Finanse publiczne

Dochody i wydatki sektora finansów publicznych

Jednostka: mln zł

Wyszczególnienie Sektor finansów publicznych Konsolidacja międzyszczeblowa Podsektor rządowy Konsolidacja podsektora rządowego Podsektor samorządowy Konsolidacja podsektora samorządowego Podsektor ubezpieczeń społecznych Konsolidacja podsektora ubezpieczeń społecznych
I. DOCHODY OGÓŁEM 677 159,0 205 910,4 378 661,0 33 922,7 227 445,7 11 951,3 276 962,8 11 967,7
1. Dochody podatkowe 319 037,0 720,6 254 490,8 290,2 65 266,8 786,3
- podatki pośrednie 186 568,3 288,1 186 856,4 211,0
- podatek dochodowy od osób prawnych 29 573,5 54,2 23 187,2 79,0 6 440,5
- podatek dochodowy od osób fizycznych 78 127,4 43 022,0 35 105,4
- inne podatki 24 767,8 378,3 1 425,2 0,2 23 720,9 786,3
2. Dochody niepodatkowe 287 278,9 188 708,6 54 551,9 29 909,0 145 591,2 10 857,4 275 844,5 11 967,7
- dywidenda 4 814,7 4 213,5 505,3 95,9
- wpłaty z zysku NBP
- cło 2 440,7 2 440,7
- składki 182 360,9 23 781,0 390,4 205 751,5 3 295,9
- pozostałe dochody 97 662,7 164 927,6 47 507,3 29 909,0 145 085,9 10 857,4 69 997,1 8 671,8
3 . Środki z UE i z innych źródeł niepodlegające zwrotowi 70 843,1 16 481,2 69 618,3 3 723,5 16 587,7 307,6 1 118,3
II. WYDATKI OGÓŁEM 716 857,5 205 910,4 409 032,7 33 922,7 229 311,9 11 951,3 284 423,3 11 967,7
1. Dotacje i subwencje 60 139,2 131 028,6 178 694,2 27 894,7 12 148,3 6 960,9 325,3 6 497,4
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 285 201,3 33 605,8 26 366,4 17 540,9 274 899,8 1 908,7
3. Inne wydatki bieżące 234 966,2 25 030,4 97 597,0 830,5 154 034,6 2 147,8 8 365,0 3 561,6
4. Wydatki majątkowe 82 728,1 15 843,1 54 912,3 4 785,9 42 825,7 2 842,6 833,2
5. Obsługa długu publicznego 36 535,4 402,5 34 175,5 411,6 2 762,4
6. Środki własne Unii Europejskiej 17 287,3 17 287,3
III. DEFICYT / NADWYŻKA (I.-II.) -39 698,4 -30 371,7 -1 866,2 -7 460,5

