Finanse publiczne

Dotacje i subwencje z budżetu państwa

Jednostka: tys. zł

Wyszczególnienie Według ustawy budżetowej Po zmianach Wykonanie 4:3
Ogółem 153 487 393 154 031 751 152 259 604 98,8%
1. Subwencja dla jednostek samorządu terytorialnego 51 206 360 50 907 333 50 904 545 100%
- część oświatowa subwencji ogólnej 39 499 597 39 499 597 39 499 597 100%
- pozostała subwencja 11 706 763 11 407 736 11 404 948 100%
2. Dotacje do funduszy celowych 47 208 976 47 208 976 47 201 786 100%
- Fundusz Ubezpieczeń Społecznych 30 362 793 30 362 793 30 362 793 100%
- Kasa Rolniczego Ubezpieczeńnia Społecznego, z tego: 16 100 823 16 100 823 16 096 054 100%
- Fundusz Emerytalno-Rentowy 16 100 540 16 100 540 16 095 771 100%
- Fundusz Prewencji i Rehabilitacji 283 283 283 100%
- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 745 360 745 360 742 939 99,7%
3. Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego 17 407 764 23 691 000 23 211 847 98,0%
- dotacje dla gmin 11 696 466 17 323 561 16 963 411 97,9%
- dotacje dla powiatów 4 826 541 5 171 781 5 091 009 98,4%
- dotacje dla samorządu województwa 884 757 1 195 658 1 157 427 96,8%
4. Dotacje na finansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych, 3 244 839 3 177 687 2 992 506 94,2%
w tym: - ratownictwo medyczne 1 839 959 1 838 699 1 838 062 100%
- świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczeńnia zdrowotnego 164 775 156 075 156 026 100%
- Wojskowa Agencja Mieszkaniowa 747 158 747 158 570 769 76,4%
- Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego 154 142 154 142 154 142 100%
- publiczna służba krwi 90 700 92 471 92 417 99,9%
- państwowe instytucje kultury 73 665 50 709 50 239 99,1%
5. Dotacje przedmiotowe 656 156 606 133 555 317 91,6%
- jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, 9 500 7 562 7 316 96,7%
- jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych 646 656 598 571 548 001 91,6%
6. Dotacje podmiotowe 19 480 766 20 538 239 20 427 961 99,5%
- jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, z tego: 15 821 458 16 866 263 16 768 351 99,4%
- uczelnie publiczne 12 187 491 13 228 915 13 228 905 100%
- jednostki naukowe 1 170 216 1 212 182 1 212 182 100%
- instytucje kultury 741 720 766 094 765 594 99,9%
- samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej 100 446 100 446 100 446 100%
- pozostałe jednostki, w tym: 1 621 585 1 558 627 1 461 224 93,8%
- Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 1 071 617 1 011 127 929 924 92,0%
- Agencja Rynku Rolnego 128 601 128 601 125 709 97,8%
- jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych 3 659 308 3 671 976 3 659 610 99,7%
7. Pomoc zagraniczna 23 423 22 800 97,3%
8. Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym i niezaliczanym do sektora finansów publicznych 147 230 149 263 148 969 99,8%
9. Dotacje celowe na zadania zlecone pozostałym jednostkom sektora finansów publicznych 3 182 437 3 375 970 3 339 096 98,9%
10. Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 1 205 421 1 660 869 1 596 966 96,2%
- fundacje 49 853 151 293 148 476 98,1%
- stowarzyszenia 322 463 424 592 421 257 99,2%
- pozostałe jednostki 833 105 1 084 984 1 027 233 94,7%
11. Rozliczenia z bankami 1 356 704 1 757 155 1 564 339 89,0%
12. Subwencje dla partii politycznych 54 410 54 410 100%
13. Zwrot kosztów obsługi świadczeń zleconych do wypłaty ZUS i KRUS, dotacja dla Funduszu Kościelnego 194 519 233 288 231 121 99,1%
14. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 6 760 6 760 100%
15. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 592 1 473 1 181 80,2%
16. Rezerwy 8 195 629 639 772

