Finanse publiczne

Wskaźniki makroekonomiczne

Wyszczególnienie Jednostka 2011 2012 2013 2014 - według ustawy budżetowej 2014 - wykonanie
Procesy realne
PKB % 104,8 101,8 101,7 102,5 103,4
Eksport % 107,9 104,3 104,8 104,3 105,7
Import % 105,5 99,4 101,8 104,9 109,1
Popyt krajowy % 103,8 99,6 100,4 102,7 104,9
Spożycie % 101,7 100,7 101,4 101,6 103,4
- prywatne % 102,9 100,9 101,2 102,1 103,0
- publiczne % 97,7 100,2 102,1 100,0 104,7
Akumulacja % 112,2 95,7 96,5 106,4 111,4
- nakłady brutto na środki trwałe % 109,3 98,5 101,1 104,4 109,2
PKB w cenach bieżących mld zł 1 553,6 1 615,9 1 662,7 1 721,5 1 728,7
Ceny
Dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych - średnioroczna % 104,3 103,7 100,9 102,4 100,0
Dynamika cen produkcji sprzedanej przemysłu - średnioroczna % 107,6 103,3 98,7 102,8 98,5
Deflator PKB % 103,2 102,2 101,1 102,2 100,5
Wynagrodzenia
Przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w tym: 3,4 3,5 3,7 3,8 3,8
- w sektorze przedsiębiorstw 3,6 3,7 3,8 4,0 4,0
Rynek pracy
Przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej w tym: tys. etatów 9,8 9,7 9,6 9,7 9 592,0
- w sektorze przedsiębiorstw tys. etatów 5,5 5,6 5,5 5,5 5,5
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych (koniec okresu) tys. osób 2,0 2,1 2,2 2,2 1,8
Stopa bezrobocia rejestrowanego (koniec okresu) % 12,5 13,4 13,4 13,8 11,5
Kurs walutowy
EUR/PLN (średni w roku) PLN 4,1 4,2 4,2 4,0 4,2
Stopy procentowe
Stopy procentowe w ujęciu nominalnym - operacji otwartego rynku (średnio w okresie) % 4,2 4,6 3,0 2,5 2,4
Bilans płatniczy na bazie transakcji
Saldo obrotów bieżących do PKB % -5,2 -3,5 -1,3 -3,3 -1,4

Pobierz dane (csv) · Dokument źródłowy

Wyszczególnienie Jednostka 2010 2011 2012 2013 - według ustawy budżetowej 2013 - według ustawy po zmianach 2013 - wykonanie
Procesy realne
PKB % 103,9 104,5 102,0 102,2 101,5 101,6
Eksport % 112,1 107,7 103,9 104,0 102,8 104,6
Import % 113,9 105,5 99,3 102,8 100,9 101,2
Popyt krajowy % 104,6 103,6 99,9 101,7 100,8 100,0
Spożycie % 103,4 101,6 101,0 102,0 101,1 101,2
- prywatne % 103,1 102,6 101,3 102,2 101,1 100,8
- publiczne % 104,1 98,3 100,2 101,2 100,9 102,8
Akumulacja % 109,3 111,2 96,0 100,8 99,6 95,3
nakłady brutto na środki trwałe % 99,6 108,5 98,4 100,7 99,3 99,8
PKB w cenach bieżących mld zł 1 416,6 1 528,1 1 596,4 1 688,3 1 642,9 1 635,7
Ceny
Dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych - średnioroczna % 102,6 104,3 103,7 102,7 101,6 100,9
Dynamika cen produkcji sprzedanej przemysłu - średnioroczna % 102,1 107,6 103,3 102,3 100,5 98,7
Deflator PKB % 101,4 103,2 102,4 102,5 101,5 100,9
Wynagrodzenia
Przeciętne wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej, w tym: 3 224,0 3 404,0 3 530,0 3 713,0 3 621,0 3 650,0
- w sektorze przedsiębiorstw 3 435,0 3 605,0 3 728,0 3 934,0 3 820,0 3 837,0
Rynek pracy
Przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej w tym: tys. etatów 9 746,0 9 802,0 9 720,0 9 857,0 9 748,0
- w sektorze przedsiębiorstw tys. etatów 5 373,0 5 544,0 5 549,0 5 578,0 5 522,0 5 494,0
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych (koniec okresu) tys. osób 1 955,0 1 983,0 2 137,0 2 087,0 2 198,0 2 158,0
Stopa bezrobocia (koniec okresu) % 12,4 12,5 13,4 13,0 13,8 13,4
Stopy procentowe
Stopy procentowe w ujęciu nominalnym - operacji otwartego rynku (średnio w okresie) % 3,5 4,2 4,6 4,4 3,0 3,0
Bilans płatniczy na bazie transakcji
Saldo obrotów bieżących do PKB % -5,1 -5,0 -3,7 -3,2 -2,7 -1,3

