Finanse publiczne

Wykonanie budżetu Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Jednostka: tys. zł

Wyszczególnienie Według ustawy Po zmianach Wykonanie
I. Stan funduszu na początek roku -27 330 532 -27 330 532 -31 884 620
1. Środki pieniężne 19 463 19 463 1 076 036
2. Należności 9 981 985 9 981 985 6 156 074
3. Zobowiązania (minus), w tym z tytułu: -37 331 980 -37 331 980 -39 116 728
3.1. - zaciągniętego kredytu
3.2. - pożyczek z budżetu państwa -30 877 546 -30 877 546 -30 877 546
II. Przychody 188 277 456 188 277 456 186 577 184
1. Dotacja z budżetu państwa 30 362 792 30 362 792 30 362 792
2. Składki (przypis) 130 870 928 130 870 928 132 111 432
2.1. - fundusz emerytalny 77 661 560 77 661 560 78 694 048
2.2. - fundusz rentowy 35 829 236 35 829 236 36 113 696
2.3. - fundusz chorobowy 10 927 155 10 927 155 10 881 809
2.4. - fundusz wypadkowy 6 452 976 6 452 976 6 421 879
3. Refundacja z tytułu przekazania składek do OFE 8 198 142 8 198 142 8 269 059
4. 1) Pozostałe przychody (przypis) 16 345 577 16 345 577 13 319 823
4.1. - fundusz emerytalny 16 202 136 16 202 136 12 517 774
4.1.1. w tym: z tytułu reformy OFE 15 375 868 15 375 868 11 046 567
4.2. - fundusz rentowy 113 418 113 418 607 301
4.3. - fundusz chorobowy 16 336 16 336 78 736
4.4. - fundusz wypadkowy 13 687 13 687 116 012
5. Środki z FRD 2 500 000 2 500 000 2 500 000
6. Pozostałe zwiększenia 10 10 14 081
III. Koszty 194 859 136 194 859 136 195 014 240
1. Transfery na rzecz ludności 190 167 344 190 167 344 188 090 064
1.1. Emerytury i renty (łącznie z dodatkami) 170 793 184 170 594 080 168 811 664
1.2. Pozostałe świadczenia 19 374 162 19 573 256 19 278 400
2. Pozostałe, z tego: 3 730 259 3 730 259 3 620 256
2.1. Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 3 430 000 3 430 000 3 430 000
2.2. Prewencja rentowa 192 891 192 891 178 103
2.3. Prewencja wypadkowa 32 265 32 265 8 502
2.4. Koszt obsługi kredytów 71 060 71 060
2.5. Pozostałe koszty 4 043 4 043 3 651
3. Pozostałe zmniejszenia 961 527 961 527 3 303 923
IV. Stan funduszu na koniec roku (I+II-III) -33 912 208 -33 912 208 -40 321 680
1. Środki pieniężne 13 192 13 192 773 756
2. Należności 10 643 078 10 643 078 5 884 180
3. Zobowiązania (minus), w tym z tytułu: -44 568 480 -44 568 480 -46 979 616
3.1. - zaciągniętego kredytu -28 486 -28 486
3.2. - pożyczek z budżetu państwa -37 701 888 -37 701 888 -39 801 888
I. Koszty 193 897 600 193 897 600 191 710 320
1. Fundusz emerytalny 122 626 752 122 638 320 121 257 584
1.1. Emerytury 122 575 784 122 278 840 120 977 224
1.2. Pozostałe świadczenia 50 970 359 478 280 364
2. Fundusz rentowy 45 405 760 45 441 556 45 010 016
2.1. Renty 36 957 264 36 957 264 36 571 984
2.2. Emerytury przyznane z urzędu zamiast renty 1 603 662 1 701 512 1 688 120
2.3. Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych i za tajne nauczanie 5 357 227 5 357 227 5 338 065
2.3.1. Dodatki do emerytur: pielęgnacyjne i za tajne nauczanie 3 573 316 3 573 316 3 559 429
2.3.2. Dodatki do rent: pielęgnacyjne i za tajne nauczanie 1 640 833 1 640 833 1 639 634
2.3.3. Dodatki do rent: dla sierot zupełnych 143 078 143 078 139 002
2.4. Zasiłki pogrzebowe 1 292 400 1 230 284 1 231 772
2.5. Pozostałe świadczenia 2 318 2 379 1 971
2.6. Prewencja rentowa 192 891 192 891 178 103
3. Fundusz chorobowy 16 993 548 17 002 060 16 820 280
3.1. Zasiłki chorobowe 8 732 910 8 350 127 8 289 519
3.2. Zasiłki macierzyńskie 6 457 313 6 840 608 6 735 918
3.3. Zasiłki opiekuńcze 630 281 609 174 611 304
3.4. Świadczenia rehabilitacyjne 1 168 404 1 193 783 1 176 851
3.5. Pozostałe świadczenia 599 4 327 3 038
3.6. Wynagrodzenia dla płatników składek 4 042 4 042 3 651
4. Fundusz wypadkowy 5 370 477 5 314 606 5 192 444
4.1. Renty 4 122 503 4 122 503 4 061 500
4.2. Dodatki do rent: pielęgnacyjne i dla sierot zupełnych 176 741 176 741 174 778
4.2.1. Dodatki do rent: pielęgnacyjne 174 548 174 548 172 661
4.2.2. Dodatki do rent: dla sierot zupełnych 2 193 2 193 2 117
4.3. Zasiłki chorobowe 575 255 544 708 531 108
4.4. Jednorazowe odszkodowania 350 067 331 564 313 073
4.5. Świadczenia rehabilitacyjne 112 446 105 473 102 544
4.6. Pozostałe świadczenia 1 199 1 351 939
4.7. Prewencja wypadkowa 32 265 32 265 8 502
4.8. Pozostałe wydatki 1 1
5. Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 3 430 000 3 430 000 3 430 000
6. Koszt obsługi kredytów 71 060 71 060

