30

Kwi 2013

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2013 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów publicznych

Sygnatura:

Dz.U. z 2013 r., poz. 520

Data publikacji:

30 kwietnia 2013 r.

Strona z 24
Ładowanie dokumentu Załaduj cały dokument
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 30 kwietnia 2013 r.
Poz.
520
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
1)
z dnia 25 kwietnia 2013 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych
Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572,
z późn. zm.
2)
) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu ocenia-
nia, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach pub-
licznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.
3)
) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 6 w ust. 1a pkt 2–4 otrzymują brzmienie:
„2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia;
3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych
trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej
– na podstawie tej opinii;
4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1–3, który objęty jest pomocą psychologiczno-peda-
gogiczną w szkole na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indy-
widualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, o którym mowa
w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych
przedszkolach, szkołach i placówkach.”;
2) w § 19 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że
roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została
ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane od
dnia ustalenia tej oceny, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowaw-
czych.”;
1)
Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej – oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U.
Nr 248, poz. 1480).
2)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r.
Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144,
poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818,
Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r.
Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320,
Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205,
poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979 oraz z 2013 r. poz. 87.
3)
Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 130, poz. 906, z 2008 r. Nr 3, poz. 9 i Nr 178,
poz. 1097, z 2009 r. Nr 58, poz. 475, Nr 83, poz. 694 i Nr 141, poz. 1150, z 2010 r. Nr 156, poz. 1046 i Nr 228, poz. 1491, z 2011 r.
Nr 35, poz. 178 i Nr 179, poz. 1063 oraz z 2012 r. poz. 262.
Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 520
3) w § 24:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Do egzaminu semestralnego w szkole dla dorosłych kształcącej w formie stacjonarnej dopuszcza się słu-
chacza, który uczęszczał na poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, przewidziane w szkolnym planie na-
uczania, w wymiarze co najmniej 50% czasu przeznaczonego na każde z tych zajęć, oraz uzyskał z tych zajęć
oceny uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania.”,
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Do egzaminu semestralnego w szkole dla dorosłych kształcącej w formie zaocznej dopuszcza się słuchacza,
który uczęszczał na poszczególne obowiązkowe konsultacje, przewidziane w szkolnym planie nauczania, w wymia-
rze co najmniej 50% czasu przeznaczonego na każde z tych konsultacji, oraz uzyskał z wymaganych ćwiczeń i prac
kontrolnych, a w przypadku szkoły, która prowadzi kształcenie zawodowe na podstawie modułowego programu
nauczania dla zawodu – z prac kontrolnych przeprowadzanych z zakresu wszystkich w pełni zrealizowanych w da-
nym semestrze jednostek modułowych, oceny uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania.”;
4) w § 32:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W klasie VI szkoły podstawowej jest przeprowadzany sprawdzian obejmujący wymagania ustalone w pod-
stawie programowej kształcenia ogólnego określonej w przepisach w sprawie podstawy programowej wychowania
przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, zwany dalej „sprawdzianem”.”,
b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Sprawdzian składa się z dwóch części i obejmuje:
1) w części pierwszej wiadomości i umiejętności z języka polskiego oraz z matematyki, w tym wykorzystanie
wiadomości i umiejętności z tych przedmiotów w zadaniach osadzonych w kontekście historycznym lub
przyrodniczym;
2) w części drugiej – wiadomości i umiejętności z języka obcego nowożytnego.”;
5) w § 33 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. Harmonogram przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego ustala dyrektor Komisji Centralnej
i ogłasza go na stronie internetowej Komisji Centralnej nie później niż do dnia 20 sierpnia roku szkolnego poprzedzają-
cego rok szkolny, w którym jest przeprowadzany sprawdzian i egzamin gimnazjalny.”;
6) w § 34 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Informator, o którym mowa w ust. 1, jest ogłaszany również w językach mniejszości narodowych, językach
mniejszości etnicznych oraz w języku regionalnym nauczanych w szkołach lub oddziałach z językiem nauczania mniej-
szości narodowych, mniejszości etnicznych lub regionalnym.”;
7) w § 35:
a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Uczniowie (słuchacze) przystępują do części drugiej sprawdzianu z jednego z następujących języków
obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego.”,
b) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2. Do części drugiej sprawdzianu i części trzeciej egzaminu gimnazjalnego uczeń (słuchacz) przystępuje z te-
go języka obcego nowożytnego, którego uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego.
3. Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia oraz słuchacz składają dyrektorowi szkoły, nie później niż do dnia
30 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian i egzamin gimnazjalny, pisemną deklarację:
1) wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń (słuchacz) przystąpi do:
a) części drugiej sprawdzianu w przypadku gdy uczeń (słuchacz) szkoły podstawowej uczy się, jako
przedmiotu obowiązkowego, więcej niż jednego języka obcego nowożytnego spośród języków wymie-
nionych w ust. 1a,
b) części trzeciej egzaminu gimnazjalnego;
2) informującą o zamiarze przystąpienia ucznia (słuchacza) do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na po-
ziomie rozszerzonym – w przypadku, o którym mowa w § 38 ust. 6 i § 42 ust. 2e.”,
Dziennik Ustaw – 3 – Poz. 520
c) uchyla się ust. 4–5,
d) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Informację o:
1) języku obcym nowożytnym, z którego uczeń (słuchacz) przystąpi do części drugiej sprawdzianu i części trze-
ciej egzaminu gimnazjalnego,
2) uczniach (słuchaczach), którzy obowiązkowo przystąpią do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na po-
ziomie rozszerzonym – w przypadku, o którym mowa w § 42 ust. 2d,
3) uczniach (słuchaczach), którzy zamierzają przystąpić do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie
rozszerzonym – w przypadku, o którym mowa w § 38 ust. 6 i § 42 ust. 2e
– dołącza się do listy, o której mowa w § 41 ust. 1 pkt 1.”,
e) dodaje się ust. 7–9 w brzmieniu:
„7. Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia oraz słuchacz mogą złożyć dyrektorowi szkoły, nie później niż na
3 miesiące przed terminem sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego, z zastrzeżeniem § 39 ust. 5, pisemną infor-
mację o:
1) zmianie języka obcego nowożytnego wskazanego w deklaracji,
2) rezygnacji z przystąpienia do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym w przy-
padku, o którym mowa w § 38 ust. 6 i § 42 ust. 2e.
8. O zmianie języka obcego nowożytnego lub rezygnacji z przystąpienia do części trzeciej egzaminu gimna-
zjalnego na poziomie rozszerzonym, o których mowa w ust. 7, dyrektor szkoły niezwłocznie powiadamia dyrekto-
ra komisji okręgowej.
9. W przypadku niezłożenia rezygnacji, o której mowa w ust. 7 pkt 2, i nieprzystąpienia do części trzeciej
egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym, uczniowi (słuchaczowi) w zaświadczeniu o szczegółowych
wynikach egzaminu gimnazjalnego z części trzeciej tego egzaminu na poziomie rozszerzonym wpisuje się wynik
„0%”.”;
8) w § 36:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Uczniowie szkół lub oddziałów, w których zajęcia są prowadzone w języku mniejszości narodowej, języku
mniejszości etnicznej lub języku regionalnym, przystępują do części pierwszej sprawdzianu oraz części pierwszej
lub drugiej egzaminu gimnazjalnego w języku polskim albo w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości
etnicznej lub w języku regionalnym.”,
b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. W języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub w języku regionalnym jest przeprowa-
dzana:
1) w przypadku sprawdzianu – część pierwsza obejmująca wiadomości i umiejętności z matematyki;
2) w przypadku egzaminu gimnazjalnego część pierwsza obejmująca wiadomości i umiejętności z zakresu
historii i wiedzy o społeczeństwie oraz część druga.”,
c) ust. 2–5 otrzymują brzmienie:
„2. W przypadku gdy uczeń zamierza przystąpić do części pierwszej sprawdzianu albo części pierwszej lub
drugiej egzaminu gimnazjalnego, o których mowa w ust. 1a, w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości
etnicznej lub w języku regionalnym, rodzice (prawni opiekunowie) ucznia składają dyrektorowi szkoły pisemną
deklarację o przystąpieniu ucznia do części pierwszej sprawdzianu albo części pierwszej lub drugiej egzaminu
gimnazjalnego w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub w języku regionalnym.
3. Deklarację, o której mowa w ust. 2, składa się nie później niż do dnia 30 września roku szkolnego, w którym
jest przeprowadzany sprawdzian lub egzamin gimnazjalny.
4. Wykaz uczniów, którzy zamierzają przystąpić do części pierwszej sprawdzianu albo części pierwszej lub
drugiej egzaminu gimnazjalnego, o których mowa w ust. 1a, w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości
etnicznej lub w języku regionalnym, dyrektor szkoły przekazuje dyrektorowi komisji okręgowej nie później niż do
Dziennik Ustaw – 4 – Poz. 520
dnia 10 października roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian lub egzamin gimnazjalny. Wykaz
zawiera: imię (imiona) i nazwisko ucznia, numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL serię i numer
paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, miejsce urodzenia, datę urodzenia, płeć, informację
o specyficznych trudnościach w uczeniu się, rodzaj zestawu zadań oraz nazwę języka mniejszości narodowej,
mniejszości etnicznej lub języka regionalnego.
