Finanse publiczne

Wykonanie Funduszu Pracy

Jednostka: tys. zł

Wyszczególnienie Według ustawy Po zmianach Wykonanie
I. Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy 11 888 065 11 888 065 11 080 159
1. Zasiłki dla bezrobotnych 4 014 137 3 563 137 2 951 635
1.1. - w tym składki na ubezpieczenia społeczne 850 000 802 050 633 717
2. Zasiłki przedemerytalne i świadczenia przedemerytalne 2 200 000 2 406 500 2 405 594
2.1. - w tym: - koszty obsługi 33 000 33 000 28 477
3. Dodatki aktywizacyjne 110 000 110 000 107 759
4. Świadczenia integracyjne 31 000 49 000 47 871
5. Refundacja składek na ubezpieczenie dla zwalnianych rolników 1 000 1 000 218
6. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu 4 958 030 5 218 220 5 048 627
6.1. - szkolenia 343 465 194 053 185 777
6.1.1. - stypendia w okresie szkolenia bezrobotnych 207 500 63 556 57 807
6.1.2. - składki na ubezpieczenia społeczne od stypendiów 46 500 18 802 16 365
6.1.3. - koszty szkolenia 89 465 111 695 111 605
6.2. - studia podyplomowe 15 200 7 500 6 420
6.2.1. - stypendia w okresie szkolenia bezrobotnych 3 500 2 500 1 922
6.2.2. - składki na ubezpieczenia społeczne od stypendiów 800 800 344
6.2.3. - koszty studiów podyplomowych 10 900 4 200 4 154
6.3. - prace interwencyjne 185 000 182 556 182 358
6.3.1. - wynagrodzenia 160 000 155 868 155 715
6.3.2. - składki na ubezpieczenia społeczne 25 000 26 688 26 643
6.4. - roboty publiczne 185 000 208 888 208 217
6.4.1. - wynagrodzenia 160 000 178 866 178 223
6.4.2. - składki na ubezpieczenia społeczne 25 000 30 022 29 994
6.5. - prace społecznie użyteczne (w tym PAI) 40 000 41 274 40 684
6.6. - stypendia 1 339 000 1 325 857 1 321 151
6.6.1. - w okresie odbywania stażu 1 319 000 1 320 857 1 316 462
6.6.1.1. - stypendia 1 080 000 1 029 493 1 025 866
6.6.1.2. - składki na ubezpieczenia społeczne 239 000 291 364 290 596
6.6.2. - w okresie nauki 20 000 5 000 4 689
6.7. - przygotowanie zawodowe dorosłych 8 100 8 600 5 666
6.7.1. - stypendia 5 000 5 000 2 427
6.7.2. - składki na ubezpieczenia społeczne 1 100 1 600 1 415
6.7.3. - koszty przygotowania zawodowego dorosłych 2 000 2 000 1 824
6.8. - młodociani pracownicy 210 000 213 500 213 500
6.8.1. - wynagrodzenia 170 000 181 807 181 807
6.8.2. - składki na ubezpieczenia społeczne 40 000 31 693 31 693
6.9. - dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników 294 982 232 382 227 885
6.10. - koszty związane ze specjalizacją oraz realizacją staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych 835 329 835 329 835 329
6.11. - refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy oraz przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej 986 254 1 575 978 1 575 861
6.11.1. - refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy, w tym: 402 254 592 699 592 677
- koszty zakupów inwestycyjnych 188 000 397 764 397 279
6.11.2. - jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 584 000 983 279 983 184
6.12. - koszty umów zawartych z agencją zatrudnienia (zlecanie usług) 60 000 1 500 30
6.13. - restrukturyzacja zatrudnienia 1 000 1 000
6.14. - projekty pilotażowe 35 000 35 000 2 432
6.15. - elementy specyficzne programów specjalnych 50 000 54 500 9 979
6.16. - koszty przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia 45 000 20 603 20 139
6.17. - opieka nad dzieckiem lub osobą zależną 1 500 1 500 702
6.18. - refundacja składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych bezrobotnych 1 500 1 500 808
6.19. - badania lekarskie bezrobotnych 11 000 11 000 9 215
6.20. - refundacja składek na ubezpieczenie społeczne dla spółdzielni socjalnych 1 500 1 500 1 361
6.21. - Krajowy Fundusz Szkoleniowy 40 000 40 000 20 481
6.22. - środki na zadania realizowane przez BGK 60 000 120 000 120 000
6.23. - grant na telepracę 20 000 20 000 20
6.24. - dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie osoby długotrwale bezrobotnej powyżej 50 r.ż. 40 000 5 000 2 791
6.25. - świadczenie aktywizacyjne za zatrudnienie po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki 30 000 5 000 101
6.26. - aktywizacja młodych (bon szkoleniowy, stażowy, zatrudnieniowy, na przesiedlenie) 66 000 71 000 57 126
6.27. - ustawa antykryzysowa 51 200 1 200 77
6.28. - umorzenia pożyczek 2 000 2 000 517
7. Wynagrodzenia, składki, dodatki do wynagrodzeń oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 261 000 260 746 248 493
7.1. - wynagrodzenia, składki pracowników wojewódzkich urzędów pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13 000 13 000 12 072
7.2. - wynagrodzenia i składki pracowników powiatowych urzędów pracy 207 000 207 000 205 315
7.3. - dodatki do wynagrodzeń dla pracowników wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy oraz ochotniczych hufców pracy 41 000 40 746 31 106
8. Pozostałe zadania 252 898 241 338 238 275
8.1. - wysyłka zawiadomień, druki, prowizje bankowe, komunikowanie się z bezrobotnymi i innymi podmiotami 30 088 54 902 54 755
8.2. - poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy dotyczące rynku pracy oraz kluby pracy 8 000 15 027 14 992
8.3. - szkolenie kadr publicznych służb zatrudnienia oraz ochotniczych hufców pracy 13 000 22 730 22 674
8.4. - rozwój i eksploatacja systemu informatycznego 107 335 89 943 88 983
8.5. - partnerstwo lokalne, zadania EURES (1 etat), konferencje MPiPS 3 000 3 359 3 335
8.6. - pobór składki na Fundusz Pracy przez ZUS 48 265 48 265 47 852
8.7. - przejazdy członków rad zatrudnienia 210 210 11
8.8. - audyt zewnętrzny ( w tym: projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego) 1 500 189 118
8.9. - koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, odsetki 1 000 1 013 996
8.10. - koszty kwalifikowalne środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2 500 100 10
8.11. - koszty związane z udziałem publicznych służb zatrudnienia w działaniach współfinansowanych z budżetu UE 3 000 100 10
8.12. - CliPKZ badania, opracowania, prognozy, ekspertyzy itp. - zlecone przez Ministra 32 000 1 600 639
8.13. - umorzenia nienależnie pobranych świadczeń i inne 3 000 3 900 3 900
9. Koszty inwestycyjne i koszty zakupów inwestycyjnych dla publicznych służb zatrudnienia oraz ochotniczych hufców pracy 60 000 38 124 23 752
10. Inne zmniejszenia 7 935