Pobierz dane (csv) · Dokument źródłowy

Jednostka: tys. zł

Wyszczególnienie Paragrafy Wykonanie w roku poprzednim Według ustawy Po zmianach Wykonanie
I. Stan funduszu na początek roku x -16 667 514 -18 984 314 -18 984 314 -18 984 314
1. Środki pieniężne x 13 192 9 206 9 206 9 206
2. Należności x 6 101 852 7 455 640 7 455 640 7 455 640
3. Zobowiązania (minus), w tym: z tytułu x -22 782 558 -26 449 160 -26 449 160 -26 449 160
3.1. - zaciągniętego kredytu x -847 737 -845 630 -845 630 -845 630
3.2. - pożyczek z budżetu państwa x -15 877 546 -18 877 546 -18 877 546 -18 877 546
II. Przychody (przypis) x 174 123 152 178 157 776 178 157 776 191 480 880
1. Dotacja z budżetu państwa 2430 39 520 776 37 113 912 37 113 912 37 113 912
2. Składki 0820 122 149 936 124 784 544 124 784 544 128 232 752
2.1. - fundusz emerytalny x 73 182 240 73 242 896 73 242 896 75 688 704
2.2. - fundusz rentowy x 32 387 344 34 731 460 34 731 460 35 608 556
2.3. - fundusz chorobowy x 10 369 141 10 568 824 10 568 824 10 626 261
2.4. - fundusz wypadkowy x 6 211 211 6 241 365 6 241 365 6 309 228
3. Refundacja z tytułu przekazania składek do OFE 0860 8 180 861 10 887 080 10 887 080 10 728 472
4. Pozostałe przychody 0910, 0920, 0970 1 241 058 2 790 254 2 790 254 12 838 946
. w tym: zwroty pobranych odsetek za osoby 1) przebywające na urlopie wychowawczym x -37 -5 -5 -1
5. Środki z FRD 1080 2 887 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000
6. Pozostałe zwiększenia 0970, 1510 143 515 81 997 81 997 66 805
III. Koszty realizacji zadań x 176 439 952 186 917 264 186 917 264 204 381 184
1. Transfery na rzecz ludności 3110, 4580 170 913 424 182 505 904 182 505 904 180 171 584
1.1. Emerytury i renty (łącznie z dodatkami) x 156 209 024 165 271 168 165 271 168 163 892 816
1.2. Pozostałe świadczenia x 14 704 393 17 234 732 17 234 732 16 278 759
2. Wydatki bieżące x 3 953 154 3 623 626 3 623 626 3 614 269
2.1. Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 2970 3 765 000 3 430 000 3 430 000 3 430 000
2.2. Prewencja rentowa 3030, 4300 172 983 184 500 184 500 177 095
2.3. Prewencja wypadkowa 4300 3 301 3 690 3 690 3 628
2.4. Koszt obsługi kredytów 8070 9 214 1 720 1 720 375
2.5. Wynagrodzenia dla płatników składek 4300 2 656 3 715 3 715 3 171
2.6. Pozostałe wydatki 4300 1 1
3. Pozostałe zmniejszenia 4810, 4950 1 573 373 787 735 787 735 20 595 348
IV. Stan funduszu na koniec roku ( I + II - III ) x -18 984 314 -27 743 788 -27 743 788 -31 884 620
1. Środki pieniężne x 9 206 19 463 19 463 1 076 036
2. Należności x 7 455 640 7 923 591 7 923 591 6 156 074
3. Zobowiązania (minus), w tym: z tytułu x -26 449 160 -35 686 844 -35 686 844 -39 116 728
3.1. - zaciągniętego kredytu x -845 630
3.2. - pożyczek z budżetu państwa x -18 877 546 -30 877 546 -30 877 546 -30 877 546
I. Przychody (wpływy) x 172 581 568 174 542 560 174 542 560 173 587 248
1. Dotacja z budżetu państwa x 40 109 476 37 113 912 37 113 912 37 171 968
2. Składki x 120 421 760 121 392 424 121 392 424 120 616 712
2.1. - fundusz emerytalny x 71 997 200 70 572 360 70 572 360 71 333 656
2.2. - fundusz rentowy x 31 971 908 34 245 220 34 245 220 32 967 688
2.3. - fundusz chorobowy x 10 313 543 10 420 860 10 420 860 10 683 022
2.4. - fundusz wypadkowy x 6 139 109 6 153 986 6 153 986 5 632 348
3. Refundacja z tytułu przekazania składek do OFE x 8 180 861 10 887 080 10 887 080 10 728 472
4. Pozostałe przychody x 982 468 2 649 143 2 649 143 2 570 094
. w tym: zwroty pobranych odsetek za osoby 1) przebywające na urlopie wychowawczym x -37 -5 -5 -1
4.1. - fundusz emerytalny x 877 112 2 533 113 2 533 113 2 465 045
4.2. - fundusz rentowy x 83 992 91 776 91 776 81 952
4.3. - fundusz chorobowy x 10 510 12 492 12 492 12 858
4.4. - fundusz wypadkowy x 10 854 11 762 11 762 10 239
5. Środki z FRD x 2 887 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000
6. Wpływy ogółem bez dotacji z budżetu państwa x 132 472 088 137 428 640 137 428 640 136 415 280
6.1. - fundusz emerytalny x 83 942 176 86 492 552 86 492 552 87 027 176
6.2. - fundusz rentowy x 32 055 900 34 336 996 34 336 996 33 049 640
6.3. - fundusz chorobowy x 10 324 053 10 433 352 10 433 352 10 695 880
6.4. - fundusz wypadkowy x 6 149 963 6 165 748 6 165 748 5 642 587
II. Wydatki x 174 866 576 186 129 520 186 129 520 183 785 840
1. Fundusz emerytalny x 111 120 336 118 349 640 118 349 640 116 989 616
1.1. Emerytury x 111 114 752 118 317 888 118 317 888 116 975 032
1.2. Pozostałe świadczenia x 5 584 31 750 31 750 14 585
2. Fundusz rentowy x 42 258 228 44 123 644 44 123 644 44 082 960
2.1. Renty x 34 336 520 35 804 628 35 804 628 35 796 432
2.2. Emerytury przyznane z urzędu zamiast renty x 1 722 542 1 716 662 1 716 662 1 734 434
2.3. Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych i za tajne nauczanie x 4 793 817 5 131 975 5 131 975 5 105 663
2.4. Zasiłki pogrzebowe x 1 230 761 1 284 000 1 284 000 1 267 851
2.5. Pozostałe świadczenia x 1 606 1 879 1 879 1 483
2.6. Prewencja rentowa x 172 983 184 500 184 500 177 095
3. Fundusz chorobowy x 12 507 006 14 911 711 14 911 711 14 041 089
3.1. Zasiłki chorobowe x 7 287 035 8 174 809 8 174 809 7 961 715
3.2. Zasiłki macierzyńskie x 3 650 009 4 951 085 4 951 085 4 308 502
3.3. Zasiłki opiekuńcze x 558 903 647 563 647 563 635 323
3.4. Świadczenia rehabilitacyjne x 1 009 614 1 133 961 1 133 961 1 128 998
3.5. Pozostałe świadczenia x -1 211 578 578 3 380
3.6. Wynagrodzenia dla płatników składek x 2 656 3 715 3 715 3 171
4. Fundusz wypadkowy x 5 206 788 5 312 809 5 312 809 5 241 801
4.1. Renty x 4 086 488 4 133 637 4 133 637 4 115 036
4.2. Dodatki do rent: pielęgnacyjne i dla sierot zupełnych x 154 907 166 373 166 373 166 215
4.3. Zasiłki chorobowe x 536 707 559 186 559 186 537 450
4.4. Jednorazowe odszkodowania x 328 353 339 622 339 622 313 079
4.5. Świadczenia rehabilitacyjne x 102 554 109 197 109 197 105 305
4.6. Pozostałe świadczenia x -5 522 1 103 1 103 1 088
4.7. Prewencja wypadkowa x 3 301 3 690 3 690 3 628
4.8. Pozostałe wydatki x 1 1
5. Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych x 3 765 000 3 430 000 3 430 000 3 430 000
6. Koszt obsługi kredytów x 9 214 1 720 1 720 375