5. Uczeń może zrezygnować z przystąpienia do części pierwszej sprawdzianu albo części pierwszej lub drugiej
egzaminu gimnazjalnego, o których mowa w ust. 1a, w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej
lub w języku regionalnym. O rezygnacji rodzice (prawni opiekunowie) ucznia, nie później niż na 3 miesiące przed
terminem sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego, informują pisemnie dyrektora szkoły, który niezwłocznie
powiadamia o tym dyrektora komisji okręgowej.”;
9) w § 38 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Uczniowie ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
którzy z powodu swojej niepełnosprawności nie potrafią samodzielnie czytać lub pisać, zwolnieni z części drugiej
sprawdzianu oraz z części trzeciej egzaminu gimnazjalnego.”;
10) § 39 otrzymuje brzmienie:
„§ 39. 1. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu woje-
wódzkim lub ponadwojewódzkim, o których mowa w przepisach w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania
konkursów, turniejów i olimpiad, organizowanych z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem lub egza-
minem gimnazjalnym, są zwolnieni:
1) w przypadku uczniów szkoły podstawowej – z odpowiedniej części sprawdzianu;
2) w przypadku uczniów gimnazjum – z danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, a w przypad-
ku języka obcego nowożytnego – z części trzeciej tego egzaminu.
2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, następuje na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie przez
ucznia szkoły podstawowej albo gimnazjum tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. Zaświadczenie przedkłada się
przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego, o którym mowa w § 40 ust. 1.
3. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, z odpowiedniej części sprawdzianu albo z danego zakresu części pierwszej
lub z danego zakresu części drugiej egzaminu gimnazjalnego jest równoznaczne z uzyskaniem z danej części spraw-
dzianu albo danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego najwyższego wyniku.
4. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, z części trzeciej egzaminu gimnazjalnego jest równoznaczne z uzyskaniem
z tej części egzaminu gimnazjalnego najwyższego wyniku na poziomie podstawowym i rozszerzonym.
5. W przypadku gdy uczeń uzyskał tytuł laureata lub finalisty, o których mowa w ust. 1, z innego języka obcego
nowożytnego niż ten, który zadeklarował odpowiednio w części drugiej sprawdzianu albo w części trzeciej egzaminu
gimnazjalnego, dyrektor szkoły na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) ucznia, złożony nie później niż na 2 tygo-
dnie przed terminem sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego, informuje komisję okręgową o zmianie języka obcego
nowożytnego, jeżeli uczeń uczy się tego języka obcego nowożytnego w szkole jako przedmiotu obowiązkowego. Prze-
pisy ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.”;
11) w § 41 w ust. 1:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) przygotowuje listę uczniów (słuchaczy) przystępujących do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego; lista
zawiera: imię (imiona) i nazwisko ucznia (słuchacza), numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL
serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, miejsce urodzenia, datę uro-
dzenia, płeć, informację o specyficznych trudnościach w uczeniu się, rodzaj zestawu zadań, symbol oddziału
i numer ucznia (słuchacza) w dzienniku lekcyjnym; listę uczniów (słuchaczy) przewodniczący szkolnego
zespołu egzaminacyjnego przesyła w formie elektronicznej dyrektorowi komisji okręgowej w terminie usta-
lonym przez dyrektora komisji okręgowej, nie później jednak niż do dnia 30 listopada roku szkolnego,
w którym jest przeprowadzany sprawdzian lub egzamin gimnazjalny;”,
b) pkt 8 i 9 otrzymują brzmienie:
„8) sporządza wykaz uczniów (słuchaczy), którzy nie przystąpili do odpowiedniej części sprawdzianu lub dane-
go zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub przerwali odpowiednią część
sprawdzianu lub dany zakres albo poziom odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, oraz niezwłocznie
Dziennik Ustaw – 5 – Poz. 520
po zakończeniu sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego przekazuje ten wykaz dyrektorowi komisji okrę-
gowej; wykaz zawiera: imię (imiona) i nazwisko oraz numer PESEL ucznia (słuchacza), a w przypadku bra-
ku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
9) zabezpiecza, po zakończeniu danej części sprawdzianu lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej czę-
ści egzaminu gimnazjalnego, zestawy zadań i karty odpowiedzi uczniów (słuchaczy) i przekazuje je komisji
okręgowej w sposób określony przez dyrektora tej komisji;”;
12) w § 42:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Sprawdzian jest przeprowadzany w jednym dniu i trwa:
1) część pierwsza – 80 minut;
2) część druga – 45 minut.”,
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Dla uczniów (słuchaczy), o których mowa w § 37 ust. 1–4, czas trwania każdej części sprawdzianu lub
każdego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego może być przedłużony. Czas, o jaki
może zostać przedłużona każda część sprawdzianu lub każdy zakres albo poziom odpowiedniej części egzaminu
gimnazjalnego, określa dyrektor Komisji Centralnej w szczegółowej informacji, o której mowa w § 37 ust. 7.”;
13) w § 43:
a) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. W przypadku egzaminu gimnazjalnego w skład zespołu nadzorującego nie może wchodzić wychowawca
zdających oraz:
1) w części pierwszej i części drugiej – nauczyciele przedmiotu lub przedmiotów, z których jest przeprowadza-
ny dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego;
2) w części trzeciej – nauczyciele języka obcego nowożytnego, z którego jest przeprowadzany egzamin gimna-
zjalny.”,
b) dodaje się ust. 7 i 8 w brzmieniu:
„7. W przypadku sprawdzianu w skład zespołu nadzorującego nie może wchodzić wychowawca zdających
oraz:
1) w części pierwszej – nauczyciele języka polskiego i matematyki;
2) w części drugiej – nauczyciele języka obcego nowożytnego, z którego jest przeprowadzany sprawdzian.
8. Jeżeli przewodniczący lub członek zespołu nadzorującego z powodu choroby lub z innych ważnych przy-
czyn nie może wziąć udziału w sprawdzianie lub egzaminie gimnazjalnym, przewodniczący szkolnego zespołu
egzaminacyjnego powołuje w zastępstwie innego nauczyciela zatrudnionego w danej lub innej szkole lub w pla-
cówce, który spełnia wymagania określone odpowiednio w ust. 6 i 7.”;
14) w § 44:
a) ust. 1–3 otrzymują brzmienie:
„1. Przed rozpoczęciem odpowiedniej części sprawdzianu lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej
części egzaminu gimnazjalnego przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego sprawdza, czy pakiety za-
wierające zestawy zadań i karty odpowiedzi oraz inne materiały niezbędne do przeprowadzenia sprawdzianu lub
egzaminu gimnazjalnego nie zostały naruszone.
2. W przypadku stwierdzenia, że pakiety wymienione w ust. 1 zostały naruszone, przewodniczący szkolnego
zespołu egzaminacyjnego zawiesza odpowiednią część sprawdzianu lub dany zakres albo poziom odpowiedniej
części egzaminu gimnazjalnego i powiadamia o tym dyrektora komisji okręgowej. Dyrektor komisji okręgowej
informuje przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego o dalszym postępowaniu.
3. W przypadku stwierdzenia, że pakiety wymienione w ust. 1 nie zostały naruszone, przewodniczący szkolne-
go zespołu egzaminacyjnego otwiera je w obecności przewodniczących zespołów nadzorujących oraz przedstawi-
ciela uczniów (słuchaczy), a następnie przekazuje przewodniczącym zespołów nadzorujących zestawy zadań i kar-
Dziennik Ustaw – 6 – Poz. 520
ty odpowiedzi do przeprowadzenia odpowiedniej części sprawdzianu lub danego zakresu albo poziomu odpowied-
niej części egzaminu gimnazjalnego w liczbie odpowiadającej liczbie uczniów (słuchaczy) w poszczególnych sa-
lach.”,
b) ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Na zestawie zadań i karcie odpowiedzi, przed rozpoczęciem odpowiedniej części sprawdzianu lub danego
zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, zamieszcza się kod ucznia (słuchacza) nada-
ny przez komisję okręgową oraz numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL serię i numer paszportu lub
innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. Uczniowie (słuchacze) nie podpisują zestawów zadań i kart od-
powiedzi.”;
15) w § 45 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. Uczeń (słuchacz) samodzielnie rozwiązuje zadania zawarte w zestawie zadań, w szczególności tworzy własny
tekst lub własne rozwiązania zadań w czasie trwania sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego.”;
16) w § 46 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Każda część sprawdzianu i każdy zakres albo poziom danej części egzaminu gimnazjalnego rozpoczyna się
o godzinie określonej w harmonogramie przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego, o którym mowa
w § 33 ust. 3. Czas pracy ucznia rozpoczyna się z chwilą zapisania w widocznym miejscu przez przewodniczącego ze-
społu nadzorującego czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy.”;
17) § 47 otrzymuje brzmienie:
㤠47. 1. W przypadku:
1) stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia (słuchacza) lub
2) wniesienia lub korzystania przez ucznia (słuchacza) w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego, lub
3) zakłócania przez ucznia (słuchacza) prawidłowego przebiegu odpowiedniej części sprawdzianu lub danego zakre-
su albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom
(słuchaczom)
przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przerywa i unieważnia odpowiednią część sprawdzianu lub
dany zakres albo poziom odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego tego ucznia (słuchacza). Informację o przerwa-
niu i unieważnieniu odpowiedniej części sprawdzianu lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu
gimnazjalnego ucznia (słuchacza) zamieszcza się w protokole, o którym mowa w § 52 ust. 1.
