19

Wrz 2013

Strona z 9
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 19 września 2013 r.
Poz.
1108
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
1)
z dnia 16 września 2013 r.
w sprawie dokumentu dostawy, ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu
na ich przeznaczenie, warunków i sposobu ich zwrotu oraz środków skażających alkohol etylowy
Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626,
z późn. zm.
2)
) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa:
1) wzór oraz sposób ewidencjonowania i stosowania dokumentu dostawy, w tym w przypadkach, o których mowa
w art. 31a ust. 5 i art. 42 ust. 1a ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, zwanej dalej „ustawą”, oraz
podmioty, które wystawiają dokument dostawy;
2) szczegółowy zakres danych, jakie powinna zawierać ewidencja wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcy-
zy ze względu na ich przeznaczenie, zwanych dalej „wyrobami zwolnionymi”, i sposób jej prowadzenia, w tym termin
dokonania wpisów do ewidencji;
3) środki skażające, o których mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy, ich ilość oraz warunki stosowania;
4) warunki i sposób zwrotu wyrobów zwolnionych.
§ 2. 1. Dokument dostawy jest wystawiany przez:
1) podmiot prowadzący skład podatkowy – w przypadku:
a) dostarczania wyrobów zwolnionych z jego składu podatkowego na terytorium kraju do podmiotu pośredniczące-
go lub podmiotu zużywającego,
b) zwrotu wyrobów zwolnionych przez podmiot pośredniczący albo podmiot zużywający do jego składu podatkowego;
2) podmiot pośredniczący – w przypadku:
a) importu przez niego wyrobów zwolnionych oraz w przypadku dostarczania od niego wyrobów zwolnionych do
podmiotu zużywającego,
b) zwrotu do niego wyrobów zwolnionych przez podmiot zużywający;
3) zarejestrowanego odbiorcę, o którym mowa w art. 32 ust. 3 pkt 5 ustawy – w przypadku dostarczania od niego wyro-
bów zwolnionych nabytych wewnątrzwspólnotowo do podmiotu zużywającego;
4) podmiot zużywający – w przypadku importu przez niego wyrobów zwolnionych;
1)
Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248,
poz. 1481).
2)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 120, poz. 690, Nr 171, poz. 1016, Nr 205,
poz. 1208, Nr 232, poz. 1378 i Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 1342 i 1456 oraz z 2013 r. poz. 939.
Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 1108
5) pośredniczący podmiot węglowy sprzedający wyroby węglowe zwolnione od akcyzy, o których mowa w art. 31a
ust. 1 ustawy, zwane dalej „wyrobami węglowymi zwolnionymi” – w przypadku:
a) sprzedaży na terytorium kraju wyrobów węglowych zwolnionych finalnemu nabywcy węglowemu,
b) zwrotu do niego wyrobów węglowych zwolnionych przez finalnego nabywcę węglowego, który nabył od niego
te wyroby
– gdy nie została wystawiona faktura lub faktura korygująca;
6) finalnego nabywcę węglowego – w przypadku:
a) nabycia wewnątrzwspólnotowego przez niego wyrobów węglowych zwolnionych,
b) zwrotu wyrobów węglowych zwolnionych nabytych wewnątrzwspólnotowo
gdy to nabycie wewnątrzwspólnotowe nie zostało udokumentowane fakturą wystawioną przez sprzedawcę wyrobów
węglowych zwolnionych lub gdy ten zwrot nie został udokumentowany fakturą korygującą.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a i pkt 3, oraz w przypadku dostarczania od podmiotu pośredniczą-
cego wyrobów zwolnionych do podmiotu zużywającego, dokument dostawy jest wystawiany w trzech egzemplarzach,
z których:
1) pierwszy jest przeznaczony dla podmiotu pośredniczącego lub podmiotu zużywającego, któremu dostarczono wyroby
zwolnione;
2) drugi jest dołączany do przemieszczanych wyrobów zwolnionych i po potwierdzeniu ich odbioru przez podmiot po-
średniczący lub podmiot zużywający jest niezwłocznie zwracany podmiotowi, który wystawił dokument dostawy;
3) trzeci jest przeznaczony dla podmiotu, który wystawił dokument dostawy.
