Finanse publiczne

Wydatki budżetu państwa według działów

Jednostka: tys. zł

Dział Nazwa Wyliczenie Pozycja Razem Dotacje i subwencje Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki bieżące jednostek budżetowych Wydatki majątkowe Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa Środki własne Unii Europejskiej Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
OGÓŁEM Według ustawy 1 325 287 369 153 487 393 25 077 804 65 553 682 14 934 646 36 169 900 17 765 160 12 298 784
Po zmianach 325 287 369 154 031 751 24 919 947 63 921 513 16 390 973 36 169 900 17 665 160 12 188 124
Wykonanie 312 519 527 152 259 604 24 429 640 60 030 293 15 253 852 34 455 883 17 259 857 8 830 398
10 Rolnictwo i łowiectwo Według ustawy 2 6 138 285 2 341 077 1 337 800 123 355 926 2 639 822
Po zmianach 9 006 651 3 505 243 2 017 1 095 235 570 943 3 833 212
Wykonanie 8 617 350 3 348 874 1 999 1 032 108 477 451 3 756 918
20 Leśnictwo Według ustawy 3 5 640 2 546 6 1 380 1 708
Po zmianach 10 610 3 523 4 3 318 13 3 751
Wykonanie 10 595 3 522 4 3 318 13 3 738
50 Rybołówstwo i rybactwo Według ustawy 4 181 172 1 152 977 36 759 525 141 759
Po zmianach 242 699 1 211 1 165 36 581 1 025 202 717
Wykonanie 236 149 921 1 158 36 018 1 012 197 040
100 Górnictwo i kopalnictwo Według ustawy 5 510 759 510 751 8
Po zmianach 643 223 643 179 8 36
Wykonanie 638 853 638 818 36
150 Przetwórstwo przemysłowe Według ustawy 6 1 145 654 119 332 356 355 385 53 329 617 252
Po zmianach 1 642 619 118 548 342 394 925 60 387 1 068 418
Wykonanie 1 257 990 106 534 305 172 078 50 578 928 495
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Według ustawy 7
Po zmianach 1 795 1 475 320
Wykonanie 1 776 1 456 320
500 Handel Według ustawy 8 630 983 461 397 422 81 425 5 570 82 169
Po zmianach 669 311 485 281 4 068 76 820 5 639 97 503
Wykonanie 646 344 478 353 4 052 76 175 5 621 82 142
550 Hotele i restauracje Według ustawy 9 20 000 20 000
Po zmianach 20 000 20 000
Wykonanie 13 809 13 809
600 Transport i łączność Według ustawy 10 7 362 846 3 505 448 14 280 2 999 219 634 037 209 862
Po zmianach 9 093 207 3 709 752 14 715 2 953 887 2 159 817 255 036
Wykonanie 8 773 729 3 630 822 13 274 2 822 592 2 075 641 231 400
630 Turystyka Według ustawy 11 43 584 40 000 23 3 561
Po zmianach 43 584 39 993 23 3 568
Wykonanie 43 543 39 958 23 3 562
700 Gospodarka mieszkaniowa Według ustawy 12 2 170 734 2 150 957 142 14 105 5 530
Po zmianach 2 745 340 2 666 259 314 72 479 6 288
Wykonanie 2 369 259 2 292 024 260 70 772 6 204
710 Działalność usługowa Według ustawy 13 638 751 247 721 1 968 326 775 3 520 58 767
Po zmianach 1 257 383 264 300 2 544 472 447 371 204 146 889
Wykonanie 1 234 822 262 147 2 526 465 604 363 891 140 655
720 Informatyka Według ustawy 14 216 312 410 206 017 1 549 8 336
Po zmianach 213 816 4 815 266 201 039 1 912 5 785
Wykonanie 197 417 4 777 257 187 592 1 816 2 975
730 Nauka Według ustawy 15 4 943 137 3 993 067 25 526 287 135 256 554 380 855
Po zmianach 5 116 476 4 013 393 27 681 298 394 256 674 520 333
Wykonanie 5 002 257 4 001 354 26 909 296 374 240 266 437 354
750 Administracja publiczna Według ustawy 16 12 379 483 468 042 381 868 10 226 456 393 258 909 859
Po zmianach 13 037 108 598 756 374 446 10 595 838 460 006 1 008 061
Wykonanie 12 640 937 594 495 365 242 10 406 160 397 327 877 713
751 17 2 054 878 6 982 112 736 1 830 049 105 025 86
Ochrona prawa oraz sądownictwa Po zmianach 2 459 949 371 664 112 911 1 864 256 110 913 205
Wykonanie 2 318 727 306 643 110 450 1 811 550 89 953 132
752 Obrona narodowa Według ustawy 18 23 465 514 454 686 795 902 14 300 807 7 914 119
Po zmianach 23 482 431 456 966 686 406 14 320 173 8 018 886
Wykonanie 23 352 415 454 896 683 481 14 247 704 7 966 333
753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Według ustawy 19 71 634 646 46 502 849 20 416 259 4 707 586 7 952
Po zmianach 71 634 646 46 502 849 20 421 474 4 702 371 7 952
Wykonanie 69 148 837 46 496 871 19 985 525 2 662 367 4 074
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Według ustawy 20 13 280 980 2 091 590 428 626 10 359 174 362 298 39 292
Po zmianach 13 765 809 2 109 768 406 882 10 360 502 709 594 179 063
Wykonanie 13 721 487 2 109 193 406 854 10 356 224 694 320 154 895
755 Wymiar sprawiedliwości Według ustawy 21 10 799 397 42 124 361 202 9 877 580 497 175 21 316
Po zmianach 10 914 903 42 124 345 876 9 882 939 609 742 34 222
Wykonanie 10 840 620 42 124 344 985 9 819 436 606 729 27 346
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Według ustawy 22
Po zmianach 6 760 6 760
Wykonanie 6 760 6 760
757 Obsługa długu publicznego Według ustawy 23 36 170 000 100 36 169 900
Po zmianach 36 170 000 100 36 169 900
Wykonanie 34 455 888 5 34 455 883
758 Różne rozliczenia Według ustawy 24 90 577 001 59 540 311 11 075 4 051 386 2 481 199 17 765 160 6 727 870
Po zmianach 75 463 111 51 825 023 1 234 1 023 233 797 594 17 665 160 4 150 867
Wykonanie 70 381 479 51 182 428 105 172 005 360 351 17 259 857 1 406 734
801 Oświata i wychowanie Według ustawy 25 1 742 272 41 194 26 068 1 559 220 45 881 69 909
Po zmianach 3 570 674 1 668 685 21 689 1 609 067 140 211 131 023
Wykonanie 3 510 656 1 658 243 21 279 1 589 309 134 132 107 694
803 Szkolnictwo wyższe Według ustawy 26 13 355 861 12 592 676 124 294 31 498 424 318 183 075
Po zmianach 14 431 691 13 608 084 100 054 30 313 421 072 272 167
Wykonanie 14 389 673 13 607 970 98 030 28 409 417 279 237 986
851 Ochrona zdrowia Według ustawy 27 7 306 102 3 649 495 13 502 2 621 177 968 654 53 274
Po zmianach 7 790 679 3 674 852 17 807 2 937 618 1 086 445 73 957
Wykonanie 7 357 556 3 612 642 17 603 2 807 897 864 135 55 279
852 Pomoc społeczna Według ustawy 28 12 424 689 12 364 046 10 356 47 095 506 2 686
Po zmianach 14 723 542 14 599 512 16 343 65 204 34 024 8 460
Wykonanie 14 475 499 14 360 212 15 800 59 344 32 526 7 617
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Według ustawy 29 3 527 208 893 716 2 319 404 223 962 3 695 86 431
Po zmianach 3 761 186 1 059 851 2 319 975 230 106 45 112 106 142
Wykonanie 3 703 338 1 047 838 2 288 374 227 753 38 571 100 801
854 Edukacyjna opieka wychowawcza Według ustawy 30 100 668 18 569 1 897 78 331 1 871
Po zmianach 650 359 553 318 11 989 79 576 5 475
Wykonanie 589 136 492 487 11 971 79 212 5 466
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Według ustawy 31 326 371 1 045 522 271 503 14 867 38 434
Po zmianach 513 610 5 264 607 343 493 107 314 56 933
Wykonanie 502 558 4 795 592 339 278 104 052 53 841
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Według ustawy 32 1 788 300 1 147 328 6 286 231 841 378 185 24 660
Po zmianach 1 846 157 1 177 044 5 879 234 354 397 330 31 550
Wykonanie 1 739 496 1 172 985 5 867 231 202 311 346 18 096
925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Według ustawy 33 94 468 92 411 37 658 1 362
Po zmianach 99 540 95 608 22 221 1 858 1 831
Wykonanie 97 281 94 320 21 139 1 252 1 548
926 Kultura fizyczna Według ustawy 34 251 674 186 881 22 315 24 033 18 445
Po zmianach 258 500 198 651 23 205 33 421 3 223
Wykonanie 243 290 191 332 22 694 26 071 3 194

