Finanse publiczne

Wykonanie Funduszu Emerytalno-Rentowego

Jednostka: tys. zł

Wyszczególnienie Według ustawy Po zmianach Wykonanie
I. Stan funduszu na początek roku w tym: -31 396 -31 396 -22 987
1. Środki pieniężne 61 226 61 226 112 820
2. Należności 279 936 279 936 255 455
3. Zobowiązania ( minus ), z tego; -372 558 -372 558 -391 262
3.1. niewymagalne -372 558 -372 558 -391 262
II. Przychody 17 736 951 19 660 729 19 527 722
1. Dotacja z budżetu państwa 16 100 540 16 100 540 16 095 771
2. Składki (przypis) 1 586 853 1 586 853 1 464 037
3. Pozostałe przychody (przypis) 49 558 49 558 42 212
4. Refundacja kosztów wypłatywiadczeń zbiegowych 1 923 778 1 921 267
5. Inne przychody 4 435
III. Koszty realizacji zadań 17 667 696 19 591 474 19 461 356
1. Transfery na rzecz ludności 15 455 412 14 805 979 14 685 504
1.1. emerytury rolnicze 11 651 216 11 603 116 11 541 069
1.2. renty rolnicze 2 923 069 2 962 863 2 937 552
1.3. zasiłki pogrzebowe 240 000 240 000 206 623
1.4. pozostałe świadczenia 641 127 177
1.5. pozostałe odsetki 83
2. Pozostałe, w tym: 456 600 456 600 456 600
2.1. odpis na fundusz administracyjny 456 600 456 600 456 600
3. Składki na ubezpieczenia zdrowotne finansowane z dotacji budżetu 1 755 684 1 755 684 1 750 915
4. Świadczenia zbiegowe 1 923 778 1 921 267
5. Pozostałe świadczenia 649 433 636 407
6. Inne koszty 801
7. Odpisy aktualizujące należności 9 862
IV. w tym: 37 859 37 859 43 379
1. Środki pieniężne 114 105 114 105 204 023
2. Należności 296 922 296 922 220 792
3. Zobowiązania ( minus ), z tego; -373 168 -373 168 -381 436
3.1. niewymagalne -373 168 -373 168 -381 436

Pobierz dane (csv) · Dokument źródłowy

Jednostka: tys. zł

Wyszczególnienie Paragrafy Wykonanie w roku poprzednim Według ustawy Po zmianach Wykonanie
I. Stan funduszu na początek roku w tym: x 11 483 88 661 88 661 88 661
1. Środki pieniężne x 79 327 193 444 193 444 193 444
2. Należności x 263 831 263 364 263 364 263 364
3. Zobowiązania ( minus ) x -331 675 -368 147 -368 147 -368 147
II. Przychody x 17 102 737 17 472 530 17 472 530 17 446 206
1. Dotacja z budżetu państwa 2430 15 555 738 15 864 205 15 864 205 15 853 053
2. Składki (przypis) 0820 1 487 610 1 563 325 1 563 325 1 530 075
3. Pozostałe przychody (przypis) x 53 256 45 000 45 000 46 260
4. Inne przychody x 6 133 16 818
III. Koszty realizacji zadań x 17 025 559 17 589 685 17 589 685 17 557 854
1. Transfery na rzecz ludności 3110, 4580 14 773 973 15 372 751 15 372 751 15 347 570
1.1. x 11 368 385 11 643 429 11 643 429 11 636 049
1.2. x 2 563 738 2 856 657 2 856 657 2 858 202
1.3. x 219 736 239 966 239 966 220 638
1.4. pozostałe świadczenia x 622 078 632 699 632 699 632 642
1.5. 36 39
2. Wydatki bieżące x 466 600 455 600 455 600 455 600
2.1. 2960 466 600 455 600 455 600 455 600
3. Składki na ubezpieczenia zdrowotne finansowane z dotacji budżetu 4130 1 781 440 1 761 334 1 761 334 1 750 182
4. Pozostałe koszty x 637 984
5. Odpisy aktualizujące należności x 2 909 3 518
IV. Stan funduszu na koniec roku ( I + II - III ) w tym: x 88 661 -28 494 -28 494 -22 987
1. Środki pieniężne x 193 444 63 566 63 566 112 820
2. Należności x 263 364 280 498 280 498 255 455
3. Zobowiązania ( minus ) x -368 147 -372 558 -372 558 -391 262

