Dodaj do kolekcji
25 lutego 2016 r. Skarżony organ: Inspektor Transportu Drogowego Oddalono wniosek ...
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Dorota Wdowiak po rozpoznaniu w dniu 25 lutego 2016 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku Ł. K. i M. K. o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi Ł. K. i M. K. na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z [...] października 2015 r. nr [...] w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej postanowił: oddalić wniosek

Uzasadnienie

Pismem z 25 listopada 2015 r. skarżący, Ł. K. i M. K. wnieśli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z [...] października 2015 r. (dalej GITD) w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej w związku z wykonywaniem przejazdu po drogach publicznych pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia kategorii IV. W treści skargi skarżący zawarli wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji do czasu rozpatrzenia skargi przez sąd.

Postanowieniem z [...] grudnia 2015 r. GITD, działając w oparciu o art. 140 ac ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 ze zm.: dalej prd) wstrzymał w całości z urzędu wykonanie decyzji z [...] października 2015 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.; dalej p.p.s.a.), po przekazaniu sądowi skargi sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu lub czynności, o których mowa w § 1 tego przepisu, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków(...).

W niniejszej sprawie skarżący w skardze skierowanej do sądu administracyjnego wnieśli o wstrzymanie wykonania decyzji Głównego Inspektora Transportu Drogowego z [...] października 2015 r., nakładającej na nich karę pieniężną na podstawie art. 140aa ust. 2 prd.

Stosownie do art. 140ac ust. 2 prd decyzja ostateczna podlega wykonaniu po upływie 30 dni od jej doręczenia, chyba że wstrzymano jej wykonanie. Organ kontroli, który wydał decyzję ostateczną, z urzędu wstrzymuje jej wykonanie, w drodze postanowienia, na które nie przysługuje zażalenie, w razie wniesienia skargi do sądu administracyjnego. Oznacza to, że wstrzymanie wykonania decyzji nakładającej karę pieniężną w myśl przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym następuje z urzędu, ale tylko wówczas, gdy strona zaskarżyła tę decyzję do sądu administracyjnego. Złożenie wniosku o wstrzymanie decyzji nie jest więc wymagane.

Jak wynika z akt sprawy GITD, działając na podstawie art. 140ac ust. 2 prd, postanowieniem z [...] grudnia 2015 r. Nr BP.0264.1610.2015.1001.19779 (wydanym równocześnie z przesłaniem do sądu administracyjnego skargi wraz odpowiedzią na skargę oraz aktami administracyjnymi) wstrzymał z urzędu wykonanie zaskarżonej decyzji. W ocenie Sądu, ochrona tymczasowa udzielona przez organ pozostaje w mocy do czasu wydania przez sąd orzeczenia uwzględniającego skargę lub też uprawomocnienia się orzeczenia o oddaleniu skargi (art. 61 § 6 p.p.s.a.). Do tego czasu organ nie może egzekwować kwoty kary nałożonej decyzją (vide: postanowienie NSA z 17 marca 2015 r., sygn. akt II GZ 81/15). W świetle powyższego rozpoznanie zawartego w treści skargi wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji stało się bezprzedmiotowe.

Ustawa Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi nie przewiduje możliwości umorzenia postępowania z wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu, dlatego też Sąd, na podstawie art. 61 § 3 i § 5 p.p.s.a. postanowił wniosek oddalić.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Dowiedz się więcej