Pobierz dane (csv) · Dokument źródłowy

Jednostka: tys. zł

Wyszczególnienie Wykonanie w roku poprzednim Według ustawy Po zmianach Wykonanie
I. Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy 9 633 520 10 803 963 11 408 978 11 056 774
1. Wydatki bieżące 9 351 280 10 555 963 11 051 882 10 719 620
2. Wydatki inwestycyjne 282 240 248 000 357 096 337 154
1. Zasiłki dla bezrobotnych 3 403 479 3 732 485 3 827 000 3 653 200
1.1. - w tym: składki na ubezpieczenia społeczne 727 012 805 549 827 674 785 302
2. Zasiłki przedemerytalne i ś świadczenia przedemerytalne 1 788 335 1 750 000 2 150 000 2 134 484
2.1. - w tym: koszty obsługi 21 212 26 250 32 300 25 304
3. Dodatki aktywizacyjne 108 188 90 000 132 000 121 122
4. Świadczenia integracyjne 24 607 17 500 36 000 34 960
5. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu 3 874 557 4 655 080 4 762 362 4 650 200
5.1. - szkolenia 183 868 367 222 239 940 208 169
5.1.1. - stypendia w okresie szkolenia bezrobotnych 58 669 207 500 99 097 68 458
5.1.2. - składki na ubezpieczenia społeczne od stypendiów 16 843 46 500 20 309 19 346
5.1.3. - koszty szkolenia 108 356 113 222 120 534 120 365
5.2. - studia podyplomowe 5 792 15 200 8 700 7 776
5.2.1. - stypendia w okresie szkolenia bezrobotnych 1 608 3 500 2 500 2 186
5.2.2. - składki na ubezpieczenia społeczne od stypendiów 306 800 800 419
5.2.3. - koszty studiów podyplomowych 3 878 10 900 5 400 5 171
5.3. - prace interwencyjne 138 998 245 000 181 944 170 284
5.3.1. - wynagrodzenia 119 188 214 000 155 716 145 574
5.3.2. - składki na ubezpieczenia społeczne 19 810 31 000 26 228 24 710
5.4. - roboty publiczne 164 977 238 000 219 774 219 494
5.4.1. - wynagrodzenia 141 220 206 500 188 012 187 899
5.4.2. - składki na ubezpieczenia społeczne 23 757 31 500 31 762 31 595
5.5. - prace społecznie użyteczne 35 345 40 000 41 000 40 858
5.6. - stypendia 859 061 1 184 417 1 242 840 1 240 755
5.6.1. - w okresie odbywania stażu 854 688 1 159 417 1 236 814 1 235 008
5.6.1.1. - stypendia 666 157 960 000 962 769 961 782
5.6.1.2. - składki na ubezpieczenia społeczne 188 531 199 417 274 045 273 226
5.6.2. - w okresie nauki 4 373 25 000 6 026 5 747
5.7. - przygotowanie zawodowe dorosłych 5 613 13 000 8 050 6 346
5.7.1. - stypendia 2 654 9 000 4 050 3 674
5.7.2. - składki na ubezpieczenie społeczne 1 106 2 000 2 000 1 012
5.7.3. - koszty przygotowania zawodowego dorosłych 1 853 2 000 2 000 1 660
5.8. - młodociani pracownicy 220 298 230 000 225 500 225 253
5.8.1. - wynagrodzenia 188 651 184 000 191 800 191 745
5.8.2. - składki na ubezpieczenia społeczne 31 647 46 000 33 700 33 508
5.9. - dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników 302 779 324 658 276 681 271 613
5.10. - koszty związane ze specjalizacją oraz realizacją staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych 754 617 835 329 835 329 835 329
5.11. - refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy oraz przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej 1 089 521 1 012 254 1 329 498 1 329 156
5.11.1. - refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy, w tym: 381 090 412 254 448 410 448 070
- wydatki na zakupy inwestycyjne 250 926 188 000 302 786 302 764
5.11.2. - jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 708 431 600 000 881 088 881 086
5.12. - koszty umów zawartych z agencją zatrudnienia 1 500
5.13. - restrukturyzacja zatrudnienia 1 000
5.14. - projekty pilotażowe 4 877 35 000 26 000 25 637
5.15. - elementy specyficzne programów specjalnych 85 553 50 000 38 000 35 998
5.16. - koszty przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia 12 581 45 000 25 086 21 441
5.17. - opieka nad dzieckiem lub osobą zależną 563 1 500 1 500 815
5.18. - refundacja składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych bezrobotnych 396 1 500 500 381
5.19. - badania lekarskie bezrobotnych 8 001 11 000 9 520 9 091
5.20. - refundacja składek na ubezpieczenia społeczne dla spółdzielni socjalnych 527 1 500 1 500 1 083
5.21. - umorzenia pożyczek 1 190 2 000 1 000 721
5.22. - ustawa antykryzysowa 50 000
6. Wynagrodzenia, składki, dodatki do wynagrodzeń oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 166 724 189 000 187 578 176 556
6.1. - wynagrodzenia, składki pracowników wojewódzkich urzędów pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11 835 13 000 13 000 12 039
6.2. - wynagrodzenia i składki pracowników powiatowych urzędów pracy 126 397 135 000 135 000 134 475
6.3. - dodatki do wynagrodzeń pracowników wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy oraz ochotniczych hufców pracy 28 492 41 000 39 578 30 042
7. Pozostałe zadania: 227 467 309 898 259 728 244 711
7.1. - wysyłka zawiadomień , druki, prowizje bankowe, komunikowanie się z bezrobotnymi i innymi podmiotami 52 186 75 088 59 365 59 133
7.2. - poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy dotyczące rynku pracy oraz kluby pracy 16 736 15 000 16 712 16 697
7.3. - szkolenie kadr publicznych służb zatrudnienia oraz ochotniczych hufców pracy 27 126 40 000 31 120 28 070
7.4. - rozwój i eksploatacja systemu informatycznego 76 776 100 000 89 475 87 810
7.5. - partnerstwo lokalne, zadania EURES, konferencje MPiPS 3 769 10 000 3 703 3 669
7.6. - pobór składki na Fundusz Pracy przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych 46 017 47 600 46 024 44 821
7.7. - przejazdy członków rad zatrudnienia 12 210 149 11
7.8. - refundacja składek na ubezpieczenie dla zwalnianych rolników 280 1 000 1 000 353
7.9. - audyt zewnętrzny projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 33 1 000 950 130
7.10. - koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, odsetki 1 274 2 000 1 730 1 163
7.11. - wydatki kwalifikowane rodków Europejskiego Funduszu Społecznego 10 000 1 500 7
7.12. - koszty związane z udziałem publicznych służb zatrudnienia w działaniach współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej 29 5 000 5 000 36
7.13. - umorzenia nienależnie pobranych świadczeń i inne 3 229 3 000 3 000 2 811
8. Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne dla publicznych służb zatrudnienia oraz ochotniczych hufców pracy 31 314 60 000 54 310 34 390
9. Inne zmniejszenia 8 849 7 151