Pobierz dane (csv) · Dokument źródłowy

Jednostka: tys. zł

Dział Nazwa Wyliczenie Pozycja Razem Dotacje i subwencje Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki bieżące jednostek budżetowych Wydatki majątkowe Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa Środki własne Unii Europejskiej Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
OGÓŁEM Według ustawy 1 327 294 440 156 296 838 24 144 256 60 494 468 12 525 069 42 704 802 18 179 927 12 949 080
Po zmianach 327 294 440 156 378 188 24 141 430 59 605 174 13 348 416 42 704 802 18 179 927 12 936 504
Wykonanie 321 345 286 155 203 308 23 954 458 58 421 344 12 876 969 42 460 103 18 129 224 10 299 880
10 Rolnictwo i łowiectwo Według ustawy 2 6 124 581 2 527 657 1 222 597 832 207 002 2 790 868
Po zmianach 10 403 281 3 603 383 2 301 1 101 259 453 875 5 242 463
Wykonanie 10 013 916 3 346 408 2 274 1 045 049 412 779 5 207 406
20 Leśnictwo Według ustawy 3 6 411 2 642 6 1 461 2 302
Po zmianach 10 980 4 186 6 2 999 22 3 767
Wykonanie 10 802 4 017 6 2 999 22 3 758
50 Rybołówstwo i rybactwo Według ustawy 4 170 545 6 582 981 37 376 495 125 111
Po zmianach 268 553 6 298 1 097 37 178 1 279 222 700
Wykonanie 260 341 4 441 1 050 35 377 1 243 218 230
100 Górnictwo i kopalnictwo Według ustawy 5 520 536 520 308 8 220
Po zmianach 553 800 553 750 8 41
Wykonanie 547 602 547 557 4 41
150 Przetwórstwo przemysłowe Według ustawy 6 735 909 129 016 334 85 693 30 987 489 879
Po zmianach 1 163 255 131 256 389 133 139 33 996 864 475
Wykonanie 1 013 020 126 390 388 127 005 26 479 732 758
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę Według ustawy 7
Po zmianach 1 349 845 503
Wykonanie 1 349 845 503
500 Handel Według ustawy 8 596 978 455 254 424 80 497 3 227 57 576
Po zmianach 631 003 455 606 5 289 76 150 3 510 90 448
Wykonanie 609 023 440 763 3 828 75 126 3 387 85 920
550 Hotele i restauracje Według ustawy 9 21 800 21 800
Po zmianach 21 800 21 800
Wykonanie 19 671 19 671
600 Transport i łączność Według ustawy 10 7 130 686 2 618 875 13 586 3 109 147 1 230 022 159 056
Po zmianach 9 173 134 2 929 153 14 019 3 075 471 2 493 195 661 296
Wykonanie 8 995 552 2 918 446 13 711 2 989 843 2 419 637 653 915
630 Turystyka Według ustawy 11 43 924 41 067 23 2 834
Po zmianach 45 528 42 498 23 2 903 104
Wykonanie 45 478 42 476 23 2 875 104
700 Gospodarka mieszkaniowa Według ustawy 12 2 223 129 2 195 208 31 13 782 14 108
Po zmianach 2 378 877 2 302 705 191 59 442 16 539
Wykonanie 2 326 746 2 253 082 177 58 498 14 990
710 Działalno ść usługowa Według ustawy 13 639 753 245 154 1 898 303 494 3 746 85 461
Po zmianach 1 246 412 259 779 2 325 528 267 345 953 110 089
Wykonanie 1 221 382 257 823 2 315 523 440 332 092 105 712
720 Informatyka Według ustawy 14 194 778 283 180 880 13 615
Po zmianach 190 205 3 415 359 179 819 67 6 545
Wykonanie 187 574 3 118 358 179 220 61 4 817
730 Nauka Według ustawy 15 4 774 678 4 017 269 17 459 107 797 273 587 358 566
Po zmianach 4 878 575 3 946 423 24 246 195 104 273 587 439 215
Wykonanie 4 791 246 3 930 982 23 753 192 798 263 516 380 196
750 Administracja publiczna Według ustawy 16 12 003 865 455 629 367 191 9 894 984 358 834 927 227
Po zmianach 13 102 937 583 955 375 677 10 706 993 399 889 1 036 423
Wykonanie 12 737 130 579 584 368 952 10 544 915 367 659 876 021
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i Ochrona prawa oraz sądownictwa Według ustawy 17 2 006 565 7 032 111 131 1 802 327 86 075
Po zmianach 2 014 029 11 203 110 774 1 796 752 95 182 117
Wykonanie 1 966 540 10 296 109 432 1 757 133 89 595 85
752 Obrona narodowa Według ustawy 18 20 201 891 382 716 846 958 12 907 636 6 064 581
Po zmianach 20 203 981 388 672 820 028 13 073 795 5 921 487
Wykonanie 20 136 940 387 528 817 870 13 035 389 5 896 152
753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Według ustawy 19 75 319 836 53 019 190 19 568 401 2 721 386 10 859
Po zmianach 75 320 148 53 019 190 19 605 690 2 684 374 10 894
Wykonanie 74 792 927 53 007 078 19 450 802 2 326 417 8 631
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Według ustawy 20 13 021 474 1 943 504 426 167 10 241 866 368 156 41 781
Po zmianach 13 590 867 2 092 010 403 867 10 474 819 501 118 119 054
Wykonanie 13 560 580 2 090 503 403 827 10 470 748 491 621 103 882
755 Wymiar sprawiedliwości Według ustawy 21 10 363 189 41 137 342 145 9 501 474 446 235 32 198
Po zmianach 10 534 879 41 137 332 836 9 626 663 503 605 30 638
Wykonanie 10 471 134 41 137 327 538 9 585 244 499 738 17 476
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Według ustawy 22
Po zmianach 6 546 6 546
Wykonanie 6 142 6 142
757 Obsługa długu publicznego Według ustawy 23 42 704 902 100 42 704 802
Po zmianach 42 704 902 100 42 704 802
Wykonanie 42 460 110 7 42 460 103
758 Różne rozliczenia Według ustawy 24 89 093 721 57 497 676 11 040 4 141 669 1 832 623 18 179 927 7 430 786
Po zmianach 74 071 854 51 563 231 1 003 458 441 426 925 18 179 927 3 442 327
Wykonanie 71 164 945 51 224 521 43 169 784 324 939 18 129 224 1 316 434
801 Oświata i wychowanie Według ustawy 25 1 714 209 41 164 25 393 1 524 083 42 410 81 159
Po zmianach 2 403 313 566 247 23 591 1 590 069 108 630 114 776
Wykonanie 2 352 797 561 740 22 520 1 568 208 103 587 96 742
803 Szkolnictwo wyższe Według ustawy 26 12 092 844 11 412 729 125 692 30 720 406 738 116 965
Po zmianach 13 274 522 12 463 358 114 543 28 132 407 787 260 702
Wykonanie 13 203 391 12 462 309 112 440 25 808 372 779 230 055
851 Ochrona zdrowia Według ustawy 27 6 832 552 3 500 571 12 066 2 374 547 876 004 69 364
Po zmianach 7 670 677 3 773 247 15 727 2 841 495 948 212 91 995
Wykonanie 7 534 138 3 765 209 15 616 2 784 569 886 478 82 267
852 Pomoc społeczna Według ustawy 28 12 887 934 12 825 438 10 356 45 092 626 6 422
Po zmianach 14 607 441 14 501 758 15 351 48 047 27 928 14 357
Wykonanie 14 250 935 14 148 831 14 351 47 956 26 539 13 258
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Według ustawy 29 3 417 132 888 255 2 231 634 185 478 6 647 105 118
Po zmianach 3 654 173 1 058 953 2 232 069 220 416 35 305 107 431
Wykonanie 3 612 243 1 042 125 2 223 502 215 931 31 665 99 020
854 Edukacyjna opieka wychowawcza Według ustawy 30 101 491 17 393 1 864 79 995 2 223 16
Po zmianach 647 854 552 381 12 084 79 333 4 040 16
Wykonanie 589 597 494 718 12 064 78 787 4 014 15
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Według ustawy 31 333 200 973 488 270 341 20 201 41 197
Po zmianach 478 911 7 884 761 344 446 72 167 53 652
Wykonanie 472 153 7 780 744 341 614 69 665 52 349
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Według ustawy 32 1 660 314 1 219 326 5 776 221 003 203 044 11 165
Po zmianach 1 679 726 1 221 649 4 920 219 709 212 619 20 828
Wykonanie 1 632 782 1 214 359 4 866 217 449 179 152 16 956
925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Według ustawy 33 97 135 93 084 37 766 3 248
Po zmianach 97 263 93 096 17 79 882 3 189
Wykonanie 96 565 93 028 15 79 832 2 610
926 Kultura fizyczna Według ustawy 34 258 478 170 189 21 662 30 754 35 873
Po zmianach 263 664 172 572 22 239 19 737 49 116
Wykonanie 260 535 170 400 21 988 19 039 49 109

