Finanse publiczne

Wydatki budżetu państwa według części

Jednostka: tys. zł

Część Dział Rozdział Nazwa Wyliczenie Pozycja Razem Dotacje i subwencje Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki bieżące jednostek budżetowych Wydatki majątkowe Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa Środki własne Unii Europejskiej Współfinansowanie projektów z udziałem Unii Europejskiej
1 KANCELARIA PREZYDENTA RP Według ustawy 1 167 614 30 000 1 050 128 464 8 100
Po zmianach 167 614 30 000 565 128 850 8 199
Wykonanie 166 309 30 000 552 127 793 7 964
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i Ochrona prawa oraz sądownictwa Według ustawy 2 137 614 1 050 128 464 8 100
Po zmianach 137 614 565 128 850 8 199
Wykonanie 136 309 552 127 793 7 964
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Według ustawy 3 107 894 345 99 749 7 800
Po zmianach 119 324 160 111 265 7 899
Wykonanie 118 508 155 110 662 7 691
75103 Biuro Bezpieczeństwa Narodowego Według ustawy 4 15 050 100 14 650 300
Po zmianach 11 939 30 11 609 300
Wykonanie 11 527 26 11 228 273
75106 Odznaczenia państwowe Według ustawy 5 12 270 12 270
Po zmianach 4 900 4 900
Wykonanie 4 885 4 885
75195 Pozostała działalność Według ustawy 6 2 400 605 1 795
Po zmianach 1 451 375 1 076
Wykonanie 1 390 372 1 018
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Według ustawy 7 30 000 30 000
Po zmianach 30 000 30 000
Wykonanie 30 000 30 000
92123 Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa Według ustawy 8 30 000 30 000
Po zmianach 30 000 30 000
Wykonanie 30 000 30 000
2 KANCELARIA SEJMU Według ustawy 1 407 759 85 674 294 547 27 538
Po zmianach 407 759 85 683 294 538 27 538
Wykonanie 382 348 84 381 280 849 17 118
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i Ochrona prawa oraz sądownictwa Według ustawy 2 407 759 85 674 294 547 27 538
Po zmianach 407 759 85 683 294 538 27 538
Wykonanie 382 348 84 381 280 849 17 118
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Według ustawy 3 407 759 85 674 294 547 27 538
Po zmianach 407 759 85 683 294 538 27 538
Wykonanie 382 348 84 381 280 849 17 118
3 KANCELARIA SENATU Według ustawy 1 94 288 19 153 70 265 4 870
Po zmianach 94 288 19 153 70 265 4 870
Wykonanie 82 376 18 402 62 157 1 816
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i Ochrona prawa oraz sądownictwa Według ustawy 2 94 288 19 153 70 265 4 870
Po zmianach 94 288 19 153 70 265 4 870
Wykonanie 82 376 18 402 62 157 1 816
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Według ustawy 3 94 288 19 153 70 265 4 870
Po zmianach 94 288 19 153 70 265 4 870
Wykonanie 82 376 18 402 62 157 1 816
4 SĄD NAJWYŻSZY Według ustawy 1 96 984 21 451 72 506 3 027
Po zmianach 96 984 21 201 71 370 4 413
Wykonanie 91 797 18 541 68 934 4 322
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i Ochrona prawa oraz sądownictwa Według ustawy 2 76 109 576 72 506 3 027
Po zmianach 76 109 326 71 370 4 413
Wykonanie 73 529 273 68 934 4 322
75102 Naczelne organy sądownictwa Według ustawy 3 76 109 576 72 506 3 027
Po zmianach 76 109 326 71 370 4 413
Wykonanie 73 529 273 68 934 4 322
753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Według ustawy 4 20 875 20 875
Po zmianach 20 875 20 875
Wykonanie 18 268 18 268
75312 Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne Według ustawy 5 20 875 20 875
Po zmianach 20 875 20 875
Wykonanie 18 268 18 268
5 NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY Według ustawy 1 409 956 29 683 361 103 19 155 15
Po zmianach 410 075 29 722 361 064 19 155 134
Wykonanie 393 173 28 742 347 803 16 514 114
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i Ochrona prawa oraz sądownictwa Według ustawy 2 380 543 270 361 103 19 155 15
Po zmianach 380 662 309 361 064 19 155 134
Wykonanie 364 707 276 347 803 16 514 114
75102 Naczelne organy sądownictwa Według ustawy 3 380 543 270 361 103 19 155 15
Po zmianach 380 662 309 361 064 19 155 134
Wykonanie 364 707 276 347 803 16 514 114
753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Według ustawy 4 29 413 29 413
Po zmianach 29 413 29 413
Wykonanie 28 466 28 466
75312 Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne Według ustawy 5 29 413 29 413
Po zmianach 29 413 29 413
Wykonanie 28 466 28 466
6 TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY Według ustawy 1 29 350 5 209 23 441 700
Po zmianach 29 350 5 218 23 332 800
Wykonanie 28 468 5 020 22 648 800
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i Ochrona prawa oraz sądownictwa Według ustawy 2 24 170 29 23 441 700
Po zmianach 24 170 38 23 332 800
Wykonanie 23 483 36 22 648 800
75102 Naczelne organy sądownictwa Według ustawy 3 24 170 29 23 441 700
Po zmianach 24 170 38 23 332 800
Wykonanie 23 483 36 22 648 800
753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Według ustawy 4 5 180 5 180
Po zmianach 5 180 5 180
Wykonanie 4 984 4 984
75312 Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne Według ustawy 5 5 180 5 180
Po zmianach 5 180 5 180
Wykonanie 4 984 4 984
7 NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI Według ustawy 1 259 885 318 250 400 9 167
Po zmianach 259 885 372 250 101 9 412
Wykonanie 259 768 372 249 984 9 412
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i Ochrona prawa oraz sądownictwa Według ustawy 2 259 885 318 250 400 9 167
Po zmianach 259 885 372 250 101 9 412
Wykonanie 259 768 372 249 984 9 412
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Według ustawy 3 259 885 318 250 400 9 167
Po zmianach 259 885 372 250 101 9 412
Wykonanie 259 768 372 249 984 9 412
8 RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH Według ustawy 1 39 171 36 37 353 1 782
Po zmianach 39 171 36 37 453 1 682
Wykonanie 38 151 25 36 818 1 308
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i Ochrona prawa oraz sądownictwa Według ustawy 2 39 171 36 37 353 1 782
Po zmianach 39 171 36 37 453 1 682
Wykonanie 38 151 25 36 818 1 308
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Według ustawy 3 39 171 36 37 353 1 782
Po zmianach 39 171 36 37 453 1 682
Wykonanie 38 151 25 36 818 1 308
9 KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI Według ustawy 1 21 686 110 20 858 718
Po zmianach 21 686 62 21 017 607
Wykonanie 21 303 57 20 644 602
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i Ochrona prawa oraz sądownictwa Według ustawy 2 21 686 110 20 858 718
Po zmianach 21 686 62 21 017 607
Wykonanie 21 303 57 20 644 602
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Według ustawy 3 21 686 110 20 858 718
Po zmianach 21 686 62 21 017 607
Wykonanie 21 303 57 20 644 602
10 GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Według ustawy 1 15 225 10 14 655 560
Po zmianach 15 225 17 14 748 460
Wykonanie 15 018 16 14 565 437
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i Ochrona prawa oraz sądownictwa Według ustawy 2 15 225 10 14 655 560
Po zmianach 15 225 17 14 748 460
Wykonanie 15 018 16 14 565 437
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Według ustawy 3 15 225 10 14 655 560
Po zmianach 15 225 17 14 748 460
Wykonanie 15 018 16 14 565 437
11 KRAJOWE BIURO WYBORCZE Według ustawy 1 49 009 6 532 79 41 818 580
Po zmianach 453 311 371 214 1 146 76 666 4 286
Wykonanie 380 180 306 227 967 69 414 3 571
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i Ochrona prawa oraz sądownictwa Według ustawy 2 49 009 6 532 79 41 818 580
Po zmianach 453 311 371 214 1 146 76 666 4 286
Wykonanie 380 180 306 227 967 69 414 3 571
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Według ustawy 3 49 009 6 532 79 41 818 580
Po zmianach 49 009 6 532 97 41 800 580
Wykonanie 45 226 6 491 74 38 211 450
75108 Wybory do Sejmu i Senatu Według ustawy 4
Po zmianach 2 549 1 878 30 635 6
Wykonanie 2 118 1 678 12 422 6
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Według ustawy 5
Po zmianach 306 504 289 618 569 13 567 2 750
Wykonanie 238 425 225 362 448 10 445 2 169
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego Według ustawy 6
Po zmianach 95 250 73 186 450 20 664 950
Wykonanie 94 411 72 697 432 20 336 946
12 PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY Według ustawy 1 285 688 1 928 272 188 11 501 71
Po zmianach 285 688 1 856 272 260 11 501 71
Wykonanie 280 005 1 791 270 083 8 113 19
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i Ochrona prawa oraz sądownictwa Według ustawy 2 285 688 1 928 272 188 11 501 71
Po zmianach 285 688 1 856 272 260 11 501 71
Wykonanie 280 005 1 791 270 083 8 113 19
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Według ustawy 3 281 369 1 343 268 454 11 501 71
Po zmianach 281 176 1 354 268 249 11 501 71
Wykonanie 275 660 1 314 266 216 8 113 19
75195 Pozostała działalność Według ustawy 4 4 319 585 3 734
Po zmianach 4 513 502 4 010
Wykonanie 4 345 477 3 868
13 INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ - KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU Według ustawy 1 246 701 450 6 479 222 955 16 817
Po zmianach 247 351 450 6 319 223 103 17 480
Wykonanie 244 083 416 5 500 220 698 17 469
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i Ochrona prawa oraz sądownictwa Według ustawy 2 241 519 450 1 297 222 955 16 817
Po zmianach 242 169 450 1 137 223 103 17 480
Wykonanie 239 671 416 1 088 220 698 17 469
75101 Urzędy naczelnych organów wadzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Według ustawy 3 107 955 450 651 92 043 14 811
Po zmianach 104 160 450 619 88 319 14 772
Wykonanie 102 900 416 610 87 107 14 767
75112 Jednoski podległe Instytutowi Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Według ustawy 4 133 564 646 130 912 2 006
Po zmianach 138 009 518 134 784 2 707
Wykonanie 136 771 478 133 591 2 702
753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Według ustawy 5 5 182 5 182
Po zmianach 5 182 5 182
Wykonanie 4 412 4 412
75302 Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne Według ustawy 6 5 182 5 182
Po zmianach 5 182 5 182
Wykonanie 4 412 4 412
14 RZECZNIK PRAW DZIECKA Według ustawy 1 10 317 6 10 061 250
Po zmianach 10 317 6 10 061 250
Wykonanie 10 317 6 10 060 250
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i Ochrona prawa oraz sądownictwa Według ustawy 2 10 317 6 10 061 250
Po zmianach 10 317 6 10 061 250
Wykonanie 10 317 6 10 060 250
75101 Urzędy naczelnych organów wadzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Według ustawy 3 10 317 6 10 061 250
Po zmianach 10 317 6 10 061 250
Wykonanie 10 317 6 10 060 250
15 SĄDY POWSZECHNE Według ustawy 1 6 465 672 443 466 5 659 106 363 100
Po zmianach 6 465 672 426 781 5 650 318 388 573
Wykonanie 6 390 997 413 833 5 590 961 386 204
753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Według ustawy 2 245 013 245 013
Po zmianach 245 013 245 013
Wykonanie 232 704 232 704
75312 Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne Według ustawy 3 245 013 245 013
Po zmianach 245 013 245 013
Wykonanie 232 704 232 704
755 Wymiar sprawiedliwości Według ustawy 4 6 168 407 198 335 5 606 972 363 100
Po zmianach 6 168 407 181 657 5 598 177 388 573
Wykonanie 6 107 766 181 036 5 540 526 386 204
75502 Jednostki sądownictwa powszechnego Według ustawy 5 6 098 839 198 335 5 537 404 363 100
Po zmianach 6 100 420 181 657 5 530 190 388 573
Wykonanie 6 056 953 181 036 5 489 714 386 204
75595 Pozostała działalność Według ustawy 6 69 568 69 568
Po zmianach 67 987 67 987
Wykonanie 50 812 50 812
801 Oświata i wychowanie Według ustawy 7 52 252 118 52 134
Po zmianach 52 252 111 52 141
Wykonanie 50 527 93 50 434
80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione Według ustawy 8 52 252 118 52 134
Po zmianach 52 252 111 52 141
Wykonanie 50 527 93 50 434
1501 Ministerstwo Sprawiedliwości Według ustawy 1 181 710 7 850 117 394 56 466
Po zmianach 47 524 1 112 46 412
Wykonanie
753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Według ustawy 2 7 850 7 850
Po zmianach 1 112 1 112
Wykonanie
75312 Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne Według ustawy 3 7 850 7 850
Po zmianach 1 112 1 112
Wykonanie
755 Wymiar sprawiedliwości Według ustawy 4 173 574 117 108 56 466
Po zmianach 46 231 46 231
Wykonanie
75502 Jednostki sądownictwa powszechnego Według ustawy 5 173 574 117 108 56 466
Po zmianach 31 395 31 395
Wykonanie
75595 Pozostała działalność Według ustawy 6
Po zmianach 14 836 14 836
Wykonanie
801 Oświata i wychowanie Według ustawy 7 286 286
Po zmianach 181 181
Wykonanie
80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione Według ustawy 8 286 286
Po zmianach 181 181
Wykonanie
1502 Sąd Apelacyjny w Warszawie Według ustawy 1 718 676 43 332 621 971 53 373
Po zmianach 742 384 43 827 633 630 64 927
Wykonanie 741 303 43 495 632 939 64 870