Pobierz dane (csv) · Dokument źródłowy

Jednostka: tys. zł

Wyszczególnienie Wykonanie w roku poprzednim Według ustawy Po zmianach Wykonanie
I. Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy 8 744 220 8 862 854 9 819 854 9 633 520
1. Wydatki bieżące 8 598 170 8 752 854 9 510 254 9 351 280
2. Wydatki inwestycyjne 146 050 110 000 309 600 282 240
1. Zasiłki dla bezrobotnych 3 046 526 3 221 185 3 443 185 3 403 479
1.1. - w tym: składki na ubezpieczenia społeczne 616 187 654 913 728 913 727 012
2. Zasiłki przedemerytalne i ś świadczenia przedemerytalne 1 624 926 1 577 184 1 791 184 1 788 335
2.1. - w tym: koszty obsługi 19 300 20 000 21 300 21 212
3. Dodatki aktywizacyjne 99 275 92 880 110 380 108 188
4. Świadczenia integracyjne 21 419 17 485 26 985 24 607
5. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu 3 339 536 3 435 080 3 982 304 3 874 557
5.1. - szkolenia 134 000 187 950 197 107 183 868
5.1.1. - stypendia w okresie szkolenia bezrobotnych 44 849 106 800 62 108 58 669
5.1.2. - składki na ubezpieczenia społeczne od stypendiów 11 830 22 326 25 762 16 843
5.1.3. - koszty szkolenia 77 321 58 824 109 237 108 356
5.2. - studia podyplomowe 10 173 9 348 8 848 5 792
5.2.1. - stypendia w okresie szkolenia bezrobotnych 4 708 1 940 1 940 1 608
5.2.2. - składki na ubezpieczenia społeczne od stypendiów 834 408 408 306
5.2.3. - koszty studiów podyplomowych 4 631 7 000 6 500 3 878
5.3. - prace interwencyjne 185 033 150 036 141 479 138 998
5.3.1. - wynagrodzenia 160 715 131 770 120 600 119 188
5.3.2. - składki na ubezpieczenia społeczne 24 318 18 266 20 879 19 810
5.4. - roboty publiczne 154 948 150 680 169 079 164 977
5.4.1. - wynagrodzenia 134 763 132 340 144 277 141 220
5.4.2. - składki na ubezpieczenia społeczne 20 185 18 340 24 802 23 757
5.5. - prace społecznie użyteczne 30 138 37 658 35 358 35 345
5.6. - stypendia 845 013 762 636 864 805 859 061
5.6.1. - w okresie odbywania stażu 835 769 743 611 855 755 854 688
5.6.1.1. - stypendia 661 285 614 938 667 146 666 157
5.6.1.2. - składki na ubezpieczenia społeczne 174 484 128 673 188 609 188 531
5.6.2. - w okresie nauki 9 244 19 025 9 050 4 373
5.7. - przygotowanie zawodowe dorosłych 11 501 11 082 11 582 5 613
5.7.1. - stypendia 6 682 7 900 7 900 2 654
5.7.2. - składki na ubezpieczenie społeczne 1 513 1 682 1 682 1 106
5.7.3. - koszty przygotowania zawodowego dorosłych 3 306 1 500 2 000 1 853
5.8. - młodociani pracownicy 287 118 270 000 226 000 220 298
5.8.1. - wynagrodzenia 248 532 221 400 190 820 188 651
5.8.2. - składki na ubezpieczenia społeczne 38 586 48 600 35 180 31 647
5.9. - dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników 290 465 353 262 302 851 302 779
5.10. - koszty związane ze specjalizacją oraz realizacją staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych 717 583 717 583 754 617 754 617
5.11. - refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy oraz przyznanie
jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej 623 448 673 845 1 115 519 1 089 521
5.11.1. - refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy 181 090 313 139 406 645 381 090
- w tym wydatki na zakupy inwestycyjne 115 527 50 000 261 391 250 926
5.11.2. - jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 442 358 360 706 708 874 708 431
5.12. - wsparcie finansowe pracowników i przedsiębiorców - ustawa antykryzysowa
5.13. - koszty umów zawartych z agencją zatrudnienia 10 000
5.14. - restrukturyzacja zatrudnienia 1 000
5.15. - projekty pilotażowe 688 5 000 20 000 4 877
5.16. - programy specjalne 18 393 20 000 96 950 85 553
5.17. - pomoc państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielanych osobom, które utraciły pracę 1 907
5.18. - koszty przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia 15 996 45 000 15 038 12 581
5.19. - opieka nad dzieckiem lub osobą zależną 644 1 500 1 500 563
5.20. - refundacja składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych bezrobotnych 470 2 000 2 000 396
5.21. - badania lekarskie bezrobotnych 5 251 15 000 15 000 8 001
5.22. - refundacja składek na ubezpieczenia społeczne dla spółdzielni socjalnych 165 9 000 2 071 527
5.23. - instrumenty finansowane w ramach ustawy powodziowej 5 907
5.24. - umorzenia pożyczek i inne 695 2 500 2 500 1 190
6. Wynagrodzenia, składki, dodatki do wynagrodzeń oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 351 742 174 400 173 334 166 724
6.1. - wynagrodzenia i składki pracowników wojewódzkich urzędów pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12 396 13 000 13 000 11 835
6.2. - wynagrodzenia i składki pracowników powiatowych urzędów pracy 311 314 126 400 126 400 126 397
6.3. - dodatki do wynagrodzeń pracowników wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy oraz ochotniczych hufców pracy 28 032 35 000 33 934 28 492
7. Pozostałe zadania: 224 440 284 640 244 273 227 467
7.1. - wysyłka zawiadomień , druki, prowizje bankowe, komunikowanie się z bezrobotnymi i innymi podmiotami 55 195 70 000 53 113 52 186
7.2. - poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy dotyczące rynku pracy oraz kluby pracy 15 985 15 000 16 868 16 736
7.3. - szkolenie kadr publicznych służb zatrudnienia oraz ochotniczych hufców pracy 28 650 45 000 30 730 27 126
7.4. - rozwój i eksploatacja systemu informatycznego 66 120 60 000 76 857 76 776
7.5. - partnerstwo lokalne, zadania EURES, konferencje MPiPS 3 991 10 000 9 263 3 769
7.6. - pobór składki na Fundusz Pracy przez Zakład ubezpieczeń Społecznych 44 533 45 000 47 000 46 017
7.7. - przejazdy członków rad zatrudnienia 10 210 188 12
7.8. - refundacja składek na ubezpieczeńnie dla zwalnianych rolników 255 1 000 1 000 280
7.9. - audyt zewnętrzny projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 159 500 500 33
7.10. - koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, odsetki 1 257 2 000 1 827 1 274
7.11. - wydatki kwalifikowane ś środków Europejskiego Funduszu Społecznego 30 30 000 1 000
7.12. - koszty związane z udziałem publicznych służb zatrudnienia w działaniach współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej 113 2 000 2 000 29
7.13. - umorzenia nienależnie pobranych świadczeń 2 821 3 930 3 927 3 229
7.14. - prowizja dla BGK i urzędów pracy za pomoc w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych
7.15. - koszty związane z tworzeniem centrów aktywizacji zawodowej oraz lokalnych punktów informacyjno-konsultacyjnych 5 321
8. Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne dla publicznych służb zatrudnienia oraz ochotniczych hufców pracy 30 523 60 000 48 209 31 314
9. Inne zmniejszenia 5 833 8 849

