9

Gru 2013

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r.

w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej

Sygnatura:

Dz.U. z 2013 r., poz. 1480

Data publikacji:

9 grudnia 2013 r.

Strona z 25
Ładowanie dokumentu Załaduj cały dokument
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 9 grudnia 2013 r.
Poz.
1480
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA
1)
z dnia 22 listopada 2013 r.
w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych
w ramach opieki długoterminowej
Na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.
2)
) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa:
1) wykaz oraz warunki realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych
w ramach opieki długoterminowej, zwanych dalej „świadczeniami gwarantowanymi”;
2) poziom finansowania przejazdu środkami transportu sanitarnego w przypadkach niewymienionych w art. 41 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1) lekarz specjalista – lekarza, który posiada specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w określonej dziedzinie medycyny;
2) lekarz w trakcie specjalizacji – lekarza, który ukończył co najmniej drugi rok specjalizacji;
3) zakłady opiekuńcze zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217).
§ 3. 1. Świadczenia gwarantowane są realizowane w warunkach:
1) stacjonarnych;
2) domowych.
2. Świadczenia gwarantowane udzielane zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, z wykorzystaniem
metod diagnostyczno-terapeutycznych innych niż stosowane w medycynie niekonwencjonalnej, ludowej lub orientalnej.
§ 4. 1. Świadczenia gwarantowane udzielane w warunkach stacjonarnych są realizowane w zakładach opiekuńczych dla
osób dorosłych lub dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia. Pobyt świadczeniobiorcy, który ukończył 18. rok
życia i posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydłuża się do chwili ukończenia nauki.
1)
Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284, poz. 1672).
2)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227,
poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92,
poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 178,
poz. 1374, z 2010 r. Nr 50, poz. 301, Nr 107, poz. 679, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 165, poz. 1116, Nr 182, poz. 1228,
Nr 205, poz. 1363, Nr 225, poz. 1465, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1723 i 1725, z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 73, poz. 390, Nr 81,
poz. 440, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 113, poz. 657, Nr 122, poz. 696, Nr 138, poz. 808, Nr 149, poz. 887, Nr 171,
poz. 1016, Nr 205, poz. 1203 i Nr 232, poz. 1378, z 2012 r. poz. 123, 1016, 1342 i 1548 oraz z 2013 r. poz. 154, 879, 983 i 1290.
Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 1480
2. Świadczenia gwarantowane obejmują:
1) świadczenia udzielane przez lekarza;
2) świadczenia udzielane przez pielęgniarkę;
3) rehabilitację ogólną w podstawowym zakresie, prowadzoną w celu zmniejszenia skutków upośledzenia ruchowego
oraz usprawnienia ruchowego;
4) świadczenia psychologa;
5) terapię zajęciową;
6) leczenie farmakologiczne;
7) leczenie dietetyczne;
8) zaopatrzenie w wyroby medyczne, w tym określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia stosowane przy udzielaniu
świadczeń gwarantowanych w zakładzie opiekuńczym;
9) edukację zdrowotną polegającą na przygotowaniu świadczeniobiorcy i jego rodziny lub opiekuna do samoopieki i samo-
pielęgnacji w warunkach domowych.
3. W zakresie koniecznym do wykonania świadczeń gwarantowanych świadczeniodawca zapewnia świadczeniobiorcy
nieodpłatnie:
1) badania diagnostyczne;
2) leki.
4. Przejazd środkami transportu sanitarnego w przypadkach niewymienionych w art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia
2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych jest finansowany w 40% ze środków
publicznych w przypadku:
1) chorób krwi i narządów krwiotwórczych,
2) chorób nowotworowych,
3) chorób oczu,
4) chorób przemiany materii,
5) chorób psychicznych i zaburzeń zachowania,
6) chorób skóry i tkanki podskórnej,
7) chorób układu krążenia,
8) chorób układu moczowo-płciowego,
9) chorób układu nerwowego,
10) chorób układu oddechowego,
11) chorób układu ruchu,
12) chorób układu trawiennego,
13) chorób układu wydzielania wewnętrznego,
14) chorób zakaźnych i pasożytniczych,
15) urazów i zatruć,
16) wad rozwojowych wrodzonych, zniekształceń i aberracji chromosomowych
– gdy ze zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego wynika, że świadczeniobiorca
jest zdolny do samodzielnego poruszania się bez stałej pomocy innej osoby, ale wymaga przy korzystaniu ze środków
transportu publicznego pomocy innej osoby lub środka transportu publicznego dostosowanego do potrzeb osób niepełno-
sprawnych.
Dziennik Ustaw – 3 – Poz. 1480
§ 5. 1. Świadczenia gwarantowane, o których mowa w § 4 ust. 1, udzielane świadczeniobiorcy wymagającemu
ze względu na stan zdrowia całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych, rehabilitacyjnych oraz kontynuacji
leczenia, a nie wymagającemu hospitalizacji w oddziale szpitalnym, który w ocenie skalą poziomu samodzielności, zwaną
dalej „skalą Barthel”, otrzymał 40 punktów lub mniej. W przypadku dzieci do ukończenia 3. roku życia nie dokonuje się
oceny skalą Barthel.
2. Do zakładu opiekuńczego nie przyjmuje się świadczeniobiorcy, który w ocenie skalą Barthel otrzymał 40 punktów
lub mniej, jeżeli podstawowym wskazaniem do objęcia go opieką jest zaawansowana choroba nowotworowa, choroba psy-
chiczna lub uzależnienie.
