Krajowy Rejestr Sądowy

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Informacja dla osób, których dane z publicznie dostępnych źródeł tj. z Krajowego Rejestru Sądowego oraz Monitora Sądowego i Gospodarczego są udostępniane w portalu mojepanstwo.pl:

Administratorem danych osobowych jest Fundacja ePaństwo z siedzibą w Zgorzale przy ul. Pliszki 2B/1 05-500 Mysiadło. Twoje dane są przetwarzane w celu ich udostępniania w serwisach internetowych prowadzonych przez Fundację dla wspierania pewności i jawności obrotu gospodarczego, w tym poprzez profilowanie.

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja ePaństwo z siedzibą w Zgorzale przy ul. Pliszki 2B/1 05-500 Mysiadło („Fundacja”)
 2. Kontakt z Fundacją jest możliwy poprzez adres email: daneosobowe@mojepanstwo.pl lub pisemnie na adres do doręczeń Fundacji tj. ul. Nowogrodzka 25/37 00-511 Warszawa.
 3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu:
 1. ich udostępniania w serwisach internetowych prowadzonych przez Fundację dla wspierania pewności i jawności obrotu gospodarczego, z wykorzystaniem profilowania (patrz pkt 6 poniżej) – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Fundacji (art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 („RODO”), prawnie uzasadnionym interesem Fundacji jest udostępnianie danych osobowych w serwisach internetowych prowadzonych przez Fundację dla wspierania pewności i jawności obrotu gospodarczego.
 2. ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie praw Administratora;
 1. Fundacja pobiera dane osobowe ze źródeł publicznie dostępnych tj. z Krajowego Rejestru Sądowego oraz Monitora Sądowego i Gospodarczego.
 2. Kategorie danych osobowych przetwarzanych przez Fundację są tożsame z kategoriami danych osobowych ujawnionych w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w szczególności stanowią je: imiona, nazwiska, data urodzenia, wiek, numer PESEL, informacje o funkcjach pełnionych przez osobę w podmiocie wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego, jeśli występuje: ilość i wartość posiadanych udziałów/akcji;
 3. Profilowanie, o którym mowa w pkt 3) powyżej, polega na automatycznej analizie numeru PESEL, w celu uzyskania informacji o roku urodzenia osób, których dane są przetwarzane, co pozwala Administratorowi na wprowadzenie funkcjonalności wyświetlania roku urodzenia osób o tych samych imionach i nazwiskach (dla ich rozróżnienia od innych, tak samo nazywających się osób, występujących w Krajowym Rejestrze Sądowym);
 4. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane użytkownikom serwisów internetowych prowadzonych przez Fundację oraz podmiotom świadczącym usługi na rzecz Fundacji takim jak: dostawcy systemów informatycznych, dostawcy usług IT, podmioty świadczące usługi prawne.
 5. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania uzasadnionego interesu Administratora danych. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Fundację.
 1. Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 2. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Twojego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
 3. Przysługuje Ci ponadto prawo sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych, w tym względem profilowania.  

 

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Dowiedz się więcej