Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

  • Informacja dla osób, których dane z publicznie dostępnych źródeł takich jak: strony internetowe Sejmu RP, Senatu RP, Urzędu Zamówień Publicznych oraz Biuletynów Informacji Publicznej są udostępniane w portalu mojepanstwo.pl:
  • Administratorem danych osobowych jest Fundacja ePaństwo z siedzibą w Zgorzale przy ul. Pliszki 2B/1 05-500 Mysiadło. Twoje dane są przetwarzane w celu ich udostępniania w serwisach internetowych prowadzonych przez Fundację dla wspierania jawności życia publicznego.
  • Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja ePaństwo z siedzibą w Zgorzale przy ul. Pliszki 2B/1 05-500 Mysiadło („Fundacja”)
  • Kontakt z Fundacją jest możliwy poprzez adres email: daneosobowe@mojepanstwo.pl lub pisemnie na adres do doręczeń Fundacji tj. ul. Nowogrodzka 25/37 00-511 Warszawa.
  • Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu:
   • ich udostępniania w serwisach internetowych prowadzonych przez Fundację dla wspierania jawności życia publicznego – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Fundacji (art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 („RODO”), prawnie uzasadnionym interesem Fundacji jest udostępnianie danych osobowych w serwisach internetowych prowadzonych przez Fundację dla wspierania jawności życia publicznego.
   • ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie praw Administratora;
  • Fundacja pobiera dane osobowe ze źródeł publicznie dostępnych tj. stron internetowych
   • Sejmu RP, Senatu RP – w przypadku aplikacji Sejmometr, Wyjazdy Posłów oraz Wydatki Posłów;
   • Urzędu Zamówień Publicznych – w przypadku aplikacji Zamówienia Publiczne;
   • Biuletynów Informacji Publicznej – w przypadku aplikacji Kto tu rządzi;
  • Kategorie danych osobowych przetwarzanych przez Fundację są tożsame z kategoriami danych osobowych ujawnionych na stronach internetowych Sejmu RP, Senatu RP, Urzędu Zamówień Publicznych oraz Biuletynów Informacji Publicznej.
  • Twoje dane osobowe mogą być przekazywane użytkownikom serwisów internetowych prowadzonych przez Fundację oraz podmiotom świadczącym usługi na rzecz Fundacji takim jak: dostawcy systemów informatycznych, dostawcy usług IT.
  • Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania uzasadnionego interesu Administratora danych. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Fundację.
  • Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych.
  • Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Twojego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Dowiedz się więcej