Pobierz dane (csv) · Dokument źródłowy

Jednostka: tys. zł

Wyszczególnienie Paragrafy Wykonanie w roku poprzednim Według ustawy Po zmianach Wykonanie
I. Stan funduszu na początek roku w tym: x -57 373 -29 870 -29 870 11 483
1. środki pieniężne x 24 458 52 297 52 297 79 327
2. Należności x 265 522 248 979 248 979 263 831
3. Zobowiązania ( minus ) x -347 353 -331 146 -331 146 -331 675
II. Przychody x 16 567 365 16 740 443 17 046 647 17 102 737
1. Dotacja z budżetu państwa 2430 15 120 037 15 244 903 15 551 107 15 555 738
2. Składki (przypis) 0820 1 387 870 1 449 400 1 449 400 1 487 610
3. Pozostałe przychody (przypis) x 50 955 46 140 46 140 53 256
4. Inne przychody x 8 503 6 133
III. Koszty realizacji zadań (wydatki) x 16 498 510 16 773 540 17 079 744 17 025 559
1. Transfery na rzecz ludności 3110, 4580 14 191 068 14 530 131 14 836 335 14 773 973
1.1. emerytury rolne x 10 899 580 11 178 523 11 398 701 11 368 385
1.2. renty rolne x 2 440 645 2 496 749 2 572 424 2 563 738
1.3. zasiłki pogrzebowe rolne x 254 864 240 000 240 000 219 736
1.4. pozostałe świadczenia x 595 929 614 859 625 210 622 078
1.5. pozostałe odsetki 50 36
2. Wydatki bieżące x 442 000 466 600 466 600 466 600
2.1. odpis na fundusz administracyjny 2960 442 000 466 600 466 600 466 600
3. Składki na ubezpieczeńnia zdrowotne finansowane z dotacji budżetu 4130 1 862 006 1 776 809 1 776 809 1 781 440
4. Pozostałe wydatki x 1 081 637
5. Odpisy aktualizujące należności x 2 355 2 909
IV. Stan funduszu na koniec roku ( I + II - III ) w tym: x 11 482 -62 967 -62 967 88 661
1. Środki pieniężne x 79 326 3 000 3 000 193 444
2. Należności x 263 831 268 049 268 049 263 364
3. Zobowiązania ( minus ) x -331 675 -334 016 -334 016 -368 147

Pobierz dane (csv) · Dokument źródłowy

Jednostka: tys. zł

Wyszczególnienie Paragrafy Wykonanie w roku poprzednim Według ustawy Po zmianach Wykonanie
I. Stan funduszu na początek roku w tym: x 170 236 232 808 232 808 -57 373
1. Środki pieniężne x 45 834 126 582 126 582 24 458
2. Należności x 308 179 439 652 439 652 265 522
3. Zobowiązania ( minus ) x -359 697 -355 426 -355 426 -347 353
II. Przychody x 16 347 749 16 559 685 16 559 685 16 567 365
1. Dotacje z budżetu państwa 2430 14 935 764 15 120 037 15 120 037 15 120 037
2. Składki (przypis) 0820 1 356 396 1 412 648 1 412 648 1 387 870
3. Pozostałe przychody (przypis) x 41 064 27 000 27 000 50 955
4. Inne przychody x 14 525 8 503
III. Wydatki x 16 575 358 16 625 641 16 625 641 16 498 510
1. Transfery na rzecz ludności 3110, 4580 14 270 631 14 321 635 14 321 635 14 191 068
1.1. emerytury rolne x 11 387 986 10 888 782 10 905 254 10 899 580
1.2. renty rolne x 2 512 862 2 527 657 2 511 185 2 440 645
1.3. zasiłki pogrzebowe rolne x 369 753 275 922 275 922 254 864
1.4. pozostałe świadczenia x 629 274 629 274 595 929
1.5. pozostałe odsetki 30 50
2. Wydatki bieżące x 442 000 442 000 442 000 442 000
2.1. odpis na fundusz administracyjny 2960 442 000 442 000 442 000 442 000
3. Składki na ubezpieczenia zdrowotne finansowane z dotacji budżetu 4130 1 859 107 1 862 006 1 862 006 1 862 006
4. Pozostałe wydatki x 1 460 1 081
5. Odpisy aktualizujące należności x 2 160 2 355
IV. Stan funduszu na koniec roku ( I + II - III ) w tym: x -57 373 166 852 166 852 11 482
1. Środki pieniężne x 24 458 20 000 20 000 79 326
2. Należności x 265 522 484 530 484 530 263 831
3. Zobowiązania ( minus ) x -347 353 -359 678 -359 678 -331 675