2. W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy niesamodzielnego rozwiązywania zadań zawartych w ze-
stawie zadań przez ucznia (słuchacza) dyrektor komisji okręgowej, w porozumieniu z dyrektorem Komisji Centralnej,
unieważnia odpowiednią część sprawdzianu lub dany zakres albo poziom odpowiedniej części egzaminu gimnazjalne-
go tego ucznia (słuchacza).
3. Przepis ust. 2 stosuje się również w przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy ucznia (słuchacza) wy-
stępowania w jego pracy jednakowych sformułowań wskazujących na udostępnienie rozwiązań innemu uczniowi (słu-
chaczowi) lub korzystanie z rozwiązań innego ucznia (słuchacza).
4. Dyrektor komisji okręgowej przekazuje dyrektorowi szkoły oraz, za jego pośrednictwem, rodzicom (prawnym
opiekunom) ucznia lub słuchaczowi, któremu zostały unieważnione odpowiednia część sprawdzianu lub dany zakres
albo poziom odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, pisemną informację o przyczynach unieważnienia.
5. W przypadku unieważnienia uczniowi (słuchaczowi) odpowiedniej części sprawdzianu lub danego zakresu albo
poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego uczeń (słuchacz) przystępuje ponownie do odpowiedniej części
sprawdzianu lub do danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w dodatkowym termi-
nie ustalonym w harmonogramie przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego, o którym mowa w § 33
ust. 3, w szkole, której jest uczniem (słuchaczem).”;
18) po § 47 dodaje się § 47a–47c w brzmieniu:
„§ 47a. 1. Jeżeli w trakcie ponownego przeprowadzania odpowiedniej części sprawdzianu lub danego zakresu albo
poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego:
1) stwierdzono niesamodzielne rozwiązywanie zadań przez ucznia (słuchacza) lub
Dziennik Ustaw – 7 – Poz. 520
2) uczeń (słuchacz) wnosi urządzenie telekomunikacyjne lub korzysta z niego w sali egzaminacyjnej, lub
3) uczeń (słuchacz) zakłóca prawidłowy przebieg odpowiedniej części sprawdzianu lub danego zakresu albo pozio-
mu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom (słuchaczom)
przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przerywa i unieważnia odpowiednią część sprawdzianu lub
dany zakres albo poziom odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego tego ucznia (słuchacza). Informację o przerwa-
niu i unieważnieniu odpowiedniej części sprawdzianu lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu
gimnazjalnego ucznia (słuchacza) zamieszcza się w protokole, o którym mowa w § 52 ust. 1.
2. W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy niesamodzielnego rozwiązywania zadań zawartych w ze-
stawie zadań przez ucznia (słuchacza), który ponownie przystąpił do odpowiedniej części sprawdzianu lub danego za-
kresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, dyrektor komisji okręgowej, w porozumieniu z dy-
rektorem Komisji Centralnej, unieważnia odpowiednią część sprawdzianu lub dany zakres albo poziom odpowiedniej
części egzaminu gimnazjalnego tego ucznia (słuchacza). Przepisy § 47 ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.
3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach odpowiednio spraw-
dzianu lub egzaminu gimnazjalnego danego ucznia (słuchacza), w miejscach przeznaczonych na wpisanie wyników
uzyskanych z odpowiedniej części sprawdzianu lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gim-
nazjalnego, wpisuje się „0%”.
§ 47b. Uczeń (słuchacz), który nie przystąpił do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w terminie określonym
w harmonogramie przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego, o którym mowa w § 33 ust. 3, albo nie
przystąpił do odpowiedniej części sprawdzianu lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gim-
nazjalnego w terminie określonym w § 47 ust. 5, powtarza ostatnią klasę odpowiednio szkoły podstawowej lub gimna-
zjum oraz przystępuje do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w następnym roku.
§ 47c. Uczeń (słuchacz), który w danym roku szkolnym przystąpił do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego,
ale nie uzyskał świadectwa ukończenia szkoły i w następnym roku szkolnym powtarza ostatnią klasę odpowiednio
szkoły podstawowej lub gimnazjum, przystępuje ponownie do odpowiednio sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego
w tym roku szkolnym, w którym powtarza ostatnią klasę.”;
19) w § 48:
a) uchyla się ust. 1,
b) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2. Prace uczniów (słuchaczy) sprawdzają i oceniają egzaminatorzy wpisani do ewidencji egzaminatorów,
o której mowa w art. 9c ust. 2 pkt 7 ustawy, powołani przez dyrektora komisji okręgowej. Zadania zamknięte mo-
gą być sprawdzane z wykorzystaniem czytnika elektronicznego.
3. Egzaminatorzy, o których mowa w ust. 2, tworzą zespół egzaminatorów w zakresie odpowiedniej części
sprawdzianu lub danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. W przypadku części trzeciej egza-
minu gimnazjalnego egzaminatorzy tworzą zespół egzaminatorów w zakresie danego języka obcego nowożytne-
go.”,
c) ust. 5–5b otrzymują brzmienie:
„5. Wyniki sprawdzianu są wyrażane w procentach i obejmują:
1) wynik z części pierwszej, z wyszczególnieniem wyniku z języka polskiego i wyniku z matematyki;
2) wynik z części drugiej.
5a. Wyniki egzaminu gimnazjalnego są wyrażane w procentach i na skali centylowej dla zadań z zakresu:
1) języka polskiego;
2) historii i wiedzy o społeczeństwie;
3) matematyki;
4) przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii;
5) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym;
6) języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym w przypadku, gdy uczeń (słuchacz) przystąpił do
części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym.
Dziennik Ustaw – 8 – Poz. 520
5b. Wyniki sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego wyrażone w procentach ustala komisja okręgowa na pod-
stawie liczby punktów:
1) przyznanych przez egzaminatorów oraz
2) ustalonych na podstawie elektronicznego odczytu karty odpowiedzi w przypadku wykorzystania czytnika
elektronicznego.”,
d) po ust. 5b dodaje się ust. 5c w brzmieniu:
„5c. Wyniki egzaminu gimnazjalnego na skali centylowej ustala Komisja Centralna na podstawie wyników
ustalonych przez komisje okręgowe.”,
e) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Wyniki sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego ustalone przez komisję okręgową są ostateczne.”;
20) § 49 otrzymuje brzmienie:
„§ 49. 1. Uczeń (słuchacz), który z przyczyn losowych lub zdrowotnych:
1) nie przystąpił do sprawdzianu lub danej części sprawdzianu albo egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu
albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w ustalonym terminie albo
2) przerwał daną część sprawdzianu lub dany zakres albo poziom odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego
przystępuje do sprawdzianu lub danej części sprawdzianu albo egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu albo
poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w dodatkowym terminie ustalonym w harmonogramie przepro-
wadzania sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego, o którym mowa w § 33 ust. 3, w szkole, której jest uczniem (słucha-
czem).
2. Do ucznia (słuchacza), o którym mowa w ust. 1, przystępującego do sprawdzianu lub danej części sprawdzianu
albo egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w do-
datkowym terminie, stosuje się odpowiednio przepisy § 47a ust. 1–3.
3. Uczeń (słuchacz), który nie przystąpił do sprawdzianu lub danej części sprawdzianu albo egzaminu gimnazjalne-
go lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w dodatkowym terminie, ustalonym
w harmonogramie przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego, o którym mowa w § 33 ust. 3, powtarza
ostatnią klasę odpowiednio szkoły podstawowej lub gimnazjum oraz przystępuje do sprawdzianu lub egzaminu gimna-
zjalnego w następnym roku.
4. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do sprawdzianu lub
danej części sprawdzianu albo egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzami-
nu gimnazjalnego w dodatkowym terminie, ustalonym w harmonogramie przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu
gimnazjalnego, o którym mowa w § 33 ust. 3, dyrektor komisji okręgowej, na udokumentowany wniosek dyrektora
szkoły, może zwolnić ucznia (słuchacza) z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu lub danej części sprawdzianu albo
egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. Dyrektor
szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia albo ze słuchaczem.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach sprawdzianu lub egzaminu
gimnazjalnego, zamiast wyniku ze sprawdzianu lub z odpowiedniej części sprawdzianu albo z egzaminu gimnazjalnego
lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, o których mowa w § 48 ust. 5 i 5a,
wpisuje się odpowiednio „zwolniony” lub „zwolniona”.”;
21) § 51 otrzymuje brzmienie:
„§ 51. 1. Wyniki sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego nie wpływają na ukończenie szkoły. Wyników spraw-
dzianu i egzaminu gimnazjalnego nie odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły.