Pobierz dane (csv) · Dokument źródłowy

Jednostka: tys. zł

Dział Nazwa Wyliczenie Pozycja Razem Dotacje i subwencje Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki bieżące jednostek budżetowych Wydatki majątkowe Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa Środki własne Unii Europejskiej Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
OGÓŁEM Według ustawy 1 328 765 688 156 466 500 23 334 413 61 210 714 14 870 779 42 995 900 16 146 218 13 741 164
Po zmianach 328 765 688 156 547 578 23 388 320 60 319 087 15 628 468 42 995 900 16 146 218 13 740 117
Wykonanie 318 001 861 155 355 640 22 996 346 57 228 265 13 569 536 42 108 819 15 942 482 10 800 773
10 Rolnictwo i łowiectwo Według ustawy 2 6 043 905 2 730 278 1 215 601 205 285 243 2 425 964
Po zmianach 10 669 665 3 868 721 1 730 1 077 679 495 098 5 226 438
Wykonanie 10 438 071 3 827 463 1 718 1 027 915 404 187 5 176 789
20 Leśnictwo Według ustawy 3 9 679 4 561 6 1 273 150 3 689
Po zmianach 11 664 6 252 6 2 337 124 2 945
Wykonanie 11 513 6 139 5 2 328 100 2 941
50 Rybołówstwo i rybactwo Według ustawy 4 121 860 6 539 988 36 368 728 77 237
Po zmianach 241 465 6 541 1 036 35 715 3 105 195 068
Wykonanie 236 599 4 580 1 014 35 316 3 057 192 632
100 Górnictwo i kopalnictwo Według ustawy 5 530 039 529 809 10 220
Po zmianach 555 295 555 065 10 220
Wykonanie 551 851 551 625 6 220
150 Przetwórstwo przemysłowe Według ustawy 6 991 824 142 214 2 754 100 702 61 141 685 013
Po zmianach 1 174 227 146 221 357 119 868 67 640 840 141
Wykonanie 1 043 089 124 572 335 114 147 49 764 754 271
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę Według ustawy 7
Po zmianach 1 379 1 167 211
Wykonanie 1 379 1 167 211
500 Handel Według ustawy 8 764 644 511 717 6 523 75 255 11 036 160 113
Po zmianach 679 358 473 543 5 983 76 591 11 182 112 059
Wykonanie 650 360 455 927 5 978 75 817 8 829 103 809
550 Hotele i restauracje Według ustawy 9 21 800 21 800
Po zmianach 21 800 21 800
Wykonanie 20 607 20 607
600 Transport i łączność Według ustawy 10 8 007 473 2 589 380 11 914 3 166 182 1 974 860 265 137
Po zmianach 10 145 873 2 958 653 14 589 3 271 416 2 698 250 1 202 964
Wykonanie 9 669 092 2 921 945 13 038 3 122 062 2 461 574 1 150 472
630 Turystyka Według ustawy 11 44 502 41 327 23 3 152
Po zmianach 44 958 41 709 23 3 160 66
Wykonanie 44 866 41 642 23 3 135 66
700 Gospodarka mieszkaniowa Według ustawy 12 2 357 374 2 339 919 29 15 866 1 560
Po zmianach 2 577 800 2 513 505 3 61 322 2 970
Wykonanie 2 571 151 2 508 196 3 60 129 2 823
710 Działalno ść usługowa Według ustawy 13 644 974 244 642 2 068 307 846 2 610 87 808
Po zmianach 1 179 867 262 209 2 022 547 218 282 169 86 248
Wykonanie 1 135 420 257 989 2 014 534 323 262 874 78 220
720 Informatyka Według ustawy 14 191 226 264 184 789 6 173
Po zmianach 198 321 32 293 188 014 3 810 6 173
Wykonanie 187 450 28 277 183 558 3 272 314
730 Nauka Według ustawy 15 4 937 066 4 096 785 15 592 123 430 344 269 356 990
Po zmianach 5 086 347 4 069 801 18 493 163 132 344 314 490 607
Wykonanie 4 849 533 3 925 968 17 381 160 894 314 749 430 541
750 Administracja publiczna Według ustawy 16 12 025 600 446 224 371 624 9 915 958 395 980 895 814
Po zmianach 12 896 192 603 683 362 552 10 586 706 429 847 913 404
Wykonanie 12 378 672 596 628 351 431 10 321 030 373 759 735 823
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i Ochrona prawa oraz sądownictwa Według ustawy 17 2 018 060 15 402 108 715 1 767 801 125 995 147
Po zmianach 2 025 593 15 654 108 227 1 777 671 123 997 44
Wykonanie 1 938 680 14 731 105 120 1 717 854 100 943 32
752 Obrona narodowa Według ustawy 18 21 332 088 418 183 948 185 13 002 950 6 962 770
Po zmianach 21 339 387 421 934 920 591 13 133 603 6 863 260
Wykonanie 20 085 935 419 124 855 829 12 858 874 5 952 109
753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Według ustawy 19 76 993 013 55 229 019 18 843 168 2 911 540 9 286
Po zmianach 76 904 646 55 122 200 18 832 698 2 922 151 27 596
Wykonanie 75 958 919 55 118 603 18 543 848 2 270 372 26 096
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Według ustawy 20 12 650 689 1 920 465 447 009 9 917 740 290 756 74 719
Po zmianach 13 150 859 1 988 720 421 423 10 177 132 444 829 118 755
Wykonanie 13 079 598 1 985 393 421 318 10 161 530 430 826 80 532
755 Wymiar sprawiedliwości Według ustawy 21 10 161 967 41 137 356 441 9 233 960 507 911 22 518
Po zmianach 10 218 154 41 137 325 936 9 276 250 550 100 24 731
Wykonanie 10 133 484 41 137 320 482 9 213 321 548 333 10 211
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Według ustawy 22
Po zmianach 4 898 4 898
Wykonanie 4 898 4 898
757 Obsługa długu publicznego Według ustawy 23 42 996 000 100 42 995 900
Po zmianach 42 996 000 100 42 995 900
Wykonanie 42 108 822 3 42 108 819
758 Różne rozliczenia Według ustawy 24 86 425 225 55 333 983 11 040 5 082 260 1 664 292 16 146 218 8 187 432
Po zmianach 73 117 998 51 132 881 782 1 573 623 587 918 16 146 218 3 676 576
Wykonanie 68 418 786 50 684 444 42 158 577 314 062 15 942 482 1 319 179
801 Oświata i wychowanie Według ustawy 25 1 692 192 42 576 26 725 1 504 323 31 792 86 776
Po zmianach 1 900 214 109 765 25 821 1 532 977 120 075 111 576
Wykonanie 1 846 816 106 236 25 685 1 516 713 105 478 92 705
803 Szkolnictwo wyższe Według ustawy 26 11 889 621 11 110 048 150 642 28 549 450 974 149 408
Po zmianach 12 501 092 11 442 281 159 250 29 283 450 188 420 091
Wykonanie 12 402 048 11 425 746 158 621 27 786 404 301 385 594
851 Ochrona zdrowia Według ustawy 27 6 909 803 3 314 095 12 023 2 431 564 1 075 297 76 824
Po zmianach 7 510 835 3 522 418 15 901 2 759 519 1 129 977 83 021
Wykonanie 7 241 984 3 505 890 15 261 2 679 877 966 490 74 466
852 Pomoc społeczna Według ustawy 28 12 949 021 12 869 720 14 702 42 187 19 567 2 845
Po zmianach 14 232 965 14 105 618 15 256 44 935 58 217 8 940
Wykonanie 13 926 821 13 808 735 13 987 42 543 53 187 8 369
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Według ustawy 29 3 124 902 866 979 1 973 562 185 833 5 250 93 278
Po zmianach 3 509 640 1 044 621 2 115 908 226 527 27 224 95 359
Wykonanie 3 479 898 1 038 594 2 104 187 221 167 25 075 90 875
854 Edukacyjna opieka wychowawcza Według ustawy 30 102 160 18 914 1 772 78 668 2 655 151
Po zmianach 577 018 468 420 12 214 77 008 19 225 151
Wykonanie 509 031 401 272 12 205 76 304 19 123 126
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Według ustawy 31 375 952 1 045 485 266 408 51 565 56 449
Po zmianach 504 972 7 661 840 345 064 87 963 63 444
Wykonanie 480 339 7 203 825 342 494 71 285 58 532
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Według ustawy 32 1 813 121 1 273 871 4 598 216 449 299 422 18 781
Po zmianach 1 857 366 1 255 442 4 175 226 788 317 534 53 427
Wykonanie 1 716 955 1 219 924 3 979 224 519 217 388 51 145
925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Według ustawy 33 101 853 93 204 21 5 725 7 898
Po zmianach 102 162 93 244 26 125 810 7 956
Wykonanie 97 219 93 198 16 87 725 3 194
926 Kultura fizyczna Według ustawy 34 538 055 212 664 22 315 8 131 294 945
Po zmianach 827 675 241 781 22 175 82 954 480 766
Wykonanie 781 975 236 035 21 719 75 372 448 849