Pobierz dane (csv) · Dokument źródłowy

Jednostka: mln zł

Wyszczególnienie Sektor finansów publicznych Konsolidacja międzyszczeblowa Podsektor rządowy Konsolidacja podsektora rządowego Podsektor samorządowy Konsolidacja podsektora samorządowego Podsektor ubezpieczeń społecznych Konsolidacja podsektora ubezpieczeń społecznych
I. DOCHODY OGÓŁEM 650 315,1 206 249,1 375 837,8 30 674,5 216 724,6 11 083,6 264 001,8 10 357,6
1. Dochody podatkowe 302 375,4 644,1 241 384,4 266,5 61 635,1 656,0
- podatki pośrednie 174 963,3 218,7 175 182,0 186,6
- podatek dochodowy od osób prawnych 29 243,8 51,9 22 995,6 79,7 6 300,1
- podatek dochodowy od osób fizycznych 73 751,3 41 290,5 32 460,8
- inne podatki 24 417,0 373,5 1 916,3 0,2 22 874,2 656,0
2. Dochody niepodatkowe 275 095,8 191 169,6 62 807,7 27 595,8 140 290,6 10 339,1 263 167,1 10 357,6
- dywidenda 7 426,4 7 052,9 267,5 106,0
- wpłaty z zysku NBP 5 264,0 5 264,0
- cło 2 022,0 2 022,0 0,1
- składki 170 156,9 22 889,9 365,4 192 681,4 3 603,6
- pozostałe dochody 90 226,5 168 279,7 48 103,4 27 595,7 140 023,1 10 339,1 70 379,7 6 754,0
3. Środki z UE i z innych źródeł niepodlegające zwrotowi 72 843,9 14 435,4 71 645,7 2 812,2 14 798,9 88,5 834,7
II. WYDATKI OGÓŁEM 699 177,5 206 249,1 413 557,8 30 674,5 216 864,0 11 083,6 275 004,8 10 357,6
1. Dotacje i subwencje 61 560,1 135 148,9 184 928,8 25 425,3 11 645,7 6 363,8 134,5 6 495,6
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 276 184,4 32 849,0 25 841,3 17 174,9 266 017,2
3. Inne wydatki bieżące 226 699,9 24 124,7 94 835,4 751,8 148 061,9 2 142,2 7 927,3 3 862,0
4. Wydatki majątkowe 71 467,9 13 854,5 47 603,2 4 122,3 36 793,8 2 577,6 925,4
5. Obsługa długu publicznego 45 133,7 272,0 42 217,6 375,1 3 187,7 0,4
6. Środki własne Unii Europejskiej 18 131,5 18 131,5
III. DEFICYT / NADWYŻKA (I.-II.) -48 862,4 -37 720,0 -139,4 -11 003,0

Pobierz dane (csv) · Dokument źródłowy

Jednostka: mln zł

Wyszczególnienie Sektor finansów publicznych Konsolidacja międzyszczeblowa Podsektor rządowy Konsolidacja podsektora rządowego Podsektor samorządowy Konsolidacja podsektora samorządowego Podsektor ubezpieczeń społecznych Konsolidacja podsektora ubezpieczeń społecznych
I. DOCHODY OGÓŁEM 651 121,5 210 573,1 381 938,3 29 348,5 218 616,6 8 862,0 261 139,7 10 951,8
1. Dochody podatkowe 307 387,3 455,4 248 096,0 178,5 59 746,7 19,8
- podatki pośrednie 181 798,8 14,5 181 813,3 78,9
- podatek dochodowy od osób prawnych 31 831,7 15,3 25 046,4 99,3 6 800,6
- podatek dochodowy od osób fizycznych 70 621,9 39 809,4 30 812,5
- inne podatki 23 134,9 425,6 1 426,9 0,3 22 133,6 19,8
2. Dochody niepodatkowe 275 075,7 195 872,4 67 009,7 26 667,5 143 444,3 8 842,2 260 494,1 10 951,8
- dywidenda 8 431,0 8 208,1 222,9
- wpłaty z zysku NBP 8 205,3 8 205,3
- cło 1 974,0 1 974,0
- składki 168 345,5 22 245,4 375,2 190 215,7 3 473,0
- pozostałe dochody 88 119,9 173 627,0 48 247,1 26 667,5 143 221,4 8 842,2 70 278,4 7 478,8
3 . Środki z UE i z innych źródeł niepodlegające zwrotowi 68 658,5 14 245,3 66 832,6 2 502,5 15 425,6 645,6
II. WYDATKI OGÓŁEM 689 280,6 210 573,1 416 178,9 29 348,5 222 074,4 8 862,0 261 600,4 10 951,8
1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych 255 173,4 37 754,1 24 753,9 16 687,3 251 486,3
2. Obsługa długu publicznego 46 177,8 42 235,5 3 933,1 9,2
3. Środki własne Unii Europejskiej 15 942,5 15 942,5
4. Inne wydatki 283 991,7 159 519,6 272 792,8 26 143,6 161 345,0 7 675,2 9 373,5 10 951,8
5. Wydatki majątkowe 87 995,2 13 299,4 60 454,2 3 204,9 40 109,0 1 186,8 731,4
III. DEFICYT / NADWYŻKA (I.-II.) -38 159,1 -34 240,6 -3 457,8 -460,7