Pobierz dane (csv) · Dokument źródłowy

Wyszczególnienie Jednostka 2009 2010 2011 2012 - według ustawy budżetowej 2012 - wykonanie
Procesy realne
PKB % 1,6 3,9 4,5 2,5 1,9
Eksport % -6,8 12,1 7,7 4,6 2,8
Import % -12,4 13,9 5,5 3,2 -1,8
Popyt krajowy % -1,1 4,6 3,6 2,0 -0,2
Spożycie % 2,0 3,4 1,6 2,5 0,6
- prywatne % 2,1 3,1 2,6 2,9 0,8
- publiczne % 2,1 4,1 -1,7 1,2
Akumulacja % -11,5 9,3 11,2 0,1 -3,3
- nakłady brutto na środki trwałe % 9,6 -1,2 8,5 1,5 -0,8
PKB w cenach bieżących mld zł 1 344,5 1 416,6 1 528,1 1 589,6 1 595,3
Ceny
Dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych - średnioroczna % 3,5 2,6 4,3 2,8 3,7
Dynamika cen produkcji sprzedanej przemysłu - średnioroczna % 3,4 2,1 7,6 4,6 3,3
Deflator PKB % 3,7 1,4 3,2 2,5 2,5
Wynagrodzenia
Przeciętne wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej, w tym: 3 102,0 3 224,0 3 404,0 3 526,0 3 522,0
- w sektorze przedsiębiorstw 3 325,0 3 435,0 3 605,0 3 750,0 3 728,0
Rynek pracy
Przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej, w tym: tys. etatów 9 768,0 9 746,0 9 802,0 10 104,0 9 790,0
- w sektorze przedsiębiorstw tys. etatów 5 327,0 5 373,0 5 544,0 5 602,0 5 549,0
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych (koniec okresu) tys. osób 1 893,0 1 955,0 1 983,0 1 966,0 2 137,0
Stopa bezrobocia (koniec okresu) % 12,1 12,4 12,5 12,3 13,4
Stopy procentowe
Stopy procentowe w ujęciu nominalnym
- operacji otwartego rynku ( średnio w okresie) % 3,8 3,5 4,2 4,5 4,6
Bilans płatniczy na bazie transakcji
Saldo obrotów bieżących do PKB % -3,9 -5,1 -4,9 -4,2 -3,5