Pobierz dane (csv) · Dokument źródłowy

Jednostka: tys. zł

Wyszczególnienie Paragrafy Wykonanie w roku poprzednim Według ustawy Po zmianach Wykonanie
I. Stan funduszu na początek roku x -10 917 422 -16 689 578 -16 689 578 -16 667 514
1. Środki pieniężne x 877 761 40 970 40 970 13 192
2. Należności x 6 108 406 5 633 763 5 633 763 6 101 852
3. Zobowiązania (minus) x -17 903 589 -22 364 311 -22 364 311 -22 782 558
3.1. w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu -729 318 -729 318 -847 737
3.2. z tytułu pożyczek z budżetu państwa -10 877 546 -15 877 546 -15 877 546 -15 877 546
II. Przychody (przypis) x 162 035 797 176 782 252 176 782 252 174 123 146
1. Dotacja z budżetu państwa 2430 37 513 406 39 939 301 39 939 301 39 520 778
2. Refundacja z tytułu przekazania składek do OFE 0860 15 430 800 9 140 330 9 140 330 8 180 861
3. Składki (przypis) 0820 103 388 185 123 425 452 123 425 452 122 149 934
4. Pozostałe przychody (przypis) 0910, 0920, 0970, 1510 1 703 406 1 390 169 1 390 169 1 384 573
. w tym: zwrot pobranych przez ZUS odsetek za osoby 2) przebywające na urlopie wychowawczym -102 -30 -30 -37
5. Środki z FRD 1080 4 000 000 2 887 000 2 887 000 2 887 000
III. Przychody (własne) funduszy FUS (wpływy) /1-4/ x 122 283 441 135 451 325 135 451 325 132 472 088
1. Fundusz emerytalny x 82 265 773 85 647 429 85 647 429 83 942 173
1.1. Składki (wpływy) x 61 610 995 72 506 467 72 506 467 71 997 200
1.2. Refundacja OFE x 15 430 800 9 140 330 9 140 330 8 180 861
1.3. Pozostałe przychody (wpływy) x 1 223 978 1 113 632 1 113 632 877 112
. w tym: zwrot pobranych przez ZUS odsetek za osoby 2) przebywające na urlopie wychowawczym x -102 -30 -30 -37
1.4. Środki z FRD x 4 000 000 2 887 000 2 887 000 2 887 000
2. Fundusz rentowy x 24 083 481 32 330 463 32 330 463 32 055 899
2.1. Składki (wpływy) x 23 996 437 32 234 506 32 234 506 31 971 907
2.2. Pozostałe przychody (wpływy) x 87 044 95 957 95 957 83 992
3. Fundusz chorobowy x 9 876 231 10 832 739 10 832 739 10 324 053
3.1. Składki (wpływy) x 9 866 923 10 823 557 10 823 557 10 313 543
3.2. Pozostałe przychody (wpływy) x 9 308 9 182 9 182 10 510
4. Fundusz wypadkowy x 6 057 956 6 640 694 6 640 694 6 149 963
4.1. Składki (wpływy) x 6 045 800 6 626 667 6 626 667 6 139 109
4.2. Pozostałe przychody (wpływy) x 12 156 14 027 14 027 10 854
5. Wpływy ogółem FUS x 122 283 441 135 451 325 135 451 325 132 472 088
5.1. Składki (wpływy) x 101 520 155 122 191 197 122 191 197 120 421 759
5.2. Refundacja OFE x 15 430 800 9 140 330 9 140 330 8 180 861
5.3. Pozostałe przychody (wpływy) x 1 332 486 1 232 798 1 232 798 982 468
. w tym: zwrot pobranych przez ZUS odsetek za osoby 2) przebywające na urlopie wychowawczym x -102 -30 -30 -37
5.4. Środki z FRD x 4 000 000 2 887 000 2 887 000 2 887 000
IV. Koszty realizacji zadań (wydatki) x 167 785 889 176 211 619 176 211 619 176 439 946
1. Transfery na rzecz ludności 3110, 4580 162 721 174 171 973 362 171 973 362 170 913 419
1.1. Emerytury i renty (łącznie z dodatkami) x 149 265 432 156 981 094 156 981 094 156 209 026
1.2. Pozostałe świadczenia x 13 455 742 14 992 268 14 992 268 14 704 393
2. Wydatki bieżące x 3 951 616 4 012 130 4 012 130 3 953 154
2.1. Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 2970 3 773 570 3 765 000 3 765 000 3 765 000
2.2. Prewencja rentowa 3030, 4300 166 735 180 000 180 000 172 983
2.3. Prewencja wypadkowa 4300 3 240 3 600 3 600 3 301
2.4. Koszt obsługi kredytów 8070 5 604 60 188 60 188 9 214
2.5. Wynagrodzenia dla płatników składek 4300 2 467 3 341 3 341 2 656
2.6. Pozostałe wydatki 4300 1 1
3. Pozostałe zmniejszenia 4810, 4950 1 113 099 226 127 226 127 1 573 373
V. Wydatki funduszy FUS (koszty) x 162 893 616 172 160 304 172 160 304 171 092 359
1. Fundusz emerytalny x 106 243 382 111 922 910 111 922 910 111 120 338
1.1. Emerytury x 106 240 203 111 900 340 111 900 340 111 114 754
1.2. Pozostałe świadczenia x 3 179 22 570 22 570 5 584
2. Fundusz rentowy x 40 399 235 42 257 942 42 257 942 42 258 227
2.1. Renty x 32 735 453 34 375 521 34 375 521 34 336 518
2.2. Emerytury przyznane z urzędu zamiast renty x 1 653 900 1 663 944 1 663 944 1 722 542
2.3. Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych i za tajne nauczanie x 4 456 532 4 794 952 4 794 952 4 793 817
2.4. Zasiłki pogrzebowe x 1 384 950 1 242 000 1 242 000 1 230 761
2.5. Pozostałe świadczenia x 1 665 1 525 1 525 1 606
2.6. Prewencja rentowa x 166 735 180 000 180 000 172 983
3. Fundusz chorobowy x 11 124 700 12 675 601 12 675 601 12 507 006
3.1. Zasiłki chorobowe x 6 697 138 7 317 278 7 317 278 7 287 035
3.2. Zasiłki macierzyńskie x 3 018 917 3 813 427 3 813 427 3 650 009
3.3. Zasiłki opiekuńcze x 542 970 604 789 604 789 558 903
3.4. Świadczenia rehabilitacyjne x 865 128 935 637 935 637 1 009 614
3.5. Pozostałe świadczenia x -1 920 1 129 1 129 -1 211
3.6. Wynagrodzenia dla płatników składek x 2 467 3 341 3 341 2 656
4. Fundusz wypadkowy x 5 126 299 5 303 851 5 303 851 5 206 788
4.1. Renty x 4 036 267 4 090 530 4 090 530 4 086 488
4.2. Dodatki do rent: pielęgnacyjne i dla sierot zupełnych x 143 077 155 807 155 807 154 907
4.3. Zasiłki chorobowe x 526 278 568 362 568 362 536 707
4.4. Jednorazowe odszkodowania x 322 866 380 720 380 720 328 353
4.5. Świadczenia rehabilitacyjne x 95 714 104 020 104 020 102 554
4.6. Pozostałe świadczenia x -1 143 811 811 -5 522
4.7. Prewencja wypadkowa x 3 240 3 600 3 600 3 301
4.8. Pozostałe wydatki x 1 1
VI. Stan funduszu na koniec roku ( I + II - IV ) x -16 667 514 -16 118 945 -16 118 945 -18 984 314
1. Środki pieniężne x 13 192 40 970 40 970 9 206
2. Należności x 6 101 852 6 739 280 6 739 280 7 455 640
3. Zobowiązania (minus) x -22 782 558 -22 899 195 -22 899 195 -26 449 160
3.1. w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu -847 737 -889 808 -889 808 -845 630
3.2. z tytułu pożyczek z budżetu państwa -15 877 546 -16 192 690 -16 192 690 -18 877 546
VII. Dane uzupełniające (przypis) x
1. Fundusz emerytalny x 68 443 467 77 307 931 77 307 931 77 188 271
1.1. Składki (przypis) x 63 004 302 73 238 856 73 238 856 73 182 239
1.2. 1) Pozostałe przychody (przypis) x 1 439 165 1 182 075 1 182 075 1 119 032
. w tym: zwrot pobranych przez ZUS odsetek za osoby 2) przebywające na urlopie wychowawczym x -102 -30 -30 -37
1.3. Środki z FRD x 4 000 000 2 887 000 2 887 000 2 887 000
2. Fundusz rentowy x 24 373 764 32 662 746 32 662 746 32 485 007
2.1. Składki (przypis) x 24 268 294 32 560 107 32 560 107 32 387 343
2.2. 1) Pozostałe przychody (przypis) x 105 470 102 639 102 639 97 664
3. Fundusz chorobowy x 10 024 874 10 945 974 10 945 974 10 382 158
3.1. Składki (przypis) x 10 012 197 10 932 885 10 932 885 10 369 141
3.2. 1) Pozostałe przychody (przypis) x 12 677 13 089 13 089 13 017
4. Fundusz wypadkowy x 6 115 785 6 711 327 6 711 327 6 222 588
4.1. Składki (przypis) x 6 103 392 6 693 604 6 693 604 6 211 211
4.2. 1) Pozostałe przychody (przypis) x 12 393 17 723 17 723 11 377