Pobierz dane (csv) · Dokument źródłowy

Jednostka: mln zł

Wyszczególnienie Sektor finansów publicznych Konsolidacja międzyszczeblowa Podsektor rządowy Konsolidacja podsektora rządowego Podsektor samorządowy Konsolidacja podsektora samorządowego Podsektor ubezpieczeń społecznych Konsolidacja podsektora ubezpieczeń społecznych
I. DOCHODY OGÓŁEM 604 203,0 201 676,6 354 676,0 27 483,7 207 907,9 8 161,3 243 295,7 11 682,0
1. Dochody bieżące 546 310,6 185 121,2 304 013,6 24 354,3 185 180,9 7 535,3 242 237,3 11 682,0
A. Dochody podatkowe 301 298,1 459,5 244 935,9 198,8 56 821,7 17,3
- podatki pośrednie 180 141,3 17,0 180 158,3 114,3
- podatek dochodowy od osób prawnych 31 641,0 13,4 24 777,4 84,5 6 877,0
- podatek dochodowy od osób fizycznych 67 504,9 38 074,9 29 430,0
- cło 1 923,8 1 923,8
- inne podatki 20 087,1 429,1 1,5 20 514,7 17,3
B. Dochody niepodatkowe 245 012,5 184 661,7 59 077,7 24 155,5 128 359,2 7 518,0 242 237,3 11 682,0
- dywidenda 6 122,9 6 122,9
- wpłaty z zysku NBP 6 202,7 6 202,7
- dochody własne sektora publicznego poza budżetem państwa 218 489,8 182 146,6 30 039,9 22 842,6 128 359,2 7 518,0 242 237,3 11 682,0
- dochody zagraniczne 349,9 349,9
- pozostałe dochody 13 847,2 2 515,1 16 362,3 1 312,9
2 . Dochody kapitałowe 7 230,0 7 230,0 626,0
3 . Środki z UE i z innych źródeł niepodlegające zwrotowi 50 662,4 16 555,4 50 662,4 3 129,4 15 497,0 1 058,4
II. WYDATKI OGÓŁEM 660 082,1 201 676,6 390 754,2 27 483,7 220 494,0 8 161,3 250 510,5 11 682,0
1. Wydatki bieżące 573 316,8 188 011,3 337 524,1 24 943,9 173 823,5 6 671,3 249 980,5 11 682,0
A. Wydatki na rzecz sektora niepublicznego 573 316,8 188 011,3 337 524,1 24 943,9 173 823,5 6 671,3 249 980,5 11 682,0
- dotacje do zadań gospodarczych 7 935,3 4 353,3 3 582,0
- wydatki socjalne bez transferów wewnątrz sektora publicznego 242 700,7 33 665,6 21 662,8 14 198,0 240 505,5
- inne wydatki bieżące 268 845,2 154 345,7 260 719,0 24 943,9 153 002,5 6 671,3 9 469,4 11 682,0
- obsługa długu publicznego 39 104,5 36 057,9 3 041,0 5,6
- środki własne Unii Europejskiej 14 731,1 14 731,1
2. Wydatki kapitałowe 86 765,3 13 665,3 53 230,1 2 539,8 46 670,5 1 490,0 530,0
III. DEFICYT / NADWYŻKA (I.-II.) -55 879,1 -36 078,2 -12 586,1 -7 214,8