753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Według ustawy 2 27 064 27 064
Po zmianach 28 327 28 327
Wykonanie 28 026 28 026
75312 Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne Według ustawy 3 27 064 27 064
Po zmianach 28 327 28 327
Wykonanie 28 026 28 026
755 Wymiar sprawiedliwości Według ustawy 4 688 272 16 265 618 634 53 373
Po zmianach 710 633 15 499 630 208 64 927
Wykonanie 709 911 15 468 629 574 64 870
75502 Jednostki sądownictwa powszechnego Według ustawy 5 679 949 16 265 610 311 53 373
Po zmianach 702 610 15 499 622 185 64 927
Wykonanie 702 084 15 468 621 747 64 870
75595 Pozostała działalność Według ustawy 6 8 323 8 323
Po zmianach 8 023 8 023
Wykonanie 7 827 7 827
801 Oświata i wychowanie Według ustawy 7 3 340 3 3 337
Po zmianach 3 423 1 3 422
Wykonanie 3 366 1 3 365
80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione Według ustawy 8 3 340 3 3 337
Po zmianach 3 423 1 3 422
Wykonanie 3 366 1 3 365
1503 Sąd Apelacyjny w Katowicach Według ustawy 1 739 927 54 586 665 628 19 713
Po zmianach 745 709 54 059 658 490 33 161
Wykonanie 740 696 51 550 656 009 33 137
753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Według ustawy 2 29 942 29 942
Po zmianach 30 934 30 934
Wykonanie 28 578 28 578
75312 Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne Według ustawy 3 29 942 29 942
Po zmianach 30 934 30 934
Wykonanie 28 578 28 578
755 Wymiar sprawiedliwości Według ustawy 4 703 623 24 631 659 279 19 713
Po zmianach 708 388 23 099 652 128 33 161
Wykonanie 706 028 22 951 649 940 33 137
75502 Jednostki sądownictwa powszechnego Według ustawy 5 694 168 24 631 649 824 19 713
Po zmianach 702 950 23 099 646 690 33 161
Wykonanie 700 701 22 951 644 614 33 137
75595 Pozostała działalność Według ustawy 6 9 455 9 455
Po zmianach 5 438 5 438
Wykonanie 5 327 5 327
801 Oświata i wychowanie Według ustawy 7 6 362 13 6 349
Po zmianach 6 388 26 6 362
Wykonanie 6 090 21 6 069
80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione Według ustawy 8 6 362 13 6 349
Po zmianach 6 388 26 6 362
Wykonanie 6 090 21 6 069
1504 Sąd Apelacyjny w Gdańsku Według ustawy 1 827 545 57 436 687 676 82 433
Po zmianach 809 896 56 800 707 039 46 057
Wykonanie 807 170 54 594 706 536 46 040
753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Według ustawy 2 29 440 29 440
Po zmianach 30 414 30 414
Wykonanie 28 235 28 235
75312 Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne Według ustawy 3 29 440 29 440
Po zmianach 30 414 30 414
Wykonanie 28 235 28 235
755 Wymiar sprawiedliwości Według ustawy 4 791 243 27 982 680 828 82 433
Po zmianach 772 560 26 366 700 137 46 057
Wykonanie 772 058 26 339 699 679 46 040
75502 Jednostki sądownictwa powszechnego Według ustawy 5 780 584 27 982 670 169 82 433
Po zmianach 762 601 26 366 690 178 46 057
Wykonanie 762 355 26 339 689 976 46 040
75595 Pozostała działalność Według ustawy 6 10 659 10 659
Po zmianach 9 959 9 959
Wykonanie 9 703 9 703
801 Oświata i wychowanie Według ustawy 7 6 862 14 6 848
Po zmianach 6 922 20 6 901
Wykonanie 6 877 20 6 857
80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione Według ustawy 8 6 862 14 6 848
Po zmianach 6 922 20 6 901
Wykonanie 6 877 20 6 857
1505 Sąd Apelacyjny w Poznaniu Według ustawy 1 528 962 36 889 472 683 19 390
Po zmianach 566 911 32 585 482 451 51 875
Wykonanie 563 948 31 496 480 594 51 857
753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Według ustawy 2 19 655 19 655
Po zmianach 19 016 19 016
Wykonanie 18 013 18 013
75312 Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne Według ustawy 3 19 655 19 655
Po zmianach 19 016 19 016
Wykonanie 18 013 18 013
755 Wymiar sprawiedliwości Według ustawy 4 504 038 17 219 467 429 19 390
Po zmianach 542 593 13 558 477 160 51 875
Wykonanie 540 901 13 475 475 569 51 857
75502 Jednostki sądownictwa powszechnego Według ustawy 5 500 204 17 219 463 595 19 390
Po zmianach 538 959 13 558 473 526 51 875
Wykonanie 537 494 13 475 472 162 51 857
75595 Pozostała działalność Według ustawy 6 3 834 3 834
Po zmianach 3 634 3 634
Wykonanie 3 407 3 407
801 Oświata i wychowanie Według ustawy 7 5 269 15 5 254
Po zmianach 5 302 11 5 291
Wykonanie 5 034 8 5 026
80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione Według ustawy 8 5 269 15 5 254
Po zmianach 5 302 11 5 291
Wykonanie 5 034 8 5 026
1506 Sąd Apelacyjny w Krakowie Według ustawy 1 635 659 44 886 584 534 6 239
Po zmianach 666 406 43 678 591 751 30 976
Wykonanie 663 265 42 168 590 147 30 950
753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Według ustawy 2 23 639 23 639
Po zmianach 24 398 24 398
Wykonanie 22 919 22 919
75312 Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne Według ustawy 3 23 639 23 639
Po zmianach 24 398 24 398
Wykonanie 22 919 22 919
755 Wymiar sprawiedliwości Według ustawy 4 607 349 21 237 579 873 6 239
Po zmianach 637 425 19 271 587 177 30 976
Wykonanie 635 980 19 240 585 789 30 950
75502 Jednostki sądownictwa powszechnego Według ustawy 5 601 268 21 237 573 792 6 239
Po zmianach 633 991 19 271 583 743 30 976
Wykonanie 632 573 19 240 582 383 30 950
75595 Pozostała działalność Według ustawy 6 6 081 6 081
Po zmianach 3 434 3 434
Wykonanie 3 407 3 407
801 Oświata i wychowanie Według ustawy 7 4 671 10 4 661
Po zmianach 4 583 9 4 574
Wykonanie 4 367 9 4 358
80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione Według ustawy 8 4 671 10 4 661
Po zmianach 4 583 9 4 574
Wykonanie 4 367 9 4 358
1507 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Według ustawy 1 663 482 48 334 586 200 28 948
Po zmianach 685 681 46 582 600 126 38 973
Wykonanie 682 807 45 870 599 738 37 200
753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Według ustawy 2 27 325 27 325
Po zmianach 28 304 28 304
Wykonanie 27 601 27 601
75312 Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne Według ustawy 3 27 325 27 325
Po zmianach 28 304 28 304
Wykonanie 27 601 27 601
755 Wymiar sprawiedliwości Według ustawy 4 630 473 20 992 580 533 28 948
Po zmianach 651 672 18 268 594 432 38 973
Wykonanie 649 606 18 258 594 148 37 200
75502 Jednostki sądownictwa powszechnego Według ustawy 5 623 126 20 992 573 186 28 948
Po zmianach 646 925 18 268 589 685 38 973
Wykonanie 644 944 18 258 589 486 37 200
75595 Pozostała działalność Według ustawy 6 7 347 7 347
Po zmianach 4 747 4 747
Wykonanie 4 662 4 662
801 Oświata i wychowanie Według ustawy 7 5 684 17 5 667
Po zmianach 5 705 11 5 694
Wykonanie 5 600 11 5 590
80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione Według ustawy 8 5 684 17 5 667
Po zmianach 5 705 11 5 694
Wykonanie 5 600 11 5 590
1508 Sąd Apelacyjny w Łodzi Według ustawy 1 578 330 43 202 520 576 14 552
Po zmianach 600 929 42 259 526 630 32 040
Wykonanie 599 849 41 484 526 350 32 016
753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Według ustawy 2 22 792 22 792
Po zmianach 23 520 23 520
Wykonanie 22 757 22 757
75312 Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne Według ustawy 3 22 792 22 792
Po zmianach 23 520 23 520
Wykonanie 22 757 22 757
755 Wymiar sprawiedliwości Według ustawy 4 549 853 20 400 514 901 14 552
Po zmianach 571 743 18 734 520 968 32 040
Wykonanie 571 568 18 724 520 828 32 016
75502 Jednostki sądownictwa powszechnego Według ustawy 5 545 533 20 400 510 581 14 552
Po zmianach 567 639 18 734 516 865 32 040
Wykonanie 567 479 18 724 516 739 32 016
75595 Pozostała działalność Według ustawy 6 4 320 4 320
Po zmianach 4 103 4 103
Wykonanie 4 089 4 089
801 Oświata i wychowanie Według ustawy 7 5 685 10 5 675
Po zmianach 5 666 4 5 662
Wykonanie 5 525 3 5 522
80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione Według ustawy 8 5 685 10 5 675
Po zmianach 5 666 4 5 662
Wykonanie 5 525 3 5 522
1509 Sąd Apelacyjny w Rzeszowie Według ustawy 1 259 120 17 977 239 965 1 178
Po zmianach 272 727 17 955 244 807 9 964
Wykonanie 272 402 17 820 244 639 9 943
753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Według ustawy 2 9 733 9 733
Po zmianach 10 055 10 055
Wykonanie 9 931 9 931
75312 Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne Według ustawy 3 9 733 9 733
Po zmianach 10 055 10 055
Wykonanie 9 931 9 931
755 Wymiar sprawiedliwości Według ustawy 4 246 827 8 238 237 411 1 178
Po zmianach 260 139 7 894 242 280 9 964
Wykonanie 259 982 7 885 242 154 9 943
75502 Jednostki sądownictwa powszechnego Według ustawy 5 242 837 8 238 233 421 1 178
Po zmianach 257 613 7 894 239 754 9 964
Wykonanie 257 462 7 885 239 634 9 943
75595 Pozostała działalność Według ustawy 6 3 990 3 990
Po zmianach 2 526 2 526
Wykonanie 2 520 2 520
801 Oświata i wychowanie Według ustawy 7 2 560 6 2 554
Po zmianach 2 533 6 2 527
Wykonanie 2 488 3 2 485
80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione Według ustawy 8 2 560 6 2 554
Po zmianach 2 533 6 2 527
Wykonanie 2 488 3 2 485
1510 Sąd Apelacyjny w Białymstoku Według ustawy 1 395 475 28 828 352 452 14 195
Po zmianach 392 347 28 106 351 033 13 208
Wykonanie 387 208 26 816 347 230 13 162
753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Według ustawy 2 13 809 13 809
Po zmianach 14 266 14 266
Wykonanie 13 218 13 218
75312 Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne Według ustawy 3 13 809 13 809
Po zmianach 14 266 14 266
Wykonanie 13 218 13 218
755 Wymiar sprawiedliwości Według ustawy 4 377 457 15 007 348 255 14 195
Po zmianach 373 878 13 834 346 836 13 208
Wykonanie 369 993 13 594 343 237 13 162
75502 Jednostki sądownictwa powszechnego Według ustawy 5 372 525 15 007 343 323 14 195
Po zmianach 371 916 13 834 344 874 13 208
Wykonanie 368 645 13 594 341 890 13 162
75595 Pozostała działalność Według ustawy 6 4 932 4 932
Po zmianach 1 962 1 962
Wykonanie 1 348 1 348
801 Oświata i wychowanie Według ustawy 7 4 209 12 4 197
Po zmianach 4 203 6 4 197
Wykonanie 3 997 4 3 993
80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione Według ustawy 8 4 209 12 4 197
Po zmianach 4 203 6 4 197
Wykonanie 3 997 4 3 993
1511 Sąd Apelacyjny w Lublinie Według ustawy 1 554 058 33 406 466 535 54 117
Po zmianach 542 181 33 532 459 614 49 035
Wykonanie 540 614 32 803 459 092 48 719
753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Według ustawy 2 18 225 18 225
Po zmianach 18 839 18 839
Wykonanie 18 120 18 120
75312 Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne Według ustawy 3 18 225 18 225
Po zmianach 18 839 18 839
Wykonanie 18 120 18 120
755 Wymiar sprawiedliwości Według ustawy 4 531 389 15 170 462 102 54 117
Po zmianach 518 886 14 685 455 166 49 035
Wykonanie 518 199 14 677 454 803 48 719
75502 Jednostki sądownictwa powszechnego Według ustawy 5 524 914 15 170 455 627 54 117
Po zmianach 512 713 14 685 448 993 49 035
Wykonanie 512 278 14 677 448 883 48 719
75595 Pozostała działalność Według ustawy 6 6 475 6 475
Po zmianach 6 173 6 173
Wykonanie 5 920 5 920
801 Oświata i wychowanie Według ustawy 7 4 444 11 4 433
Po zmianach 4 457 9 4 448
Wykonanie 4 296 7 4 289
80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione Według ustawy 8 4 444 11 4 433
Po zmianach 4 457 9 4 448
Wykonanie 4 296 7 4 289
1512 Sąd Apelacyjny w Szczecinie Według ustawy 1 382 728 26 740 343 492 12 496
Po zmianach 392 978 26 286 348 335 18 357
Wykonanie 391 734 25 737 347 686 18 310
753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Według ustawy 2 15 539 15 539
Po zmianach 15 829 15 829
Wykonanie 15 305 15 305
75312 Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne Według ustawy 3 15 539 15 539
Po zmianach 15 829 15 829
Wykonanie 15 305 15 305
755 Wymiar sprawiedliwości Według ustawy 4 364 309 11 194 340 619 12 496
Po zmianach 374 260 10 450 345 453 18 357
Wykonanie 373 541 10 425 344 805 18 310
75502 Jednostki sądownictwa powszechnego Według ustawy 5 360 157 11 194 336 467 12 496
Po zmianach 371 108 10 450 342 301 18 357
Wykonanie 370 938 10 425 342 202 18 310
75595 Pozostała działalność Według ustawy 6 4 152 4 152
Po zmianach 3 152 3 152
Wykonanie 2 603 2 603
801 Oświata i wychowanie Według ustawy 7 2 880 7 2 873
Po zmianach 2 889 7 2 882
Wykonanie 2 889 7 2 881
80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione Według ustawy 8 7 2 873
Po zmianach 2 889 7 2 882
Wykonanie 2 889 7 2 881
52 KRAJOWA RADA SĄDOWNICTWA Według ustawy 1 11 895 2 200 9 435 260
Po zmianach 11 895 2 205 9 430 260
Wykonanie 11 562 2 205 9 100 257
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i Ochrona prawa oraz sądownictwa Według ustawy 2 11 895 2 200 9 435 260
Po zmianach 11 895 2 205 9 430 260
Wykonanie 11 562 2 205 9 100 257
75104 Krajowa Rada Sądownictwa Według ustawy 3 11 895 2 200 9 435 260
Po zmianach 11 895 2 205 9 430 260
Wykonanie 11 562 2 205 9 100 257
