24

Sty 2013

Strona z 16
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 24 stycznia 2013 r.
Poz.
113
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 7 stycznia 2013 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu
takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych
na rzecz sektora finansów publicznych
Na podstawie art. 35 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej
(Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.
1)
) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej,
informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych
na rzecz sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 153, poz. 952 oraz z 2010 r. Nr 257, poz. 1728) wprowadza się następujące
zmiany:
1) w § 2:
a) w ust. 1:
uchyla się pkt 5,
w pkt 19 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 20 i 21 w brzmieniu:
„20) dzień realizacji płatności lub dzień zwrotu części pomocy;
21) wartość płatności lub wartość zwróconej części pomocy.”,
b) uchyla się ust. 1a,
c) ust. 1b otrzymuje brzmienie:
„1b. Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 20 i 21, podaje się wyłącznie w przypadku, gdy pomoc jest
udzielana w formie dotacji, refundacji lub rekompensaty na podstawie ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie
kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94, z późn. zm.
2)
), ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do
ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1138) lub ustawy
z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 i Nr 228,
poz. 1368).”;
2) w § 6:
a) uchyla się ust. 1,
1)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 93, poz. 585, z 2010 r. Nr 18, poz. 99 oraz
z 2011 r. Nr 233, poz. 1381.
2)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 176, poz. 1238 i Nr 191, poz. 1374, z 2008 r.
Nr 59, poz. 359, Nr 144, poz. 902, Nr 206, poz. 1289 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 3, Nr 18, poz. 97, Nr 19, poz. 100,
Nr 98, poz. 817, Nr 115, poz. 966, Nr 157, poz. 1241 i Nr 214, poz. 1658, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 102, poz. 586, Nr 106, poz. 622,
Nr 187, poz. 1113, Nr 205, poz. 1209, Nr 227, poz. 1367, Nr 230, poz. 1372 i Nr 233, poz. 1381 oraz z 2012 r. poz. 460 i 951.
Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 113
b) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2. Podmiot udzielający pomocy sporządza i przekazuje sprawozdania, o których mowa w § 2 ust. 1, o pomocy
udzielonej w danym dniu, w terminie 7 dni od dnia udzielenia pomocy.
3. Organ właściwy do poboru należności sporządza sprawozdania, o których mowa w § 1 pkt 3, według stanu
na koniec roku kalendarzowego i przekazuje je w terminie 60 dni od dnia zakończenia roku kalendarzowego.”,
c) uchyla się ust. 4;
3) w § 8a:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W przypadku zmiany wartości udzielonej pomocy lub wartości zrealizowanych płatności wykazanych
w sprawozdaniu, o którym mowa w § 2 ust. 1, podmiot udzielający pomocy sporządza i przekazuje zaktualizowane
sprawozdanie, tylko w zakresie wskazywanej zmiany, w terminie 7 dni od dnia uzyskania informacji o zmianie.”,
b) uchyla się ust. 2,
c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. W przypadku gdy zmiana wartości udzielonej pomocy wynika ze zmiany:
1) harmonogramu realizacji płatności – podmiot udzielający pomocy przekazuje zaktualizowane sprawozda-
nie, o którym mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od dnia realizacji ostatniej płatności;
2) harmonogramu spłaty rat – podmiot udzielający pomocy przekazuje zaktualizowane sprawozdanie, o któ-
rym mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od dnia dokonania spłaty ostatniej raty.”,
d) uchyla się ust. 4,
e) ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie:
„5. Podmiot udzielający pomocy, który po upływie terminu przekazania sprawozdania, o którym mowa w § 6,
uzyskał informację o udzielonej pomocy, o której mowa w art. 6 ust. 2 ustawy, sporządza i przekazuje sprawozda-
nie, o którym mowa w § 2 ust. 1, bezzwłocznie.
6. W przypadku gdy zmiana dotyczy wartości udzielonej pomocy de minimis, obowiązek określony w ust. 1
dotyczy pomocy udzielonej w tym samym roku, w którym podmiot udzielający pomocy uzyskał informację
o zmianie, lub w ciągu 2 poprzedzających go lat.”;
4) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;
5) załącznik nr 4 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.
§ 2. 1. Przepisy rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się
po raz pierwszy do sprawozdań zawierających informacje o pomocy publicznej udzielonej od dnia wejścia w życie niniej-
szego rozporządzenia oraz sprawozdań zawierających informacje o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń
należnych na rzecz sektora finansów publicznych według stanu na koniec 2012 r.
2. Obowiązek, o którym mowa w § 2 ust. 1b rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym
rozporządzeniem, w odniesieniu do pomocy udzielanej na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym trans-
porcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 i Nr 228, poz. 1368) nie dotyczy pomocy udzielonej przed dniem wejścia
w życie niniejszego rozporządzenia, również jeżeli płatność lub zwrot części pomocy nastąpi po dniu wejścia w życie
niniejszego rozporządzenia.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.