Pobierz dane (csv) · Dokument źródłowy

Jednostka: tys. zł

Dział Nazwa Wyliczenie Pozycja Razem Dotacje i subwencje Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki bieżące jednostek budżetowych Wydatki majątkowe Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa Środki własne Unii Europejskiej Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
OGÓŁEM Według ustawy 1 313 344 394 147 235 556 22 209 730 59 181 624 15 598 555 38 434 500 15 656 425 15 028 004
Po zmianach 313 344 394 149 183 167 21 951 927 56 988 589 16 747 935 38 434 497 15 256 425 14 781 854
Wykonanie 302 681 609 148 461 276 21 877 277 55 339 371 14 915 141 35 956 194 14 731 109 11 401 241
10 Rolnictwo i łowiectwo Według ustawy 2 6 704 729 2 526 794 1 125 598 434 310 620 3 267 756
Po zmianach 11 086 014 3 501 071 2 218 1 031 314 547 675 6 003 735
Wykonanie 10 826 950 3 426 217 2 181 988 820 461 185 5 948 547
20 Leśnictwo Według ustawy 3 9 083 4 460 5 1 242 183 3 193
Po zmianach 10 948 4 884 5 2 607 183 3 268
Wykonanie 10 600 4 596 5 2 579 183 3 236
50 Rybołówstwo i rybactwo Według ustawy 4 180 988 5 859 902 36 039 683 137 505
Po zmianach 256 134 5 887 996 39 069 1 149 209 032
Wykonanie 246 978 4 214 983 38 701 1 129 201 951
100 Górnictwo i kopalnictwo Według ustawy 5 539 064 538 843 21 200
Po zmianach 544 996 544 776 20 200
Wykonanie 542 088 541 882 7 200
150 Przetwórstwo przemysłowe Według ustawy 6 679 967 148 562 1 727 94 082 30 165 405 431
Po zmianach 1 086 055 199 375 1 707 103 111 36 114 745 748
Wykonanie 977 399 168 652 1 686 97 645 25 091 684 323
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę Według ustawy 7
Po zmianach 903 163 740
Wykonanie 863 163 700
500 Handel Według ustawy 8 720 895 434 027 6 514 74 846 10 720 194 788
Po zmianach 956 273 565 369 6 520 74 725 10 860 298 799
Wykonanie 948 301 564 219 6 508 74 295 9 887 293 392
550 Hotele i restauracje Według ustawy 9 21 000 21 000
Po zmianach 21 000 21 000
Wykonanie 20 205 20 205
600 Transport i łączność Według ustawy 10 7 251 442 2 204 072 11 459 2 819 616 1 955 889 260 406
Po zmianach 9 913 101 2 692 487 12 706 3 065 680 3 624 832 517 396
Wykonanie 9 275 513 2 640 327 12 469 2 794 079 3 352 305 476 333
630 Turystyka Według ustawy 11 43 188 39 900 23 3 265
Po zmianach 43 288 39 900 23 3 200 100 65
Wykonanie 43 033 39 720 23 3 157 100 33
700 Gospodarka mieszkaniowa Według ustawy 12 1 988 306 1 970 070 29 15 187 3 020
Po zmianach 2 387 334 2 281 679 2 71 461 34 191
Wykonanie 2 380 055 2 276 025 2 70 338 33 689
710 Działalność usługowa Według ustawy 13 614 241 239 066 2 227 290 832 2 858 79 258
Po zmianach 956 199 248 146 2 407 449 983 187 353 68 310
Wykonanie 922 691 245 663 2 394 443 205 182 700 48 730
720 Informatyka Według ustawy 14 184 951 248 183 167 43 1 493
Po zmianach 189 448 23 268 184 911 2 754 1 493
Wykonanie 187 814 250 183 538 2 698 1 328
730 Nauka Według ustawy 15 4 510 906 3 004 244 3 692 1 004 778 240 774 257 418
Po zmianach 4 875 164 3 575 709 7 645 443 278 241 278 607 253
Wykonanie 4 757 039 3 547 659 7 593 441 185 232 227 528 374
750 Administracja publiczna Według ustawy 16 12 177 736 533 750 446 330 9 708 892 589 830 898 934
Po zmianach 12 981 510 632 383 361 962 10 328 751 640 627 1 017 786
Wykonanie 12 540 619 625 682 357 680 10 117 242 581 890 858 125
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i Ochrona prawa oraz sądownictwa Według ustawy 17 2 067 331 70 224 104 845 1 774 370 117 867 25
Po zmianach 2 183 408 141 606 108 369 1 814 678 118 520 235
Wykonanie 2 073 311 137 517 106 970 1 725 340 103 269 214
752 Obrona narodowa Według ustawy 18 20 163 748 248 085 907 900 12 527 643 6 480 120
Po zmianach 20 060 474 402 152 912 745 12 321 265 6 424 312
Wykonanie 19 171 994 398 342 912 637 12 123 064 5 737 951
753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Według ustawy 19 72 293 864 52 299 129 17 866 858 2 115 798 12 079
Po zmianach 72 412 290 52 678 129 17 703 274 1 989 485 41 402
Wykonanie 72 351 615 52 676 493 17 651 606 1 988 335 35 180
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Według ustawy 20 12 649 119 1 948 920 417 028 9 832 598 393 246 57 327
Po zmianach 12 979 957 1 932 169 417 017 9 830 756 588 274 211 741
Wykonanie 12 928 135 1 929 964 416 998 9 824 953 579 452 176 768
755 Wymiar sprawiedliwości Według ustawy 21 9 934 912 40 310 339 932 9 037 389 509 271 8 010
Po zmianach 9 959 181 40 310 313 558 9 048 122 542 039 15 152
Wykonanie 9 916 027 40 310 312 891 9 006 401 541 525 14 899
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Według ustawy 22 247 364 247 364
Po zmianach 317 055 7 759 309 296
Wykonanie 315 897 7 759 308 138
757 Obsługa długu publicznego Według ustawy 23 38 434 500 38 434 500
Po zmianach 38 434 500 3 38 434 497
Wykonanie 35 956 196 3 35 956 194
758 Różne rozliczenia Według ustawy 24 83 365 876 52 067 467 11 030 4 321 294 2 491 899 15 656 425 8 817 761
Po zmianach 69 528 153 48 548 576 721 856 189 875 089 15 256 425 3 991 152
Wykonanie 64 752 374 48 307 359 32 150 157 318 901 14 731 109 1 244 817
801 Oświata i wychowanie Według ustawy 25 1 530 335 41 540 25 535 1 386 183 22 428 54 649
Po zmianach 1 753 932 71 006 23 571 1 417 903 144 928 96 525
Wykonanie 1 697 175 65 954 23 328 1 406 155 120 650 81 089
803 Szkolnictwo wyższe Według ustawy 26 11 773 400 10 963 554 139 934 26 094 483 262 160 556
Po zmianach 12 068 463 10 971 090 137 069 27 018 485 626 447 661
Wykonanie 12 009 224 10 971 057 136 769 26 797 484 504 390 098
851 Ochrona zdrowia Według ustawy 27 6 543 006 3 267 254 12 319 2 235 444 955 211 72 778
Po zmianach 7 578 083 3 812 792 14 384 2 509 484 1 090 278 151 145
Wykonanie 7 492 358 3 809 425 14 203 2 479 939 1 055 136 133 654
852 Pomoc społeczna Według ustawy 28 12 574 336 12 511 382 15 685 43 473 385 3 411
Po zmianach 13 652 793 13 563 975 18 551 45 515 18 021 6 731
Wykonanie 13 514 719 13 432 865 14 798 43 686 17 247 6 123
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Według ustawy 29 3 009 161 861 563 1 863 907 180 617 3 250 99 824
Po zmianach 3 105 871 908 343 1 866 001 212 159 20 275 99 094
Wykonanie 3 079 125 903 492 1 855 206 210 937 18 581 90 909
854 Edukacyjna opieka wychowawcza Według ustawy 30 91 633 18 026 1 708 71 264 486 149
Po zmianach 613 560 525 743 12 186 71 581 3 903 147
Wykonanie 502 875 415 825 12 168 71 068 3 674 141
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Według ustawy 31 469 055 862 474 273 348 28 862 165 509
Po zmianach 598 551 12 655 703 340 605 55 564 189 025
Wykonanie 540 868 12 606 692 336 576 54 494 136 500
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Według ustawy 32 1 482 880 1 001 253 4 297 197 822 206 166 73 342
Po zmianach 1 540 434 1 027 601 3 697 206 849 212 741 89 546
Wykonanie 1 493 687 1 021 301 3 672 202 217 192 044 74 454
925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Według ustawy 33 101 695 17 886 2 416 72 292 620 8 481
Po zmianach 186 986 19 108 3 605 133 188 20 270 10 815
Wykonanie 181 919 19 040 3 548 132 040 20 087 7 203
926 Kultura fizyczna Według ustawy 34 985 683 207 454 21 560 8 051 748 618
Po zmianach 1 062 338 207 303 19 997 56 202 778 837
Wykonanie 1 023 962 206 742 19 979 48 580 748 661