2. Wyniki sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu
lub egzaminu gimnazjalnego dla każdego ucznia (słuchacza) komisja okręgowa przekazuje do szkoły nie później niż na
7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych, a w przypadkach, o których mowa w § 47, § 47a i § 49
ust. 1 – do dnia 31 sierpnia danego roku.
3. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 2, dyrektor szkoły przekazuje uczniowi (słuchaczowi) lub jego rodzicom
(prawnym opiekunom) wraz ze świadectwem ukończenia szkoły.”;
Dziennik Ustaw – 9 – Poz. 520
22) § 53 otrzymuje brzmienie:
„§ 53. 1. Egzamin maturalny, będący formą oceny poziomu wykształcenia ogólnego, sprawdza, w jakim stopniu
absolwent spełnia wymagania ustalone w podstawie programowej kształcenia ogólnego, określonej w przepisach
w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach
szkół.
2. Egzamin maturalny jest przeprowadzany dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych: liceów ogólnokształcą-
cych i techników.”;
23) w § 54:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Egzamin maturalny jest przeprowadzany z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych
i składa się z części ustnej oraz z części pisemnej.”,
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Egzamin maturalny jest przeprowadzany z następujących przedmiotów dodatkowych:
1) w części ustnej z:
a) języka mniejszości etnicznej,
b) języka mniejszości narodowej,
c) języka obcego nowożytnego,
d) języka regionalnego;
2) w części pisemnej z:
a) biologii,
b) chemii,
c) filozofii,
d) fizyki,
e) geografii,
f) historii,
g) historii muzyki,
h) historii sztuki,
i) informatyki,
j) języka łacińskiego i kultury antycznej,
k) języka mniejszości etnicznej,
l) języka mniejszości narodowej,
m) języka obcego nowożytnego,
n) języka polskiego,
o) języka regionalnego,
p) matematyki,
q) wiedzy o społeczeństwie.”,
c) po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu:
„3a. Absolwent ma obowiązek przystąpić do części pisemnej egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu
dodatkowego.
3b. Absolwent ma również prawo przystąpić do egzaminu maturalnego z nie więcej niż pięciu przedmiotów
dodatkowych oprócz przedmiotu, o którym mowa w ust. 3a.”,
Dziennik Ustaw – 10 – Poz. 520
d) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Wybór przedmiotu, do którego absolwent przystępuje na egzaminie maturalnym, nie jest zależny od typu
szkoły, do której absolwent uczęszczał, ani od przedmiotów, których uczył się w zakresie rozszerzonym w tej
szkole.”;
24) w § 55:
a) ust. 2b otrzymuje brzmienie:
„2b. Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu dodatkowego może być zdawany
w części pisemnej albo w części pisemnej i w części ustnej z tego samego języka.”,
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Egzamin maturalny z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego
jako przedmiotu dodatkowego może być zdawany w części pisemnej albo w części pisemnej i w części ustnej
z tego samego języka.”;
25) w § 57:
a) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:
„3. Egzamin maturalny w części pisemnej z przedmiotów dodatkowych jest zdawany na poziomie rozszerzo-
nym, z zastrzeżeniem ust. 6.
4. Dla egzaminu maturalnego w części ustnej z przedmiotów dodatkowych nie określa się poziomu egzaminu,
z zastrzeżeniem ust. 7.”,
b) uchyla się ust. 4a i 4b,
c) ust. 4c otrzymuje brzmienie:
„4c. W przypadku gdy absolwent wybrał na egzaminie maturalnym w części pisemnej jako przedmiot dodat-
kowy ten sam język obcy nowożytny lub ten sam język mniejszości narodowej, który zdawał jako przedmiot obo-
wiązkowy, zdaje ten język tylko w części pisemnej, z zastrzeżeniem ust. 6 i 7.”,
d) uchyla się ust. 5,
e) dodaje się ust. 6 i 7 w brzmieniu:
„6. Egzamin maturalny w części pisemnej z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu dodatkowego może
być zdawany na poziomie rozszerzonym albo na poziomie dwujęzycznym.
7. W przypadku gdy absolwent wybrał na egzaminie maturalnym w części pisemnej jako przedmiot dodatko-
wy język obcy nowożytny na poziomie dwujęzycznym, może przystąpić do egzaminu maturalnego z tego języka
na poziomie dwujęzycznym również w części ustnej.”;
26) w § 58 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Absolwenci szkół lub oddziałów z językiem nauczania mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub z języ-
kiem regionalnym, w których zajęcia są prowadzone w tych językach, oraz szkół lub oddziałów dwujęzycznych, w któ-
rych język mniejszości narodowej, język mniejszości etnicznej lub język regionalny jest drugim językiem nauczania,
mogą zdawać na egzaminie maturalnym przedmioty w języku polskim lub z wyjątkiem języka polskiego oraz treści
dotyczących historii Polski i geografii Polski w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub
w języku regionalnym. Wyboru języka, w którym będzie zdawany przedmiot, absolwent dokonuje w deklaracji, o któ-
rej mowa w § 63 ust. 1.”;
27) w § 58a:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Absolwenci szkół lub oddziałów dwujęzycznych na egzaminie maturalnym z przedmiotów: biologia, che-
mia, fizyka, geografia i historia, nauczanych w języku obcym będącym drugim językiem nauczania, zdawanych
jako przedmioty dodatkowe, rozwiązują w języku polskim zadania egzaminacyjne przygotowane dla zdających
egzamin maturalny w języku polskim oraz mogą rozwiązać w języku obcym będącym drugim językiem nauczania
dodatkowe zadania egzaminacyjne przygotowane w tym języku.”,
b) uchyla się ust. 3;
Dziennik Ustaw – 11 – Poz. 520
28) w § 60:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych są zwolnieni z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu
na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie przez ucznia szkoły ponadgimnazjalnej tytułu odpowied-
nio laureata lub finalisty. Zaświadczenie przedkłada się przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego, o którym
mowa w § 64 ust. 1.”,
b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:
„3a. W przypadku gdy absolwent uzyskał tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej z danego przed-
miotu, w tym z danego języka obcego nowożytnego, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, o którym mowa
w § 64 ust. 1, na wniosek absolwenta, złożony nie później niż na 2 tygodnie przed egzaminem maturalnym, infor-
muje komisję okręgową o zmianie przedmiotu lub wyborze nowego przedmiotu, w tym zmianie języka obcego
nowożytnego, lub o zmianie poziomu języka obcego nowożytnego, wskazanych w deklaracji, o której mowa
w § 63 ust. 1.”,
c) w ust. 4:
pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) języka obcego nowożytnego jako przedmiotu dodatkowego zdawanego w części ustnej – jest równoznacz-
ne z uzyskaniem z tego języka w części ustnej egzaminu maturalnego najwyższego wyniku, z zastrzeże-
niem pkt 3a;”,
po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:
„3a) języka obcego nowożytnego jako przedmiotu dodatkowego zdawanego w części ustnej na poziomie dwu-
języcznym jest równoznaczne z uzyskaniem z tego języka w części ustnej egzaminu maturalnego naj-
wyższego wyniku na poziomie dwujęzycznym;”,
pkt 4 i 5 otrzymują brzmienie:
„4) przedmiotów dodatkowych, z wyjątkiem języka obcego nowożytnego, zdawanych w części pisemnej
jest równoznaczne z uzyskaniem z tych przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego najwyż-
szego wyniku na poziomie rozszerzonym;
5) języka obcego nowożytnego jako przedmiotu dodatkowego zdawanego w części pisemnej jest równo-
znaczne z uzyskaniem z tego języka w części pisemnej egzaminu maturalnego najwyższego wyniku na
poziomie wskazanym w deklaracji, o której mowa w § 63 ust. 1;”,
d) w ust. 5:
pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) języka obcego nowożytnego jako przedmiotu dodatkowego zdawanego w części ustnej 100% punktów
w tej części, z zastrzeżeniem pkt 3a;”,
po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:
„3a) języka obcego nowożytnego jako przedmiotu dodatkowego zdawanego w części ustnej na poziomie dwu-
języcznym – 100% punktów w tej części na poziomie dwujęzycznym;”,
pkt 4 i 5 otrzymują brzmienie:
„4) przedmiotów dodatkowych, z wyjątkiem języka obcego nowożytnego, zdawanych w części pisemnej
100% punktów w tej części na poziomie rozszerzonym;
5) języka obcego nowożytnego jako przedmiotu dodatkowego zdawanego w części pisemnej 100% punk-
tów w tej części na poziomie wskazanym w deklaracji, o której mowa w § 63 ust. 1.”;
29) w § 61 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Harmonogram przeprowadzania egzaminu maturalnego, w tym termin zakończenia części ustnej egzaminu
maturalnego, ustala dyrektor Komisji Centralnej i ogłasza go na stronie internetowej Komisji Centralnej nie później
niż do dnia 20 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym jest przeprowadzany egzamin matural-
ny.”;
Dziennik Ustaw – 12 – Poz. 520