Prezes Rady Ministrów: D. Tusk
Dziennik Ustaw – 3 – Poz. 113
Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 7 stycznia 2013 r. (poz. 113)
Załącznik nr 1
ZAŁĄCZNIK NR 1
WZÓR
SPRAWOZDANIE O UDZIELONEJ POMOCY PUBLICZNEJ
do rozp rządzenia
R Mi
3 r
ÓR
AWOZDANIE O UDZ ELONEJ POMOC PUBL CZN
I. Nazwa podmiotu udzielającego pomocy ............................................................................................................
II. Numer identyfikacji podatkowej (NIP) podmiotu udzielającego pomocy .........................................................
III. Kategoria podmiotu udzielającego pomocy .......................................................................................................
IV. Adres siedziby podmiotu udzielającego pomocy ..............................................................................................
Tabela
Lp.
Podstawa
prawna
informacje
podstawowe
Podstawa
prawna
informacje
szczegółowe
Program
pomocowy/
pomoc
indywi-
dualna
Dzień
udzie-
lenia
pomocy
Nazwa
beneficjenta
pomocy
Forma
prawna
bene-
ficjenta
Wielkość
bene-
ficjenta
NIP
bene-
ficjenta
Identyfi-
kator
gminy
Klasa
PKD
Wartość
nominalna
pomocy
[PLN]
Wartość
pomocy
brutto
[PLN]
Forma
pomocy
Przezna-
czenie
pomocy
Źródło
pocho-
dzenia
pomocy
Dzień realiza-
cji płatności/
Dzień zwrotu
części
pomocy*
Wartość
płatności/
Wartość
zwróconej
części
pomocy*
1 2a
2b
2c 3a 3b
3c 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1
2
3
* Wypełniają wyłącznie podmioty udzielające pomocy na podstawie ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94, z późn. zm.), ustawy z dnia 20 czerwca
1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1138)
lub ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym
(Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 i Nr 228, poz. 1368).
Dane osoby upoważnionej do przekazywania informacji:
………………………………
……………………………….. ………………………………........
(imię i nazwisko) (stanowisko służbowe) (data)
Dane osoby upoważnionej do roboczych kontaktów z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów i Ministerstwem Finansów w sprawie informacji
i danych zawartych w sprawozdaniu:
……………………………… …………………………… ……………………… ……………….... …………………..
(imię i nazwisko) (stanowisko służbowe) (telefon) (faks) (e-mail)
Dziennik Ustaw – 4 – Poz. 113
Instrukcja sporządzenia sprawozdania
Kolejne pozycje sprawozdania wypełnia się według poniższych wyjaśnień:
I. Nazwa podmiotu udzielającego pomocy: należy podać pełną nazwę podmiotu udzielającego pomocy.
II. Numer identyfikacji podatkowej (NIP) podmiotu udzielającego pomocy.
III. Kategoria podmiotu udzielającego pomocy: należy podać kategorię podmiotu udzielającego pomocy zgodnie z infor-
macją opublikowaną na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
IV. Adres podmiotu udzielającego pomocy: należy podać dokładny adres siedziby podmiotu udzielającego pomocy.
Wszystkie informacje dotyczące beneficjenta pomocy, takie jak: nazwa, forma prawna, wielkość, NIP, identyfikator
terytorialny gminy, na terenie której ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, klasa działalności PKD, podaje się według stanu
na dzień udzielenia pomocy.
TABELA
Uwaga: istnieją następujące możliwości łączenia elementów tworzących podstawę prawną udzielenia pomocy, które należy
wpisać w poszczególnych kolumnach tabeli w sposób przedstawiony poniżej.
Podstawa prawna – informacje podstawowe Podstawa prawna – informacje szczegółowe
2a 2b 2c 3a 3b 3c
kod ustawy przepis ustawy brak* brak* brak*
kod ustawy przepis ustawy akt wykonawczy przepis aktu wykonawczego brak*
kod ustawy przepis ustawy akt wykonawczy przepis aktu wykonawczego decyzja/uchwała/
umowa – symbol
kod ustawy przepis ustawy brak* brak* decyzja/uchwała/
umowa – symbol
* W przypadku braku aktu wykonawczego, decyzji, uchwały i umowy należy wpisać określenie „brak”.
Dziennik Ustaw – 5 – Poz. 113
Kol. 2a Podstawa prawna – informacje podstawowe – należy wpisać właściwy kod wskazujący odpowiednią ustawę
będącą podstawą prawną udzielenia pomocy.