3. W przypadku zwrotu wyrobów zwolnionych do podmiotu prowadzącego skład podatkowy lub podmiotu pośredni-
czącego dokument dostawy jest wystawiany przez ten podmiot w trzech egzemplarzach, z których:
1) pierwszy i drugi jest przekazywany przez podmiot, który go wystawił, podmiotowi dokonującemu zwrotu wyrobów
zwolnionych;
2) trzeci jest przeznaczony dla podmiotu, który wystawił dokument dostawy.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, podmiot dokonujący zwrotu wyrobów zwolnionych po otrzymaniu pierwsze-
go i drugiego egzemplarza dokumentu dostawy:
1) potwierdza prawidłowość danych zawartych w dokumencie dostawy na jego drugim egzemplarzu;
2) dołącza do zwracanych albo przemieszczanych do składu podatkowego wyrobów zwolnionych drugi egzemplarz do-
kumentu dostawy, o którym mowa w pkt 1, przeznaczony dla podmiotu, który go wystawił.
5. W przypadku powrotnego wprowadzenia do składu podatkowego wyrobów zwolnionych niedostarczonych z tego
składu podatkowego do podmiotu pośredniczącego albo podmiotu zużywającego, podmiot prowadzący skład podatkowy
odnotowuje na drugim egzemplarzu dokumentu dostawy ilość wyrobów zwolnionych niedostarczonych do ich odbiorcy,
przyczynę niedostarczenia oraz datę powrotnego wprowadzenia do składu podatkowego tych wyrobów, a następnie dołącza
ten egzemplarz do dwóch pozostałych egzemplarzy dokumentu dostawy.
6. W przypadku importu wyrobów zwolnionych przez podmiot zużywający albo podmiot pośredniczący dokument dosta-
wy jest wystawiany w dwóch egzemplarzach, z których pierwszy jest dołączany do przemieszczanych wyrobów zwolnionych,
a drugi jest przeznaczony dla podmiotu zużywającego albo podmiotu pośredniczącego. Po dostarczeniu wyrobów zwolnionych
do miejsca odbioru podmiot zużywający albo podmiot pośredniczący dokonuje na dokumencie dostawy dołączonym do prze-
mieszczanych wyrobów zwolnionych potwierdzenia ich odbioru i dołącza go do drugiego egzemplarza dokumentu dostawy.
7. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 5 lit. a, dokument dostawy jest wystawiany nie później niż w 7. dniu od
dnia wydania wyrobów węglowych, a w przypadku dostaw ciągłych wyrobów węglowych dokonywanych na podstawie
zawartej umowy – przynajmniej raz w miesiącu, w dwóch egzemplarzach, z których:
1) pierwszy jest przeznaczony dla finalnego nabywcy węglowego;
2) drugi, na którym finalny nabywca węglowy niezwłocznie po jego otrzymaniu i nabyciu wyrobów węglowych potwier-
dza podpisem ich nabycie, z zastrzeżeniem art. 31a ust. 4 pkt 2 ustawy, jest przeznaczony dla pośredniczącego pod-
miotu węglowego, który wystawił dokument dostawy.
Dziennik Ustaw – 3 – Poz. 1108
8. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 5 lit. b, dokument dostawy jest wystawiany przez pośredniczący podmiot
węglowy, któremu są zwracane wyroby węglowe zwolnione, niezwłocznie po dokonaniu zwrotu, w dwóch egzemplarzach,
z których:
1) pierwszy, na którym pośredniczący podmiot węglowy potwierdza podpisem ich zwrot, jest przeznaczony dla finalne-
go nabywcy węglowego dokonującego ich zwrotu;
2) drugi jest przeznaczony dla pośredniczącego podmiotu węglowego, który wystawił dokument dostawy.
9. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 6, dokument dostawy jest wystawiany w jednym egzemplarzu, który
jest przeznaczony dla finalnego nabywcy węglowego, który go wystawił. Po przemieszczeniu wyrobów węglowych do
miejsca ich odbioru albo zwrotu finalny nabywca węglowy odnotowuje na dokumencie dostawy ich nabycie albo zwrot.
10. W przypadku zaginięcia lub zniszczenia egzemplarza dokumentu dostawy podmiot, który go utracił, jest obowiąza-
ny niezwłocznie poinformować o tym właściwego naczelnika urzędu celnego. Na wniosek podmiotu, który utracił egzem-
plarz dokumentu dostawy, podmiot, który wystawił dokument dostawy, wydaje temu podmiotowi duplikat zagubionego lub
zniszczonego egzemplarza dokumentu dostawy. Duplikat zagubionego lub zniszczonego egzemplarza dokumentu dostawy
oznacza się na jego pierwszej stronie napisem „DUPLIKAT”.
11. Wzór dokumentu dostawy określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
12. Wzór dokumentu dostawy wyrobów węglowych określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§ 3. 1. Podmiot, który wystawił dokument dostawy, sporządza kwartalne zestawienie wystawionych dokumentów do-
stawy. Jeden egzemplarz tego zestawienia przekazuje właściwemu naczelnikowi urzędu celnego w terminie do 25. dnia
miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy zestawienie.
2. Zestawienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera datę jego sporządzenia, nazwę albo imię i nazwisko oraz adres siedzi-
by albo miejsca zamieszkania podmiotu sporządzającego zestawienie oraz wykaz wystawionych dokumentów dostawy
określający datę wystawienia dokumentu dostawy, a w przypadku wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 32 ustawy,
oraz w przypadkach określonych w rozporządzeniach wydanych na podstawie art. 38 ust. 2 pkt 1 lub art. 39 ust. 1 ustawy,
również nazwę albo imię i nazwisko oraz adres siedziby albo miejsca zamieszkania odbiorcy wyrobów zwolnionych, kod
CN i ilość wyrobów zwolnionych wpisanych do dokumentu dostawy.
3. Wpisów do zestawienia, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się chronologicznie. Wpisanie do zestawienia danych
powinno nastąpić niezwłocznie po wystawieniu dokumentu dostawy. Karty zestawienia numeruje się kolejno od numeru
jeden i opatruje stemplem podmiotu sporządzającego zestawienie. Przepis § 6 ust. 4 stosuje się odpowiednio.
4. Zestawienie, o którym mowa w ust. 1, może być sporządzane oddzielnie dla każdego, określonego innym adresem,
miejsca, w którym wyroby akcyzowe wydawane do przemieszczenia, a w przypadku wyrobów węglowych miejsca,
w którym jest dokonywana ich sprzedaż, z podaniem w zestawieniu adresu tego miejsca.
5. Zestawienie, o którym mowa w ust. 1, może być sporządzane oraz przekazywane naczelnikowi urzędu celnego, o któ-
rym mowa w ust. 1, w formie elektronicznej, w sposób uzgodniony z tym naczelnikiem. Przepisy § 7 stosuje się odpowiednio.