Pobierz dane (csv) · Dokument źródłowy

Jednostka: mln zł

Wyszczególnienie Sektor finansów publicznych Konsolidacja międzyszczeblowa Podsektor rządowy Konsolidacja podsektora rządowego Podsektor samorządowy Konsolidacja podsektora samorządowego Podsektor ubezpieczeń społecznych Konsolidacja podsektora ubezpieczeń społecznych
I. DOCHODY OGÓŁEM 551 098,5 195 858,5 318 129,1 22 534,0 193 777,2 15 953,3 235 050,7 15 435,6
1. Dochody bieżące 503 032,3 182 470,9 277 171,9 20 403,0 174 842,7 13 398,3 233 488,6 15 435,6
A. Dochody podatkowe 275 962,3 433,0 223 977,6 238,7 52 417,7 16,3
- podatki pośrednie 165 037,6 13,6 165 051,2 138,4
- podatek dochodowy od osób prawnych 27 778,2 13,4 21 669,6 100,3 6 122,0
- podatek dochodowy od osób fizycznych 62 486,6 35 592,6 26 894,0
- cło 1 663,7 1 663,7
- inne podatki 18 996,2 406,0 0,5 19 401,7 16,3
B. Dochody niepodatkowe 227 070,0 182 037,9 53 194,3 20 164,3 122 425,0 13 382,0 233 488,6 15 435,6
- dywidenda 4 977,1 4 977,1
- wpłaty z zysku NBP 3 957,3 3 957,3
- dochody własne sektora publicznego poza budżetem państwa 207 860,8 179 225,2 31 172,4 19 348,2 122 425,0 13 382,0 233 488,6 15 435,6
- dochody zagraniczne
- pozostałe dochody 10 274,8 2 812,7 13 087,5 816,1
2 . Dochody kapitałowe 7 109,0 7 109,0 2 555,0
3 . Środki z UE i z innych źródeł niepodlegające zwrotowi 40 957,2 13 387,6 40 957,2 2 131,0 11 825,5 1 562,1
II. WYDATKI OGÓŁEM 635 774,3 195 858,5 375 238,3 22 534,0 210 101,8 15 953,3 246 292,7 15 435,6
1. Wydatki bieżące 553 845,5 184 006,2 327 701,0 21 154,8 164 801,3 12 479,3 245 349,4 15 435,6
A. Wydatki na rzecz sektora niepublicznego 553 845,5 184 006,2 327 701,0 21 154,8 164 801,3 12 479,3 245 349,4 15 435,6
- dotacje do zadań gospodarczych 6 718,0 3 617,0 3 101,0
- wydatki socjalne bez transferów wewnątrz sektora publicznego 237 445,5 31 618,0 20 782,0 14 754,0 233 527,5
- inne wydatki bieżące 258 850,4 152 388,2 254 724,4 21 154,8 144 783,4 12 479,3 11 730,8 15 435,6
- rozliczenia z bankami
- obsługa długu publicznego 36 486,2 34 232,2 2 162,9 91,1
- Środki własne Unii Europejskiej 14 345,4 14 345,4
2. Wydatki kapitałowe 81 928,8 11 852,3 47 537,3 1 379,2 45 300,5 3 474,0 943,3
III. DEFICYT / NADWYŻKA (I.-II.) -84 675,8 -57 109,2 -16 324,6 -11 242,0
V. FINANSOWANIE WYNIKU 84 675,8 57 109,2 16 324,6 11 242,0
A. Krajowe 52 420,9 35 795,3 13 730,7 2 894,9
- środki przechodzące 595,1 595,1
- bankowe -4 400,8 -19 005,4 13 730,7 873,9
- pozabankowe 13 093,5 11 072,5 2 021,0
- inwestorzy zagraniczni na rynku krajowym 43 133,1 43 133,1
B. Finansowanie zagraniczne 33 634,4 31 237,6 2 396,8
C. Saldo przychodów z prywatyzacji i ich rozdysponowanie -721,3 -9 265,5 197,1 8 347,1
D. Saldo prefinansowania -658,1 -658,1

