganym do wykonywania prac pod nadzorem lub
samodzielnie
I
4 Robotnicy posiadający przygotowanie zawodowe do wykonywania
samodzielnej pracy o charakterze złożonym
IV
5 Robotnicy wysoko wykwalifikowani, legitymujący się dyplomem
technika lub mistrza w zawodzie, w zakresie którego wykonują
samodzielnie trudne i precyzyjne prace
VII
6 Kierowca samochodu osobowego − według odrębnych przepisów II
7 Kierowca samochodu ciężarowego − według odrębnych przepisów VI
8 Kierowca autobusu − według odrębnych przepisów V
Dziennik Ustaw – 16 – Poz. 1571
Załącznik nr 4
TABELA STANOWISK PRACY, WYMAGAŃ KWALIFIKACYJNYCH I MINIMALNEGO ZASZEREGOWANIA
PRACOWNIKÓW BIBLIOTECZNYCH ORAZ PRACOWNIKÓW DOKUMENTACJI I INFORMACJI NAUKOWEJ
I M NIMALNEGO ZASZEREGOWANIA PRACOWN KÓW B BLIO ECZN CH
OR PRAC WN Ó DOKU NT CJ NFOR CJ UKO E
Lp.
Stanowisko
Wymagania kwalifikacyjne
Kategoria
minimalnego
zaszeregowania
wykształcenie liczba lat pracy
1 Kustosz biblioteczny wyższe magisterskie 10 lat w bibliotece
naukowej
XIII
2 Starszy bibliotekarz, starszy
dokumentalista
wyższe 6 lat w bibliotece
naukowej
XI
3 Starszy konserwator książki wyższe 2 XI
4 Bibliotekarz wyższe 3 X
studium bibliotekarskie 5
średnie bibliotekarskie 6
inne średnie 8
Dokumentalista wyższe 3
studium informacji
naukowo-technicznej
5
Konserwator książki wyższe 3
średnie 5
5 Starszy magazynier
biblioteczny
średnie 6 IX
6 Starszy technik
dokumentalista
średnie i przeszkolenie
w zakresie informacji
naukowo-technicznej
6 IX
7 Młodszy bibliotekarz wyższe lub studium
bibliotekarskie
VIII
średnie bibliotekarskie 1
średnie oraz
przeszkolenie
bibliotekarskie
Dziennik Ustaw – 17 – Poz. 1571
Młodszy dokumentalista wyższe lub studium
informacji naukowo-
-technicznej
Młodszy konserwator
książki
wyższe
średnie 3
8 Technik dokumentalista średnie i przeszkolenie
w zakresie informacji
naukowo-technicznej
4 VII
9 Magazynier biblioteczny średnie lub zasadnicze
zawodowe
VI
10 Technik-konserwator
książki
średnie techniczne
w zakresie wykonywanej
specjalności
V
11 Młodszy technik
dokumentalista
średnie V
Pomocnik biblioteczny zasadnicze zawodowe
lub gimnazjalne
Dziennik Ustaw – 18 – Poz. 1571
Załącznik nr 5
TABELA STANOWISK PRACY, WYMAGAŃ KWALIFIKACYJNYCH I MINIMALNEGO ZASZEREGOWANIA
PRACOWNIKÓW DZIAŁALNOŚCI WYDAWNICZEJ I POLIGRAFICZNEJ
I M NIMALNEGO ZASZEREGOWANIA PRACOWNIKÓW DZ AŁALNOŚCI
YD WN E P I Z EJ
Lp.
Stanowisko
Wymagania
kwalifikacyjne
Kategoria
wykształcenie
liczba
lat pracy
minimalnego
zaszeregowania
dodatku
funkcyjnego
1 Kierownik (dyrektor)
wydawnictwa lub zakładu
poligrafii, redaktor naczelny
wyższe 5 XII 3–6
2 Zastępca kierownika
(dyrektora) wydawnictwa lub
zakładu poligrafii, zastępca
redaktora naczelnego, sekretarz
wydawnictwa, kierownik
redakcji
wyższe 4 XI 2–5
Szef produkcji 6
Starszy redaktor 4
3 Kierownik działu: składu,
grafiki komputerowej lub
komórki równorzędnej
wyższe 4 XI 1–3
4 Redaktor techniczny średnie 3 X
5 Redaktor wyższe 2 IX
6 Grafik średnie 1 X
7 Operator składu
komputerowego lub grafiki
komputerowej
wyższe VII
średnie 2
8 Informatyk, technolog wyższe XI
9 Kreślarz, korektor średnie VII
Dziennik Ustaw – 19 – Poz. 1571
10 Księgarz średnie VII
11 Mechanik maszyn
poligraficznych
kwalifikacje
wymagane przy
zaszeregowaniu
pracowników
do
poszczególnych
kategorii
wynagrodzenia
zasadniczego
określa tabela B
w załączniku nr 3
do
rozporządzenia
V
12 Fotograf, introligator, kopista
offsetowy, montażysta
offsetowy, naświetlacz składu
komputerowego, operator
monitora ekranowego
fotoskładu, składacz
komputerowego systemu składu
VI
13 Operator: kserografu, maszyn
powielających, introligatorskich
offsetowych i typograficznych
IV
14 Pracownik pomocniczy II
Dziennik Ustaw – 20 – Poz. 1571
Załącznik nr 6
TABELA STANOWISK PRACY, WYMAGAŃ KWALIFIKACYJNYCH I MINIMALNEGO ZASZEREGOWANIA
PERSONELU LOTNICZEGO ZATRUDNIONEGO W OŚRODKACH KSZTAŁCENIA LOTNICZEGO
6
I MINIMALNEGO ZASZEREGOWANIA PERSO ELU LOT ICZ GO
Lp.
Stanowisko
Wymagania kwalifikacyjne Kategoria
wykształcenie (inne wymagania
formalne)
liczba lat pracy minimalnego
zaszeregowania
dodatku
funkcyjnego
1 Kierownik (dyrektor)
ośrodka kształcenia
lotniczego
wyższe
techniczne
o specjalności
lotniczej,
ekonomiczne
albo
prawnicze
licencja pilota
zawodowego
lub szkolenie
w zakresie
eksploatacji
sprzętu
lotniczego
8, w tym 4 na
stanowisku
kierowniczym
XVI
3–7
2 Zastępca kierownika
(dyrektora) ośrodka
kształcenia lotniczego
wyższe
licencja pilota
zawodowego z
uprawnieniami
instruktora
I klasy
5 w lotnictwie,
w tym 3 na
stanowisku
kierowniczym
XV
2–5
średnie 8 w lotnictwie,
w tym 4 na
stanowisku
kierowniczym
3 Kierownik szkolenia
lotniczego
wyższe licencja pilota
zawodowego z
uprawnieniami
instruktora
I klasy
4 w lotnictwie,
w tym 2 na
stanowisku
kierowniczym
XIV 2–4
średnie 6 w lotnictwie,
w tym 4 na
stanowisku
kierowniczym

Strona korzysta z plików cookies