Pobierz dane (csv) · Dokument źródłowy

Jednostka: tys. zł

Wyszczególnienie Wykonanie w roku poprzednim Według ustawy Po zmianach Wykonanie
I. Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy 12 234 486 8 720 617 8 873 717 8 744 220
1. Wydatki bieżące 11 677 877 8 620 617 8 727 117 8 598 170
2. Wydatki inwestycyjne 556 609 100 000 146 600 146 050
1. Zasiłki dla bezrobotnych 3 273 523 3 138 137 3 046 556 3 046 526
1.1. - w tym: składki na ubezpieczenia społeczne 658 719 638 028 616 200 616 187
2. Zasiłki przedemerytalne i świadczenia przedemerytalne 1 617 714 1 525 193 1 625 501 1 624 926
2.1. - w tym: koszty obsługi 19 198 19 200 19 300 19 300
3. Dodatki aktywizacyjne 91 496 117 343 99 320 99 275
4. Świadczenia integracyjne 17 676 15 264 21 500 21 419
5. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu 6 627 365 3 235 080 3 419 419 3 339 536
5.1. - szkolenia 896 759 181 691 134 224 134 000
5.1.1. - stypendia w okresie szkolenia bezrobotnych 574 086 109 760 44 874 44 849
5.1.2. - składki na ubezpieczenia społeczne od stypendiów 34 620 21 931 11 850 11 830
5.1.3. - koszty szkolenia 288 053 50 000 77 500 77 321
5.2. - studia podyplomowe 16 152 10 200 10 173
5.2.1. - stypendia w okresie szkolenia bezrobotnych 952 4 710 4 708
5.2.2. - składki na ubezpieczenia społeczne od stypendiów 200 840 834
5.2.3. - koszty studiów podyplomowych 15 000 4 650 4 631
5.3. - prace interwencyjne 215 095 150 036 185 100 185 033
5.3.1. - wynagrodzenia 186 888 131 770 160 750 160 715
5.3.2. - składki na ubezpieczenia społeczne 28 207 18 266 24 350 24 318
5.4. - roboty publiczne 476 634 150 680 154 990 154 948
5.4.1. - wynagrodzenia 414 602 132 340 134 800 134 763
5.4.2. - składki na ubezpieczenia społeczne 62 032 18 340 20 190 20 185
5.5. - prace społecznie użyteczne 41 971 37 658 30 150 30 138
5.6. - stypendia 1 466 247 700 000 845 477 845 013
5.6.1. - w okresie odbywania stażu 1 451 861 680 975 836 177 835 769
5.6.1.1. - stypendia 1 056 640 563 130 661 687 661 285
5.6.1.2. - składki na ubezpieczenia społeczne 395 221 117 845 174 490 174 484
5.6.2. - w okresie nauki 14 386 19 025 9 300 9 244
5.7. - przygotowanie zawodowe dorosłych 11 535 11 082 11 600 11 501
5.7.1. - stypendia 8 196 7 900 6 700 6 682
5.7.2. - składki na ubezpieczenia społeczne 2 375 1 682 1 520 1 513
5.7.3. - koszty przygotowania zawodowego dorosłych 964 1 500 3 380 3 306
5.8. - młodociani pracownicy 230 000 170 000 323 100 287 118
5.8.1. - wynagrodzenia 199 074 139 400 265 240 248 532
5.8.2. - składki na ubezpieczenia społeczne 30 926 30 600 57 860 38 586
5.9. - dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników 330 716 303 930 308 030 290 465
5.10. - koszty związane ze specjalizacją oraz realizacją staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych 670 357 717 583 717 583 717 583
5.11. - refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy oraz przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej 2 193 835 613 845 624 465 623 448
5.11.1. - refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy 806 824 283 139 181 965 181 090
- w tym wydatki na zakupy inwestycyjne 511 011 50 000 116 000 115 527
5.11.2. - jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 1 387 011 330 706 442 500 442 358
5.12. - wsparcie finansowe pracowników i przedsiębiorców - ustawa antykryzysowa 23 15 000 300
5.13. - koszty umów zawartych z agencją zatrudnienia 1 10 000 5 000
5.14. - restrukturyzacja zatrudnienia 1 000
5.15. - projekty pilotażowe 70 5 000 5 000 688
5.16. - programy specjalne 279 20 000 20 000 18 393
5.17. - pomoc państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę 6 366 16 487 2 192 1 907
5.18. - koszty przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia 68 123 45 000 16 000 15 996
5.19. - opieka nad dzieckiem lub osobą zależną 1 638 1 500 800 644
5.20. - refundacja składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych bezrobotnych 652 2 000 500 470
5.21. - badania lekarskie bezrobotnych 15 909 15 000 12 008 5 251
5.22. - refundacja składek na ubezpieczenia społeczne dla spółdzielni socjalnych 9 000 200 165
5.23. - instrumenty finansowane w ramach ustawy powodziowej 39 936 10 000 5 907
5.24. - umorzenia pożyczek 1 155 2 500 2 500 695
6. Wynagrodzenia, składki, dodatki do wynagrodzeń oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 248 609 359 600 358 099 351 742
6.1. - wynagrodzenia i składki pracowników wojewódzkich urzędów pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11 662 13 000 13 000 12 396
6.2. - wynagrodzenia i składki pracowników powiatowych urzędów pracy 210 611 311 600 311 600 311 314
6.3. - dodatki do wynagrodzeń pracowników wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy oraz ochotniczych hufców pracy 26 336 35 000 33 499 28 032
7. Pozostałe zadania 307 513 280 000 272 722 224 440
7.1. - wysyłka zawiadomień , druki, prowizje bankowe, komunikowanie się z bezrobotnymi i innymi podmiotami 63 271 62 900 55 200 55 195
7.2. - poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy dotyczące rynku pracy oraz kluby pracy 25 342 20 000 15 985 15 985
7.3. - szkolenie kadr publicznych służb zatrudnienia oraz ochotniczych hufców pracy 57 848 37 000 28 660 28 650
7.4. - rozwój i eksploatacja systemu informatycznego 81 165 50 000 66 125 66 120
7.5. - partnerstwo lokalne, zadania EURES 3 307 7 790 3 995 3 991
7.6. - pobór składki na Fundusz Pracy przez Zakład Ubezpiecze ń Społecznych 43 032 47 600 47 600 44 533
7.7. - przejazdy członków rad zatrudnienia 23 210 20 10
7.8. - refundacja składek na ubezpieczenie dla zwalnianych rolników 400 1 000 270 255
7.9. - audyt zewnętrzny projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 490 500 160 159
7.10. - koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, odsetki 2 369 2 000 1 260 1 257
7.11. - wydatki kwalifikowane środków Europejskiego Funduszu Społecznego 45 000 45 000 30
7.12. - koszty związane z udziałem publicznych służb zatrudnienia w działaniach współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej 1 000 125 113
7.13. - koszty związane z tworzeniem centrów aktywizacji zawodowej oraz lokalnych punktów informacyjno-konsultacyjnych 29 528 5 330 5 321
7.14. - umorzenia nienależnie pobranych świadczeń 738 2 338 2 830 2 821
7.15. - prowizja dla BGK i urzędów pracy za pomoc w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych 2 662 162
8. Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne dla publicznych służb zatrudnienia oraz ochotniczych hufców pracy 45 598 50 000 30 600 30 523
9. Inne zmniejszenia 4 992 5 833