6. Przepisy ust. 1–5 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy dokumentem dostawy jest faktura.
§ 4. 1. Ewidencja wyrobów zwolnionych, zwana dalej „ewidencją”, zawiera:
1) dane dotyczące wyrobów zwolnionych, w tym:
a) nazwę wyrobów oraz ich kod CN,
b) ilość opakowań oraz ich numery identyfikacyjne, jeżeli zostały nimi oznaczone,
c) ilość wysłanych lub otrzymanych wyrobów zwolnionych, w tym ilość wyrobów zwolnionych zużytych na cele
uprawniające do ich zwolnienia od akcyzy, oraz ich łączną ilość, obliczoną narastająco od początku roku kalen-
darzowego;
2) datę wysłania, otrzymania wyrobów zwolnionych lub ich zużycia;
3) datę wystawienia i numery identyfikujące dokument dostawy albo dokument, o którym mowa w art. 32 ust. 10 ustawy,
na podstawie których wyroby zwolnione zostały wysłane, otrzymane lub zużyte;
4) adres miejsca odbioru wyrobów zwolnionych.
Dziennik Ustaw – 4 – Poz. 1108
2. Ilość wyrobów zwolnionych wysłanych, otrzymanych lub zużytych wpisuje się do ewidencji według kodów CN
w jednostkach miary stosowanych przy obliczeniu akcyzy oraz w sposób umożliwiający obliczenie ilości tych wyro-
bów.
3. W przypadku określenia w dokumencie dostawy ilości gazu płynnego dostarczanego do podmiotu zużywającego
w litrach dopuszcza się możliwość wpisania do ewidencji jego ilości również w litrach, pod warunkiem podania w niej pa-
rametrów przeliczenia masy na objętość.
§ 5. 1. Ewidencję prowadzi się dla okresów obejmujących rok kalendarzowy. Wpisów do ewidencji dokonuje się chro-
nologicznie.
2. Wpisów do ewidencji dokonuje się:
1) przed wyprowadzeniem wyrobów zwolnionych ze składu podatkowego;
2) niezwłocznie po otrzymaniu wyrobów zwolnionych, nie później jednak niż następnego dnia, który nie jest sobotą lub
dniem ustawowo wolnym od pracy, po ich odebraniu;
3) niezwłocznie po zużyciu wyrobów zwolnionych na cele uprawniające do zwolnienia, nie później jednak niż następne-
go dnia, który nie jest sobotą lub dniem ustawowo wolnym od pracy, po ich zużyciu;
4) niezwłocznie po wystawieniu dokumentu dostawy albo dokumentu, o którym mowa w art. 32 ust. 10 ustawy, nie póź-
niej jednak niż następnego dnia po ich wystawieniu.
3. Dopuszcza się wpisanie do ewidencji ilości zużytych wyrobów zwolnionych raz w miesiącu, po zweryfikowaniu jej
podczas dokładnej i rzeczywistej kontroli zużycia, gdy ilość zużytych wyrobów zwolnionych ustalana jest na podstawie
współczynnikowo określonego poziomu ich zużycia przez poszczególne urządzenia, wskazanego w dokumentacji prowa-
dzonej przez podmiot zużywający.
§ 6. 1. Ewidencja prowadzona w formie papierowej powinna mieć formę książkową. Karty ewidencji prowadzonej
w formie papierowej podlegają zszyciu przed rozpoczęciem wypełniania.
2. Karty ewidencji numeruje się kolejno od numeru jeden i opatruje stemplem podmiotu prowadzącego ewidencję.
3. Naczelnik właściwego urzędu celnego nakłada na przeszycie zamknięcie urzędowe w formie plomby zaciśniętej
na elemencie mocującym przy użyciu plombownicy, a na ostatniej stronie ewidencji wpisuje liczbę jej stron i składa
podpis.
4. Wpisów do ewidencji należy dokonywać w sposób trwały i wyraźny. Poprawki powinny być dokonywane w taki
sposób, aby przekreślony pierwotny tekst pozostał czytelny. Każda poprawka powinna zostać potwierdzona podpisem oso-
by dokonującej poprawki, z podaniem daty wprowadzenia, oraz w razie potrzeby opisana w rubryce „uwagi”.