Tytuł ustawy Kod
1 2
ustawa budżetowa (na kolejne lata)
1.1
ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa
1.2
ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
1.3
ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
1.4
ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
1.6
ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska
1.7
ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach
1.8
ustawa z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych
1.10
ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
1.11
ustawa z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby
prawne
1.13
ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych
1.14
ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
1.15
ustawa z dnia 5 stycznia 1995 r. o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych
1.18
ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych
1.22
ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
1.24
ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy
1.25
ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji
1.29
ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
1.30
ustawa z dnia 7 października 1999 r. o wspieraniu restrukturyzacji przemysłowego potencjału obronnego
i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
1.31
ustawa z dnia 14 lipca 2000 r. o restrukturyzacji finansowej górnictwa siarki
1.33
ustawa z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego
„Polskie Koleje Państwowe”
1.34
ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
1.36
ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich
1.37
ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym
1.40
ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych
1.42
ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami
oraz o opłacie produktowej
1.43
ustawa z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych
1.44
ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa
1.45
ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o restrukturyzacji hutnictwa żelaza i stali
1.51
Dziennik Ustaw – 6 – Poz. 113
1 2
ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców
1.52
ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa
1.53
ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
1.54
ustawa z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008–2015
1.55
ustawa z dnia 30 października 2002 r. o pomocy publicznej dla przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla
rynku pracy
1.56
ustawa z dnia 12 czerwca 2003 r. – Prawo pocztowe
1.57
ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów
osiąganych przez osoby fizyczne
1.58
ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych
1.59
ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym
1.61
ustawa z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne
1.62
ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym
1.64
ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
1.65
ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju
1.66
ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu
zbiorowego
1.67
ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
1.68
ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej
1.69
ustawa z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw
1.70
ustawa z dnia 3 marca 2005 r. o dopłatach do umów na budowę niektórych typów statków morskich
1.71
ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
1.72
ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych
1.73
ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej
1.74
ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki
1.75
ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
1.76
ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze
1.77
ustawa z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym
1.78
ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej
1.79
ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym
1.80
ustawa z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym
1.81
ustawa z dnia 28 października 2002 r. o Funduszu Żeglugi Śródlądowej i Funduszu Rezerwowym
1.82
ustawa z dnia 31 stycznia 1989 r. o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych
1.83
ustawa z dnia 1 grudnia 1995 r. o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa
1.84
ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach
1.85
Dziennik Ustaw – 7 – Poz. 113
1 2
ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych
1.86
ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny
1.87
ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności
1.88
ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych
1.89
ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
1.90
ustawa z dnia 4 marca 2005 r. o Krajowym Funduszu Kapitałowym
1.91
ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii
1.92
ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju
1.93
ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki
1.94
ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku
z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej
1.95
ustawa z dnia 12 lutego 2009 r. o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym
1.96
ustawa z dnia 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców
1.97
ustawa z dnia 23 października 1987 r. o przedsiębiorstwie państwowym „Porty Lotnicze”
1.98
ustawa z dnia 25 lipca 2008 r. o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących niektóre przychody
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
1.99
ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
2.00
ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych
2.01
ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym
2.02
ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym
2.03
ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
2.04
ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
2.05
ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji
2.06
ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
2.07
ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
2.08
ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach
2.09
ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zagospodarowaniu nieruchomości Skarbu Państwa przejętych od wojsk
Federacji Rosyjskiej
2.10
ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej
2.11
ustawa z dnia 24 czerwca 2010 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi
z 2010 r.
2.12
ustawa z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych
zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu
2.13
ustawa z dnia 12 sierpnia 2010 r. o wspieraniu przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi z 2010 r.
2.14
ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego
2.15
Dziennik Ustaw – 8 – Poz. 113
1 2
ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
2.16
ustawa z dnia 9 maja 2009 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
2.17
ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów
2.18
ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
2.19
ustawa z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
2.20
ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
2.21
inne ustawy
9.99
Kol. 2bPodstawa prawna – informacje podstawowe – jeżeli pomoc została udzielona na podstawie ustawy, nieozna-
czonej kodami od 1.1 do 2.21, i został wybrany kod 9.99, wówczas w kolumnie 2b należy podać w następującej kolejności:
datę aktu i tytuł aktu oraz oznaczenie roku, numeru i pozycji Dziennika Ustaw, w którym akt został opublikowany.
Kol. 2c – Podstawa prawna – informacje podstawowe – należy podać oznaczenie przepisu będącego podstawą udziele-
nia pomocy (w kolejności: artykuł ustawy, ustęp, punkt, litera, tiret).
Kol. 3a Podstawa prawna informacje szczegółowe jeżeli podstawą udzielenia pomocy był akt wykonawczy do
ustawy, należy podać w następującej kolejności: nazwę organu wydającego akt, datę aktu i tytuł aktu oraz oznaczenie roku,
numeru i pozycji Dziennika Ustaw, w którym akt został opublikowany. Akt powinien być aktem wykonawczym do ustawy
wskazanej w kol. 2a. W przypadku braku aktu wykonawczego będącego podstawą prawną udzielenia pomocy należy wsta-
wić określenie „brak”.
Kol. 3b Podstawa prawna informacje szczegółowe należy podać oznaczenie przepisu aktu wykonawczego będą-
cego podstawą udzielenia pomocy (w kolejności: paragraf, ustęp, punkt, litera, tiret). W przypadku braku aktu wykonawcze-
go będącego podstawą prawną udzielenia pomocy należy wstawić określenie „brak”.