Pobierz dane (csv) · Dokument źródłowy

Jednostka: tys. zł

Wyszczególnienie Wykonanie w roku poprzednim Według ustawy Po zmianach Wykonanie
I. Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy 11 245 002 12 338 744 13 138 744 12 234 486
1. Wydatki bieżące 10 893 241 11 988 744 12 581 144 11 677 877
2. Wydatki inwestycyjne 351 761 350 000 557 600 556 609
1. Zasiłki dla bezrobotnych 2 851 026 3 442 813 3 427 969 3 273 523
- w tym: składki na ubezpieczenia społeczne 564 471 700 000 700 000 658 719
2. Zasiłki przedemerytalne i świadczenia przedemerytalne 1 555 324 1 593 000 1 650 000 1 617 714
2.1. - w tym: koszty obsługi 18 423 20 100 20 100 19 198
3. Dodatki aktywizacyjne 83 931 107 550 100 000 91 496
4. świadczenia integracyjne 13 853 13 590 18 000 17 676
5. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu 6 204 847 6 536 745 7 296 745 6 627 365
5.1. - szkolenia 376 909 367 509 932 737 896 759
5.1.1. - dodatki szkoleniowe 1 387 50 000 41 585
5.1.2. - stypendia w okresie szkolenia bezrobotnych 88 106 172 080 557 000 532 501
5.1.3. - składki na ubezpieczenia społeczne od stypendiów 22 193 45 429 35 000 34 620
5.1.4. - koszty szkolenia 265 223 150 000 290 737 288 053
5.2. - prace interwencyjne 178 931 200 100 220 000 215 095
5.2.1. - wynagrodzenia 155 447 172 500 190 000 186 888
5.2.2. - składki na ubezpieczenia społeczne 23 484 27 600 30 000 28 207
5.3. - roboty publiczne 329 976 332 577 485 000 476 634
5.3.1. - wynagrodzenia 286 790 286 677 420 000 414 602
5.3.2. - składki na ubezpieczenia społeczne 43 186 45 900 65 000 62 032
5.4. - prace społecznie użyteczne 37 011 42 432 42 000 41 971
5.5. - stypendia 1 480 305 1 646 619 1 701 900 1 466 247
5.5.1. - w okresie odbywania stażu 1 349 604 1 629 411 1 687 500 1 451 861
5.5.1.1. - stypendia 1 067 197 1 289 054 1 292 000 1 056 640
5.5.1.2. - składki na ubezpieczenia społeczne 282 407 340 357 395 500 395 221
5.5.2. - w okresie przygotowania do zawodu 126 250
5.5.2.1. - stypendia 99 846
5.5.2.2. - składki na ubezpieczenia społeczne 26 404
5.5.3. - w okresie nauki 4 451 17 208 14 400 14 386
5.6. - przygotowanie zawodowe dorosłych 255 505 23 500 11 535
5.6.1. - stypendia 105 000 20 000 8 196
5.6.2. - składki na ubezpieczenia społeczne 25 505 2 500 2 375
5.6.3. - koszty przygotowania zawodowego dorosłych 125 000 1 000 964
5.7. - młodociani pracownicy 197 233 210 000 231 000 230 000
5.7.1. - wynagrodzenia 170 429 179 500 200 000 199 074
5.7.2. - składki na ubezpieczenia społeczne 26 804 30 500 31 000 30 926
5.8. - dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników 253 891 354 189 354 189 330 716
5.9. - koszty związane ze specjalizacją oraz realizacją staży podyplomowych
lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych 567 583 717 583 717 583 670 357
5.10. - refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy oraz przyznanie
jednorazowych środków na podjęcie działalnośćci gospodarczej 1 606 623 1 654 706 2 235 000 2 193 835
5.10.1. - refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy 514 132 656 000 840 378 806 824
- w tym wydatki na zakupy inwestycyjne 300 674 300 000 512 000 511 011
5.10.2. - jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 1 092 491 998 706 1 394 622 1 387 011
5.11. - koszty szkole oraz środki przekazane dla Funduszu Gwarantowanych świadczeń Pracowniczych z przeznaczeniem na subsydiowane zatrudnienie 960 000 135 000 35 000
5.12. - koszty umów zawartych z agencj zatrudnienia 20 000 1 1
5.13. - restrukturyzacja zatrudnienia i inne 2 000
5.14. - projekty pilotażowe 72 000 80 70
5.15. - programy specjalne 200 000 300 279
5.16. - pomoc państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę 2 227 230 625 230 625 6 366
5.17. - koszty przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia 60 812 57 000 68 200 68 123
5.18. - opieka nad dzieckiem lub osob zależną 767 2 000 1 700 1 638
5.19. - refundacja składek na ubezpieczenia społeczne 854 2 000 700 652
5.20. - badania lekarskie bezrobotnych 13 006 15 000 16 000 15 909
5.21. - refundacja składek na ubezpieczenia społeczne dla spółdzielni socjalnych 9 900
5.22. - środki na finansowanie zadań powiatowych urzędów pracy realizowanych na zlecenie Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości dla Stoczni Gdyni i Stoczni Szczecińskiej 137 984 30 23
5.23. - umorzenia pożyczek 735 10 000 1 200 1 155
6. Wynagrodzenia, składki, dodatki do wynagrodzeń oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 219 251 284 745 290 110 248 609
6.1. - wynagrodzenia i składki pracowników wojewódzkich urzędów pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeńsocjalnych 11 731 13 000 23 000 11 662
6.2. - wynagrodzenia i składki pracowników powiatowych urzędów pracy 186 715 220 110 220 110 210 611
6.3. - dodatki do wynagrodzeń pracowników wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy oraz ochotniczych hufców pracy 20 805 51 635 47 000 26 336
7. Pozostałe zadania 256 648 310 301 310 320 307 513
7.1. - wysyłka zawiadomień , druki, prowizje bankowe, komunikowanie się z bezrobotnymi i innymi podmiotami 56 019 57 000 64 000 63 271
7.2. - poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy dotyczące rynku pracy oraz kluby pracy 25 234 30 000 25 500 25 342
7.3. - szkolenie kadr publicznych służb zatrudnienia oraz ochotniczych hufców pracy 46 090 45 000 58 000 57 848
7.4. - rozwój i eksploatacja systemu informatycznego 70 526 50 000 81 200 81 165
7.5. - partnerstwo lokalne, zadania EURES 11 168 5 000 3 500 3 307
7.6. - pobór składki na Fundusz Pracy przez Zakład ubezpieczeń Społecznych 43 842 43 990 43 990 43 032
7.7. - ubezpieczenia społeczne rolników 376 2 000 400 400
7.8. - przejazdy członków rad zatrudnienia 29 210 30 23
7.9. - audyt zewnętrzny projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 240 10 000 500 490
7.10. - umorzenia nienależnie pobranych świadczeń 1 346 3 000 800 738
7.11. - koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, odsetki 1 778 2 000 2 400 2 369
7.12. - wydatki kwalifikowalne środków Europejskiego Funduszu Społecznego 61 101
7.13. - koszty związane z udziałem publicznych służb zatrudnienia w działaniach współfinansowanych z Unii Europejskiej 1 000
7.14. - koszty związane z tworzeniem centrów aktywizacji zawodowej oraz lokalnych punktów informacyjno-konsultacyjnych 30 000 29 528
8. Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne dla publicznych służb zatrudnienia oraz ochotniczych hufców pracy 51 087 50 000 45 600 45 598
9. Inne zmniejszenia 9 035 4 992