§ 7. 1. Ewidencja w formie elektronicznej jest prowadzona zgodnie z pisemną instrukcją obsługi programu komputero-
wego i w taki sposób, aby:
1) umożliwiała wgląd w treść dokonywanych wpisów oraz ochronę przechowywanych danych przed zniekształceniem
lub utratą;
2) umożliwiała dokonywanie korekty danych opatrzonej adnotacją osoby dokonującej tej korekty oraz daty jej dokona-
nia;
3) pozwalała na uzyskanie czytelnego wydruku wpisów w porządku chronologicznym;
4) uniemożliwiała usuwanie wpisów.
2. Podmiot prowadzący ewidencję w formie elektronicznej przechowuje jej kopię zapisaną na informatycznych nośni-
kach danych. Przepisy ust. 1 pkt 1, 3 i 4 stosuje się.
§ 8. 1. Środki skażające, o których mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy, oraz ich ilość określa wykaz środków skażają-
cych alkohol etylowy wykorzystywany do produkcji produktów nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, służący do
stosowania zwolnień od akcyzy, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia.
Dziennik Ustaw – 5 – Poz. 1108
2. Środek skażający określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia w lp. 19 może być stosowany wyłącznie jako środek
skażający alkohol etylowy wykorzystywany do produkcji:
1) kosmetyków klasyfikowanych do kodów CN ex 3003 10 00, ex 3003 20 00, ex 3003 39 00, ex 3003 40 00, ex 3003 90 10,
ex 3003 90 90, ex 3004 10 10, ex 3004 10 90, ex 3004 20 10, ex 3004 20 90, ex 3004 32 10, ex 3004 32 90, ex 3004 39 10,
ex 3004 39 90, ex 3004 40 10, ex 3004 40 90, ex 3004 50 10, ex 3004 50 90, ex 3004 90 19, ex 3004 90 99, 3303 00 10,
3303 00 90, 3304 10 00, 3304 20 00, 3304 30 00, 3304 91 00, 3304 99 00, 3305 10 00, 3305 20 00, 3305 30 00, 3305 90 10,
3305 90 90, 3306 10 00, 3306 20 00, 3306 90 00, 3307 10 00, 3307 20 00, 3307 30 00, 3307 41 00, 3307 49 00 albo
3307 90 00;
2) substancji zapobiegających atakom owadów klasyfikowanych do kodów CN ex 3808 91 90 albo ex 3808 99 90 stoso-
wanych bezpośrednio na skórę ludzi i zwierząt;
3) mydła i organicznych produktów i preparatów powierzchniowo czynnych do mycia skóry klasyfikowanych do kodów
CN 3401 11 00, 3401 19 00, 3401 20 10, 3401 20 90, 3401 30 00;
4) organicznych środków powierzchniowo czynnych (innych niż mydło) klasyfikowanych do kodów CN 3402 11 10,
3402 11 90, 3402 12 00, 3402 13 00, 3402 19 00, 3402 20 20, 3402 20 90, 3402 90 10 albo 3402 90 90.
3. Środki skażające określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia w lp. 1–18 mogą być stosowane jako środki skaża-
jące alkohol etylowy wykorzystywany do produkcji dowolnych produktów nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi.
§ 9. Skażanie alkoholu etylowego środkami skażającymi określonymi w załączniku nr 3 do rozporządzenia odbywa się
w obecności funkcjonariusza celnego.
§ 10. 1. Zwrot wyrobów zwolnionych przez podmiot pośredniczący oraz podmiot zużywający prowadzący działalność
gospodarczą z użyciem wyrobów zwolnionych może być dokonany, jeżeli zostały spełnione warunki określone w art. 32
ust. 6 i 11 ustawy oraz jeżeli podmioty te złożyły podmiotowi, któremu zwracane wyroby zwolnione, pisemne oświad-
czenie, że zwracane wyroby były wpisane do ewidencji.