Kol. 3c – Podstawa prawna – informacje szczegółowe – jeżeli podstawą udzielenia pomocy była decyzja, uchwała lub
umowa, należy podać symbol określający ten akt; w przypadku decyzji numer i tytuł decyzji, w przypadku uchwały
numer i tytuł uchwały, w przypadku umowy przedmiot oraz strony umowy. W przypadku braku decyzji, uchwały lub
umowy będącej podstawą prawną udzielenia pomocy należy wstawić określenie „brak”. Ponadto w przypadku gdy dwie lub
więcej pozycji sprawozdania danego podmiotu udzielającego pomocy nie różnią się żadną informacją, wówczas w kolum-
nie 3c należy podać informację charakterystyczną dla danego przypadku pomocy (tak aby można je było odróżnić).
Kol. 4 Program pomocowy/pomoc indywidualna należy podać numer programu pomocowego lub numer pomocy
indywidualnej zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
W przypadku pomocy de minimis nie podaje się numeru.
Kol. 5 Dzień udzielenia pomocy należy podać dzień, w którym podmiot ubiegający się o pomoc nabył prawo do
otrzymania tej pomocy, np. dzień podpisania umowy, wydania decyzji, a w przypadku gdy udzielenie pomocy w formie ulgi
podatkowej/niższej opłaty następuje na podstawie aktu normatywnego, bez wymogu wydania decyzji:
a) dzień, w którym zgodnie z odrębnymi przepisami upływa termin złożenia deklaracji albo innego dokumentu określają-
cego wartość pomocy, z zastrzeżeniem lit. b,
b) dzień, w którym zgodnie z odrębnymi przepisami upływa termin złożenia zeznania rocznego – w przypadku udzielenia
pomocy w podatku dochodowym,
c) dzień faktycznego przysporzenia korzyści finansowych – w przypadku braku obowiązku złożenia deklaracji albo inne-
go dokumentu określającego wartość pomocy
– chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.
W przypadku gdy rozliczenie pomocy w formie niższej opłaty/dotacji następuje w roku kalendarzowym następującym
po roku kalendarzowym, którego pomoc dotyczy, należy wykazać na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok rozli-
czenia pomocy.
Dziennik Ustaw – 9 – Poz. 113
Kol. 6 Nazwa beneficjenta pomocy należy podać pełną nazwę beneficjenta pomocy, któremu udzielono pomocy.
W przypadku gdy o pomoc wnioskuje oddział danego przedsiębiorcy, należy podać nazwę tego przedsiębiorcy. W konse-
kwencji informacje wskazane w kolumnach 7–11 powinny również dotyczyć tego przedsiębiorcy.
Kol. 7 – Forma prawna beneficjenta pomocy – należy wpisać kod odpowiadający formie prawnej beneficjenta pomocy.
Wyszczególnienie Kod
przedsiębiorstwo państwowe
1.A
jednoosobowa spółka Skarbu Państwa
1.B
jednoosobowa spółka jednostki samorządu terytorialnego w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r.
o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)
1.C
spółka akcyjna albo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w stosunku do których Skarb Państwa, jednostka
samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwo państwowe lub jednoosobowa spółka Skarbu Państwa
podmiotami, które posiadają uprawnienia takie jak przedsiębiorcy dominujący w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.
1)
)
1.D
jednostka sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.
2)
)
1.E
beneficjent pomocy nienależący do kategorii określonych kodem od 1.A do 1.E
2
Kol. 8 – Wielkość beneficjenta pomocy – należy podać odpowiedni kod; wpisując kod, należy brać pod uwagę dane na
ostatni dzień roku poprzedzającego rok sprawozdawczy.
Wyszczególnienie*
Kod
mikroprzedsiębiorstwo
0
małe przedsiębiorstwo
1
średnie przedsiębiorstwo
2
przedsiębiorstwo nienależące do kategorii określonych kodem od 0 do 2
3
* W rozumieniu przepisów załącznika nr 1 do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre
rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń
blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str. 3).
Kol. 9 – NIP beneficjenta pomocy – należy podać numer identyfikacji podatkowej.
Kol. 10Identyfikator terytorialny gminy – należy podać pełne, siedmiocyfrowe oznaczenie gminy, na obszarze której
beneficjent pomocy ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 grudnia
1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału
terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorial-
nego (Dz. U. Nr 157, poz. 1031, z późn. zm.
3)
). W przypadku gdy pomoc udzielana jest beneficjentowi pomocy mającemu
siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą, należy wpisać identyfikator gminy, na obszarze której prowadzi działalność,
w związku z którą otrzymał pomoc. Identyfikatory terytorialne gmin dostępne są na stronie internetowej Głównego Urzędu
Statystycznego.
Przykład:
Jeżeli przedsiębiorstwo znajduje się w województwie dolnośląskim, powiecie bolesławieckim, gminie Bolesławiec,
należy wpisać numer 0201011.