Pobierz dane (csv) · Dokument źródłowy

Jednostka: tys. zł

Wyszczególnienie Paragrafy Wykonanie w roku poprzednim Według ustawy Po zmianach Wykonanie
I. Stan funduszu na początek roku w tym: x 152 704 47 901 47 901 170 236
1. środki pieniężne x 27 856 2 000 2 000 45 834
2. Należności x 305 468 278 891 278 891 308 179
3. Zobowiązania ( minus ) x -387 132 -457 990 -457 990 -359 697
II. Przychody x 17 063 951 16 841 682 16 841 682 16 347 749
1. Dotacje z budżetu państwa 2430 15 705 402 15 445 587 15 445 587 14 935 764
2. Składki (przypis) 0820 1 299 492 1 373 095 1 373 095 1 356 396
3. Pozostałe przychody (przypis) x 38 596 23 000 23 000 41 064
4. Inne przychody x 20 461 14 525
III. Wydatki x 17 046 419 16 881 934 16 881 934 16 575 358
1. Transfery na rzecz ludności 3110, 4580 14 058 972 14 373 975 14 373 975 14 270 631
1.1. emerytury rolne x 11 200 447 11 374 505 11 374 505 11 387 986
1.2. renty rolne x 2 488 300 2 616 932 2 616 932 2 512 862
1.3. zasilki pogrzebowe rolne x 370 207 382 538 382 538 369 753
1.4. pozostale odsetki x 18 30
2. Wydatki bieżące x 411 000 442 000 442 000 442 000
2.1. odpis na fundusz administracyjny 2960 411 000 442 000 442 000 442 000
3. Składki na ubezpieczeńnia zdrowotne finansowane z dotacji budżetu 4130 2 571 881 2 065 959 2 065 959 1 859 107
4. Pozostałe wydatki x 1 203 1 460
5. Odpisy aktualizujące należności x 3 363 2 160
IV. Stan funduszu na koniec roku ( I + II - III ) w tym: x 170 236 7 649 7 649 -57 373
1. środki pieniężne x 45 834 3 000 3 000 24 458
2. Należności x 308 179 280 074 280 074 265 522
3. Zobowiązania ( minus ) x -359 697 -509 650 -509 650 -347 353

Pobierz dane (csv) · Dokument źródłowy

Jednostka: tys. zł

Wyszczególnienie Paragrafy Wykonanie w roku poprzednim Według ustawy Po zmianach Wykonanie
I. Stan funduszu na początek roku w tym: x 761 223 92 343 92 343 152 704
1. Środki pieniężne x 742 553 95 168 95 168 27 856
2. Należności x 320 758 415 048 415 048 305 468
3. Zobowiązania ( minus ) x -371 902 -672 873 -672 873 -387 132
II. Przychody x 16 185 291 17 131 600 17 031 570 17 063 952
1. Dotacje z budżetu państwa 2430 14 867 871 15 805 431 15 705 402 15 705 402
2. Składki (przypis) 0820 1 224 658 1 300 168 1 300 168 1 299 492
3. Pozostałe przychody (przypis) x 43 413 26 000 26 000 38 596
4. Inne przychody x 49 349 20 461
III. Wydatki x 16 793 810 17 221 278 17 121 248 17 046 420
1. Transfery na rzecz ludności 3110, 4580 13 634 687 14 097 562 14 097 562 14 058 972
x 10 909 133 11 038 559 11 038 559 11 200 447
x 2 381 851 2 656 924 2 656 924 2 488 300
x 343 667 402 079 402 079 370 207
x 36 18
2. Wydatki bieżące x 380 000 411 000 411 000 411 000
2960 380 000 411 000 411 000 411 000
3. Składki na ubezpieczenia zdrowotne finansowane z dotacji budżetu 4130 2 758 753 2 712 716 2 612 687 2 571 881
4. Pozostałe wydatki x 1 468 1 203
5. Odpisy aktualizujące należności x 18 902 3 363
IV. Stan funduszu na koniec roku ( I + II - III ) w tym: x 152 704 2 664 2 664 170 236
1. Środki pieniężne x 27 856 9 486 9 486 45 834
2. Należności x 305 468 460 829 460 829 308 179
3. Zobowiązania ( minus ) x -387 132 -737 186 -737 186 -359 697