Pobierz dane (csv) · Dokument źródłowy

Jednostka: tys. zł

Wyszczególnienie Wykonanie w roku poprzednim Według ustawy Po zmianach Wykonanie
I. Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy 5 755 744 8 806 919 8 806 919 11 245 002
1. Wydatki bieżące 5 493 192 8 476 919 8 455 158 10 893 241
2. Wydatki inwestycyjne 262 552 330 000 351 761 351 761
1. Zasiłki dla bezrobotnych 1 833 368 2 042 500 2 042 500 2 851 026
- w tym: składki na ubezpieczenia społeczne 371 396 415 200 415 200 564 471
2. Zasiłki przedemerytalne i świadczenia przedemerytalne 116 1 693 000 1 579 850 1 555 324
2.1. - w tym: koszty obsługi 20 100 18 500 18 423
3. Dodatki aktywizacyjne 61 769 101 500 84 000 83 931
4. Świadczenia integracyjne 7 192 19 200 13 900 13 853
5. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu 3 362 509 4 339 683 4 559 255 6 204 847
5.1. - szkolenia 279 348 173 000 221 710 376 909
5.1.1. - dodatki szkoleniowe 15 483 20 000 1 400 1 387
5.1.2. - stypendia w okresie szkolenia bezrobotnych 12 352 33 900 88 110 88 106
5.1.3. - składki na ubezpieczenia społeczne od stypendiów 3 535 9 100 22 200 22 193
5.1.4. - koszty szkolenia 247 978 110 000 110 000 265 223
5.2. - prace interwencyjne 194 542 150 000 170 270 178 931
5.2.1. - wynagrodzenia 168 612 127 300 146 270 155 447
5.2.2. - składki na ubezpieczenia społeczne 25 930 22 700 24 000 23 484
5.3. - roboty publiczne 248 661 288 800 293 200 329 976
5.3.1. - wynagrodzenia 216 398 245 000 250 000 286 790
5.3.2. - składki na ubezpieczenia społeczne 32 263 43 800 43 200 43 186
5.4. - prace społecznie użyteczne 33 432 40 600 37 020 37 011
5.5. - stypendia 1 269 831 1 564 200 1 480 480 1 480 305
5.5.1. - w okresie odbywania stażu 917 111 1 403 400 1 349 610 1 349 604
5.5.1.1. - stypendia 725 814 1 109 300 1 067 200 1 067 197
5.5.1.2. - składki na ubezpieczenia społeczne 191 297 294 100 282 410 282 407
5.5.2. - w okresie przygotowania do zawodu 350 151 140 200 126 410 126 250
5.5.2.1. - stypendia 276 851 110 900 100 000 99 846
5.5.2.2. - składki na ubezpieczenia społeczne 73 300 29 300 26 410 26 404
5.5.3. - w okresie nauki 2 569 20 600 4 460 4 451
5.6. - młodociani pracownicy 185 033 190 000 191 810 197 233
5.6.1. - wynagrodzenia 158 658 161 200 165 000 170 429
5.6.2. - składki na ubezpieczenia społeczne 26 375 28 800 26 810 26 804
5.7. - dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników 210 000 210 000 253 891
5.8. - koszty związane ze specjalizacją oraz realizacją staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych 567 583 567 583 567 583
5.9. - refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy oraz przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej 1 086 177 1 110 500 1 310 920 1 606 623
5.9.1. - refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy 385 450 715 500 514 135 514 132
- w tym wydatki na zakupy inwestycyjne 216 523 300 000 300 674 300 674
5.9.2. - jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 700 727 395 000 796 785 1 092 491
5.10. - koszty przejazdów i zakwaterowania 51 131 15 000 60 850 60 812
5.11. - opieka nad dzieckiem lub osobą zależną 214 2 000 770 767
5.12. - refundacja składek na ubezpieczenia społeczne 1 454 4 000 900 854
5.13. - badania lekarskie bezrobotnych 10 849 10 000 13 007 13 006
5.14. - dojazdy na badania i do prac społecznie użytecznych 4 000
5.15. - umorzenia pożyczek 1 837 10 000 735 735
5.16. - zwolnienia monitorowane 137 984
5.17. - środki przekazane do Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 960 000
5.18. - pomoc państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę 2 227
6. Wynagrodzenia, składki, dodatki do wynagrodzeń oraz odpisy na zakładowy fundusz śświadczeńń socjalnych 188 227 229 153 219 653 219 251
6.1. - wynagrodzenia i składki pracowników wojewódzkich urzędów pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12 110 15 000 11 800 11 731
6.2. - wynagrodzenia i składki pracowników powiatowych urzędów pracy 160 424 186 853 186 853 186 715
6.3. - dodatki do wynagrodzeń pracowników wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy oraz ochotniczych hufców pracy 15 693 27 300 21 000 20 805
7. Pozostałe zadania 246 818 351 883 256 674 256 648
7.1. - wysyłka zawiadomie , druki, prowizje bankowe, komunikowanie się z bezrobotnymi i innymi podmiotami 50 106 77 000 56 200 56 019
7.2. - poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy dotyczące rynku pracy oraz kluby pracy 25 519 30 000 25 240 25 234
7.3. - szkolenie kadr publicznych służb zatrudnienia oraz ochotniczych hufców pracy 39 828 80 000 46 100 46 090
7.4. - rozwój i eksploatacja systemu informatycznego 80 338 70 000 70 530 70 526
7.5. - partnerstwo lokalne, zadania EURES 3 012 5 000 11 168 11 168
7.6. - pobór składki na Fundusz Pracy przez Zakład ubezpieczeń Społecznych 43 744 44 683 43 842 43 842
7.7. - ubezpieczenia społeczne rolników 133 2 000 380 376
7.8. - przejazdy członków rad zatrudnienia 1 758 200 30 29
7.9. - audyt zewnętrzny projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 397 2 000 240 240
7.10. - umorzenia nienależnie pobranych świadczeń 876 3 000 1 346 1 346
7.11. - koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, odsetki 1 107 2 000 1 778 1 778
7.12. - wydatki kwalifikowalne środków Europejskiego Funduszu Społecznego 36 000
8. Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne dla publicznych służb zatrudnienia oraz ochotniczych hufców pracy 46 029 30 000 51 087 51 087
9. Inne zmniejszenia 9 716 9 035