16 KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW Według ustawy 1 125 064 20 605 2 325 90 363 4 495 7 276
Po zmianach 133 995 21 289 2 488 100 434 831 8 952
Wykonanie 128 054 21 215 2 486 97 560 830 5 964
710 Działalność usługowa Według ustawy 2 3 202 3 202
Po zmianach 3 202 3 202
Wykonanie 3 202 3 202
71031 Centrum Badania Opinii Społecznej Według ustawy 3 3 202 3 202
Po zmianach 3 202 3 202
Wykonanie 3 202 3 202
750 Administracja publiczna Według ustawy 4 121 812 17 403 2 325 90 313 4 495 7 276
Po zmianach 130 743 18 087 2 488 100 384 831 8 952
Wykonanie 124 802 18 013 2 486 97 510 830 5 964
75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Według ustawy 5 97 988 150 88 346 4 495 4 997
Po zmianach 102 601 313 96 508 831 4 949
Wykonanie 99 412 311 94 413 830 3 858
75061 Ośrodek Studiów Wschodnich Według ustawy 6 9 123 9 123
Po zmianach 9 123 9 123
Wykonanie 9 080 9 080
75065 Krajowa Szkoła Administracji Publicznej Według ustawy 7 8 306 8 080 226
Po zmianach 8 331 8 080 251
Wykonanie 8 261 8 080 181
75068 Rada do Spraw Uchodźców Według ustawy 8 680 680
Po zmianach 569 569
Wykonanie 564 564
75074 Rada do Spraw Polaków na Wschodzie Według ustawy 9 120 120
Po zmianach 110 110
Wykonanie 104 104
75079 Pomoc zagraniczna Według ustawy 10
Po zmianach 22 22
Wykonanie 21 21
75095 Pozostała działalność Według ustawy 11 5 595 200 2 175 1 167 2 053
Po zmianach 9 987 884 2 175 3 175 3 753
Wykonanie 7 360 853 2 175 2 407 1 925
752 Obrona narodowa Według ustawy 12 50 50
Po zmianach 50 50
Wykonanie 50 50
75212 Pozostałe wydatki obronne Według ustawy 13 50 50
Po zmianach 50 50
Wykonanie 50 50
17 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Według ustawy 1 106 263 1 857 23 52 329 16 870 35 184
Po zmianach 108 547 1 857 62 53 203 20 910 32 515
Wykonanie 74 679 1 857 53 44 751 4 032 23 986
710 Działalność usługowa Według ustawy 2 52 742 15 28 309 1 301 23 117
Po zmianach 52 429 29 30 563 2 716 19 122
Wykonanie 43 189 24 27 548 2 481 13 137
71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Według ustawy 3 11 542 11 542
Po zmianach 11 498 11 498
Wykonanie 9 614 9 614
71021 Główny Urząd Geodezji i Kartografii Według ustawy 4 41 200 15 16 767 1 301 23 117
Po zmianach 40 616 29 18 749 2 716 19 122
Wykonanie 33 365 24 17 723 2 481 13 137
71079 Pomoc zagraniczna Według ustawy 5
Po zmianach 316 316
Wykonanie 210 210
750 Administracja publiczna Według ustawy 6 51 606 8 24 020 15 511 12 067
Po zmianach 54 203 33 22 640 18 136 13 393
Wykonanie 29 576 29 17 204 1 494 10 849
75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Według ustawy 7 51 606 8 24 020 15 511 12 067
Po zmianach 54 203 33 22 640 18 136 13 393
Wykonanie 29 576 29 17 204 1 494 10 849
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Według ustawy 8 1 915 1 857 58
Po zmianach 1 915 1 857 58
Wykonanie 1 914 1 857 58
75422 Krajowe Biuro Informacji i Poszukiwań Polskiego Czerwonego Krzyża Według ustawy 9 1 915 1 857 58
Po zmianach 1 915 1 857 58
Wykonanie 1 914 1 857 58
18 BUDOWNICTWO, LOKALNE PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO Według ustawy 1 1 409 715 1 356 657 214 52 844
Po zmianach 1 810 260 1 757 121 513 52 527 99
Wykonanie 1 612 066 1 564 322 413 47 232 99
700 Gospodarka mieszkaniowa Według ustawy 2 1 362 577 1 356 657 111 5 809
Po zmianach 1 763 108 1 757 121 311 5 676
Wykonanie 1 569 679 1 564 322 257 5 100
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Według ustawy 3 1 720 109 1 611
Po zmianach 1 720 289 1 431
Wykonanie 1 204 239 965
70015 Refundacja premii gwarancyjnych oraz premii za systematyczne oszczędzanie Według ustawy 4 460 000 460 000
Po zmianach 302 700 302 700
Wykonanie 302 674 302 674
70017 Wykup odsetek od kredytów mieszkaniowych Według ustawy 5 80 000 76 800 3 200
Po zmianach 52 200 48 958 3 242
Wykonanie 52 178 48 939 3 239
70020 Fundusz Termomodernizacji i Remontów Według ustawy 6 20 000 20 000
Po zmianach 330 000 330 000
Wykonanie 330 000 330 000
70022 Fundusz Dopłat Według ustawy 7 799 857 799 857
Po zmianach 1 074 957 1 074 957
Wykonanie 882 211 882 211
70078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Według ustawy 8
Po zmianach 531 506 25
Wykonanie 522 498 25
70095 Pozostała działalność Według ustawy 9 1 000 2 998
Po zmianach 1 000 22 978
Wykonanie 889 18 871
710 Działalność usługowa Według ustawy 10 18 598 3 18 595
Po zmianach 18 609 3 18 507 99
Wykonanie 18 152 2 18 051 99
71015 Nadzór budowlany Według ustawy 11 17 798 3 17 795
Po zmianach 18 175 3 18 073 99
Wykonanie 18 126 2 18 026 99
71095 Pozostała działalność Według ustawy 12 800 800
Po zmianach 434 434
Wykonanie 25 25
750 Administracja publiczna Według ustawy 13 28 537 100 28 437
Po zmianach 28 540 199 28 341
Wykonanie 24 233 155 24 078
75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Według ustawy 14 28 537 100 28 437
Po zmianach 28 540 199 28 341
Wykonanie 24 233 155 24 078
752 Obrona narodowa Według ustawy 15 3 3
Po zmianach 3 3
Wykonanie 3 3
75212 Pozostałe wydatki obronne Według ustawy 16 3 3
Po zmianach 3 3
Wykonanie 3 3
19 BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE Według ustawy 1 6 145 717 20 000 60 174 5 867 831 115 371 82 341
Po zmianach 6 394 818 74 544 59 969 6 027 331 142 460 90 513
Wykonanie 6 079 416 68 353 59 576 5 741 343 131 326 78 818
150 Przetwórstwo przemysłowe Według ustawy 2 278 500 271 500 7 000
Po zmianach 278 526 26 271 500 7 000
Wykonanie 52 806 26 52 781
15018 Rozliczenia związane z systemem dopłat do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych Według ustawy 3 5 000 5 000
Po zmianach 5 000 5 000
Wykonanie
15019 Wspieranie polskiego eksportu poprzez udzielanie przez Bank Gospodarstwa Krajowego kredytów eksportowych Według ustawy 4 7 000 7 000
Po zmianach 7 000 7 000
Wykonanie
15095 Pozostała działalność Według ustawy 5 266 500 266 500
Po zmianach 266 526 26 266 500
Wykonanie 52 806 26 52 781
550 Hotele i restauracje Według ustawy 6 20 000 20 000
Po zmianach 20 000 20 000
Wykonanie 13 809 13 809
55003 Bary mleczne Według ustawy 7 20 000 20 000
Po zmianach 20 000 20 000
Wykonanie 13 809 13 809
750 Administracja publiczna Według ustawy 8 5 846 601 60 174 5 595 715 108 371 82 341
Po zmianach 6 041 158 59 969 5 755 215 135 460 90 513
Wykonanie 5 957 935 59 576 5 688 214 131 326 78 818
75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Według ustawy 9 288 713 468 260 742 1 700 25 803
Po zmianach 295 847 751 263 005 3 237 28 854
Wykonanie 276 617 723 248 773 3 221 23 900
75008 Izby skarbowe Według ustawy 10 321 311 32 304 279 17 000
Po zmianach 334 859 263 314 275 20 038 283
Wykonanie 333 520 258 313 094 19 902 266
75009 Urzędy skarbowe Według ustawy 11 3 015 844 800 2 953 873 61 171
Po zmianach 3 123 655 2 368 3 059 520 61 558 210
Wykonanie 3 086 383 2 345 3 024 565 59 270 203
75010 Urzędy kontroli skarbowej Według ustawy 12 524 595 372 484 507 13 000 26 716
Po zmianach 531 477 889 491 017 13 196 26 375
Wykonanie 527 366 868 489 333 11 976 25 188
75013 Izby celne i urzędy celne Według ustawy 13 1 398 406 58 220 1 331 573 8 000 613
Po zmianach 1 431 559 55 483 1 354 065 21 373 639
Wykonanie 1 426 949 55 191 1 350 135 21 022 601
75046 Komisje egzaminacyjne Według ustawy 14 1 122 180 942
Po zmianach 949 102 847
Wykonanie 883 99 784
75079 Pomoc zagraniczna Według ustawy 15
Po zmianach 162 162
Wykonanie 149 149
75095 Pozostała działalność Według ustawy 16 296 610 102 259 799 7 500 29 209
Po zmianach 322 649 112 272 324 16 059 34 153
Wykonanie 306 068 93 261 380 15 935 28 660
752 Obrona narodowa Według ustawy 17 225 225
Po zmianach 225 225 216
Wykonanie 216
75212 Pozostałe wydatki obronne Według ustawy 18 225 225
Po zmianach 225 225
Wykonanie 216 216
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Według ustawy 19 40 40
Po zmianach 40 40
Wykonanie 13 13
75414 Obrona cywilna Według ustawy 20 40 40
Po zmianach 40 40
Wykonanie 13 13
758 Różne rozliczenia Według ustawy 21 351 351
Po zmianach 54 870 54 519 351
Wykonanie 54 637 54 519 119
75823 Partie polityczne Według ustawy 22 351 351
Po zmianach 54 855 54 519 336
Wykonanie 54 622 54 519 104
75824 Komitety wyborcze (wyborców) Według ustawy 23
Po zmianach 15 15
Wykonanie 15 15
20 GOSPODARKA Według ustawy 1 1 614 730 836 703 34 898 235 612 52 618 454 899
Po zmianach 2 104 344 970 798 36 888 271 441 59 829 765 388
Wykonanie 1 953 797 952 469 36 102 258 982 55 708 650 535
100 Górnictwo i kopalnictwo Według ustawy 2 510 759 510 751 8
Po zmianach 643 223 643 179 8 36
Wykonanie 638 853 638 818 36
10001 Górnictwo węgla kamiennego Według ustawy 3 427 484 427 484
Po zmianach 544 529 544 494 36
Wykonanie 540 899 540 864 36
10005 Produkcja soli Według ustawy 4 67 047 67 047
Po zmianach 82 888 82 888
Wykonanie 82 837 82 837
10095 Pozostała działalność Według ustawy 5 16 228 16 220 8
Po zmianach 15 805 15 797 8
Wykonanie 15 117 15 117
150 Przetwórstwo przemysłowe Według ustawy 6 644 793 118 226 72 121 45 718 408 728
Po zmianach 985 097 117 416 111 436 52 985 703 259
Wykonanie 860 454 106 187 107 335 50 175 596 756
15004 Zadania w zakresie bezpiecznego wykorzystania energii atomowej Według ustawy 7 13 905 12 975 930
Po zmianach 39 385 13 185 26 070 130
Wykonanie 38 681 13 185 25 496
15011 Rozwój przedsiębiorczości Według ustawy 8 3 415 2 355 1 060
Po zmianach 2 871 2 247 625
Wykonanie 2 297 1 761 535
15012 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Według ustawy 9 308 007 60 600 247 407
Po zmianach 553 756 63 788 489 968
Wykonanie 467 621 61 670 405 951
15014 Wsparcie finansowe inwestycji Według ustawy 10 83 084 38 296 44 788
Po zmianach 83 647 30 296 52 788
Wykonanie 72 244 22 135 50 108
15078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Według ustawy 11
Po zmianach 3 181 3 181
Wykonanie 3 102 3 102
15079 Pomoc zagraniczna Według ustawy 12
Po zmianach 610 610
Wykonanie 232 232
15080 Działalność badawczo-rozwojowa Według ustawy 13 30 000 30 000
Po zmianach 39 494 39 494
Wykonanie 38 582 38 582
15095 Pozostała działalność Według ustawy 14 206 382 4 000 41 061 161 321
Po zmianach 262 716 4 109 45 248 67 213 292
Wykonanie 237 695 4 101 42 722 67 190 805
500 Handel Według ustawy 15 162 469 120 296 200 16 830 100 25 043
Po zmianach 177 639 122 490 3 825 11 592 44 39 688
Wykonanie 167 934 119 846 3 809 10 968 41 33 270
50003 Agencja Rezerw Materiałowych Według ustawy 16 106 154 106 154
Po zmianach 106 154 106 154
Wykonanie 104 197 104 197
50005 Promocja eksportu Według ustawy 17 56 315 14 142 200 16 830 100 25 043
Po zmianach 70 960 15 811 3 825 11 592 44 39 688
Wykonanie 63 326 15 238 3 809 10 968 41 33 270
50079 Pomoc zagraniczna Według ustawy 18
Po zmianach 525 525
Wykonanie 411 411
750 Administracja publiczna Według ustawy 19 206 280 34 690 146 473 6 800 18 317
Po zmianach 207 864 190 33 055 148 189 6 800 19 630
Wykonanie 196 249 139 32 294 140 537 5 491 17 788
75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Według ustawy 20 129 090 290 105 708 5 000 18 092
Po zmianach 130 952 315 106 197 5 000 19 440
Wykonanie 122 402 256 100 738 3 733 17 674
75057 Placówki zagraniczne Według ustawy 21 77 190 34 400 40 765 1 800 225
Po zmianach 76 722 32 740 41 992 1 800 190
Wykonanie 73 708 32 037 39 799 1 758 114
75095 Pozostała działalność Według ustawy 22
Po zmianach 190 190
Wykonanie 139 139
752 Obrona narodowa Według ustawy 23 87 618 87 430 188
Po zmianach 87 618 87 430 188
Wykonanie 87 492 87 386 106
75212 Pozostałe wydatki obronne Według ustawy 24 188 188
Po zmianach 188 188
Wykonanie 106 106
75215 Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej Według ustawy 25 87 430 87 430
Po zmianach 87 430 87 430
Wykonanie 87 386 87 386
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Według ustawy 26 2 811 2 811
Po zmianach 2 904 93 2 811
Wykonanie 2 815 93 2 721
90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Według ustawy 27 2 811 2 811
Po zmianach 2 904 93 2 811
Wykonanie 2 815 93 2 721
21 GOSPODARKA MORSKA Według ustawy 1 393 689 112 654 5 269 233 096 29 005 13 665
Po zmianach 556 724 120 204 5 518 235 095 144 332 51 576
Wykonanie 544 090 120 204 5 417 231 222 136 808 50 439
600 Transport i łączność Według ustawy 2 231 836 5 159 195 301 18 178 13 198
Po zmianach 386 321 4 918 197 859 132 436 51 109
Wykonanie 379 355 4 910 196 295 128 068 50 082
60043 Urzędy morskie Według ustawy 3 181 774 1 968 151 530 15 078 13 198
Po zmianach 336 885 1 911 154 430 129 436 51 109
Wykonanie 330 048 1 903 152 871 125 192 50 082
60044 Ratownictwo morskie Według ustawy 4 33 672 3 191 27 581 2 900
Po zmianach 33 677 3 007 27 670 3 000
Wykonanie 33 553 3 007 27 669 2 876
60095 Pozostała działalność Według ustawy 5 16 390 16 190 200
Po zmianach 15 759 15 759
Wykonanie 15 754 15 754
