26

Paź 2010

 • Status

  obowiązujący

 • Data wydania

  15 października 2010 r.

 • Data publikacji

  26 października 2010 r.

 • Podstawa prawna

 • Sygnatura

  M.P. z 2010 r. Nr 76, poz. 954

 • Źródło

  ISAP

Strona z 2
Monitor Polski Nr 76 4475 Poz. 954
Na podstawie art. 85 ust. 8 ustawy z dnia 16 kwiet-
nia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151,
poz. 1220, z późn. zm.
2)
) ogłasza się:
1) maksymalne stawki opłat za usuwanie drzew za
jeden centymetr obwodu pnia mierzonego na wy-
sokości 130 cm, których wysokość jest określona
w załączniku nr 1 do obwieszczenia;
2) stawki dla poszczególnych rodzajów i gatunków
drzew, których wysokość jest określona w załącz-
niku nr 2 do obwieszczenia;
3) stawkę za usunięcie jednego metra kwadratowego
powierzchni pokrytej krzewami w wysokości
231,28 zł;
4) stawki kar za zniszczenie jednego metra kwadrato-
wego terenu zieleni w wysokości:
a) dla trawników — 53,19 zł,
b) dla kwietników — 456,78 zł.
Minister Środowiska: A. Kraszewski
954
OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA
1)
z dnia 15 października 2010 r.
w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz stawek kar za zniszczenie zieleni na rok 2011
1)
Minister Środowiska kieruje działem administracji rządo-
wej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzą-
dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r.
w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra
Środowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).
2)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 215,
poz. 1664 oraz z 2010 r. Nr 76, poz. 489 i Nr 119, poz. 804.
Załączniki do obwieszczenia Ministra Środowiska
z dnia 15 października 2010 r. (poz. 954)
Załącznik nr 1
MAKSYMALNE STAWKI OPŁAT ZA USUWANIE DRZEW ZA JEDEN CENTYMETR OBWODU PNIA
MIERZONEGO NA WYSOKOŚCI 130 CM
Lp. Wielkość obwodu pnia w cm Stawki opłat za 1 cm w zł
1 do 25 312,22
2 od 26 do 50 474,13
3 od 51 do 100 740,11
4 od 101 do 200 1 156,42
5 od 201 do 300 1 734,62
6 od 301 do 500 2 428,47
7 od 501 do 700 3 122,31
8 powyżej 700 4 047,46
Monitor Polski Nr 76 4476 Poz. 954
Załącznik nr 2
STAWKI DLA POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW I GATUNKÓW DRZEW*
)
Lp. Rodzaje, gatunki i odmiany drzew
Stawki w zł za 1 cm
obwodu pnia drzewa
mierzonego na wysokości
130 cm
1
Topola, olsza, klon jesionolistny, wierzba, czeremcha amerykańska,
grochodrzew
12,51
2
Kasztanowiec, morwa, jesion amerykański, czeremcha zwyczajna,
świerk pospolity, sosna zwyczajna, daglezja, modrzew, brzoza bro-
dawkowata, brzoza omszona
34,03
3
Dąb, buk, grab, lipa, choina, iglicznia, głóg — forma drzewiasta, ja-
rząb, jesion wyniosły, klon z wyjątkiem klonu jesionolistnego, gatunki
i odmiany ozdobne jabłoni, śliwy, wiśni i orzecha, leszczyna turecka,
brzoza (pozostałe gatunki i odmiany), jodła pospolita, świerk (pozosta-
łe gatunki i odmiany), sosna (pozostałe gatunki i odmiany), żywotnik
(wszystkie gatunki), platan klonolistny, wiąz, cyprysik
82,77
4
Jodła (pozostałe gatunki i odmiany), tulipanowiec, magnolia, korko-
wiec, miłorząb, metasekwoja, cis, cypryśnik, bożodrzew
312,22
Objaśnienie:
*
)
Za usunięcie drzew rodzajów i gatunków innych niż określone w załączniku do obwieszczenia stawki ustala się jak dla
drzew o podobnej wartości przyrodniczej do drzew wymienionych w tym załączniku.

Strona korzysta z plików cookies