1)
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 99, poz. 660 i Nr 171, poz. 1206, z 2008 r. Nr 157, poz. 976,
Nr 223, poz. 1458 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 173.
2)
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152,
poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429
i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, 1530 i 1548.
3)
Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 13, poz. 161, z 2001 r. Nr 12, poz. 100 i Nr 157,
poz. 1840, z 2002 r. Nr 177, poz. 1459, z 2003 r. Nr 208, poz. 2022, z 2004 r. Nr 254, poz. 2535, z 2005 r. Nr 206, poz. 1706, z 2006 r.
Nr 36, poz. 246 i Nr 214, poz. 1577, z 2007 r. Nr 192, poz. 1386, z 2008 r. Nr 215, poz. 1358, z 2009 r. Nr 202, poz. 1559, z 2010 r.
Nr 257, poz. 1727 oraz z 2012 r. poz. 403 i 1389.
Dziennik Ustaw – 10 –
Kol. 11 – Klasa PKD – należy podać klasę działalności (4 pierwsze znaki), w związku z którą beneficjent otrzymał pomoc,
określoną zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności
(PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885 oraz z 2009 r. Nr 59, poz. 489), oraz dodatkowo skrótowe oznaczenie stosowanej klasyfikacji
„/07”. Jeżeli brak jest możliwości ustalenia działalności, w związku z którą beneficjent otrzymał pomoc, należy podać klasę
PKD tej działalności, która generuje największy przychód.
Przykład: W przypadku produkcji aluminium oznaczonej według klasyfikacji PKD 2007 należy podać: 24.42/07.
Kol. 12 – Wartość nominalna pomocy – całkowita wielkość środków finansowych będących podstawą obliczania wiel-
kości udzielonej pomocy, np. kwota dotacji, refundacji, kwota podatku/opłaty, z której beneficjent pomocy został zwolnio-
ny, kwota udzielonego kredytu/pożyczki, kwota poręczanego zobowiązania, kwota odroczonego lub rozłożonego na raty
podatku/zaległości podatkowej (wraz z odsetkami)/opłaty/zaległej opłaty.
Kol. 13Wartość pomocy brutto – należy ją przedstawić jako ekwiwalent dotacji brutto obliczony zgodnie z rozporzą-
dzeniem Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicz-
nej udzielanej w różnych formach (Dz. U. Nr 194, poz. 1983, z 2006 r. Nr 183, poz. 1355 oraz z 2009 r. Nr 122, poz. 1008).
Wartość nominalna pomocy jest równa wartości pomocy brutto, np. w przypadku jednorazowej dotacji, zwolnienia z podat-
ku. Natomiast wartość nominalna pomocy znacząco przewyższa wartość pomocy brutto, np. w przypadku pożyczki prefe-
rencyjnej, odroczenia zapłaty podatku czy udzielenia gwarancji. Wartość nominalna pomocy nigdy nie jest niższa od warto-
ści pomocy brutto.
Kol. 14 – Forma pomocy – należy podać wyłącznie kod oznaczający właściwą formę pomocy.
Forma pomocy Kod
1 2
dotacja
A1.1
dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych (bezpośrednio dla przedsiębiorców)
A1.2
inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek budżetowych lub realizacją ich zadań statutowych
A1.3
refundacja
A1.4
rekompensata
A1.5
zwolnienie z podatku
A2.1
odliczenie od podatku
A2.2
obniżka lub zmniejszenie, powodujące obniżenie podstawy opodatkowania lub wysokości podatku
A2.3
obniżenie wysokości opłaty
A2.4
zwolnienie z opłaty
A2.5
zaniechanie poboru podatku
A2.6
zaniechanie poboru opłaty
A2.7
umorzenie zaległości podatkowej wraz z odsetkami
A2.8
umorzenie odsetek od zaległości podatkowej
A2.9
umorzenie opłaty (składki, wpłaty)
A2.10
umorzenie odsetek za zwłokę z tytułu opłaty (składki, wpłaty)
A2.11
umorzenie kar
A2.12
oddanie do korzystania mienia będącego własnością Skarbu Państwa albo jednostek samorządu terytorialnego
lub ich związków na warunkach korzystniejszych dla przedsiębiorcy od oferowanych na rynku
A2.13
zbycie mienia będącego własnością Skarbu Państwa albo jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków
na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku
A2.14
umorzenie kosztów egzekucyjnych
A2.15
jednorazowa amortyzacja
A2.16
Dziennik Ustaw – 11 –
1 2
umorzenie kosztów procesu sądowego
A2.17
wniesienie kapitału
B1.1
konwersja wierzytelności na akcje lub udziały
B2.1
pożyczka preferencyjna
C1.1
kredyt preferencyjny
C1.2
dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych (dla banków)
C1.3
pożyczki warunkowo umorzone
C1.4
odroczenie terminu płatności podatku
C2.1
odroczenie terminu płatności zaległości podatkowej lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami
C2.1.2
rozłożenie na raty płatności podatku
C2.2
rozłożenie na raty płatności zaległości podatkowej lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami
C2.3.1
odroczenie terminu płatności opłaty (składki, wpłaty)
C2.4
odroczenie terminu płatności zaległej opłaty (składki, wpłaty) lub zaległej opłaty (składki, wpłaty) wraz z odsetkami
C2.4.1
rozłożenie na raty opłaty (składki, wpłaty)
C2.5
rozłożenie na raty płatności zaległej opłaty (składki, wpłaty) lub zaległej opłaty (składki, wpłaty) wraz z odsetkami
C2.5.1
odroczenie terminu płatności kary
C2.6
rozłożenie na raty kary
C2.7
rozłożenie na raty kosztów egzekucyjnych
C2.8
rozłożenie na raty odsetek
C2.9
odroczenie terminu płatności kosztów egzekucyjnych
C2.10
odroczenie terminu płatności odsetek
C2.11
odroczenie terminu płatności kosztów procesu sądowego
C2.12
rozłożenie na raty kosztów procesu sądowego
C2.13
poręczenie
D1.1
gwarancja
D1.2
inne
E
W przypadku gdy występują dwie (lub więcej) formy pomocy udzielonej zgodnie z samą podstawą prawną, należy
informację o pomocy dla danego beneficjenta pomocy wykazać w dwóch (lub więcej) wierszach, dzieląc odpowiednio war-
tość pomocy.
