Finanse publiczne

Fundusze celowe

Jednostka: tys. zł

Wyszczególnienie Przychody W tym dotacja z budżetu Wydatki
Razem 225 373 600 47 204 208 235 351 456
1 Fundusze związane z ubezpieczeniami społecznymi 206 506 416 46 458 848 214 949 472
1.1 Fundusz Ubezpieczeń Społecznych 186 577 184 30 362 792 195 014 240
1.2 Fundusz Emerytalno-Rentowy 19 527 722 16 095 771 19 461 356
1.3 Fundusz Prewencji i Rehabilitacji 33 500 283 34 178
1.4 Fundusz Administracyjny 588 502 590 532
1.5 Fundusz Emerytur Pomostowych 236 095 305 751
2 Fundusze związane z zadaniami socjalnymi państwa 16 158 632 745 360 15 991 750
2.1 Fundusz Pracy 10 924 035 11 080 159
2.2 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4 668 823 745 360 4 760 352
2.3 Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 565 774 151 239
3 Fundusze związane z prywatyzacją 929 823 2 618 693
3.1 Fundusz Reprywatyzacji 133 022 413 976
3.2 Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców 234 601 1 381 784
3.3 Fundusz Skarbu Państwa 156 858 268 539
3.4 Fundusz Rekompensacyjny 405 342 554 394
4 Fundusze związane z bezpieczeństwem i obronnością kraju 386 755 351 675
4.1 Fundusz Wsparcia Policji 75 518 75 403
4.2 Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego 4 579 6 421
4.3 Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców 121 148 105 308
4.4 Fundusz - Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy 37 476 37 146
4.5 Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych 69 889 59 738
4.6 Fundusz Wsparcia Straży Granicznej 1 336 1 238
4.7 Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej 37 506 38 027
4.8 Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej 39 303 28 394
5 Fundusze związane z nauką, kulturą i kulturą fizyczną 811 517 885 673
5.1 Fundusz Promocji Twórczości 742 520
5.2 Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów 17 143 13 093
5.3 Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej 601 671 576 277
5.4 Fundusz Promocji Kultury 159 716 165 872
5.5 Fundusz Nauki i Technologii Polskiej 32 245 129 911
6 Pozostałe 580 471 554 208
6.1 Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 7 714 6 949
6.2 Fundusz Kredytu Technologicznego 547 660 537 315
6.3 Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych 25 097 9 944

Pobierz dane (csv) · Dokument źródłowy

Jednostka: tys. zł

Wyszczególnienie Przychody W tym dotacja z budżetu Wydatki
Razem 227 876 208 53 712 596 241 632 400
I Fundusze związane z ubezpieczeniami społecznymi 209 332 112 52 967 236 222 328 784
Fundusz Ubezpieczeń Społecznych 191 480 880 37 113 912 204 381 184
Fundusz Emerytalno - Rentowy 17 446 206 15 853 053 17 557 854
Fundusz Prewencji i Rehabilitacji 33 638 274 33 723
Fundusz Administracyjny 590 688 573 728
Fundusz Emerytur Pomostowych 236 301 237 893
II Fundusze związane z zadaniami socjalnymi państwa 15 316 171 745 360 16 113 341
Fundusz Pracy 10 139 830 11 056 774
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4 617 824 745 360 4 871 720
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 558 517 184 847
III Fundusze związane z prywatyzacją 1 380 905 1 235 709
Fundusz Reprywatyzacji 282 235 197 225
Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców 767 033 253 961
Fundusz Skarbu Państwa 149 173 319 877
Fundusz Rekompensacyjny 182 464 464 646
IV Fundusze związane z bezpieczeństwem i obronnością kraju 359 496 249 953
Fundusz Wsparcia Policji 60 484 60 345
Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego 5 705 2 943
Fundusz - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców 121 488 74 088
Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy 33 571 32 903
Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych 66 626 26 862
Fundusz Wsparcia Straży Granicznej 2 068 2 110
Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej 29 540 27 899
Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej 40 014 22 803
V Fundusze zwią zane z nauką, kulturą i kulturą fizyczną 837 123 945 351
Fundusz Promocji Twórczości 1 003 520
Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów 16 818 11 853
Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej 558 857 546 482
Fundusz Promocji Kultury 153 592 185 757
Fundusz Nauki i Technologii Polskiej 106 853 200 739
VI Pozostałe 650 396 759 257
Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 2 403 12 415
Fundusz Kredytu Technologicznego 624 034 736 800
Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych 23 959 10 042