750 Administracja publiczna Według ustawy 6 13 668 30 13 171 467
Po zmianach 13 668 525 12 623 53 467
Wykonanie 11 438 454 10 574 53 357
75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Według ustawy 7 12 778 30 12 281 467
Po zmianach 12 575 129 11 926 53 467
Wykonanie 10 524 91 10 022 53 357
75057 Placówki zagraniczne Według ustawy 8 890 890
Po zmianach 1 093 396 697
Wykonanie 914 362 552
752 Obrona narodowa Według ustawy 9 276 276
Po zmianach 276 261 16
Wykonanie 207 191 15
75212 Pozostałe wydatki obronne Według ustawy 10 276 276
Po zmianach 276 261 16
Wykonanie 207 191 15
755 Wymiar sprawiedliwości Według ustawy 11 1 808 45 1 763
Po zmianach 1 808 41 1 767
Wykonanie 1 602 18 1 584
75504 Izby morskie Według ustawy 12 1 808 45 1 763
Po zmianach 1 808 41 1 767
Wykonanie 1 602 18 1 584
803 Szkolnictwo wyższe Według ustawy 13 112 689 112 654 35
Po zmianach 121 239 120 204 35 1 000
Wykonanie 121 239 120 204 35 1 000
80306 Działalność dydaktyczna Według ustawy 14 100 789 100 754 35
Po zmianach 109 339 108 304 35 1 000
Wykonanie 109 339 108 304 35 1 000
80309 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów Według ustawy 15 11 900 11 900
Po zmianach 11 900 11 900
Wykonanie 11 900 11 900
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Według ustawy 16 33 412 22 585 10 827
Po zmianach 33 412 22 585 10 827
Wykonanie 30 249 22 578 7 671
90018 Ochrona brzegów morskich Według ustawy 17 33 412 22 585 10 827
Po zmianach 33 412 22 585 10 827
Wykonanie 30 249 22 578 7 671
22 GOSPODARKA WODNA Według ustawy 1 319 058 19 297 1 790 260 585 1 736 35 650
Po zmianach 939 016 25 875 2 335 416 022 367 025 127 759
Wykonanie 927 630 25 874 2 329 412 615 359 301 127 510
710 Działalność usługowa Według ustawy 2 291 757 19 297 1 790 234 124 896 35 650
Po zmianach 903 329 25 875 2 335 381 175 366 185 127 759
Wykonanie 892 999 25 874 2 329 378 098 359 188 127 510
71016 Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej Według ustawy 3 17 276 3 430 5 10 788 107 2 946
Po zmianach 82 103 2 760 4 21 400 17 095 40 845
Wykonanie 81 840 2 760 3 21 333 17 079 40 664
71018 Regionalne zarządy gospodarki wodnej Według ustawy 4 258 405 1 785 223 127 789 32 704
Po zmianach 450 450 2 332 259 890 101 315 86 914
Wykonanie 448 298 2 326 258 863 100 263 86 846
71019 Państwowa służba hydrologiczno-meteorologiczna Według ustawy 5 15 867 15 867
Po zmianach 15 867 15 867
Wykonanie 15 867 15 867
71078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Według ustawy 6
Po zmianach 354 709 7 248 99 685 247 776
Wykonanie 346 797 7 247 97 704 241 845
71095 Pozostała działalność Według ustawy 7 209 209
Po zmianach 200 200
Wykonanie 197 197
750 Administracja publiczna Według ustawy 8 24 931 24 931
Po zmianach 33 317 33 317
Wykonanie 33 168 33 168
75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Według ustawy 9 2 975 2 975
Po zmianach 2 511 2 511
Wykonanie 2 362 2 362
75080 Działalność badawczo-rozwojowa Według ustawy 10 21 956 21 956
Po zmianach 30 806 30 806
Wykonanie 30 806 30 806
752 Obrona narodowa Według ustawy 11 2 370 1 530 840
Po zmianach 2 370 1 530 840
Wykonanie 1 463 1 349 114
75212 Pozostałe wydatki obronne Według ustawy 12 2 370 1 530 840
Po zmianach 2 370 1 530 840
Wykonanie 1 463 1 349 114
24 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Według ustawy 1 2 981 045 1 527 433 12 116 963 205 420 317 57 974
Po zmianach 3 110 718 1 607 287 11 321 980 025 439 992 72 093
Wykonanie 2 991 055 1 603 437 11 224 968 544 353 957 53 893
750 Administracja publiczna Według ustawy 2 67 212 183 51 404 2 850 12 775
Po zmianach 67 265 449 51 225 2 850 12 741
Wykonanie 59 354 382 45 222 2 659 11 090
75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Według ustawy 3 66 522 183 50 714 2 850 12 775
Po zmianach 66 575 449 50 535 2 850 12 741
Wykonanie 58 951 382 44 819 2 659 11 090
75095 Pozostała działalność Według ustawy 4 690 690
Po zmianach 690 690
Wykonanie 404 404
752 Obrona narodowa Według ustawy 5 118 118
Po zmianach 118 118
Wykonanie 65 65
75212 Pozostałe wydatki obronne Według ustawy 6 118 118
Po zmianach 118 118
Wykonanie 65 65
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Według ustawy 7 84 84
Po zmianach 84 84
Wykonanie 30 30
75414 Obrona cywilna Według ustawy 8 84 84
Po zmianach 84 84
Wykonanie 30 30
801 Oświata i wychowanie Według ustawy 9 814 407 22 106 2 186 741 403 42 870 5 842
Po zmianach 848 091 26 146 2 190 756 923 52 246 10 586
Wykonanie 843 831 26 143 2 189 753 328 52 093 10 078
80132 Szkoły artystyczne Według ustawy 10 794 861 22 106 1 773 722 496 42 700 5 786
Po zmianach 827 242 26 146 1 721 737 268 52 016 10 090
Wykonanie 823 043 26 143 1 720 733 693 51 864 9 623
80143 Jednostki pomocnicze szkolnictwa Według ustawy 11 6 695 5 6 590 100
Po zmianach 7 489 15 7 373 100
Wykonanie 7 489 15 7 373 100
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Według ustawy 12 7 381 4 7 307 70
Po zmianach 6 189 13 6 106 70
Wykonanie 6 188 13 6 106 70
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne Według ustawy 13 881 4 877
Po zmianach 1 004 4 1 001
Wykonanie 1 003 4 999
80195 Pozostała działalność Według ustawy 14 4 589 400 4 133 56
Po zmianach 6 168 437 5 175 59 496
Wykonanie 6 108 437 5 156 59 455
803 Szkolnictwo wyższe Według ustawy 15 538 697 489 200 3 387 413 31 000 14 697
Po zmianach 582 761 536 849 2 587 59 26 049 17 216
Wykonanie 580 143 536 843 2 582 56 26 033 14 630
80306 Działalność dydaktyczna Według ustawy 16 509 971 464 026 248 31 000 14 697
Po zmianach 555 183 511 675 248 26 049 17 210
Wykonanie 552 574 511 669 248 26 033 14 624
80309 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów Według ustawy 17 27 774 25 174 2 600
Po zmianach 26 894 25 174 1 720
Wykonanie 26 894 25 174 1 720
80395 Pozostała działalność Według ustawy 18 952 539 413
Po zmianach 684 619 59 6
Wykonanie 674 614 56 5
854 Edukacyjna opieka wychowawcza Według ustawy 19 33 620 450 176 31 494 1 500
Po zmianach 34 272 399 335 32 038 1 500
Wykonanie 34 183 399 322 31 962 1 500
85410 Internaty i bursy szkolne Według ustawy 20 33 531 450 176 31 405 1 500
Po zmianach 34 095 399 202 31 995 1 500
Wykonanie 34 019 399 202 31 919 1 500
85415 Pomoc materialna dla uczniów Według ustawy 21
Po zmianach 134 134
Wykonanie 120 120
85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Według ustawy 22 89 89
Po zmianach 43 43
Wykonanie 43 43
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Według ustawy 23 1 526 907 1 015 677 6 184 138 289 342 097 24 660
Po zmianach 1 578 127 1 043 893 5 760 139 578 357 347 31 550
Wykonanie 1 473 449 1 040 052 5 749 137 882 271 671 18 096
92101 Instytucje kinematografii Według ustawy 24 3 300 3 000 300
Po zmianach 10 360 9 664 696
Wykonanie 10 276 9 586 690
92102 Polski Instytut Sztuki Filmowej Według ustawy 25 10 702 10 702
Po zmianach 10 806 10 806
Wykonanie 10 806 10 806
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury Według ustawy 26 27 794 15 855 5 967 5 806 166
Po zmianach 38 433 25 380 5 473 3 756 3 142 682
Wykonanie 37 614 25 293 5 469 3 145 3 109 598
92106 Teatry Według ustawy 27 151 882 146 516 3 450 1 916
Po zmianach 168 686 158 602 7 341 2 743
Wykonanie 167 775 158 532 7 320 1 923
92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele Według ustawy 28 57 258 54 755 900 1 603
Po zmianach 62 984 59 421 3 488 75
Wykonanie 62 794 59 419 3 328 47
92109 Domy i ośrodki kultury, ś wietlice i kluby Według ustawy 29 3 963 3 963
Po zmianach 6 182 5 997 185
Wykonanie 6 045 5 984 61
92110 Galerie i biura wystaw artystycznych Według ustawy 30 17 726 15 726 2 000
Po zmianach 15 141 12 011 3 130
Wykonanie 14 829 11 988 2 841
92113 Centra kultury i sztuki Według ustawy 31 224 812 171 413 51 236 2 163
Po zmianach 232 906 165 866 64 808 2 232
Wykonanie 226 321 164 265 60 463 1 593
92114 Pozostałe instytucje kultury Według ustawy 32 149 761 99 717 46 073 3 971
Po zmianach 130 542 81 659 42 671 6 212
Wykonanie 125 076 80 996 41 840 2 240
92116 Biblioteki Według ustawy 33 89 427 86 427 3 000
Po zmianach 88 897 82 099 6 360 438
Wykonanie 88 469 82 041 6 348 80
92117 Archiwa Według ustawy 34 136 961 109 112 786 23 220 846
Po zmianach 143 039 182 116 131 25 630 1 097
Wykonanie 142 533 181 115 775 25 489 1 088
92118 Muzea Według ustawy 35 460 217 274 698 177 518 8 001
Po zmianach 501 424 297 646 188 463 15 315
Wykonanie 416 685 297 138 110 119 9 428
92119 Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków Według ustawy 36 29 104 28 598 400 106
Po zmianach 31 774 30 467 1 066 242
Wykonanie 31 293 30 014 1 064 214
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Według ustawy 37 102 613 84 700 100 304 12 000 5 509
Po zmianach 95 974 83 607 100 304 9 952 2 011
Wykonanie 92 932 83 322 93 78 8 863 576
92122 Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Według ustawy 38 19 851 850 8 18 993
Po zmianach 19 313 200 5 18 907 200
Wykonanie 18 843 200 5 18 442 196
92126 Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia Według ustawy 39 4 000 4 000
Po zmianach 5 500 5 500
Wykonanie 5 500 5 500
92195 Pozostała działalność Według ustawy 40 37 536 14 757 400 22 000 379
Po zmianach 16 166 14 968 480 400 317
Wykonanie 15 658 14 968 442 248
25 KULTURA FIZYCZNA Według ustawy 1 276 144 186 881 22 325 48 238 18 700
Po zmianach 282 986 198 651 23 233 57 591 3 511
Wykonanie 267 000 191 332 22 720 49 509 3 440
750 Administracja publiczna Według ustawy 2 24 458 10 24 193 255
Po zmianach 24 474 28 24 157 288
Wykonanie 23 699 26 23 426 246
75001 Urzędy naczelnych i centralych organów administacji rządowej Według ustawy 3 24 458 10 24 193 255
Po zmianach 24 474 28 24 157 288
Wykonanie 23 699 26 23 426 246
752 Obrona narodowa Według ustawy 4 12 12
Po zmianach 12 12
Wykonanie 12 12
75212 Pozostałe wydatki obronne Według ustawy 5 12 12
Po zmianach 12 12
Wykonanie 12 12
926 Kultura fizyczna Według ustawy 6 251 674 186 881 22 315 24 033 18 445
Po zmianach 258 500 198 651 23 205 33 421 3 223
Wykonanie 243 290 191 332 22 694 26 071 3 194
92603 Komisja do Zwalczania Dopingu w Sporcie Według ustawy 7 2 007 1 992 15
Po zmianach 2 516 2 421 95
Wykonanie 2 477 2 385 92
92604 Instytucje kultury fizycznej Według ustawy 8 23 909 20 979 2 930
Po zmianach 23 909 20 979 2 930
Wykonanie 23 886 20 979 2 907
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej Według ustawy 9 165 902 165 902
Po zmianach 177 672 177 672
Wykonanie 170 353 170 353
92680 Działalność badawczo-rozwojowa Według ustawy 10 1 000 1 000
Po zmianach 1 000 1 000
Wykonanie 868 868
92695 Pozostała działalność Według ustawy 11 58 856 22 315 21 041 15 500
Po zmianach 53 403 23 205 30 000 198
Wykonanie 45 705 22 694 22 818 194
26 ŁĄCZNOŚĆ Według ustawy 1 23 598 2 155 18 19 813 783 829
Po zmianach 24 910 2 155 19 19 850 783 2 103
Wykonanie 20 529 1 881 17 16 630 684 1 317
600 Transport i łączność Według ustawy 2 3 875 2 155 1 100 620
Po zmianach 5 149 2 155 1 100 1 894
Wykonanie 3 953 1 881 891 1 182
60046 Operatorzy pocztowi Według ustawy 3 2 155 2 155
Po zmianach 2 155 2 155
Wykonanie 1 881 1 881
60052 Zadania w zakresie telekomunikacji Według ustawy 4 1 720 1 100 620
Po zmianach 2 994 1 100 1 894
Wykonanie 2 073 891 1 182
750 Administracja publiczna Według ustawy 5 18 644 18 17 634 783 209
Po zmianach 18 682 19 17 671 783 209
Wykonanie 16 138 17 15 302 684 135
75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Według ustawy 6 18 644 18 17 634 783 209
Po zmianach 18 682 19 17 671 783 209
Wykonanie 16 138 17 15 302 684 135
752 Obrona narodowa Według ustawy 7 1 079 1 079
Po zmianach 1 079 1 079
Wykonanie 437 437
75212 Pozostałe wydatki obronne Według ustawy 8 1 079 1 079
Po zmianach 1 079 1 079
Wykonanie 437 437
27 INFORMATYZACJA Według ustawy 1 224 229 188 54 194 1 707 168 140
Po zmianach 370 737 4 815 170 49 390 1 727 314 634
Wykonanie 313 285 4 777 139 33 248 1 307 273 814
150 Przetwórstwo przemysłowe Według ustawy 2 67 026 67 026
Po zmianach 140 354 140 354
Wykonanie 126 543 126 543
15012 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Według ustawy 3 67 026 67 026
Po zmianach 140 354 140 354
Wykonanie 126 543 126 543
720 Informatyka Według ustawy 4 33 747 150 27 571 200 5 826
Po zmianach 31 196 4 815 60 22 725 320 3 275
Wykonanie 15 507 4 777 53 9 744 253 680
72095 Pozostała działalność Według ustawy 5 33 747 150 27 571 200 5 826
Po zmianach 31 196 4 815 60 22 725 320 3 275
Wykonanie 15 507 4 777 53 9 744 253 680
750 Administracja publiczna Według ustawy 6 123 456 38 26 623 1 507 95 288
Po zmianach 199 187 110 26 664 1 407 171 005
Wykonanie 171 236 87 23 504 1 053 146 592
75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Według ustawy 7 18 636 7 12 270 1 076 5 283
Po zmianach 17 939 15 11 527 1 076 5 321
