1

Gru 2011

Raport Najwyższej Izby Kontroli

Prywatyzacja Spółki Hodowla Roślin Kalinowa Sp. z o.o.

Data publikacji:

1 grudnia 2011 r.

Data moderacji:

1 grudnia 2011 r.

Strona z 4
Wiceprezes
Najwyższej Izby Kontroli
Marian Cichosz
Warszawa, dnia 25 października 2011 r.
Pan
Aleksander Grad
Minister Skarbu Państwa
KGP-4112-03-01/2011
WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli
(Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 ze zm.), zwanej dalej ustawą o NIK, Najwyższa Izba
Kontroli
1
przeprowadziła w Ministerstwie Skarbu Państwa, kontrolę prywatyzacji spółki
Hodowla Roślin Kalinowa Sp. z o.o. z siedzibą w Kalinowej
2
.
W związku z ustaleniami przedstawionymi w protokole kontroli, podpisanym w dniu
11 października 2011 r., Najwyższa Izba Kontroli, stosownie do art. 60 ustawy o NIK,
przekazuje Panu Ministrowi niniejsze wystąpienie.
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia proces prywatyzacji HR Kalinowa Sp z o.o.
i osiągnięte z tego tytułu wpływy finansowe ze zbycia 100% udziałów tej Spółki.
1. Założycielem Spółki HR Kalinowa Sp. z o.o. w czerwcu 1993 r. była Agencja
Własności Rolnej Skarbu Państwa (Oddział Terenowy w Warszawie)
3
, W zamian za
wniesiony do Spółki aport w postaci nieruchomości i ruchomości rolnych o łącznej wartości
3 048,0 tys. zł, AWRSP objęła 100% jej udziałów. W skład ww. aportu wchodziły m.in.,
przeniesione przez AWRSP na własność Spółki, grunty byłego gospodarstwa: w Kalinowej
(15,0654 ha o wartości 630,8 tys. zł) i w Kobylnikach (13,1330 ha o wartości 508,6 tys. zł).
1
Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji.
2
Zwana dalej HR Kalinowa Sp. z o.o.
3
Zwana dalej AWRSP, a po zmianie nazwy ANR (Agencja Nieruchomości Rolnych).
2
Ponadto dla celów produkcji rolnej, AWRSP w lipcu 1993 r. wydzierżawiła HR Kalinowa
Sp. z o.o. ze swoich zasobów nieruchomości rolne o łącznym obszarze 526,73 ha,
zlokalizowane w obrębach Kalinowa, Kobylniki Gołków, Gorzałów na terenie województwa
sieradzkiego. Umowa dzierżawy zawarta była na lat 10 tj. do dnia 31 grudnia 2003 r.
Aneksem z dnia 24 stycznia 2003 r. zmieniono okres jej obowiązywania na lat 30 tj. do dnia
14 lipca 2023 r.
W dniach 5 marca i 16 lipca 2003 r., realizując dyspozycję art. 3 ustawy z dnia
20 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu
nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa
4
oraz art. 5 ust. 5 ustawy
5
, AWRSP przekazała,
w formie protokółu zdawczo-odbiorczego, 100% posiadanych udziałów HR Kalinowa
Sp. z o.o. Ministrowi Skarbu Państwa. Na wniosek jedynego wspólnika (Skarb Państwa
reprezentowany przez Ministra Skarbu Państwa), Walne Zgromadzenie HR Kalinowa
Sp. z o.o. w dniu 30.06.2004 r. z kapitału zapasowego Spółki podwyższyło kapitał zakładowy
do kwoty 4 mln zł. Kapitał zakładowy dzielił się na 8 000 udziałów po 500 zł każdy. Do
czasu ich sprzedania wszystkie udziały objęte były przez Ministra Skarbu Państwa.
2. Działania podjęte w Ministerstwie Skarbu Państwa mające na celu prywatyzację
HR Kalinowa Sp. z o.o. realizowano w oparciu o przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r.
o komercjalizacji i prywatyzacji
6
oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lutego
2009 r. w sprawie szczegółowego trybu zbywania akcji Skarbu Państwa
7
. Najwyższa Izba
Kontroli nie wnosi zastrzeżeń do przeprowadzonego postępowania związanego z wyborem
doradcy prywatyzacyjnego i do wykonanych przez niego opracowań, jak również do
przeprowadzonej aukcji i osiągniętych wpływów ze sprzedaży udziałów HR Kalinowa Sp.
z o.o.
2.1. Podsekretarz Stanu w MSP w dniu 5 października 2009 r. wyraził zgodę na
uruchomienie prywatyzacji HR Kalinowa Sp. z o.o. w trybie aukcji ogłoszonej publicznie,
a w dniu 10 grudnia 2009 r. powołał Komisję ds. wyłonienia firmy doradczej, która wykona
„Analizę prawną majątku Spółki” oraz Oszacowanie wartości Spółki”. W dniu 25 stycznia