Pobierz dane (csv) · Dokument źródłowy

Wyszczególnienie Jednostka 2008 2009 2010 2011 - według ustawy budżetowej 2011 - wykonanie
Procesy realne
PKB % 105,1 101,6 103,9 103,5 104,3
Eksport % 107,1 93,2 112,1 106,2 107,5
Import % 108,0 87,6 113,9 107,4 105,8
Popyt krajowy % 105,6 98,9 104,6 104,0 103,6
Spożycie % 106,1 102,0 103,4 102,2 102,1
- indywidualne % 105,7 102,1 103,2 103,1 103,1
- zbiorowe % 107,3 102,0 104,0 99,3 98,8
Akumulacja % 104,0 88,5 109,3 110,8 109,6
- nakłady brutto na środki trwałe % 109,6 98,8 99,6 108,6 108,1
PKB w cenach bieżących mld zł 1 275,4 1 344,4 1 416,4 1 496,3 1 524,7
Ceny
Dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych - średnioroczna % 104,2 103,5 102,6 102,3 104,3
Dynamika cen produkcji sprzedanej przemysłu - średnioroczna % 102,2 103,4 102,1 102,0 107,6
Deflator PKB % 103,1 103,7 101,4 102,4 103,2
Wynagrodzenia
Przeciętne wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej, w tym: 2,9 3,1 3,2 3,4 3,4
- w sektorze przedsiębiorstw 3,2 3,3 3,4 3,6 3,6
Rynek pracy
Przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej, w tym: tys. etatów 9,9 9,8 9,7 10,0 9 913,0
- w sektorze przedsiębiorstw tys. etatów 5,4 5,3 5,4 5,4 5,5
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych (koniec okresu) tys. osób 1,5 1,9 2,0 1,6 2,0
Stopa bezrobocia (koniec okresu) % 9,5 12,1 12,4 9,9 12,5
Kurs walutowy
PLN/USD ( średnio w okresie) PLN 2,4 3,1 3,0 2,9 3,0
PLN/EUR ( średnio w okresie) PLN 3,5 4,3 4,0 3,8 4,1
USD/EUR ( średnio w okresie) USD 1,5 1,4 1,3 1,3 1,4
Bilans płatniczy na bazie transakcji
Saldo obrotów bieżących do PKB % -6,6 -3,9 -4,6 -2,6 -4,3

Pobierz dane (csv) · Dokument źródłowy

Wyszczególnienie Jednostka 2007 2008 2009 2010 - według ustawy budżetowej 2010 - wykonanie
Procesy realne
PKB % 106,8 105,1 101,6 101,2 103,8
Eksport % 109,1 107,1 93,2 102,8 110,1
Import % 113,7 108,0 87,6 103,2 111,5
Popyt krajowy % 108,7 105,6 99,0 101,4 104,3
Spożycie % 104,6 106,1 102,0 101,1 103,4
- indywidualne % 104,9 105,7 102,1 100,9 103,2
- zbiorowe % 103,8 107,3 101,9 101,6 103,8
Akumulacja % 124,3 104,0 88,6 102,9 108,2
- nakłady brutto na środki trwałe % 117,6 109,6 98,9 100,2 98,8
PKB w cenach bieżących mld zł 1 176,7 1 275,4 1 343,4 1 350,2 1 415,4
Ceny
Dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych - średnioroczna % 102,5 104,2 103,5 101,0 102,6
Dynamika cen produkcji sprzedanej przemysłu - średnioroczna % 102,0 102,2 103,4 100,3 102,1
Wynagrodzenia
Przeciętne wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w tym: 2,7 2,9 3,1 3,2 3,2
- w sektorze przedsiębiorstw 2,9 3,2 3,3 3,4 3,4
Przeciętna emerytura i renta
- z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych 1,3 1,4 1,5 1,7 1,6
- rolników indywidualnych 814,0 858,0 911,0 958,0 955,0
Rynek pracy
Przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej w tym: tys. 9,4 9,9 9,8 9,6 9 845,0
- w sektorze przedsiębiorstw tys. 5,2 5,4 5,3 5,2 5,4
Przeciętna liczba emerytów i rencistów tys. osób 9,2 9,3 9,3 9,2 9,2
- z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych tys. osób 7,7 7,8 7,9 7,9 7,9
- rolników indywidualnych tys. osób 1,5 1,5 1,4 1,4 1,4
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych (koniec okresu) tys. osób 1,8 1,5 1,9 2,0 2,0
Stopa bezrobocia (koniec okresu) % 11,2 9,5 12,1 12,8 12,3
Kurs walutowy
PLN/USD ( średnio w okresie) PLN 2,8 2,4 3,1 2,9 3,0
PLN/EUR ( średnio w okresie) PLN 3,8 3,5 4,3 4,1 4,0
USD/EUR ( średnio w okresie) USD 1,4 1,5 1,4 1,4 1,3
Stopy procentowe
Stopy procentowe w ujęciu nominalnym
- operacji otwartego rynku ( średnio w okresie) % 4,4 5,7 3,8 3,5 3,5
Bilans płatniczy na bazie transakcji
Rachunek obrotów bieżących mln EUR -14,7 -17,4 -6,8 -11,4 -12,0
- obroty towarowe: saldo mln EUR -12,4 -17,7 -3,1 -12,0 -6,0
- eksport f.o.b. mln EUR 105,9 120,9 101,8 107,5 122,4
- import f.o.b. mln EUR 118,3 138,6 104,9 119,5 128,4
Rachunek obrotów kapitałowych i finansowych mln EUR 31,6 30,2 30,8 15,6 36,7
- inwestycje bezpośrednie (netto) mln EUR 13,2 7,1 6,2 7,0 3,8
Relacje:
- saldo obrotów bieżących do PKB % -4,7 -4,8 -2,1 -3,4 -3,4