Pobierz dane (csv) · Dokument źródłowy

Jednostka: tys. zł

Wyszczególnienie Paragrafy Wykonanie w roku poprzednim Według ustawy Po zmianach Wykonanie
I. Stan funduszu na początek roku x -7 553 474 -9 529 972 -10 917 422 -10 917 422
1. Środki pieniężne x 899 254 1 320 766 877 761 877 761
2. Należności x 7 181 439 6 788 156 6 108 406 6 108 406
3. Zobowiązania (minus) x -15 634 167 -17 638 894 -17 903 588 -17 903 588
3.1. w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu -3 983 074
3.2. z tytułu pożyczek z budżetu państwa -5 500 000 -10 877 546 -10 877 546 -10 877 546
pozostałe, z tego: -6 151 093
niewymagalne -3 723 633
wymagalne -2 427 460
II. Przychody (przypis) x 167 480 800 162 055 552 161 621 760 162 035 792
1. Dotacje z budżetu państwa 2430 38 111 648 37 134 408 37 134 408 37 513 408
1.1. - dotacje celowe 2430 247 801 259 428 259 428 249 789
1.2. - dotacje uzupełniające 2430 37 863 848 36 874 976 36 874 976 37 263 616
2. Refundacja z tytułu przekazania składek do OFE 0860 22 347 174 23 867 532 15 398 362 15 430 800
3. Składki (przypis) 0820 89 761 920 96 491 880 103 705 352 103 388 184
4. Pozostałe przychody (przypis) 0910, 0920, 0970, 1510 9 760 051 561 727 1 383 640 1 703 406
w tym: zwrot pobranych przez ZUS odsetek za osoby 2) przebywające na urlopie wychowawczym -634 -50 -50 -102
5. Środki z FRD 1080 7 500 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000
III. Przychody (własne) funduszy FUS (wpływy) /1-4/ x 119 496 480 123 725 216 123 199 800 122 283 440
1. Fundusz emerytalny x 81 483 264 82 735 192 82 537 504 82 265 776
1.1. Składki (wpływy) x 51 063 124 54 552 860 62 119 032 61 610 996
1.2. Refundacja OFE x 22 347 174 23 867 532 15 398 362 15 430 800
1.3. Pozostałe przychody (wpływy) x 572 967 314 798 1 020 112 1 223 978
w tym: zwrot pobranych przez ZUS odsetek za osoby 2) przebywające na urlopie wychowawczym x -634 -50 -50 -102
1.4. Środki z FRD x 7 500 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000
2. Fundusz rentowy x 22 910 776 24 294 996 24 037 754 24 083 480
2.1. Składki (wpływy) x 22 818 480 24 282 426 23 946 736 23 996 436
2.2. Pozostałe przychody (wpływy) x 92 296 12 571 91 018 87 044
3. Fundusz chorobowy x 9 387 575 10 407 021 10 306 481 9 876 231
3.1. Składki (wpływy) x 9 378 743 10 405 748 10 297 771 9 866 923
3.2. Pozostałe przychody (wpływy) x 8 832 1 273 8 710 9 308
4. Fundusz wypadkowy x 5 714 865 6 288 008 6 318 061 6 057 956
4.1. Składki (wpływy) x 5 701 374 6 285 929 6 304 758 6 045 800
4.2. Pozostałe przychody (wpływy) x 13 491 2 079 13 303 12 156
5. Wpływy ogółem FUS x 119 496 480 123 725 216 123 199 800 122 283 440
5.1. Składki (wpływy) x 88 961 720 95 526 960 102 668 296 101 520 152
5.2. Refundacja OFE x 22 347 174 23 867 532 15 398 362 15 430 800
5.3. Pozostałe przychody (wpływy) x 687 586 330 721 1 133 143 1 332 486
w tym: zwrot pobranych przez ZUS odsetek za osoby 2) przebywające na urlopie wychowawczym x -634 -50 -50 -102
5.4. Środki z FRD x 7 500 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000
IV. Wydatki (koszty) x 170 844 752 167 833 984 167 393 920 167 785 888
1. Transfery na rzecz ludności 3110, 4580 156 898 736 162 821 840 163 116 672 162 721 168
1.1. Emerytury i renty (łącznie z dodatkami) x 143 442 704 148 760 832 149 362 288 149 265 440
1.2. Pozostałe świadczenia x 13 456 024 14 061 011 13 754 380 13 455 742
2. Wydatki bieżące x 4 034 600 4 011 876 3 969 355 3 951 616
2.1. Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 2970 3 773 570 3 773 570 3 773 570 3 773 570
2.2. Prewencja rentowa 3030, 4300 164 754 174 000 174 000 166 735
2.3. Prewencja wypadkowa 4300 3 221 3 500 3 500 3 240
2.4. Koszt obsługi kredytów 8070 91 139 57 700 15 293 5 604
2.5. Wynagrodzenia dla płatników składek 4300 1 916 3 104 2 991 2 467
2.6. Pozostałe wydatki 4300 2 1
3. Pozostałe zmniejszenia 4810, 4950 9 911 415 1 000 255 307 887 1 113 099
V. Wydatki funduszy FUS (koszty) x 157 068 624 163 002 448 163 297 168 162 893 616
1. Fundusz emerytalny x 101 692 360 105 501 040 106 345 456 106 243 384
1.1. Emerytury x 101 689 424 105 498 232 106 339 976 106 240 200
1.2. Pozostałe świadczenia x 2 936 2 813 5 484 3 179
2. Fundusz rentowy x 39 710 512 40 418 476 40 424 436 40 399 236
2.1. Renty x 31 732 114 32 798 400 32 735 604 32 735 452
2.2. Emerytury przyznane z urzędu zamiast renty x 1 671 545 1 629 855 1 652 700 1 653 900
2.3. Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych i za tajne nauczanie x 4 190 736 4 428 993 4 454 738 4 456 532
2.4. Zasiłki pogrzebowe x 1 950 046 1 385 284 1 405 919 1 384 950
2.5. Pozostałe świadczenia x 1 319 1 944 1 477 1 665
2.6. Prewencja rentowa x 164 754 174 000 174 000 166 735
3. Fundusz chorobowy x 10 591 622 11 656 053 11 346 176 11 124 700
3.1. Zasiłki chorobowe x 6 320 743 6 809 149 6 797 121 6 697 138
3.2. Zasiłki macierzyńskie x 2 938 816 3 326 754 3 098 837 3 018 917
3.3. Zasiłki opiekuńcze x 489 091 591 904 575 638 542 970
3.4. Świadczenia rehabilitacyjne x 834 150 923 924 870 503 865 128
3.5. Pozostałe świadczenia x 6 906 1 218 1 086 -1 920
3.6. Wynagrodzenia dla płatników składek x 1 916 3 104 2 991 2 467
4. Fundusz wypadkowy x 5 074 126 5 426 879 5 181 094 5 126 299
4.1. Renty x 4 025 541 4 264 642 4 036 155 4 036 267
4.2. Dodatki do rent: pielęgnacyjne i dla sierot zupełnych x 133 347 140 714 143 123 143 077
4.3. Zasiłki chorobowe x 500 020 555 469 536 258 526 278
4.4. Jednorazowe odszkodowania x 322 003 363 237 363 237 322 866
4.5. Świadczenia rehabilitacyjne x 90 252 98 104 98 104 95 714
4.6. Pozostałe świadczenia x -258 1 211 716 -1 143
4.7. Prewencja wypadkowa x 3 221 3 500 3 500 3 240
4.8. Pozostałe wydatki x 2 1
VI. Stan funduszu na koniec roku ( I + II - IV ) x -10 917 422 -15 308 404 -16 689 578 -16 667 514
1. Środki pieniężne x 877 761 40 970 40 970 13 192
2. Należności x 6 108 406 5 642 799 5 633 763 6 101 852
3. Zobowiązania (minus) x -17 903 588 -20 992 172 -22 364 312 -22 782 558
3.1. w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu -1 634 115 -729 318 -847 737
3.2. z tytułu pożyczek z budżetu państwa -10 877 546 -13 877 546 -15 877 546 -15 877 546
pozostałe, z tego: -7 026 043
niewymagalne -5 007 723
wymagalne -2 018 320
VII. Dane uzupełniające (przypis) x
1. Fundusz emerytalny x 68 115 480 59 473 432 67 835 752 68 443 464
1.1. Składki (przypis) x 51 424 552 55 103 904 62 746 496 63 004 304
1.2. 1) Pozostałe przychody (przypis) x 9 190 923 369 529 1 089 258 1 439 165
w tym: zwrot pobranych przez ZUS odsetek za osoby 2) przebywające na urlopie wychowawczym x -634 -50 -50 -102
1.3. Środki z FRD x 7 500 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000
2. Fundusz rentowy x 23 141 920 24 552 124 24 289 088 24 373 764
2.1. Składki (przypis) x 23 060 986 24 527 708 24 188 622 24 268 294
2.2. 1) Pozostałe przychody (przypis) x 80 934 24 416 100 467 105 470
3. Fundusz chorobowy x 9 483 209 10 512 499 10 414 601 10 024 874
3.1. Składki (przypis) x 9 472 888 10 510 857 10 401 789 10 012 197
3.2. 1) Pozostałe przychody (przypis) x 10 321 1 642 12 812 12 677
4. Fundusz wypadkowy x 5 817 470 6 351 800 6 385 789 6 115 785
4.1. Składki (przypis) x 5 803 495 6 349 416 6 368 442 6 103 392
4.2. 1) Pozostałe przychody (przypis) x 13 975 2 384 17 347 12 393