Pobierz dane (csv) · Dokument źródłowy

Jednostka: tys. zł

Wyszczególnienie Paragrafy Wykonanie w roku poprzednim Według ustawy Po zmianach Wykonanie
I. Stan funduszu na początek roku x -3 412 270 -2 809 720 -2 809 720 -2 205 515
1. środki pieniężne x 675 121 690 280 690 280 960 302
2. Należności x 335 057 300 000 300 000 256 012
w tym: z tytułu udzielonych pożyczek x 258 517 240 000 240 000 149 619
3. Zobowiązańnia ( minus) x -4 422 448 -3 800 000 -3 800 000 -3 421 829
w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu x -4 300 000 -3 600 000 -3 600 000 -3 300 000
II. Przychody x 6 794 114 7 120 000 7 120 000 7 512 315
1. środki otrzymane z Unii Europejskiej x 274 279 500 000 500 000 661 642
2. Składki 0820 6 369 267 6 490 000 6 490 000 6 754 537
3. Pozostałe przychody 150 568 130 000 130 000 96 136
3.1. - wpływy z różnych dochodów 0970 116 128 90 000 90 000 67 038
3.2. - odsetki 0920 34 273 40 000 40 000 27 172
3.3. - inne zwiększenia x 166 1 926
III. Wydatki x 5 587 359 6 264 495 6 264 495 5 513 975
1. środki stanowiące dochód powiatu, przeznaczone na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne pracowników powiat. urzędów pracy 2690 86 470 86 470 86 407
2. Transfery na rzecz ludności x 2 943 719 3 130 900 2 898 700 2 646 438
w tym: współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej 3119 62 983 69 330 98 150 71 697
3. Środki z Unii Europejskiej x 500 000 626 070 378 098
4. Wydatki bieżące x 2 555 230 2 507 125 2 495 185 2 269 965
4.1. - refundacja wynagrodzeń , dodatków do wynagrodzeń oraz nagród 4010 557 524 377 500 549 470 438 893
w tym: współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej 4019 10 638 19 000 22 840 9 744
4.2. - składki od refundowanych wynagrodzeń oraz nagród 93 887 61 200 75 000 74 352
w tym: współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej 1 184 3 400 6 120 1 764
4.3. - składki na ubezpieczenia społeczne od zasiłków dla bezrobotnych 4110 736 805 823 500 775 620 676 980
4.4. - składki na ubezpieczenia społeczne od stypendiów 4110 204 687 128 900 109 180 155 785
w tym: współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej 4119 20 401 22 550 34 000 23 475
4.5. - składki na ubezpieczenia społeczne rolników 4110 349 2 100 700 307
4.6. - pozostałe: x 961 978 1 113 925 985 215 923 649
4.6.1. - koszty poboru składki 4430 31 476 32 450 45 055 33 640
4.6.2. - umorzenia 4590, 4600 26 985 17 600 31 395 26 839
4.6.3. - odsetki od kredytu 4580 229 172 300 000 300 000 122 705
4.6.4. - refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy 4210, 4300 64 331 200 000 96 550 96 540
4.6.5. - refundacja jednorazowych rodków na podjęcie działalnośćci gospodarczej, kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa 4210, 4300 298 649 250 000 228 055 375 847
w tym: współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej 4219, 4309 297 45 800 42 380 41
4.6.6. - koszty szkolenia w tym: współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków 4210, 4300 144 856 113 000 125 150 125 143
Unii Europejskiej 4219, 4309 17 769 18 300 18 300 21 104
4.6.7. - koszty wysyłki, druki, komunikowanie się i prowizje bankowe 4300 49 244 52 425 51 710 51 701
4.6.8. - koszty przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia 4300, 4410 24 822 32 800 8 050 1 212
4.6.9. - badania lekarskie bezrobotnych 4280 7 152 5 000 14 000 7 663
4.6.10. - koszty szkolenia kadr publicznych służb zatrudnienia oraz ochotniczych hufców pracy 4210, 4300 18 929 20 000 17 670 17 662
4.6.11. - poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy dotyczące rynku pracy oraz kluby pracy w tym: współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej 4210, 4300 4219, 4309 176 491 390 50 000 370 14 080 370 140 742 451
4.6.12. - koszty rozwoju i eksploatacji systemu informatycznego 4210, 4300 48 309 30 000 46 290 46 285
4.6.13. - koszty partnerstwa lokalnego, zadania EURES 4210, 4300 427 5 000 920 914
4.6.14. - koszty audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach Europ. Fund. Społ. 4300 672 3 250 2 550 2 545
w tym: współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej 4309 315 450 450 2 192
4.6.15. - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 400 350 265
w tym: współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej 4449 100 100 85
4.6.16. - koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, odsetki 4590-4610 -695 2 000 3 390 615
5. Wydatki inwestycyjne x 88 389 40 000 158 070 130 103
5.1. - wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne 6110, 6120 88 389 40 000 158 070 130 103
w tym: współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej 6129 3 364 3 700 1 000 48
6. Inne zmniejszenia 21 2 964