3. Oceny, o której mowa w ust. 1, dokonuje:
1) przed przyjęciem świadczeniobiorcy do zakładu opiekuńczego lekarz ubezpieczenia zdrowotnego i pielęgniarka
ubezpieczenia zdrowotnego,
2) w dniu przyjęcia świadczeniobiorcy do zakładu opiekuńczego, na koniec każdego miesiąca lub w przypadku zmiany
stanu zdrowia – lekarz i pielęgniarka danego zakładu opiekuńczego
– za pomocą karty oceny, której wzór określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
4. Świadczeniobiorcę do zakładu opiekuńczego przyjmuje kierownik zakładu opiekuńczego w porozumieniu z leka-
rzem udzielającym świadczeń w tym zakładzie opiekuńczym.
§ 6. Świadczenia gwarantowane udzielane w warunkach domowych są realizowane przez:
1) zespół długoterminowej opieki domowej dla dorosłych, dzieci i młodzieży wentylowanych mechanicznie;
2) pielęgniarską opiekę długoterminową domową.
§ 7. 1. Świadczenia gwarantowane, o których mowa w § 6 pkt 1, są udzielane świadczeniobiorcy z przewlekłą niewy-
dolnością oddechową, wymagającemu stosowania inwazyjnej, prowadzonej przy pomocy respiratora (przez rurkę tracheo-
stomijną), bądź nieinwazyjnej (prowadzonej przez różnorodne ustniki, maski czy hełmy), ciągłej lub okresowej wentylacji
mechanicznej, niewymagającemu hospitalizacji w oddziałach intensywnej terapii lub pobytu w zakładach udzielających
całodobowych świadczeń, wymagającemu jednak stałego specjalistycznego nadzoru lekarza, profesjonalnej pielęgnacji
i rehabilitacji.
2. Świadczenia gwarantowane obejmują:
1) w przypadku świadczeniobiorców z przewlekłą niewydolnością oddechową, wymagających stosowania inwazyjnej
wentylacji mechanicznej, świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez lekarza, pielęgniarkę oraz osobę, o której
mowa w pkt 3 ust. 1 części I załącznika nr 4 do rozporządzenia;
2) w przypadku świadczeniobiorców z przewlekłą niewydolnością oddechową, wymagających stosowania nieinwazyjnej
wentylacji mechanicznej, której czas trwania wynosi powyżej 16 godzin na dobę, świadczenia opieki zdrowotnej
udzielane przez lekarza, pielęgniarkę oraz osobę, o której mowa w pkt 3 ust. 1 części I załącznika nr 4 do rozporządze-
nia;
3) w przypadku świadczeniobiorców z przewlekłą niewydolnością oddechową, wymagających stosowania nieinwazyjnej
wentylacji mechanicznej, której czas trwania wynosi od 8 do 16 godzin na dobę, świadczenia opieki zdrowotnej udzie-
lane przez lekarza, pielęgniarkę oraz osobę, o której mowa w pkt 3 ust. 1 części I załącznika nr 4 do rozporządzenia;
4) w przypadku świadczeniobiorców z przewlekłą niewydolnością oddechową, wymagających stosowania nieinwazyjnej
wentylacji mechanicznej, której czas trwania wynosi poniżej 8 godzin na dobę, świadczenia opieki zdrowotnej udzie-
lane przez lekarza i pielęgniarkę;
5) badania diagnostyczne umożliwiające właściwą terapię oddechową w warunkach domowych, w szczególności:
a) badania obrazowe, w tym RTG i USG – w pełnym zakresie,
b) badania równowagi kwasowo-zasadowej krwi i gazów oddechowych w arterializowanej krwi kapilarnej.
3. Do obowiązków zespołu, o którym mowa w § 6 pkt 1, należy wyposażenie świadczeniobiorców w sprzęt, którego
wykaz określa ust. 2 część II załącznika nr 4 do rozporządzenia.
Dziennik Ustaw – 4 – Poz. 1480
4. Warunkami realizacji świadczeń gwarantowanych, o których mowa w § 6 pkt 1, są:
1) ukończenie i udokumentowanie leczenia przyczynowego;
2) wykonanie niezbędnych badań diagnostycznych, uzasadniających rozpoznanie i potwierdzających niemożność stoso-
wania innej terapii niż ciągła lub okresowa wentylacja mechaniczna;
3) nieobjęcie udzielaniem świadczeń gwarantowanych w zakresie opieki paliatywnej i hospicyjnej lub realizowanych
przez pielęgniarkę opieki długoterminowej domowej;
4) nieobjęcie udzielaniem świadczeń gwarantowanych w zakresie zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami
ortopedycznymi (leczenie obturacyjnego lub centralnego bezdechu sennego za pomocą protezy powietrznej – aparat do
leczenia obturacyjnego bezdechu sennego).
§ 8. Świadczenia gwarantowane, o których mowa w § 6 pkt 1, są udzielane na podstawie skierowania lekarza ubezpie-
czenia zdrowotnego, do którego dołącza się:
1) kartę informacyjną leczenia szpitalnego;
2) wyniki badań świadczeniobiorcy;
3) kwalifikację do objęcia opieką w warunkach domowych:
a) w przypadku świadczeniobiorców z przewlekłą niewydolnością oddechową, wymagających stosowania inwazyjnej
wentylacji mechanicznej wydaną przez lekarza specjalistę anestezjologii i intensywnej terapii zatrudnionego
w szpitalu, w którym zakończono leczenie świadczeniobiorcy,
b) w przypadku świadczeniobiorców z przewlekłą niewydolnością oddechową, wymagających stosowania nieinwa-
zyjnej wentylacji mechanicznej wydaną przez lekarza specjalistę anestezjologii i intensywnej terapii lub lekarza
specjalistę chorób płuc zatrudnionego w szpitalu, w którym zakończono leczenie świadczeniobiorcy.