Pobierz dane (csv) · Dokument źródłowy

Jednostka: tys. zł

Wyszczególnienie Paragrafy Wykonanie w roku poprzednim Według ustawy Po zmianach Wykonanie
I. Stan funduszu na początek roku x 4 791 139 -4 614 966 -7 553 474 -7 553 474
1. Środki pieniężne x 3 661 165 136 567 899 254 899 254
2. Należności x 7 098 570 6 509 616 7 181 439 7 181 439
3. Zobowiązania  (minus) x -5 968 596 -11 261 149 -15 634 167 -15 634 167
w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu -4 070 315 -3 983 074 -3 983 074
z tytułu pożyczek z budżetu państwa -5 500 000 -5 500 000
pozostałe, z tego: -7 190 834 -6 151 093 -6 151 093
niewymagalne -5 379 475 -3 723 633 -3 723 633
wymagalne -1 811 359 -2 427 460 -2 427 460
II. Przychody (przypis) x 141 014 042 159 020 095 159 023 616 167 480 798
1. Dotacje z budżetu państwa 2430 30 503 283 37 923 650 37 923 650 38 111 650
1.1. - dotacje celowe 2430 262 071 252 288 249 469 247 801
1.2. - dotacje uzupełniające 2430 30 241 212 37 671 362 37 674 181 37 863 849
2. Refundacja z tytułu przekazania składek do OFE 0860 21 085 991 22 506 203 22 078 660 22 347 174
3. Składki (przypis) 0820 86 451 786 88 999 321 90 211 773 89 761 923
4. Pozostałe przychody (przypis) w tym: zwrot pobranych przez ZUS odsetek za osoby 2) przebywające na urlopie wychowawczym 0130, 0920, 0970, 1510 2 972 982 2 090 921 1 309 533 9 760 051
5. środki z FRD 1080 7 500 000 7 500 000 7 500 000
III. Przychody (własne) funduszy FUS (wpływy) /1-4/ x 107 846 779 119 663 109 119 697 343 119 496 480
1. Fundusz emerytalny x 69 334 410 82 610 580 81 503 917 81 483 264
1.1. Składki (wpływy) x 46 897 031 51 304 729 51 000 379 51 063 123
1.2. Refundacja OFE x 21 085 991 22 506 203 22 078 660 22 347 174
1.3. Pozostałe przychody (wpływy) x 1 351 388 1 299 648 924 878 572 967
w tym: zwrot pobranych przez ZUS odsetek za osoby 2) przebywające na urlopie wychowawczym x -4 810 -1 000 -634
1.4. środki z FRD x 7 500 000 7 500 000 7 500 000
2. Fundusz rentowy x 22 488 826 22 389 374 22 601 675 22 910 776
2.1. Składki (wpływy) x 22 402 585 22 204 916 22 588 033 22 818 480
2.2. Pozostałe przychody (wpływy) x 86 241 184 458 13 642 92 296
3. Fundusz chorobowy x 10 553 386 9 056 015 9 719 163 9 387 575
3.1. Składki (wpływy) x 10 544 650 9 032 632 9 717 781 9 378 743
3.2. Pozostałe przychody (wpływy) x 8 736 23 383 1 382 8 832
4. Fundusz wypadkowy x 5 470 157 5 607 140 5 872 588 5 714 865
4.1. Składki (wpływy) x 5 455 897 5 567 051 5 870 333 5 701 374
4.2. Pozostałe przychody (wpływy) x 14 260 40 089 2 255 13 491
5. Wpływy ogółem FUS x 107 846 779 119 663 109 119 697 343 119 496 480
5.1. Składki (wpływy) x 85 300 163 88 109 328 89 176 526 88 961 720
5.2. Refundacja OFE x 21 085 991 22 506 203 22 078 660 22 347 174
5.3. Pozostałe przychody (wpływy) x 1 460 625 1 547 578 942 157 687 586
w tym: zwrot pobranych przez ZUS odsetek za osoby 2) przebywające na urlopie wychowawczym x -4 810 -1 000 -634
5.4. środki z FRD x 7 500 000 7 500 000 7 500 000
IV. Wydatki (koszty) x 153 358 655 157 622 512 161 552 846 170 844 746
1. Transfery na rzecz ludności 3110, 4580 147 896 405 153 230 925 157 163 639 156 898 731
1.1. Emerytury i renty (łącznie z dodatkami) x 135 308 432 140 297 921 143 568 153 143 442 707
1.2. Pozostałe świadczenia x 12 587 973 12 933 004 13 595 486 13 456 024
2. Wydatki bieżące x 3 637 530 4 117 219 4 047 757 4 034 600
2.1. Odpis na działalność Zakładu ubezpieczeń Społecznych 2970 3 418 000 3 773 570 3 773 570 3 773 570
2.2. Prewencja rentowa 3030, 4300 163 871 174 000 174 000 164 754
2.3. Prewencja wypadkowa 4300 6 305 3 500 3 500 3 221
2.4. Koszt obsługi kredytów 8070 47 471 163 514 94 053 91 139
2.5. Wynagrodzenia dla płatników składek 4300 1 883 2 633 2 633 1 916
2.6. Pozostałe wydatki 4300 2 1
3. Pozostałe zmniejszenia 4810, 4950 1 824 720 274 368 341 450 9 911 415
V. Wydatki funduszy FUS (koszty) x 148 068 464 153 411 060 157 343 773 157 068 622
1. Fundusz emerytalny x 95 343 400 99 456 824 101 752 922 101 692 360
1.1. Emerytury x 95 340 511 99 454 049 101 749 708 101 689 424
1.2. Pozostałe Świadczenia x 2 889 2 775 3 214 2 936
2. Fundusz rentowy x 37 943 331 38 951 649 39 784 391 39 710 514
2.1. Renty x 30 330 892 30 943 970 31 795 709 31 732 114
2.2. Emerytury przyznane z urzędu zamiast renty x 1 674 308 1 721 157 1 670 749 1 671 545
2.3. Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych i za tajne nauczanie x 3 891 213 4 119 242 4 188 416 4 190 736
2.4. Zasiłki pogrzebowe x 1 881 879 1 992 318 1 954 061 1 950 046
2.5. Pozostałe Świadczenia x 1 168 962 1 456 1 319
2.6. Prewencja rentowa x 163 871 174 000 174 000 164 754
3. Fundusz chorobowy x 9 824 255 9 944 477 10 708 472 10 591 622
3.1. Zasiłki chorobowe x 6 129 672 6 034 142 6 327 595 6 320 743
3.2. Zasiłki macierzyńskie x 2 406 585 2 679 578 3 018 084 2 938 816
3.3. Zasiłki opiekuńcze x 464 940 517 249 510 042 489 091
3.4. świadczenia rehabilitacyjne x 803 312 708 176 848 816 834 150
3.5. Pozostałe Świadczenia x 17 863 2 699 1 302 6 906
3.6. Wynagrodzenia dla płatników składek x 1 883 2 633 2 633 1 916
4. Fundusz wypadkowy x 4 957 478 5 058 110 5 097 988 5 074 126
4.1. Renty x 3 949 082 3 932 176 4 032 189 4 025 541
4.2. Dodatki do rent: pielęgnacyjne i dla sierot zupełnych x 122 426 127 327 131 382 133 347
4.3. Zasiłki chorobowe x 487 759 574 930 502 026 500 020
4.4. Jednorazowe odszkodowania x 306 069 336 241 337 296 322 003
4.5. świadczenia rehabilitacyjne x 87 304 83 217 90 740 90 252
4.6. Pozostałe Świadczenia x -1 467 717 854 -258
4.7. Prewencja wypadkowa x 6 305 3 500 3 500 3 221
4.8. Pozostałe wydatki x 2 1
VI. Stan funduszu na koniec roku ( I + II - IV ) x -7 553 474 -3 217 383 -10 082 704 -10 917 422
1. środki PIENIĘŻNE x 899 254 136 567 520 860 877 761
2. Należności x 7 181 439 6 586 833 6 750 400 6 108 406
3. Zobowiązańnia (minus) x -15 634 167 -9 940 783 -17 353 964 -17 903 589
w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu -3 983 074 -3 782 671
z tytułu pożyczek z budżetu państwa -10 877 546 -10 877 546
pozostałe, z tego: -6 158 112 -6 476 418 -7 026 043
niewymagalne -5 035 526 -4 713 490 -5 007 723
wymagalne -1 122 586 -1 762 928 -2 018 320
VII. Dane uzupełniające (przypis) x
1. Fundusz emerytalny x 50 962 314 60 911 089 60 346 871 68 115 477
1.1. Składki (przypis) x 49 562 045 51 822 958 51 592 441 51 424 554
1.2. Pozostałe przychody (przypis) x 1 400 269 1 588 131 1 254 430 9 190 923
w tym: zwrot pobranych przez ZUS odsetek za osoby 2) przebywające na urlopie wychowawczym x -4 810 -1 000 -634
1.3. środki z FRD x 7 500 000 7 500 000 7 500 000
2. Fundusz rentowy x 22 353 803 22 632 559 22 876 232 23 141 920
2.1. Składki (przypis) x 22 204 112 22 429 209 22 850 257 23 060 986
2.2. Pozostałe przychody (przypis) x 149 691 203 350 25 975 80 934
3. Fundusz chorobowy x 9 176 373 9 149 614 9 832 341 9 483 209
3.1. Składki (przypis) x 9 166 305 9 123 870 9 830 594 9 472 888
3.2. Pozostałe przychody (przypis) x 10 068 25 744 1 747 10 321
4. Fundusz wypadkowy x 5 533 940 5 661 535 5 941 018 5 817 470
4.1. Składki (przypis) x 5 519 324 5 623 284 5 938 481 5 803 495
4.2. Pozostałe przychody (przypis) x 14 616 38 251 2 537 13 975