Wykonanie 15 458 14 9 763 871 4 810
75077 Władza Wdrażająca Programy Europejskie Według ustawy 8 89 370 11 7 081 131 82 147
Po zmianach 167 304 11 7 822 164 159 307
Wykonanie 144 689 9 7 262 129 137 289
75095 Pozostała działalność Według ustawy 9 15 450 20 7 272 300 7 858
Po zmianach 13 944 85 7 315 167 6 377
Wykonanie 11 088 64 6 479 53 4 493
28 NAUKA Według ustawy 1 5 083 012 4 094 863 25 840 326 454 254 478 381 377
Po zmianach 5 256 383 4 115 424 28 000 337 747 254 478 520 733
Wykonanie 5 134 462 4 102 890 27 127 329 428 237 533 437 484
730 Nauka Według ustawy 2 4 864 986 3 918 859 25 526 287 135 252 701 380 765
Po zmianach 5 038 325 3 939 420 27 681 298 394 252 701 520 128
Wykonanie 4 924 391 3 927 551 26 909 296 374 236 408 437 150
73005 Działalność statutowa i inwestycyjna jednostek naukowych Według ustawy 3 2 408 694 2 092 509 24 000 45 013 247 172
Po zmianach 2 451 740 2 110 828 26 313 67 427 247 172
Wykonanie 2 438 310 2 110 821 26 282 67 391 233 817
73006 Działalność upowszechniająca naukę Według ustawy 4 47 340 206 47 134
Po zmianach 42 434 224 42 210
Wykonanie 41 651 224 41 427
73007 Współpraca naukowa z zagranicą Według ustawy 5 277 473 186 308 91 165
Po zmianach 238 987 181 797 57 189
Wykonanie 238 879 181 723 57 156
73008 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Według ustawy 6 1 229 266 944 881 1 998 282 387
Po zmianach 1 402 580 944 881 1 998 455 701
Wykonanie 1 318 171 941 341 1 860 374 970
73009 Narodowe Centrum Nauki Według ustawy 7 885 000 881 469 3 531
Po zmianach 880 000 876 469 3 531
Wykonanie 870 216 869 484 732
73095 Pozostała działalność Według ustawy 8 17 213 1 320 8 680 7 213
Po zmianach 22 585 7 242 1 144 6 960 7 238
Wykonanie 17 164 5 905 403 5 833 5 023
750 Administracja publiczna Według ustawy 9 42 002 314 39 299 1 777 612
Po zmianach 42 034 319 39 333 1 777 605
Wykonanie 34 717 219 33 039 1 124 335
75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Według ustawy 10 42 002 314 39 299 1 777 612
Po zmianach 42 034 319 39 333 1 777 605
Wykonanie 34 717 219 33 039 1 124 335
752 Obrona narodowa Według ustawy 11 168 024 168 004 20
Po zmianach 168 024 168 004 20
Wykonanie 167 354 167 340 15
75212 Pozostałe wydatki obronne Według ustawy 12 20 20
Po zmianach 20 20
Wykonanie 15 15
75221 Projekty badawcze i celowe w dziedzinie obronności Według ustawy 13 168 004 168 004
Po zmianach 168 004 168 004
Wykonanie 167 340 167 340
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Według ustawy 14 8 000 8 000
Po zmianach 8 000 8 000
Wykonanie 8 000 8 000
92114 Pozostałe instytucje kultury Według ustawy 15 8 000 8 000
Po zmianach 8 000 8 000
Wykonanie 8 000 8 000
29 OBRONA NARODOWA Według ustawy 1 28 260 940 1 129 083 7 400 898 14 920 601 4 810 358
Po zmianach 31 740 008 1 131 383 7 297 328 15 055 878 8 255 419
Wykonanie 31 212 544 953 374 7 258 211 14 810 615 8 190 343
700 Gospodarka mieszkaniowa Według ustawy 2 747 158 747 158
Po zmianach 747 158 747 158
Wykonanie 570 769 570 769
70013 Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Według ustawy 3 747 158 747 158
Po zmianach 747 158 747 158
Wykonanie 570 769 570 769
710 Działalność usługowa Według ustawy 4 500 500
Po zmianach 500 500
Wykonanie 151 151
71032 Agencja Mienia Wojskowego Według ustawy 5 500 500
Po zmianach 500 500
Wykonanie 151 151
750 Administracja publiczna Według ustawy 6 270 214 23 959 222 032 24 223
Po zmianach 264 116 26 000 213 893 24 223
Wykonanie 246 853 25 952 210 144 10 757
75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Według ustawy 7 216 368 306 199 509 16 553
Po zmianach 208 589 252 191 284 17 053
Wykonanie 198 482 204 189 033 9 245
75057 Placówki zagraniczne Według ustawy 8 53 846 23 653 22 523 7 670
Po zmianach 55 527 25 748 22 609 7 170
Wykonanie 48 371 25 748 21 112 1 511
752 Obrona narodowa Według ustawy 9 19 689 904 197 995 795 887 14 144 056 4 551 966
Po zmianach 23 184 060 200 295 686 360 14 300 378 7 997 027
Wykonanie 23 063 824 199 025 683 439 14 230 938 7 950 422
75201 Wojska Lądowe Według ustawy 10 2 702 940 214 772 2 488 168
Po zmianach 2 765 262 208 434 2 556 828
Wykonanie 2 764 408 208 432 2 555 975
75202 Siły Powietrzne Według ustawy 11 1 291 050 80 187 1 210 863
Po zmianach 1 310 909 82 403 1 228 507
Wykonanie 1 310 725 82 402 1 228 323
75203 Marynarka Wojenna Według ustawy 12 567 539 39 618 527 921
Po zmianach 579 252 38 421 540 832
Wykonanie 579 206 38 421 540 785
75204 Centralne wsparcie Według ustawy 13 7 450 862 27 370 2 943 537 4 479 955
Po zmianach 7 461 980 89 2 874 632 4 587 260
Wykonanie 7 378 233 80 2 828 360 4 549 792
75207 Żandarmeria Wojskowa Według ustawy 14 192 076 14 336 177 740
Po zmianach 187 882 12 064 175 818
Wykonanie 187 882 12 064 175 818
75208 Ordynariat Polowy Wojska Polskiego Według ustawy 15 19 519 378 19 141
Po zmianach 14 200 170 14 029
Wykonanie 14 116 170 13 945
75209 Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego Według ustawy 16 2 533 39 2 494
Po zmianach 2 144 58 2 085
Wykonanie 2 143 58 2 085
75210 Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe Według ustawy 17 1 387 34 1 353
Po zmianach 1 211 39 1 172
Wykonanie 1 211 39 1 172
75212 Pozostałe wydatki obronne Według ustawy 18
Po zmianach 3 477 340 137 973 3 339 367
Wykonanie 3 472 643 137 921 3 334 722
75213 Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej Według ustawy 19 689 314 18 448 670 866
Po zmianach 676 208 19 819 656 390
Wykonanie 673 572 19 819 653 753
75215 Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej Według ustawy 20 29 570 29 570
Po zmianach 29 570 29 570
Wykonanie 29 570 29 570
75216 Wojskowe Misje Pokojowe Według ustawy 21 292 722 178 034 104 008 10 680
Po zmianach 163 804 106 490 56 581 733
Wykonanie 159 310 103 936 54 641 733
75217 Służba Wywiadu Wojskowego Według ustawy 22 135 892 2 647 98 642 34 603
Po zmianach 156 969 2 213 117 953 36 803
Wykonanie 152 413 2 213 117 761 32 440
75218 Służba Kontrwywiadu Wojskowego Według ustawy 23 167 842 4 545 136 569 26 728
Po zmianach 177 794 3 734 141 196 32 864
Wykonanie 176 519 3 724 140 060 32 736
75219 Wojska Specjalne Według ustawy 24 221 550 12 927 208 623
Po zmianach 225 803 11 894 213 908
Wykonanie 225 247 11 792 213 455
75220 Zabezpieczenie wojsk Według ustawy 25 4 954 189 67 284 4 886 905
Po zmianach 4 990 839 60 481 4 930 358
Wykonanie 4 984 973 60 480 4 924 493
75280 Działalność badawczo-rozwojowa Według ustawy 26 75 371 75 371
Po zmianach 66 626 66 626
Wykonanie 66 505 66 505
75295 Pozostała działalność Według ustawy 27 895 548 168 425 135 268 591 855
Po zmianach 896 267 170 725 140 051 585 491
Wykonanie 885 148 169 455 139 809 575 884
753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Według ustawy 28 6 895 634 6 576 409 313 800 5 425
Po zmianach 6 895 634 6 581 517 308 692 5 425
Wykonanie 6 699 093 6 545 539 151 817 1 737
75301 Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego Według ustawy 29 6 893 160 6 573 935 313 800 5 425
Po zmianach 6 892 792 6 578 675 308 692 5 425
Wykonanie 6 696 251 6 542 697 151 817 1 737
75302 Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenie rodzinne Według ustawy 30 1 104 1 104
Po zmianach 1 423 1 423
Wykonanie 1 423 1 423
75312 Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne Według ustawy 31 1 370 1 370
Po zmianach 1 419 1 419
Wykonanie 1 419 1 419
755 Wymiar sprawiedliwości Według ustawy 32 57 941 1 322 55 779 840
Po zmianach 54 841 974 53 027 840
Wykonanie 51 759 804 50 405 550
75503 Sądy wojskowe Według ustawy 33 20 058 553 19 135 370
Po zmianach 20 570 410 19 790 370
Wykonanie 19 199 290 18 567 342
75506 Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury Według ustawy 34 37 883 769 36 644 470
Po zmianach 34 271 564 33 237 470
Wykonanie 32 560 514 31 837 209
803 Szkolnictwo wyższe Według ustawy 35 219 468 159 442 115 59 911
Po zmianach 219 468 159 442 115 59 911
Wykonanie 218 756 159 442 115 59 199
80302 Uczelnie wojskowe Według ustawy 36 219 468 159 442 115 59 911
Po zmianach 219 468 159 442 115 59 911
Wykonanie 218 756 159 442 115 59 199
851 Ochrona zdrowia Według ustawy 37 322 188 455 3 206 184 934 133 593
Po zmianach 316 298 455 2 362 179 888 133 593
Wykonanie 303 694 455 2 362 167 311 133 566
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Według ustawy 38 3 329 3 329
Po zmianach 3 329 3 329
Wykonanie 2 666 2 666
85157 Staże i specjalizacje medyczne Według ustawy 39 2 515 2 515
Po zmianach 2 115 2 115
Wykonanie 2 090 2 090
85180 Działalność badawczo-rozwojowa Według ustawy 40 14 978 14 978
Po zmianach 14 978 14 978
Wykonanie 14 425 14 425
85195 Pozostała działalność Według ustawy 41 301 366 455 3 206 164 112 133 593
Po zmianach 295 876 455 2 362 159 466 133 593
Wykonanie 284 512 455 2 362 148 129 133 566
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Według ustawy 42 57 933 23 533 34 400
Po zmianach 57 933 23 533 34 400
Wykonanie 57 644 23 533 34 111
92114 Pozostałe instytucja kultury Według ustawy 43 5 500 5 500
Po zmianach 5 500 5 500
Wykonanie 5 500 5 500
92118 Muzea Według ustawy 44 52 433 18 033 34 400
Po zmianach 52 433 18 033 34 400
Wykonanie 52 144 18 033 34 111
30 OŚWIATA i WYCHOWANIE Według ustawy 1 424 371 28 979 11 744 319 853 2 986 60 809
Po zmianach 488 519 39 314 6 880 339 923 3 007 99 395
Wykonanie 461 382 36 524 6 701 333 138 2 985 82 033
150 Przetwórstwo przemysłowe Według ustawy 2 1 000 1 000
Po zmianach 2 1 000 1 000
Wykonanie 216 216
15002 Wydawanie podr ę czników szkolnych i akademickich Według ustawy 3 1 000 1 000
Po zmianach 1 000 1 000
Wykonanie 216 216
750 Administracja publiczna Według ustawy 4 42 772 62 38 452 1 100 3 158
Po zmianach 42 862 55 38 687 950 3 170
Wykonanie 42 152 54 38 341 947 2 809
75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Według ustawy 5 42 772 62 38 452 1 100 3 158
Po zmianach 42 862 55 38 687 950 3 170
Wykonanie 42 152 54 38 341 947 2 809
752 Obrona narodowa Według ustawy 6 15 15
Po zmianach 15 15
Wykonanie 15 15
75212 Pozostałe wydatki obronne Według ustawy 7 15 15
Po zmianach 15 15
Wykonanie 15 15
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Według ustawy 8 14 14
Po zmianach 14 14
Wykonanie 14 14
75414 Obrona cywilna Według ustawy 9 10 10
Po zmianach 10 10
Wykonanie 10 10
75421 Zarządzanie kryzysowe Według ustawy 10 4 4
Po zmianach 4 4
Wykonanie 4 4
801 Oświata i wychowanie Według ustawy 11 369 655 18 024 10 722 281 372 1 886 57 651
Po zmianach 430 609 25 659 5 865 300 803 2 057 96 225
Wykonanie 405 167 23 831 5 687 294 388 2 038 79 223
80135 Szkonictwo polskie za granicą Według ustawy 12 37 944 5 062 32 792 90
Po zmianach 38 278 4 912 33 277 90
Wykonanie 38 005 4 899 33 017 89
80143 Jednostki pomocnicze szkolnictwa Według ustawy 13 7 510 15 6 281 240 974
Po zmianach 11 182 35 10 662 240 245
Wykonanie 11 165 35 10 648 239 243
80145 Komisje egzaminacyjne Według ustawy 14 193 024 65 189 089 1 466 2 404
Po zmianach 203 645 71 195 937 1 611 6 026
Wykonanie 201 984 67 194 714 1 595 5 609
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Według ustawy 15 68 776 96 27 864 90 40 726
Po zmianach 83 355 2 000 75 15 788 101 65 391
Wykonanie 72 599 1 945 74 15 658 100 54 823
80179 Pomoc zagraniczna Według ustawy 16
Po zmianach 1 079 1 079
Wykonanie 1 017 1 017
80180 Działalność badawczo-rozwojowa Według ustawy 17 8 190 8 190
Po zmianach 17 156 17 156
Wykonanie 12 329 12 329
80195 Pozostała działalność Według ustawy 18 54 211 18 024 5 484 25 346 5 357
Po zmianach 75 914 23 659 773 44 060 15 7 407
Wykonanie 68 068 21 887 613 39 334 15 6 219
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Według ustawy 19
Po zmianach 404 404
Wykonanie 381 381
85334 Pomoc dla repatriantów Według ustawy 20
Po zmianach 404 404
Wykonanie 381 381
854 Edukacyjna opieka wychowawcza Według ustawy 21 2 915 1 955 960
Po zmianach 5 615 4 655 960
Wykonanie 5 437 4 477 960
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży Według ustawy 22 1 255 1 255
Po zmianach 3 955 3 955
Wykonanie 3 783 3 783
85413 Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju Według ustawy 23 700 700
Po zmianach 700 700
Wykonanie 694 694
85415 Pomoc materialna dla uczniów Według ustawy 24 960 960
Po zmianach 960 960
Wykonanie 960 960
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Według ustawy 25 8 000 8 000
Po zmianach 8 000 8 000
Wykonanie 8 000 8 000
92114 Pozostałe instytucje kultury Według ustawy 26 8 000 8 000
Po zmianach 8 000 8 000
Wykonanie 8 000 8 000
31 PRACA Według ustawy 1 411 297 356 305 739 8 807 96 395
Po zmianach 473 379 572 308 133 8 504 156 170
Wykonanie 443 186 552 303 969 8 182 130 483
150 Przetwórstwo przemysłowe Według ustawy 2 66 172 23 3 153 580 62 416
Po zmianach 100 904 14 3 373 369 97 148