Pobierz dane (csv) · Dokument źródłowy

Wyszczególnienie Jednostka 2006 2007 2008 2009 - według ustawy budżetowej 2009 - wykonanie
Procesy realne
PKB % 106,2 106,8 105,1 100,2 101,8
Eksport % 114,6 109,1 107,1 94,0 92,0
Import % 117,3 113,7 108,0 92,6 86,5
Popyt krajowy % 107,3 108,7 105,5 99,3 99,1
Spożycie % 105,2 104,6 106,3 102,0 102,1
- indywidualne % 105,0 104,9 105,9 102,1 102,3
- zbiorowe % 106,0 103,8 107,4 101,9 101,7
Akumulacja % 116,1 124,3 102,9 90,3 89,0
- nakłady brutto na środki trwałe % 114,9 117,6 108,2 98,1 99,6
PKB w cenach bieżących mld zł 1 060,0 1 176,7 1 275,4 1 305,5 1 344,0
Ceny
Dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych - średnioroczna % 101,0 102,5 104,2 103,0 103,5
Dynamika cen produkcji sprzedanej przemysłu - średnioroczna % 102,0 102,0 102,2 104,5 103,4
Wynagrodzenia
Przeciętne wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w tym: 2 476,0 2 673,0 2 942,0 3 086,0 3 103,0
- w sektorze przedsiębiorstw 2 644,0 2 889,0 3 186,0 3 349,0 3 325,0
Przeciętna emerytura i renta
- z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych 1 261,0 1 299,0 1 419,0 1 552,0 1 543,0
- rolników indywidualnych 803,0 814,0 858,0 911,0 911,0
Rynek pracy
Przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej w tym: tys. osób 8 966,0 9 388,0 9 851,0 9 523,0 29 812,0
- w sektorze przedsiębiorstw tys. osób 4 915,0 5 146,0 5 392,0 5 262,0 5 327,0
Przeciętna liczba emerytów i rencistów tys. osób 9 151,0 9 189,0 9 257,0 9 337,0 9 330,0
- z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych tys. osób 7 565,0 7 659,0 7 779,0 7 911,0 7 905,0
- rolników indywidualnych tys. osób 1 586,0 1 530,0 1 478,0 1 426,0 1 426,0
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych (koniec okresu) tys. osób 2 309,0 1 747,0 1 474,0 1 952,0 1 893,0
Stopa bezrobocia (koniec okresu) % 14,8 11,2 9,5 12,5 11,9
Kurs walutowy
PLN/USD ( średnio w okresie) PLN 3,1 2,8 2,4 3,3 3,1
PLN/EUR ( średnio w okresie) PLN 3,9 3,8 3,5 4,4 4,3
USD/EUR ( średnio w okresie) USD 1,3 1,4 1,5 1,3 1,4
Stopy procentowe
Stopy procentowe w ujęciu nominalnym
- operacji otwartego rynku ( średnio w okresie) % 4,1 4,4 5,7 3,7 3,8
Bilans płatniczy na bazie transakcji
Rachunek obrotów bieżących mln EUR -7 445,0 -14 696,0 -18 302,0 -9 450,0 -5 005,0
- obroty towarowe: saldo mln EUR -5 539,0 -12 369,0 -17 724,0 -11 000,0 -3 183,0
- eksport f.o.b. mln EUR 93 406,0 105 893,0 120 890,0 96 000,0 100 215,0
- import f.o.b. mln EUR 98 945,0 118 262,0 138 614,0 107 000,0 103 398,0
Rachunek obrotów kapitałowych i finansowych mln EUR 12 125,0 31 609,0 30 783,0 11 600,0 30 575,0
- inwestycje bezpośrednie (netto) mln EUR 8 619,0 13 222,0 7 984,0 5 500,0 6 180,0
Relacje:
- saldo obrotów bieżących do PKB % -2,7 -4,7 -5,1 -3,2 -1,6