§ 9. 1. Świadczenia gwarantowane, o których mowa w § 6 pkt 2, obejmują:
1) świadczenia udzielane przez pielęgniarkę;
2) przygotowanie świadczeniobiorcy i jego rodziny do samoopieki i samopielęgnacji, w tym kształtowanie umiejętności
w zakresie radzenia sobie z niesprawnością;
3) świadczenia pielęgnacyjne, zgodnie z procesem pielęgnowania;
4) edukację zdrowotną świadczeniobiorcy oraz członków jego rodziny;
5) pomoc w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych związanych z samodzielnym funkcjonowaniem w środowisku
domowym;
6) pomoc w pozyskiwaniu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego niezbędnego do właściwej pielęgnacji i rehabilitacji
świadczeniobiorcy w domu.
2. Świadczenia gwarantowane udzielane świadczeniobiorcy, który w ocenie skalą Barthel otrzymał 40 punktów
lub mniej.
3. Warunkami objęcia świadczeniobiorcy pielęgniarską opieką długoterminową domową są:
1) nieobjęcie opieką przez hospicjum domowe;
2) nieobjęcie opieką przez inny zakład opiekuńczy udzielający świadczeń gwarantowanych w warunkach stacjonarnych;
3) nieobjęcie opieką przez zespół długoterminowej opieki domowej dla dorosłych, dzieci i młodzieży wentylowanych
mechanicznie;
4) niepozostawanie w ostrej fazie choroby psychicznej.
§ 10. 1. Świadczenia gwarantowane, o których mowa w § 6 pkt 2, są udzielane na podstawie skierowania lekarza ubez-
pieczenia zdrowotnego, do którego dołącza się kartę oceny świadczeniobiorcy do objęcia pielęgniarską opieką długotermi-
nową domową.
Dziennik Ustaw – 5 – Poz. 1480
2. Oceny świadczeniobiorcy dokonuje:
1) w dniu skierowania świadczeniobiorcy do objęcia pielęgniarską opieką długoterminową domową – lekarz ubezpieczenia
zdrowotnego i pielęgniarka ubezpieczenia zdrowotnego,
2) na koniec każdego miesiąca pielęgniarka opieki długoterminowej domowej, o której mowa w ust. 1 części III załącz-
nika nr 4 do rozporządzenia
– za pomocą karty oceny, której wzór określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
§ 11. Warunki realizacji świadczeń gwarantowanych określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.
§ 12. 1. Przepisy rozporządzenia stosuje się do świadczeń gwarantowanych udzielanych od dnia 1 stycznia 2014 r.
2. Do świadczeń gwarantowanych udzielanych przed dniem 1 stycznia 2014 r. stosuje się przepisy dotychczasowe.
§ 13. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
3)
Minister Zdrowia: B.A. Arłukowicz
3)
Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwa-
rantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej (Dz. U. Nr 140, poz. 1147,
Nr 211, poz. 1645 i Nr 217, poz. 1688 oraz z 2010 r. Nr 255, poz. 1719), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozpo-
rządzenia na podstawie art. 85 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego
przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696, z 2012 r. poz. 95 i 742 oraz z 2013 r. poz. 766
i 1290).
Dziennik Ustaw – 6 – Poz. 1480
1) kule;
2) laski;
3) trójnogi;
4) czwórnogi;
5) balkoniki;
6) podpórki;
7) wózki inwalidzkie;
8) przedmioty pionizujące;
9) cewniki;
10) worki na mocz;
11) sprzęt stomijny;
12) pieluchomajtki i ich zamienniki;
13) pieluchy anatomiczne i ich zamienniki;
14) rurki tracheostomijne;
15) materace przeciwodlynowe zmiennociśnieniowe;
16) inne materace przeciwodleżynowe.
Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 22 listopada 2013 r. (poz. 1480)
Załącznik nr 1
WYROBY MEDYCZNE STOSOWANE PRZY UDZIELANIU ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH
W ZAKŁADZIE OPIEKUŃCZYM
Dziennik Ustaw – 7 – Poz. 1480
KARTA OCENY ŚWIADCZENIOBIORCY KIEROWANEGO DO ZAKŁADU
OPIEKUŃCZEGO/PRZEBYWAJĄCEGO W ZAKŁADZIE OPIEKUŃCZYM
1)
Ocena świadczeniobiorcy wg skali Barthel
2)
Imię i nazwisko świadczeniobiorcy:
.......................................................................................................................................................
Adres zamieszkania:
.......................................................................................................................................................
Numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL, numer dokumentu stwierdzającego
tożsamość:
.......................................................................................................................................................
Ocena świadczeniobiorcy wg skali Barthel
Lp.