Wykonanie 83 945 14 3 373 369 80 189
15001 Drukarnie Według ustawy 3 3 756 23 3 153 580
Po zmianach 3 756 14 3 373 369
Wykonanie 3 756 14 3 373 369
15011 Rozwój przedsiębiorczości Według ustawy 4 18 711 18 711
Po zmianach 35 775 35 775
Wykonanie 29 374 29 374
15012 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Według ustawy 5 43 705 43 705
Po zmianach 61 373 61 373
Wykonanie 50 815 50 815
750 Administracja publiczna Według ustawy 6 123 848 113 90 455 4 332 28 948
Po zmianach 139 776 171 90 906 3 843 44 856
Wykonanie 129 941 154 88 160 3 540 38 087
75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Według ustawy 7 74 058 37 56 760 4 205 13 056
Po zmianach 74 247 40 57 555 3 716 12 935
Wykonanie 70 506 34 56 150 3 420 10 902
75071 Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Według ustawy 8 23 153 30 7 318 80 15 725
Po zmianach 38 240 85 7 013 80 31 062
Wykonanie 32 814 74 6 097 73 26 570
75072 Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" Według ustawy 9 1 959 1 1 911 47
Po zmianach 2 007 1 1 959 47
Wykonanie 1 989 1 1 941 47
75080 Działalność badawczo-rozwojowa Według ustawy 10
Po zmianach 550 550
Wykonanie 501 501
75095 Pozostała działalność Według ustawy 11 24 678 45 24 466 167
Po zmianach 24 732 45 24 378 309
Wykonanie 24 130 45 23 971 114
752 Obrona narodowa Według ustawy 12 55 55
Po zmianach 55 55
Wykonanie 17 17
75212 Pozostałe wydatki obronne Według ustawy 13 55 55
Po zmianach 55 55
Wykonanie 17 17
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Według ustawy 14 217 350 220 208 404 3 695 5 031
Po zmianach 228 772 386 210 129 4 091 14 166
Wykonanie 225 556 382 208 879 4 089 12 207
85322 Fundusz Pracy Według ustawy 15
Po zmianach 1 495 1 495
Wykonanie 1 495 1 495
85336 Ochotnicze Hufce Pracy Według ustawy 16 217 350 220 208 404 3 695 5 031
Po zmianach 227 277 386 210 129 4 091 12 671
Wykonanie 224 060 382 208 879 4 089 10 711
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Według ustawy 17 3 872 3 672 200
Po zmianach 3 872 2 3 670 200
Wykonanie 3 727 2 3 540 185
92116 Biblioteki Według ustawy 18 3 872 3 672 200
Po zmianach 3 872 2 3 670 200
Wykonanie 3 727 2 3 540 185
32 ROLNICTWO Według ustawy 1 758 795 378 555 5 337 306 573 16 734 51 596
Po zmianach 900 995 478 472 5 745 317 740 47 034 52 005
Wykonanie 854 159 443 068 5 621 316 488 46 775 42 207
10 Rolnictwo i łowiectwo Według ustawy 2 463 856 372 193 240 81 239 10 184
Po zmianach 574 876 472 116 389 88 095 14 276
Wykonanie 538 758 436 713 384 87 471 14 190
1011 Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza Według ustawy 3 37 035 80 36 955
Po zmianach 41 701 140 41 561
Wykonanie 41 689 140 41 549
1013 Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Według ustawy 4 36 344 28 844 7 500
Po zmianach 36 344 28 844 7 500
Wykonanie 36 332 28 843 7 489
1015 Postęp biologiczny w produkcji roślinnej Według ustawy 5 17 140 17 140
Po zmianach 12 854 12 854
Wykonanie 12 318 12 318
1017 Ochrona roślin Według ustawy 6 3 013 3 013
Po zmianach 601 601
Wykonanie 441 441
1018 Rolnictwo ekologiczne Według ustawy 7 6 016 6 016
Po zmianach 4 505 4 505
Wykonanie 4 419 4 419
1019 Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt Według ustawy 8 11 549 50 11 499
Po zmianach 12 454 50 11 476 928
Wykonanie 12 277 49 11 322 906
1020 Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej Według ustawy 9 101 709 101 709
Po zmianach 100 260 100 260
Wykonanie 100 059 100 059
1021 Główny Inspektorat Weterynarii Według ustawy 10 10 852 5 10 847
Po zmianach 11 356 6 11 276 75
Wykonanie 11 129 6 11 048 75
1022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego Według ustawy 11
Po zmianach 203 203
Wykonanie 160 160
1026 Dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich Według ustawy 12 100 717 100 717
Po zmianach 191 217 191 217
Wykonanie 161 363 161 363
1032 Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Według ustawy 13 10 468 9 10 459
Po zmianach 13 823 11 10 717 3 095
Wykonanie 13 797 10 10 696 3 091
1035 Graniczne inspektoraty weterynarii Według ustawy 14 9 399 56 9 318 25
Po zmianach 9 388 56 9 111 222
Wykonanie 9 308 52 9 035 221
1079 Pomoc zagraniczna Według ustawy 15
Po zmianach 98 98
Wykonanie 72 72
1080 Działalność badawczo-rozwojowa Według ustawy 16 57 973 57 948 25
Po zmianach 73 293 73 268 25
Wykonanie 69 302 69 277 25
1095 Pozostała działalność Według ustawy 17 61 641 56 806 40 2 161 2 634
Po zmianach 66 778 60 566 127 3 655 2 430
Wykonanie 66 092 59 993 127 3 589 2 384
750 Administracja publiczna Według ustawy 18 112 353 274 60 901 5 926 45 252
Po zmianach 116 673 227 64 568 7 816 44 062
Wykonanie 112 345 225 64 305 7 816 39 999
75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Według ustawy 19 112 353 274 60 901 5 926 45 252
Po zmianach 116 673 227 64 568 7 816 44 062
Wykonanie 112 345 225 64 305 7 816 39 999
752 Obrona narodowa Według ustawy 20 52 52
Po zmianach 52 52
Wykonanie 52 52
75212 Pozostałe wydatki obronne Według ustawy 21 52 52
Po zmianach 52 52
Wykonanie 52 52
801 Oświata i wychowanie Według ustawy 22 156 084 722 4 371 144 087 560 6 344
Po zmianach 181 563 716 4 670 144 621 23 613 7 944
Wykonanie 175 209 715 4 554 144 291 23 441 2 207
80130 Szkoły zawodowe Według ustawy 23 153 856 4 366 142 586 560 6 344
Po zmianach 178 840 4 669 143 014 23 613 7 544
Wykonanie 172 487 4 553 142 685 23 441 1 808
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Według ustawy 24 1 506 5 1 501
Po zmianach 1 994 1 1 594 399
Wykonanie 1 994 1 1 593 399
80195 Pozostała działalność Według ustawy 25 722 722
Po zmianach 729 716 13
Wykonanie 728 715 13
854 Edukacyjna opieka wychowawcza Według ustawy 26 20 810 452 20 294 64
Po zmianach 22 191 458 20 404 1 329
Wykonanie 22 155 458 20 368 1 329
85410 Internaty i bursy szkolne Według ustawy 27 20 810 452 20 294 64
Po zmianach 22 191 458 20 404 1 329
Wykonanie 22 155 458 20 368 1 329
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Według ustawy 28 5 640 5 640
Po zmianach 5 640 5 640
Wykonanie 5 640 5 640
92116 Biblioteki Według ustawy 29 4 146 4 146
Po zmianach 4 146 4 146
Wykonanie 4 146 4 146
92118 Muzea Według ustawy 30 1 494 1 494
Po zmianach 1 494 1 494
Wykonanie 1 494 1 494
33 ROZWÓJ WSI Według ustawy 1 4 338 522 1 821 730 101 13 402 143 833 2 359 456
Po zmianach 5 519 112 1 843 775 53 13 616 121 788 3 539 880
Wykonanie 5 328 234 1 733 926 53 13 502 85 457 3 495 296
10 Rolnictwo i łowiectwo Według ustawy 2 4 325 263 1 821 730 10 234 143 833 2 359 456
Po zmianach 5 505 680 1 843 775 237 121 788 3 539 880
Wykonanie 5 314 812 1 733 926 134 85 457 3 495 296
1001 Centrum Doradztwa Rolniczego Według ustawy 3 11 421 11 421
Po zmianach 11 421 11 421
Wykonanie 11 409 11 409
1002 Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego Według ustawy 4 154 142 154 142
Po zmianach 154 142 154 142
Wykonanie 154 142 154 142
1027 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Według ustawy 5 4 159 456 1 656 167 143 833 2 359 456
Po zmianach 5 339 880 1 678 212 121 788 3 539 880
Wykonanie 5 149 127 1 568 375 85 457 3 495 296
1095 Pozostała działalność Według ustawy 6 244 10 234
Po zmianach 237 237
Wykonanie 134 134
750 Administracja publiczna Według ustawy 7 13 240 91 13 149
Po zmianach 13 413 53 13 360
Wykonanie 13 402 53 13 350
75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Według ustawy 8 13 240 91 13 149
Po zmianach 13 413 53 13 360
Wykonanie 13 402 53 13 350
752 Obrona narodowa Według ustawy 9 19 19
Po zmianach 19 19
Wykonanie 19 19
75212 Pozostałe wydatki obronne Według ustawy 10 19 19
Po zmianach 19 19
Wykonanie 19 19
34 ROZWÓJ REGIONALNY Według ustawy 1 1 972 501 518 35 048 2 206 1 934 729
Po zmianach 2 263 983 33 665 35 687 8 643 2 218 955
Wykonanie 2 054 576 23 607 32 615 7 523 2 013 808
150 Przetwórstwo przemysłowe Według ustawy 2 79 082 79 082
Po zmianach 127 548 127 548
Wykonanie 124 899 124 899
15012 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Według ustawy 3 69 784 69 784
Po zmianach 116 051 116 051
Wykonanie 114 809 114 809
15095 Pozostała działalność Według ustawy 4 9 298 9 298
Po zmianach 11 496 11 496
Wykonanie 10 090 10 090
600 Transport i łączność Według ustawy 5
Po zmianach 500 500
Wykonanie 472 472
60095 Pozostała działalność Według ustawy 6
Po zmianach 500 500
Wykonanie 472 472
750 Administracja publiczna Według ustawy 7 460 927 518 35 030 2 206 423 173
Po zmianach 469 169 665 35 669 2 268 430 566
Wykonanie 415 852 607 32 599 2 017 380 630
75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Według ustawy 8 280 398 207 33 218 2 206 244 767
Po zmianach 307 169 273 33 244 2 242 271 409
Wykonanie 265 734 242 30 538 1 992 232 962
75018 Urzędy marszałkowskie Według ustawy 9 108 863 108 863
Po zmianach 86 922 86 922
Wykonanie 82 313 82 313
75057 Placówki zagraniczne Według ustawy 10 780 295 485
Po zmianach 919 373 546
Wykonanie 861 355 506
75079 Pomoc zagraniczna Według ustawy 11
Po zmianach 613 613
Wykonanie 533 533
75095 Pozostała działalność Według ustawy 12 70 886 16 1 327 69 543
Po zmianach 73 545 19 1 265 26 72 235
Wykonanie 66 412 10 1 022 26 65 355
752 Obrona narodowa Według ustawy 13 18 18
Po zmianach 18 18
Wykonanie 16 16
75212 Pozostałe wydatki obronne Według ustawy 14 18 18
Po zmianach 18 18
Wykonanie 16 16
755 Wymiar sprawiedliwości Według ustawy 15 655 655
Po zmianach 2 666 2 666
Wykonanie 1 269 1 269
75514 Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury Według ustawy 16 655 655
Po zmianach 2 666 2 666
Wykonanie 1 269 1 269
758 Różne rozliczenia Według ustawy 17 1 348 332 1 348 332
Po zmianach 1 554 583 33 6 375 1 548 175
Wykonanie 1 406 062 23 5 506 1 400 533
75861 Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 Według ustawy 18 947 973 947 973
Po zmianach 973 051 33 6 375 966 643
Wykonanie 889 550 23 5 506 884 021
75862 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Według ustawy 19 400 359 400 359
Po zmianach 581 532 581 532
Wykonanie 516 512 516 512
801 Oświata i wychowanie Według ustawy 20
Po zmianach 15 889 15 889
Wykonanie 15 887 15 887
80195 Pozostała działalność Według ustawy 21
Po zmianach 15 889 15 889
Wykonanie 15 887 15 887
852 Pomoc społeczna Według ustawy 22 2 087 2 087
Po zmianach 2 087 2 087
Wykonanie 1 977 1 977
85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej Według ustawy 23 2 087 2 087
Po zmianach 2 087 2 087
Wykonanie 1 977 1 977
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Według ustawy 24 81 400 81 400
Po zmianach 91 524 91 524
Wykonanie 88 143 88 143
85332 Wojewódzkie urzędy pracy Według ustawy 25 81 400 81 400
Po zmianach 91 524 91 524
Wykonanie 88 143 88 143
35 RYNKI ROLNE Według ustawy 1 431 527 341 101 83 27 652 5 565 57 126
Po zmianach 455 730 362 791 91 27 768 7 264 57 815
Wykonanie 442 426 358 508 91 27 691 7 264 48 872
10 Rolnictwo i łowiectwo Według ustawy 2 21 250 80 20 605 565
Po zmianach 22 970 87 20 619 2 264
Wykonanie 22 899 87 20 548 2 264
1023 Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Według ustawy 3 18 882 60 18 257 565
Po zmianach 20 746 58 18 423 2 264
Wykonanie 20 732 58 18 409 2 264
1095 Pozostała działalność Według ustawy 4 2 368 20 2 348
Po zmianach 2 225 29 2 196
Wykonanie 2 167 29 2 138
500 Handel Według ustawy 5 403 227 341 101 5 000 57 126
Po zmianach 425 606 362 791 5 000 57 815
Wykonanie 412 379 358 508 5 000 48 872
50002 Agencja Rynku Rolnego Według ustawy 6 403 227 341 101 5 000 57 126
Po zmianach 425 606 362 791 5 000 57 815
Wykonanie 412 379 358 508 5 000 48 872
750 Administracja publiczna Według ustawy 7 7 016 3 7 013
Po zmianach 7 119 4 7 115
Wykonanie 7 114 4 7 110
75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Według ustawy 8 7 016 3 7 013
Po zmianach 7 119 4 7 115
Wykonanie 7 114 4 7 110
752 Obrona narodowa Według ustawy 9 34 34
Po zmianach 34 34
Wykonanie 34 34
75212 Pozostałe wydatki obronne Według ustawy 10 34 34
Po zmianach 34 34
Wykonanie 34 34
36 SKARB PAŃSTWA Według ustawy 1 64 316 2 500 223 59 994 1 599
Po zmianach 64 330 2 500 281 59 547 2 002
Wykonanie 59 708 2 500 252 54 975 1 981
750 Administracja publiczna Według ustawy 2 61 190 223 59 368 1 599
Po zmianach 61 204 281 58 921 2 002
Wykonanie 56 639 252 54 406 1 981
75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Według ustawy 3 61 190 223 59 368 1 599
Po zmianach 61 204 281 58 921 2 002
Wykonanie 56 639 252 54 406 1 981
752 Obrona narodowa Według ustawy 4 620 620
Po zmianach 620 620
Wykonanie 564 564
75212 Pozostałe wydatki obronne Według ustawy 5 620 620
Po zmianach 620 620
Wykonanie 564 564
758 Różne rozliczenia Według ustawy 6 6 6
Po zmianach 6 6
Wykonanie 5 5
75820 Prywatyzacja Według ustawy 7 6 6
Po zmianach 6 6
Wykonanie 5 5