Pobierz dane (csv) · Dokument źródłowy

Jednostka: tys. zł

Wyszczególnienie Paragrafy Wykonanie w roku poprzednim Według ustawy Po zmianach Wykonanie
I. Stan funduszu na początek roku w tym: x 279 448 48 510 48 510 761 223
1. - Środki pieniężne x 230 952 19 000 19 000 742 553
2. - Należności x 347 117 287 310 287 310 320 758
3. - Zobowiązania ( minus ) x -373 982 -503 800 -503 800 -371 902
II. Przychody x 15 942 124 16 259 915 16 419 915 16 185 291
1. Dotacje z budżetu państwa 2430 14 680 697 14 998 903 15 158 903 14 867 871
2. Składki (przypis) 0820 1 189 485 1 244 012 1 244 012 1 224 658
3. Pozostałe przychody (przypis) x 32 580 17 000 17 000 43 413
4. Inne przychody x 39 362 49 349
III. Wydatki x 15 460 349 16 262 035 16 262 035 16 793 810
1. Transfery na rzecz ludności 3110, 4580 13 291 017 13 703 531 13 703 531 13 634 687
x 10 585 528 10 528 686 10 528 686 10 909 133
x 2 389 903 2 815 656 2 815 656 2 381 851
x 315 559 359 189 359 189 343 667
x 27 36
2. Wydatki bieżące x 375 000 380 000 380 000 380 000
2960 375 000 380 000 380 000 380 000
3. Składki na ubezpieczenia zdrowotne finansowane z dotacji budżetu 4130 1 784 481 2 178 504 2 178 504 2 758 753
4. Pozostałe wydatki x 1 747 1 468
5. Odpisy aktualizujące należności x 8 104 18 902
IV. Stan funduszu na koniec roku ( I + II - III ) w tym: x 761 223 46 390 206 390 152 704
1. - Środki pieniężne x 742 553 15 000 175 000 27 856
2. - należności x 320 758 389 971 389 971 305 468
3. - zobowiązania ( minus ) x -371 902 -618 581 -618 581 -387 132

Pobierz dane (csv) · Dokument źródłowy

Jednostka: tys. zł

Wyszczególnienie Paragrafy Wykonanie w roku poprzednim Według ustawy Po zmianach Wykonanie
I. Stan funduszu na początek roku w tym: x 114 081 155 957 155 957 279 448
1. - środki pieniężne x 40 376 14 880 14 880 230 952
2. - należności x 331 263 420 077 420 077 347 117
3. - zobowiązania ( minus ) x -333 204 -356 000 -356 000 -373 982
II. Przychody x 16 204 850 15 578 396 15 881 865 15 942 124
1. Dotacje z budżetu państwa 2430 14 932 671 14 377 228 14 680 697 14 680 697
2. Składki (przypis) 0820 1 212 022 1 187 168 1 187 168 1 189 485
3. Pozostałe przychody (przypis) x 26 162 14 000 14 000 32 580
4. Inne przychody x 33 995 39 362
III. Wydatki x 16 039 483 15 538 422 15 538 422 15 460 349
1. Transfery na rzecz ludności 3110, 4580 14 286 461 13 522 516 13 522 516 13 291 017
1.2. emerytury rolne x 10 777 015 10 299 696 10 299 696 10 585 528
1.3. renty rolne x 2 475 224 2 888 135 2 888 135 2 389 903
1.4. zasiłki pogrzebowe rolne x 296 674 334 685 334 685 315 559
1.5. świadczenia zlecone do wypłaty x 737 515
1.6. pozostałe odsetki x 33 27
2. Wydatki bieżące x 388 629 375 000 375 000 375 000
2.1. odpis na fundusz administracyjny 2960 370 000 375 000 375 000 375 000
2.2. świadczeń zleconych do wypłaty x 18 629
3. Składki na ubezpieczeńnia zdrowotne finansowane z dotacji budżetu 4130 1 357 695 1 640 906 1 640 906 1 784 481
4. Pozostałe wydatki x 1 279 1 747
5. Odpisy aktualizuj ce należności x 5 419 8 104
IV. Stan funduszu na koniec roku ( I + II - III ) w tym: x 279 448 195 931 499 400 761 223
1. - środki pieniężne x 230 952 19 496 322 965 742 553
2. - należności x 347 117 497 426 497 426 320 758
3. - zobowiązania ( minus ) x -373 982 -399 491 -399 491 -371 902