Kol. 15 – Przeznaczenie pomocy – należy podać kod wskazujący przeznaczenie pomocy.
Wyszczególnienie Kod
1 2
A. POMOC HORYZONTALNA
Pomoc na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną
pomoc na projekty badawczo-rozwojowe: badania podstawowe
a1.1.1
pomoc na projekty badawczo-rozwojowe: badania przemysłowe
a1.1.2
pomoc na projekty badawczo-rozwojowe: eksperymentalne prace rozwojowe
a1.1.3
Dziennik Ustaw – 12 –
1 2
pomoc dla młodych innowacyjnych przedsiębiorstw
a1.2
pomoc na techniczne studia wykonalności
a1.3
pomoc na innowacje w obrębie procesów i innowacje organizacyjne w sektorze usług
a1.4
pomoc na usługi doradcze w zakresie innowacji i usługi wsparcia innowacji
a1.5
pomoc na tymczasowe zatrudnienie wysoko wykwalifikowanego personelu
a1.6
pomoc na klastry innowacyjne
a1.7
pomoc na pokrycie kosztów praw własności przemysłowej dla małych i średnich przedsiębiorstw
a1.8
Pomoc na ochronę środowiska
pomoc inwestycyjna umożliwiająca przedsiębiorstwom dostosowanie do norm wspólnotowych (zgodnie
z załącznikiem XII Traktatu o przystąpieniu Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej), zastosowanie
norm surowszych niż normy wspólnotowe w zakresie ochrony środowiska lub podniesienie poziomu ochrony
środowiska w przypadku braku norm wspólnotowych
a2.1
pomoc na nabycie nowych środków transportu spełniających normy surowsze niż normy wspólnotowe lub
podnoszących poziom ochrony środowiska w przypadku braku norm wspólnotowych
a2.2
pomoc na wcześniejsze dostosowanie przedsiębiorstw do przyszłych norm wspólnotowych
a2.3
pomoc w obszarze ochrony środowiska na inwestycje zwiększające oszczędność energii, w tym pomoc operacyjna
a2.4
pomoc inwestycyjna w obszarze ochrony środowiska na układy kogeneracji o wysokiej sprawności, w tym
pomoc operacyjna
a2.5
pomoc inwestycyjna w obszarze ochrony środowiska na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych, w tym
pomoc operacyjna
a2.6
pomoc na badania środowiska
a2.7
pomoc na ochronę środowiska w formie ulg podatkowych
a2.8
pomoc na efektywne energetycznie ciepłownictwo komunalne
a2.9
pomoc na gospodarowanie odpadami
a2.10
pomoc na rekultywację zanieczyszczonych terenów
a2.11
pomoc na relokację przedsiębiorstw
a2.12
pomoc dotycząca programów handlu uprawnieniami
a2.13
Pomoc inwestycyjna i na zatrudnienie dla małych i średnich przedsiębiorstw
pomoc inwestycyjna
a3
pomoc na zatrudnienie
a4
Pomoc na usługi doradcze dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz udział małych i średnich przedsiębiorstw
w targach
pomoc na usługi doradcze
a5
pomoc na udział w targach
a6
Pomoc dla pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji oraz pracowników
niepełnosprawnych
pomoc w formie subsydiów płacowych na rekrutację pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej
sytuacji
a11
pomoc w formie subsydiów płacowych na zatrudnianie pracowników niepełnosprawnych
a12
pomoc na rekompensatę dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych
a13
Dziennik Ustaw – 13 –
1 2
Pomoc szkoleniowa
szkolenia specjalistyczne
a14.1
szkolenia ogólne
a14.2
Pomoc na ratowanie a15
Pomoc na restrukturyzację a16
Pomoc udzielana na naprawienie szkód wyrządzonych przez klęski żywiołowe lub inne nadzwyczajne
zdarzenia
a17
Pomoc udzielana na zapobieżenie lub likwidację poważnych zakłóceń w gospodarce o charakterze
ponadsektorowym
a18
Pomoc udzielana na wsparcie krajowych przedsiębiorców działających w ramach przedsięwzięcia
gospodarczego podejmowanego w interesie europejskim
a19
Pomoc na wspieranie kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego a20