Pobierz dane (csv) · Dokument źródłowy

Jednostka: tys. zł

Wyszczególnienie Według ustawy budżetowej Po zmianach Wykonanie 4:3
Ogółem 156 296 838 156 378 188 155 203 308 99,2%
1. Subwencja dla jednostek samorządu terytorialnego 51 259 549 50 967 818 50 965 357 100%
- część oświatowa subwencji ogólnej 39 509 195 39 509 195 39 509 195 100%
- pozostała subwencja 11 750 354 11 458 623 11 456 162 100%
2. Dotacje do funduszy celowych 53 723 749 53 723 749 53 712 597 100%
- Fundusz Ubezpieczeń Społecznych 37 113 910 37 113 910 37 113 910 100%
- Kasa Rolniczego Ubezpieczeńnia Społecznego, z tego: 15 864 479 15 864 479 15 853 327 99,9%
- Fundusz Emerytalno-Rentowy 15 864 205 15 864 205 15 853 053 99,9%
- Fundusz Prewencji i Rehabilitacji 274 274 274 100%
- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 745 360 745 360 745 360 100%
3. Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego 17 452 646 22 116 279 21 674 277 98,0%
- dotacje dla gmin 12 124 790 15 810 619 15 394 147 97,4%
- dotacje dla powiatów 4 542 285 5 094 130 5 074 553 99,6%
- dotacje dla samorządu województwa 785 571 1 211 529 1 205 577 99,5%
4. Dotacje na finansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych, w tym: 3 288 596 3 185 558 3 132 526 98,3%
- ratownictwo medyczne 1 836 294 1 834 522 1 834 514 100%
- świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 191 112 134 803 134 803 100%
- Wojskowa Agencja Mieszkaniowa 657 173 657 173 616 639 93,8%
- Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego 151 213 151 533 151 533 100%
- publiczna służba krwi 87 400 92 213 92 046 99,8%
- państwowe instytucje kultury 172 772 54 285 53 230 98,1%
5. Dotacje przedmiotowe 565 762 598 859 593 797 99,2%
- jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, 11 407 9 703 9 551 98,4%
- jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych 554 355 589 156 584 246 99,2%
6. Dotacje podmiotowe 18 479 319 19 477 081 19 291 884 99,0%
- jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, z tego: 15 442 097 16 564 417 16 381 769 98,9%
- uczelnie publiczne 11 006 712 12 070 720 12 069 714 100%
- jednostki naukowe 1 137 250 1 141 047 1 141 043 100%
- instytucje kultury 730 089 771 108 770 239 99,9%
- samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej 92 746 105 246 105 246 100%
- pozostałe jednostki, w tym: 2 475 300 2 476 295 2 295 526 92,7%
- Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 1 723 995 1 723 995 1 568 722 91,0%
- Agencja Rynku Rolnego 334 864 334 864 323 626 96,6%
- jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych 3 037 222 2 912 664 2 910 115 99,9%
7. Pomoc zagraniczna 31 174 30 704 98,5%
8. Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym i niezaliczanym do sektora finansów publicznych 151 739 171 739 171 551 99,9%
9. Dotacje celowe na zadania zlecone pozostałym jednostkom sektora finansów publicznych 2 408 784 2 429 289 2 348 763 96,7%
10. Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 1 174 253 1 565 424 1 512 191 96,6%
- fundacje 55 404 141 302 129 115 91,4%
- stowarzyszenia 331 667 434 568 428 202 98,5%
- pozostałe jednostki 787 182 989 555 954 874 96,5%
11. Rozliczenia z bankami 1 494 994 1 495 906 1 492 665 99,8%
12. Subwencje dla partii politycznych 54 410 54 410 100%
13. Zwrot kosztów obsługi świadczeń zleconych do wypłaty ZUS i KRUS, dotacja dla Funduszu Kościelnego 193 774 217 630 216 216 99,4%
14. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 6 546 6 142 93,8%
15. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 492 508 227 44,6%
16. Rezerwy 6 103 181 336 216