Czynność
3)
Wynik
4)
1
Spożywanie posiłków:
0 - nie jest w stanie samodzielnie jeść
5 - potrzebuje pomocy w krojeniu, smarowaniu masłem itp. lub wymaga
zmodyfikowanej diety
10 - samodzielny, niezależny
2
Przemieszczanie się z łóżka na krzesło i z powrotem, siadanie:
0 - nie jest w stanie; nie zachowuje równowagi przy siedzeniu
5 - większa pomoc fizyczna (jedna lub dwie osoby)
10 - mniejsza pomoc słowna lub fizyczna
15 - samodzielny
3
Utrzymywanie higieny osobistej:
0 - potrzebuje pomocy przy czynnościach osobistych
5 - niezależny przy myciu twarzy, czesaniu się, myciu zębów (z
zapewnionymi pomocami)
Załącznik nr 2
WZÓR
Dziennik Ustaw – 8 – Poz. 1480
4
Korzystanie z toalety (WC)
0 - zależny
5 - potrzebuje pomocy, ale może coś zrobić sam
10 - niezależny, zdejmowanie, zakładanie, ubieranie się, podcieranie się
5
Mycie, kąpiel całego ciała:
0 - zależny
5 - niezależny lub pod prysznicem
6
Poruszanie się po powierzchniach płaskich:
0 - nie porusza się lub < 50 m
5 - niezależny na wózku; wliczając zakręty > 50 m
10 - spacery z pomocą słowną lub fizyczną jednej osoby > 50 m
15 - niezależny, ale może potrzebować pewnej pomocy, np. laski > 50 m
7
Wchodzenie i schodzenie po schodach:
0 - nie jest w stanie
5 - potrzebuje pomocy słownej, fizycznej; przenoszenie
10 - samodzielny
8
Ubieranie się i rozbieranie:
0 - zależny
5 - potrzebuje pomocy, ale może wykonywać połowę czynności bez
pomocy
10 - niezależny w zapinaniu guzików, zamka, sznurowadeł itp.
9
Kontrolowanie stolca/zwieracza odbytu:
0 - nie panuje nad oddawaniem stolca lub potrzebuje lewatyw
5 - czasami popuszcza (zdarzenia przypadkowe)
10 - panuje, utrzymuje stolec
Dziennik Ustaw – 9 – Poz. 1480
10
Kontrolowanie moczu/zwieracza pęcherza moczowego:
0 - nie panuje nad oddawaniem moczu lub cewnikowany i przez to
niesamodzielny
5 - czasami popuszcza (zdarzenia przypadkowe)
10 - panuje, utrzymuje mocz
Wynik kwalifikacji
5)
Wynik oceny stanu zdrowia:
Stwierdzam, że wyżej wymieniona osoba wymaga/nie wymaga
1)
skierowania do zakładu
opiekuńczego/dalszego pobytu w zakładzie opiekuńczym
1)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
………………………………………………….................. . .………………………………………………..
data, pieczęć, podpis lekarza ubezpieczenia zdrowotnego data, pieczęć, podpis pielęgniarki ubezpieczenia
albo lekarza zakładu opiekuńczego
6)
zdrowotnego albo pielęgniarki zakładu
opiekuńczego
6)
1)
Niepotrzebne skreślić.
2)
Mahoney FI, Barthel D. „Badanie funkcjonalne: Wskaźnik Barthel”.
Maryland State Med Journal 1965; 14:56-61. Wykorzystane za zgodą.
Skala ta może być używana bez ograniczeń dla celów niekomercyjnych.
3)
W lp. 1-10 należy wybrać i podkreślić jedną z możliwości najlepiej opisującą stan świadczeniobiorcy.
4)
Należy wpisać wartość punktową przypisaną wybranej możliwości.
5)
Należy wpisać uzyskaną sumę punktów z lp. 1 – 10.
6)
Dotyczy oceny świadczeniobiorcy, wg. skali Barthel, przebywającego w zakładzie opiekuńczym.
Dziennik Ustaw – 10 – Poz. 1480
KARTA OCENY ŚWIADCZENIOBIORCY KIEROWANEGO DO
OBJĘCIA/OBJĘTEGO
1)
PIELĘGNIARSKĄ OPIEKĄ DŁUGOTERMINOWĄ
DOMOWĄ
1.Ocena świadczeniobiorcy wg skali Barthel
2)
Imię i nazwisko świadczeniobiorcy
.......................................................................................................................................................
Adres zamieszkania
.......................................................................................................................................................
Numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL, numer dokumentu stwierdzającego
tożsamość
.......................................................................................................................................................
Ocena świadczeniobiorcy wg skali Barthel
Lp.
Czynność
3)
Wynik
4)
1
Spożywanie posiłków:
0 - nie jest w stanie samodzielnie jeść
5 - potrzebuje pomocy w krojeniu, smarowaniu masłem itp. lub wymaga
zmodyfikowanej diety
10 - samodzielny, niezależny
2
Przemieszczanie się z łóżka na krzesło i z powrotem, siadanie:
0 - nie jest w stanie; nie zachowuje równowagi przy siedzeniu
5 - większa pomoc fizyczna (jedna lub dwie osoby)
10 - mniejsza pomoc słowna lub fizyczna
15 - samodzielny
Załącznik nr 3
WZÓR
Dziennik Ustaw – 11 – Poz. 1480
3
Utrzymywanie higieny osobistej:
0 - potrzebuje pomocy przy czynnościach osobistych
5 - niezależny przy myciu twarzy, czesaniu się, myciu zębów (z
zapewnionymi pomocami)
4
Korzystanie z toalety (WC)
0 - zależny
5 - potrzebuje pomocy, ale może coś zrobić sam
10 - niezależny, zdejmowanie, zakładanie, ubieranie się, podcieranie się
5
Mycie, kąpiel całego ciała:
0 - zależny
5 - niezależny lub pod prysznicem
6
Poruszanie się po powierzchniach płaskich:
0 - nie porusza się lub < 50 m
5 - niezależny na wózku; wliczając zakręty > 50 m
10 - spacery z pomocą słowną lub fizyczną jednej osoby > 50 m
15 - niezależny, ale może potrzebować pewnej pomocy, np. laski > 50 m
7
Wchodzenie i schodzenie po schodach:
0 - nie jest w stanie
5 - potrzebuje pomocy słownej, fizycznej; przenoszenie
10 - samodzielny
8
Ubieranie się i rozbieranie:
0 - zależny
5 - potrzebuje pomocy, ale może wykonywać połowę czynności bez
pomocy
10 - niezależny w zapinaniu guzików, zamka, sznurowadeł itp.