2. Warunek złożenia pisemnego oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy podmiotu zużywającego, który
wyłącznie używa do celów opałowych pozostałe węglowodory gazowe o kodach CN od 2711 12 11 do 2711 19 00, lub jest
podmiotem zużywającym nieprowadzącym działalności gospodarczej z użyciem wyrobów zwolnionych.
3. Ilość wyrobów zwolnionych zwracanych do podmiotu pośredniczącego oraz do składu podatkowego określa się z za-
stosowaniem jednostek miary oraz parametrów służących do określenia tej ilości, które były stosowane w momencie dostar-
czania tych wyrobów do podmiotu dokonującego ich zwrotu.
§ 11. Druki dokumentów dostawy wyrobów węglowych, sporządzone według wzorów określonych w rozporządzeniu
Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentu dostawy, ewidencji wyrobów akcyzowych objętych
zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, warunków i sposobu ich zwrotu oraz środków skażających alko-
hol etylowy (Dz. U. z 2013 r. poz. 196) mogą być stosowane nie dłużej niż przez 90 dni od dnia wejścia w życie niniejszego
rozporządzenia.
§ 12. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 20 września 2013 r.
3)
Minister Finansów: wz. J. Cichoń
3)
Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentu
dostawy, ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, warunków i sposobu
ich zwrotu oraz środków skażających alkohol etylowy (Dz. U. z 2013 r. poz. 196), które traci moc z dniem wejścia w życie ustawy
z dnia 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (Dz. U. poz. 939).
Dziennik Ustaw – 6 – Poz. 1108
DOKUMENT DOSTAWY
/Delivery document/
NR /No/
..................
1. Nazwa/nazwisko i imię podmiotu, który wystawił dokument dostawy
1)
:
/Name/surname of the document drawer/
3. Podmiot odbierający/zwracający
2)
:
Consignee/entity returning exempted goods/
Nr akcyzowy
podmiotu
3)
:
/Entity's excise duty
identification number/
Nr akcyzowy
podmiotu
3)
:
/Entity's excise duty
identification number
2. Adres siedziby/miejsca zamieszkania podmiotu, który wystawił dokument dostawy:
/Drawer's address/place of residence/
4. Adres siedziby/miejsca zamieszkania podmiotu odbierającego/zwracającego
4)
:
//Consignee's/entity’s returning exempted goods address/place of residence//
5. Adres miejsca wysyłki wyrobów zwolnionych:
/Address of dispatch place/
7. Miejsce odbioru wyrobów zwolnionych
5)
:
/Address of place of receipt /
6. Data wysyłki wyrobów zwolnionych /Date of dispatch of exempted goods/:
8. Data odbioru wyrobów zwolnionych /Date of receipt of exempted goods/:
9. Data i podpis podmiotu, który wystawił dokument dostawy, lub osoby
reprezentującej ten podmiot:
/Date and drawer's or his representative signature/
.....................................................................................................................
10. Potwierdzam odbiór/zwrot wyrobów wymienionych w polu 11
/I confirm receipt/return of goods mentioned in section 11/
.....................................................................................................................
Data i podpis podmiotu odbierającego/zwracającego
lub osoby reprezentującej podmiot odbierający/zwracający
/Date and signature of entity which receipt/return goods or his representative /
1)
Odpowiednio: podmiot prowadzący skład podatkowy, zarejestrowany odbiorca, o którym mowa w art. 32 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym
(Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626, z późn. zm.) podmiot pośredniczący lub podmiot zużywający /Respectively: warehouse keeper, registered consignee mentioned in art. 32(3)(5)
of Act of excise duty, excise agent or final consumer/.
2)
Odpowiednio: podmiot pośredniczący lub podmiot zużywający, do którego są dostarczane albo który zwraca wyroby zwolnione. Respectively: excise agent or final consumer to
whom exempted products are delivered or excise agent or final consumer who return products/.
3)
Wypełnia się tylko w przypadku podmiotu prowadzącego skład podatkowy, zarejestrowanego odbiorcy i podmiotu pośredniczącego /It is filled only by the warehouse keeper,
registered consignee and excise agent/.