Pobierz dane (csv) · Dokument źródłowy

Jednostka: mln zł

Wyszczególnienie Sektor finansów publicznych Konsolidacja międzyszczeblowa Podsektor rządowy Konsolidacja podsektora rządowego Podsektor samorządowy Konsolidacja podsektora samorządowego Podsektor ubezpieczeń społecznych Konsolidacja podsektora ubezpieczeń społecznych
I. DOCHODY OGÓŁEM 539 735,3 175 944,3 363 914,7 35 429,0 193 940,3 11 458,8 157 824,6 4 328,2
1. Dochody bieżące 497 170,2 165 239,8 330 416,3 32 613,4 174 169,1 10 409,8 157 824,6 4 328,2
A. Dochody podatkowe 267 985,6 425,4 216 271,8 234,5 52 139,2 13,8
- podatki pośrednie 154 801,8 11,5 154 813,3 144,4
- podatek dochodowy od osób prawnych 30 661,4 22,1 24 066,5 90,1 6 617,0
- podatek dochodowy od osób fizycznych 62 740,7 35 763,7 26 977,0
- cło 1 627,5 1 627,5
- inne podatki 18 154,2 391,8 0,8 18 545,2 13,8
B. Dochody niepodatkowe 229 184,6 164 814,4 114 144,5 32 378,9 122 029,9 10 396,0 157 824,6 4 328,2
- dywidenda 8 326,5 8 326,5
- wpłaty z zysku NBP
- dochody własne sektora publicznego poza budżetem państwa 207 134,8 162 050,4 89 330,7 31 386,8 122 029,9 10 396,0 157 824,6 4 328,2
- dochody zagraniczne 256,5 256,5
- pozostałe dochody 13 466,8 2 764,0 16 230,8 992,1
2 . Dochody kapitałowe 6 519,0 6 519,0 1 049,0
3 . Środki z UE i z innych źródeł niepodlegające zwrotowi 36 046,1 10 704,5 33 498,4 2 815,6 13 252,2
II. WYDATKI OGÓŁEM 590 842,7 175 944,3 389 573,8 35 429,0 207 548,1 11 458,8 169 665,1 4 328,2
1. Wydatki bieżące 521 262,4 165 383,1 356 691,2 33 625,4 160 619,3 9 333,8 169 335,0 4 328,2
A. Wydatki na rzecz sektora niepublicznego 521 262,4 165 383,1 356 691,2 33 625,4 160 619,3 9 333,8 169 335,0 4 328,2
- dotacje do zadań gospodarczych 5 878,8 3 182,8 2 696,0
- wydatki socjalne bez transferów wewnątrz sektora publicznego 223 754,2 26 421,4 74 693,8 6 978,7 13 004,0 162 477,8
- inne wydatki bieżące 244 112,3 138 961,7 233 052,9 26 646,7 143 211,4 9 333,8 6 809,7 4 328,2
- rozliczenia z bankami
- obsługa długu publicznego 34 099,2 32 343,8 1 707,9 47,5
- środki własne Unii Europejskiej 13 417,9 13 417,9
2. Wydatki kapitałowe 69 580,3 10 561,2 32 882,6 1 803,6 46 928,8 2 125,0 330,1
III. DEFICYT / NADWYŻKA (I.-II.) -51 107,4 -25 659,1 -13 607,8 -11 840,5
IV. FINANSOWANIE WYNIKU 51 107,4 25 659,1 13 607,8 11 840,5
A. Krajowe 50 236,5 28 867,2 10 612,2 10 757,1
- środki przechodzące -3 881,6 -3 881,6
- bankowe 26 872,1 9 326,9 10 612,2 6 933,0
- pozabankowe 3 329,7 -494,4 3 824,1
- inwestorzy zagraniczni na rynku krajowym 23 916,4 23 916,4
B. Finansowanie zagraniczne 21 471,2 18 556,3 2 914,9
C. Saldo przychodów z prywatyzacji i ich rozdysponowanie -16 232,2 -17 396,3 80,7 1 083,4
D. Saldo prefinansowania -4 368,1 -4 368,1