2010 r. Komisja uznała, że najkorzystniejszą ofertę (najniższa cena i najkrótszy okres
wykonania) złożyła Agencja Konsultingu Gospodarczego Accord Next” Spółka z o.o.
z siedzibą we Wrocławiu
8
. Po weryfikacji i dokonanych poprawkach, w dniu 8 września
4
Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 64
5
Dz. U. z 2007 r., Nr 231, poz. 1700 ze zm.
6
Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz.1397 ze zm.
7
Dz. U. Nr 34, poz. 264 ze zm.
8
Zwana dalej AKG "Accord Next" Sp. z o.o. Accord Next” Sp. z o.o.
3
2010 r. Komisja ds. odbioru zamówionych dzieł (powołana 2 kwietnia 2010 r.) przyjęła
wykonane przez AKG "Accord Next" Sp. z o.o. opracowania, z których wynikało m.in., że:
a) pomimo ubiegania się przez spadkobierców b. właścicieli o prawo pierwokupu
nieruchomości rolnych, których nowym właścicielem lub dzierżawcą jest HR Kalinowa
Sp. z o.o., nie ma przeszkód formalnoprawnych uniemożliwiających prywatyzację
sprzedaż 100% udziałów tej spółki,
b) szacowana wartość HR Kalinowa Sp. z o.o. obliczona wg metody rynkowej likwidacji
wynosi 5 317,6 tys. za całą Spółkę i 664,70 za jeden udział, natomiast obliczona
wg metody wartości skorygowanych aktywów netto wynosi 7 126,5 tys. zł za całą
Spółkę i 890,81 zł za jeden udział.
c) na potrzeby przeprowadzenia ewentualnej aukcji, doradca prywatyzacyjny
zarekomendował cenę wywoławczą za całą Spółkę w kwocie 6 456,2 tys. i 807,03 zł
za jeden udział.
2.2. Po zaakceptowaniu przez Podsekretarza Stanu w MSP warunków przygotowywanej
aukcji publicznej i powołaniu Komisji do jej przeprowadzenia, w prasie o zasięgu
ogólnopolskim ukazało się ogłoszenie zapraszające zainteresowanych do wzięcia udziału
w aukcji w sprawie nabycia udziałów Spółki HR Kalinowa Sp. z o.o., która odbędzie się
w siedzibie Ministerstwa Skarbu Państwa w dniu 17.12.2010 r. W aukcji wzięły udział dwa
podmioty, a mianowicie:
- AGROSAD J. Wróbel, R. Wróbel Spółka jawna z siedzibą w Błaszkach
9
,
- Producenci Zbóż i Rzepaku „Kłos” Spółka z o.o. z siedzibą w Warcie.
Oba podmioty wniosły wadium w wysokości 646,4 tys. zł. Aukcję 8.000 udziałów HR
Kalinowa Sp. z o.o. rozpoczęto ceną wywoławczą 6 464 tys. (w przeliczeniu na jeden
udział 808 zł). Postąpienie określono na kwotę 323,5 tys. zł. Po siedmiu postąpieniach
najwyższą kwotę za 100% udziałów Spółki, tj. 8 728,5 tys. zł zaoferowała spółka AGROSAD
J.Wróbel, R.Wróbel s.j. (1 091,0625 zł za jeden udział), która wygrała tę aukcję. Osiągnięta
kwota za sprzedane udziały tej spółki stanowiła 135,20% wartości rekomendowanej przez
doradcę oraz 151,95% wartości księgowej wg stanu na dzień 30 września 2010 r.
Za kupione 8.000 udziałów HR Kalinowa Sp. z o.o. firma AGROSAD J.Wróbel R.Wróbel s.j.
dokonała na rachunek Ministerstwa Skarbu Państwa łącznej wpłaty 8 728,5 tys. zł
w następujących terminach:
- w dniu 10 grudnia 2010 r. tytułem wadium kwotę 646,4 tys. zł,
9
Zwana dalej AGROSAD J.Wróbel, R.Wróbel s.j.
4
- w dniu 28 grudnia 2010 r. kwotę, która razem z wadium stanowiła cenę wywoławczą,
tj. 5 817,6 tys. zł,
- w dniu 21 stycznia 2011 r. kwotę, która stanowiła żnicę pomiędzy ceną wywoławczą,
a ceną zakupu, tj. 2 264,6 tys. zł,
Zamknięcie transakcji nastąpiło w dniu 25 stycznia 2011 r. podpisaniem przez Skarb Państwa
reprezentowany przez Ministra SP i AGROSAD J. Wróbel, R. Wróbel s.j. reprezentowaną
przez właścicieli, umowy sprzedaży – kupna 8 000 udziałów HR Kalinowa Sp. z o.o. za kwotę
8 728,5 tys. zł.
3. Biorąc pod uwagę powyższe oceny, Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje wniosków
pokontrolnych i nie oczekuje odpowiedzi na niniejsze wystąpienie.
Stosownie do art. 61 ust. 1 i 2 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania
niniejszego wystąpienia pokontrolnego, przysługuje Panu Ministrowi prawo zgłoszenia do
Kolegium Najwyższej Izby Kontroli umotywowanych zastrzeżeń w sprawie ocen zawartych
w tym wystąpieniu.
Wiceprezes
Najwyższej Izby Kontroli
(-) Marian Cichosz

Strona korzysta z plików cookies