Pobierz dane (csv) · Dokument źródłowy

Jednostka: tys. zł

Wyszczególnienie Według ustawy budżetowej Po zmianach Wykonanie 4:3
Ogółem 156 466 500 156 547 578 155 355 640 99,2%
1. Subwencja dla jednostek samorządu terytorialnego 50 217 812 50 381 977 50 371 715 100%
- część oświatowa subwencji ogólnej 38 711 095 39 161 095 39 161 095 100%
- pozostała subwencja 11 506 717 11 220 882 11 210 620 99,9%
2. Dotacje do funduszy celowych 55 932 928 55 826 109 55 825 240 100%
- Fundusz Ubezpieczeń Społecznych 39 939 301 39 520 778 39 520 778 100%
- Kasa Rolniczego Ubezpieczeńnia Społecznego, z tego: 15 245 941 15 557 645 15 556 776 100%
- Fundusz Emerytalno-Rentowy 15 244 903 15 556 607 15 555 738 100%
- Fundusz Prewencji i Rehabilitacji 1 038 1 038 1 038 100%
- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 747 686 747 686 747 686 100%
3. Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego 17 313 500 20 908 402 20 487 677 98,0%
2 - dotacje dla gmin 12 151 680 14 745 342 14 385 808 97,6%
- dotacje dla powiatów 4 373 384 5 029 554 4 990 192 99,2%
- dotacje dla samorządu województwa 788 436 1 133 506 1 111 678 98,1%
4. Dotacje na finansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych, w tym: 3 533 843 3 449 164 3 410 473 98,9%
- ratownictwo medyczne 1 839 892 1 825 135 1 824 228 100%
- składki na ubezpieczeńnie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 203 112 235 485 235 485 100%
- Wojskowa Agencja Mieszkaniowa 825 844 825 844 825 844 100%
- publiczna służba krwi 85 985 92 875 92 839 100%
- państwowe instytucje kultury 200 600 54 052 36 280 67,1%
5. Dotacje przedmiotowe 555 871 600 325 585 930 97,6%
- jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, 12 782 10 824 10 256 94,7%
- jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych 543 089 589 500 575 674 97,7%
6. Dotacje podmiotowe 18 615 927 19 227 194 19 057 092 99,1%
- jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, z tego: 15 986 808 16 547 014 16 383 901 99,0%
- uczelnie (publiczne i niepubliczne) 11 249 642 11 581 136 11 564 738 99,9%
- jednostki naukowe 1 149 084 1 271 159 1 189 782 93,6%
- niepubliczne szkoły lub inne placówki oświatowo-wychowawcze 19 042 20 838 20 838 100%
- instytucje kultury 707 439 809 057 805 949 99,6%
- samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej 80 896 92 746 92 746 100%
- pozostałe jednostki, w tym: 2 780 705 2 772 078 2 709 848 97,8%
- Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 2 005 785 2 021 867 1 996 859 98,8%
- Agencja Rynku Rolnego 386 691 348 691 331 482 95,1%
- jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych 2 629 119 2 680 180 2 673 191 99,7%
7. 3 Pomoc zagraniczna 54 783 51 741 94,4%
8. Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym i niezaliczanym do sektora finansów publicznych 156 933 164 777 163 839 99,4%
9. Dotacje celowe na zadania zlecone pozostałym jednostkom sektora finansów publicznych 2 393 537 2 329 640 2 277 238 97,8%
10. Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 1 092 324 1 433 623 1 394 298 97,3%
- fundacje 57 182 124 752 121 391 97,3%
- stowarzyszenia 351 359 472 952 464 252 98,2%
- pozostałe jednostki 683 783 835 919 808 655 96,7%
11. Rozliczenia z bankami 1 478 516 1 479 954 1 479 877 100%
12. Subwencje dla partii politycznych 54 656 54 656 100%
13. Zwrot kosztów obsługi świadczeń zleconych do wypłaty ZUS i KRUS, dotacja dla Funduszu Kościelnego oraz zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 189 817 192 070 189 341 98,6%
14. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 4 898 4 898 100%
15. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2 954 2 081 1 626 78,1%
16. Rezerwy 4 982 538 437 927