Pobierz dane (csv) · Dokument źródłowy

Jednostka: tys. zł

Wyszczególnienie Paragrafy Wykonanie w roku poprzednim Według ustawy Po zmianach Wykonanie
I. Stan funduszu na początek roku x 3 594 532 4 003 650 4 003 650 4 791 139
1. ŚRODKI PIENIĘŻNE x 3 083 455 2 582 652 2 582 652 3 661 165
2. Należności x 6 070 934 6 179 254 6 179 254 7 098 570
3. zobowiązania  (minus) x -5 559 857 -4 758 256 -4 758 256 -5 968 596
w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu -171
II. Przychody (przypis) x 137 329 987 143 125 906 143 225 906 140 470 968
1. Dotacje z budżetu państwa 2430 33 229 968 30 403 283 30 503 283 30 503 283
1.1. - dotacje celowe 2430 232 271 266 100 266 100 262 071
1.2. - dotacje uzupełniające 2430 32 997 697 30 137 183 30 237 183 30 241 212
2. Refundacja z tytułu przekazania składek do OFE 0860 19 911 481 22 259 514 22 259 514 21 085 991
3. Składki (przypis) 0820 82 161 826 89 198 579 89 198 579 86 451 786
4. Pozostałe przychody (przypis) 0130, 0920, 0970, 1510 2 026 712 1 264 530 1 264 530 2 429 908
III. Przychody (własne) funduszy FUS (wpływy) /1-4/ x 102 866 571 111 319 132 111 319 132 107 846 779
1. Fundusz emerytalny x 68 132 467 73 939 712 73 939 712 69 334 410
1.1. Składki (wpływy) x 47 018 661 50 594 464 50 594 464 46 897 031
1.2. Refundacja OFE x 19 911 481 22 259 514 22 259 514 21 085 991
1.3. Pozostałe przychody (wpływy) x 1 202 325 1 085 734 1 085 734 1 351 388
2. Fundusz rentowy x 22 124 398 22 532 275 22 532 275 22 488 826
2.1. Składki (wpływy) x 22 043 783 22 455 805 22 455 805 22 402 585
2.2. Pozostałe przychody (wpływy) x 80 615 76 470 76 470 86 241
3. Fundusz chorobowy x 7 679 094 9 179 148 9 179 148 10 553 386
3.1. Składki (wpływy) x 7 669 104 9 169 454 9 169 454 10 544 650
3.2. Pozostałe przychody (wpływy) x 9 990 9 694 9 694 8 736
4. Fundusz wypadkowy x 4 930 612 5 667 997 5 667 997 5 470 157
4.1. Składki (wpływy) x 4 915 197 5 651 377 5 651 377 5 455 897
4.2. Pozostałe przychody (wpływy) x 15 415 16 620 16 620 14 260
5. Wpływy ogółem FUS x 102 866 571 111 319 132 111 319 132 107 846 779
5.1. Składki (wpływy) x 81 646 745 87 871 100 87 871 100 85 300 163
5.2. Refundacja OFE x 19 911 481 22 259 514 22 259 514 21 085 991
5.3. Pozostałe przychody (wpływy) x 1 308 345 1 188 518 1 188 518 1 460 625
IV. Wydatki (koszty) x 136 133 380 147 291 386 147 291 386 153 437 703
1. Transfery na rzecz ludności 3110, 4580 132 180 820 143 194 226 143 194 226 147 896 405
1.1. Emerytury i renty (łącznie z dodatkami) x 122 288 766 132 068 773 132 068 773 135 308 432
1.2. Pozostałe świadczenia x 9 892 054 11 125 453 11 125 453 12 587 973
2. Wydatki bieżące x 3 592 413 3 658 165 3 658 165 3 637 530
2.1. Odpis na działalność Zakładu ubezpieczeń Społecznych 2970 3 349 523 3 418 000 3 418 000 3 418 000
2.2. Prewencja rentowa 3030, 4300 116 023 174 867 174 867 163 871
2.3. Prewencja wypadkowa 4300 1 596 6 750 6 750 6 305
2.4. Koszt obsługi kredytów 8070 56 456 56 456 47 471
2.5. Wynagrodzenia dla płatników składek 4300 1 859 2 090 2 090 1 883
2.6. Pozostałe wydatki 4300 123 412 2 2
3. Pozostałe zmniejszenia 4810, 4950 360 147 438 995 438 995 1 903 768
V. Wydatki funduszy FUS (koszty) x 132 300 298 143 377 935 143 377 935 148 068 464
1. Fundusz emerytalny x 84 120 803 91 735 236 91 735 236 95 343 400
1.1. Emerytury x 84 118 935 91 733 060 91 733 060 95 340 511
1.2. Pozostałe świadczenia x 1 868 2 176 2 176 2 889
2. Fundusz rentowy x 36 108 375 38 624 526 38 624 526 37 943 331
2.1. Renty x 29 051 313 30 745 329 30 745 329 30 330 892
2.2. Emerytury przyznane z urzędu zamiast renty x 1 618 936 1 833 402 1 833 402 1 674 308
2.3. Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych i za tajne nauczanie x 3 586 158 3 888 765 3 888 765 3 891 213
2.4. Zasiłki pogrzebowe x 1 734 740 1 980 880 1 980 880 1 881 879
2.5. Pozostałe świadczenia x 1 205 1 283 1 283 1 168
2.6. Prewencja rentowa x 116 023 174 867 174 867 163 871
3. Fundusz chorobowy x 7 351 142 8 199 909 8 199 909 9 824 255
3.1. Zasiłki chorobowe x 4 461 338 4 797 431 4 797 431 6 129 672
3.2. Zasiłki macierzyńskie x 1 810 726 2 161 004 2 161 004 2 406 585
3.3. Zasiłki opiekuńcze x 369 898 443 815 443 815 464 940
3.4. Świadczenia rehabilitacyjne x 705 319 794 259 794 259 803 312
3.5. Pozostałe świadczenia x 2 002 1 310 1 310 17 863
3.6. Wynagrodzenia dla płatników składek x 1 859 2 090 2 090 1 883
4. Fundusz wypadkowy x 4 719 978 4 818 264 4 818 264 4 957 478
4.1. Renty x 3 801 754 3 746 687 3 746 687 3 949 082
4.2. Dodatki do rent: pielęgnacyjne i dla sierot zupełnych x 111 670 121 530 121 530 122 426
4.3. Zasiłki chorobowe x 444 255 502 019 502 019 487 759
4.4. Jednorazowe odszkodowania x 289 125 361 684 361 684 306 069
4.5. Świadczenia rehabilitacyjne x 70 881 78 633 78 633 87 304
4.6. Pozostałe świadczenia x 697 959 959 -1 467
4.7. Prewencja wypadkowa x 1 596 6 750 6 750 6 305
4.8. Pozostałe wydatki x 2 2
VI. Stan funduszu na koniec roku ( I + II - IV ) x 4 791 139 -161 830 -61 830 -8 175 596
1. Środki pieniężne x 3 661 165 353 129 353 129 899 254
2. Należności x 7 098 570 6 622 168 6 622 168 7 181 439
3. zobowiązania (minus) x -5 968 596 -7 137 127 -7 037 127 -16 256 289
w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu x -3 983 074
VII. Dane uzupełniające (przypis) x
1. Fundusz emerytalny x 47 620 281 52 449 846 52 449 846 50 962 314
1.1. Składki (przypis) x 46 333 964 51 358 800 51 358 800 49 562 045
1.2. Pozostałe przychody (przypis) x 1 286 317 1 091 046 1 091 046 1 400 269
2. Fundusz rentowy x 21 849 363 22 901 670 22 901 670 22 353 803
2.1. Składki (przypis) x 21 747 972 22 795 047 22 795 047 22 204 112
2.2. Pozostałe przychody (przypis) x 101 391 106 623 106 623 149 691
3. Fundusz chorobowy x 8 717 014 9 321 476 9 321 476 9 176 373
3.1. Składki (przypis) x 8 705 798 9 307 978 9 307 978 9 166 305
3.2. Pozostałe przychody (przypis) x 11 216 13 498 13 498 10 068
4. Fundusz wypadkowy x 5 390 310 5 756 810 5 756 810 5 533 940
4.1. Składki (przypis) x 5 374 092 5 736 754 5 736 754 5 519 324
4.2. Pozostałe przychody (przypis) x 16 218 20 056 20 056 14 616