9
Kontrolowanie stolca/zwieracza odbytu:
0 - nie panuje nad oddawaniem stolca lub potrzebuje lewatyw
5 - czasami popuszcza (zdarzenia przypadkowe)
10 - panuje, utrzymuje stolec
Dziennik Ustaw – 12 – Poz. 1480
10
Kontrolowanie moczu/zwieracza pęcherza moczowego:
0 - nie panuje nad oddawaniem moczu lub cewnikowany i przez to
niesamodzielny
5 - czasami popuszcza (zdarzenia przypadkowe)
10 - panuje, utrzymuje mocz
Wynik kwalifikacji
5)
Wynik oceny stanu zdrowia:
Stwierdzam, że wyżej wymieniona osoba wymaga/nie wymaga
1)
pielęgniarskiej opieki
długoterminowej domowej
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
………………………………………………….................. . .………………………………………………..
data, pieczęć, podpis lekarza ubezpieczenia zdrowotnego data, pieczęć, podpis pielęgniarki ubezpieczenia
zdrowotnego albo pielęgniarki opieki
długoterminowej domowej
6)
1)
Niepotrzebne skreślić.
2)
Mahoney FI, Barthel D. „Badanie funkcjonalne: Wskaźnik Barthel”.
Maryland State Med Journal 1965; 14:56-61. Wykorzystane za zgodą.
Skala ta może być używana bez ograniczeń dla celów niekomercyjnych.
3)
W lp. 1-10 należy wybrać i podkreślić jedną z możliwości najlepiej opisującą stan świadczeniobiorcy.
4)
Należy wpisać wartość punktową przypisaną wybranej możliwości.
5)
Należy wpisać uzyskaną sumę punktów z lp. 1 – 10.
6)
Dotyczy oceny świadczeniobiorcy, wg. skali Barthel, przebywającego pod opieką pielęgniarki opieki
długoterminowej domowej.
Dziennik Ustaw – 13 – Poz. 1480
I. Świadczenia gwarantowane udzielane w warunkach stacjonarnych w zakładzie
opiekuńczym dla osób dorosłych lub dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku
życia
1. Wymagania dotyczące personelu
1) lekarz:
a) w zakładach opiekuńczych:
przy zakresie obowiązków obejmującym badanie pacjentów nie mniej niż
2 razy w tygodniu i porady na wezwanie w razie potrzeby
udziela
świadczeń w łącznym wymiarze 1 etatu przeliczeniowego na 35 łóżek
(równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 35 łóżek), przy czym w
wymiarze tym uwzględnia się cząstkowe etaty przeliczeniowe lekarza
specjalisty w dziedzinie: chorób wewnętrznych lub medycyny rodzinnej,
lub geriatrii, lub gerontologii oraz zapewnienie konsultacji
specjalistycznych przez co najmniej lekarza specjalistę psychiatrii oraz
neurologii,
przy zakresie obowiązków obejmującym badanie pacjentów chorych na
AIDS lub zakażonych HIV nie mniej niż 2 razy w tygodniu i porady na
wezwanie w razie potrzeby
udziela świadczeń w łącznym wymiarze 1 etatu
przeliczeniowego na 35 łóżek (równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 35
łóżek), przy czym w wymiarze tym uwzględnia się cząstkowe etaty
przeliczeniowe lekarza specjalisty w dziedzinie: chorób wewnętrznych lub
medycyny rodzinnej oraz cząstkowe etaty przeliczeniowe:
lekarza specjalisty w dziedzinie: psychiatrii i lekarza specjalisty w
dziedzinie chorób zakaźnych lub
lekarza ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie: chorób wewnętrznych,
psychiatrii i chorób zakaźnych, lub
lekarza w trakcie specjalizacji z dziedziny: chorób wewnętrznych,
psychiatrii i chorób zakaźnych,
(aktualna ocena pacjenta, dokonywana nie mniej niż dwa razy w tygodniu,
potwierdzana jest datą, pieczątką i podpisem osoby przeprowadzającej badania
kontrolne),
Załącznik nr 4
WARUNKI REALIZACJI ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH Z ZAKRESU ŚWIADCZEŃ PIELĘGNACYJNYCH
I OPIEKUŃCZYCH W RAMACH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ
Dziennik Ustaw – 14 – Poz. 1480
b) w zakładach opiekuńczych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia:
przy zakresie obowiązków obejmującym badanie pacjentów nie mniej niż 2
razy w tygodniu i porady na wezwanie w razie potrzeby
udziela świadcz
w łącznym wymiarze 1 etatu przeliczeniowego na 35 łóżek (równoważnik 1
etatu przeliczeniowego na 35 łóżek), przy czym w wymiarze tym uwzględnia
się cząstkowe etaty przeliczeniowe:
lekarza specjalisty w dziedzinie: neurologii, rehabilitacji, lub
rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji w
chorobach narządów ruchu, pediatrii, lub
lekarza ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie: neurologii, rehabilitacji,
lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji w
chorobach narządów ruchu, pediatrii, lub
lekarza w trakcie specjalizacji z dziedziny: neurologii, rehabilitacji
medycznej, pediatrii,
(aktualna ocena pacjenta, dokonywana nie mniej niż dwa razy w tygodniu,
potwierdzana jest datą, pieczątką i podpisem osoby przeprowadzającej badania
kontrolne),