Pobierz dane (csv) · Dokument źródłowy

Jednostka: tys. zł

Wyszczególnienie Według ustawy budżetowej Po zmianach Wykonanie 4:3
Ogółem 147 235 552 149 183 168 148 461 280 99,5%
1. Subwencja dla jednostek samorządu terytorialnego 48 357 656 48 067 624 48 058 128 100%
- część oświatowa subwencji ogólnej 36 924 828 36 924 828 36 924 828 100%
- pozostała subwencja 11 432 829 11 142 797 11 133 301 99,9%
2. Dotacje do funduszy celowych 53 003 128 53 352 128 53 352 060 100%
- Fundusz Ubezpieczeń Społecznych 37 134 408 37 513 408 37 513 408 100%
- Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, z tego: 15 121 037 15 121 037 15 121 037 100%
- Fundusz Emerytalno-Rentowy 15 120 037 15 120 037 15 120 037 100%
- Fundusz Prewencji i Rehabilitacji 1 000 1 000 1 000 100%
- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 747 686 717 686 717 618 100%
3. Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego 17 103 700 20 800 610 20 447 414 98,3%
- dotacje dla gmin 11 840 917 14 505 636 14 196 521 97,9%
- dotacje dla powiatów 4 447 548 5 205 467 5 187 006 99,6%
- dotacje dla samorządu województwa 815 235 1 089 507 1 063 886 97,6%
4. Dotacje na finansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych, w tym: 3 024 971 3 188 454 3 179 167 99,7%
- ratownictwo medyczne 1 787 607 1 759 259 1 759 210 100%
- składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 207 812 215 463 215 463 100%
- Wojskowa Agencja Mieszkaniowa 572 135 726 424 726 424 100%
- publiczna służba krwi 84 275 88 919 88 866 99,9%
- państwowe instytucje kultury 41 900 25 690 25 172 98,0%
5. Dotacje przedmiotowe 537 035 589 061 566 531 96,2%
- jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych 11 736 11 106 10 994 99,0%
- jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych 525 299 577 955 555 537 96,1%
6. Dotacje podmiotowe 18 014 052 17 979 188 17 859 364 99,3%
- jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, z tego: 15 621 112 15 610 475 15 595 712 99,9%
- uczelnie (publiczne i niepubliczne) 11 101 501 11 108 944 11 108 935 100%
- jednostki naukowe 1 307 075 1 188 039 1 188 039 100%
- niepubliczne szkoły lub inne placówki oświatowo-wychowawcze 18 345 19 582 19 582 100%
- instytucje kultury 642 436 732 805 732 043 99,9%
- samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej 78 644 78 644 78 631 100%
- pozostałe jednostki, w tym: 2 473 111 2 482 460 2 468 482 99,4%
- Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 1 875 999 1 875 999 1 875 964 100%
- Agencja Rynku Rolnego 309 006 309 006 308 510 99,8%
- jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych 2 392 940 2 368 713 2 263 652 95,6%
7. Pomoc zagraniczna 61 664 60 913 98,8%
8. Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym i niezaliczanym do sektora finansów publicznych 106 499 117 007 116 297 99,4%
9. Dotacje celowe dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych 1 007 837 1 968 968 1 962 456 99,7%
10. Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z tego: 1 055 257 1 304 093 1 237 376 94,9%
- fundacje 57 526 110 670 107 804 97,4%
- stowarzyszenia 391 349 408 403 405 955 99,4%
- pozostałe jednostki 606 382 785 020 723 618 92,2%
11. Rozliczenia z bankami 1 362 884 1 364 166 1 363 909 100%
12. Subwencje dla partii politycznych 71 382 71 382 70 097 98,2%
13. Zwrot kosztów obsługi świadczeń zleconych do wypłaty ZUS i KRUS, dotacja dla Funduszu Kościelnego oraz zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 181 724 181 724 179 653 98,9%
14. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 7 759 7 759 100%
15. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 864 241 151 62,7%
16. Rezerwy 3 408 564 129 096