Pobierz dane (csv) · Dokument źródłowy

Jednostka: tys. zł

Wyszczególnienie Paragrafy Wykonanie w roku poprzednim Według ustawy Po zmianach Wykonanie
I. Stan funduszu na początek roku x -2 371 459 937 821 937 821 3 594 532
1. Środki pieniężne x 28 362 28 362 28 362 3 083 455
2. Należności x 7 325 045 6 252 284 6 252 284 6 070 934
3. Zobowiązania (minus) x -9 724 866 -5 342 825 -5 342 825 -5 559 857
w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu -2 610 831 -508 070 -508 070 -171
II. Przychody (przypis) x 129 721 007 132 354 207 132 356 207 137 329 987
1. Dotacje z budżetu państwa 2430 23 892 986 33 227 968 33 229 968 33 229 968
1.1. - dotacje celowe 2430 230 074 241 888 243 888 232 271
1.2. - dotacje uzupełniające 2430 23 662 912 32 986 080 32 986 080 32 997 697
2. Refundacja z tytułu przekazania składek do OFE 0860 16 219 292 17 994 934 17 994 934 19 911 481
3. Składki (przypis) 0820 87 973 782 79 960 000 79 960 000 82 161 826
4. Pozostałe przychody (przypis) 0130, 0920, 0970 1 634 947 1 171 305 1 171 305 2 026 712
III. Przychody (własne) funduszy FUS (wpływy) /1-4/ x 105 735 133 97 716 586 97 716 586 102 866 571
1. Fundusz emerytalny x 62 305 824 63 831 534 63 831 534 68 132 467
1.1. Składki (wpływy) x 45 063 490 44 830 705 44 830 705 47 018 661
1.2. Refundacja OFE x 16 219 292 17 994 934 17 994 934 19 911 481
1.3. Pozostałe przychody (wpływy) x 1 023 042 1 005 895 1 005 895 1 202 325
2. Fundusz rentowy x 32 941 346 20 879 761 20 879 761 22 124 398
2.1. Składki (wpływy) x 32 870 745 20 814 073 20 814 073 22 043 783
2.2. Pozostałe przychody (wpływy) x 70 601 65 688 65 688 80 615
3. Fundusz chorobowy x 6 086 443 8 062 318 8 062 318 7 679 094
3.1. Składki (wpływy) x 6 077 493 8 051 768 8 051 768 7 669 104
3.2. Pozostałe przychody (wpływy) x 8 950 10 550 10 550 9 990
4. Fundusz wypadkowy x 4 401 520 4 942 973 4 942 973 4 930 612
4.1. Składki (wpływy) x 4 386 176 4 929 675 4 929 675 4 915 197
4.2. Pozostałe przychody (wpływy) x 15 344 13 298 13 298 15 415
5. Wpływy ogółem FUS x 105 735 133 97 716 586 97 716 586 102 866 571
5.1. Składki (wpływy) x 88 397 904 78 626 221 78 626 221 81 646 745
5.2. Refundacja OFE x 16 219 292 17 994 934 17 994 934 19 911 481
5.3. Pozostałe przychody (wpływy) x 1 117 937 1 095 431 1 095 431 1 308 345
IV. Wydatki (koszty) x 123 755 016 133 916 133 133 916 133 136 133 380
1. Transfery na rzecz ludności 3110, 4580 118 013 249 128 883 305 128 883 305 132 180 820
1.1. Emerytury i renty (łącznie z dodatkami) x 109 955 881 120 049 346 120 049 346 122 288 766
1.2. Pozostałe świadczenia x 8 057 368 8 833 959 8 833 959 9 892 054
2. Wydatki bieżące x 3 784 808 3 580 296 3 580 296 3 592 413
2.1. Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 2970 3 138 000 3 349 523 3 349 523 3 349 523
2.2. Prewencja rentowa 3030, 4300 108 918 126 683 126 683 116 023
2.3. Prewencja wypadkowa 4300 1 993 2 200 2 200 1 596
2.4. Koszt obsługi kredytów 8070 111 187 100 098 100 098
2.5. Wynagrodzenia dla płatników składek 4300 1 486 1 790 1 790 1 859
2.6. Pozostałe wydatki 4300 423 224 2 2 123 412
3. Rezerwy 4810 1 956 959 1 452 532 1 452 532 360 147
V. Wydatki funduszy FUS (koszty) x 118 125 646 129 013 980 129 013 980 132 300 298
1. Fundusz emerytalny x 73 698 182 81 133 008 81 133 008 84 120 803
1.1. Emerytury x 73 695 990 81 130 820 81 130 820 84 118 935
1.2. Pozostałe świadczenia x 2 192 2 188 2 188 1 868
2. Fundusz rentowy x 34 223 514 36 952 346 36 952 346 36 108 375
2.1. Renty x 27 737 276 29 666 670 29 666 670 29 051 313
2.2. Emerytury przyznane z urzędu zamiast renty x 1 512 010 1 822 389 1 822 389 1 618 936
2.3. Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne dla sierot zupełnych i za tajne nauczanie x 3 326 168 3 629 082 3 629 082 3 586 158
2.4. Zasiłki pogrzebowe x 1 538 174 1 706 555 1 706 555 1 734 740
2.5. Pozostałe świadczenia x 968 967 967 1 205
2.6. Prewencja rentowa x 108 918 126 683 126 683 116 023
3. Fundusz chorobowy x 5 827 286 6 334 508 6 334 508 7 351 142
3.1. Zasiłki chorobowe x 3 589 526 3 752 523 3 752 523 4 461 338
3.2. Zasiłki macierzyńskie x 1 401 379 1 618 322 1 618 322 1 810 726
3.3. Zasiłki opiekuńcze x 278 113 330 872 330 872 369 898
3.4. Świadczenia rehabilitacyjne x 555 649 629 587 629 587 705 319
3.5. Pozostałe świadczenia x 1 133 1 414 1 414 2 002
3.6. Wynagrodzenia dla płatników składek x 1 486 1 790 1 790 1 859
4. Fundusz wypadkowy x 4 376 664 4 594 118 4 594 118 4 719 978
4.1. Renty x 3 582 018 3 689 043 3 689 043 3 801 754
4.2. Dodatki do rent: pielęgnacyjne i dla sierot zupełnych x 102 419 111 342 111 342 111 670
4.3. Zasiłki chorobowe x 363 200 392 072 392 072 444 255
4.4. Jednorazowe odszkodowania x 267 210 332 421 332 421 289 125
4.5. Świadczeńnia rehabilitacyjne x 59 095 66 202 66 202 70 881
4.6. Pozostałe świadczenia x 729 836 836 697
4.7. Prewencja wypadkowa x 1 993 2 200 2 200 1 596
4.8. Pozostałe wydatki x 2 2
VI. Stan funduszu na koniec roku ( I + II - IV ) x 3 594 532 -624 105 -622 105 4 791 139
1. Środki pieniężne x 3 083 455 28 362 28 362 3 661 165
2. Należności x 6 070 934 6 380 700 6 380 700 7 098 570
3. Zobowiązania (minus) x -5 559 857 -7 033 167 -7 031 167 -5 968 596
w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu x -171 -600 926 -598 926
VII. Dane uzupełniające (przypis) x
1. Fundusz emerytalny x 42 073 290 46 601 298 46 601 298 47 620 281
1.1. Składki (przypis) x 40 970 809 45 591 178 45 591 178 46 333 964
1.2. Pozostałe przychody (przypis) x 1 102 481 1 010 120 1 010 120 1 286 317
2. Fundusz rentowy x 34 981 991 21 264 887 21 264 887 21 849 363
2.1. Składki (przypis) x 34 884 880 21 167 166 21 167 166 21 747 972
2.2. Pozostałe przychody (przypis) x 97 111 97 721 97 721 101 391
3. Fundusz chorobowy x 7 498 782 8 204 412 8 204 412 8 717 014
3.1. Składki (przypis) x 7 486 488 8 188 359 8 188 359 8 705 798
3.2. Pozostałe przychody (przypis) x 12 294 16 053 16 053 11 216
4. Fundusz wypadkowy x 4 649 872 5 029 614 5 029 614 5 390 310
4.1. Składki (przypis) x 4 631 605 5 013 297 5 013 297 5 374 092
4.2. Pozostałe przychody (przypis) x 18 267 16 317 16 317 16 218