Pomoc o charakterze socjalnym dla indywidualnych konsumentów a21
Pomoc w formie kapitału podwyższonego ryzyka a22
Pomoc przeznaczona na ułatwianie rozwoju niektórych działań gospodarczych lub niektórych regionów
gospodarczych, o ile nie zmienia warunków wymiany handlowej w zakresie sprzecznym z rynkiem
wewnętrznym
a23
Pomoc na rzecz małych przedsiębiorstw nowo utworzonych przez kobiety a24
B. POMOC REGIONALNA
pomoc inwestycyjna
b1
pomoc na zatrudnienie
b2
regionalna pomoc inwestycyjna na duże projekty inwestycyjne
b3
pomoc operacyjna
b4
pomoc dla nowo utworzonych małych przedsiębiorstw
b5
C. INNE PRZEZNACZENIE
pomoc stanowiąca rekompensatę za realizację usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym
c5
pomoc de minimis
e1
pomoc de minimis w sektorze transportu drogowego
e1t
pomoc de minimis stanowiąca rekompensatę za realizację usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym
e1c
D. POMOC W SEKTORACH – przeznaczenia szczególne
SEKTOR BUDOWNICTWA OKRĘTOWEGO
pomoc na przedsięwzięcia innowacyjne
d2.1
pomoc związana z kredytami eksportowymi
d2.2
pomoc na rozwój
d2.3
całkowite zaprzestanie prowadzenia działalności przez przedsiębiorcę
d2.4
częściowe zaprzestanie prowadzenia działalności przez przedsiębiorcę
d2.5
SEKTOR GÓRNICTWA WĘGLA
pomoc na pokrycie kosztów nadzwyczajnych
d3.1
pomoc na pokrycie kosztów produkcji bieżącej dla jednostek objętych planem likwidacji
d3.2
Dziennik Ustaw – 14 –
1 2
pomoc na pokrycie kosztów produkcji bieżącej dla jednostek objętych planem dostępu do zasobów węgla
d3.3
pomoc na inwestycje początkowe
d3.4
SEKTOR TRANSPORTU
ŻEGLUGA MORSKA
pomoc inwestycyjna
d4.1
pomoc na poprawę konkurencyjności
d4.2
pomoc na repatriację marynarzy
d4.3
pomoc na wsparcie żeglugi bliskiego zasięgu
d4.4
LOTNICTWO
pomoc na budowę infrastruktury portu lotniczego
d5.1
pomoc na usługi portu lotniczego
d5.2
pomoc dla przewoźników na rozpoczęcie działalności
d5.3
SEKTOR KOLEJOWY
pomoc regionalna w celu zakupu lub modernizacji taboru
d6.1
pomoc w celu anulowania długów
d6.2
pomoc na koordynację transportu
d6.3
TRANSPORT MULTIMODALNY I INTERMODALNY d7
INNA POMOC W SEKTORZE TRANSPORTU t
SEKTOR ENERGETYKI
pomoc na pokrycie kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów
długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej
d8
SEKTOR KINEMATOGRAFII
pomoc dotycząca kinematografii i innych przedsięwzięć audiowizualnych
d9
SEKTOR TELEKOMUNIKACYJNY d10
W przypadku gdy występują dwa (lub więcej) przeznaczenia pomocy udzielonej zgodnie z samą podstawą prawną,
należy informację o pomocy dla danego beneficjenta pomocy wykazać w dwóch (lub więcej) wierszach, dzieląc odpowied-
nio wartość pomocy.
Kol. 16 Źródło pochodzenia pomocy: należy podać kod wskazujący pochodzenie środków pomocowych, zgodnie
z informacją opublikowaną na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Kol. 17 Dzień realizacji płatności/Dzień zwrotu części pomocy należy podać dzień złożenia zlecenia przekazania
środków finansowych na rzecz beneficjenta pomocy lub dzień wpływu na rachunek bankowy organu udzielającego pomocy
zwróconej części pomocy.
Kol. 18 – Wartość płatności/Wartość zwróconej części pomocy – należy podać wielkość środków finansowych przeka-
zanych beneficjentowi pomocy na podstawie umowy lub decyzji w pojedynczej transzy lub wartość zwróconej części po-
mocy (bez odsetek) wpisanej ze znakiem minus.
Za każdym razem, kiedy występuje płatność lub zwrot części pomocy, sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej uzu-
pełnia się, wpisując odpowiednie informacje w kolumnie 17 i 18 (dodaje się kolejne informacje, a nie zastępuje poprzednie).