Pobierz dane (csv) · Dokument źródłowy

Jednostka: tys. zł

Wyszczególnienie Według ustawy budżetowej Po zmianach Wykonanie 4:3
Ogółem 143 721 768 146 301 830 145 244 609 99,3%
1. Subwencja dla jednostek samorządu terytorialnego 47 184 473 46 910 076 46 910 073 100%
- część oświatowa subwencji ogólnej 35 009 865 35 009 865 35 009 865 100%
- pozostała subwencja 12 174 608 11 900 211 11 900 208 100%
2. Dotacje do funduszy celowych 54 118 837 54 197 046 53 797 013 99,3%
- Fundusz Ubezpieczeń Społecznych 37 923 650 38 111 650 38 111 650 100%
- Fundusz Emerytur Pomostowych 4 600 4 600 4 600 100%
- Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, z tego: 15 451 587 15 341 796 14 941 764 97,4%
- Fundusz Emerytalno-Rentowy 15 445 587 15 335 796 14 935 764 97,4%
- Fundusz Prewencji i Rehabilitacji 6 000 6 000 6 000 100%
- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 739 000 739 000 738 999 100%
3. Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego 16 536 858 21 162 508 20 817 788 98,4%
- dotacje dla gmin 11 397 793 15 236 436 14 947 382 98,1%
- dotacje dla powiatów 4 339 106 4 932 912 4 903 381 99,4%
- dotacje dla samorządu województwa 799 959 993 159 967 025 97,4%
4. Dotacje na finansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych, w tym: 2 589 594 2 774 332 2 607 666 94,0%
- ratownictwo medyczne 1 730 500 1 728 844 1 728 802 100%
- składki na ubezpieczeńnie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 50 647 205 927 205 591 99,8%
- Wojskowa Agencja Mieszkaniowa 477 798 477 798 314 795 65,9%
- publiczna służba krwi 82 057 91 612 91 522 99,9%
- państwowe instytucje kultury 700 26 167 25 893 99,0%
5. Dotacje przedmiotowe 559 303 522 078 502 662 96,3%
- jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, z tego: 51 763 36 017 35 849 99,5%
- zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze 25 664 25 610 25 585 99,9%
- pozostałe jednostki 26 099 10 407 10 264 98,6%
- jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych 507 540 486 061 466 814 96,0%
6. Dotacje podmiotowe 17 344 273 17 585 502 17 573 465 99,9%
- jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, z tego: 15 294 993 15 457 639 15 447 229 99,9%
- uczelnie (publiczne i niepubliczne) 10 987 068 10 994 468 10 994 377 100%
- jednostki naukowe 1 312 420 1 354 428 1 354 428 100%
- niepubliczne szkoły lub inne placówki oświatowo-wychowawcze 18 345 19 545 19 545 100%
- instytucje kultury 639 730 726 075 724 539 99,8%
- samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej 76 177 76 439 76 417 100%
- pozostałe jednostki, w tym: 2 261 253 2 286 684 2 277 924 99,6%
- Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 1 799 542 1 820 692 1 820 692 100%
- Agencja Rynku Rolnego 307 883 307 883 303 968 98,7%
- jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych 2 049 280 2 127 863 2 126 236 99,9%
7. Pomoc zagraniczna 44 975 37 730 83,9%
8. Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym i niezaliczanym do sektora finansów publicznych 75 180 77 606 77 269 99,6%
9. Dotacje celowe na zadania zlecone pozostałym jednostkom sektora finansów publicznych 596 346 563 992 544 198 96,5%
10. Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 885 259 1 303 734 1 224 820 93,9%
- fundacje 41 970 96 596 86 043 89,1%
- stowarzyszenia 352 090 436 556 432 653 99,1%
- pozostałe jednostki 491 199 770 582 706 125 91,6%
11. Rozliczenia z bankami 819 256 856 577 856 564 100%
12. Subwencje dla partii politycznych 114 209 114 209 100%
13. Zwrot kosztów obsługi świadczeń zleconych do wypłaty ZUS i KRUS, dotacja dla Funduszu Kościelnego oraz zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 176 333 180 954 172 921 95,6%
14. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 8 081 8 081 100%
15. Dotacja dla instytucji gospodarki budżetowej na pierwsze wyposażenie 150 150
16. Rezerwy 2 836 056 10