30) w § 63:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Zdający, który zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego, składa pisemną deklarację wskazującą:
1) język obcy nowożytny zdawany na egzaminie maturalnym jako przedmiot obowiązkowy;
2) język mniejszości narodowej zdawany na egzaminie maturalnym jako przedmiot obowiązkowy – dla absol-
wentów szkół lub oddziałów z nauczaniem języka danej mniejszości narodowej;
3) przedmiot lub przedmioty dodatkowe;
4) poziom egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego zdawanego jako przedmiot dodatkowy w czę-
ści pisemnej;
5) przystąpienie do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego, w tym na poziomie
dwujęzycznym w przypadku określonym w § 57 ust. 7;
6) przystąpienie do części ustnej egzaminu maturalnego z danego języka mniejszości narodowej, języka mniej-
szości etnicznej lub języka regionalnego jako przedmiotu dodatkowego;
7) środowisko komputerowe, programy użytkowe oraz język programowania w przypadku zdających egza-
min maturalny z informatyki; listę środowisk komputerowych, programów użytkowych oraz języków pro-
gramowania, z której zdający dokonuje wyboru, dyrektor Komisji Centralnej podaje do publicznej wiado-
mości na stronie internetowej Komisji Centralnej nie później niż na 10 miesięcy przed terminem egzaminu
maturalnego;
8) język, w którym ma być zdawany egzamin maturalny w części pisemnej z danego przedmiotu lub przedmio-
tów – w przypadku absolwentów, o których mowa w § 58 ust. 1;
9) przystąpienie do rozwiązywania dodatkowych zadań egzaminacyjnych w przypadku absolwentów, o któ-
rych mowa w § 58a.”,
b) uchyla się ust. 7,
c) ust. 9 otrzymuje brzmienie:
„9. Przepis ust. 8 stosuje się odpowiednio do dyrektora szkoły, o którym mowa w ust. 2.”;
31) w § 65 w ust. 1 uchyla się pkt 3;
32) w § 67 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Osoby, o których mowa w § 63 ust. 4a, 4b i 6, które złożyły deklarację dyrektorowi komisji okręgowej, do czę-
ści ustnej egzaminu maturalnego przystępują w szkole wskazanej przez dyrektora komisji okręgowej.”;
33) w § 68 ust. 9 otrzymuje brzmienie:
„9. Jeżeli przewodniczący lub członek zespołu przedmiotowego z powodu choroby lub innych ważnych przyczyn
nie może wziąć udziału w egzaminie maturalnym, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego powołuje w zastępstwie
innego nauczyciela zatrudnionego w danej lub innej szkole lub w placówce, który spełnia odpowiednio wymagania
określone w ust. 3 pkt 1 lub 2 oraz w ust. 4 i 5.”;
34) uchyla się § 69 i § 70;
35) w § 71:
a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Dyrektor komisji okręgowej przekazuje przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego w szkole, w której
jest przeprowadzana część ustna egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka
mniejszości etnicznej i języka regionalnego, nie później niż na 2 dni przed terminem części ustnej egzaminu matu-
ralnego, przygotowane przez Komisję Centralną zadania egzaminacyjne oraz kryteria oceniania tych zadań i ich
punktacji.”,
b) uchyla się ust. 2,
c) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Liczba zadań egzaminacyjnych do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego wynosi co
najmniej 100, niezależnie od liczby osób przystępujących w szkole do tego egzaminu.”,
Dziennik Ustaw – 13 – Poz. 520
d) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Jeżeli do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego, języka mniejszości narodo-
wej, języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego w szkole przystępuje:
1) nie więcej niż 45 osób – liczba zadań egzaminacyjnych z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości
etnicznej lub języka regionalnego oraz liczba zestawów zadań egzaminacyjnych z języka obcego nowożytne-
go jest większa o 5 od liczby osób przystępujących do egzaminu;
2) więcej niż 45 osób liczba zadań egzaminacyjnych z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości
etnicznej lub języka regionalnego oraz liczba zestawów zadań egzaminacyjnych z języka obcego nowożytne-
go wynosi 50.”;
36) w § 72:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W czasie trwania części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej,
języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego w sali może przebywać jeden zdający i jeden przygotowują-
cy się do egzaminu.”,
b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. W czasie trwania części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w sali może przeby-
wać tylko jeden zdający.”,
c) uchyla się ust. 3,
d) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. W czasie trwania części ustnej egzaminu maturalnego w sali mogą przebywać wyłącznie zdający, prze-
wodniczący zespołu egzaminacyjnego, osoby wchodzące w skład zespołu przedmiotowego oraz osoby, o których
mowa w § 143.”;
37) § 73 otrzymuje brzmienie:
„§ 73. 1. Egzamin maturalny w części ustnej z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości
etnicznej i języka regionalnego sprawdza umiejętność tworzenia wypowiedzi na określony temat inspirowanej tekstem
kultury.
2. Zdający losuje zadanie egzaminacyjne składające się z tekstu kultury oraz odnoszącego się do niego polecenia
i ma nie więcej niż 15 minut na przygotowanie odpowiedzi.
3. Egzamin trwa około 15 minut i składa się z dwóch części:
1) wypowiedzi monologowej zdającego dotyczącej wylosowanego polecenia, która trwa około 10 minut;
2) rozmowy zdającego z zespołem przedmiotowym dotyczącej tej wypowiedzi, która trwa około 5 minut.”;
38) § 75 i § 76 otrzymują brzmienie:
„§ 75. 1. Egzamin maturalny w części ustnej z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu dodatkowego na pozio-
mie dwujęzycznym trwa około 15 minut. Zdający losuje zestaw zadań egzaminacyjnych.
2. Zestaw zadań egzaminacyjnych składa się z dwóch zadań sprawdzających umiejętności tworzenia dłuższych,
wieloaspektowych wypowiedzi ustnych, reagowania językowego w różnorodnych, także złożonych, sytuacjach oraz
przetwarzania tekstów i materiałów ikonograficznych.
3. Zdający w czasie trwania egzaminu nie może korzystać z żadnych słowników.
§ 76. 1. Wyniki części ustnej egzaminu maturalnego są wyrażane w procentach.
2. Wyniki uzyskane w części ustnej egzaminu maturalnego z przedmiotów dodatkowych nie mają wpływu na zda-
nie części ustnej egzaminu maturalnego. Wyniki te odnotowuje się na świadectwie dojrzałości, a w przypadku języka
obcego nowożytnego zdawanego na poziomie dwujęzycznym – wraz ze wskazaniem poziomu egzaminu.”;
39) w § 78 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Listę zdających, zawierającą: imię (imiona) i nazwisko zdającego, numer PESEL, a w przypadku braku numeru
PESEL serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, datę urodzenia oraz uzyskane
przez zdającego wyniki części ustnej egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, przewodniczący zespołu
egzaminacyjnego przesyła komisji okręgowej w terminie 2 dni po zakończeniu tej części egzaminu.”;
Dziennik Ustaw – 14 – Poz. 520
40) w § 80 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Osoby, o których mowa w § 63 ust. 4a, 4b i 6, które złożyły deklarację dyrektorowi komisji okręgowej, do czę-
ści pisemnej egzaminu maturalnego przystępują w szkole wskazanej przez dyrektora komisji okręgowej.”;
41) w § 82 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. W przypadku stwierdzenia, że pakiety wymienione w ust. 1 nie zostały naruszone, przewodniczący zespołu eg-
zaminacyjnego otwiera je w obecności przewodniczących zespołów nadzorujących oraz przedstawiciela zdających,
a następnie przekazuje przewodniczącym zespołów nadzorujących arkusze egzaminacyjne, w tym karty odpowiedzi, do
egzaminu na danym poziomie lub do danej części egzaminu maturalnego w części pisemnej w liczbie odpowiadającej
liczbie zdających w poszczególnych salach egzaminacyjnych.”;
42) w § 83 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. Absolwent samodzielnie rozwiązuje zadania zawarte w arkuszu egzaminacyjnym, w szczególności tworzy
własny tekst lub własne rozwiązania zadań w czasie trwania egzaminu maturalnego.”;
43) w § 84 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Część pisemna egzaminu maturalnego rozpoczyna się o godzinie określonej w harmonogramie przeprowadza-
nia egzaminu maturalnego, o którym mowa w § 61 ust. 2. Czas pracy zdającego rozpoczyna się z chwilą zapisania
w widocznym miejscu przez przewodniczącego zespołu nadzorującego czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy.”;
44) w § 85a ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2. Egzamin na poziomie podstawowym trwa 170 minut i sprawdza, w jakim stopniu zdający spełnia wymagania
z języka polskiego w zakresie podstawowym, ustalone w podstawie programowej kształcenia ogólnego, określonej
w przepisach, o których mowa w § 53 ust. 1.
