Dodaj do kolekcji
25 lutego 2016 r. Skarżony organ: Inspektor Transportu Drogowego Odrzucono wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Dorota Wdowiak po rozpoznaniu w dniu 25 lutego 2016 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku spółki B. sp. z o.o. z siedzibą w [...] o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi spółki B. sp. z o.o. z siedzibą w [...] na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia [...] lipca 2013 r., nr [...] w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za wykonywanie przejazdu z naruszeniem ustawy o transporcie drogowym postanawia: odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej

Uzasadnienie

Wyrokiem z 25 sierpnia 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny

w Warszawie oddalił skargę B. Sp. z o.o. z siedzibą w [...] na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia [...] lipca 2013 r. w przedmiocie kary pieniężnej.

W związku z nieuiszczeniem w terminie wpisu sądowego od skargi kasacyjnej, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z 30 września

2015 r. odrzucił złożoną skargę.

Pismem z 20 października 2015 r. skarżąca wniosła zażalenie na ww. postanowienie, jednocześnie wnosząc o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej. De facto z uzasadnienia wniosku wynikało, że jest to wniosek

o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi kasacyjnej.

Wobec powyższego Sąd wezwał skarżącą do jednoznacznego wskazania

w terminie 7 dni czy wnosi o przywrócenie terminu do złożenia skargi kasacyjnej, czy o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi kasacyjnej, po rygorem rozpoznania wniosku zgodnie z jego redakcją, tj. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej. Wezwanie to zostało doręczone skarżącej w dniu 23 stycznia 2016 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z dyspozycją art. 85 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. 2012 r., poz. 270 ze zm.), dalej p.p.s.a., czynność w postępowaniu sądowym podjęta przez stronę po upływie terminu jest bezskuteczna. Jednakże w świetle art. 86 p.p.s.a. jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu. Zgodnie zaś z treścią art. 88 powołanej ustawy spóźniony lub z mocy ustawy niedopuszczalny wniosek o przywrócenie terminu sąd odrzuci na posiedzeniu niejawnym.

Zarządzenie wzywające skarżącą do sprecyzowania jej żądania zostało skutecznie doręczone w dniu 23 stycznia 2016 r. Zatem skarżąca obowiązana była

w wyznaczonym siedmiodniowym terminie, którego pierwszym dniem był 24 stycznia, a ostatnim 30 stycznia 2016 r., jednoznacznie wskazać co jest przedmiotem jej wniosku: czy przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej, czy przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi kasacyjnej. Wobec tego, że skarżąca nie udzieliła żadnej odpowiedzi Sąd przyjął, że zgłoszony przez nią wniosek jest wnioskiem o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej, gdyż tak go zredagowano.

Badając terminowość wniesienia skargi kasacyjnej Sąd ustalił, że skarżąca wniosła ją w terminie. Wyrok wraz z uzasadnieniem został bowiem doręczony skarżącej dnia 25 września 2014 r., a skarga kasacyjna została nadana na adres WSA w Warszawie dnia 24 października 2014 r. Zatem skarżąca nie uchybiła ustawowemu terminowi przewidzianemu w art. 177 p.p.s.a. co powoduje, że wniosek o jego przywrócenie jest niedopuszczalny i jako taki podlega odrzuceniu.

Mając powyższe na uwadze Sąd, na podstawie art. 88 p.p.s.a., orzekł jak

w postanowieniu.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Dowiedz się więcej