Wydatki związane z COVID-19 z pominięciem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych

Zaangażowana instytucja:

NFZ

Narodowy Fundusz Zdrowia

Jedną z pierwszych po dotarciu pandemii do granic Polski decyzji władz, było wyjęcie spod reżimu zamówień publicznych zakupów związanych z walką z COVID-19.  Uregulowano to w art. 6 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Wiązało się to z brakiem przejrzystości wydatków publicznych oraz zagrożeniem dla konkurencyjności rynku. Postanowiliśmy przyjrzeć się bliżej takim zakupom na przykładzie Narodowego Funduszu Zdrowia. 

Postępowanie zakończone

NFZ przekazał informacje łącznie ze skanami zawartych umów. Dzięki prowadzonym przez nas równolegle działaniom wzywającym do publikowania informacji o zakupach dokonywanych z pominięciem Prawa zamówień publicznych, od czerwca 2020 r. przepisy nakazują publikowanie tych informacji na stronach internetowych urzędów i w Biuletynie Zamówień Publicznych.

May 21, 2020

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

May 28, 2020

Odpowiedź na wniosek