14 kwietnia 2015 r. Do: Minister Środowiska

Dokumenty

14 kwietnia 2015 r.

Interpelacja

27 maja 2015 r.

Odpowiedź

Odpowiedź

Odpowiedź na interpelację nr 32277

w sprawie celowości budowy stopnia Niepołomice na Wiśle

Odpowiadający: sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Stanisław Gawłowski

Warszawa, 28-05-2015

W odpowiedzi na interpelację posła Jana Ziobro K7INT32277 w sprawie celowości budowy stopnia Niepołomice na Wiśle, poniżej przesyłam stanowisko w przedmiotowej sprawie.

Na wstępie pragnę wyjaśnić, że obecnie trwają prace nad planami zarządzania ryzykiem powodziowym oraz aktualizacją planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy. Plany zarządzania ryzykiem powodziowym są dokumentami planistycznymi opracowywanymi dla obszarów dorzeczy i regionów wodnych, z uwzględnieniem obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi wyznaczonych we wstępnej ocenie ryzyka powodziowego, bazując na przygotowanych dla tych obszarów mapach zagrożenia i ryzyka powodziowego. Przedmiotowe plany obejmują wszystkie aspekty zarządzania ryzykiem powodziowym, kładąc szczególny nacisk na zapobieganie, ochronę i stan należytego przygotowania, w tym prognozowanie powodzi i systemy wczesnego ostrzegania, a także uwzględniają cechy danego dorzecza lub zlewni.

W dokumentach tych zostaną zidentyfikowane i zawarte zarówno działania o charakterze nietechnicznym jak i działania techniczne zmierzające do ograniczenia potencjalnych negatywnych konsekwencji powodzi dla zdrowia ludzkiego, środowiska, dziedzictwa kulturowego oraz działalności gospodarczej. Plany zarządzania ryzykiem powodziowym pozwolą na właściwe zarządzanie ryzykiem powodziowym i realizację inwestycji tych, które realnie wpłyną na redukcję ryzyka powodziowego.

Dodatkowo aktualizowane obecnie plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy są podstawowymi dokumentami planistycznymi usprawniającymi proces osiągania lub utrzymania dobrego stanu wód oraz związanych z nimi ekosystemów, a także wskazującymi na konieczność wprowadzenia racjonalnych zasad gospodarowania wodami w przyszłości.

Najważniejszym elementem każdego planu gospodarowania wodami jest podsumowanie działań zawartych w Programie wodno-środowiskowym kraju, których realizacja ma doprowadzić do poprawy jakości wszystkich wód oraz pozytywnie wpłynąć na stan całego środowiska wodnego. Poprawa stanu umożliwi dalszy rozwój i tym samym wpłynie korzystnie na życie całego społeczeństwa.

22 grudnia 2014 r. rozpoczęły się konsultacje społeczne powyższych dokumentów. Udział wszystkich obywateli w kształtowaniu procesu planowania w gospodarowaniu wodami jest jednym z najważniejszych elementów tworzenia polityki ekologicznej kraju. To właśnie dzięki nim i reprezentującym ich organizacjom pozarządowym możliwe stanie się rozpoznanie rzeczywistych potrzeb w tym sektorze. Razem spróbujemy zaplanować działania, które będą niezawodne w osiągnięciu dobrego stanu naszych wód.

W związku z tym zachęcam do aktywnego udziału w tym procesie i zapoznania się z aktualnymi informacjami na temat powyższych dokumentów, które znajdują się na stronie internetowej: www.apgw.kzgw.gov.pl oraz www.powodz.gov.pl.

Wyjaśnienia wymaga również fakt, że mając na uwadze jeden z celów budowy stopnia Niepołomice jakim jest podparcie hydrauliczne stopnia Przewóz, zgodnym z celami środowiskowymi Ramowej Dyrektywy Wodnej jest rozważanie kontrolowanej rozbiórki tego stopnia. Działania mające na celu całkowite usunięcie istniejących przekształceń np. poprzez rozbiórkę stopnia wodnego są jedną z alternatyw mogących wpłynąć na osiągnięcie celów Ramowej Dyrektywy Wodnej w związku z czym analiza możliwości zastosowania takich kroków nie jest sprzeczna z zapisami prawa dotyczącymi gospodarowania wodami.

Dodatkowo pragnę podkreślić, że treści publikowane na łamach prasy nie są objęte kontrolą organów państwowych a wolność słowa i możliwość wyrażania swoich poglądów zezwala na przedstawianie poglądów krytycznych i odmiennych od większości opinii.

Warto również zauważyć, że publikując przedmiotowy artykuł słowem wstępu Redakcja wyjaśnia celowość i podstawy jego publikacji. Dodatkowo publikując na łamach jednego numeru artykuł „O celowości budowy stopni wodnych na przykładzie Niepołomic i II stopnia poniżej Włocławka na Wiśle” a także uwagi do przedmiotowego artykułu oraz list Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Niepołomickiej, Czytelnik ma możliwość zapoznania się z różnymi stanowiskami odnoszącymi się do jednej sprawy.

Stanisław Gawłowski

Sekretarz Stanu

/podpisano elektronicznie/

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Dowiedz się więcej