c) w zakładach opiekuńczych dla świadczeniobiorców wentylowanych
mechanicznie:
przy zakresie obowiązków obejmującym badanie pacjentów nie mniej niż 2
razy w tygodniu i porady na wezwanie w razie potrzeby
udziela świadcz
w łącznym wymiarze
1
/
8
etatu przeliczeniowego na 1 łóżko (równoważnik
1
/
8
etatu przeliczeniowego na 1 łóżko), przy czym w wymiarze tym uwzględnia
się cząstkowe etaty przeliczeniowe:
lekarza specjalisty w dziedzinie: anestezjologii lub anestezjologii i
reanimacji, lub anestezjologii i intensywnej terapii, rehabilitacji, lub
rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji w
chorobach narządów ruchu, neurologii, chorób płuc lub
lekarza ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie: anestezjologii lub
anestezjologii i reanimacji, lub anestezjologii i intensywnej terapii,
rehabilitacji, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji medycznej, lub
rehabilitacji w chorobach narządów ruchu, neurologii, chorób płuc, lub
lekarza w trakcie specjalizacji z dziedziny: anestezjologii i intensywnej
terapii, rehabilitacji medycznej, neurologii, chorób płuc,
Dziennik Ustaw – 15 – Poz. 1480
w opiece nad dziećmi i młodzieżą - oprócz wymagań wymienionych w tiret
pierwsze
dodatkowo udziela świadczeń, w ramach cząstkowego etatu
przeliczeniowego, lekarz specjalista w dziedzinie pediatrii lub lekarz ze
specjalizacją I stopnia w dziedzinie pediatrii, lub lekarz w trakcie
specjalizacji z dziedziny pediatrii,
(aktualna ocena pacjenta, dokonywana nie mniej niż dwa razy w tygodniu,
potwierdzana jest datą, pieczątką i podpisem osoby przeprowadzającej badania
kontrolne);
2) pielęgniarka:
a) w zakładach opiekuńczych
z ukończoną specjalizacją lub kursem
kwalifikacyjnym w dziedzinie opieki długoterminowej lub pielęgniarstwa
przewlekle chorych i niepełnosprawnych, lub pielęgniarstwa zachowawczego,
lub pielęgniarstwa rodzinnego, lub pielęgniarstwa środowiskowego, lub
pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnego, lub pielęgniarstwa geriatrycznego,
lub pielęgniarstwa opieki paliatywnej, lub kursem specjalistycznym w zakresie
opieki paliatywnej, lub w trakcie odbywania tych specjalizacji lub kursów; w
opiece nad świadczeniobiorcami wentylowanymi mechanicznie, dodatkowo
udziela świadczeń pielęgniarka, która ukończyła kurs specjalistyczny w zakresie
pielęgnowania pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie, lub ze
specjalizacją lub kursem kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa
anestezjologicznego i intensywnej opieki, lub w trakcie odbywania tych
specjalizacji lub kursów
łącznie 25 % czasu pracy ogółu pielęgniarek
udzielających świadczeń u danego świadczeniodawcy,
b) w zakładach opiekuńczych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia
z ukończo specjalizacją lub kursem kwalifikacyjnym w dziedzinie opieki
długoterminowej lub pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych,
lub pielęgniarstwa zachowawczego, lub pielęgniarstwa rodzinnego, lub
pielęgniarstwa środowiskowego, lub pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnego,
lub pielęgniarstwa pediatrycznego, lub pielęgniarstwa opieki paliatywnej lub
kursem specjalistycznym w zakresie opieki paliatywnej, lub w trakcie
odbywania tych specjalizacji lub kursów; w opiece nad świadczeniobiorcami
wentylowanymi mechanicznie, dodatkowo udziela świadczeń pielęgniarka,
która ukończyła kurs specjalistyczny w zakresie pielęgnowania dziecka
wentylowanego mechanicznie, lub ze specjalizacją lub kursem
kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i
Dziennik Ustaw – 16 – Poz. 1480
intensywnej opieki, lub w trakcie odbywania tych specjalizacji lub kursów -
łącznie 25 % czasu pracy ogółu pielęgniarek udzielających świadczeń u danego
świadczeniodawcy;
3) osoba, która:
a) rozpoczęła po dniu 30 września 2012 r. studia wyższe z zakresu fizjoterapii
obejmujące co najmniej 2435 godzin kształcenia w zakresie fizjoterapii i
uzyskała tytuł licencjata lub dodatkowo co najmniej 1440 godzin kształcenia w
zakresie fizjoterapii i uzyskała tytuł magistra, lub
b) rozpoczęła po dniu 31 grudnia 1997 r. studia wyższe na kierunku fizjoterapia
zgodnie ze standardami kształcenia określonymi w odrębnych przepisach i
uzyskała tytuł licencjata lub magistra na tym kierunku, lub
c) rozpoczęła przed dniem 1 stycznia 1998 r. studia wyższe na kierunku
rehabilitacja ruchowa i uzyskała tytuł magistra na tym kierunku, lub
d) rozpoczęła przed dniem 1 stycznia 1998 r. studia wyższe w Akademii
Wychowania Fizycznego i uzyskała tytuł magistra oraz ukończyła specjalizację I