Pobierz dane (csv) · Dokument źródłowy

Jednostka: tys. zł

Wyszczególnienie Paragrafy Wykonanie w roku poprzednim Według ustawy Po zmianach Wykonanie
I. Stan funduszu na początek roku x 262 876 54 004 54 004 114 081
1. - środki pieniężne x 269 961 59 556 59 556 40 376
2. - należności x 289 925 290 000 290 000 331 263
3. - zobowiązania ( minus ) x -550 909 -555 552 555 552 333 204
II. Przychody x 15 886 679 16 135 469 16 135 469 16 204 850
przypis x 15 886 679 16 135 469 16 135 469 16 204 850
wpływy x 15 833 455 16 113 165 16 113 165 16 192 304
1. Dotacje z budżetu państwa 2430 14 710 000 14 932 671 14 932 671 14 932 671
1.1. dotacje uzupełniające x 12 351 596 12 799 398 12 799 398 12 818 831
w tym : dotacja na finansowanie emerytur i rent za przekazane gospodarstwa rolne Państwu x x 1 405 236 1 377 872
1.2. dotacje celowe x 767 842 763 768 763 768 756 145
1.3. dotacje na ubezpieczenie zdrowotne x 1 590 562 1 369 505 1 369 505 1 357 695
2. Przychody własne przypis x x 1 106 520 1 202 798 1 202 798 1 238 184
wpływy z tego: x 1 123 455 1 180 494 1 180 494 1 259 633
2.1. Składki przypis 0820 x 1 077 715 1 176 798 1 176 798 1 212 022
wpływy x 1 070 986 1 141 494 1 141 494 1 205 909
2.2. Inne przychody własne przypis x x 28 805 26 000 26 000 26 162
wpływy x 52 469 39 000 39 000 53 724
3. Inne przychody x 70 159 33 995
III. Wydatki x 16 035 474 16 157 841 16 157 841 16 039 483
1. Transfery na rzecz ludności 3110, 4590 14 058 117 14 399 707 14 399 707 14 286 428
2. Wydatki bieżące x 384 839 388 629 388 629 388 629
2.1. odpis na fundusz administracyjny x 366 000 370 000 370 000 370 000
2.2. świadczeń zleconych do wypłaty x 18 839 18 629 18 629 18 629
3. Składki na ubezpieczenia zdrowotne finansowane z dotacji budżetu 4130 1 590 562 1 369 505 1 369 505 1 357 695
4. Pozostałe odsetki 4580 134 33
5. Pozostałe wydatki x 961 1 279
6. Odpis aktualizujący należności x 862 5 419
IV. Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy x 14 058 117 14 399 707 14 399 707 14 286 428
1. Emerytury i renty rolne 13 017 964 13 302 526 13 302 526 13 252 239
1.2. emerytury 10 404 220 10 163 130 10 163 130 10 777 015
1.3. renty 2 613 744 3 139 396 3 139 396 2 475 224
2. Zasiłki pogrzebowe rolne 291 202 352 042 352 042 296 674
3. Świadczenia zlecone do wypłaty 748 951 745 139 745 139 737 515
3.1. świadczenia kombatanckie 649 105 634 622 634 622 637 946
3.2. przymusów i dodatki górnicze 99 846 110 517 110 517 99 569
V. Stan funduszu na koniec roku ( I + II - III ) w tym: x 114 081 31 632 31 632 279 448
1. - środki pieniężne x 40 376 14 880 14 880 230 952
2. - należności x 331 263 306 752 306 752 347 117
3. - zobowiązania ( minus ) x -333 204 -565 000 -565 000 -373 982

Pobierz dane (csv) · Dokument źródłowy

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Dowiedz się więcej