Pobierz dane (csv) · Dokument źródłowy

Jednostka: tys. zł

Dział Nazwa Wyliczenie Pozycja Razem Dotacje i subwencje Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki bieżące jednostek budżetowych Wydatki majątkowe Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa Środki własne Unii Europejskiej Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
OGÓŁEM Według ustawy 1 301 220 817 143 721 768 20 665 025 55 922 579 16 080 031 34 868 515 14 095 082 15 867 817
Po zmianach 301 220 817 146 301 830 20 976 343 54 489 419 16 325 108 34 868 445 14 345 504 13 914 168
Wykonanie 294 893 878 145 244 609 20 891 826 53 906 897 15 438 700 34 142 991 14 345 410 10 923 445
10 Rolnictwo i łowiectwo Według ustawy 2 5 745 969 2 339 551 1 168 621 028 277 472 12 988 2 493 762
Po zmianach 10 466 021 3 297 569 1 600 836 825 633 168 12 457 5 684 401
Wykonanie 10 279 154 3 243 440 1 594 811 312 556 589 12 363 5 653 855
20 Leśnictwo Według ustawy 3 8 622 4 779 1 053 40 2 750
Po zmianach 9 547 5 704 2 1 051 40 2 750
Wykonanie 8 172 5 520 2 1 051 40 1 559
50 Rybołówstwo i rybactwo Według ustawy 4 98 107 3 610 805 36 039 352 57 301
Po zmianach 156 828 4 413 1 107 37 528 1 163 112 616
Wykonanie 152 361 4 004 1 048 36 816 1 137 109 355
100 Górnictwo i kopalnictwo Według ustawy 5 412 159 411 938 21 200
Po zmianach 876 807 476 582 25 200 400 000
Wykonanie 875 902 475 690 13 200 400 000
150 Przetwórstwo przemysłowe Według ustawy 6 597 338 156 817 399 52 085 24 479 363 558
Po zmianach 939 095 234 896 544 65 348 31 902 606 405
Wykonanie 825 821 175 861 544 64 908 20 793 563 715
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę Według ustawy 7
Po zmianach 598 75 524
Wykonanie 598 75 523
500 Handel Według ustawy 8 830 108 427 894 3 218 73 232 12 998 312 766
Po zmianach 1 084 548 431 873 3 986 73 616 12 986 562 087
Wykonanie 1 072 183 427 390 3 986 73 076 10 976 556 755
550 Hotele i restauracje Według ustawy 9 21 000 21 000
Po zmianach 21 000 21 000
Wykonanie 20 906 20 906
600 Transport i łączność Według ustawy 10 7 832 560 2 037 520 10 081 2 740 362 2 013 217 1 031 380
Po zmianach 10 116 979 2 638 213 9 672 3 001 485 3 356 615 1 110 994
Wykonanie 9 081 902 2 569 475 9 493 2 883 982 2 987 357 631 594
630 Turystyka Według ustawy 11 42 979 39 475 23 3 481
Po zmianach 43 021 39 305 25 3 649 42
Wykonanie 42 983 39 282 24 3 635 42
700 Gospodarka mieszkaniowa Według ustawy 12 1 365 464 1 329 853 29 15 349 20 025 208
Po zmianach 1 613 116 1 505 129 2 70 356 37 421 208
Wykonanie 1 442 672 1 337 011 2 69 593 36 065
710 Działalność usługowa Według ustawy 13 836 524 231 844 2 199 287 468 258 332 56 681
Po zmianach 915 409 247 144 2 023 397 262 214 426 54 553
Wykonanie 880 512 244 957 2 014 391 323 210 176 32 041
720 Informatyka Według ustawy 14 189 011 209 184 929 863 3 010
Po zmianach 197 950 613 266 184 993 6 735 5 344
Wykonanie 196 750 606 265 184 632 6 180 5 067
730 Nauka Według ustawy 15 4 202 184 2 440 640 2 889 1 277 339 300 589 180 727
Po zmianach 4 269 747 2 446 206 4 328 1 270 334 300 589 248 290
Wykonanie 4 200 345 2 424 789 4 328 1 261 889 297 932 211 408
750 Administracja publiczna Według ustawy 16 11 175 476 433 499 355 862 8 976 903 510 118 899 094
Po zmianach 11 916 180 562 530 331 563 9 359 246 602 095 1 060 747
Wykonanie 11 544 560 551 331 324 332 9 233 507 558 275 877 116
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i Ochrona prawa oraz sądownictwa Według ustawy 17 1 957 279 67 519 23 319 1 765 154 101 158 129
Po zmianach 2 214 005 311 595 103 871 1 689 333 109 077 129
Wykonanie 2 111 600 269 542 102 819 1 640 583 98 655
752 Obrona narodowa Według ustawy 18 18 817 248 239 953 745 020 12 225 431 5 606 844
Po zmianach 18 832 815 239 828 828 209 12 157 750 5 607 028
Wykonanie 18 549 069 239 323 828 149 12 041 297 5 440 301
753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Według ustawy 19 72 160 474 53 423 311 16 831 931 1 900 590 4 642
Po zmianach 72 256 731 53 501 520 16 972 265 1 759 084 23 862
Wykonanie 71 786 818 53 099 748 16 907 841 1 757 870 21 358
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Według ustawy 20 12 237 154 1 819 086 393 383 9 496 873 480 291 47 521
Po zmianach 12 959 149 2 038 000 426 046 9 621 333 679 492 194 277
Wykonanie 12 921 632 2 027 884 426 028 9 617 598 674 584 175 538
755 Wymiar sprawiedliwości Według ustawy 21 9 691 498 28 931 305 333 8 841 561 502 955 12 718
Po zmianach 9 715 298 28 931 291 808 8 812 788 556 500 25 271
Wykonanie 9 701 567 28 931 291 425 8 803 177 554 214 23 820
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Według ustawy 22 240 000 240 000
Po zmianach 282 012 8 081 9 273 922
Wykonanie 281 022 8 081 9 272 932
757 Obsługa długu publicznego Według ustawy 23 34 868 515 34 868 515
Po zmianach 34 868 515 70 34 868 445
Wykonanie 34 143 019 28 34 142 991
758 Różne rozliczenia Według ustawy 24 81 014 700 50 137 877 11 030 2 751 020 4 213 304 14 082 094 9 819 375
Po zmianach 65 328 856 47 166 149 100 210 537 354 989 14 333 047 3 264 034
Wykonanie 63 169 394 47 163 539 89 155 128 306 446 14 333 047 1 211 145
801 Oświata i wychowanie Według ustawy 25 1 442 925 33 869 24 717 1 324 559 16 479 43 301
Po zmianach 1 670 281 102 280 23 015 1 339 278 136 456 69 252
Wykonanie 1 621 432 100 829 22 881 1 330 635 105 890 61 197
803 Szkolnictwo wyższe Według ustawy 26 11 537 412 10 850 138 120 250 33 832 410 764 122 428
Po zmianach 11 760 470 10 859 804 121 357 23 690 410 731 344 888
Wykonanie 11 722 438 10 859 710 121 274 23 426 407 564 310 464
851 Ochrona zdrowia Według ustawy 27 6 256 725 3 045 786 11 539 2 224 101 879 411 95 888
Po zmianach 6 941 117 3 355 065 14 346 2 396 784 1 024 840 150 082
Wykonanie 6 864 327 3 348 335 14 269 2 355 108 1 013 617 132 997
852 Pomoc społeczna Według ustawy 28 12 256 007 12 179 942 16 103 56 217 543 3 202
Po zmianach 14 266 686 14 136 773 20 203 61 829 34 820 13 061
Wykonanie 14 157 365 14 031 099 19 826 60 151 33 738 12 551
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Według ustawy 29 2 880 054 848 857 1 776 209 169 405 616 84 967
Po zmianach 2 964 623 918 975 1 781 814 170 201 1 337 92 295
Wykonanie 2 936 233 911 206 1 771 573 169 581 1 333 82 541
854 Edukacyjna opieka wychowawcza Według ustawy 30 89 051 14 935 1 634 72 299 183
Po zmianach 605 323 520 125 12 115 69 896 3 114 74
Wykonanie 522 496 438 281 12 070 69 363 2 710 72
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Według ustawy 31 428 154 702 473 271 243 17 847 137 889
Po zmianach 487 151 11 539 464 277 630 26 557 170 960
Wykonanie 459 631 10 923 460 275 541 22 855 149 852
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Według ustawy 32 1 396 537 934 390 3 151 197 080 175 824 86 092
Po zmianach 1 492 279 970 481 3 586 205 702 183 481 129 029
Wykonanie 1 448 147 966 264 3 528 203 899 157 189 117 266
925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Według ustawy 33 105 956 18 222 2 130 71 859 675 13 070
Po zmianach 108 249 18 301 2 457 73 163 1 906 12 422
Wykonanie 98 448 18 225 2 456 72 591 1 639 3 537
926 Kultura fizyczna i sport Według ustawy 34 483 627 199 830 21 900 11 887 250 010
Po zmianach 1 840 413 203 129 19 534 44 538 1 573 213
Wykonanie 1 774 419 202 350 19 486 42 062 1 510 520