Pobierz dane (csv) · Dokument źródłowy

Jednostka: tys. zł

Wyszczególnienie Przychody W tym dotacja z budżetu Wydatki
Razem 212 277 136 55 825 240 211 943 328
I Fundusze związane z ubezpieczeniami społecznymi 191 632 208 55 077 552 193 769 888
Społecznych Fundusz Ubezpieczeń 174 123 152 39 520 776 176 439 952
Fundusz Emerytalno - Rentowy 17 102 736 15 555 738 17 025 560
Fundusz Prewencji i Rehabilitacji 34 385 1 038 35 255
Fundusz Administracyjny 603 444 572 658
Fundusz Emerytur Pomostowych 235 090 163 078
II Fundusze związane z zadaniami socjalnymi państwa 16 723 146 747 686 15 546 846
Fundusz Pracy 11 233 648 9 633 520
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4 889 356 747 686 4 836 306
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 600 142 1 077 020
III Fundusze związane z prywatyzacją 2 335 505 1 330 457
Fundusz Reprywatyzacji 374 992 184 169
Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców 1 502 319 526 470
Fundusz Skarbu Państwa 279 240 208 705
Fundusz Rekompensacyjny 178 954 411 113
IV Fundusze związane z bezpieczeństwem i obronnością kraju 370 760 278 766
Fundusz Wsparcia Policji 68 077 69 866
Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego 3 612 7 413
Fundusz Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców 120 140 69 836
Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy 34 235 21 036
Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych 70 163 57 828
Fundusz Wsparcia Straży Granicznej 1 527 1 540
Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej 36 994 35 759
Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej 36 012 15 488
V Fundusze związane z nauką, kulturą i kulturą fizyczną 1 027 721 796 135
Fundusz Promocji Twórczości 525 406
Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów 14 746 11 684
Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej 640 487 465 184
Fundusz Promocji Kultury 165 251 157 643
Fundusz Nauki i Technologii Polskiej 206 712 161 218
VI Pozostałe 187 809 221 228
Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 2 725 9 789
Fundusz Kredytu Technologicznego 159 724 206 064
Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych 25 360 5 375

Pobierz dane (csv) · Dokument źródłowy

Jednostka: tys. zł

Wyszczególnienie Przychody W tym dotacja z budżetu Wydatki
Razem 197 799 152 53 352 060 200 934 512
I Fundusze związane z ubezpieczeniami społecznymi 178 998 160 52 634 444 184 564 976
Fundusz Ubezpieczeń Społecznych 162 035 792 37 513 408 167 785 888
Fundusz Emerytalno-Rentowy 16 567 365 15 120 037 16 498 510
Fundusz Prewencji i Rehabilitacji 35 450 1 000 34 140
Fundusz Administracyjny 581 718 570 030
Fundusz Emerytur Pomostowych 219 830 118 402
II Fundusze związane z zadaniami socjalnymi państwa 15 740 220 717 618 13 266 895
Fundusz Pracy 10 486 845 8 744 220
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4 677 502 717 618 4 261 994
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 575 873 260 681
III Fundusze związane z prywatyzacją 1 669 034 1 936 125
Fundusz Reprywatyzacji 609 625 299 600
Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców 511 254 803 164
Fundusz Skarbu Państwa 323 998 348 012
Fundusz Rekompensacyjny 224 157 485 349
IV Fundusze związane z bezpieczeństwem i obronnością kraju 350 954 283 792
Fundusz Wsparcia Policji 78 563 77 950
Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego 13 747 8 396
Fundusz - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców 103 433 78 669
Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy 27 074 64
Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych 74 356 64 616
Fundusz Pomocy Postpenitencjarnej 16 427 19 035
Fundusz Wsparcia Straży Granicznej 1 684 1 661
Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej 35 670 33 401
V Fundusze związane z nauką, kulturą i kulturą fizyczną 991 800 780 716
Fundusz Promocji Twórczości 564 532
Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów 19 858 14 222
Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej 551 013 511 335
Fundusz Promocji Kultury 144 411 117 747
Fundusz Nauki i Technologii Polskiej 275 954 136 880
VI Pozostałe 48 978 102 020
Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 3 092 19 353
Fundusz Kredytu Technologicznego 24 878 82 577
Fundusz Rozwi zywania Problemów ą Hazardowych 21 008 90

Pobierz dane (csv) · Dokument źródłowy

Jednostka: tys. zł

Wyszczególnienie Przychody W tym dotacja z budżetu Dotacja rozwojowa Wydatki
Razem 206 021 392 53 797 012 1 586 095 209 042 816
I Fundusze związane z ubezpieczeniami społecznymi 184 205 648 53 058 016 187 681 088
Fundusz Ubezpieczeń Społecznych 167 480 800 38 111 648 170 844 752
Fundusz Emerytalno-Rentowy 16 347 749 14 935 764 16 575 358
Fundusz Prewencji i Rehabilitacji 39 046 6 000 43 655
Fundusz Administracyjny 585 180 586 237
Fundusz Emerytur Pomostowych 194 874 4 600 73 093
II Fundusze związane z zadaniami socjalnymi państwa 15 753 572 738 999 1 586 095 16 749 410
Fundusz Pracy 10 962 568 1 562 140 12 234 486
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4 252 482 738 999 23 955 4 320 324
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 538 522 194 600
III Fundusze związane z prywatyzacją 4 503 181 3 082 236
Fundusz Reprywatyzacji 1 357 536 1 143 022
Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców 2 071 875 1 116 386
Fundusz Skarbu Państwa 478 174 286 428
Fundusz Rekompensacyjny 595 596 536 400
IV Fundusze związane z obronnością kraju 322 418 289 249
Fundusz Wsparcia Policji 82 395 82 199
Fundusz Modernizacji Bezpieczeń Publicznego Państwa 8 039 5 104
Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców 103 152 112 529
Fundusz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy 1 172 2 201
Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych 103 593 59 924
Fundusz Pomocy Postpenitencjarnej 22 640 25 858
Fundusz Wsparcia Straży Granicznej 1 427 1 434
V Fundusze związane z nauką, kulturą i kulturą fizyczną 1 145 264 1 174 372
Fundusz Promocji Twórczości 411 566
Fundusz Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów 12 973 12 647
Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej 551 393 601 376
Fundusz Promocji Kultury 134 256 205 147
Fundusz Nauki i Technologii Polskiej 446 231 354 636
VI Pozostałe 91 310 66 459
Centralny Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 19 404 19 929
Centralny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 30 344 21 821
Fundusz Kredytu Technologicznego 22 725 24 709
Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych 18 837