Pobierz dane (csv) · Dokument źródłowy

Wyszczególnienie Jednostka 2006 2007 2008 - według ustawy budżetowej 2008 - wykonanie
Procesy realne
PKB % 106,2 106,7 105,5 104,9
Eksport % 114,6 109,1 108,0 107,2
Import % 117,3 113,6 112,0 108,3
Popyt krajowy % 107,3 108,6 107,2 105,5
Spożycie % 105,2 104,7 105,1 105,9
- indywidualne % 105,0 105,0 106,2 105,4
- zbiorowe % 105,9 103,8 101,0 107,5
Akumulacja % 116,1 123,7 113,9 104,2
- nakłady brutto na środki trwałe % 114,9 117,6 114,5 108,1
PKB w cenach bieżących mld zł 1 060,0 1 175,3 1 252,5 1 271,7
Ceny
Dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych - średnioroczna % 101,0 102,5 102,3 104,2
Dynamika cen produkcji sprzedanej przemysłu - średnioroczna % 102,3 102,3 102,9 102,6
Wynagrodzenia
Przeciętne wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w tym: 2,5 2,7 2,8 2,9
- w sektorze przedsiębiorstw 2,6 2,9 3,1 3,2
Przeciętna emerytura i renta
- z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych 1,3 1,3 1,4 1,4
- rolników indywidualnych 803,0 814,0 860,0 858,0
Rynek pracy
Przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej w tym: tys. osób 9,0 9,4 9,4 9,7
- w sektorze przedsiębiorstw tys. osób 4,9 5,2 5,3 5,4
Przeciętna liczba emerytów i rencistów tys. osób 9,2 9,2 9,2 9,3
- z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych tys. osób 7,6 7,7 7,7 7,8
- rolników indywidualnych tys. osób 1,6 1,5 1,5 1,5
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych (koniec okresu) tys. osób 2,3 1,8 1,5 1,5
Stopa bezrobocia (koniec okresu) % 14,8 11,2 9,9 9,5
Kurs walutowy
PLN/USD ( średnio w okresie) PLN 3,1 2,8 2,8 2,4
PLN/EUR ( średnio w okresie) PLN 3,9 3,8 3,7 3,5
USD/EUR ( średnio w okresie) USD 1,3 1,4 1,4 1,5
Stopy procentowe
Stopy procentowe w ujęciu nominalnym - operacji otwartego rynku ( średnio w okresie) % 4,1 4,4 5,2 5,7
Bilans płatniczy na bazie transakcji
Rachunek obrotów bieżących mln EUR -7 445,0 -14 586,0 -17 450,0 -19 613,0
- obroty towarowe: saldo mln EUR -5 539,0 -12 369,0 -15 600,0 -16 538,0
- eksport f.o.b. mln EUR 93 406,0 105 893,0 121 200,0 119 325,0
- import f.o.b. mln EUR 98 945,0 118 262,0 136 800,0 135 863,0
Rachunek obrotów kapitałowych i finansowych mln EUR 12 125,0 32 219,0 16 000,0 31 547,0
- inwestycje bezpośrednie (netto) mln EUR 8 619,0 13 169,0 10 300,0 8 637,0
Relacje:
- saldo obrotów bieżących do PKB % -2,7 -4,7 -5,2 -5,5