Pobierz dane (csv) · Dokument źródłowy

Jednostka: tys. zł

Dział Nazwa Wyliczenie Pozycja Razem Dotacje i subwencje Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki bieżące jednostek budżetowych Wydatki majątkowe Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa Środki własne Unii Europejskiej Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
OGÓŁEM Według ustawy 1 300 097 811 132 449 556 20 057 689 53 712 833 13 945 933 30 640 856 12 384 234 36 906 710
Po zmianach 300 097 811 134 251 691 20 160 769 51 551 277 14 770 474 32 240 855 13 418 845 33 703 899
Wykonanie 298 028 478 133 949 755 20 114 431 51 232 616 14 654 107 32 227 760 13 417 873 32 431 937
10 Rolnictwo i łowiectwo Według ustawy 2 11 770 194 1 707 499 1 202 612 705 128 875 10 426 9 309 487
Po zmianach 16 073 269 2 807 627 1 480 826 692 301 363 14 924 12 121 183
Wykonanie 15 985 656 2 782 631 1 470 809 970 291 521 13 952 12 086 112
20 Leśnictwo Według ustawy 3 23 192 5 305 1 205 24 16 658
Po zmianach 13 901 5 873 4 1 205 24 6 795
Wykonanie 12 391 5 719 4 1 204 24 5 441
50 Rybołówstwo i rybactwo Według ustawy 4 120 512 3 500 793 33 430 352 82 437
Po zmianach 209 114 3 520 908 37 363 4 155 163 167
Wykonanie 207 956 3 392 905 37 009 4 154 162 496
100 Górnictwo i kopalnictwo Według ustawy 5 426 158 424 938 10 210 1 000
Po zmianach 453 622 452 400 12 210 1 000
Wykonanie 449 168 447 946 12 210 1 000
150 Przetwórstwo przemysłowe Według ustawy 6 1 487 246 175 618 466 176 009 35 871 1 099 282
Po zmianach 2 560 268 156 538 488 252 686 82 843 2 067 712
Wykonanie 2 463 008 144 175 452 251 672 74 048 1 992 661
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę a b 7 272 100 120 51
Wykonanie 263 100 120 42
500 Handel Według ustawy 8 868 701 356 845 3 459 74 181 6 749 427 467
Po zmianach 2 537 019 584 842 1 091 76 788 6 712 1 867 585
Wykonanie 2 531 357 582 062 1 083 75 965 5 953 1 866 293
550 Hotele i restauracje Według ustawy 9 22 000 22 000
Po zmianach 22 000 22 000
Wykonanie 21 706 21 706
600 Transport i łączność Według ustawy 10 11 402 149 2 456 185 9 622 1 976 607 2 908 711 4 051 024
Po zmianach 13 294 251 2 856 231 9 471 2 117 231 4 243 147 4 068 170
Wykonanie 13 211 951 2 840 489 9 358 2 101 329 4 224 004 4 036 771
630 Turystyka Według ustawy 11 40 412 36 891 18 3 503
Po zmianach 42 017 38 137 28 3 686 167
Wykonanie 41 410 37 733 28 3 649
700 Gospodarka mieszkaniowa Według ustawy 12 1 369 447 1 172 622 39 13 563 180 967 2 256
Po zmianach 1 306 278 1 148 595 12 94 626 61 190 1 856
Wykonanie 1 293 044 1 138 419 2 93 511 61 111
710 Działalność usługowa Według ustawy 13 687 679 235 944 2 612 297 977 81 707 69 439
Po zmianach 751 043 258 949 2 050 322 371 122 717 44 956
Wykonanie 743 643 256 793 1 996 320 527 121 192 43 135
720 Informatyka Według ustawy 14 200 530 240 189 284 1 876 9 130
Po zmianach 239 012 1 453 296 200 058 14 609 22 596
Wykonanie 236 034 528 295 199 582 13 752 21 878
730 Nauka Według ustawy 15 4 107 610 2 259 004 2 211 1 173 625 351 799 320 971
Po zmianach 4 577 944 2 437 914 2 887 1 082 642 263 196 791 305
Wykonanie 4 380 973 2 424 648 2 887 1 080 836 263 136 609 466
750 Administracja publiczna Według ustawy 16 10 532 035 435 543 337 921 8 506 322 299 095 953 154
Po zmianach 11 074 615 543 925 329 309 8 728 319 337 946 1 135 117
Wykonanie 10 743 733 527 176 324 822 8 636 356 294 243 961 136
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i Ochrona prawa oraz sądownictwa Według ustawy 17 1 893 831 62 406 23 231 1 705 862 100 626 1 706
Po zmianach 1 954 858 122 105 23 917 1 703 096 105 507 233
Wykonanie 1 925 986 120 228 23 245 1 678 226 104 054 233
752 Obrona narodowa Według ustawy 18 18 081 558 273 683 871 527 12 108 216 4 828 132
Po zmianach 16 808 706 216 354 881 108 11 057 065 4 654 179
Wykonanie 16 800 903 215 859 881 102 11 051 059 4 652 883
753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Według ustawy 19 64 004 808 46 257 245 16 066 034 1 677 008 4 521
Po zmianach 64 065 318 46 258 126 16 187 086 1 615 838 3 963 305
Wykonanie 64 013 858 46 258 083 16 160 316 1 591 648 3 727 84
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Według ustawy 20 13 082 554 1 822 803 379 828 9 616 246 1 163 404 100 273
Po zmianach 13 548 179 1 844 010 387 162 9 856 198 1 339 459 121 350
Wykonanie 13 527 239 1 843 461 380 870 9 845 453 1 336 452 121 003
755 Wymiar sprawiedliwości Według ustawy 21 9 258 012 17 852 303 323 8 471 125 421 565 44 147
Po zmianach 9 360 584 17 852 277 093 8 475 866 444 156 145 618
Wykonanie 9 338 293 17 836 276 763 8 468 845 443 803 131 046
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Według ustawy 22 300 054 237 400 62 654
Po zmianach 323 018 8 213 3 242 675 62 654 9 472
Wykonanie 322 647 8 208 3 242 318 62 646 9 472
757 Obsługa długu publicznego Według ustawy 23 30 640 856 30 640 856
Po zmianach 32 240 856 1 32 240 855
Wykonanie 32 227 760 32 227 760
758 Różne rozliczenia Według ustawy 24 85 743 074 49 592 332 12 575 2 473 749 1 886 207 12 373 808 19 404 403
Po zmianach 67 803 155 45 281 952 45 209 276 331 453 13 403 921 8 576 508
Wykonanie 67 252 885 45 281 832 25 157 662 327 978 13 403 920 8 081 468
801 Oświata i wychowanie Według ustawy 25 1 380 418 53 301 21 852 1 215 692 17 776 71 797
Po zmianach 1 747 271 117 471 23 319 1 293 002 30 669 282 810
Wykonanie 1 679 721 114 607 21 267 1 266 819 30 401 246 626
803 Szkolnictwo wyższe Według ustawy 26 11 150 880 10 326 134 156 486 25 757 377 563 264 940
Po zmianach 11 719 170 10 755 995 147 655 22 644 374 164 418 711
Wykonanie 11 655 511 10 755 949 147 471 22 310 372 140 357 641
851 Ochrona zdrowia Według ustawy 27 4 469 937 1 153 472 11 969 2 309 960 871 766 122 770
Po zmianach 6 853 831 3 223 044 12 948 2 391 283 1 051 585 174 971
Wykonanie 6 771 838 3 204 387 12 865 2 364 683 1 043 179 146 724
852 Pomoc społeczna Według ustawy 28 11 678 619 11 599 273 15 454 60 927 1 165 1 800
Po zmianach 12 614 165 12 471 180 23 319 79 887 35 543 4 237
Wykonanie 12 500 048 12 359 981 22 834 79 129 34 049 4 055
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Według ustawy 29 2 765 674 858 643 1 808 571 12 114 60 86 286
Po zmianach 3 510 736 928 433 1 811 175 18 843 164 752 121
Wykonanie 3 487 323 921 806 1 807 214 17 588 157 740 559
854 Edukacyjna opieka wychowawcza Według ustawy 30 244 924 10 601 1 822 221 767 1 851 8 883
Po zmianach 779 416 481 472 12 459 220 262 2 294 62 929
Wykonanie 729 091 435 886 12 383 219 720 2 287 58 816
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Według ustawy 31 556 375 618 421 215 170 15 916 324 250
Po zmianach 841 311 4 515 595 269 188 32 464 534 549
Wykonanie 785 989 4 486 585 267 357 30 673 482 887
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Według ustawy 32 1 436 223 919 208 3 275 197 768 192 311 123 661
Po zmianach 1 666 231 976 245 3 291 205 399 155 996 325 300
Wykonanie 1 592 791 968 347 3 235 204 428 154 645 262 137
925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Według ustawy 33 102 929 505 2 773 88 313 849 10 489
Po zmianach 98 502 8 693 2 503 82 318 862 4 125
Wykonanie 97 765 8 351 2 502 82 303 858 3 752
926 Kultura fizyczna i sport Według ustawy 34 249 220 209 586 19 955 17 138 2 541
Po zmianach 1 007 879 217 927 19 055 64 558 706 339
Wykonanie 996 536 216 934 18 438 61 248 699 916

