Kto tu rządzi?

Informacje o urzędach i urzędnikach publicznych.

Budżet: 39.2 mln
Rzecznik Praw Obywatelskich

Rzecznik Praw Obywatelskich stoi na straży wolności i praw człowieka i obywatela określonych w Konstytucji oraz w innych aktach prawnych, w tym również na straży realizacji zasady równego traktowania. Jeśli Rzecznik posiada informacje o naruszeniu wolności lub praw człowieka czy obywatela może:

  • samodzielnie prowadzić postępowanie wyjaśniające,
  • zwrócić się o zbadanie sprawy do organów nadzoru, prokuratury, kontroli państwowej, zawodowej lub społecznej,
  • zwrócić się do Sejmu o zlecenie Najwyższej Izbie Kontroli przeprowadzenia kontroli dla zbadania określonej sprawy.

Rzecznika powołuje Sejm za zgodą Senatu. Kadencja Rzecznika trwa pięć lat, a ta sama osoba nie może być Rzecznikiem więcej niż przez dwie kadencje. Rzecznik:

  • w sprawach dzieci współpracuje z Rzecznikiem Praw Dziecka,
  • w sprawach o ochronę wolności i praw człowieka i obywatela bada, czy wskutek działania lub zaniechania organów, organizacji i instytucji, obowiązanych do przestrzegania i realizacji tych wolności i praw, nie nastąpiło naruszenie prawa, a także zasad współżycia i sprawiedliwości społecznej,
  • wykonuje funkcje organu wizytującego do spraw zapobiegania torturom i innemu okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu,
  • sprawdza sposób traktowania osób pozbawionych wolności.

Ponadto, Rzecznik Praw Obywatelskich może:

  • występować z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej bądź o wydanie lub zmianę innych aktów prawnych w sprawach dotyczących wolności i praw człowieka i obywatela,
  • zgłaszać udział w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawach skarg konstytucyjnych i brać udział w tym postępowaniu,
  • występować z wnioskami do Sądu Najwyższego o wyjaśnienie przepisów prawnych budzących wątpliwości w praktyce lub których stosowanie wywołało rozbieżności w orzecznictwie.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Dowiedz się więcej