Finanse publiczne

Wydatki budżetu środków europejskich

Jednostka: tys. zł

Część Dział Nazwa Według ustawy Po zmianach Wykonanie
16 750 Administracja publiczna Program Operacyjny Kapitał Ludzki 4 841 6 941 6 496
17 710 Działalność usługowa Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 6 718 1 946 483
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 73 582 57 656 47 278
750 Administracja publiczna Program Operacyjny Kapitał Ludzki 73 223 82 815 69 063
19 750 Administracja publiczna Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014 35 2
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 145 251 149 500 123 543
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 9 945 6 162 2 525
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy 5 445 6 098 5 629
20 150 Przetwórstwo przemysłowe Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 1 866 999 3 303 895 3 073 710
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 738 767 1 170 798 1 123 405
500 Handel Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 165 458 252 786 228 229
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy 5 495 8 571 8 571
750 Administracja publiczna Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 8 317 11 429 9 408
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 16 850 10 663 3 189
Gospodarka komunalna i ochrona 900 środowiska Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 245 111 303 139 303 139
21 600 Transport i łaczność Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 75 615 264 668 259 189
22 710 Działalność usługowa Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 12 000 25 574 24 160
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 261 000 505 898 505 313
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013 2 079 2 078
24 750 Administracja publiczna Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 141 141 35
Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014 17 17
801 Oświata i wychowanie Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 45 065 72 235 68 313
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 288 789 749
Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 1 197 983
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013 88
803 Szkolnictwo wyższe Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 3 034 2 550
Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014 1 515 1 514
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 19 119 22 440 17 786
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 89 328 60 959 57 248
Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014 12 465 8 967 7 122
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 229 993 374 603 335 406
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013 2 483 3 117 3 117
26 600 Transport i łaczność Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 3 516 10 735 8 356
750 Administracja publiczna Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 1 180 1 180 764
27 150 Przetwórstwo przemysłowe Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 355 463 546 137 545 740
720 Informatyka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 33 015 4 989 3 851
750 Administracja publiczna Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 372 098 795 729 730 624
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 7 325 2 060 371
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy 171 602 149 187 149 187
28 730 Nauka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 1 439 902 2 252 594 2 078 217
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 32 836 32 836 22 712
750 Administracja publiczna Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 3 196 3 141 1 786
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 204 217 110
30 750 Administracja publiczna Program Operacyjny Kapitał Ludzki 150 217 160
801 Oświata i wychowanie Program Operacyjny Kapitał Ludzki 371 945 419 338 399 359
31 150 Przetwórstwo przemysłowe Program Operacyjny Kapitał Ludzki 432 669 475 201 473 122
750 Administracja publiczna Program Operacyjny Kapitał Ludzki 94 396 142 623 134 000
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Program Operacyjny Kapitał Ludzki 669 547 1 072 028 1 071 964
32 801 Oświata i wychowanie Program Operacyjny Kapitał Ludzki 5 547 5 727 4 211
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013 140 140
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013 714 714
Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013 3 133 2 953
33 010 Rolnictwo i łowiectwo Wspólna Polityka Rolna 12 102 720 21 310 689
34 150 Przetwórstwo przemysłowe Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 37 404 43 441 43 012
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 1 169 147 1 946 513 1 943 142
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy 1 057 322 308
600 Transport i łączność Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 3 222 952 3 191 697
750 Administracja publiczna Granty EFS 584 788 635
Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 11 652 13 943 13 152
Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014 76 642 85 670 85 132
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2 880 2 880 923
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy 22 261 32 214 31 346
755 Wymiar sprawiedliwości Program Operacyjny Kapitał Ludzki 3 713 13 244 8 010
758 Różne rozliczenia Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2 996 463 3 929 109 3 803 074
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 538 563 769 201 769 201
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013 555 049 557 000 544 784
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013 448 804 628 804 627 157
Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013 162 654 172 654 171 821
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013 255 853 427 779 425 906
Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013 363 315 461 876 461 004
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007 - 2013 767 934 1 177 444 1 141 084
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013 162 963 251 722 250 902
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013 475 346 666 846 663 784
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013 329 310 464 310 463 875
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013 318 330 378 330 373 356
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 850 155 1 036 636 1 007 858
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 344 705 404 705 373 105
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013 472 421 757 808 747 252
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013 306 832 344 332 335 627
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013 398 700 418 700 406 798
35 500 Handel Wspólna Polityka Rolna 202 563 202 563 188 414
37 750 Administracja publiczna Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014 554 554 300
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 1 441 1 441 257
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 3 773 3 773 2 328
755 Wymiar sprawiedliwości Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014 48 550 27 876 18 309
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 34 197 86 312 79 023
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 27 020 32 740 22 247
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013 378 893 886
38 750 Administracja publiczna Program Operacyjny Kapitał Ludzki 888 931 676
803 Szkolnictwo wyższe Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 291 971 361 971 359 015
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 449 904 609 904 531 969
39 600 Transport i łączność Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 11 260 776 10 556 890 10 554 718
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 40 191 40 191 40 191
41 020 Leśnictwo Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 30 000 61 207 54 305
750 Administracja publiczna Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 3 742 3 407 3 365
801 Oświata i wychowanie Program Operacyjny Kapitał Ludzki 400 1 127 1 103
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014 3 000 49 281 49 281
Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 35 718 40 220 36 876
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 1 973 000 3 572 034 3 544 746
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013 102
42 750 Administracja publiczna Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014 153 149
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 176 176 47
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 46 072 48 225 6 363
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy 329 1 624 1 400
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014 2 164 1 159
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 6 452 5 677 2 639
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 1 156 1 177 1 104
Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 1 096 212 211
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013 5 155 3 378 1 930
Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013 86
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 3 162 3 162 2 341
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013 12 613 12 597 10 484
Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013 5 236 355
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013 10 892 9 567 912
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013 1 695 1 695 1 110
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 5 891 8 590 5 265
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 93 73
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013 847 843 815
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013 8 250 12 989 6 730
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy 3 273 3 851 2 534
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 636 1 338 135
43 750 Administracja publiczna Program Operacyjny Kapitał Ludzki 6 908 18 002 17 715
44 750 Administracja publiczna Program Operacyjny Kapitał Ludzki 4 409 4 097 2 123
852 Pomoc społeczna Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 323
Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014 2 207 2 675 2 667
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Program Operacyjny Kapitał Ludzki 39 203 59 809 59 475
46 750 Administracja publiczna Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 53 101 69
Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014 858 1 023 827
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 1 672 2 077 1 664
851 Ochrona zdrowia Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 13 283 7 783 2 745
Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014 85 936 56 491 13 740
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 16 582 79 446 62 657
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 115 280 176 069 174 957
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 61 579 77 672 74 927
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy 29 860 41 760 40 475
49 750 Administracja publiczna Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2 916 2 916 2 283
58 720 Informatyka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 3 401 3 401 3 066
750 Administracja publiczna Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 47 059 49 570 48 976
61 750 Administracja publiczna Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2 664 4 661 4 580
62 050 Rybołówstwo i rybactwo Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 370 845 530 169 527 618
75 750 Administracja publiczna Program Operacyjny Kapitał Ludzki 936 955 891
76 600 Transport i łączność Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 23 435 23 435 5 819
83 758 Różne rozliczenia poz. 98 Finansowanie programów z budżetu środków europejskich 31 026 923 8 458 491
poz. 99 Finansowanie wynagrodzeń w ramach budżetu środków europejskich 3 400 982
88 755 Wymiar sprawiedliwości Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 302 16 430 16 378
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 1 645 1 056 942
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 2 003 2 003
8502 010 Rolnictwo i łowiectwo Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 79 416 79 416 64 489
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 46 465 46 938 46 758
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 16 320
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 152 152
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 1 019 1 019
8504 010 Rolnictwo i łowiectwo Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 17 730 17 730 16 292
750 Administracja publiczna Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013 4 933 6 883 6 764
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 885 885
8506 010 Rolnictwo i łowiectwo Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 50 578 50 578 44 897
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 3 199 3 199
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013 21 2 444 2 443
8508 010 Rolnictwo i łowiectwo Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 36 106 36 106 32 728
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 1 037 1 037
Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013 1 422 2 032 2 032
8510 010 Rolnictwo i łowiectwo Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 27 032 27 032 18 318
750 Administracja publiczna Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013 50 50 50
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 3 246 3 246
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013 4 696 1 583 1 583
8512 010 Rolnictwo i łowiectwo Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 31 366 31 513 30 863
750 Administracja publiczna Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 345 6 041 1 175
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013 1 198 1 198
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 85 2 906 2 906
8514 010 Rolnictwo i łowiectwo Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 24 735 31 265 31 109
600 Transport i łączność Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007 - 2013 423 270
750 Administracja publiczna Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 440 440
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007 - 2013 7 491 6 461
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 1 019 1 019
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007 - 2013 1 602 1 602
801 Oświata i wychowanie Program Operacyjny Kapitał Ludzki 33 435 312
8516 010 Rolnictwo i łowiectwo Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 17 591 17 591 13 122
750 Administracja publiczna Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013 78 5 168 5 167
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2 605 2 605
8518 010 Rolnictwo i łowiectwo Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 34 914 34 982 34 878
750 Administracja publiczna Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013 1 003 265 265
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 641 641
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013 7 380 7 380
8520 010 Rolnictwo i łowiectwo Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 30 517 30 893 26 413
600 Transport i łączność Szwajcarsko-Polski Program Współpracy 32 200 42 194 32 279
750 Administracja publiczna Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 194 185
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013 385 2 817 2 813
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy 351 351 343
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 1 586 1 586
8522 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 1 019 1 019
010 Rolnictwo i łowiectwo Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 35 681 50 806 40 713
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 20 763 20 763 19 340
8524 010 Rolnictwo i łowiectwo Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 28 083 28 083 18 027
750 Administracja publiczna Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 3 782 3 782
Bezpieczeństwo publiczne i 754 ochrona przeciwpożarowa Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 4 294 4 294
801 Oświata i wychowanie Program Operacyjny Kapitał Ludzki 81 5 878 4 005
8526 010 Rolnictwo i łowiectwo Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 9 820 10 279 10 279
750 Administracja publiczna Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 561 561
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy 734 794 773
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 1 660 1 660
852 Pomoc społeczna Szwajcarsko-Polski Program Współpracy 7 341 10 230 9 824
8528 010 Rolnictwo i łowiectwo Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 34 390 39 051 38 803
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 11 264 18 649 18 545
600 Transport i łączność Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 28 28
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 60 60
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 641 641
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013 1 721 1 844 1 843
8530 010 Rolnictwo i łowiectwo Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 54 929 54 929 38 559
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2 227 2 227
801 Oświata i wychowanie Program Operacyjny Kapitał Ludzki 1 201 1 940 1 903
8532 010 Rolnictwo i łowiectwo Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 10 764 13 891 13 779
750 Administracja publiczna Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013 13 13
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 4 463 4 463
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013 5 249 5 249
RAZEM 78 348 825

Pobierz dane (csv) · Dokument źródłowy

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Dowiedz się więcej