Pobierz dane (csv) · Dokument źródłowy

Jednostka: mln zł

Wyszczególnienie Sektor finansów publicznych Konsolidacja międzyszczeblowa Podsektor rządowy Konsolidacja podsektora rządowego Podsektor samorządowy Konsolidacja podsektora samorządowego Podsektor ubezpieczeń społecznych Konsolidacja podsektora ubezpieczeń społecznych
I. DOCHODY OGÓŁEM 513 994,0 155 841,0 338 392,4 30 872,5 176 918,8 9 747,4 154 523,8 4 200,0
1. Dochody bieżące 485 931,8 154 643,4 322 363,7 30 652,3 163 687,7 9 026,4 154 523,8 4 200,0
A. Dochody podatkowe 274 852,8 365,3 220 821,5 406,7 54 396,6 10,4
- podatki pośrednie 153 368,5 9,8 153 378,3 299,4
- podatek dochodowy od osób prawnych 34 515,9 10,6 27 052,5 107,2 7 474,0
- podatek dochodowy od osób fizycznych 67 193,5 38 658,5 28 535,0
- cło 1 728,8 1 728,8
- inne podatki 18 046,1 344,9 3,4 0,1 18 387,6 10,4
B. Dochody niepodatkowe 211 079,0 154 278,1 101 542,2 30 245,6 109 291,1 9 016,0 154 523,8 4 200,0
- dywidenda 3 319,8 3 319,8
- wpłaty z zysku NBP
- dochody własne sektora publicznego poza budżetem państwo 196 836,0 152 072,3 85 093,4 29 114,3 109 291,1 9 016,0 154 523,8 4 200,0
- dochody zagraniczne 298,7 298,7
- pozostałe dochody 10 624,5 2 205,8 12 830,3 1 131,3
2 . Dochody kapitałowe 7 030,0 7 030,0 721,0
3 . Środki z UE i z innych źródeł niepodlegające zwrotowi 21 032,2 1 197,6 16 028,7 220,2 6 201,1
II. WYDATKI OGÓŁEM 534 004,6 155 841,0 357 257,7 30 872,5 179 231,3 9 747,4 153 356,6 4 200,0
1. Wydatki bieżące 475 332,2 153 098,1 329 614,1 29 106,9 145 799,5 7 861,4 153 016,7 4 200,0
A. Wydatki na rzecz sektora niepublicznego 475 332,2 153 098,1 329 614,1 29 106,9 145 799,5 7 861,4 153 016,7 4 200,0
- dotacje do zadań gospodarczych 5 130,0 2 832,0 2 298,0
- wydatki socjalne bez transferów wewnątrz sektora publicznego 203 158,1 22 112,7 66 022,1 6 014,0 12 977,0 146 271,7
- inne wydatki bieżące 227 912,0 130 985,4 223 309,5 23 092,9 128 842,9 7 861,4 6 745,0 4 200,0
- rozliczenia z bankami
- obsługa długu publicznego 26 908,1 25 226,5 1 681,6
- środki własne Unii Europejskiej 12 224,0 12 224,0
2. Wydatki kapitałowe 58 672,4 2 742,9 27 643,6 1 765,6 33 431,8 1 886,0 339,9
III. DEFICYT / NADWY KA (I.-II.) -20 010,6 -18 865,3 -2 312,5 1 167,2
IV. FINANSOWANIE WYNIKU 20 010,6 18 865,3 2 312,5 -1 167,2
A. Krajowe 35 304,6 35 648,0 823,8 -1 167,2
- środki przechodzące 2 917,7 2 917,7
- bankowe 40 133,3 39 326,6 823,8 -17,1
- pozabankowe 9 885,8 11 035,9 -1 150,1
- inwestorzy zagraniczni na rynku krajowym -17 632,2 -17 632,2
B. Finansowanie zagraniczne 4 892,3 3 526,7 1 365,6
C. Saldo przychodów z prywatyzacji i ich rozdysponowanie -17 913,8 -18 036,9 123,1
D. Saldo prefinansowania -2 272,5 -2 272,5