4)
znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba podmiotu odbierającego. /In the case of entity mentioned in art. art. 2 (1) (22)(b) of Act of excise duty, name of the Member State is given,
pursuant to receipt entity place of residence or seat/.
5)
W przypadku podmiotu, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 22 lit. b ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, należy podać dane statku powietrznego lub jednostki
pływającej, na który/którą są dostarczane wyroby zwolnione i miejsce jego/jej postoju. /In the case of entity mentioned in art. art. 2 (1) (22)(b) of Act of excise duty, data of aircraft or
ship is given on which exempted products are delivered and the place of its stop./
Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 16 września 2013 r. (poz. 1108)
Załącznik nr 1
WZÓR
Dziennik Ustaw – 7 – Poz. 1108
str. 2
11.
WYROBY AKCYZOWE ZWOLNIONE OD AKCYZY STANOWIĄCE PRZEDMIOT DOSTAWY
/Document for goods exempted from excise duty/
Lp.
/No/
Nazwa wyrobu
/Commodity/
Kod CN wyrobu
/CN code/
J m.
6)
/Unit
measure/
Ilość w j.m.
z kol. 4
/Quantity/
Przeznaczenie uprawniające do
zwolnienia
(krótki opis i podst. prawna)
7)
/Destination of goods confirming the
entitlement to exemption
/short description and legal basis//
Adnotacje dotyczące odbioru wyrobów
8)
/Notes on receipt of goods/
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
6
)
Jednostka miary stosowana przy obliczaniu akcyzy. Dopuszcza się możliwość wyrażenia ilości gazu płynnego w litrach, pod warunkiem podania w kol. 7 parametrów
przeliczenia masy na objętość. /Unit of measure used for the calculation of excise duty. The quantity of liquid gas may be determined in litres, under condition that in
column 7 the parameters of its conversion from weight into volumetric measure is given./
7)
W przypadku zwrotu wyrobów zwolnionych do podmiotu prowadzącego skład podatkowy lub podmiotu pośredniczącego należy wpisać „zwrot wyrobów
zwolnionych”. /In the case of return of exempted products to warehouse keeper or excise agent „return of exempted products” is written./
8)
W przypadku niedostarczenia wyrobów zwolnionych do podmiotu odbierającego należy wpisać ich ilość, przyczynę oraz datę powrotnego dostarczenia do składu
podatkowego lub podmiotu pośredniczącego. /In the case when exempted products are not delivered to receipt entity, quantity, reason and date of return delivery to
the warehouse keeper or excise agent is given./
Dziennik Ustaw – 8 – Poz. 1108
DOKUMENT DOSTAWY
wyrobów węglowych
1)
NR ..................
1
. Nazwa/nazwisko i imię podmiotu, który wystawił dokument dostawy
oraz adres jego siedziby/miejsca zamieszkania
2)
:
2. Nazwa/nazwisko i imię podmiotu nabywającego/zwracającego
wyroby węglowe
oraz adres jego siedziby/miejsca zamieszkania
3)
3
. Miejsce sprzedaży/nabycia/zwrotu wyrobów węglowych
4)
:
4.
.........................................................................................................
Data wystawienia dokumentu dostawy i podpis podmiotu, który go wystawił, lub
osoby reprezentującej ten podmiot
5.
Wykaz wyrobów węglowych podlegających zwolnieniu od akcyzy będących przedmiotem sprzedaży
Lp. Nazwa i kod CN wyrobu węglowego
5)
Ilość w kg Przeznaczenie uprawniające do zwolnienia
6)
1 2 3 4
zużycie przez gospodarstwo domowe
…………… ………… ……
*
zużycie przez gospodarstwo domowe
…………… ………………………………… ……
*
zużycie przez gospodarstwo domowe
…………… ………………………………… ……
*
zużycie przez gospodarstwo domowe
…………… ………………………………… ……
*
zużycie przez gospodarstwo domowe
…………… ………… …………………………
*
6. Uwagi:
7.