Pobierz dane (csv) · Dokument źródłowy

Wyszczególnienie Jednostka 2005 2006 2007 - według ustawy budżetowej 2007 - wykonanie
Procesy realne
PKB % 103,6 106,2 104,6 106,6
Eksport % 108,0 114,6 108,0 108,4
Import % 104,7 117,4 109,0 112,4
Popyt krajowy % 102,4 107,3 105,1 108,3
Spożycie % 102,7 105,1 103,7 105,3
- indywidualne % 102,0 104,9 103,7 105,2
- zbiorowe % 105,0 105,7 103,5 105,6
Akumulacja % 101,4 116,8 110,4 119,7
- nakłady brutto na środki trwałe % 106,5 115,6 110,0 119,3
PKB w cenach bieżących mld zł 983,3 1 060,0 1 099,7 1 167,8
Ceny
Dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych - średnioroczna % 102,1 101,0 101,9 102,5
Dynamika cen produkcji sprzedanej przemysłu - średnioroczna % 100,7 102,3 103,0 102,3
Wynagrodzenia
Przeciętne wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej 2 361,0 2 477,0 2 616,0 2 691,0
w tym: - w sektorze przedsiębiorstw 2 516,0 2 644,0 2 789,0 2 888,0
Przeciętna emerytura i renta
- z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych 1 171,0 1 261,0 1 314,0 1 299,0
- rolników indywidualnych 758,0 803,0 826,0 814,0
Rynek pracy
Przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej tys. osób 8 787,0 8 966,0 9 107,0 9 242,0
w tym: - w sektorze przedsiębiorstw tys. osób 4 773,0 4 918,0 4 998,0 5 150,0
Przeciętna liczba emerytów i rencistów tys. osób 9 169,0 9 151,0 9 132,0 9 189,0
- z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych tys. osób 7 524,0 7 565,0 7 605,0 7 659,0
- rolników indywidualnych tys. osób 1 645,0 1 586,0 1 527,0 1 530,0
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych (koniec okresu) tys. osób 2 773,0 2 309,0 2 182,0 1 747,0
Stopa bezrobocia (koniec okresu) % 17,6 14,8 14,1 11,4
Kurs walutowy
PLN/USD ( średnio w okresie) PLN 3,2 3,1 3,0 2,8
PLN/EUR ( średnio w okresie) PLN 4,0 3,9 3,9 3,8
USD/EUR ( średnio w okresie) USD 1,2 1,3 1,3 1,4
Stopy procentowe
Stopy procentowe w ujęciu nominalnym - operacji otwartego rynku ( średnio w okresie) % 5,3 4,1 4,3 4,4
Bilans płatniczy na bazie transakcji
Rachunek obrotów bieżących mln EUR -3 008,0 -7 283,0 -6 900,0 -11 499,0
- obroty towarowe: saldo mln EUR -2 242,0 -5 539,0 -6 000,0 -11 311,0
- eksport f.o.b. mln EUR 77 562,0 93 406,0 100 000,0 105 348,0
- import f.o.b. mln EUR 79 804,0 98 945,0 106 000,0 116 659,0
Rachunek obrotów kapitałowych i finansowych mln EUR 12 975,0 11 340,0 7 000,0 28 216,0
- inwestycje bezpośrednie (netto) mln EUR 5 561,0 8 064,0 7 700,0 10 439,0
Relacje:
- saldo obrotów bieżących do PKB % -1,2 -2,7 -2,4 -3,7