Pobierz dane (csv) · Dokument źródłowy

Jednostka: tys. zł

Wyszczególnienie Według ustawy budżetowej Po zmianach Wykonanie 4:3
Ogółem 132 449 556 134 251 691 133 949 755 99,8%
1. Subwencja dla jednostek samorządu terytorialnego 45 320 111 45 042 666 45 042 549 100%
- część oświatowa subwencji ogólnej 33 399 798 33 399 798 33 399 798 100%
- pozostała subwencja 11 920 313 11 642 868 11 642 751 100%
2. Dotacje do funduszy celowych 46 953 214 46 953 185 46 950 185 100%
- Fundusz Ubezpieczeń Społecznych 30 403 283 30 503 283 30 503 283 100%
- Kasa Rolniczego Ubezpieczeńnia Społecznego, z tego: 15 810 931 15 710 902 15 710 902 100%
- Fundusz Emerytalno-Rentowy 15 805 431 15 705 402 15 705 402 100%
- Fundusz Prewencji i Rehabilitacji 5 500 5 500 5 500 100%
- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 739 000 739 000 736 000 99,6%
3. Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego 15 431 215 18 192 496 18 008 125 99,0%
- dotacje dla gmin 10 810 083 12 928 863 12 769 470 98,8%
- dotacje dla powiatów 3 977 227 4 475 523 4 461 410 99,7%
- dotacje dla samorządu województwa 643 905 788 110 777 245 98,6%
4. Dotacje na finansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych, w tym: 2 238 475 2 438 815 2 408 582 98,8%
- ratownictwo medyczne 1 730 500 1 723 636 1 722 492 99,9%
- składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 56 275 208 828 198 094 94,9%
- Wojskowa Agencja Mieszkaniowa 226 215 113 108 106 699 94,3%
- publiczna służba krwi 89 990 92 088 92 085 100%
5. Dotacje przedmiotowe 570 866 525 352 516 559 98,3%
- jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, z tego: 51 962 51 668 51 517 99,7%
- zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze 24 667 22 780 22 765 99,9%
- pozostałe jednostki 27 295 28 888 28 752 99,5%
- jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych 518 904 473 684 465 042 98,2%
6. Dotacje podmiotowe 15 933 073 16 956 483 16 941 993 99,9%
- jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, z tego: 14 644 362 15 671 182 15 661 671 99,9%
- szkoły wyższe 10 473 202 10 886 240 10 886 204 100%
- jednostki naukowe 1 200 913 1 438 470 1 438 470 100%
- jednostki badawczo-rozwojowe 595 393 732 104 728 501 99,5%
- niepubliczne szkoły lub inne placówki oświatowo-wychowawcze 18 345 18 345 18 345 100%
- instytucje kultury 617 802 698 952 697 081 99,7%
- samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej 281 835 206 287 206 282 100%
- pozostałe jednostki, w tym: 1 456 872 1 690 784 1 686 789 99,8%
- Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 1 159 178 1 459 178 1 459 178 100%
- jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych 1 288 711 1 285 301 1 280 322 99,6%
7. Dotacje rozwojowe 12 955 10 816 83,5%
8. Pomoc zagraniczna 50 878 41 045 80,7%
9. Dotacje dla użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach 107 421 95 278 92 049 96,6%
10. Dotacje celowe na zadania zlecone pozostałym jednostkom sektora finansów publicznych w tym: 810 041 933 329 926 278 99,2%
- Agencja Rynku Rolnego 231 723 373 837 372 721 99,7%
11. Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z tego: 1 570 749 1 835 311 1 796 787 97,9%
- fundacje 48 821 85 821 83 967 97,8%
- stowarzyszenia 379 277 426 875 418 952 98,1%
- pozostałe jednostki 1 142 651 1 322 615 1 293 868 97,8%
12. Rozliczenia z bankami 910 940 909 076 909 051 100%
13. Subwencje dla partii politycznych 138 117 112 472 112 472 100%
14. Zwrot kosztów obsługi świadczeń zleconych do wypłaty ZUS i KRUS, dotacja dla Funduszu Kościelnego oraz zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 184 092 185 180 185 055 99,9%
15. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 8 213 8 208 99,9%
16. Rezerwy 2 281 242