3. Egzamin na poziomie rozszerzonym trwa 180 minut i sprawdza, w jakim stopniu zdający spełnia wymagania
z języka polskiego w zakresie podstawowym i rozszerzonym, ustalone w podstawie programowej kształcenia ogólnego,
określonej w przepisach, o których mowa w § 53 ust. 1.”;
45) w § 85b ust. 1–3 otrzymują brzmienie:
„1. Egzamin maturalny w części pisemnej z języka mniejszości narodowej jako przedmiotu obowiązkowego jest
zdawany na poziomie podstawowym, a jako przedmiotu dodatkowego – na poziomie rozszerzonym.
2. Egzamin na poziomie podstawowym trwa 170 minut i sprawdza, w jakim stopniu zdający spełnia wymagania
z języka mniejszości narodowej w zakresie podstawowym, ustalone w podstawie programowej kształcenia ogólnego,
określonej w przepisach, o których mowa w § 53 ust. 1.
3. Egzamin na poziomie rozszerzonym trwa 180 minut i sprawdza, w jakim stopniu zdający spełnia wymagania
z języka mniejszości narodowej w zakresie podstawowym i rozszerzonym, ustalone w podstawie programowej kształ-
cenia ogólnego, określonej w przepisach, o których mowa w § 53 ust. 1.”;
46) w § 86:
a) ust. 1–3 otrzymują brzmienie:
„1. Egzamin maturalny w części pisemnej z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego jest
zdawany na poziomie podstawowym, a jako przedmiotu dodatkowego może być zdawany na poziomie rozsze-
rzonym albo na poziomie dwujęzycznym.
2. Egzamin na poziomie podstawowym trwa 120 minut i sprawdza, w jakim stopniu zdający spełnia wymaga-
nia z języka obcego nowożytnego dla poziomu IV.1 w zakresie podstawowym, ustalone w podstawie programowej
kształcenia ogólnego, określonej w przepisach, o których mowa w § 53 ust. 1.
3. Egzamin na poziomie rozszerzonym trwa 150 minut i sprawdza, w jakim stopniu zdający spełnia wymaga-
nia z języka obcego nowożytnego dla poziomu IV.1 w zakresie podstawowym i rozszerzonym, ustalone w podsta-
wie programowej kształcenia ogólnego, określonej w przepisach, o których mowa w § 53 ust. 1.”,
b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:
„3a. Egzamin na poziomie dwujęzycznym trwa 180 minut i sprawdza, w jakim stopniu zdający spełnia wyma-
gania z języka obcego nowożytnego dla poziomu IV.2, ustalone w podstawie programowej kształcenia ogólnego,
określonej w przepisach, o których mowa w § 53 ust. 1.”;
Dziennik Ustaw – 15 – Poz. 520
47) uchyla się § 87;
48) w § 88:
a) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2. Egzamin na poziomie podstawowym trwa 170 minut i sprawdza, w jakim stopniu zdający spełnia wymaga-
nia z matematyki w zakresie podstawowym, ustalone w podstawie programowej kształcenia ogólnego, określonej
w przepisach, o których mowa w § 53 ust. 1.
3. Egzamin na poziomie rozszerzonym trwa 180 minut i sprawdza, w jakim stopniu zdający spełnia wymaga-
nia z matematyki w zakresie podstawowym i rozszerzonym, ustalone w podstawie programowej kształcenia ogól-
nego, określonej w przepisach, o których mowa w § 53 ust. 1.”,
b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. Dodatkowe zadania egzaminacyjne, o których mowa w § 58a ust. 1, są przygotowywane w odniesieniu do
wymagań z matematyki w zakresie podstawowym, ustalonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego,
określonej w przepisach, o których mowa w § 53 ust. 1. Na rozwiązanie dodatkowych zadań egzaminacyjnych
zdający ma 80 minut.”;
49) § 89 otrzymuje brzmienie:
„§ 89. 1. Egzamin maturalny w części pisemnej z biologii, chemii, fizyki, geografii, historii oraz wiedzy o społe-
czeństwie jako przedmiotów dodatkowych jest zdawany na poziomie rozszerzonym.
2. Egzamin z przedmiotów, o których mowa w ust. 1, trwa 180 minut i sprawdza, w jakim stopniu zdający spełnia
wymagania odpowiednio z biologii, chemii, fizyki, geografii, historii lub wiedzy o społeczeństwie, w zakresie podsta-
wowym i rozszerzonym, ustalone w podstawie programowej kształcenia ogólnego, określonej w przepisach, o których
mowa w § 53 ust. 1.
3. Dodatkowe zadania egzaminacyjne, o których mowa w § 58a ust. 2, przygotowywane w odniesieniu do wyma-
gań odpowiednio z biologii, chemii, fizyki, geografii lub historii, w zakresie podstawowym i rozszerzonym, ustalonych
w podstawie programowej kształcenia ogólnego, określonej w przepisach, o których mowa w § 53 ust. 1. Na rozwiąza-
nie dodatkowych zadań egzaminacyjnych zdający ma 80 minut.”;
50) uchyla się § 90;
51) § 91 otrzymuje brzmienie:
„§ 91. 1. Egzamin maturalny w części pisemnej z filozofii, historii muzyki, historii sztuki oraz języka łacińskiego
i kultury antycznej jako przedmiotów dodatkowych jest zdawany na poziomie rozszerzonym.
2. Egzamin z przedmiotów, o których mowa w ust. 1, trwa 180 minut i sprawdza, w jakim stopniu zdający spełnia
wymagania odpowiednio z filozofii, historii muzyki, historii sztuki lub języka łacińskiego i kultury antycznej, w zakre-
sie rozszerzonym, ustalone w podstawie programowej kształcenia ogólnego, określonej w przepisach, o których mowa
w § 53 ust. 1.
3. W czasie trwania egzaminu z języka łacińskiego i kultury antycznej zdający może korzystać ze słownika łaciń-
sko-polskiego oraz atlasu historycznego.”;
52) uchyla się § 92a i § 93a;
53) w § 93b:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Egzamin maturalny w części pisemnej z języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego jako przedmio-
tów dodatkowych jest zdawany na poziomie rozszerzonym.”,
b) uchyla się ust. 2,
c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Egzamin z przedmiotów, o których mowa w ust. 1, trwa 180 minut i sprawdza, w jakim stopniu zdający
spełnia wymagania odpowiednio z języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego, w zakresie podstawowym
i rozszerzonym, ustalone w podstawie programowej kształcenia ogólnego, określonej w przepisach, o których mo-
wa w § 53 ust. 1.”;
Dziennik Ustaw – 16 – Poz. 520
54) w § 94a:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Egzamin maturalny w części pisemnej z informatyki, jako przedmiotu dodatkowego, jest zdawany na po-
ziomie rozszerzonym.”,
b) uchyla się ust. 2,
c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Egzamin trwa 210 minut i sprawdza, w jakim stopniu zdający spełnia wymagania z informatyki w zakresie
podstawowym i rozszerzonym, ustalone w podstawie programowej kształcenia ogólnego, określonej w przepisach,
o których mowa w § 53 ust. 1.”,
d) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:
„3a. Egzamin składa się z dwóch części:
1) w części pierwszej zdający rozwiązuje zadania egzaminacyjne bez korzystania z komputera;
2) w części drugiej zdający rozwiązuje zadania egzaminacyjne z wykorzystaniem komputera.”;
55) § 96 otrzymuje brzmienie:
„§ 96. 1. Po zakończeniu egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub po zakończeniu danej części egzaminu
osoby wchodzące w skład zespołu nadzorującego zbierają od zdających prace egzaminacyjne, w tym karty odpowiedzi,
i sprawdzają, w obecności tych zdających, poprawność zamieszczenia kodu zdającego nadanego przez komisję okręgo-
wą i numeru PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – serii i numeru paszportu lub innego dokumentu potwier-
dzającego tożsamość. Przewodniczący zespołu nadzorującego lub wskazany przez niego członek zespołu nadzorujące-
go pakuje prace egzaminacyjne, w tym karty odpowiedzi, do zwrotnych kopert i zakleja je w obecności osób wchodzą-
cych w skład zespołu nadzorującego oraz przedstawiciela zdających, a następnie przekazuje je niezwłocznie przewod-
niczącemu zespołu egzaminacyjnego.
2. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przechowuje i zabezpiecza koperty z pracami egzaminacyjnymi,
w tym kartami odpowiedzi, a po zakończeniu części pisemnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu niezwłocz-
nie przekazuje je komisji okręgowej w sposób określony przez dyrektora tej komisji.”;
56) w § 97:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Wyniki części pisemnej egzaminu maturalnego wyrażane w procentach i na skali centylowej. Wyniki
egzaminu maturalnego z dodatkowych zadań egzaminacyjnych, o których mowa w § 58a ust. 1 i 2, wyrażane
w procentach.”,
b) uchyla się ust. 2,
c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. W przypadku egzaminu maturalnego w części pisemnej z informatyki wyniki uzyskane w części pierwszej
i części drugiej odnotowuje się łącznie.”,
d) ust. 8 otrzymuje brzmienie:
„8. W przypadku absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych wyniki części pisemnej egzaminu matu-
ralnego z przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia i historia zdawanych jako przedmioty dodatkowe,
uzyskane z dodatkowych zadań egzaminacyjnych, o których mowa w § 58a ust. 2, nie mają wpływu na zdanie
części pisemnej egzaminu maturalnego. Wyniki te odnotowuje się na świadectwie dojrzałości.”;
57) w § 98:
a) ust. 1–4 otrzymują brzmienie:
„1. Prace egzaminacyjne sprawdzają i oceniają egzaminatorzy wpisani do ewidencji egzaminatorów, o której
mowa w art. 9c ust. 2 pkt 7 ustawy, powołani przez dyrektora komisji okręgowej. Egzaminatorzy stosują szczegó-
łowe kryteria oceniania zadań egzaminacyjnych z danego przedmiotu, opracowane przez Komisję Centralną. Za-
dania zamknięte mogą być sprawdzane z wykorzystaniem czytnika elektronicznego.
