8

Cze 2012

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2012 r.

w sprawie określenia wzorów graficznych winiet dzienników urzędowych

Sygnatura:

Dz.U. z 2012 r., poz. 639

Data publikacji:

8 czerwca 2012 r.

Data wejścia w życie:

1 stycznia 2013 r.

Strona z 11
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 8 czerwca 2012 r.
Poz.
639
ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 4 czerwca 2012 r.
w sprawie określenia wzorów graficznych winiet dzienników urzędowych
Na podstawie art. 24 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa wzory graficzne winiet:
1) Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej;
2) Dziennika Urzędowego Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”;
3) dziennika urzędowego ministra kierującego działem administracji rządowej;
4) dziennika urzędowego urzędu centralnego;
5) wspólnego dziennika urzędowego dwóch lub więcej ministrów kierujących działami administracji rządowej;
6) wspólnego dziennika urzędowego urzędów centralnych podległych Prezesowi Rady Ministrów;
7) wspólnego dziennika urzędowego ministra kierującego działem administracji rządowej i urzędu centralnego przez niego
nadzorowanego;
8) wojewódzkiego dziennika urzędowego.
§ 2. Winiety dzienników urzędowych wymienionych w § 1 obejmują:
1) nazwę dziennika urzędowego;
2) wizerunek orła w koronie;
3) oznaczenie miejsca i dnia ogłoszenia aktu prawnego;
4) oznaczenie numeru pozycji aktu prawnego, określonego na podstawie kolejności ogłaszania aktów prawnych w danym
roku kalendarzowym.
§ 3. 1. Nazwa dziennika urzędowego wymienionego w § 1 pkt 3 składa się z wyrazów „Dziennik Urzędowy” oraz na-
zwy własnej ministra kierującego działem administracji rządowej.
2. Nazwa dziennika urzędowego wymienionego w § 1 pkt 4 składa się z wyrazów „Dziennik Urzędowy” oraz nazwy
urzędu centralnego.
3. Nazwa dziennika urzędowego wymienionego w § 1 pkt 5 albo 6 składa się z wyrazów „Dziennik Urzędowy” oraz
odpowiednio nazwy własnej ministrów albo urzędów centralnych.
4. Nazwa dziennika urzędowego wymienionego w § 1 pkt 7 składa się z wyrazów „Dziennik Urzędowy” oraz nazwy
własnej ministra i urzędu centralnego.
Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 639
5. Nazwa dziennika urzędowego wymienionego w § 1 pkt 8 składa się z wyrazów „Dziennik Urzędowy” oraz nazwy
województwa.
§ 4. 1. Wzór graficzny winiety:
1) Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej – jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
2) Dziennika Urzędowego Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” – jest określony w załączniku nr 2 do rozporządze-
nia;
3) dziennika urzędowego ministra kierującego działem administracji rządowej jest określony w załączniku nr 3 do roz-
porządzenia;
4) dziennika urzędowego urzędu centralnego – jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia;
5) wspólnego dziennika urzędowego dwóch lub więcej ministrów kierujących działami administracji rządowej jest
określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia;
6) wspólnego dziennika urzędowego urzędów centralnych podległych Prezesowi Rady Ministrów jest określony w za-
łączniku nr 6 do rozporządzenia;
7) wspólnego dziennika urzędowego ministra kierującego działem administracji rządowej i urzędu centralnego przez niego
nadzorowanego – jest określony w załączniku nr 7 do rozporządzenia;
8) wojewódzkiego dziennika urzędowego – jest określony w załączniku nr 8 do rozporządzenia.
2. Opis wzorów graficznych winiet dzienników urzędowych wymienionych w ust. 1 jest określony w załączniku nr 9
do rozporządzenia.
§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.
1)
Prezes Rady Ministrów: D. Tusk
1)
Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 października 2011 r. w sprawie określe-
nia wzoru graficznego winiety dzienników urzędowych oraz pierwszej i ostatniej strony Dziennika Urzędowego Rzeczypospolitej Pol-
skiej „Monitor Polski B”, a także wzoru okładek i strony tytułowej załączników do tego dziennika urzędowego (Dz. U. Nr 214,
poz. 1269), które traci moc z dniem wejścia w życie art. 12 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiąz-
ków obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. Nr 232, poz. 1378).
Dziennik Ustaw – 3 – Poz. 639
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia
Poz.
Załącznik nr 1
WZÓR GRAFICZNY WINIETY DZIENNIKA USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 4 czerwca 2012 r (poz. 639)
Dziennik Ustaw – 4 – Poz. 639
MONITOR POLSKI
DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia
Poz.
Załącznik nr 2