Pobierz dane (csv) · Dokument źródłowy

Jednostka: tys. zł

Wyszczególnienie Według ustawy budżetowej Po zmianach Wykonanie 4:3
Ogółem 111 779 734 114 717 027 113 676 328 99,1%
1. Subwencja dla jednostek samorządu terytorialnego 36 791 948 36 756 211 36 756 209 100%
- część oświatowa subwencji ogólnej 28 204 949 28 204 949 28 204 949 100%
- pozostała subwencja 8 586 999 8 551 262 8 551 260 100%
2. Dotacje do funduszy celowych 36 383 441 39 038 183 39 034 834 100%
- Fundusz Ubezpieczeń Społecznych 21 541 713 23 892 986 23 892 986 100%
- Kasa Rolniczego Ubezpieczeńnia Społecznego, z tego: 14 381 728 14 685 197 14 685 197 100%
- Fundusz Emerytalno-Rentowy 14 377 228 14 680 697 14 680 697 100%
- Fundusz Prewencji i Rehabilitacji 4 500 4 500 4 500 100%
- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 460 000 460 000 456 651 99,3%
3. Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego 16 458 688 17 604 320 16 841 267 95,7%
- dotacje dla gmin 12 927 776 13 607 974 12 902 653 94,8%
- dotacje dla powiatów 3 311 389 3 650 034 3 603 352 98,7%
- dotacje dla samorządu województwa 219 523 346 312 335 262 96,8%
4. Dotacje na finansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych, w tym: 527 074 1 608 249 1 580 144 98,3%
3 - ratownictwo medyczne 1 147 563 1 141 092 99,4%
- Wojskowa Agencja Mieszkaniowa 296 400 214 400 211 537 98,7%
- publiczna służba krwi 92 500 101 658 101 077 99,4%
5. Dotacje przedmiotowe 570 233 570 619 547 226 95,9%
- jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, z tego: 42 208 42 210 40 067 94,9%
- zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze 22 514 22 442 21 795 97,1%
- pozostałe jednostki 19 694 19 768 18 272 92,4%
- jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych 528 025 528 409 507 159 96,0%
6. Dotacje podmiotowe 15 885 585 17 258 893 17 194 235 99,6%
- jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, z tego: 14 971 230 16 268 195 16 258 884 99,9%
- szkoły wyższe 9 815 799 10 062 833 10 062 829 100%
- jednostki naukowe 1 390 431 1 532 823 1 532 360 100%
- jednostki badawczo-rozwojowe 676 140 670 673 670 673 100%
- niepubliczne szkoły lub inne placówki oświatowo-wychowawcze 11 596 12 296 12 296 100%
- instytucje kultury 588 516 644 022 641 629 99,6%
- samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej 38 200 162 965 162 965 100%
- pozostałe jednostki, w tym: 2 450 548 3 182 583 3 176 132 99,8%
- Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 1 238 982 1 801 802 1 801 802 100%
- Agencja Rynku Rolnego 893 727 1 066 227 1 066 227 100%
- jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych 914 355 990 698 935 351 94,4%
7. Dotacje dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych na pierwsze wyposa enie w środki obrotowe 1 600 1 600 1 600 100%
8. Pomoc zagraniczna 15 508 9 262 59,7%
9. Dotacje dla użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach 149 164 155 064 149 059 96,1%
10. Dotacje celowe na zadania zlecone pozostałym jednostkom sektora finansów publicznych 31 923 161 325 151 486 93,9%
11. Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z tego: 967 058 1 176 820 1 055 887 89,7%
- fundacje 59 634 97 067 94 488 97,3%
- stowarzyszenia 421 583 455 257 448 895 98,6%
- pozostałe jednostki 485 841 624 496 512 504 82,1%
12. Dopłaty kredytowe, w tym dopłaty do odsetek od kredytów na: 3 300 3 304 3 304 100%
- Fundusz żeglugi śródlądowej i Fundusz Rezerw 3 300 3 300 100%
13. Subwencje dla partii politycznych 94 834 94 834 100%
14. Zwrot kosztów obsługi świadczeń zleconych do wypłaty ZUS i KRUS oraz dotacja dla Funduszu Kościelnego 231 873 258 986 256 981 99,2%
15. Rezerwy 3 777 847 13 111