IV. Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy x 6 264 495 6 264 495 5 513 975
1. Zasiłki dla bezrobotnych 3 356 000 3 158 020 2 756 963
w tym: składki na ubezpieczenia społeczne 823 500 775 620 676 980
2. Zasiłki przedemerytalne i świadczenia przedemerytalne 50 000 20 000 17 820
3. Dodatki aktywizacyjne 58 800 38 800 38 500
4. Świadczenia integracyjne 10 000 5 000 3 882
5. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu 2 100 000 2 250 000 2 133 944
5.1. - szkolenia 183 000 227 500 218 539
5.1.1. - dodatki szkoleniowe 20 000 12 000 11 926
5.1.2. - stypendia w okresie szkolenia bezrobotnych do 25 roku życia 37 500 15 000 14 817
5.1.3. - składki na ubezpieczenia społeczne od stypendiów 12 500 12 500 5 232
5.1.4. - koszty szkolenia 113 000 188 000 186 564
5.2. - prace interwencyjne 180 000 258 000 218 844
5.2.1. - wynagrodzenia 152 700 220 000 186 792
5.2.2. - składki na ubezpieczenia społeczne 27 300 38 000 32 052
5.3. - roboty publiczne 220 000 182 000 144 840
5.3.1. - wynagrodzenia 186 700 150 000 123 742
5.3.2. - składki na ubezpieczenia społeczne 33 300 32 000 21 098
5.4. - prace społecznie użyteczne 57 000 57 000 25 099
5.5. - stypendia 780 000 906 180 875 171
5.5.1. - w okresie odbywania sta u przez bezrobotnych do 25 roku życia 605 000 687 880 667 724
w tym: składki na ubezpieczenia społeczne 151 500 179 380 166 331
5.5.2. - w okresie przygotowania do zawodu 160 000 211 300 201 044
w tym: składki na ubezpieczenia społeczne 40 100 52 100 50 658
5.5.3. - w okresie nauki 15 000 7 000 6 403
5.6. - młodociani pracownicy 180 000 183 900 152 738
5.6.1. - wynagrodzenia 152 700 156 600 129 691
5.6.2. - składki na ubezpieczenia społeczne 27 300 27 300 23 047
5.7. - dofinansowanie wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy 200 000 97 000 96 555
5.8. - dofinansowanie podj cia działalnośćci gospodarczej, ę ś kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa 250 000 300 075 375 875
5.9. - przejazdy z miejsca zamieszkania i powroty do miejsca zatrudnienia, zakwaterowanie i wy ywienie 32 500 7 750 1 212
5.10. - opieka nad dzieckiem lub osobą zależną 1 500 800 432
5.11. - refundacja składek na ubezpieczenia społeczne 1 000 1 000
5.12. - umorzenia pożyczek 15 000 28 795 24 639
6. Wynagrodzenia, nagrody, składki, dodatki do wynagrodzeń oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 144 570 115 680 112 750
6.1. - wynagrodzenia i składki pracowników wojewódzkich urzędów pracy oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 17 000 17 000 15 197
6.2. - wynagrodzenia i składki pracowników powiatowych urzędów pracy 86 470 86 470 86 407
6.3. - dodatki do wynagrodzeń pracowników wojewódzkich urzędów pracy,powiatowych urzędów pracy oraz ochotniczych hufców pracy 40 900 12 110 11 133
6.4. - nagrody dla dyrektorów wojewódzkich urzędów pracy i powiatowych urzędów pracy oraz składki od tych nagród 200 100 13
7. Pozostałe zadania 545 125 676 995 447 152
7.1. - wysyłka zawiadomie , druki, komunikowanie się z bezrobotnymi, prowizje bankowe 52 425 52 370 52 089
7.2. - poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy dotyczące rynku pracy 50 000 20 000 19 275
7.3. - badania lekarskie 5 000 15 000 8 156
7.4. - szkolenie kadr publicznych służb zatrudnienia i ochotniczych hufców pracy 20 000 18 000 17 758
7.5. - rozwój i eksploatacja systemu informatycznego 30 000 54 000 53 940
7.6. - odsetki od kredytu zaciągniętego na uzupełnienie wydatków na zasiłki dla bezrobotnych, zasiłki i świadczenia przedemerytalne 300 000 300 000 122 496
7.7. - partnerstwo lokalne, zadania EURES 5 000 1 000 939
7.8. - pobór składki na Fundusz Pracy przez Zakład ubezpieczeń Społecznych 32 450 45 065 33 646
7.9. - ubezpieczenia społeczne rolników 2 100 700 307
7.10. - przejazdy członków rad zatrudnienia 300 300
7.11. - audyt zewnętrzny projektów realiz. w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 3 250 3 500 3 460
7.12. - umorzenia nienależnie pobranych świadczeń 2 600 2 600 1 118
7.13. - inwestycje 40 000 161 070 132 062
7.14. - postępowanie sądowe, egzekucyjne, odsetki 2 000 3 390 1 907
8. Inne zmniejszenia 2 964
V. Stan funduszu na koniec roku (I+II-III) x -2 205 515 -1 954 215 -1 954 215 -207 175
1. środki pieniężne x 960 302 613 485 613 485 1 273 670
2. Należności x 256 012 280 000 280 000 222 710
w tym: z tytułu udzielonych pożyczek x 149 619 200 000 200 000 77 194
3. Zobowiązania ( minus ) x -3 421 829 -2 847 700 -2 847 700 -1 703 555
w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu x -3 300 000 -2 700 000 2 700 000 -1 600 000

Pobierz dane (csv) · Dokument źródłowy

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Dowiedz się więcej