WZÓR GRAFICZNY WINIETY DZIENNIKA URZĘDOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
„MONITOR POLSKI”
Dziennik Ustaw – 5 – Poz. 639
DZIENNIK URZĘDOWY
MINISTRA FINANSÓW
Warszawa, dnia
Poz.
Załącznik nr 3
WZÓR GRAFICZNY WINIETY DZIENNIKA URZĘDOWEGO MINISTRA KIERUJĄCEGO
DZIAŁEM ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
Dziennik Ustaw – 6 – Poz. 639
DZIENNIK URZĘDOWY
GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
Warszawa, dnia
Poz.
Załącznik nr 4
WZÓR GRAFICZNY WINIETY DZIENNIKA URZĘDOWEGO URZĘDU CENTRALNEGO
Dziennik Ustaw – 7 – Poz. 639
DZIENNIK URZĘDOWY
MINISTRÓW: FINANSÓW, GOSPODARKI
ORAZ ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Warszawa, dnia
Poz.
Załącznik nr 5
WZÓR GRAFICZNY WINIETY WSPÓLNEGO DZIENNIKA URZĘDOWEGO DWÓCH
LUB WIĘCEJ MINISTRÓW KIERUJĄCYCH DZIAŁAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
Dziennik Ustaw – 8 – Poz. 639
DZIENNIK URZĘDOWY
GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
I URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW
Warszawa, dnia
Poz.
Załącznik nr 6
WZÓR GRAFICZNY WINIETY WSPÓLNEGO DZIENNIKA URZĘDOWEGO URZĘDÓW CENTRALNYCH
PODLEGŁYCH PREZESOWI RADY MINISTRÓW
Dziennik Ustaw – 9 – Poz. 639
DZIENNIK URZĘDOWY
MINISTRA GOSPODARKI
I GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR
Warszawa, dnia
Poz.
Załącznik nr 7
WZÓR GRAFICZNY WINIETY WSPÓLNEGO DZIENNIKA URZĘDOWEGO MINISTRA KIERUJĄCEGO
DZIAŁEM ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I URZĘDU CENTRALNEGO PRZEZ NIEGO NADZOROWANEGO
Dziennik Ustaw – 10 – Poz. 639
DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
Szczecin, dnia
Poz.
Załącznik nr 8
WZÓR GRAFICZNY WINIETY WOJEWÓDZKIEGO DZIENNIKA URZĘDOWEGO
Dziennik Ustaw – 11 – Poz. 639
Załącznik nr 9
OPIS WZORÓW GRAFICZNYCH WINIET DZIENNIKÓW URZĘDOWYCH
1. Winieta składa się z dwóch części:
1) graficznej;
2) tekstowej.
2. Część graficzna winiety jest określona w prostokącie o wymiarach 210 mm x 50 mm.
3. Na część graficzną winiety składają się:
1) wizerunek orła w koronie umieszczony 18 mm od marginesu lewego i 17,5 mm od marginesu górnego; wymiary wize-
runku orła: 29,5 mm wysokości i 26,5 mm szerokości;
2) nazwa dziennika urzędowego:
a) wyrazy:
– „Dziennik Ustaw”,
– „Monitor Polski”,
– „Dziennik Urzędowy” – w odniesieniu do dzienników, o których mowa w § 1 pkt 3–8 rozporządzenia
umieszczone 17,5 mm od marginesu górnego i 18 mm od marginesu prawego; czcionka Times New Roman lub
czcionka o podobnym kroju, rozmiar w przedziale 37–47,5 pkt,
b) wyrazy:
– „Rzeczypospolitej Polskiej” – w odniesieniu do Dziennika Ustaw,
– „Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej” – w odniesieniu do Monitora Polskiego,
„Ministra ...” ze wskazaniem nazwy własnej ministra kierującego działem administracji rządowej – w odniesieniu
do dzienników urzędowych ministrów,
– określające nazwę urzędu centralnego – w odniesieniu do dzienników urzędowych urzędów centralnych,
„Ministrów: ...” ze wskazaniem nazwy własnej dwóch lub więcej ministrów kierujących działami administracji
rządowej – w odniesieniu do wspólnych dzienników urzędowych ministrów,
określające nazwy urzędów centralnych w odniesieniu do wspólnego dziennika urzędowego urzędów centralnych
podległych Prezesowi Rady Ministrów,
„Ministra ... i …” ze wskazaniem nazwy własnej ministra kierującego działem administracji rządowej oraz określa-
jące nazwę urzędu centralnego – w odniesieniu do wspólnego dziennika urzędowego ministra kierującego działem
administracji rządowej i urzędu centralnego przez niego nadzorowanego,
„Województwa ...” ze wskazaniem nazwy województwa w odniesieniu do wojewódzkich dzienników urzędo-
wych
– umieszczone 7 mm pod wyrazami, o których mowa w lit. a, i środkowane pod nimi; czcionka Times New Roman
lub czcionka o podobnym kroju, rozmiar w przedziale 15–28 pkt; jeżeli napis będzie zajmował więcej niż 140,5 mm,
należy go poziomo przenieść do następnego wiersza;
3) linia o grubości 1 pkt i długości 140,5 mm umieszczona 47 mm od marginesu górnego i 18 mm od marginesu prawego.
4. Pod częścią graficzną jest umieszczona część tekstowa winiety, w której skład wchodzą:
1) oznaczenie miejsca i dnia ogłoszenia aktu prawnego umieszczone 10 mm pod linią, o której mowa w ust. 3 pkt 3;
czcionka Times New Roman lub czcionka o podobnym kroju, rozmiar 14 pkt, tekst środkowany;
2) oznaczenie numeru pozycji aktu prawnego umieszczone w odległości 6 mm pod oznaczeniem miejsca i dnia ogłoszenia,
o którym mowa w pkt 1; czcionka Times New Roman lub czcionka o podobnym kroju, rozmiar 14 pkt, tekst środkowa-
ny; numer ostatniej pozycji w danym roku oznacza się gwiazdką.

Strona korzysta z plików cookies