lub II stopnia w dziedzinie rehabilitacji ruchowej, lub
e) rozpoczęła przed dniem 1 stycznia 1980 r. studia wyższe na kierunku
wychowanie fizyczne i uzyskała tytuł magistra na tym kierunku oraz ukończyła
w ramach studiów dwuletnią specjalizację z zakresu gimnastyki leczniczej lub
rehabilitacji ruchowej, lub
f) rozpoczęła przed dniem 1 stycznia 1980 r. studia wyższe na kierunku
wychowanie fizyczne i uzyskała tytuł magistra na tym kierunku oraz ukończyła
trzymiesięczny kurs specjalizacyjny z rehabilitacji, lub
g) ukończyła szkołę policealną publiczną lub niepubliczo uprawnieniach szkoły
publicznej i uzyskała tytuł zawodowy technik fizjoterapii
w zakładach opiekuńczych
udziela świadczeń w łącznym wymiarze 2 etatów
przeliczeniowych na 35 łóżek (równoważnik 2 etatów przeliczeniowych na 35
łóżek),
w zakładach opiekuńczych dla świadczeniobiorców wentylowanych mechanicznie
oraz dla świadczeniobiorców będących w stanie wegetatywnym (którzy nie w
stanie przełykać i karmieni przez zgłębnik lub gastrostomię lub jejunostomię
lub pozajelitowo), a którzy w ocenie skalą Barthel otrzymali „0” punktów
udziela świadczeń w łącznym wymiarze ¼ etatu przeliczeniowego na 1 łóżko
(równoważnik ¼ etatu przeliczeniowego na 1 łóżko),
Dziennik Ustaw – 17 – Poz. 1480
w zakładach opiekuńczych dla pacjentów chorych na AIDS lub zakażonych HIV
udziela świadczeń w łącznym wymiarze 1 etatu przeliczeniowego na 35 łóżek
(równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 35 łóżek);
4) psycholog lub psycholog posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie psychologii
klinicznej
udziela świadczeń w łącznym wymiarze
1
/
2
etatu przeliczeniowego na 35
łóżek;
5) osoba, która:
a) rozpoczęła po dniu 30 września 2012 r. i ukończyła studia wyższe w zakresie
logopedii, obejmujące co najmniej 800 godzin kształcenia w zakresie logopedii i
uzyskała tytuł magistra, lub ukończyła studia wyższe i uzyskała tytuł magistra
oraz ukończyła studia podyplomowe z logopedii obejmujące co najmniej 600
godzin kształcenia w zakresie logopedii, lub
b) rozpoczęła po dniu 31 grudnia 1998 r. i ukończyła studia wyższe na kierunku
albo w specjalności logopedia obejmujące co najmniej 800 godzin kształcenia w
zakresie logopedii i uzyskała tytuł licencjata lub magistra na tym kierunku, lub
c) rozpoczęła po dniu 31 grudnia 1998 r. i ukończyła studia wyższe i uzyskała tytuł
magistra oraz ukończyła studia podyplomowe z logopedii obejmujące co
najmniej 600 godzin kształcenia w zakresie logopedii, lub
d) rozpoczęła przed dniem 31 grudnia 1998 r. i ukończyła studia wyższe i uzyskała
tytuł magistra oraz ukończyła podyplomowe z logopedii;
6) osoba, która:
a) ukończyła studia wyższe na kierunku lub w specjalności terapia zajęciowa,
obejmujące co najmniej 3 000 godzin kształcenia, w tym 2 000 godzin w grupie
treści podstawowych i kierunkowych obejmujących wiedzę z zakresu teorii
i technik terapeutycznych i uzyskała tytuł licencjata,
b) ukończyła szkołę policealną publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły
publicznej i uzyskała tytuł zawodowy terapeuty zajęciowego lub dyplom
potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie terapeuty zajęciowego,
c) ukończyła przed dniem wejścia w życie rozporządzenia szkołę policealną
publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskała tytuł
zawodowy w zawodzie instruktor terapii zajęciowej,
d) ukończyła przed dniem 1 października 2011 r. studia wyższe w specjalności
terapia zajęciowa, obejmujące co najmniej 1665 godzin kształcenia
przygotowującego do wykonywania zawodu terapeuty zajęciowego i uzyskała
tytuł licencjata,
Dziennik Ustaw – 18 – Poz. 1480
e) rozpoczęła po dniu 30 sierpnia 2012 r. studia wyższe w zakresie terapii
zajęciowej, obejmujące co najmniej 2000 godzin w grupie treści podstawowych i
kierunkowych obejmujących wiedzę z zakresu teorii i technik terapeutycznych i
uzyskała co najmniej tytuł licencjata
w zakładach opiekuńczych
udziela świadczeń w łącznym wymiarze
1
/
2
etatu
przeliczeniowego na 35 pacjentów uczestniczących w terapii w ciągu tygodnia;
osoba ta nie udziela świadczeń w zakładach opiekuńczych dla pacjentów chorych na
AIDS lub zakażonych HIV;
7) osoba, która:
a) posiada kwalifikacje specjalisty terapii uzależnień, o których mowa w ustawie z
dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz. 124)
lub posiada kwalifikacje specjalisty psychoterapii uzależnień, o których mowa w
przepisach wydanych na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r.