Dziennik Ustaw – 17 – Poz. 520
2. Egzaminatorzy, o których mowa w ust. 1, sprawdzający i oceniający prace egzaminacyjne z danego przed-
miotu, tworzą zespół egzaminatorów.
3. Dyrektor komisji okręgowej spośród członków zespołu egzaminatorów, o którym mowa w ust. 2, wyznacza
przewodniczącego tego zespołu. Przewodniczący zespołu egzaminatorów uczestniczy w szkoleniach organizowa-
nych przez komisję okręgową przed sprawdzaniem prac egzaminacyjnych, kieruje pracą zespołu egzaminatorów,
a w szczególności odpowiada za przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia egzaminatorów oraz organizuje
i nadzoruje pracę egzaminatorów.
4. Wyniki części pisemnej egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów wyrażone w procentach
ustala komisja okręgowa na podstawie liczby punktów:
1) przyznanych przez egzaminatorów oraz
2) ustalonych na podstawie elektronicznego odczytu karty odpowiedzi w przypadku wykorzystania czytnika
elektronicznego.”,
b) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:
„5a. Wyniki części pisemnej egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów na skali centylowej ustala
Komisja Centralna na podstawie wyników ustalonych przez komisje okręgowe.”,
c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Komisja okręgowa sporządza listę osób, które zdawały część pisemną egzaminu maturalnego w danej
szkole, zawierającą: imię (imiona) i nazwisko zdającego, numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL
serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, miejsce urodzenia, płeć, informację
o specyficznych trudnościach w uczeniu się, kod zdającego oraz uzyskane przez niego wyniki, i przekazuje
przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego ogłasza osobom, które
zdawały część pisemną egzaminu maturalnego, uzyskane przez nich wyniki.”;
58) w § 99:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy egzaminacyjnej niesamodzielnego rozwiązywania
przez zdającego zadań zawartych w arkuszu egzaminacyjnym dyrektor komisji okręgowej, w porozumieniu z dy-
rektorem Komisji Centralnej, unieważnia część pisemną egzaminu maturalnego z danego przedmiotu tego zdają-
cego.”,
b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Przepis ust. 2 stosuje się również w przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy egzaminacyjnej
zdającego występowania w jego pracy egzaminacyjnej jednakowych sformułowań wskazujących na udostępnienie
rozwiązań innemu zdającemu lub korzystanie z rozwiązań innego zdającego.”,
c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. W przypadku unieważnienia egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego na świadectwie dojrzałości
w miejscu przeznaczonym na wpisanie wyniku egzaminu maturalnego z danego przedmiotu wpisuje się „0%”,
z zastrzeżeniem § 101 ust. 2.”,
d) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. Dyrektor komisji okręgowej przekazuje dyrektorowi szkoły oraz, za jego pośrednictwem, absolwentowi,
któremu został unieważniony egzamin maturalny z danego przedmiotu odpowiednio w części pisemnej lub w czę-
ści ustnej, pisemną informację o przyczynach unieważnienia.”;
59) § 100 i § 101 otrzymują brzmienie:
„§ 100. W przypadku gdy zdający nie przystąpił do:
1) egzaminu maturalnego z przedmiotu lub przedmiotów dodatkowych, o których mowa w § 54 ust. 3b,
2) rozwiązywania dodatkowych zadań egzaminacyjnych, o których mowa w § 58a ust. 1 i 2
zgodnie z deklaracją, o której mowa w § 63 ust. 1, na świadectwie dojrzałości w miejscu przeznaczonym na wpisanie
wyniku odpowiednio z egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego albo dodatkowych zadań egzaminacyjnych
wpisuje się „0%”.
Dziennik Ustaw – 18 – Poz. 520
§ 101. 1. Zdający zdał egzamin maturalny, jeżeli z każdego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej i w części
pisemnej otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania oraz przystąpił do egzaminu maturalnego w czę-
ści pisemnej z przynajmniej jednego przedmiotu dodatkowego.
2. Zdający, który przystąpił do egzaminu maturalnego tylko z jednego przedmiotu dodatkowego i któremu ten
egzamin został unieważniony, nie zdał egzaminu maturalnego.”;
60) w § 102:
a) ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:
„4. Dla absolwentów, którzy uzyskali zgodę dyrektora komisji okręgowej na przystąpienie do egzaminu matu-
ralnego w dodatkowym terminie, egzamin maturalny przeprowadzany jest:
1) zgodnie z harmonogramem ustalonym przez dyrektora Komisji Centralnej, o którym mowa w § 61 ust. 2;
2) w miejscu ustalonym przez dyrektora komisji okręgowej; informację o miejscu przeprowadzenia egzaminu
maturalnego dyrektor właściwej komisji okręgowej ogłasza na stronie internetowej komisji okręgowej
w ostatnim tygodniu maja.
5. Do przeprowadzenia egzaminu maturalnego w dodatkowym terminie, zgodnie z harmonogramem, o którym
mowa w § 61 ust. 2, przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego oraz członków tego zespołu powołuje dyrektor
właściwej komisji okręgowej.”,
b) ust. 8 otrzymuje brzmienie:
„8. Do absolwentów, którzy nie przystąpili do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów
zgodnie z harmonogramem, o którym mowa w § 61 ust. 2, albo w terminie, o którym mowa w ust. 7, stosuje się
odpowiednio § 104.”;
61) po § 103 dodaje się § 103a w brzmieniu:
„§ 103a. 1. Zdający, który nie przystąpił do egzaminu maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego
w części pisemnej albo któremu ten egzamin został unieważniony, może przystąpić ponownie do egzaminu maturalne-
go z przedmiotu dodatkowego w okresie 5 lat od pierwszego egzaminu maturalnego, licząc od października roku,
w którym zdający przystąpił do egzaminu maturalnego po raz pierwszy, w terminie jego przeprowadzania określonym
w § 61 ust. 1.
2. Zdający, o którym mowa w ust. 1, przystępuje do egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego zgodnie
z przepisami obowiązującymi w roku, w którym przystępuje ponownie do tego egzaminu. Przepisy § 63 ust. 1–6 stosu-
je się odpowiednio.”;
62) w § 104:
a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1. Zdający, który nie zdał egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów w części ustnej lub
w części pisemnej albo przerwał egzamin maturalny, może przystąpić ponownie do części ustnej lub części pisem-
nej egzaminu maturalnego z tego przedmiotu lub przedmiotów w okresie 5 lat od pierwszego egzaminu maturalne-
go, licząc od października roku, w którym zdający przystąpił do egzaminu maturalnego po raz pierwszy w terminie
jego przeprowadzania określonym w § 61 ust. 1. Przepisy § 63 ust. 1–6 stosuje się odpowiednio.
2. Zdający, o którym mowa w ust. 1, przystępujący ponownie do egzaminu maturalnego, może wybrać inny
język obcy nowożytny niż język obcy nowożytny, który zdawał poprzednio.”,
b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a–2c w brzmieniu:
„2a. Zdający, o którym mowa w ust. 1, ma prawo przystąpić ponownie do egzaminu maturalnego, zarówno
w części ustnej, jak i w części pisemnej, z jednego lub z więcej niż jednego przedmiotu spośród wymienionych
w § 54 ust. 2 i 3, w celu podwyższenia wyniku egzaminu maturalnego z tych przedmiotów.
2b. Zdający, o którym mowa w ust. 1 i 2a, przystępuje ponownie do egzaminu maturalnego zgodnie z przepi-
sami obowiązującymi w roku, w którym przystępował do egzaminu maturalnego po raz pierwszy.