Pobierz dane (csv) · Dokument źródłowy

Wyszczególnienie Jednostka 2004 2005 2006 - według ustawy budżetowej 2006 - wykonanie
Procesy realne
PKB % 105,3 103,6 104,3 106,1
Eksport % 114,0 108,0 106,3 114,5
Import % 115,2 104,7 106,3 115,8
Popyt krajowy % 106,0 102,4 104,3 106,6
Spożycie % 104,0 102,7 103,3 104,9
- prywatne % 104,4 102,0 103,7 105,2
- zbiorowe % 102,9 105,0 102,0 103,7
Akumulacja % 114,7 101,4 108,3 114,1
- nakłady brutto na środki trwałe % 106,4 106,5 108,7 116,5
- przyrost materialnych środków obrotowych % 434,6 54,7 100,0 73,3
PKB w cenach bieżących mld zł 924,5 983,3 975,9 1 057,9
Ceny
Wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych - średnioroczny % 103,5 102,1 101,5 101,0
Wzrost cen produkcji sprzedanej przemysłu - średnioroczny % 107,0 100,7 101,6 102,3
Wynagrodzenia
Przeciętne wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w tym: 2 273,0 2 361,0 2 452,0 2 477,0
- w sektorze przedsiębiorstw 2 439,0 2 516,0 2 584,0 2 644,0
Przeciętna emerytura i renta
- z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych 1 141,0 1 171,0 1 259,0 1 261,0
- rolników indywidualnych 747,0 758,0 805,0 803,0
Rynek pracy
Przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej w tym: tys. 8 640,0 8 786,0 8 878,0 8 982,0
- w sektorze przedsiębiorstw tys. 4 684,0 4 773,0 4 820,0 4 918,0
Przeciętna liczba emerytów i rencistów tys. 9 212,0 9 169,0 9 141,0 9 151,0
- z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych tys. 7 504,0 7 524,0 7 548,0 7 565,0
- rolników indywidualnych tys. 1 709,0 1 645,0 1 593,0 1 586,0
Stopa bezrobocia (koniec okresu) % 19,0 17,6 16,9 14,9
Kurs walutowy
- PLN/USD (średnio w okresie) PLN 3,7 3,2 3,4 3,1
- PLN/EUR (średnio w okresie) PLN 4,5 4,0 4,0 3,9
- USD/EUR (średnio w okresie) USD 1,2 1,2 1,2 1,3
Stopy procentowe
Stopy procentowe w ujęciu nominalnym
- operacji otwartego rynku (średnio w okresie) % 5,8 5,3 4,5 4,1
(na koniec okresu) % 6,5 4,5 4,5 4,0
Bilans płatniczy
Rachunek obrotów bieżących mln EUR -8 670,0 -4 130,0 -5 018,0 -6 273,0
- obroty towarowe: saldo mln EUR -4 552,0 -2 242,0 -3 952,0 -3 896,0
- eksport f.o.b. mln EUR 65 847,0 77 562,0 81 816,0 93 268,0
- import f.o.b. mln EUR 70 399,0 79 804,0 85 768,0 97 164,0
Rachunek obrotów kapitałowych i finansowych mln EUR 7 823,0 12 343,0 5 800,0 10 798,0
- inwestycje bezpośrednie (netto) mln EUR 9 656,0 5 210,0 5 500,0 7 774,0
Relacje:
- saldo obrotów bieżących do PKB % -4,3 -1,7 -2,0 -2,3

Pobierz dane (csv) · Dokument źródłowy

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Dowiedz się więcej