Dziennik Ustaw – 15 –
Załącznik nr 2
ZAŁĄCZNIK NR 4
WZÓR
SPRAWOZDANIE O ZALEGŁOŚCIACH PRZEDSIĘBIORCÓW WE WPŁATACH ŚWIADCZEŃ NALEŻNYCH
NA RZECZ SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
Sprawozdanie: Korekta:
I. Rok: [Rok]
II. Nazwa organu właściwego do poboru należności: [Nazwa organu]
III. NIP organu właściwego do poboru należności: [NIP organu]
IV. Identyfikator terytorialny województwa siedziby organu: [Identyfikator]
V. Kwota zaległości oraz odpowiednio odsetki za zwłokę przedsiębiorców prowadzących działalność na ostatni dzień
roku, którego dotyczy sprawozdanie:
Lp. Zaległości
Zaległości (w pełnych zł)
Kwota główna Kwota odsetek
1 Zaległości figurujące na ostatni dzień roku, którego
dotyczy sprawozdanie,
w tym: ............................................ ............................................
1.1 Zaległości figurujące na ostatni dzień roku, którego
dotyczy sprawozdanie, których termin płatności upłynął
powyżej 5 lat wstecz,
w tym: ............................................ ............................................
1.1.1 Zaległości figurujące na ostatni dzień roku, którego
dotyczy sprawozdanie, których termin płatności upłynął
powyżej 10 lat wstecz ............................................ ............................................
Osoba sporządzająca sprawozdanie:
(imię i nazwisko) (stanowisko służbowe) (data)
Komórka organizacyjna sporządzająca sprawozdanie:
telefon:
-
Osoba upoważniona do kontaktów z Min. Fin. w sprawie przedstawionej informacji: fax:
-
- -
e-mail:
-
(imię i nazwisko) (stanowisko służbowe)
Dziennik Ustaw – 16 –
Instrukcja określająca sposób sporządzenia sprawozdania o zaległościach
przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych
Kolejne pozycje wypełnia się według poniższych wyjaśnień:
Bezpośrednio pod tytułem sprawozdania należy w rubryce „Sprawozdanie” wstawić znak X w przypadku gdy sprawo-
zdanie za rok, którego dotyczy, przekazywane jest po raz pierwszy, a w przypadku korygowania przekazanego sprawozda-
nia – znak X należy wstawić w rubryce „Korekta”.
I. Należy podać rok (w formacie czterech cyfr arabskich), którego sprawozdanie dotyczy.
II. Nazwa organu właściwego do poboru należności należy podać pełną nazwę organu właściwego do poboru należności,
który sporządza sprawozdanie.
III. NIP organu właściwego do poboru należności – należy podać NIP organu właściwego do poboru należności, który spo-
rządza sprawozdanie.
IV. Identyfikator terytorialny województwa siedziby organu – należy podać oznaczenie terytorialne województwa, na któ-
rego obszar rozciąga się właściwość terytorialna organu właściwego do poboru należności.
Oznaczenie terytorialne województwa:
02 województwo dolnośląskie
04 województwo kujawsko-pomorskie
06 województwo lubelskie
08 województwo lubuskie
10 województwo łódzkie
12 województwo małopolskie
14 województwo mazowieckie
16 województwo opolskie
18 województwo podkarpackie
20 województwo podlaskie
22 województwo pomorskie
24 województwo śląskie
26 województwo świętokrzyskie
28 województwo warmińsko-mazurskie
30 województwo wielkopolskie
32 województwo zachodniopomorskie
V. Kwota zaległych należności przedsiębiorców oraz odpowiednio odsetki za zwłokę – należy podać kwotę zaległych na-
leżności przedsiębiorców oraz odpowiednio odsetki za zwłokę, tych przedsiębiorców, co do których organ właściwy do
poboru należności posiada informację, na ostatni dzień roku, którego dotyczy sprawozdanie, prowadzili czynnie
działalność gospodarczą.
Pkt 1 – należy podać zaległości figurujące na ostatni dzień roku, którego dotyczy sprawozdanie.
Pkt 1.1 należy podać zaległości wskazane w pkt 1, biorąc pod uwagę termin płatności zaległości (co najmniej 5 lat
wstecz). W przypadku braku zaległości należy wpisać „0”.
Pkt 1.1.1 – należy podać zaległości wskazane w pkt 1.1, biorąc pod uwagę termin płatności zaległości (co najmniej 10
lat wstecz). W przypadku braku zaległości należy wpisać „0”.
Uwagi:
1. Kwoty zaległości oraz kwoty odsetek należy podawać w pełnych złotych, zgodnie z ogólnymi zasadami zaokrąglania.
2. Sprawozdanie nie obejmuje zaległości i/lub odsetek, które są objęte pomocą publiczną.
3. Sprawozdania należy wypełniać w rachunku narastającym.

Strona korzysta z plików cookies