Pobierz dane (csv) · Dokument źródłowy

Jednostka: tys. zł

Dział Nazwa Wyliczenie Pozycja Razem Dotacje i subwencje Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki bieżące jednostek budżetowych Wydatki majątkowe Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa Środki własne Unii Europejskiej Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
OGÓŁEM Według ustawy 1 308 982 737 132 789 563 22 237 506 51 842 372 16 941 586 27 809 610 12 091 766 45 270 334
Po zmianach 308 982 737 133 448 978 22 116 886 51 414 640 18 729 854 27 709 539 12 224 884 43 337 955
Wykonanie 273 985 890 130 781 787 21 172 332 48 366 044 14 409 268 25 116 723 12 224 019 21 915 717
Niewygasające wydatki 3 907 588 6 594 139 679 510 382 3 250 934
10 Rolnictwo i łowiectwo Według ustawy 2 16 455 071 1 672 724 1 361 549 991 117 481 11 643 14 101 871
Po zmianach 18 341 569 2 942 764 1 448 914 473 379 018 11 643 14 092 224
Wykonanie 16 547 810 2 834 069 1 393 850 520 364 706 10 778 12 486 344
Niewygasające wydatki 1 230 802 174 1 230 628
20 Leśnictwo Według ustawy 3 37 167 28 317 1 170 7 680
Po zmianach 42 058 33 077 2 1 233 67 7 680
Wykonanie 33 940 32 651 2 1 220 67
Niewygasające wydatki 2 121 2 121
50 Rybołówstwo i rybactwo Według ustawy 4 171 198 870 34 447 7 707 128 174
Po zmianach 172 642 3 400 929 33 053 7 087 128 174
Wykonanie 139 776 3 264 917 32 363 2 221 101 011
Niewygasające wydatki 25 868 25 868
100 Górnictwo i kopalnictwo Według ustawy 5 448 713 446 000 13 200 2 500
Po zmianach 458 546 455 833 13 200 2 500
Wykonanie 447 803 445 101 11 200 2 491
Niewygasające wydatki
150 Przetwórstwo przemysłowe Według ustawy 6 3 077 532 220 194 437 173 041 66 900 2 616 960
Po zmianach 1 795 114 245 977 433 184 761 115 890 1 248 053
Wykonanie 1 112 686 192 430 427 169 134 79 236 671 459
Niewygasające wydatki 292 115 116 291 999
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczną , gaz i wodę Według ustawy 7
Po zmianach 434 50 384
Wykonanie 434 50 384
Niewygasające wydatki
500 Handel Według ustawy 8 1 649 402 341 334 6 831 97 727 8 133 1 195 377
Po zmianach 1 659 586 465 230 6 890 92 450 8 890 1 086 127
Wykonanie 1 321 253 404 776 6 739 90 879 8 675 810 183
Niewygasające wydatki 165 351 165 351
550 Hotele i restauracje Według ustawy 9 22 000 22 000
Po zmianach 22 000 22 000
Wykonanie 21 755 21 755
Niewygasające wydatki
600 Transport i łączność Według ustawy 10 12 674 393 2 530 595 9 355 2 818 630 4 611 277 2 704 536
Po zmianach 17 659 240 2 777 158 9 504 3 069 416 5 826 884 5 976 278
Wykonanie 15 814 169 2 756 932 9 120 2 827 808 4 837 447 5 382 861
Niewygasające wydatki 454 048 6 323 358 678 89 046
630 Turystyka Według ustawy 11 44 544 40 898 40 3 606
Po zmianach 47 238 42 486 18 3 243 1 491
Wykonanie 46 600 42 331 18 3 065 1 186
Niewygasające wydatki 299 299
700 Gospodarka mieszkaniowa Według ustawy 12 1 444 022 1 326 896 39 15 452 100 070 1 565
Po zmianach 1 676 072 1 341 616 39 128 926 203 695 1 795
Wykonanie 1 541 074 1 236 697 2 126 823 177 406 146
Niewygasające wydatki 84 84
710 Działalność usługowa Według ustawy 13 704 448 238 542 2 646 291 352 67 244 104 664
Po zmianach 775 277 269 136 2 712 320 197 122 763 60 469
Wykonanie 692 321 261 614 2 663 307 237 105 546 15 261
Niewygasające wydatki 18 196 1 587 5 663 10 945
720 Informatyka Według ustawy 14 179 915 201 156 433 8 821 14 460
Po zmianach 230 645 1 406 205 190 107 21 127 17 799
Wykonanie 203 772 103 203 180 376 12 786 10 303
Niewygasające wydatki 5 611 5 611
730 Nauka Według ustawy 15 4 102 206 2 353 022 1 190 1 210 932 355 425 181 637
Po zmianach 4 144 430 2 458 114 1 575 1 105 456 355 425 223 861
Wykonanie 3 760 246 2 261 728 1 529 1 055 628 343 227 98 134
Niewygasające wydatki 101 862 101 862
750 Administracja publiczna Według ustawy 16 10 426 110 414 899 326 577 8 006 952 514 148 1 163 534
Po zmianach 10 923 406 507 489 278 795 8 632 993 495 390 1 008 739
Wykonanie 10 017 254 500 448 270 042 8 228 192 387 870 630 702
Niewygasające wydatki 143 557 8 2 418 16 718 124 413
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i Ochrona prawa oraz sądownictwa Według ustawy 17 1 866 359 70 806 22 276 1 632 191 139 816 1 270
Po zmianach 1 875 903 74 924 22 026 1 640 397 137 108 1 448
Wykonanie 1 767 779 72 761 21 194 1 578 799 94 848 177
Niewygasające wydatki 19 535 19 535
752 Obrona narodowa Według ustawy 18 16 565 388 101 912 848 285 10 889 125 4 726 066