Pobierz dane (csv) · Dokument źródłowy

Jednostka: mln zł

Wyszczególnienie Sektor finansów publicznych Konsolidacja międzyszczeblowa Podsektor rządowy Konsolidacja podsektora rządowego Podsektor samorządowy Konsolidacja podsektora samorządowego Podsektor ubezpieczeń społecznych Konsolidacja podsektora ubezpieczeń społecznych
I. DOCHODY OGÓŁEM 486 174,3 135 216,9 311 363,8 27 103,9 162 422,1 8 618,0 147 605,3 3 972,8
1. Dochody bieżące 464 019,6 135 189,9 302 134,0 27 103,9 149 470,2 8 074,0 147 605,3 3 972,8
A. Dochody podatkowe 258 393,3 343,5 207 867,8 265,0 50 869,0
- podatki pośrednie 146 342,0 146 342,0 140,1
- podatek dochodowy od osób prawnych 32 020,8 10,6 24 415,4 124,8 7 616,0
- podatek dochodowy od osób fizycznych 60 959,5 35 358,5 25 601,0
- cło 1 747,6 1 747,6
- inne podatki 17 323,4 332,9 4,3 0,1 17 652,0
B. Dochody niepodatkowe 205 626,3 134 846,4 94 266,2 26 838,9 98 601,2 8 074,0 147 605,3 3 972,8
- dywidenda 3 622,5 3 622,5
- wpłaty z zysku NBP 2 478,3 2 478,3
- dochody własne sektora publicznego poza budżetem państwa 188 207,8 132 954,4 74 955,7 25 448,8 98 601,2 8 074,0 147 605,3 3 972,8
- dochody zagraniczne 333,8 333,8
- pozostałe dochody 10 983,9 1 892,0 12 875,9 1 390,1
2 . Dochody kapitałowe 7 211,0 7 211,0 544,0
3 . Środki z UE i z innych źródeł niepodlegające zwrotowi 14 943,7 27,0 9 229,8 5 740,9
II. WYDATKI OGÓŁEM 485 181,0 135 216,9 321 769,0 27 103,9 160 444,7 8 618,0 138 184,2 3 972,8
1. Wydatki bieżące 434 586,5 133 453,8 298 344,9 25 883,8 131 927,5 7 080,0 137 767,9 3 972,8
A. Wydatki na rzecz sektora niepublicznego 434 586,5 133 453,8 298 344,9 25 883,8 131 927,5 7 080,0 137 767,9 3 972,8
- dotacje do zadań gospodarczych 3 980,7 1 951,7 2 029,0
- wydatki socjalne bez transferów wewnątrz sektora publicznego 188 476,8 18 589,4 61 855,7 3 269,2 13 497,0 131 713,5
- inne wydatki bieżące 201 179,7 114 864,4 195 035,2 22 614,6 115 065,7 7 080,0 5 943,2 3 972,8
- rozliczenia z bankami 1 192,6 1 192,6
- obsługa długu publicznego 29 128,0 27 681,0 1 335,8 111,2
- środki własne Unii Europejskiej 10 628,7 10 628,7
2. Wydatki kapitałowe 50 594,5 1 763,1 23 424,1 1 220,1 28 517,2 1 538,0 416,3
III. DEFICYT / NADWY KA (I.-II.) 993,3 -10 405,2 1 977,4 9 421,1
IV. FINANSOWANIE WYNIKU -993,3 10 405,2 -1 977,4 -9 421,1
A. Krajowe 9 218,8 20 972,3 -2 332,4 -9 421,1
- środki przechodzące -1 557,2 -1 557,2
- bankowe -1 324,1 4 626,4 -2 332,4 -3 618,1
- pozabankowe 11 800,2 17 603,2 -5 803,0
- inwestorzy zagraniczni na rynku krajowym 299,9 299,9
B. Finansowanie zagraniczne 5 222,9 4 887,2 335,7
C. Saldo przychodów z prywatyzacji i ich rozdysponowanie -14 276,0 -14 295,3 19,3
D. Saldo prefinansowania -1 159,0 -1 159,0