Pobierz dane (csv) · Dokument źródłowy

Jednostka: tys. zł

Wyszczególnienie Przychody W tym dotacja z budżetu Dotacja rozwojowa Wydatki
Razem 181 605 712 46 950 184 1 124 050 191 473 360
I Fundusze związane z ubezpieczeniami społecznymi 157 712 368 46 214 184 170 674 000
Społecznych Fundusz Ubezpieczeń 140 470 976 30 503 284 153 437 696
Fundusz Emerytalno - Rentowy 17 063 952 15 705 402 17 046 420
Fundusz Prewencji i Rehabilitacji 35 984 5 500 32 663
Fundusz Administracyjny 552 470 568 222
II Fundusze związane z zadaniami socjalnymi 16 361 263 736 000 16 659 362
Fundusz Pracy 10 326 431 664 419 11 245 002
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4 558 106 736 000 4 174 4 611 617
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 1 476 726 802 743
III Fundusze związane z prywatyzacją 3 736 610 1 571 067
Fundusz Reprywatyzacji 2 279 462 78 984
Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców 757 148 680 557
Fundusz Skarbu Państwa 133 407 64 351
Fundusz Rekompensacyjny 566 593 747 175
IV Fundusze związane z obronnością kraju 292 465 259 415
Fundusz Wsparcia Policji 103 919 104 656
Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego 7 179 9 980
Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców 97 372 103 987
Fundusz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy 1 645 3 072
Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych 58 667 10 397
Fundusz Pomocy Postpenitencjarnej 23 069 26 754
Fundusz Wsparcia Straży Granicznej 614 569
V Fundusze związane z nauką, kulturą i kulturą fizyczną 920 176 956 214
Fundusz Promocji Twórczości 763 529
Fundusz Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów 12 915 13 285
Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej 646 181 709 848
Fundusz Promocji Kultury 158 457 172 513
Fundusz Nauki i Technologii Polskiej 101 860 60 039
VI Pozostałe 2 582 825 1 353 291
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2 395 411 440 457 1 280 454
Centralny Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 26 592 27 390
Państwowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 29 555 23 904
Fundusz Kredytu Technologicznego 131 267 15 000 21 543

Pobierz dane (csv) · Dokument źródłowy

Jednostka: tys. zł

Wyszczególnienie Przychody W tym dotacja z budżetu Wydatki
Razem 172 874 352 48 994 440 167 190 720
I Fundusze związane z ubezpieczeniami społecznymi 153 686 288 48 102 840 153 094 288
Fundusz Ubezpieczeń Społecznych 137 329 984 33 229 968 136 133 376
Fundusz Emerytalno-Rentowy 16 185 291 14 867 871 16 793 810
Fundusz Prewencji i Rehabilitacji 32 911 5 000 30 979
Fundusz Administracyjny 518 101 516 126
II Fundusze związane z zadaniami socjalnymi państwa 14 222 635 891 600 10 734 563
Fundusz Pracy 9 109 716 5 755 744
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4 673 111 891 600 4 825 036
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 439 808 153 783
III Fundusze związane z prywatyzacją 1 768 451 887 664
Fundusz Reprywatyzacji 518 866 99 282
Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców 381 462 498 456
Fundusz Skarbu Państwa 72 332 82 743
Fundusz Rekompensacyjny 795 791 207 183
IV Fundusze związane z bezpieczeństwem i obronnością kraju 320 124 668 891
Fundusz Wsparcia Policji 111 227 113 579
Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego 8 384 1 381
Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców 89 829 121 634
Fundusz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy 3 491 3 651
Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych 82 119 407 228
Fundusz Pomocy Postpenitencjalnej 25 074 21 418
V Fundusze związane z nauką, kulturą i kulturą fizyczną 909 693 773 421
Fundusz Promocji Twórczości 640 714
Fundusz Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów 15 024 14 338
Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej 672 534 600 016
Fundusz Promocji Kultury 171 998 140 107
Fundusz Nauki i Technologii Polskiej 49 497 18 246
VI Pozostałe 1 967 161 1 031 886
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 1 895 546 963 491
Centralny Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 39 307 39 534
Państwowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 32 308 28 861

Pobierz dane (csv) · Dokument źródłowy

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Dowiedz się więcej