Po zmianach 17 062 405 101 374 887 041 10 816 976 5 257 015
Wykonanie 13 812 158 91 850 878 299 9 736 542 3 105 467
Niewygasające wydatki
753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Według ustawy 19 64 320 411 48 275 831 15 039 412 999 105 6 063
Po zmianach 64 478 399 48 437 831 14 999 354 1 023 719 17 495
Wykonanie 64 031 019 48 146 742 14 879 401 1 003 763 1 113
Niewygasające wydatki 18 920 6 750 12 170
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Według ustawy 20 13 015 688 1 662 315 431 476 9 603 828 1 238 766 79 303
Po zmianach 13 238 704 1 683 368 404 248 9 688 279 1 373 448 89 361
Wykonanie 12 468 784 1 683 033 388 441 9 347 402 990 625 59 281
Niewygasające wydatki 48 243 14 822 29 620 3 801
755 Wymiar sprawiedliwości Według ustawy 21 9 363 288 628 316 986 8 110 388 883 059 52 227
Po zmianach 9 372 969 628 280 782 8 072 850 952 596 66 113
Wykonanie 9 081 903 628 276 791 7 882 141 892 051 30 293
Niewygasające wydatki 8 285 223 3 433 4 629
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Według ustawy 22 315 177 299 257 15 920
Po zmianach 361 892 6 019 5 339 232 15 920 717
Wykonanie 340 169 6 019 5 323 241 10 190 716
Niewygasające wydatki 3 023 1 718 1 305
757 Obsługa długu publicznego Według ustawy 23 27 809 610 27 809 610
Po zmianach 27 709 610 71 27 709 539
Wykonanie 25 116 751 28 25 116 723
Niewygasające wydatki
758 Różne rozliczenia Według ustawy 24 85 274 239 46 845 339 16 712 2 641 692 2 471 410 12 080 123 21 218 963
Po zmianach 72 315 349 41 317 209 3 854 432 660 548 571 12 213 241 17 799 813
Wykonanie 54 397 140 40 757 803 45 138 168 428 452 12 213 241 859 430
Niewygasające wydatki 933 875 933 875
801 Oświata i wychowanie Według ustawy 25 1 610 397 114 564 19 955 1 038 985 67 675 369 218
Po zmianach 2 383 324 483 503 20 742 1 224 292 114 719 540 068
Wykonanie 2 187 501 382 032 20 607 1 202 708 113 024 469 129
Niewygasające wydatki 12 534 12 534
803 Szkolnictwo wyższe Według ustawy 26 10 744 700 9 998 492 206 619 28 955 425 903 84 731
Po zmianach 11 198 520 10 416 611 184 173 21 971 471 515 104 250
Wykonanie 11 031 864 10 345 094 183 807 21 741 443 423 37 799
Niewygasające wydatki 59 144 3 480 55 664
851 Ochrona zdrowia Według ustawy 27 4 633 589 1 146 334 7 770 2 521 363 851 377 106 745
Po zmianach 7 067 730 2 748 234 12 084 2 689 020 1 507 086 111 306
Wykonanie 6 465 530 2 655 136 11 662 2 486 074 1 273 382 39 277
Niewygasające wydatki 226 633 1 569 103 183 59 606 62 274
852 Pomoc społeczna Według ustawy 28 12 649 422 12 575 712 11 333 56 135 1 486 4 756
Po zmianach 13 766 691 13 536 235 21 537 84 124 117 677 7 118
Wykonanie 12 948 552 12 737 332 20 814 80 195 108 956 1 254
Niewygasające wydatki 9 657 4 901 4 756
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Według ustawy 29 6 691 761 1 091 770 4 942 168 11 303 436 646 084
Po zmianach 6 289 806 1 163 049 4 942 547 12 948 1 461 169 801
Wykonanie 5 340 295 1 108 927 4 163 143 10 696 1 453 56 075
Niewygasające wydatki 33 167 33 167
854 Edukacyjna opieka wychowawcza Według ustawy 30 245 403 17 898 1 729 194 110 9 845 21 821
Po zmianach 946 902 690 191 12 616 204 512 13 766 25 817
Wykonanie 845 902 598 336 12 599 203 994 13 623 17 350
Niewygasające wydatki 60 60
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Według ustawy 31 555 264 253 294 140 833 18 590 395 294
Po zmianach 686 797 1 150 352 163 636 66 344 455 314
Wykonanie 286 487 932 345 157 538 60 736 66 936
Niewygasające wydatki 73 029 2 654 70 375
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Według ustawy 32 1 430 998 1 025 879 3 325 178 422 158 432 64 940
Po zmianach 1 572 604 985 912 3 222 194 601 284 762 104 107
Wykonanie 1 466 300 964 852 3 172 191 645 244 994 61 637
Niewygasające wydatki 20 413 20 413
925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Według ustawy 33 109 556 455 2 816 97 555 4 206 4 524
Po zmianach 115 428 513 2 825 100 040 4 238 7 812
Wykonanie 114 499 508 2 823 99 917 4 141 7 110
Niewygasające wydatki 611 611
926 Kultura fizyczna i sport Według ustawy 34 344 766 225 954 16 790 39 192 62 830
Po zmianach 591 446 236 491 16 916 28 804 307 399 1 837
Wykonanie 582 365 235 854 16 117 28 004 301 111 1 278
Niewygasające wydatki 549 549

Pobierz dane (csv) · Dokument źródłowy

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Dowiedz się więcej