poz. 1356), lub
b) uczestniczy w udzielaniu świadczeń z zakresu uzależnienia i współuzależnienia
pod nadzorem specjalisty psychoterapii uzależnień i posiada kwalifikacje
instruktora terapii uzależnień, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdziałaniu narkomanii lub w przepisach wydanych na podstawie ustawy
z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi
w zakładach opiekuńczych dla pacjentów chorych na AIDS lub zakażonych HIV
udziela świadczeń w łącznym wymiarze
1
/
2
etatu przeliczeniowego na 35 pacjentów
uczestniczących w terapii w ciągu tygodnia;
8) dopuszcza się możliwość realizacji świadczeń przez osobę, która rozpoczęła
przed dniem 1 września 2012 r. i ukończyła zasadniczą szkołę zawodową
publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej lub rozpoczęła po
dniu 31 sierpnia 2012 r. i ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy lub
ukończyła szkołę policealną publiczną lub niepubliczo uprawnieniach szkoły
publicznej i uzyskała dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie
opiekun medyczny, posiadająca kwalifikacje do wykonywania czynności
w zakresie podstawowej pielęgnacji chorych i osób niesamodzielnych.
Dziennik Ustaw – 19 – Poz. 1480
2. Sprzęt medyczny i pomocniczy
1) łóżka szpitalne o regulowanej wysokości i wyposażone w ruchome barierki
zabezpieczające przed wypadnięciem lub zawierające oprzyrządowanie do
rehabilitacji;
2) sprzęt zapobiegający powstawaniu odleżyn: materace przeciwodleżynowe, poduszki,
podpórki, wałki;
3) sprzęt ułatwiający pielęgnację świadczeniobiorcy: zintegrowany system do higieny
ciała, podnośnik, parawany, pasy ślizgowe;
4) wyposażenie gabinetu rehabilitacyjnego: UGUL, cykloergometr, rotory, materace,
drabinki, poręcz do nauki chodzenia, zestaw do elektroterapii z osprzętem;
5) wyposażenie gabinetu terapii zajęciowej: stoły do terapii zajęciowej, przybory do
malowania i wyklejania, sprzęt do muzykoterapii, sprzęt do gier i zabaw, tablice do
pisania, sprzęt audiowizualny, system haseł obrazkowo-tekstowych, sprzęt do nauki
czynności życia codziennego;
6) koncentrator tlenu lub inne źródło tlenu
1 sztuka na każde rozpoczęte 17 łóżek;
7) ssak elektryczny
1 sztuka na każde rozpoczęte 17 łóżek;
8) inhalatory
1 sztuka na każde rozpoczęte 17 łóżek;
9) glukometry;
10) aparaty do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi;
11) aparat EKG;
12) zestaw do reanimacji;
13) kule, laski, balkoniki, chodziki, wózki inwalidzkie, również z podparciem głowy;
14) pompy infuzyjne;
15) stetoskopy.
Sprzęt znajduje się w miejscu udzielania świadczeń, z wyłączeniem aparatu EKG, który
znajduje się w budynku lub zespole budynków oznaczonych tym samym adresem, w
którym lub w których jest zlokalizowane miejsce udzielania świadczeń.
3. Dodatkowy sprzęt medyczny i pomocniczy dla świadczeniobiorców wentylowanych
mechanicznie
1) respirator stanowiący własność świadczeniodawcy i przypisany do jednego
świadczeniobiorcy wyposażony w:
a) akumulator pozwalający na:
swobodne korzystanie z wózka inwalidzkiego,
podtrzymanie czynności respiratora do 4 godzin,
Dziennik Ustaw – 20 – Poz. 1480
b) filtry powietrza w układzie,
c) komplet parametrów nastawnych,
d) 2 alarmy: rozłączenia układu i nadmiernego ciśnienia w drogach oddechowych;
2) ssak elektryczny
1 dla każdego świadczeniobiorcy z dodatkowym wyposażeniem
jednorazowym (cewniki, łączniki) oraz ssak rezerwowy;
3) defibrylator;
4) pulsoksymetr;
5) zestaw z jednorazowym sprzętem do pielęgnacji tracheostomii, gastrostomii.
Sprzęt znajduje się w miejscu udzielania świadczeń.
4. Dodatkowy sprzęt medyczny i pomocniczy dla świadczeniobiorców w stanie
wegetatywnym, którzy w ocenie skalą Barthel otrzymali „0” punktów
1) pulsoksymetr;
2) zestaw z jednorazowym sprzętem do pielęgnacji tracheostomii, gastrostomii,
konikotomii;
3) samorozprężalny worek oddechowy z zastawką jednokierunkową i maską twarzową.
Sprzęt znajduje się w miejscu udzielania świadczeń.
5. Warunki lokalowe
1) gabinet rehabilitacyjny;
2) gabinet do prowadzenia psychoterapii;
3) gabinet terapii zajęciowej;
4) sala dziennego pobytu.
6. Warunki lokalowe dla świadczeniobiorców wentylowanych mechanicznie
1) sale 1-2 łóżkowe z bezpośrednim sąsiedztwem łazienki i dostępem do wyłącznika
światła dla pacjenta; w zakładach opiekuńczych dla dzieci i młodzieży do
ukończenia 18 roku życia: sale 1-2 łóżkowe z zapewnieniem dostępu do łóżka z
trzech stron i swobodnego korzystania ze sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego
i wspomagającego;
2) gabinet lekarski i zabiegowo-pielęgniarski;
3) gabinet rehabilitacyjny;
4) akumulatorowe źródło światła aktywowane w przypadku awarii prądu, alternatywne
źródło zasilania elektrycznego
generator prądu,yszalny alarm respiratora.

Strona korzysta z plików cookies