2c. Zdający, o którym mowa w ust. 1, ma prawo przystąpić do egzaminu maturalnego, zarówno w części ust-
nej, jak i w części pisemnej, z jednego lub z więcej niż jednego przedmiotu dodatkowego, z których wcześniej nie
zdawał egzaminu maturalnego, wybranych spośród przedmiotów wymienionych w § 54 ust. 3, zgodnie z przepisa-
mi obowiązującymi w roku, w którym przystępuje ponownie do egzaminu maturalnego. Przepisy § 63 ust. 1–6
stosuje się odpowiednio.”,
Dziennik Ustaw – 19 – Poz. 520
c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Po upływie 5 lat od daty pierwszego egzaminu maturalnego zdający, o którym mowa w ust. 1, przystępuje
do egzaminu maturalnego w pełnym zakresie, zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku, w którym przystępu-
je ponownie do egzaminu maturalnego.”,
d) uchyla się ust. 4 i 5;
63) § 105 otrzymuje brzmienie:
„§ 105. Zdający, który uzyskał świadectwo dojrzałości, ma prawo ponownie przystąpić do egzaminu maturalnego
w części ustnej albo w części pisemnej, albo w obu tych częściach z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów
dodatkowych, o których mowa w § 54 ust. 2 i 3, zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku, w którym ponownie
przystępuje do egzaminu maturalnego. Przepisy § 63 ust. 1–6 stosuje się odpowiednio.”;
64) w § 106 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Zdający, który ponownie przystąpił do egzaminu maturalnego zgodnie z § 105, otrzymuje aneks do świadectwa
dojrzałości wydany przez komisję okręgową.”;
65) § 107 otrzymuje brzmienie:
„§ 107. Na wniosek zdającego sprawdzona i oceniona praca egzaminacyjna, w tym karta odpowiedzi, udostęp-
niane zdającemu do wglądu w miejscu i czasie wskazanych przez dyrektora komisji okręgowej.”;
66) w § 108:
a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Protokoły sprawdzania prac egzaminacyjnych z części pisemnej egzaminu maturalnego z poszczególnych
przedmiotów sporządzają przewodniczący zespołów egzaminatorów, o których mowa w § 98 ust. 3, w dwóch
egzemplarzach. Protokoły podpisują egzaminatorzy wchodzący w skład poszczególnych zespołów.”,
b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Prace egzaminacyjne, w tym karty odpowiedzi, przechowuje komisja okręgowa przez okres 6 miesięcy.”;
67) w § 132 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. W czasie trwania części praktycznej egzaminu zawodowego w sali egzaminacyjnej mogą przebywać wyłącznie
zdający, kierownik ośrodka egzaminacyjnego, osoby wchodzące w skład zespołu nadzorującego część praktyczną,
w tym nauczyciel lub nauczyciele, o których mowa w § 134a ust. 1, egzaminator, o którym mowa w § 133, oraz osoby,
o których mowa w § 128 ust. 1 pkt 4 i § 143.”;
68) w § 133 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Część praktyczną egzaminu zawodowego obserwują i oceniają obecni w sali egzaminacyjnej egzaminatorzy
wpisani do ewidencji egzaminatorów w zakresie przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawo-
dzie, o której mowa w art. 9c ust. 2 pkt 7 ustawy, wyznaczeni przez kierownika ośrodka egzaminacyjnego spośród eg-
zaminatorów ujętych w wykazie przekazanym przez dyrektora komisji okręgowej, z zastrzeżeniem § 134a.”;
69) § 133a otrzymuje brzmienie:
„§ 133a. Dyrektor Komisji Centralnej, nie później niż na 2 miesiące przed terminem części praktycznej egzaminu
zawodowego, zamieszcza na stronie internetowej Komisji Centralnej informację o materiałach i przyborach pomocni-
czych, z których zdający mogą korzystać w części pisemnej egzaminu zawodowego, oraz informację o materiałach
i przyborach pomocniczych, z których zdający mogą korzystać w części praktycznej egzaminu zawodowego.”;
70) po § 134 dodaje się § 134a w brzmieniu:
„§ 134a. 1. Jeżeli rezultatem końcowym, o którym mowa w § 134 ust. 3 pkt 1, jest dokumentacja, część praktyczną
egzaminu zawodowego obserwuje obecny w sali egzaminacyjnej nauczyciel zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia
zawodowego, zatrudniony w innej szkole lub placówce. W przypadku gdy w sali egzaminacyjnej jest więcej niż 20 zda-
jących, do obserwowania części praktycznej egzaminu zawodowego powołuje się dodatkowo jednego nauczyciela za-
trudnionego w innej szkole lub placówce na każdych kolejnych 10 zdających.
2. Nauczyciel lub nauczyciele, o których mowa w ust. 1, wchodzą w skład zespołu nadzorującego, o którym mowa
w § 129 ust. 1.
3. Nauczyciela lub nauczycieli, o których mowa w ust. 1, wyznacza kierownik ośrodka egzaminacyjnego w porozu-
mieniu z dyrektorem szkoły lub placówki, w której są zatrudnieni.
Dziennik Ustaw – 20 – Poz. 520
4. Po zakończeniu części praktycznej egzaminu zawodowego zdający opuszczają salę egzaminacyjną, pozostawia-
jąc na swoich stanowiskach egzaminacyjnych dokumentację, o której mowa w ust. 1. Przewodniczący zespołu nadzoru-
jącego część praktyczną pakuje dokumentację do zwrotnych kopert i zakleja koperty w obecności członka tego ze-
społu oraz nauczyciela lub nauczycieli, o których mowa w ust. 1, a następnie przekazuje je kierownikowi ośrodka egza-
minacyjnego. Kierownik ośrodka egzaminacyjnego przekazuje koperty niezwłocznie komisji okręgowej.
5. Dokumentację, o której mowa w ust. 1, sprawdzają i oceniają egzaminatorzy wpisani do ewidencji egzaminato-
rów w zakresie przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, o której mowa w art. 9c ust. 2
pkt 7 ustawy, powołani przez dyrektora komisji okręgowej. Egzaminatorzy stosują kryteria oceniania opracowane przez
Komisję Centralną dla danego egzaminu zawodowego. Egzaminatorzy wypełniają karty oceny zdających.
6. Egzaminatorzy, o których mowa w ust. 5, sprawdzający i oceniający dokumentację, o której mowa w ust. 1, z za-
kresu danej kwalifikacji tworzą zespół egzaminatorów.
7. Egzaminatorzy, o których mowa w ust. 4, uczestniczą w szkoleniach organizowanych przez komisję okręgową
przed sprawdzaniem dokumentacji, o której mowa w ust. 1.”;
71) w § 137 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Komisja okręgowa sporządza listę osób, które przystąpiły do części pisemnej egzaminu zawodowego w danej
szkole, placówce lub u danego pracodawcy, zawierającą: imię (imiona) i nazwisko zdającego, numer PESEL, a w przy-
padku braku numeru PESEL serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, miejsce
urodzenia, datę urodzenia oraz uzyskane przez niego wyniki z obu części egzaminu zawodowego, i przekazuje ją prze-
wodniczącemu zespołu egzaminacyjnego w celu ogłoszenia.”;
72) po § 137 dodaje się § 137a w brzmieniu:
„§ 137a. Zdający samodzielnie wykonuje zadania egzaminacyjne zawarte odpowiednio w teście pisemnym lub
w teście praktycznym w czasie trwania części pisemnej i części praktycznej egzaminu zawodowego.”;
73) w § 138:
a) dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1,
b) dodaje się ust. 2–5 w brzmieniu:
„2. W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania i oceniania dokumentacji, o której mowa w § 134a ust. 1,
niesamodzielnego wykonania zadania egzaminacyjnego przez zdającego, dyrektor komisji okręgowej, w porozu-
mieniu z dyrektorem Komisji Centralnej, unieważnia część praktyczną egzaminu zawodowego tego zdającego.
3. Przepis ust. 2 stosuje się również w przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania i oceniania dokumentacji
zdającego występowania jednakowych sformułowań wskazujących na udostępnienie rozwiązań innemu zdające-
mu lub korzystanie z rozwiązań innego zdającego.
4. Dyrektor komisji okręgowej przekazuje zdającemu, któremu została unieważniona część praktyczna egza-
minu zawodowego, pisemną informację o przyczynach unieważnienia. W przypadku ucznia (słuchacza), o którym
mowa w § 109 ust. 2 pkt 1, informację o przyczynach unieważnienia dyrektor komisji okręgowej przekazuje ucz-
niowi (słuchaczowi) za pośrednictwem dyrektora szkoły.
5. Zdający, któremu unieważniono część praktyczną egzaminu zawodowego, może przystąpić do egzaminu
zawodowego na zasadach określonych w § 140.”;
74) w § 146:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Uczeń (słuchacz), absolwent lub osoba, o której mowa w § 109 ust. 2 pkt 3 i ust. 3 oraz § 115 ust. 3, może,
w terminie 2 dni od dnia przeprowadzenia odpowiedniej części sprawdzianu, danego zakresu albo poziomu odpo-
wiedniej części egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego w części ustnej lub pisemnej z danego przedmio-
tu albo części pisemnej lub praktycznej egzaminu zawodowego, zgłosić zastrzeżenia do dyrektora komisji okręgo-
wej, jeżeli uzna, że w trakcie sprawdzianu albo egzaminu zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowa-
dzania.”,
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. W razie stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimna-
zjalnego, egzaminu maturalnego lub egzaminu zawodowego, na skutek zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1, lub
z urzędu, dyrektor komisji okręgowej, w porozumieniu z dyrektorem Komisji Centralnej, może unieważnić daną

Strona korzysta z plików cookies