Pobierz dane (csv) · Dokument źródłowy

Jednostka: tys. zł

Wyszczególnienie Według ustawy budżetowej Po zmianach Wykonanie 4:3
Ogółem 98,7%
1. Subwencje dla jednostek samorządu terytorialnego 34 440 408 34 540 408
- część oświatowa subwencji ogólnej 26 663 244 26 780 958
- pozostała subwencja ogólna 7 777 163 7 759 448
2. Dotacje do funduszy celowych 38 723 136 39 847 996
- Fundusz Ubezpieczeń Społecznych 23 355 848 24 483 424
- Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, z tego: 14 936 671 14 936 671
- Fundusz Emerytalno-Rentowy 14 932 671 14 932 671
- Fundusz Prewencji i Rehabilitacji 4 000 4 000
- Państwowy Fundusz Kombatantów 8 500 8 500
- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 417 000 417 000
3. Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego 14 328 960 17 558 450 16 282 163 92,7%
- dotacje dla gmin 10 756 039 13 328 348 12 150 065 91,2%
- dotacje dla powiatów 3 350 755 3 585 689 3 537 079 98,6%
- dotacje dla samorządu województwa 222 166 644 413 595 019 92,3%
4. Dotacje na finansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych 571 130 4 560 667 4 541 987 99,6%
5. Dotacje przedmiotowe 558 944 561 037 537 722 95,8%
- jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, z tego: 66 082 58 082 55 656 95,8%
- zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze 45 905 37 681 37 071 98,4%
- pozostałe jednostki 20 177 20 401 18 585 91,1%
- jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych 492 862 502 955 482 066 95,8%
6. Dotacje podmiotowe 14 712 335 15 439 309 15 355 169 99,5%
- jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych z tego: 13 638 598 14 123 016
- szkoły wyższe 9 209 799 9 239 702
- jednostki naukowe 2 083 652 1 566 179
- jednostki badawczo-rozwojowe 2 978 707 362
- niepubliczne szkoły lub inne placówki oświatowo – wychowawcze 11 296 11 796
- instytucje kultury 526 594 593 249 592 499 99,9%
- samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej 30 200 31 415
- pozostałe jednostki 1 774 079 1 973 313
- jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych 1 073 737 1 316 293 1 233 717 93,7%
7. Dotacje dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych na pierwsze wyposażenia w środki obrotowe 65 65
8. Pomoc zagraniczna 617 432 70,0%
9. Dotacje na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich 48 288 62 864 59 739 95,0%
10. Dotacje celowe z budżetu państwa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych 27 806 41 630 41 088 16,0%
11. Dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych z tego: 1 350 129 1 542 428 1 470 379 95,3%
- fundacje 223 611 257 031 239 901 93,3%
- stowarzyszenia 556 318 585 738 574 167 98,0%
- pozostałe jednostki 570 200 699 659 656 311 93,8%
12. Dopłaty kredytowe w tym: 20 300 47 190 46 378 98,3%
- udzielanie kredytów technologicznych przedsiębiorcom (na działalność innowacyjną) 37 908 37 608 99,2%
- dopłaty do odsetek od kredytów na cele gospodarki rolnej 5 000
13. Subwencje dla partii politycznych 85 965
14. Zwrot kosztów obsługi świadczeń zleconych do wypłaty ZUS i KRUS oraz dotacja dla Funduszu Kościelnego 197 342 192 804 192 491 99,8%
15. Rezerwy 4 305 607 9 863

Pobierz dane (csv) · Dokument źródłowy

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Dowiedz się więcej