Pobierz dane (csv) · Dokument źródłowy

Jednostka: mln zł

Wyszczególnienie Sektor finansów publicznych Konsolidacja międzyszczeblowa Podsektor rządowy Konsolidacja podsektora rządowego Podsektor samorządowy Konsolidacja podsektora samorządowego Podsektor ubezpieczeń społecznych Konsolidacja podsektora ubezpieczeń społecznych
I. DOCHODY OGÓŁEM 419 875,3 128 122,7 264 973,1 22 149,7 144 568,7 8 408,3 138 456,2 3 910,1
1. Dochody bieżące 413 386,3 128 122,7 264 973,1 22 149,7 138 079,7 7 956,3 138 456,2 3 910,1
A. Dochody podatkowe 218 122,3 339,9 176 046,2 215,7 42 416,0
- podatki pośrednie 127 263,5 0,1 127 263,6 148,8
- podatek dochodowy od osób prawnych 25 268,9 8,7 19 270,6 66,9 6 007,0
- podatek dochodowy od osób fizycznych 48 690,3 28 125,3 20 565,0
- cło 1 385,9 1 385,9
- inne podatki 15 513,7 331,1 0,8 15 844,0
B. Dochody niepodatkowe 195 264,0 127 782,8 88 926,9 21 934,0 95 663,7 7 956,3 138 456,2 3 910,1
- dywidenda 4 045,2 4 045,2
- wpłaty z zysku NBP 1 158,0 1 158,0
- dochody własne sektora publicznego poza budżetem państwa 176 410,5 126 094,5 68 385,1 21 097,9 95 663,7 7 956,3 138 456,2 3 910,1
- dochody zagraniczne 725,0 725,0
- pozostałe dochody 10 940,6 1 688,3 12 628,9 836,1
- Kompensaty dla budżetu państwa z Unii Europejskiej 1 984,7 1 984,7
2 . Dochody kapitałowe 6 489,0 6 489,0 452,0
II. WYDATKI OGÓŁEM 442 449,3 128 122,7 285 951,4 22 149,7 148 658,1 8 408,3 135 962,5 3 910,1
1. Wydatki bieżące 401 898,6 126 543,9 271 001,2 20 731,7 121 711,5 6 745,0 135 729,8 3 910,1
A. Wydatki na rzecz sektora niepublicznego 401 898,6 126 543,9 271 001,2 20 731,7 121 711,5 6 745,0 135 729,8 3 910,1
- dotacje do zadań gospodarczych 3 008,6 1 302,6 1 706,0
- wydatki socjalne bez transferów wewnątrz sektora publicznego 181 271,1 16 605,4 53 853,8 3 549,1 13 397,0 130 625,7
- wydatki bieżące 177 360,2 109 938,5 176 924,1 17 182,5 105 452,7 6 745,0 4 921,9 3 910,1
- rozliczenia z bankami 1 008,4 1 008,4
- obsługa długu publicznego 29 411,2 28 073,2 0,1 1 155,8 182,2
- środki własne Unii Europejskiej 9 839,1 9 839,1
2. Wydatki kapitałowe 40 550,7 1 578,8 14 950,2 1 418,0 26 946,6 1 663,3 232,7
III. DEFICYT / NADWYŻKA (I.-II.) -22 574,0 -20 978,3 -4 089,4 2 493,7
IV. FINANSOWANIE WYNIKU 22 574,0 20 978,3 4 089,4 -2 493,7
A. Krajowe 33 887,6 32 601,0 3 780,3 -2 493,7
- środki przechodzące -3 680,5 -3 680,5
- bankowe 7 867,6 3 960,9 3 780,3 126,4
- pozabankowe 24 025,0 26 645,1 -2 620,1
- inwestorzy zagraniczni na rynku krajowym 5 675,5 5 675,5
B. Finansowanie zagraniczne 7 196,5 6 905,2 291,3
C. Saldo przychodów z prywatyzacji i ich rozdysponowanie -14 286,2 -14 304,0 17,8
D. Saldo prefinansowania -2 665,3 -2 665,3
E. Środki z zaliczki funduszy strukturalnych -1 558,6 -1 558,6

Pobierz dane (csv) · Dokument źródłowy

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Dowiedz się więcej