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Według ustawy 8 2 500 2 500
Po zmianach 2 500 2 500
Wykonanie 2 500 2 500
92115 Polska Agencja Prasowa Według ustawy 9 2 500 2 500
Po zmianach 2 500 2 500
Wykonanie 2 500 2 500
37 SPRAWIEDLIWOŚĆ Według ustawy 1 4 471 863 42 124 1 496 125 2 807 369 104 385 21 860
Po zmianach 4 569 670 42 124 1 497 983 2 811 482 188 486 29 595
Wykonanie 4 541 390 42 124 1 484 865 2 802 653 188 293 23 455
750 Administracja publiczna Według ustawy 2 65 116 63 573 1 543
Po zmianach 65 209 63 666 1 543
Wykonanie 63 298 62 449 849
75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Według ustawy 3 65 116 63 573 1 543
Po zmianach 65 209 63 666 1 543
Wykonanie 63 298 62 449 849
752 Obrona narodowa Według ustawy 4 429 429
Po zmianach 429 21 408
Wykonanie 425 21 404
75212 Pozostałe wydatki obronne Według ustawy 5 429 429
Po zmianach 429 21 408
Wykonanie 425 21 404
753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Według ustawy 6 1 343 371 1 335 988 7 383
Po zmianach 1 343 371 1 336 596 6 775
Wykonanie 1 330 371 1 323 596 6 775
75301 Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego Według ustawy 7 1 338 203 1 330 820 7 383
Po zmianach 1 338 203 1 331 428 6 775
Wykonanie 1 325 203 1 318 428 6 775
75312 Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne Według ustawy 8 5 168 5 168
Po zmianach 5 168 5 168
Wykonanie 5 168 5 168
755 Wymiar sprawiedliwości Według ustawy 9 2 921 977 42 124 158 444 2 596 707 104 385 20 317
Po zmianach 3 019 613 42 124 159 659 2 601 292 188 486 28 052
Wykonanie 3 010 860 42 124 159 583 2 598 254 188 293 22 605
75501 Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury Według ustawy 10 170 679 353 115 368 40 294 14 664
Po zmianach 172 098 374 118 238 32 460 21 026
Wykonanie 165 373 374 115 831 32 273 16 896
75507 Instytuty naukowe resortu sprawiedliwości Według ustawy 11 20 150 33 17 792 2 325
Po zmianach 20 881 23 18 517 2 341
Wykonanie 20 880 23 18 517 2 340
75512 Więziennictwo Według ustawy 12 2 589 227 156 300 2 372 052 55 701 5 174
Po zmianach 2 685 123 158 069 2 373 346 147 848 5 860
Wykonanie 2 683 716 158 065 2 373 166 147 846 4 639
75513 Zakłady dla nieletnich Według ustawy 13 99 797 1 758 91 495 6 065 479
Po zmianach 99 388 1 193 91 191 5 837 1 166
Wykonanie 98 767 1 122 90 740 5 834 1 071
75514 Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury Według ustawy 14 42 124 42 124
Po zmianach 42 124 42 124
Wykonanie 42 124 42 124
801 Oświata i wychowanie Według ustawy 15 139 905 1 693 138 212
Po zmianach 139 983 1 708 138 275
Wykonanie 135 720 1 666 134 054
80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione Według ustawy 16 139 905 1 693 138 212
Po zmianach 139 983 1 708 138 275
Wykonanie 135 720 1 666 134 054
851 Ochrona zdrowia Według ustawy 17 1 065 1 065
Po zmianach 1 065 1 065
Wykonanie 716 716
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Według ustawy 18 1 065 1 065
Po zmianach 1 065 1 065
Wykonanie 716 716
38 SZKOLNICTWO WYŻSZE Według ustawy 1 10 913 734 10 266 308 118 703 56 328 303 859 168 536
Po zmianach 11 791 742 11 080 552 95 681 56 534 303 859 255 116
Wykonanie 11 752 104 11 080 479 93 655 53 760 300 735 223 475
750 Administracja publiczna Według ustawy 2 11 651 10 10 646 837 158
Po zmianach 11 659 10 10 646 837 166
Wykonanie 10 461 3 9 779 560 119
75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Według ustawy 3 11 651 10 10 646 837 158
Po zmianach 11 659 10 10 646 837 166
Wykonanie 10 461 3 9 779 560 119
752 Obrona narodowa Według ustawy 4 25 25
Po zmianach 25 25
Wykonanie 19 19
75212 Pozostałe wydatki obronne Według ustawy 5 25 25
Po zmianach 25 25
Wykonanie 19 19
803 Szkolnictwo wyższe Według ustawy 6 10 887 456 10 266 308 118 693 31 055 303 022 168 378
Po zmianach 11 764 439 11 080 552 95 671 30 244 303 022 254 951
Wykonanie 11 726 004 11 080 479 93 652 28 342 300 175 223 356
80306 Działalność dydaktyczna Według ustawy 7 8 744 881 8 427 177 4 636 293 693 19 375
Po zmianach 9 613 519 9 275 599 3 398 283 722 50 799
Wykonanie 9 609 918 9 275 582 3 398 280 879 50 059
80307 Jednostki pomocnicze szkolnictwa wyższego Według ustawy 8 3 098 170 2 893 35
Po zmianach 3 007 170 2 802 35
Wykonanie 2 736 103 2 601 32
80309 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów Według ustawy 9 1 612 902 1 586 877 16 922 9 103
Po zmianach 1 621 426 1 586 140 16 064 19 074 148
Wykonanie 1 621 370 1 586 140 16 008 19 073 148
80310 Fundusz Pożyczek i Kredytów Studenckich Według ustawy 10 68 000 68 000
Po zmianach 44 841 44 841
Wykonanie 44 841 44 841
80311 Zadania projakościowe Według ustawy 11 241 449 241 449
Po zmianach 206 197 206 197
Wykonanie 206 196 206 196
80379 Pomoc zagraniczna Według ustawy 12
Po zmianach 4 688 1 372 2 974 342
Wykonanie 4 124 1 348 2 513 262
80395 Pozostała działalność Według ustawy 13 217 126 10 805 28 965 28 162 191 149 003
Po zmianach 270 762 11 244 28 224 27 100 191 204 003
Wykonanie 236 819 11 213 26 788 25 479 191 173 149
851 Ochrona zdrowia Według ustawy 14 14 602 14 602
Po zmianach 15 620 15 620
Wykonanie 15 620 15 620
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Według ustawy 15 14 602 14 602
Po zmianach 15 620 15 620
Wykonanie 15 620 15 620
39 TRANSPORT Według ustawy 1 6 335 388 2 853 228 6 980 2 631 778 594 812 248 590
Po zmianach 6 337 531 2 856 291 7 733 2 553 522 721 553 198 432
Wykonanie 6 065 861 2 797 042 6 251 2 430 213 652 511 179 843
600 Transport i łączność Według ustawy 2 6 183 365 2 835 632 6 941 2 574 218 580 212 186 362
Po zmianach 6 222 069 2 838 695 7 036 2 496 873 706 907 172 558
Wykonanie 5 956 141 2 779 446 5 653 2 378 317 637 998 154 727
60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe Według ustawy 3 880 154 880 154
Po zmianach 936 172 936 172
Wykonanie 893 061 893 061
60002 Infrastruktura kolejowa Według ustawy 4 2 159 236 1 945 000 106 916 107 320
Po zmianach 2 115 867 1 862 372 35 944 123 206 94 345
Wykonanie 2 036 785 1 854 358 35 944 64 697 81 787
60005 Autostrady płatne Według ustawy 5 27 604 5 982 21 622
Po zmianach 16 604 5 982 10 622
Wykonanie 15 289 5 568 9 721
60011 Drogi publiczne krajowe Według ustawy 6 2 320 108 1 883 521 433 749 2 838
Po zmianach 2 354 117 20 000 1 778 260 553 020 2 838
Wykonanie 2 262 922 11 876 1 701 859 546 349 2 838
60012 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Według ustawy 7 583 142 4 665 497 734 12 900 67 843
Po zmianach 581 307 4 665 497 736 11 062 67 843
Wykonanie 550 161 4 160 472 259 10 803 62 939
60041 Infrastruktura portowa Według ustawy 8
Po zmianach 2 552 2 552
Wykonanie 2 552 2 552
60042 Urzędy żeglugi śródlądowej Według ustawy 9 8 361 95 7 081 185 1 000
Po zmianach 8 436 100 6 143 1 118 1 075
Wykonanie 7 399 87 5 541 857 915
60055 Inspekcja Transportu Drogowego Według ustawy 10 132 978 2 034 121 374 4 365 5 205
Po zmianach 124 882 2 034 114 117 4 365 4 366
Wykonanie 110 117 1 243 102 172 2 498 4 205
60056 Urząd Lotnictwa Cywilnego Według ustawy 11 53 731 50 53 681
Po zmianach 54 156 140 53 516 500
Wykonanie 52 993 138 52 363 492
60061 Polska Agencja Żeglugi Powietrznej Według ustawy 12 10 478 10 478
Po zmianach 20 151 20 151
Wykonanie 20 151 20 151
60095 Pozostała działalność Według ustawy 13 7 573 97 4 845 475 2 156
Po zmianach 7 825 97 5 175 462 2 091
Wykonanie 4 710 26 2 611 28 2 044
750 Administracja publiczna Według ustawy 14 115 277 39 52 510 500 62 228
Po zmianach 78 717 698 51 599 546 25 874
Wykonanie 73 081 598 46 954 413 25 116
75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Według ustawy 15 114 577 39 51 810 500 62 228
Po zmianach 77 899 364 51 115 546 25 874
Wykonanie 72 311 270 46 511 413 25 116
75057 Placówki zagraniczne Według ustawy 16 700 700
Po zmianach 818 334 484
Wykonanie 771 328 442
752 Obrona narodowa Według ustawy 17 19 150 5 050 14 100
Po zmianach 19 150 5 050 14 100
Wykonanie 19 043 4 943 14 100
75212 Pozostałe wydatki obronne Według ustawy 18 19 150 5 050 14 100
Po zmianach 19 150 5 050 14 100
Wykonanie 19 043 4 943 14 100
803 Szkolnictwo wyższe Według ustawy 19 17 596 17 596
Po zmianach 17 596 17 596
Wykonanie 17 596 17 596
80306 Działalność dydaktyczna Według ustawy 20 17 596 17 596
Po zmianach 17 596 17 596
Wykonanie 17 596 17 596
40 TURYSTYKA Według ustawy 1 48 039 40 000 26 7 921 92
Po zmianach 48 039 39 993 34 7 945 67
Wykonanie 47 793 39 958 29 7 758 49
630 Turystyka Według ustawy 2 43 584 40 000 23 3 561
Po zmianach 43 584 39 993 23 3 568
Wykonanie 43 543 39 958 23 3 562
63002 Polska Organizacja Turystyczna Według ustawy 3 38 000 38 000
Po zmianach 38 000 38 000
Wykonanie 38 000 38 000
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Według ustawy 4 2 000 2 000
Po zmianach 1 993 1 993
Wykonanie 1 958 1 958
63095 Pozostała działalność Według ustawy 5 3 584 23 3 561
Po zmianach 3 591 23 3 568
Wykonanie 3 585 23 3 562
750 Administracja publiczna Według ustawy 6 4 450 3 4 355 92
Po zmianach 4 450 11 4 372 67
Wykonanie 4 245 6 4 190 49
75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Według ustawy 7 4 450 3 4 355 92
Po zmianach 4 450 11 4 372 67
Wykonanie 4 245 6 4 190 49
752 Obrona narodowa Według ustawy 8 5 5
Po zmianach 5 5
Wykonanie 5 5
75212 Pozostałe wydatki obronne Według ustawy 9 5 5
Po zmianach 5 5
Wykonanie 5 5
41 ŚRODOWISKO Według ustawy 1 346 661 76 316 1 641 217 083 3 551 48 070
Po zmianach 575 397 80 459 1 769 325 528 98 304 69 338
Wykonanie 562 390 79 218 1 748 317 911 97 552 65 961
20 Leśnictwo Według ustawy 2 5 494 2 400 6 1 380 1 708
Po zmianach 10 508 3 422 4 3 318 13 3 751
Wykonanie 10 495 3 422 4 3 318 13 3 738
2003 Biuro Nasiennictwa Leśnego Według ustawy 3 1 386 6 1 380
Po zmianach 1 384 4 1 366 13
Wykonanie 1 384 4 1 366 13
2080 Działalność badawczo-rozwojowa Według ustawy 4
Po zmianach 1 465 1 465
Wykonanie 1 465 1 465
2095 Pozostała działalność Według ustawy 5 4 108 2 400 1 708
Po zmianach 7 659 3 422 487 3 751
Wykonanie 7 646 3 422 487 3 738
710 Działalność usługowa Według ustawy 6 637 637
Po zmianach 645 6 631 8
Wykonanie 565 6 552 8
71095 Pozostała działalność Według ustawy 7 637 637
Po zmianach 645 6 631 8
Wykonanie 565 6 552 8
750 Administracja publiczna Według ustawy 8 67 423 457 55 385 1 305 10 276
Po zmianach 115 973 504 96 124 8 837 10 508
Wykonanie 111 140 494 92 396 8 759 9 492
75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Według ustawy 9 66 342 452 54 309 1 305 10 276
Po zmianach 89 527 497 69 685 8 837 10 508
Wykonanie 84 699 489 65 960 8 759 9 492
75080 Działalność badawczo-rozwojowa Według ustawy 10 1 076 1 076
Po zmianach 26 439 26 439
Wykonanie 26 436 26 436
75095 Pozostała działalność Według ustawy 11 5 5
Po zmianach 8 8
Wykonanie 5 5
752 Obrona narodowa Według ustawy 12 501 501
Po zmianach 501 501
Wykonanie 493 493
75212 Pozostałe wydatki obronne Według ustawy 13 501 501
Po zmianach 501 501
Wykonanie 493 493
801 Oświata i wychowanie Według ustawy 14 32 385 657 31 282 384 62
Po zmianach 60 741 668 42 316 17 627 131
Wykonanie 60 232 667 41 814 17 623 128
80130 Szkoły zawodowe Według ustawy 15 28 349 615 27 288 384 62
Po zmianach 45 714 621 27 335 17 627 131
Wykonanie 45 686 620 27 314 17 623 128
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Według ustawy 16 128 128
Po zmianach 115 115
Wykonanie 102 102
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne Według ustawy 17 3 407 42 3 365
Po zmianach 3 411 40 3 371
Wykonanie 3 410 40 3 370
80195 Pozostała działalność Według ustawy 18 501 501
Po zmianach 11 502 7 11 495
Wykonanie 11 034 7 11 027
854 Edukacyjna opieka wychowawcza Według ustawy 19 15 016 309 14 400 307
Po zmianach 16 817 348 14 396 2 073
Wykonanie 16 767 348 14 346 2 073
85410 Internaty i bursy szkolne Według ustawy 20 14 958 309 14 342 307
Po zmianach 16 770 348 14 348 2 073
Wykonanie 16 728 348 14 308 2 073
85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Według ustawy 21 58 58
Po zmianach 48 48
Wykonanie 38 38
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Według ustawy 22 149 312 185 113 498 967 34 662
Po zmianach 289 541 227 168 227 67 979 53 108
Wykonanie 284 150 219 164 977 67 908 51 047
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Według ustawy 23
Po zmianach 1 130 1 130
Wykonanie 1 117 1 117
90008 Ochrona rónorodności biologicznej i krajobrazu Według ustawy 24 80 80
Po zmianach 80 80
Wykonanie 54 54
90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Według ustawy 25 21 360 21 360
Po zmianach 99 762 65 695 34 067
Wykonanie 99 293 65 695 33 599
90014 Inspekcja Ochrony Środowiska Według ustawy 26 17 130 25 16 047 661 397
Po zmianach 45 132 16 40 330 661 4 124
Wykonanie 44 736 14 40 026 614 4 082
90022 Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Według ustawy 27 22 279 16 15 980 99 6 184