Pobierz dane (csv) · Dokument źródłowy

Jednostka: tys. zł

Wyszczególnienie Paragrafy Wykonanie w roku poprzednim Według ustawy Po zmianach Wykonanie
I. Stan funduszu na początek roku x -8 306 537 -5 865 850 -5 865 850 -2 371 459
1. Środki pieniężne x 298 463 80 167 80 167 28 362
2. Należności x 2 446 394 2 470 007 2 470 007 7 325 045
3. Zobowiązania (minus) x -11 051 394 -8 416 024 -8 416 024 -9 724 866
w tym: z tytułu zaciągnitego kredytu -4 570 214 -3 352 144 -3 352 144 -2 610 831
II. Przychody (przypis) x 125 392 288 123 791 696 126 142 968 129 721 008
1. Dotacje z budżetu państwa 2430 24 483 424 21 541 712 23 892 986 23 892 986
1.1. - dotacje celowe 2430 3 531 203 329 578 329 578 230 074
1.2. - dotacje uzupełniające 2430 20 952 220 21 212 136 23 563 408 23 662 912
2. Refundacja z tytułu przekazania składek do OFE 0860 14 920 385 14 527 707 14 527 707 16 219 292
3. Składki (przypis) 0820 82 706 808 86 711 056 86 711 056 87 973 784
4. Pozostałe przychody (przypis) 0130,0920,0970 3 281 674 1 011 219 1 011 219 1 634 947
III. Przychody (własne) funduszy FUS (wpływy) /1-4/ x 96 375 728 101 158 688 101 158 688 105 735 136
1. Fundusz emerytalny x 54 776 056 54 020 156 54 020 156 62 305 824
1.1. Składki (wpływy) x 39 031 800 38 606 644 38 606 644 45 063 488
1.2. Refundacja OFE x 14 920 385 14 527 707 14 527 707 16 219 292
1.3. Pozostałe przychody (wpływy) x 823 873 885 807 885 807 1 023 042
2. Fundusz rentowy x 31 990 652 35 650 300 35 650 300 32 941 346
2.1. Składki (wpływy) x 31 928 676 35 588 540 35 588 540 32 870 744
2.2. Pozostałe przychody (wpływy) x 61 977 61 761 61 761 70 601
3. Fundusz chorobowy x 5 411 824 7 102 949 7 102 949 6 086 443
3.1. Składki (wpływy) x 5 401 869 7 092 281 7 092 281 6 077 493
3.2. Pozostałe przychody (wpływy) x 9 955 10 668 10 668 8 950
4. Fundusz wypadkowy x 4 197 194 4 385 279 4 385 279 4 401 520
4.1. Składki (wpływy) x 4 184 645 4 371 124 4 371 124 4 386 176
4.2. Pozostałe przychody (wpływy) x 12 549 14 155 14 155 15 344
5. Wpływy ogółem FUS x 96 375 728 101 158 688 101 158 688 105 735 136
5.1. Składki (wpływy) x 80 546 984 85 658 592 85 658 592 88 397 904
5.2. Refundacja OFE x 14 920 385 14 527 707 14 527 707 16 219 292
5.3. Pozostałe przychody (wpływy) x 908 354 972 391 972 391 1 117 937
IV. Wydatki (koszty) x 119 763 000 123 343 800 123 343 800 126 014 528
1. Transfery na rzecz ludności 3110, 4580 115 908 464 119 108 000 119 108 000 118 013 248
1.1. Emerytury i renty (łącznie z dodatkami) x 107 164 424 111 043 904 111 043 904 109 955 880
1.2. Pozostałe świadczenia x 8 744 040 8 064 098 8 064 098 8 057 368
2. Wydatki bieżące x 3 326 123 3 514 775 3 514 775 3 784 808
2.1. Odpis na działalność Zakładu Ubezpiecze Społecznych 2970 3 015 890 3 138 000 3 138 000 3 138 000
2.2. Prewencja rentowa 3030, 4300 99 170 115 065 115 065 108 918
2.3. Prewencja wypadkowa 4300 1 892 2 200 2 200 1 993
2.4. Koszt obsługi kredytów 8070 182 244 257 487 257 487 111 187
2.5. Wynagrodzenia dla płatników składek 4300 1 324 2 020 2 020 1 486
2.6. 1) Koszty obsługi świadczeń zleconych do wypłaty x 23 906
2.7. Pozostałe wydatki 4300 1 697 3 3 423 224
3. Rezerwy 4810 528 408 721 022 721 022 4 216 468
V. Wydatki funduszy FUS (koszty) x 116 034 760 119 227 288 119 227 288 118 125 648
1. Fundusz emerytalny x 69 161 648 73 736 864 73 736 864 73 698 184
1.1. Emerytury x 69 159 112 73 734 136 73 734 136 73 695 992
1.2. Pozostałe świadczenia x 2 542 2 730 2 730 2 192
2. Fundusz rentowy x 37 353 688 35 311 832 35 311 832 34 223 512
2.1. Renty x 27 846 708 28 260 428 28 260 428 27 737 276
2.2. Emerytury przyznane z urzędu zamiast renty x 1 501 690 1 954 321 1 954 321 1 512 010
2.3. Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych i za tajne nauczanie 3 196 487 3 357 720 3 357 720 3 326 168
2.4. Zasiłki pogrzebowe x 1 439 434 1 523 119 1 523 119 1 538 174
2.5. Pozostałe świadczenia x 1 073 101 178 101 178 968
2.6. Prewencja rentowa x 99 170 115 065 115 065 108 918
2.7. 1) Świadczenia zlecone do wypłaty finansowane z budżetu x 3 245 220
2.8. 1) Koszty obsługi świadczeń zleconych do wypłaty x 23 906
3. Fundusz chorobowy x 5 165 795 5 744 449 5 744 449 5 827 286
3.1. Zasiłki chorobowe x 3 345 402 3 673 659 3 673 659 3 589 526
3.2. Zasiłki macierzyńskie x 1 097 590 1 291 852 1 291 852 1 401 379
3.3. Zasiłki opiekuńcze x 222 549 229 515 229 515 278 113
3.4. Świadczenia rehabilitacyjne x 497 473 545 823 545 823 555 649
3.5. Pozostałe świadczenia x 1 457 1 580 1 580 1 133
3.6. Wynagrodzenia dla płatników składek x 1 324 2 020 2 020 1 486
4. Fundusz wypadkowy x 4 353 625 4 434 146 4 434 146 4 376 664
4.1. Renty x 3 617 274 3 633 410 3 633 410 3 582 018
4.2. Dodatki do rent: pielęgnacyjne i dla sierot zupełnych x 97 145 103 891 103 891 102 419
4.3. Zasiłki chorobowe x 335 311 358 015 358 015 363 200
4.4. Jednorazowe odszkodowania x 245 190 276 426 276 426 267 210
4.5. Świadczenia rehabilitacyjne x 55 381 58 257 58 257 59 095
4.6. Pozostałe świadczenia x 1 432 1 944 1 944 729
4.7. Prewencja wypadkowa x 1 892 2 200 2 200 1 993
4.8. Pozostałe wydatki x 3 3
VI. Stan funduszu na koniec roku ( I + II - IV ) x -2 677 246 -5 417 953 -3 066 680 1 335 023
1. Środki pieniężne x 28 362 80 167 80 167 3 083 455
2. Należności x 4 758 280 3 954 445 3 954 445 3 826 239
3. Zobowiązania (minus) x -7 463 888 -9 452 565 -7 101 292 -5 574 671
w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu x -2 610 831 -3 178 757 -827 484 -171
VII. Dane uzupełniające (przypis) x
1. Fundusz emerytalny x 38 527 376 39 967 248 39 967 248 42 073 288
1.1. Składki (przypis) x 37 653 220 39 080 660 39 080 660 40 970 808
1.2. Pozostałe przychody (przypis) x 874 153 886 587 886 587 1 102 481
2. Fundusz rentowy x 34 263 532 36 117 840 36 117 840 34 981 992
2.1. Składki (przypis) x 34 173 476 36 026 040 36 026 040 34 884 880
2.2. Pozostałe przychody (przypis) x 90 057 91 797 91 797 97 111
3. Fundusz chorobowy x 6 613 094 7 195 818 7 195 818 7 498 782
3.1. Składki (przypis) x 6 598 300 7 179 484 7 179 484 7 486 488
3.2. Pozostałe przychody (przypis) x 14 794 16 334 16 334 12 294
4. Fundusz wypadkowy x 4 296 845 4 441 370 4 441 370 4 649 872
4.1. Składki (przypis) x 4 281 809 4 424 869 4 424 869 4 631 605
4.2. Pozostałe przychody (przypis) x 15 036 16 501 16 501 18 267

Pobierz dane (csv) · Dokument źródłowy

Jednostka: tys. zł

Wyszczególnienie Paragrafy Wykonanie w roku poprzednim Według ustawy Po zmianach Wykonanie
I. Stan funduszu na początek roku x -9 729 285 -13 640 814 -13 640 814 -8 306 537
1. Środki pieniężne x 5 123 5 123 5 123 298 463
2. Należności x 3 666 955 2 614 309 2 614 309 2 446 394
3. Zobowiązania (minus) x -13 401 363 -16 260 246 -16 260 246 -11 051 394
II. Przychody (przypis) x 112 592 190 118 921 065 120 048 641 123 900 568
Wpływy x 110 980 840 116 894 529 118 022 105 120 859 150
1. Dotacja z budżetu państwa 2 430 20 112 107 23 355 848 24 483 424 24 483 424
1.1. - dotacje celowe 2 430 3 612 402 3 614 965 3 614 965 3 531 203
1.2. - dotacje uzupełniające 2 430 16 499 705 19 740 883 20 868 459 20 952 221
2. Refundacja z tytułu przekazania składek do OFE 0860 12 575 416 12 759 774 12 759 774 14 920 385
3. Składki 0820
przypis x 78 688 580 81 475 482 81 475 482 82 706 806
Wpływy z tego: x 77 426 171 80 172 538 80 172 538 80 546 987
3.1. - fundusz emerytalny
przypis x 36 232 079 36 929 779 36 929 779 37 653 221
wpływy x 35 936 706 36 339 301 36 339 301 39 031 798
3.2. - fundusz rentowy
przypis x 32 001 711 33 385 912 33 385 912 34 173 476
wpływy x 32 161 372 32 852 003 32 852 003 31 928 675
3.3. - fundusz chorobowy
przypis x 6 147 212 6 604 224 6 604 224 6 598 300
wpływy x 5 211 640 6 498 556 6 498 556 5 401 869
3.4. - fundusz wypadkowy
przypis x 4 307 578 4 555 567 4 555 567 4 281 809
wpływy x 4 116 453 4 482 678 4 482 678 4 184 645
4. Pozostałe przychody 0130,0920,0970
przypis x 1 216 087 1 329 961 1 329 961 1 789 953
wpływy x 867 146 606 369 606 369 908 354
III. Wydatki x 111 169 442 119 791 012 119 791 012 119 762 998
1. Transfery na rzecz ludności z tego: 3110, 4590 107 397 599 114 926 094 114 926 094 115 908 467
- fundusz emerytalny x 61 017 115 68 534 944 68 534 944 69 161 651
- fundusz rentowy x 37 265 081 36 703 657 36 703 657 37 230 612
- fundusz chorobowy x 4 949 764 5 306 430 5 306 430 5 164 471
- fundusz wypadkowy x 4 165 639 4 381 063 4 381 063 4 351 733
2. Wydatki bieżące 2970,3030,4300,8070 3 677 929 3 593 762 3 593 762 3 326 123
3. Rezerwy 4 810 93 914 1 271 156 1 271 156 528 408
IV. Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy x 111 046 778 118 490 963 118 490 963 119 207 663
1. Emerytury 61 015 457 68 532 570 68 532 570 69 159 109
2. Renty finansowane z funduszu rentowego 31 304 603 30 422 442 30 422 442 30 948 369
3. Renty finansowane z funduszu wypadkowego 3 511 665 3 681 099 3 681 099 3 617 274
4. Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych, za tajne nauczanie 3 168 425 3 399 160 3 399 160 3 439 675
5. Zasiłki chorobowe 3 486 555 4 051 156 4 051 156 3 680 836
6. Pozostałe zasiłki i świadczenia 4 910 894 4 839 667 4 839 667 5 063 204
7. Prewencja rentowa 77 316 110 000 110 000 99 170
8. Prewencja wypadkowa 1 052 2 000 2 000 1 892
9. Odpis na działalność Zakładu ubezpieczeń Społecznych 3 326 000 3 015 890 3 015 890 3 015 890
10. Koszt obsługi kredytów 244 811 436 979 436 979 182 244
V. Stan funduszu na koniec roku ( I + II - III ) x -8 306 537 -14 510 761 -13 383 185 -4 168 967
1. Środki pieniężne x 298 463 5 123 5 123 28 362
2. Należności x 2 446 394 2 844 909 2 844 909 3 266 824
3. Zobowiązania  (minus) x -11 051 394 -17 360 793 -16 233 217 -7 464 153

Pobierz dane (csv) · Dokument źródłowy

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Dowiedz się więcej