20

Cze 2012

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 czerwca 2012 r.

w sprawie sposobu planowania i wykorzystywania środków na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych prokuratorów oraz warunków przyznawania pomocy finansowej z tych środków

Sygnatura:

Dz.U. z 2012 r., poz. 690

Data publikacji:

20 czerwca 2012 r.

Data wejścia w życie:

28 czerwca 2012 r.

Strona z 2
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 20 czerwca 2012 r.
Poz. 690
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 12 czerwca 2012 r.
w sprawie sposobu planowania i wykorzystywania środków na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych
prokuratorów oraz warunków przyznawania pomocy finansowej z tych środków
Na podstawie art. 58 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2011 r. Nr 270, poz. 1599 i Nr 240,
poz. 1430 oraz z 2012 r. poz. 637) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Prokurator Generalny Prezes Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 
Polskiemu planują wysokość środków na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych prokuratorów ramach właściwych części 
budżetu państwa, a następnie wykorzystują środki przyznane na ten cel w ustawie budżetowej.
2. Prokurator Generalny corocznie, po ogłoszeniu ustawy budżetowej, dokonuje podziału pozostających w jego dyspo-
zycji środków, o których mowa w ust. 1, dla:
1)  Prokuratury Generalnej – na pomoc finansową na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych prokuratorów Prokuratury 
Generalnej oraz prokuratorów delegowanych do Prokuratury Generalnej, których wynagrodzenia są  finansowane ze 
środków pozostających w dyspozycji Prokuratora Generalnego;
2)  prokuratur  apelacyjnych  –  na  pomoc  finansową  na  zaspokojenie  potrzeb  mieszkaniowych  prokuratorów  pełniących 
służbę na obszarze działania danej prokuratury apelacyjnej.
§ 2. Pomoc finansowa na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych prokuratora, zwana dalej „pomocą finansową”, może 
być przyznana przeznaczeniem na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego albo poprawę warunków 
mieszkaniowych, a w szczególności na:
1) budowę albo rozbudowę lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego;
2) uzupełnienie wkładu budowlanego do spółdzielni mieszkaniowej;
3) kaucję lub opłaty wymagane przy uzyskiwaniu lub zamianie lokalu mieszkalnego;
4) zakup lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego albo spłatę kredytu zaciągniętego w tym 
celu.
§
 3. 1. Warunkiem przyznania pomocy finansowej jest:
1)  zaangażowanie środków własnych w wysokości co najmniej 10% przewidywanego pełnego kosztu planowanej lub rea-
lizowanej inwestycji mieszkaniowej;
2)  niekorzystanie, okresie lat poprzedzających złożenie wniosku przyznanie pomocy finansowej, ze zwrotnej lub 
bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, z wyłączeniem pożyczki na 
remont mieszkania, przypadku krótszego okresu pełnienia urzędu na stanowisku prokuratora – od dnia powołania 
na stanowisko.
2. Warunek, którym mowa ust. pkt 2, nie dotyczy prokuratora zamieszkującego innej miejscowości niż miejsco-
wość będąca siedzibą prokuratury, w której pełni służbę, a pomoc finansowa jest przeznaczona na uzyskanie lokalu miesz-
kalnego lub budynku mieszkalnego w miejscowości będącej siedzibą tej prokuratury.
§ 4. 1. Pomoc finansowa jest przyznawana na wniosek prokuratora.
Dziennik Ustaw  – 2 –   Poz. 690
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać udokumentowane informacje dotyczące planowanej lub reali-
zowanej inwestycji mieszkaniowej oraz sytuacji majątkowej i rodzinnej prokuratora ubiegającego się o przyznanie pomocy 
finansowej, a w szczególności:
1) sposobu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych;
2) powierzchni planowanej lub realizowanej inwestycji mieszkaniowej;
3) przewidywanych pełnych kosztów inwestycji;
4) zaangażowania środków własnych;
5) dotychczasowych warunków mieszkaniowych;
6) stanu rodziny, majątku i dochodów.
3. Wnioski przyznanie pomocy finansowej są rozpatrywane dwa razy roku – kwietniu październiku. Wnioski 
składa się do końca miesiąca poprzedzającego każdy z wymienionych miesięcy.
4. Przyznanie wysokość pomocy finansowej są uzależnione od wysokości wydatków ustalonych na ten cel planie 
finansowym oraz wysokości środków pieniężnych postawionych do dyspozycji właściwemu dysponentowi, także liczby 
złożonych wniosków oraz sytuacji mieszkaniowej, majątkowej i rodzinnej prokuratorów ubiegających się o jej przyznanie.
§ 5. 1. Pomoc finansowa jest przyznawana na podstawie umowy pożyczki.
2. Wnioski o przyznanie pomocy finansowej rozpatruje i umowę pożyczki zawiera:
1)  Prokurator Generalny, po zasięgnięciu opinii odpowiednio zebrania prokuratorów Prokuratury Generalnej lub kolegium 
właściwej prokuratury apelacyjnej – prokuratorami, których mowa § ust. pkt 1, oraz prokuratorami apelacyjnymi;
2)  Prezes Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, po zasięgnięciu opinii:
a)  kolegium prokuratorów Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu – prokuratorami tej 
Komisji,
b) kolegium prokuratorów 
Biura Lustracyjnego – z prokuratorami tego Biura;
3)
  właściwy prokurator apelacyjny, po zasięgnięciu opinii kolegium tej prokuratury – prokuratorami pełniącymi służbę 
na obszarze działania danej prokuratury apelacyjnej.
3. Na żądanie wnioskodawcy nieprzyznanie pomocy finansowej uzasadnia się na piśmie.
§ 6. 1. Udzielenie pożyczki wymaga ustanowienia hipoteki, poręczenia lub innego zabezpieczenia przewidzianego obo-
wiązującymi ustawami.
2. Pożyczki udziela się na okres nie dłuższy niż 25 lat.
3. Pożyczka jest oprocentowana stosunku rocznym wysokości średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów 
i usług konsumpcyjnych ogółem, określanego corocznie w ustawie budżetowej, z uwzględnieniem dokonanych spłat.
§ 7. 1. Spłata pożyczki następuje ratach miesięcznych rozpoczyna się od następnego miesiąca po otrzymaniu po-
życzki.
2. Szczegółowe warunki spłaty pożyczki określa umowa, o której mowa w § 5 ust. 1.
§  8.  1.  przypadku  rozwiązania  albo  wygaśnięcia  stosunku  służbowego  prokuratora  sposób,  którym  mowa 
w art. 16 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze, udzielona pożyczka podlega zwrotowi.
2. przypadku, którym mowa ust. 1, zwrotowi, formie jednorazowej spłaty, podlega kwota niespłaconej pożycz-
ki oprocentowanej w wysokości 7,3% do dnia jej spłaty.
§ 9. Do umów pożyczki zawartych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.
1)
Minister Sprawiedliwości: J. Gowin
1)
  Rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie sposobu planowania 
i wykorzystywania środków na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych prokuratorów oraz warunków przyznawania pomocy finansowej 
tych środków (Dz. U. Nr 49, poz. 298), które utraciło moc dniem wejścia życie ustawy dnia 18 sierpnia 2011 r. zmianie ustawy 
– Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 203, poz. 1192).

Strona korzysta z plików cookies