Potwierdzam nabycie i przeznaczenie/zwrot wyrobów wymienionych w poz. 5
Data i podpis podmiotu nabywającego/zwracającego lub osoby reprezentującej ten podmiot
1)
Dokument jest stosowany w przypadku sprzedaży finalnemu nabywcy węglowemu wyrobów węglowych podlegających zwolnieniu
od akcyzy, o którym mowa w art. 31a ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz.
626, z późn. zm.) przez pośredniczący podmiot węglowy sprzedający wyroby węglowe oraz w przypadku nabycia
wewnątrzwspólnotowego wyrobów węglowych podlegających zwolnieniu od akcyzy, o którym mowa w art. 31a ust. 1 ustawy z dnia
6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym przez finalnego nabywcę węglowego.
2)
Pośredniczący podmiot węglowy, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 23a ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym,
sprzedający wyroby węglowe lub finalny nabywca węglowy dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów węglowych.
3)
Finalny nabywca węglowy korzystający ze zwolnienia, o którym mowa w art. 31a ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku
akcyzowym.
4)
Adres miejsca, w którym następuje sprzedaż wyrobów węglowych na terytorium kraju lub nazwa/nazwisko i imię podmiotu, od
którego nastąpiło nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów węglowych oraz adres jego siedziby/miejsca zamieszkania, lub adres
miejsca, do którego są zwracane wyroby węglowe.
5)
Dopuszcza się wpisanie pozycji CN: węgiel objęty pozycją CN 2701, węgiel brunatny objęty pozycją CN 2702 albo koks objęty
pozycją CN 2704.
6)
Wypełnia pośredniczący podmiot węglowy sprzedający wyroby węglowe lub finalny nabywca węglowy, który wystawił dokument
dostawy.
* Należy określić przeznaczenie, inne niż zużycie przez gospodarstwo domowe, uprawniające do korzystania ze zwolnienia od akcyzy
zgodnie z art. 31a ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.
Załącznik nr 2
WZÓR
Dziennik Ustaw – 9 – Poz. 1108
Lp.
Środek skażający
Minimalny dodatek do 1 hl
alkoholu 100 % vol
1 2 3
1 Aceton 3 000 ml
2 Alkohol benzylowy 3 000 ml
3 Alkohol izopropylowy (propan-2-ol) 10 000 ml
4 Benzyna silnikowa 3 000 ml
5 Bromek lub chlorek etylu 300 ml
6 Eter etylo-tert-butylowy 3 000 ml
7 Eter dietylowy 3 000 ml
8 Ftalan dietylu 1 000 ml
9 Keton etylowo-metylowy 3 000 ml
10 Mieszanina acetonu 2 000 ml
i benzoesanu denatonium 1 g
11 Mieszanina alkoholu izopropylowego (propan-2-ol) 6 000 ml
i benzoesanu denatonium 1 g
12 Mieszanina ketonu etylowo-metylowego 2 000 ml
i benzoesanu denatonium 1 g
13 Nafta - frakcja naftowa z destylacji zachowawczej 2 000 ml
14 Nipagina (aseptina) 3 000 g
15 Octan etylu 5 000 ml
16
Ogólny środek skażający
Ogólny środek skażający - zgodny z Polską Normą PN-
C-97911 "Ogólny środek skażający"
500 ml
17 Szelak 3 000 g
18 Toluol lub toluen 3 000 ml
19
Benzoesan denatonium
rozpuszczony w 130 ml alkoholu tert-butylowego
2 g
Załącznik nr 3
Wykaz środkóW skażających alkohol etyloWy WykorzystyWany
do produkcji produktóW nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi,
użący do stosoWania zWolnień od akcyzy

Strona korzysta z plików cookies