Po zmianach 30 755 10 23 230 642 6 871
Wykonanie 27 187 10 20 599 632 5 947
90023 Regionalne dyrekcje ochrony środowiska Według ustawy 28 88 463 144 81 391 207 6 721
Po zmianach 112 684 200 103 457 981 8 046
Wykonanie 111 763 195 103 180 968 7 420
925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Według ustawy 29 75 893 73 916 27 588 1 362
Po zmianach 80 670 77 037 12 15 1 774 1 831
Wykonanie 78 547 75 797 12 15 1 175 1 548
92501 Parki narodowe Według ustawy 30 75 866 73 916 588 1 362
Po zmianach 76 363 73 793 738 1 831
Wykonanie 76 073 73 787 738 1 548
92578 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Według ustawy 31
Po zmianach 4 280 3 244 1 036
Wykonanie 2 447 2 010 437
92595 Pozostała działalność Według ustawy 32 27 27
Po zmianach 27 12 15
Wykonanie 27 12 15
42 SPRAWY WEWNĘTRZNE Według ustawy 1 19 261 673 185 296 8 610 032 10 003 779 413 928 48 638
Po zmianach 19 715 219 183 789 8 597 356 10 050 270 696 615 187 189
Wykonanie 19 469 670 183 570 8 428 043 10 032 781 671 049 154 227
710 Działalność usługowa Według ustawy 2 10 10
Po zmianach 10 10
Wykonanie 3 3
71032 Agencja Mienia Wojskowego Według ustawy 3 10 10
Po zmianach 10 10
Wykonanie 3 3
750 Administracja publiczna Według ustawy 4 469 790 650 216 405 574 52 290 11 060
Po zmianach 502 008 650 395 425 747 53 891 21 326
Wykonanie 467 494 614 358 412 198 41 592 12 731
75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Według ustawy 5 193 809 650 172 165 633 16 570 10 784
Po zmianach 196 545 650 331 166 515 16 471 12 578
Wykonanie 175 536 614 300 162 073 7 673 4 876
75070 Centrum Personalizacji Dokumentów Według ustawy 6 244 742 37 211 668 33 037
Po zmianach 265 611 54 230 239 34 638 680
Wykonanie 252 913 48 221 697 31 154 13
75073 Urząd do Spraw Cudzoziemców Według ustawy 7 31 239 7 28 273 2 683 276
Po zmianach 39 853 10 28 993 2 782 8 068
Wykonanie 39 045 10 28 427 2 765 7 842
752 Obrona narodowa Według ustawy 8 81 81
Po zmianach 81 18 63
Wykonanie 76 16 60
75212 Pozostałe wydatki obronne Według ustawy 9 81 81
Po zmianach 81 18 63
Wykonanie 76 16 60
753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Według ustawy 10 8 268 614 8 199 121 66 966 2 527
Po zmianach 8 268 614 8 198 621 67 466 2 527
Wykonanie 8 099 433 8 029 930 67 165 2 337
75301 Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego Według ustawy 11 8 268 614 8 199 121 66 966 2 527
Po zmianach 8 268 614 8 198 621 67 466 2 527
Wykonanie 8 099 433 8 029 930 67 165 2 337
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Według ustawy 12 10 333 357 88 216 400 208 9 490 274 317 122 37 537
Po zmianach 10 734 216 83 402 381 851 9 506 053 598 710 164 200
Wykonanie 10 693 713 83 230 381 827 9 502 823 585 640 140 195
75401 Centralne Biuro Śledcze Policji Według ustawy 13
Po zmianach 35 653 306 35 172 175
Wykonanie 35 577 297 35 106 175
75402 Komenda Główna Policji Według ustawy 14 475 875 15 095 445 490 10 767 4 523
Po zmianach 446 948 12 107 416 621 12 121 6 100
Wykonanie 443 588 12 095 415 060 10 748 5 685
75403 Jednostki terenowe Policji Według ustawy 15 328 453 2 065 314 581 11 391 416
Po zmianach 342 988 1 942 300 224 35 101 5 721
Wykonanie 340 981 1 942 300 160 33 206 5 673
75404 Komendy wojewódzkie Policji Według ustawy 16 1 995 784 64 420 1 850 556 60 624 20 184
Po zmianach 2 044 849 59 166 1 861 975 99 365 24 343
Wykonanie 2 035 522 59 166 1 862 751 95 767 17 838
75405 Komendy powiatowe Policji Według ustawy 17 5 720 062 245 375 5 307 193 158 571 8 923
Po zmianach 5 918 167 222 222 5 346 114 336 367 13 464
Wykonanie 5 908 767 222 222 5 345 045 330 713 10 787
75406 Straż Graniczna Według ustawy 18 1 326 711 61 128 1 252 588 12 995
Po zmianach 1 399 279 55 019 1 246 273 31 524 66 464
Wykonanie 1 394 849 55 019 1 246 273 31 374 62 183
75408 Biuro Ochrony Rządu Według ustawy 19 193 883 6 986 186 897
Po zmianach 206 708 26 649 175 279 4 780
Wykonanie 206 554 26 647 175 155 4 751
75409 Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej Według ustawy 20 171 326 29 800 4 584 89 359 46 494 1 089
Po zmianach 174 588 27 281 4 410 90 153 51 842 901
Wykonanie 173 971 27 253 4 410 90 135 51 544 629
75412 Ochotnicze straże pożarne Według ustawy 21 32 500 17 500 15 000
Po zmianach 32 500 17 500 15 000
Wykonanie 32 500 17 500 15 000
75414 Obrona cywilna Według ustawy 22 110 110
Po zmianach 110 110
Wykonanie 110 110
75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego Według ustawy 23 20 650 20 650
Po zmianach 18 675 17 937 738
Wykonanie 18 595 17 888 707
75421 Zarządzanie kryzysowe Według ustawy 24 7 306 10 7 126 170
Po zmianach 8 507 4 7 170 1 334
Wykonanie 8 475 4 7 138 1 333
75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Według ustawy 25
Po zmianach 5 425 4 000 1 425
Wykonanie 4 714 3 312 1 403
75479 Pomoc zagraniczna Według ustawy 26
Po zmianach 1 202 1 198 4
Wykonanie 1 024 1 020 4
75495 Pozostała działalność Według ustawy 27 60 697 20 266 545 36 374 1 110 2 402
Po zmianach 98 616 20 683 27 21 764 8 934 47 208
Wykonanie 88 484 20 588 25 21 559 8 913 37 399
803 Szkolnictwo wyższe Według ustawy 28 94 768 94 720 48
Po zmianach 98 406 98 027 24 355
Wykonanie 98 396 98 024 24 348
80303 Uczelnie służb państwowych Według ustawy 29 93 093 93 093
Po zmianach 96 130 96 130
Wykonanie 96 130 96 130
80309 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów Według ustawy 30 1 627 1 627
Po zmianach 1 651 1 651
Wykonanie 1 651 1 651
80378 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Według ustawy 31
Po zmianach 392 37 355
Wykonanie 385 37 348
80379 Pomoc zagraniczna Według ustawy 32
Po zmianach 209 209
Wykonanie 205 205
80395 Pozostała działalność Według ustawy 33 48 48
Po zmianach 24 24
Wykonanie 24 24
851 Ochrona zdrowia Według ustawy 34 52 211 1 700 95 8 427 41 989
Po zmianach 53 075 1 700 116 10 127 41 132
Wykonanie 52 762 1 700 100 9 831 41 132
85132 Inspekcja Sanitarna Według ustawy 35 6 375 6 351 24
Po zmianach 6 459 1 6 434 24
Wykonanie 6 453 1 6 428 24
85141 Ratownictwo medyczne Według ustawy 36 700 700
Po zmianach 700 700
Wykonanie 699 699
85143 Publiczna służba krwi Według ustawy 37 1 000 1 000
Po zmianach 1 000 1 000
Wykonanie 1 000 1 000
85149 Programy polityki zdrowotnej Według ustawy 38 9 379 700 8 679
Po zmianach 9 157 700 8 457
Wykonanie 9 157 700 8 457
85195 Pozostała działalność Według ustawy 39 34 757 95 1 376 33 286
Po zmianach 35 759 115 2 993 32 651
Wykonanie 35 453 99 2 703 32 651
852 Pomoc społeczna Według ustawy 40 42 842 10 344 32 457 41
Po zmianach 58 809 16 331 40 814 1 664
Wykonanie 57 794 15 788 40 705 1 301
85231 Pomoc dla cudzoziemców Według ustawy 41 42 842 10 344 32 457 41
Po zmianach 58 809 16 331 40 814 1 664
Wykonanie 57 794 15 788 40 705 1 301
43 WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE Według ustawy 1 119 749 109 293 7 7 271 1 959 1 219
Po zmianach 160 544 148 062 7 7 271 1 959 3 245
Wykonanie 158 549 147 596 5 6 279 1 657 3 012
750 Administracja publiczna Według ustawy 2 9 685 400 7 7 271 788 1 219
Po zmianach 11 711 400 7 7 271 788 3 245
Wykonanie 9 991 209 5 6 279 486 3 012
75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Według ustawy 3 8 466 400 7 7 271 788
Po zmianach 8 466 400 7 7 271 788
Wykonanie 6 978 209 5 6 279 486
75077 Władza Wdrażająca Programy Europejskie Według ustawy 4 1 219 1 219
Po zmianach 3 245 3 245
Wykonanie 3 012 3 012
758 Różne rozliczenia Według ustawy 5 94 374 94 374
Po zmianach 133 143 133 143
Wykonanie 133 143 133 143
75822 Fundusz Kościelny Według ustawy 6 94 374 94 374
Po zmianach 133 143 133 143
Wykonanie 133 143 133 143
801 Oświata i wychowanie Według ustawy 7 260 260
Po zmianach 260 260
Wykonanie 179 179
80195 Pozostała działalność Według ustawy 8 260 260
Po zmianach 260 260
Wykonanie 179 179
803 Szkolnictwo wyższe Według ustawy 9 280 280
Po zmianach 280 280
Wykonanie 249 249
80395 Pozostała działalność Według ustawy 10 280 280
Po zmianach 280 280
Wykonanie 249 249
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Według ustawy 11 15 150 13 979 1 171
Po zmianach 15 150 13 979 1 171
Wykonanie 14 988 13 817 1 171
92104 Działalność radiowa i telewizyjna Według ustawy 12 800 800
Po zmianach 1 090 1 090
Wykonanie 1 056 1 056
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury Według ustawy 13 14 350 13 179 1 171
Po zmianach 14 061 12 890 1 171
Wykonanie 13 932 12 761 1 171
44 ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE Według ustawy 1 819 434 772 409 398 44 787 157 1 683
Po zmianach 917 685 857 085 416 57 516 887 1 780
Wykonanie 905 722 853 101 387 50 317 863 1 055
750 Administracja publiczna Według ustawy 2 32 494 398 30 814 157 1 125
Po zmianach 32 920 407 31 071 141 1 300
Wykonanie 31 286 386 29 948 127 825
75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Według ustawy 3 31 338 43 30 013 157 1 125
Po zmianach 31 341 46 30 089 70 1 136
Wykonanie 29 880 40 29 087 56 697
75079 Pomoc zagraniczna Według ustawy 4
Po zmianach 265 265
Wykonanie 218 218
75080 Działalność badawczo-rozwojowa Według ustawy 5 175 175
Po zmianach 92 21 71
Wykonanie 92 21 71
75095 Pozostała działalność Według ustawy 6 981 355 626
Po zmianach 1 222 361 696 164
Wykonanie 1 096 346 622 128
752 Obrona narodowa Według ustawy 7 30 30
Po zmianach 30 30
Wykonanie 15 15
75212 Pozostałe wydatki obronne Według ustawy 8 30 30
Po zmianach 30 30
Wykonanie 15 15
852 Pomoc społeczna Według ustawy 9 26 550 12 349 13 643 558
Po zmianach 39 427 15 349 22 860 738 480
Wykonanie 33 292 15 172 17 162 728 230
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Według ustawy 10
Po zmianach 3 000 3 000
Wykonanie 2 948 2 948
85295 Pozostała działalność Według ustawy 11 26 550 12 349 13 643 558
Po zmianach 36 427 12 349 22 860 738 480
Wykonanie 30 344 12 223 17 162 728 230
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Według ustawy 12 760 360 760 060 300
Po zmianach 845 308 841 736 9 3 555 8
Wykonanie 841 129 837 929 1 3 191 8
85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Według ustawy 13 745 360 745 360
Po zmianach 745 360 745 360
Wykonanie 742 939 742 939
85395 Pozostała działalność Według ustawy 14 15 000 14 700 300
Po zmianach 99 948 96 376 9 3 555 8
Wykonanie 98 189 94 989 1 3 191 8
45 SPRAWY ZAGRANICZNE I CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ Według ustawy 1 1 682 636 24 258 255 223 1 324 240 78 415 500
Po zmianach 1 907 067 151 372 244 946 1 431 761 78 488 500
Wykonanie 1 865 103 147 967 237 655 1 407 803 71 536 143
750 Administracja publiczna Według ustawy 2 1 637 782 24 258 253 438 1 281 171 78 415 500
Po zmianach 1 859 935 151 372 242 760 1 386 815 78 488 500
Wykonanie 1 819 840 147 967 235 626 1 364 568 71 536 143
75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Według ustawy 3 285 037 895 258 358 25 484 300
Po zmianach 268 973 1 016 253 709 13 948 300
Wykonanie 265 357 993 252 515 11 849
75055 Wybory do Parlamentu Europejskiego Według ustawy 4
Po zmianach 978 259 646 73
Wykonanie 944 249 622 73
75057 Placówki zagraniczne Według ustawy 5 899 788 252 532 594 299 52 757 200
Po zmianach 869 034 241 480 563 061 64 293 200
Wykonanie 837 688 234 380 543 708 59 458 143
75058 Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą Według ustawy 6 40 176 5 220 34 956
Po zmianach 41 373 5 190 36 183
Wykonanie 40 295 5 026 35 269
75062 Polski Instytut Spraw Międzynarodowych Według ustawy 7 8 202 8 202
Po zmianach 8 302 8 302
Wykonanie 8 302 8 302
75063 Polski Komitet do spraw UNESCO Według ustawy 8 1 228 1 228
Po zmianach 1 228 1 228
Wykonanie 1 228 1 228
75079 Pomoc zagraniczna Według ustawy 9 1 080 8 1 072
Po zmianach 96 118 71 781 24 337
Wykonanie 93 529 69 798 23 731
75080 Działalność badawczo-rozwojowa Według ustawy 10 5 000 5 000
Po zmianach 5 000 5 000
Wykonanie 5 000 5 000
75095 Pozostała działalność Według ustawy 11 397 271 9 600 11 387 486 174
Po zmianach 568 930 64 871 4 503 880 174
Wykonanie 567 498 63 613 4 503 723 156
752 Obrona narodowa Według ustawy 12 1 285 1 285
Po zmianach 1 285 1 285
Wykonanie 1 279 1 279
75212 Pozostałe wydatki obronne Według ustawy 13 1 285 1 285
Po zmianach 1 285 1 285
Wykonanie 1 279 1 279
801 Oświata i wychowanie Według ustawy 14 5 000 5 000
Po zmianach 5 554 6 5 548
Wykonanie 5 195 6 5 190
80135 Szkolnictwo polskie z zagranicą Według ustawy 15 5 000 5 000
Po zmianach 5 554 6 5 548
Wykonanie 5 195 6 5 190
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Według ustawy 16 3 885 1 785 2 100
Po zmianach 4 005 2 180 1 825
Wykonanie 3 665 2 023 1 642
85330 Opieka i pomoc dla Polonii i Polaków za granicą Według ustawy 17 3 885 1 785 2 100
Po zmianach 3 925 2 100 1 825
Wykonanie 3 635 1 992 1 643
85334 Pomoc dla repatriantów Według ustawy 18
<